คุณคิดว่าปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย มีอะไรบ้าง อย่างไร ช่วยอธิบายด้วยครับ

กลับหน้าแรก

 คุณคิดว่าปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย มีอะไรบ้าง อย่างไร ช่วยอธิบายด้วยครับ

ปัญหาการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัญหาทางการจัดการ(management)
ซึ่งการจัดการจะประกอบด้วยการนำ(leading),การจัดองค์การ(organizing)
การวางแผน(planning),และการควบคุม(controlling)ซึ่งการจัดการสมัยใหม่
จำต้องเป็นไปตามสถานการณ์ที่ต้องมุ่งที่ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
โดยผู้นำ(leader)ต้องมีบทบาทภาวะผู้นำ(leadership)ที่ดีคือต้องมีคุณธรรม
ซื่อสัตย์,มีความรู้,ความสามารถ,มีวุฒิภาวะ,มีความยุติธรรมและต้องมุ่งการนำเพื่อ
สนองตอบความต้องการของประชาชน,ให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม
กำหนดนโยบายในการบริหารงาน,มีความรับผิดชอบในกิจการต่างๆ,มีการสร้าง
แรงบันดาลใจให้พนักงานทำงานเพื่อประชาชนการจัดองค์การก็ต้องกำหนด
โครงสร้างองค์การให้เป็นแบบง่ายๆไม่มีลำดับชั้นลดความเป็นทางการลงและ
กระจายอำนาจให้พนักงานที่ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการทำงาน
มีความรับผิดชอบ,อำนาจตัดสินใจในระดับที่เหมาะสมมีระบบงานที่ทำงานเป็นทีม
มีการพัฒนางานโดยมีการหมุนเวียนงานกันทำ,ให้งานที่เหมาะกับความสามารถ
สร้างพัฒนาศักยภาพคนตลอดเวลาต่อเนื่องการวางแผนต้องมองแผนระยะยาว
มองอนาคตโดยร่วมกันทุกภาคส่วนร่วมกำหนดนโยบายโครงการต่างๆการควบคุม
โดยให้ร่วมกำหนดมาตราฐานงานให้ควบคุมตนเองตรวจสอบกันเองโดยใช้ผลงานเป็น
ตัวชี้วัดประการที่สองปัญหาด้านการเมืองการขาดความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นการขาดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย
อย่างแท้จริงและขาดการพัฒนาทางสังคมด้านการศึกษาทำให้วัฒนธรรมทางสังคม
ยังเป็นขาดการเอาใจใส่เป็นแบบนายไพร่,อุปถัมภ์,ใช้อำนาจ,ขาดการยอมรับ,การรับฟัง
เอาแต่ใจตนเอง,ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้ที่ด้อยกว่าทั้งวัยเพศและอื่นๆ
สรุปได้ว่าปัญหาทางสังคม,เศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองทั้งการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและระดับชาติครับคือปัญหาการศึกษาไทยที่อ่อนแอตั้งแต่ครอบครัว
สถาบันศึกษาและชุมชน

โดย หูตั้ง วันที่1 ก.ค. 2556 เวลา 23:27


รับเลขเด็ดทาง sms ทุกงวด พิมพ์ L07 ส่งไปที่ 4888034แสดงความคิดเห็น
.

แสดงความคิดเห็นเนื้อหา รายละเอียด

อัพโหลดภาพ


ชื่อผู้โพส :

เปลี่ยนรูปประจำตัว เปลี่ยนชื่อ กดที่นี่
+ ประกาศ ห้ามแจกจ่ายไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เพลง ภาพยนต์ หรือซอฟแวร์เถื่อน ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ +กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด