ต้องการยกเลิก Thaicupid

กลับหน้าแรก

ต้องการยกเลิก Thaicupid

ต้องการยกเลิก Thaicupid และปิดประวัติ ให้ทำดังนี้ค่ะ
ไปที่หน้านี้
http://www.thaicupid.com/switchoff/reasons.cfm
กรอกเหตุผลว่า ทำไมถึงอยากยกเลิก เสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันจ้า

หรือ กดการตั้งค่า และเลือก ตั้งค่าประวัติค่ะ เลื่อนลงสุดจะเจอ ปิดประวัติ

โดย kaew วันที่5 ต.ค. 2557 เวลา 02:04


รับเลขเด็ดทาง sms ทุกงวด พิมพ์ L07 ส่งไปที่ 4888034แสดงความคิดเห็น
ไม่เจอคนจริงใจ
โดย คุณหมายเลข131254 วันที่16 ก.ย. 2559 เวลา 19:06

ไม่มีเวลาเล่น
โดย คุณหมายเลข131254 วันที่16 ก.ย. 2559 เวลา 19:24

ไม่มีเวลาเล่น
โดย คุณหมายเลข131254 วันที่16 ก.ย. 2559 เวลา 19:50

ไม่มีเวลาเล่น
โดย คุณหมายเลข466898 วันที่17 ก.ย. 2559 เวลา 18:02

ไม่มีเวลาเล่น
โดย คุณหมายเลข466898 วันที่17 ก.ย. 2559 เวลา 18:04

ไม่มีเวลาเล่น
โดย คุณหมายเลข222910 วันที่25 ก.ย. 2559 เวลา 17:22

ไม่อยากเล่นไม่มีเวลา
โดย คุณหมายเลข163146 photchaman วันที่11 ต.ค. 2559 เวลา 22:02

ไม่อยากเล่นแล้วค่ะ
โดย คุณหมายเลข022139 วันที่12 ต.ค. 2559 เวลา 14:04

ไม่อยากเล่นแล้วค่ะ
โดย รัตยา เนื้อแก้ว วันที่12 ต.ค. 2559 เวลา 14:07

ไม่อยากเล่น
โดย คุณหมายเลข022139 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 20:41

25suda
โดย คุณหมายเลข022139 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 20:45

25suda buriram
โดย คุณหมายเลข291084 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 20:47

25sudaburiram
โดย คุณหมายเลข291084 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 20:48

25suda buriram
โดย คุณหมายเลข291084 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 20:49

25suda buriram
โดย คุณหมายเลข291084 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 20:50

25suda buriram
โดย คุณหมายเลข291084 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 20:51

25suda buriram
โดย คุณหมายเลข291084 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 20:52

25suda buriram
โดย คุณหมายเลข291084 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 20:53

25suda buriram
โดย คุณหมายเลข291084 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 20:56

25suda buriram
โดย คุณหมายเลข291084 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 20:57

25suda buriram
โดย คุณหมายเลข022139 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 20:59

ไม่อยากเล่น
โดย คุณหมายเลข291084 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 21:00

ไม่เล่น
โดย คุณหมายเลข291084 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 21:03

ไม่อยากเล่นแล้วค่ะ
โดย คุณหมายเลข291084 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 21:04

ไม่อยากเล่นแล้วค่ะ
โดย คุณหมายเลข022139 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 21:05

ไม่อยากเล่นแล้วค่ะ
โดย คุณหมายเลข022139 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 21:07

ไม่อยากเล่นแล้วค่ะ19
โดย คุณหมายเลข022139 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 21:14

ไม่อยากเล่นแล้ว
โดย คุณหมายเลข022139 วันที่17 ต.ค. 2559 เวลา 21:24

งงเข้้าระบบใช้้password เดิิมมัันบอกผิิด ปิิดบััญชีีไปเฉยเลยแล้้วอย่่างนีี้้ระบบจะลบประวััติิให้้เราไหมหรืือว่่าค้้างเติิ่่งอยูู่่ในนัั้้น เซ็็งจิิง ทำำเรืื่่องร้้องเรีียนไปก็็เงีียบ

โดย คุณหมายเลข170177 วันที่7 พ.ย. 2559 เวลา 14:05

อยากเลิกเล่น
โดย คุณหมายเลข161207 วันที่4 ธ.ค. 2559 เวลา 00:01

เจอคนที่ใช้แล้ว
โดย คุณหมายเลข317313 วันที่7 ธ.ค. 2559 เวลา 21:04

กูมีผัวแล้ว
โดย คุณหมายเลข016190 วันที่10 ธ.ค. 2559 เวลา 01:22

มีผัวแล้วค่ะ
โดย คุณหมายเลข317312 วันที่16 ธ.ค. 2559 เวลา 09:19

ยกเลิกเพราะไม่ต้องการ
โดย คุณหมายเลข112152 วันที่22 ธ.ค. 2559 เวลา 16:33

ไม่อยากเล่นแล้วไม่มีเวลา
โดย คุณหมายเลข212133 วันที่28 ธ.ค. 2559 เวลา 12:40

ไม่อยากเล่นแล้วไม่มีเวลา
โดย คุณหมายเลข212133 วันที่28 ธ.ค. 2559 เวลา 12:42

ยกเลิก
โดย คุณหมายเลข982135 วันที่2 ม.ค. 2560 เวลา 23:56

ไม่อยากเล่นไม่อยากได้รับข้อความ ส่งบ่อยมากน่าเบื่อ
โดย คุณหมายเลข604184 วันที่13 ม.ค. 2560 เวลา 11:12

ไม่อยากเล่น ได้รับข้อความเยอะเกิน
โดย คุณหมายเลข604184 วันที่13 ม.ค. 2560 เวลา 11:32

โรคจิตเยอะมากฝรั่งตอแหล
โดย คุณหมายเลข117163 วันที่17 ม.ค. 2560 เวลา 22:29

ไม่มีเวลาเล่นค่ะ
โดย คุณหมายเลข722789 วันที่18 ม.ค. 2560 เวลา 19:54

ไม่อยากเล่น ใช่เวลามาก
โดย คุณหมายเลข275777 วันที่19 ม.ค. 2560 เวลา 20:48

ขี้เกียจแล้ว
โดย คุณหมายเลข147461 วันที่24 ม.ค. 2560 เวลา 08:17

ไม่มีเวลาเล่น
โดย คุณหมายเลข275777 วันที่25 ม.ค. 2560 เวลา 17:35

ไม่มีเวลาเล่นและเจอแต่คนหลอกลวง
โดย คุณหมายเลข275777 วันที่25 ม.ค. 2560 เวลา 17:38

ต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกค่ะเพราะแต่งงานแร้ว
โดย คุณหมายเลข173133 วันที่20 มี.ค. 2560 เวลา 17:24

ไม่อยากเล่นแล้ว
โดย คุณหมายเลข317328 วันที่22 มี.ค. 2560 เวลา 08:06

ไม่มีเวลาเล่นคะ
โดย คุณหมายเลข317312 วันที่22 มี.ค. 2560 เวลา 08:13

ไม่มีเวลาค่ะ
โดย คุณหมายเลข685100 วันที่22 มี.ค. 2560 เวลา 21:04

ไม่ต้องการพบใครอีกแล้ว
โดย คุณหมายเลข317325 วันที่11 พ.ค. 2560 เวลา 20:29

ไใอยาก้ฃ่นแล้ว
โดย คุณหมายเลข317331 วันที่11 พ.ค. 2560 เวลา 20:40

ฉันพบคนที่ดีแล้วจึงต้องการปิด
โดย คุณหมายเลข299879 วันที่25 พ.ค. 2560 เวลา 10:27

ไม่อยากเล่นแล้ว
โดย คุณหมายเลข723311 วันที่27 พ.ค. 2560 เวลา 09:43

ต้องการยกเลิก ไม่มีเวลาเล่น
โดย คุณหมายเลข302382 วันที่29 พ.ค. 2560 เวลา 10:24

เลิกเล่น ไม่มีเวลามากพอ
โดย คุณหมายเลข302382 วันที่29 พ.ค. 2560 เวลา 10:28

ไม่อยากเล่น
โดย คุณหมายเลข213931 วันที่31 พ.ค. 2560 เวลา 14:22

.

แสดงความคิดเห็นเนื้อหา รายละเอียด

อัพโหลดภาพ


ชื่อผู้โพส :

เปลี่ยนรูปประจำตัว เปลี่ยนชื่อ กดที่นี่
+ ประกาศ ห้ามแจกจ่ายไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เพลง ภาพยนต์ หรือซอฟแวร์เถื่อน ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ +กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด