แจกสูตรเกมส์ America Online

เทคนิคและสูตรเกมส์สำหรับเครื่องเกมส์ PlayStation 2, PC, PSP, DS, Xbox, GameCube, Game Boy Advance


ค้นหาสูตรเกมส์


แจกสูตรเกมส์ America Online

  สูตรเกมส์ America Online (Macintosh")


  Display detailed version information

  Select the "Help" and the "About America Online" options. Press [Ctrl] + R at the about window to display the detailed version number.

  Display module versions

  Select the "Help" and the "About America Online" options. Press [Ctrl] + T at the about window to display the version number of each module.

  Online help

  Press [F1] to display the help screen.

  Jump to top of page

  Press [F5] to jump to the top of the active page.

  Smiley face

  Enter smile4u as a keyword. Click on the animated smiley face that appears to hear various sounds, including Nelson from The Simpsons.

  Virtual fruitcake

  Enter virtualfruitcake as a keyword to send a virtual fruitcake to another AOL member.

  Random keyword

  Enter random as a keyword to go to a random location.

  Dice roll message

  Type //roll while in a chat room. The OnlineHost will say "OnlineHost: (your screen name) rolled 2 6-sided dice: 3 5. Everyone in the chat will be able to see this. A different outcome will appear each time this is done.
  Type //roll-sides999-dice15 while in a chat room to roll various numbers.

  Create blank line in chat room

  Hold [Alt] and press the following on the numeric keypad: 0160. Press [Enter] to create a blank line.

  Turn off IM

  If you want to turn off your Instant Messenger so that no one can send you an IM, type $im_off in the IM Box, then click "Available?". To turn it back on, type $im_on.
  loading...

  แสดงความคิดเห็น

  -----------------------------------------

  เลือกเครื่องเกมส์

  PC COMPUTER :GameBoy :GameBoy Color :GameCube :Macintosh :NES (Famicom) :Nintendo 64 (Ultra 64) :Nintendo DS :Playstation 1 (PS1) :Playstation 2 (PS2) :SNES (SUPER FAMICOM) :XBox : : :

  สูตรเกมส์แจกสูตรเกมส์ America Online


  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  หน้า