ถุงธรรม ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเล่าเรียน

กลับหน้าแรก

ถุงธรรม ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเล่าเรียน

ถุงธรรม
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเล่าเรียน
ปริยัติธรรม (นานาชนิด) คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ,
แต่เธอไม่ใช้วันทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการเรียนธรรม
นั้นๆ ไม่เลิกร้างจากการหลีกเร้น, ตามประกอบซึ่งธรรม
เป็นเครื่องสงบใจในภายในเนืองๆ. ภิกษุอย่างนี้แล
ชื่อว่า ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม).
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุผู้มากด้วยปริยัติ เราก็แสดงแล้ว,
ผู้มากด้วยการบัญญัติ เราก็แสดงแล้ว, ผู้มากด้วยการ
สาธยาย เราก็แสดงแล้ว,ผู้มากด้วยการคิด เราก็แสดงแล้ว,
และธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม) เราก็แสดงแล้ว ด้วยประการ
ฉะนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ! กิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหา
ประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำแก่สาวก
ทั้งหลาย, กิจอันนั้น เราได้ทางแลัวแก่พวกเธอทั้งหลาย.ภิกษุทั้งหลาย !
นั่น โคนไม้ทั้งหลาย
นั่น เรือนว่างทั้งหลาย,
ภิกษุทั้งหลาย !
เธอทั้งหลาย จงเพียรเผากิเลส,
อย่าได้เป็นผู้ประมาท,
เธอทั้งหลาย อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย,
นี่แล เป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๘/๗๓.

โดย Phra วันที่21 มี.ค. 2556 เวลา 08:14แชร์หน้านี้


แสดงความคิดเห็น

กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด