ทำวัตรเย็น

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา, พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ,

พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ. ข้าพเจ้าถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้า (กราบ)

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม, ธมฺมํ นมสฺสามิ. พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว,ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สงฺฆํ นมามิ. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว,ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

ผู้เป็นหัวหน้ากล่าวนำดังนี้

หนฺททานิ มยํ ตํ ภควนฺตํ วาจาย อภิคายิตุ ปุพฺพภาคนมการญฺเจว พุทฺธานุสฺสติ นยญฺจ กโรม เส

ปุพพภาคนมการ

(สวดพร้อมกัน)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


ตํ โข ปน ภควนฺตํ เอวํ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต ก็กิติศัพท์อันงาม ของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นแลฟุ้งเฟื่องไป ดังนี้ว่า

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ แม้ด้วยเหตุนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเข้า พระองค์นั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู เป็นผู้บริบูรณ์แล้วด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปดีแล้ว เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ เป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรม ดังนี้


ผู้เป็นหัวหน้ากล่าวนำดังนี้

หนฺท มยํ พุทฺธาภิคีตึ กโรม เส.

สวดพร้อมกัน

พุทฺธวารหนฺตวรตาทิคุณาภิยุตฺโต พระพุทธเจ้า เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยพระคุณ มีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้น

สุทฺธาภิ ญาณกรุณาหิสมาคตตฺ โต มีพระอัธยาศัย ประกอบด้วยพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณ

โพเธสิ โย สุชนตํ กมลํว สูโร พระองค์ใด ยังชนผู้ดีให้เบิกบานแล้ว ดั่งดวงพระอาทิตย์ยังดอกบัวให้บานฉะนั้น

วนฺทามหํ ตมรณํ สิรสา ชิเนนฺทํ ข้าพเจ้า ขอไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไม่มีข้าศึก ผู้เป็นยอดแห่งผู้ชนะ ด้วยเศียรเกล้า

พุทฺโธ โย สพฺพปาณีนํ สรณํ เขมมุตฺตมํ พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุด ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ปฐมานุสฺสติฏฺฐานํ วนฺทามิ ตํ สิเรนหํ ข้าพเจ้า ขอไหว้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นที่ตั้งแต่อนุสสติที่ ๑ ด้วยเศียรเกล้า

พุทฺธสฺสาหสฺมิ ทาโสว (สตรีว่า ทาสีว) ข้าพเจ้าขอเป็นทาส(ทาสี)ของพระพุทธเจ้าเทียว

พุทฺโธ เม สามิกิสฺสโร พระพุทธเจ้า เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า

พุทฺโธ ทุกฺขสฺส ฆาตา จ วิธาตา จ หิตสฺส เม พระพุทธเจ้าเป็นผู้กำจัดทุกข์ด้วย เป็นผู้ทำซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าด้วย

พุทฺธสฺสาหํ นิยฺยาเทมิ สรีรญฺชีวิตณฺจิทํ ข้าพเจ้า ขอมองกายถวายชีวิตอันนี้แก่พระพุทธเจ้า

วนฺทนฺโตหํ (สตรีว่า วนฺทนฺตีหํ) จริสฺสามิ พุทฺธสฺเสว สุโพธิตํ ข้าพเจ้าไหว้อยู่ จักประพฤติซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าทีเดียว

นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ พุทฺโธ เม สรณํ วรํ สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้า เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตน สจฺจวชฺเชน วฑฺเฒยฺยํ สตฺถุ สาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

พุทฺธํ เม วนฺทมาเนน (สตรีว่า วนฺทมานาย) ยํ ปุญฺญํ ปสุตํ อิธ บุญใด อันข้าพเจ้า ไหว้พระพุทธเจ้า ขวนขวายแล้วในบัดนี้

สพฺเพปิ อนฺตรายา เม มาเหสุ ตสฺส เตชสา แม้สรรพอันตรายทั้งหลาย อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น

ก้มลงกราบว่า กาเยน วาจาย ว เจตสา วา พุทฺเธ กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ กรรมอันน่าเกลียดอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้าด้วยกายหรือดัวยวาจาใจ

พุทฺโธ ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนฺตํ กาลนฺตเร สํวริตุ ว พุทฺเธ ขอพระพุทธเจ้าจงทรงงดโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อระวังต่อไปในพระพุทธเจ้า

ลุกขึ้น แล้วผู้เป็นหัวหน้ากล่าวนำดังนี้

หนฺท มยํ ธมฺมานุสฺสตินยํ กโรม เส.

สวดพร้อมกัน

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว

สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก เป็นของอันบุคคลพึงเห็นเอง เป็นของไม่มีกาลเวลา เป็นของจะร้องเรียกผู้อื่นให้มาดูได้ เป็นของอันบุคคลพึงน้อมเข้ามาใส่ใจ

ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ อันพวกวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้

ลุกขึ้น แล้วผู้เป็นหัวหน้ากล่าวนำดังนี้

หนฺท มยํ ธมฺมาภิคีตึ กโรม เส.

สวดพร้อมกัน

สฺวากฺขาตตาทิคุณโยควเสน เสยฺโย พระธรรมเป็นของอันประเสริฐด้วยอำนาจอันประกอบด้วยคุณมีความเป็นแห่งสวากตะเป็นต้น

โย มคฺคปากปริยตฺติวิโมกฺขเภโท อันใด ต่างด้วยมรรคผล ปริยัติและวิโมกข์

ธมฺโม กุโลกปตนา ตทธาริธารี พระธรรมกันผู้ทรงธรรมนั้นจากการตกไปในโลกที่ชั่ว

วนฺทามหํ ตมหรํ วรธมฺมเมตํ ข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันขจัดความมืดอันนั้น

ธมฺโม โย สพฺพปาณีนํ สรณํ เขมมุตฺตมํ พระธรรมอันใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ทุติยานุสฺสติฏฺฐานํ วนฺทามิ ตํ สิเรนหํ ข้าพเจ้า ขอไหว้พระธรรมอันนั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอนุสสติที่ ๒ ด้วยเศียรเกล้า

ธมฺมสฺสาหสฺมิ ทาโสว (สตรีว่า ทาสีว) ข้าพเจ้าขอเป็น ทาส(ทาสี) ของพระธรรมเทียว

ธมฺโม เม สามิกิสฺสโร พระธรรม เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า

ธมฺโม ทุกฺขสฺส ฆาตา จ พระธรรม เป็นธรรมกำจัดทุกข์ด้วย

วิธาตา จ หิตสฺส เม เป็นธรรมทำซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าด้วย

ธมฺมสฺสาหํ นิยฺยาเทมิ สรีรญฺชีวิตญฺจิทํ ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม

วนฺทนฺโตหํ (สตรีว่า วนฺทนฺตีหํ) จริสฺสามิ ธมฺมสฺเสว สุธมฺมตํ ข้าพเจ้าไหว้อยู่ จักประพฤติ ซึ่งความเป็นธรรมดี แห่งพระธรรมทีเดียว

นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ ธมฺโม เม สรณํ วรํ สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตน สจฺจวชฺเชน วฒฺเฒยฺยํ สตฺถุ สาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอข้าพเจ้า พึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

ธมฺมํ เม วนฺทมาเนน (สตรีว่า วนฺทมานาย) ยํ ปุญญํ ปสุตํ อิธ บุญอันใด ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมขวนขวายแล้วในบัดนี้

สพฺเพปิ อนฺตรายา เม มาเหสุ ตสฺส เตชสา แม้สรรอันตรายทั้งหลาย อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชบุญนั้น

ก้มลงกราบว่า

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา ธมฺเม กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ กรรมน่าเกลียดอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ในพระธรรม ด้วยกาย หรือวาจาใจ

ธมฺโม ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนฺตํ กาลนฺตเร สํวริตุ ว ธมฺเม ขอพระธรรมจงงดโทษนั้น เพื่อระวังต่อไปในพระธรรม

ลุกขึ้น แล้วผู้เป็นหัวหน้ากล่าวนำดังนี้

หนฺท มยํ สงฺฆานุสฺสตินยํ กโรม เส.

สวดพร้อมกัน

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเข้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติถูกแล้ว

สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว

ยทิทํ คือ

จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา คู่แห่งบุรุษทั้งหลาย ๔ บุรุษบุคคลทั้งหลาย ๘

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ นี่แหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

อาหุเนยฺโย ท่านเป็นผู้ควนสักการะที่เขานำมาบูชา

ปาหุเนยฺโย ท่านเป็นผู้ควรของต้อนรับ

ทกฺขิเณยฺโย ท่านเป็นผู้ควรทักษิณาทาน

อญฺชลีกรณีโย ท่านเป็นผู้ควรอัญชลีกรรม

อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ ท่านเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

ผู้เป็นหัวหน้ากล่าวนำดังนี้

หนฺท มยํ สงฺฆาภิคีตึ กโรม เส.

สวดพร้อมกัน

สทฺธมฺมโช สุปฏิปตฺติคุณาทิยุตฺโต พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้เกิดจากพระสัทธรรม ประกอบแล้วด้วยคุณมีสุปฏิบัติคุณ เป็นต้น

โยฎฺฐพฺพิโธ อริยปุคฺคลสงฺฆเสฎฺโฐ พวกใด เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐสุด ๘ จำพวก

สีลาทิธมฺมปวราสยกายจิตฺโต มีกายและจิต อาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้น

วนฺทามหํ ตมริยาน คณํ สุสุทฺธํ ข้าพเจ้าขอไหว้ หมู่พระอริยะทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งหมดจดสะอาด

สงฺโฆ โย สพฺพปาณีนํ สรณํ เขมมุตฺตมํ พระสงฆ์เหล่าใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ตติยานุสฺสติฏฺฐานํ วนฺทามิ ตํ สิเรนหํ ข้าพเจ้า ขอไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น ผู้เป็นที่ตั้งแต่อนุสสติที่ ๓ ด้วยเศียรเกล้า

สงฺฆสฺสาหสฺมิ ทาโสว (สตรีว่า ทาสีว) ข้าพเจ้าขอเป็นทาส(ทาสี) ของพระสงฆ์เทียว

สงฺโฆ เม สามิกิสฺสโร พระสงฆ์เป็นนายของข้าพเจ้า

สงฺโฆ ทุกฺขสฺส ฆาตา จ วิธาตา จ หิตสฺส เม พระสงฆ์เป็นผู้กำจัดทุกข์ด้วย เป็นผู้ทำซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าด้วย

สงฺฆสฺสาหํ นิยฺยาเทมิ สรีรญฺชีวิตญฺจิทํ ข้าพเจ้า ขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์

วนฺทนฺโตหํ (สตรีว่า วนฺทนฺตีหํ) จริสฺสามิ สงฺฆสฺโสปฏิปนฺนตํ ข้าพเจ้าไหว้อยู่ จักประพฤติ ซึ่งความปฏิบัติแห่งพระสงฆ์

นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ สงฺโฆ เม สรณํ วรํ สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตน สจฺจวชฺเชน วฑฺเฒยฺยํ สตฺถุ สาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

สงฺฆํ เม วนฺทมาเนน (สตรีว่า วนฺทมานาย) ยํ ปุญฺญํ ปสุตํ อิธ บุญใดอันข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์ ขวนขวายแล้ว ณ บัดนี้

สพฺเพปิ อนฺตรายา เม มาเหสุ ตสฺส เตชสา แม้สรรพอันตรายทั้งหลายอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น


ก้มลงกราบว่า

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา สงฺเฆ กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ กรรมน่าเกลียดอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระสงฆ์ ด้วยกายหรือวาจาใจ

สงฺโฆ ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนฺตํ กาลนฺตเร สํวริตุ ว สงฺเฆ ขอพระสงฆ์จงงดโทษนั้น เพื่อระวังต่อไป ในพระสงฆ์

รวมคาถาอาคม บทสวดมนต์ หน้า[1]

ธรรมจักร คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 1491 ครั้ง]
ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 1702 ครั้ง]
ธิเบต คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 2174 ครั้ง]
บูชาสมเด็จพระปิยะมหาราช คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 1389 ครั้ง]
คำขอบวช คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 1512 ครั้ง]
บูชาพระพิฆเนศ คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 2919 ครั้ง]
บูชาพระสังกัจจายน์ คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 1050 ครั้ง]
บูชาพระพุทธชินราช คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 888 ครั้ง]
บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 816 ครั้ง]
บูชาพระพรหม คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 1250 ครั้ง]
ทำวัตรเย็น คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 1001 ครั้ง]
ภาวนา เวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 673 ครั้ง]
ภาวนาเวลาเผาศพ คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 673 ครั้ง]
ภาวนาเวลารดน้ำศพ คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 684 ครั้ง]
ถวายผ้ากฐิน คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 491 ครั้ง]
อาราธนาพระปริตร คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 770 ครั้ง]
กรวดน้ำ คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 1970 ครั้ง]
ถวายสังฆทาน คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 704 ครั้ง]
ถวายของใส่บาตร คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 1030 ครั้ง]
ลาข้าวพระพุทธ คาถาอาคม บทสวด [ อ่านแล้ว 797 ครั้ง]


1 2 3

?>


อยากถูกหวย ลองดูเลขเด็ดฟรี ที่นี่

❤️ แนะนำเลขเด็ด2ตัว คนรักหวยงวดนี้
❤️ แนวทางเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1 งวดนี้
❤️ สูตรคำนวณเลขเพชร
❤️ สูตรคำนวณหวยล๊อกตัวเงิน
❤️ สูตรคำนวณหวยล๊อคตัวทอง
❤️ สูตรคำนวณเลขเหาะ
❤️ สูตรคำนวณเลขตัวลอย
❤️ สูตรคำนวณเลขเด่น
❤️ สูตรคำนวณหวย เลขเวียนวน
❤️ สูตรคำนวณหวยเทวดากระซิบ
❤️ สูตรคำนวณหวยเทวดากระซิบ
❤️ โปรแกรมสร้างสูตรหวยแม่นๆ
❤️ เลขเด็ดหวยลาว
❤️ เลขเด็ดฮานอยวันนี้

หน้าแรก : ❤️ แนะนำ เลขเด็ดคนรักหวยงวดนี้ : ทำนายฝัน : ดูดวงประจำวัน : อักษรพิเศษ ตั้งชื่อสัญลักษณ์แปลกๆ : คาถาอาคม บทสวดมนต์ : บทกลอน : ปลา : ข้อมูลอาเซียน : รหัสไปรษณีย์ : แปลงตารางวาเป็นไร่ งาน : รวมสูตรเหยื่อตกปลา : สร้างบาร์โค้ด2มิติ : วิเคราะห์ชื่อ-นามสกุล : หวยเด็ด : ตั้งชื่อตามวันเกิด : ชื่อเกาหลี : แบบฟอร์ม : เลขเด็ดหวยลาว : เลขเด็ดหวยฮานอยเวียดนาม : World :

☆ ทำนายฝัน ☆ทำนายเนื้อคู่จากชื่อ ☆ทำนายเนื้อคู่ตามวันเกิด ☆ ทำนายความรักรายวัน ☆ ทำนายนิสัยตามวันเกิด ☆ ทำนายรูปแบบความรักตามวันเกิด ☆ ทำนายหน้าตาเนื้อคู่ตามวันเกิด ☆ทำนายนิสัยเพื่อนๆในเฟสบุ๊ค ☆ ทำนายดวงจากหมายเลขโทรศัพท์-เบอร์มือถือ ☆ ทำนายดวงจากชื่อ นามสกุล ☆ ทำนายนิสัยจากเบอร์โทรศัพท์-หมายเลขมือถือ ☆ ทำนายนิสัยจากชื่อ ☆ เกมส์ทายใจ ☆ ดูดวงไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรท์ ☆ ไพ่ยิปซีประจำวันเกิด ☆ ดูดวงคู่รัก ทำนายดวงสมพงศ์ จากชื่อ ☆ เสี่ยงเซียมซีเจ้าแม่กวนอิม ☆ ทำนายนิสัยแย่ๆจากชื่อ ☆ ทำนายนิสัยแย่ๆจากวันเกิด ☆ ทำนายของขวัญวันวาเลนไทน์จากชื่อ ☆ ทำนายอดีตชาติ ☆ ทำนายสีมงคลประจำวัน ☆ ทำนายหน้าที่การงานตามวันเกิด ☆ ทำนายนิสัยสุดๆ ☆ ทำนายฝัน ☆ ทำนายชื่อ-วิเคราะห์ชื่อ ☆ กราฟชีวิต ☆ ดวงสมพงศ์นาคคู่ ☆ ทำนายวันเกิดตรงกับสัตว์อะไร ☆ ดูดวงสมพงศ์ปีชงจีน ☆ ดูดวงเรือนแห่งชะตาตามวันเกิด ☆ ดูดวงปีเกิดตำราพรหมชาติล้านนา ☆ ดูดวงประจำปี ฉัตร3ชั้น ☆ ดูดวงประจำปี ฉัตร3ชั้น ☆ ดูดวงช้างผัวเมีย ดูดวงจากหมายเลขบัตรประชาชน | ดูดวงแบบกราฟชีวิต | ชื่อมงคล ชื่อเพราะ ตั้งชื่อตามวันเกิด | วิเคราะห์ชื่อ นามสกุล | ทำนายฝัน | การทำบุญวันเกิดตามวันเกิด | ดูลูกในท้องว่าเป็นหญิงหรือชาย | ดูดวงชะตาในเดือนนี้ | ดูดวงเรือนแห่งชะตา | ดูธาตุประจำปีเกิด | ชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไร | ตัดผมวันไหนดี | ต้นไม้มงคลตามราศีเกิด | เสี่ยงเซียมซี | ดูดวงขนาดของลับ อวัยวะเพศชายหญิง
| ดูดวงลักษณะเนื้อคู่ | ดูดวงความรักตามเดือนเกิด | เสี่ยงเซียมซี| ฤกษ์ออกรถปี2554 | ดูดวงประจำวัน | ดูดวงประจำปี ฉัตร3ชั้น | ดูดวงตามวันที่เกิด | ดูดวงตามเดือนที่เกิด | ดูดวงชะตาตามปีเกิด (ตำราโบราณ) | ดูดวงตามเดือนที่เกิด ตำราพรหมชาติล้านนา | ดูดวงตามราศีเกิด | ดูดวงเนื้อคู่ตาม ดวงสมพงศ์นาคคู่| ดูดวงเนื้อคู่ ว่าคือใคร เป็นอย่างไร| ดูดวงเนื้อคู่ ว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วดีหรือไม่ | ดูดวงเนื้อคู่ ตามความสัมพันธ์ของธาตุทั้งหก | ดูดวงเนื้อคู่ ตามตำราช้างผัวเมีย| ดูดวงเนื้อคู่ ว่าจะได้แต่งงานกันหรือไม่ | ดูดวงเนื้อคู่ ว่าจะเป็นแบบไหน | ดูดวงไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรท์ | ดูดวงตามปีเกิด | ดูดวงตามปีเกิด(ตำราพรหมชาติล้านนา)| ดูดวงจากหมายเลขมือถือ |
ด่วน! "ปลัดมท." สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด เตรียมพร้อม หากยกระดับป้องกันโควิด-19 [เข้าชม 0 ครั้ง) ]
ตารางเวลาเดินรถเมล์ รถไฟฟ้า ช่วงเคอร์ฟิว [เข้าชม 2 ครั้ง) ]
ฝ่่าฝืนเคอร์ฟิว จับแล้ว 308 ราย [เข้าชม 2 ครั้ง) ]
แห่ยกเลิก เราไม่ทิ้งกัน” วันเเรกทะลุ 1เเสนคน [เข้าชม 12 ครั้ง) ]
ลำปาง-อยุธยา” ต้านไม่ไหวติดเชื้อ 1 ราย #โควิด19 [เข้าชม 16 ครั้ง) ]


Copyright 2020 | 13 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007

Flag Counter