ການພັດທະນາການບໍລິການກະເປົາເງິນ ເທິງມືຖື ໄດ້ສ້າງຄວາມສະດວກ ສະບາຍຫຼາຍ ເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ ເຊິ່ງໃນໄລຍະທີ່ ສປປລາວ ປະສົບບັນຫາການລະບາ...


ການພັດທະນາການບໍລິການກະເປົາເງິນ ເທິງມືຖື ໄດ້ສ້າງຄວາມສະດວກ ສະບາຍຫຼາຍ ເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ ເຊິ່ງໃນໄລຍະທີ່ ສປປລາວ ປະສົບບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນ ຫຼາຍໜ່ວຍງານເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນການໃຊ້ແອັບພີເຄເຊີນ (Application) ຕ່າງໆເຂົ້າໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ແລະ ບໍລິການ u-money ກໍ່ເປັນອີກໜື່ງບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຫຼາຍຈາກສັງຄົມ ດ້ວຍຄຸນນະສົມບັດເປັນບໍລິການ ກະເປົາເງິນເອເລກໂທຼນິກ ເປົ້າໝາຍການສະໜອງບໍລິການເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກ ສະບາຍ , ຟັງຊັ່ນໃນແອັບ ມີ...ຫຼາກຫຼາຍ ອັນເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເປັນຕົ້ນ : ການໂອນເງິນ- ຖອນເງິນສົດໄດ້ທຸກບ່ອນ, ພ້ອມສິດທິພິເສດຕ່າງໆທີ່ລູກຄ້າ ຈະໄດ້ຮັບ. ພຽງມີໂທລະສັບມືຖືກໍ່ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາການເງິນໄດ້ແບບງ່າຍດາຍບໍ່ວ່າຈະຢູ່ຂອບເຂດໃດຫ່າງໄກເຖິງເຂດທ້ອງຖິ່ນ. ນອກນັ້ນ u-money ຍັງເໝາະສົາມແກ່ການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ດ້ວຍປະສົບການໃນການເບີກຈ່າຍ ເງິນເດືອນ , ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນ 11 ເມືອງທີ່ບໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການ ດ້ານທະນາຄານ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ , ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ໃຫ້ແກ່ນາຍບ້ານກ່ວາ 1000 ບ້ານ ທົ່ວປະເທດ ເຊີ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພະນັກງານໄດ້ ໂດຍສະເພາະການເບີກຖອນທີ່ສາມາດເຮັດທຸລະກຳໄດ້ ເຖິງຂັ້ນເມືອງ , ບ້ານ ເພາະສາມາດຖອນເງິນໄດ້ທີ່ຮ້ານຕົວແທນບໍລິການ ຫຼື ຫ້ອງການເຄົາເຕີ ຢູນີເທວ ທຸກແຂວງ, ນອກນັ້ນຍັງສາມາດ ຊຳລະຄ່າອາຫານ ຫຼື ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກອື່ນໆ ຜ່ານ QR code ຢູມັນນີ ຕາມຮ້ານຄ້າທົ່ວປະເທດ ,ສາມາດໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນລາວໄດ້. ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ບໍລິສັດ Quasa Geruco ຈຳກັດ ເຊີ່ງເປັນບໍລິສັດ ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ ຢາງພາລາທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຜ່ານ u-money ດ້ວຍຈຳນວນບຸກຄະລາກອນທັງໝົດ ກ່ວາ 900 ຄົນ , ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບໂຮງຮຽນສອນພາສາ ລາວ- ຫວຽດນາມ ຫວຽນຢູ ໂດຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງສາມາດຊຳລະຄ່າຮຽນ ຜ່ານu-money ; ເຊັນສັນຍາເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໂຮງໝໍ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ....... ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຜ່ານ u-money ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາ ບໍລິສັດ ວິສາຫະກິດ ລວມທັງພະນັກງານ ສະດວກ , ການເບີກຈ່າຍວ່ອງໄວ , ຕົງເວລາ , ຢະຢັດງົບປະມານ ນອກເໜືອໄປກ່ວານັ້ນ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຕ່າງໆ ຂອງ u-money ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຕີມບັດ , ການໂອນເງິນ, ຊື້ປະກັນໄພ , ຊື້ຫວຍ....... ກະເປົາເງິນເອເຣັກໂທຼນິກ ນອກຈາກໄດ້ຈະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນແລ້ວ , u-money ຍັງເປັນອີກ 1 ທາງເລືອກທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາ ໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເບີກຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຫ່າງໄກ ເປັນຕົ້ນການເບີກຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ຂອງກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຳນວນ 42,000 ຄົນໃນ 4 ແຂວງ ພາກເໜືອ : ແຂວງຜົ້ງສາລີ , ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ຢູນີເທວກໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເບີກຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ກ່ວາ 1200 ຄອບຄົວ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2020 u-money ຈະບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການພັດທະນາບໍລິການ ອອກສູ່ສັງຄົມໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ, ແທດເໝາະກັບສັງຄົມໃນຍຸກປະຈຸບັນ ຍຸກແຫ່ງດີຈີຕອນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂົງເຂດດ້ານການເງິນເອເຣັກໂທຼນິກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. Topic News: Transformation to payroll payments through u-money e-wallets The development of mobile wallet services has made it very convenient for consumers, which during the time that Lao PDR is experiencing an outbreak of coronary heart disease has attracted many people to pay And see the importance of using applications to facilitate daily life , working and u-money service is another service that has received a lot of response from society. With features such as e-wallet service, target list, service to create convenience, a variety of functions in the app that are useful to users such as: Transfer - Withdraw cash anywhere, with all the privileges that customers will get. With just a mobile phone, you can easily make financial transactions no matter how far away you are. U-money is also suitable for use in payroll with experience in payroll, Various allowances to civil servants in 11 cities without banking services of National Treasury, Payment of salaries to village chiefs in more than 1,000 villages across the country, which can meet the needs of staff, especially withdrawals that can be done at the district, village level It can be withdrawn at service units or Unitel counters in all provinces, can also pay for food or other consumer goods via QR code u-money at stores across the country, can transfer money to a business bank account in Laos. Quasa Geruco Co., Ltd., Para rubber company in Savannakhet province, recently signed a u-money payroll contract with more than 900 employees , Signed a Memorandum of Understanding with the Lao-Vietnamese Language School (Nguyễn Du), By allowing parents to pay tuition fees through u-money; Signed a contract to pay the salary of Hanoi-Vientiane Hospital....... Payroll through u-money will make it easier for companies, including employees, Payment quickly, On time, save extra money, also help employees get the privileges of u-money, whether it is top-up, money transfer, insurance and lottery ....... u-money e-wallet, in addition to being trusted to salary payment, u-money is also a good alternative to projects that are used to disburse benefits to people in remote areas. For example, the disbursement of 42,000 people from the Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project of Ministry of Agriculture and Forest in four northern provinces: Phongsaly, Huaphan, Oudomxay and Xiengkhaung. Unitel will also use it to pay for flood relief to more than 1,200 families in Savannakhet province by the end of 2020. u-money will not stop in developing services to the society to become better and better, in line with the society in the current digital age to create conditions for parents to have easy access to e - finance.

-- .. ຂອບ​ໃຈ ຂ່າວໃໝ່ Khaomai
ກົດສໍາລັບການໄປຢ້ຽມຢາມຕອບຕົ້ນສະບັບ >> ---- >> ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອເບິ່ງໂພສຕົ້ນສະບັບ.


Read More


---- ຖ້າທ່ານເຫັນວ່າມັນ ໜ້າ ສົນໃຈ, ກະລຸນາແບ່ງປັນ ໜ້າ ນີ້ໃຫ້ ໝູ່ ຂອງທ່ານ. ກົດປຸ່ມຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອແບ່ງປັນ.:) --
-----


---- ທ່ານຄິດແນວໃດ? ທ່ານສາມາດປະກອບ ຄຳ ເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້. --
ລາວ

( 106 ໜ້າ ) :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


( 106 ໜ້າ ) :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112021 ຂ່າວລາວວັນນີ້ ເຄືອ​ຂ່າຍ​ສັງ​ຄົມ ວັນທີ 19 / 5 / 2021 | 14ປີ : ນັບແຕ່ປີ 2007

The content on this page is generated and generated by social media content automatically. If you encounter a problem or want to delete the information Please inform at this email >> [email protected]

Flag Counter