การ discussionดูทั้งหมด / กลับหน้าแรก

แชร์หน้านี้

การ discussion ​[ดู 608 ครั้ง]

วิธีการสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)

ความหมาการสอนแบบบรรยาย

คือกระบวนการที่ผู้สอนมุ้งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนหรือกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาคำตอบแนวทางหรือแก้ปัญหาร่วมกัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือระดมความคิดเห็นร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

2.เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำ ผู้ตาม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม

3.เพื่อฝึกการค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงมาเพื่ออภิปรายให้ผู้อื่นรับทราบ

องค์ประกอบ

1.เรื่องหัวข้อประเด็นปัญหาที่จะอภิปราย

2.ผู้อภิปรายและผู้ร่วมอภิปราย

3.กระบวนการอภิปราย

4.ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการอภิปราย

ประเภทของการอภิปราย

การอภิปรายมีรูปแบบหรือประเภทการจัดการอภิปรายหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น

การอภิปรายเป็นคณะ
การอภิปรายแบบฟอรั่ม
การอภิปรายแบบสัมมนา
การอภิปรายแบบระดมสมอง
การอภิปรายแบบโต๊ะกลม
การอภิปรายแบบโต้วาที
ขั้นตอนการเรียนรู้

1.ขั้นตอนการอภิปราย

กำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ รูปแบบอภิปราย
ผู้สอนควรกำหนดบทบาทให้ผู้เรียน
สื่อการเรียน อาจจะเป็นเอกสารหรือวัสดุต่างๆที่จำเป็น
สถานที่ อาจจะเป็นห้องเรียนซึ่งผู้สอนควรจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการอภิปราย
2.ขั้นบรรยาย

บอกหัวข้อหรือปัญหาและวัตถุประสงค์
บอกเงื่อนไขหลักเกณฑ์
ดำเนินการอภิปราย
3.ขั้นสรุป

สรุปผลการอภิปราย ผู้แทนกลุ่มสรุปผลการอภิปรายแล้วนำเสนอผลการอภิปรายต่อที่ประชุม
4.ขั้นสรุปบทเรียน

ผู้สอนและผู้รีเยนร่วมกันสรุปสาระสำคัญและแนวคิดที่ได้จาการอภิปราย
5.ขั้นประเมินผลการเรียน

ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้
ข้อดี

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ

3.ผู้เรียนไม่เบื่อ เพราะมีการปฏิบัติตลอดเวลาเรียน

ข้อจำกัด

1.ใช้เวลามากพอสมควร ถ้าให้โอกาสผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง

2.ผู้เรียนบางส่วนอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

3.ผู้สอนอาจเกิดความขับข้องใจ ถ้าการอภิปรายครั้งนั้นไม่สามารถสรุปผลในรูปที่ผู้สอนปรารถนา

รับเลขเด็ดทาง sms ทุกงวด พิมพ์ L07 ส่งไปที่ 4888034(เปิดดู 608 ครั้ง )

( tantan )
วันที่30 พ.ค. 2559 เวลา 6:57แสดงความคิดเห็น กดที่นี่

.

แสดงความคิดเห็นอัพโหลดภาพชื่อของท่าน :

เปลี่ยนรูปประจำตัว เปลี่ยนชื่อ กดที่นี่

ภาพแทนตัวคุณ


+ ประกาศ ห้ามแจกจ่ายไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เพลง ภาพยนต์ หรือซอฟแวร์เถื่อน ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ +
คำที่มีการค้นหา : 32 , มะม่วง , มะม่วง , รรู , กติกาบาสเกตบอล , ระบบโครงสร้างที่ซับซ้อน , คำนำวิชาพละ% , 32 , กรีฐา , ค่าเทอมโรงเรียนเกษม , คำนำประวัติกรีฑา , คำนำประวัติกรีฑา , คำนำ ไอคิโด , การแพร่ , กลแนสั่ , คำนำประวัตืกรีฑา , คำนำประวัตืกรีฑา , คำนำประวัติกรีฑา , Is your character a girl , ผมไม้ส้ม , ทุรียน , ทุรียน , ผมไม้ส้ม , 32 , คำนำวิชาพละเรื่องปิงปอง , คำนำของกรีฑา , เขียนเรียงความเรื่องรักโรงเรียน , ผึ้งหลวงต่อ% , คำนำกรีฑา , ผึ้งหลวงต่อยปาก ,

กลับหน้าแรก เว็บบอร์ด