ชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิด วันพฤหัสบดี

⭐️ กช กด ดอกบัว
⭐️ กมล กะ-มน บัว ดอกบัว หัวใจ
⭐️ กมลภพ กะ-มน-ละ-พบ ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม
⭐️ กมลภู กะ-มน-ละ-พู เกิดจากดอกบัว พระพรหม
⭐️ กมลวร กะ-มน-ละ-วอน ประเสริฐเหมือนดอกบัว
⭐️ กมลากร กะ-มะ-ลา-กอน สระบัว
⭐️ กรกช กอ-ระ-กด ไหว้ การกระพุ่มมือ
⭐️ กรกฎ กอ-ระ-กด ปู
⭐️ กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
⭐️ กรณ์ กอน การกระทำ
⭐️ กรบัลลพ กอน-บัน-ลบ นิ้วมือ
⭐️ กรภู กอ-ระ-พู เล็บมือ
⭐️ กรรภิรมย์ กัน-พิ-รม ฉัตรห้าชั้น
⭐️ กรวิก กะ-ระ-วิก นกการเวก
⭐️ กรวิชญ์ กอ-ระ-วิด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
⭐️ กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน ดอกยี่โถ ดอกพุดแดง
⭐️ กระมล กระ-มน ดอกบัว หัวใจ
⭐️ กริช กรด หลักแหลม รู้สองด้านและเข้าถึง
⭐️ กฤชพล กริด-ชะ-พล กำลังของมีดสองคม มีพลังทะลุทะลวง
⭐️ กฤาณากร กริด-สะ-นา-กอน กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ
⭐️ กลวัชร กน-ละ-วัด ดุจดังเพชร
⭐️ ก่อ ก่อ ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น
⭐️ ก่อการ ก่อ-กาน ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น
⭐️ ก้อง ก้อง ดังกังวาน
⭐️ ก้องภพ ก้อง-พบ มีชื่อเสียงก้องโลก
⭐️ กอบกุล กอบ-กุน ตระกูลที่สามีคคีกัน รวมตระกูล
⭐️ กัมพล กัม-พน ผ้าทอด้วยขนสัตว์
⭐️ กาจพล กาด-พน มีพลังกล้าแข็ง
⭐️ กาณฑ์ กาน ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
⭐️ การุณ กา-รุน ความกรุณา
⭐️ กำจร กำ-จอน ฟุ้งไป
⭐️ กำชัย กำ-ไช ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง
⭐️ กำพร กำ-พร มีความเป็นเลิศ มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง
⭐️ กิจจา กิด-จา เรื่องราว ข้อความ
⭐️ กุณช์ กุน งาช้าง บรรณศาลา
⭐️ เกริก เกริก กึกก้อง ดังสนั่น เลืองลือ. ยิ่ง
⭐️ เกริกไกรวัล เกริก-ไกร-วัน ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล
⭐️ เกรียง เกรียง ใหญ่ ยิ่ง เข้มแข็ง
⭐️ เกรียงไกร เกรียง-ไกร ผู้กล้าที่ยิ่งยง
⭐️ เกรียงชัย เกรียง-ไช ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
⭐️ เกรียงวุฒิ เกรียง-วุด ผู้เจริญยิ่ง
⭐️ โกมล โก-มน ดอกบัว
⭐️ ไกรวิชญ์ ไกร-วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
⭐️ ไกรวี ไกร-ระ-วี ดอกบัว
⭐️ ไกรวุฒิ ไกร-วุด ผู้มีความเจริญมาก
⭐️ ขจร ขะ-จอน ฟุ้งไป
⭐️ ขจรลาภ ขะ-จอน-ลาบ รุ่งเรืองไปด้วยโชค
⭐️ ขรรค์ชัย ขัน-ไช ชนะด้วยขรรค์
⭐️ ขวัญชัย ขวัน-ไช ชนะด้วยความดี
⭐️ เขม เขม ความเกษม
⭐️ เขมรุจิ เข-มะ-รุ-จิ ชอบความปลอดภัย
⭐️ คณภรณ์ คะ-นะ-พอน บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ
⭐️ คมกริช คม-กริด คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
⭐️ คมกฤช คม-กริด คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
⭐️ คมแก้ว คม-แก้ว ความเฉียบแหลมอันสูงค่า
⭐️ คมคาย คม-คาย ฉลาด ไหวพริบ ทันคน
⭐️ คมชาญ คม-ชาน ฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ คมิก คะ-มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป
⭐️ ครองภพ ครอง-พบ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ครองลาภ ครอง-ลาบ มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ
⭐️ คารม คา-รม พูดแหลมคม
⭐️ คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
⭐️ คีรี คี-รี ภูเขา
⭐️ คุณัชญ์ คุ-นัด ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
⭐️ คุณัญญา คุ-นัน-ยา ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
⭐️ คุณากร คุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความดี
⭐️ จง จง บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่
⭐️ จงกล จง-กน บัว บัวสาย
⭐️ จงสุข จง-สุก ให้มีความสุข
⭐️ จรณ์ จอน ความประพฤติดี
⭐️ จรณบูรณ์ จะ-ระ-นะ-บูน ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
⭐️ จรณะ จะ-ระ-นะ ความประพฤติ
⭐️ จรัล จะ-รัน เที่ยวป่า
⭐️ จรัลรมย์ จะ-รัน-รม เที่ยวป่าอย่างมีความสุข
⭐️ จริม จะ-ริม ภายหลัง เล็ก น้อง
⭐️ จรุง จะ-รุง ชักชวน ยั่วใจ
⭐️ จรูญ จะ-รูน รุ่งเรือง งดงาม
⭐️ จรูญพันธุ์ จะ-รูน-พัน มีความผูกพันที่ดีงาม
⭐️ จเร จะ-เร ผู้เร่งรีบ ผู้ตรวจ ผู้ดูแล
⭐️ จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
⭐️ จักรกฤษณ์ จัก-กริด พระนารายณ์ทรงจักร
⭐️ จักรชัย จัก-ไช จักแห่งชัยชนะ
⭐️ จักรพล จัก-กระ-พน กำลังของแว่นแคว้น
⭐️ จักรภพ จัก-กะ-พบ ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
⭐️ จารุพิชญ์ จา-รุ-พิด นักปราชญ์ผู้สง่างาม
⭐️ จำรูญ จำ-รูน รุ่งเรือง งาม
⭐️ จำเริญ จำ-เริน เติบโต งอกงาม
⭐️ จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว
⭐️ จิณณะ จิน-นะ ประพฤติแล้ว
⭐️ จิรกร จิ-ระ-กอน กระทำตลอดกาลนาน
⭐️ จิรชีพ จิ-ระ-ชีบ มีชีวิตนาน อายุยืน
⭐️ จิรฐา จิ-ระ-ถา ฐานะที่มั่นคง
⭐️ จิรณัฐ จิ-ระ-นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
⭐️ จิรเวช จิ-ระ-เวด หมอที่ยั่งยืน
⭐️ จิรัฎฐ์ จิ-รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
⭐️ จิรายุ จิ-รา-ยุ มีอายุยืน
⭐️ จีรณะ จี-ระ-นะ ประพฤติแล้ว
⭐️ จุมพล จุม-พน ผู้เป็นใหญ่
⭐️ ชฎายุ ชะ-ดา-ยุ ลูกแห่งครุฑ
⭐️ ชมชาญ ชม-ชาน รื่นเริง
⭐️ ชยณัฐ ชะ-ยะ-นัด ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ชยพล ชะ-ยะ-พน มีพลังคือชัยชนะ
⭐️ ชยรพ ชะ-ยะ-รบ เสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยังกูร ชะ-ยัง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยากร ชะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยางกูร ชะ-ยาง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
⭐️ ชลัช ชะ-ลัด เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
⭐️ ชลัมพล ชะ-ลัม-พน ลำธาร
⭐️ ชลาคม ชะ-ลา-คม ฝน
⭐️ ชวกร ชะ-วะ-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
⭐️ ชวัล ชะ-วัน ส่องแสง รุ่งเรือง
⭐️ ชวัลกร ชะ-วัน-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
⭐️ ชัชชัย ชัด-ไช ชัยชนะของนักรบ
⭐️ ชัชพร ชัด-ชะ-พอน นักรบผู้ประเสริฐ
⭐️ ชัชพล ชัด-ชะ-พน กำลังแห่งนักรบ
⭐️ ชัชพิมุข ชัด-พิ-มุก นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ
⭐️ ชัชลี ชัด-ชะ-ลี นักรบ
⭐️ ชัชวาลย์ ชัด-ชะ-วาน รุ่งเรือง
⭐️ ชัพวิชญ์ ชับ-พะ-วิด มีความรู้ฉับไว
⭐️ ชัยณรงค์ ไช-นะ-รง นักรบผู้มีชัยชนะ
⭐️ ชัยพร ไช-ยะ-พอน ชัยชนะที่ดีงาม
⭐️ ชัยมงคล ไช-ยะ-มง-คน มงคลของผู้ชนะ
⭐️ ชัยวิชญ์ ไช-ยะ-วิด ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ชัยวุฒิ ไช-ยะ-วุด เจริญด้วยชัยชนะ
⭐️ ชาคร ชา-คอน ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม
⭐️ ชาครีย์ ชา-คะ-รี ความเพียร
⭐️ ชาญชัย ชาน-ชัย ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
⭐️ ชาญณรงค์ ชาน-นะ-รง นักรบผู้ชำนาญ
⭐️ ไชยภพ ไช-ยะ-พบ ผู้มีพบอันประเสริฐ
⭐️ ญาณกร ยา-นะ-กอน ผู้สร้างความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
⭐️ ญาณวุฒิ ยา-นะ-วุด เจริญด้วยความรู้
⭐️ ญาณัช ยา-นัด เกิดมาเพื่อความรู้
⭐️ ญาณากร ยา-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความรัก
⭐️ ฐากูร ถา-กูน ที่เคารพ ผู้น่าเลื่อมใส
⭐️ ฐาปกรณ์ ถา-ปะ-กอน ตำรา ที่คงทน
⭐️ ณฏฐพล นัด-ถะ-ทะ-พน กำลังของนักปรายชญ์
⭐️ ณฐพร นะ-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณพิชญ์ นะ-พิด นักปราชญ์
⭐️ ณรงค์ นะ-รง การรบ
⭐️ ณรงค์กร นะ-รง-กอน ผู้ทำการรบ
⭐️ ณรงค์ชัย นะ-รง-ไช ชัยชนะในการรบ
⭐️ ณรงค์ฤทธิ์ นะ-รง-ริด มีฤทธิ์ในการรบ
⭐️ ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
⭐️ ณัชพล นัด-ชะ-พน มีพลังของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐชัย นัด-ถะ-ไช ความชนะของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐพล นัด-ถะ-พน พลังของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐวี นัด-ถะ-วี ผู้มีความฉลาด
⭐️ ณัฏฐากร นัด-ถา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา
⭐️ ณัฐ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฐกมล นัด-กะ-มน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
⭐️ ณัฐกรณ์ นัด-ถะ-กอน นักปราชญ์ ผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐปคัลภ์ นัด-ปะ-คัน ปราชญ์ผู้องอาจ
⭐️ ณัฐพล นัด-ถะ-พน พลังแห่งนักปราชญ์
⭐️ ณัฐพัชร์ นัด-ถะ-พัด มีความรู้ดุจเพชร
⭐️ ณัฐภูมิ นัด-ถะ-พูม นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
⭐️ ณัฐรณ นัด-ถะ-รน การรบของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรัช นัด-ถะ-รัด สมบัติของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวร นัด-ถะ-วอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐวุฒิ นัด-ถะ-วุด ผู้เจริญด้วยความรู้
⭐️ บรรณกร บัน-นะ-กอน ผู้ทำหนังสือ
⭐️ บรรณวัชร บัน-นะ-วัด เพรชคือหนังสือ
⭐️ บรรณวิชญ์ บัน-นะ-วัด ฉลาดในเรื่องหนังสือ
⭐️ บรรยงก์ บัน-ยง ที่นอน
⭐️ บริณัย บอ-ริ-ไน การแต่งงาน
⭐️ บวรชัย บะ-วอน-ไช ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
⭐️ บวรพล บอ-วอน-พน กำลังเลิศล้ำ
⭐️ บวรภัค บอ-วอน-พัก ความเจริญอันประเสริฐ
⭐️ บวรรัช บอ-วอน-รัด สมบัติอันประเสริฐ
⭐️ บวรวิชญ์ บอ-วอน-วิด ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
⭐️ บัณฑร บัน-ทอน ขาวงาม
⭐️ บัลยงก์ บัน-ยง ที่นอน
⭐️ บัลลพ บัน-ลบ แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้
⭐️ บุณยกร บุน-ยะ-กอน สร้งคุณความดี สร้างบุญกุศล
⭐️ บุณยภู บุน-ยะ-พู ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
⭐️ บุพกร บุบ-พะ-กอน กระทำก่อน สร้างสรรค์ค์
⭐️ บุรพล บุ-ระ-พน มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง
⭐️ บูรณ์พิภพ บูน-พิ-พบ มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
⭐️ ปกรณ์ ปะ-กอน คัมภีร์
⭐️ ปฎก ปิ-ดก ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
⭐️ ปฏิคม ปะ-ติ-คม ผู้ตอนรับ ผู้ดูแลต้อนรับ
⭐️ ปฏิญญา ปะ-ติน-ยา การให้คำมั่นสัญญา
⭐️ ปฏิพล ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ
⭐️ ปฏิภาณ ปะ-ติ-พาน ไหวพริบดี
⭐️ ปณชัย ปะ-นะ-ไช ชัยชนะในการค้าขาย
⭐️ ปภพ ปะ-พบ เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
⭐️ ปภังกร ปะ-พัง-กอน ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ปภาณ ปะ-พาน พูดเก่ง
⭐️ ปภาวิชญ์ ปะ-พา-วิด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ ปรพล ปะ-ระ-พน กำลังของผู้อื่น
⭐️ ปรมะ ปะ-ระ-มะ ยอดเยี่ยม สูงสุด
⭐️ ปรวีร์ ปะ-ระ-วี ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
⭐️ ประณพ ประ-นบ ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก
⭐️ ประณัย ประ-ไน เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
⭐️ ประไณย ประ-ไน ผู้ว่านอนสอนง่าย
⭐️ ประภากร ประ-พา-กอน ผู้ทำให้สว่าง ดวงอาทิตย์
⭐️ ประภาณ ประ-พาน แสงสว่าง
⭐️ ประมณฑ์ ประ-มน ผ่องใส
⭐️ ประลภย์ ประ-ลบ ได้รับ ได้กำไร
⭐️ ประวัณ ประ-วัน มีหิริโอตัปปะ
⭐️ ประวีณ ประ-วีน นักปราชญ์ ชำนาญ
⭐️ ประวีร์ ประ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ปรัชญา ปรัด-ยา ความรู้ชั้นสูง
⭐️ ปรัญชัย ปะ-รัน-ไช ผู้ชนะคนอื่น
⭐️ ปริชญ์ ปริด ผู้รอบรู้
⭐️ ปริพล ปะ-ริ-พน เพรียบพร้อมด้วยกำลัง
⭐️ ปรีชาพล ปรี-ชา-พน มีกำลังความสามารถ
⭐️ ปวร ปะ-วอน ผู้ประเสริฐ
⭐️ ปวรปรัชญ์ ปะ-วอน-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ ปวิช ปะ-วิด ผู้สร้าง
⭐️ ปวีณ ปะ-วีน ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณวัช ปะ-วีน-วัด คำพูดของนักปราชญ์
⭐️ ปวีร์ ปะ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ป้องเกียรติ ป้อง-เกียด รักษาเกียรติ
⭐️ ปองคุณ ปอง-คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
⭐️ ปองพล ปอง-พน มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
⭐️ ปองภพ ปอง-พบ ปรารถนาความเจริญ
⭐️ ปัญจพล ปัน-จะ-พน มีพลังห้าอย่าง
⭐️ ปัญญากร ปัน-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา
⭐️ ปัญญาพล ปัน-ยา-พน ผู้มีกำลังปัญญา
⭐️ ปัญญาวี ปัน-ยา-วี ผู้มีปัญญา
⭐️ ปัณณ์ ปัน หนังสือ
⭐️ ปัณณวิชญ์ ปัน-นะ-วิด ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
⭐️ ปาณชัย ปาน-นะ-ไช ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน
⭐️ ปารณ ปา-รน ความพอใจ ยินดี
⭐️ ปารวี ปา-ระ-วี ผู้มีจุดหมาย
⭐️ ปาล ปาน รักษา คุ้มครอง
⭐️ ปิฎก ปิ-ดก ตะกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
⭐️ ปิยปาณ ปิ-ยะ-ปาน เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต
⭐️ ปิยพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยวัช ปิ-ยะ-วัด มีคำพูดน่ารัก พูดดี
⭐️ ปิยวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร น่ารักและเข้มแข็ง
⭐️ ปิยะ ปิ-ยะ เป็นที่รัก
⭐️ ปิยะพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยะพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร น่ารักและเข้มแข็ง
⭐️ ปิยังกูร ปิ-ยัง-กูน ลูกชายผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปิยากร ปิ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก
⭐️ ปุณณภพ ปุน-นะ-พบ มีภพสมบูรณ์
⭐️ ปุณณวิช ปุน-นะ-วิด มีความรู้เต็มเปี่ยม
⭐️ ปุณยวีร์ ปุน-ยะ-วี ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
⭐️ ปุริม ปุ-ริม หัวหน้า เป็นใหญ่
⭐️ ปุลวัชร ปุ-ละ-วัด มีเพชรมาก
⭐️ ปูรณ์ ปูน ผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์
⭐️ ผรัณชัย ผะ-รัน-ไช มีชัยชนะไปทั่ว
⭐️ เผชิญชัย ผะ-เชิน-ไช ประสบกับชัยชนะ
⭐️ พชร พด-ชะ-ระ เพชร
⭐️ พชรพล พด-ชะ-ระ-พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
⭐️ พลช พะ-ลด ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ
⭐️ พลัช พะ-ลัด เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
⭐️ พลัฎฐ์ พะ-ลัด ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
⭐️ พลากร พะ-ลา-กอน บ่อเกิดแห่งกำลัง
⭐️ พัชรพล พัด-ชะ-ระ-พน มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
⭐️ พัชรากร พัด-ชะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งเพชร
⭐️ พัลลภ พัน-ลบ เป็นที่รัก
⭐️ พิชชากร พิด-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งความรู้
⭐️ พิชญ์ พิด นักปราชญ์
⭐️ พิชญะ พิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
⭐️ พิชยะ พิด-ชะ-ยะ ชัยชนะ
⭐️ พิชาชาญ พิด-ชา-ชาน มีความชำนาญในวิชา
⭐️ พิชาภพ พิ-ชา-พบ โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
⭐️ พิภัช พิ-พัด การแจก แบ่ง เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ
⭐️
⭐️ พิโมกข์ พิ-โมก หลุดพ้น
⭐️ พิรชัช พิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
⭐️ พิรภพ พิ-ระ-พบ ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า
⭐️ พิรัชย์ พิ-รัด ชัยชนะของวีรบุรุษ
⭐️ พิรัล พิ-รัน หายาก งาม โปร่งบาง
⭐️ พิริยกร พิ-ริ-ยา-กอน สร้างความเพียร มีความเพียร
⭐️ พีรณัฐ พี-ระ-นัด ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรพล พี-ระ-พน มีพลังกล้าหาญ
⭐️ พีรพุฒิ พี-ระ-พุด นักรบผู้มีความเข้มแข็ง
⭐️ พีรยช พี-ระ-ยด เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ
⭐️ พีรยากร พี-ระ-ยา-กอน มือที่มีความเพียรมานะ
⭐️ พีรวิชญ์ พี-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรัช พี-รัด ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
⭐️ พีรัชชัย พี-รัด-ไช เกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ
⭐️ พุฒิพร พุด-ทิ-พอน ผู้มั่งคั่งและประเสริฐ
⭐️ ไพรัลย์ ไพ-รัน ความโปร่งบาง หายาก
⭐️ ภณ พน พูดหรือกล่าว
⭐️ ภรัณยู พะ-รัน-ยู ผู้ปกป้อง ผู้คุ้มครอง พระอาทิตย์
⭐️ ภวิล พะ-วิน ความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล
⭐️ ภัคพล พัก-คะ-พน มีโชคเป็นพลัง
⭐️ ภากร พา-กอน ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
⭐️ ภาณุวิชญ์ พา-นุ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
⭐️ ภาม พาม เดช
⭐️ ภีมพล พี-มะ-พน มีพลังน่าเกรงขาม
⭐️ ภุชงค์ พุ-ชง งู นาค
⭐️ ภูมิ พูม แผ่นดิน
⭐️ ภูมิรพี พูม-ระ-พี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
⭐️ ภูริช พู-ริด แผ่นดิน
⭐️ ภูริณัฐ พู-นิ-รัด นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง
⭐️ ภูรี พู-รี แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล
⭐️ มงคลชัย มง-คน-ไช ชัยชนะที่ดีงาม
⭐️ มุขพล มุ-ขะ-พน ผู้มีกำลังมาก
⭐️ โมกข์ โมก ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น
⭐️ ยชญ์ ยด การบูชา การให้เกียรติ
⭐️ ยิ่งคุณ ยิ่ง-คุน มีคุณยิ่ง
⭐️ รณกร รน-นะ-กอน การรบ นักรบ
⭐️ รณชัช รน-นะ-ชัด ทหารในสนามรบ
⭐️ รณพร รน-นะ-พอน มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ
⭐️ รณพีร์ รน-นะ-พี วีรบุรุษในสนามรบ
⭐️ รณวร รน-นะ-วอน ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
⭐️ รมย์ รม น่ารื่นรมย์
⭐️ รวิพล ระ-วิ-พน มีกำลังดุจพระอาทิตย์
⭐️ รัชพล รัด-ชะ-พน เป็นกำลังของประเทศ
⭐️ รัฏฐพิชญ์ รัด-ถะ-พิด เมืองนักปราชญ์
⭐️ รามิล รา-มิน กามเทพ
⭐️ รุ่งภพ รุ่ง-พบ โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง
⭐️ รุ่งรุจ รุ่ง-รุด รุ่งโรจน์ สว่างไสว
⭐️ รุ่งวิกรัย รุ่ง-วิ-ไกร ค้าขายเจริญ
⭐️ รุจ รุด รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ ลัญฉกร ลัด-ฉะ-กอน ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
⭐️ วรกมล วอ-ระ-กะ-มน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรชัย วอ-ระ-ไช มีชัยชนะอันประเสริฐ ชัยชนะดี
⭐️ วรณ วะ-รน ป้อง กำแพง การป้องกันภัย
⭐️ วรบรรณ วอ-ระ-บัน ประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด
⭐️ วรปรัชญ์ วอ-ระ-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ วรพล วอ-ระ-พน มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ
⭐️ วรภพ วอ-ระ-พบ มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
⭐️ วรรณลภย์ วัน-ลบ ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง
⭐️ วรรณิก วัน-นิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน
⭐️ วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ
⭐️ วรวัช วอ-ระ-วัด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวิช วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวิบูล วอ-ระ-วิ-บูน เต็มไปด้วยความดีงาม
⭐️ วรวุฒิ วอ-ระ-วุด มีความประเสริฐและความเจริญ
⭐️ วรัชญ์ วะ-รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วรัญญู วะ-รัน-ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วรากร วะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
⭐️ วรียะ วะ-รี-ยะ ประเสริฐสุด สุดที่รัก
⭐️ วเรณย์ วะ-เรน ประเสริฐสุด
⭐️ วลัช วะ-ลัด ปลา
⭐️ วัชพล วัด-ชะ-พน พูดดี พูดเก่ง
⭐️ วัชรพล วัด-ชะ-ระ-พน พลังแข็งแกร่งดุจเพชร
⭐️ วัชรมัย วัด-ชะ-ระ-ไม แข็งดุจเพชร
⭐️ วัชรากร วัด-ชะ-รา-กอน ขุมทรัพย์
⭐️ วัลลภ วัน-ลบ คนโปรด คนรัก
⭐️ วิกรม วิ-กรม พากเพียร ความห้าวหาญ
⭐️ วิชชากร วิด-ชา-กอน สร้างความรู้
⭐️ วิชชาบูรณ์ วิด-ชา-บูน เต็มเปี่ยมด้วยความรู้
⭐️ วิชชุกร วิด-ชุ-กอน แสงสายฟ้า
⭐️ วิชญ์ วิด ผู้รู้ นักปราชญ์
⭐️ วิชญ์พล วิด-ชะ-พน กำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง
⭐️ วิชญะ วิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
⭐️ วิชามัย วิ-ชา-ไม สำเร็จได้ด้วยความรู้
⭐️ วิชาวิมล วิ-ชา-วิ-มน มีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้
⭐️ วิพุช วิ-พุด นักปราชญ์
⭐️ วิภพ วิ-พบ ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ
⭐️ วิภู วิ-พู ผู้เป็นเจ้า
⭐️ วิรชัช วิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้าหาญ
⭐️ วิรัญจ์ วิ-รัน ชื่อของพรหม
⭐️ วิรัล วิ-รัน บาง โปร่ง หายาก งาม
⭐️ วีรพล วี-ระ-พน กำลังของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรวุฒิ วี-ระ-วุด เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
⭐️ วีรัช วี-รัด เกิดจากผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรากร วี-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
⭐️ วุฒิกร วุด-ทิ-กอน ผู้สร้างความเจริญ
⭐️ วุฒิชัย วุด-ทิ-ไช ชนะด้วยความเจริญ
⭐️ ไวภพ ไว-พบ อำนาจ ความเจริญ
⭐️ อจล อะ-จน ไม่หวั่นไหว
⭐️ อจลวิชญ์ อะ-จะ-ละ-วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
⭐️ อชิระ อะ-ชิ-ระ ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว
⭐️ อภิคม อะ-พิ-คม การเยี่ยม การร่วม
⭐️ อภิชัจ อะ-พิ-ชัด มีชาติสูง
⭐️ อภิชัย อะ-พิ-ไช ผู้มีชัยชนะเหนือใคร
⭐️ อภิบาล อะ-พิ-บาน ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง
⭐️ อภิมุข อะ-พิ-มุก เป็นหัวหน้า ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อภิวิชญ์ อะ-พิ-วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
⭐️ อภิวุฒิ อะ-พิ-วุด ความเจริญ
⭐️ อรรณพ อัน-นบ ทะเล มหาสมุทร
⭐️ อริชัย อะ-หริ-ไช ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริญชย์ อะ-ริน ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริญชัย อะ-ริน-ไช ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อรุช อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
⭐️ อวัช อะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
⭐️ อัคคัญญ์ อัก-คัน สูงสุด
⭐️ อัครชัย อัก-คระ-ไช มีชัยอันประเสริฐ
⭐️ อัครพนธ์ อัก-คระ-พน ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ
⭐️ อังควร อัง-คะ-วอน ผู้มีรูปงาม
⭐️ อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
⭐️ อัณณ์ อัน แม่น้ำ ตัวหนังสือ
⭐️ อาชว์ อาด ความซื่อตรง
⭐️ อาชวี อาด-ชะ-วี ผู้มีความซี่อตรง
⭐️ อาชัญ อา-ชัน บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง
⭐️ อาณกร อา-นะ-กอน ผู้สร้างอำนาจ
⭐️ อาณัติ อา-นัด การบังคับบัญชา
⭐️ อิชย์ อิด การบูชา ครู
⭐️ อิฏฐา อิด-ถา น่ารัก
⭐️ อุชุกร อุ-ชุ-กอน คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง ทำให้ตรง
⭐️ เอกภพ เอก-กะ-พบ เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง
⭐️ เอื้อการย์ เอื้อ-กาน ค้ำจุนกิจการ เอาใจใส่ในหน้าที่
⭐️ เอื้ออังกูร เอื้อ-อัง-กูน อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล
⭐️ โอบกิจ โอบ-กิด เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่
⭐️ กรกวรรษ กะ-หรก-วัด ฝนลูกเห็บ
⭐️ กฤศ กริด เล็ก บาง น้อย
⭐️ กฤษกร กริด-สะ-กอน สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
⭐️ กฤษฎ์ กริด ข้าวกล้า
⭐️ กฤษณ์ กริด พระกฤษณะ ดำ
⭐️ กฤษณพล กริด-สะ-นะ-พน กำลังของพระกฤษณะ
⭐️ กลศ กลด ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์
⭐️ กษม กะ-สม อดทน อดโทษ แผ่นดิน
⭐️ กษมล กะ-สะ-มน ทำลายมนทิล
⭐️ ก่อฤกษ์ ก่อ-เริก ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี
⭐️ คณพศ คะ-นะ-พด มีอำนาจในหมู่คณะ
⭐️ คมศร คม-สอน ลูกศรที่แหลมคม
⭐️ คมสร คม-สอน ลูกศรที่แหลมคม
⭐️ ครองยศ ครอง-ยด รักษาตำแหน่งไว้
⭐️ จรส จะ-รด แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ จรัส จะ-หรัด แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ จรัสกร จะ-หรัด-กอน จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า
⭐️ จรัสพงศ์ จะ-หรัด-พง ตระกูลที่รุ่งเรือง
⭐️ จักรพงศ์ จัก-กระ-พง ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
⭐️ ชัชพงศ์ ชัด-ชะ-พง เชื้อสายนักรบ
⭐️ ชัยยศ ไช-ยด มีชัยชนะและยศ
⭐️ ณฐพงศ์ นะ-ถะ-พง เชื้อสายของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐพงศ์ นัด-ถะ-พง ตระกูลที่มีความรู้ดี
⭐️ ณัฐยศ นัด-ถะ-ยด นักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ ณัฐฤกษ์ นัด-ถะ-เริก เวลาที่ดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐสม นัด-ถะ-สม เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์
⭐️ บรรณสรณ์ บัน-นะ-สอน มีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง
⭐️ ปฐมฤกษ์ ปะ-ถม-มะ-เริก เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล
⭐️ ปภัสชล ปะ-พัด-ชน น้ำบริสุทธิ์
⭐️ ปองสม ปอง-สม สมปอง
⭐️ พงศกร พง-สะ-กอน สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์
⭐️ พงศ์พล พง-พน เป็นพลังของวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศพัศ พง-สะ-พัด เชื้อสายผู้มีอำนาจ
⭐️ พงศ์ภรณ์ พง-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล
⭐️ พงศ์ภัค พง-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศภัค พง-สะ-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
⭐️ พรจรัส พอน-จะ-หรัด พรอันประเสริฐ
⭐️ พรสวรรค์ พอน-สะ-หวัน ความสามารถพิเศษ คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด
⭐️ พร้อมพงศ์ พร้อม-พง ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม
⭐️ พฤกษ์ พรึก ต้นไม้
⭐️ พัสกร พัด-สะ-กอน ผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ
⭐️ ภพสรรค์ พบ-สัน สร้างภพ สร้างโลก
⭐️ มงคลฤกษ์ มง-คน-เริก ฤกษ์ดี คราวหรือเวลาดี
⭐️ ยงยศ ยง-ยด มียศยั่งยืนนาน
⭐️ ยศกร ยด-สะ-กอน ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
⭐️ ยศพร ยด-สะ-พอน มียศอันประเสริฐ
⭐️ ยศพล ยด-สะ-พน มียศและมีพลัง
⭐️ ยศวร ยด-สะ-วอน มียศอันประเสริฐ
⭐️ ลภัส ละ-พัด สมบัติ ลาภ
⭐️ วรพงศ์ วอ-ระ-พง มีตระกูลดี
⭐️ วรยศ วอ-ระ-ยด มียศอันประเสริฐ
⭐️ วรสรณ์ วอ-ระ-สอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วัชสัณห์ วัด-ชะ-สัน มีคำพูดไพเราะ
⭐️ ศรณ์ สอน ที่พึ่ง
⭐️ ศรวัณ สอ-ระ-วัน เดือนศรวัณ ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม
⭐️
⭐️ ศักย์ศรณ์ สัก-สอน ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง
⭐️ ศักรภพ สัก-กระ-พบ สวรรค์
⭐️ สพล สะ-พน มีพลัง แข็งแรง
⭐️ สมัชญ์ สะ-มัด มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
⭐️ สรชัช สอ-ระ-ชัด นักรบผู้วิเศษ
⭐️ สรณ์ สอน ที่พึ่ง ที่ระลึก
⭐️ สรภัศ สอ-ระ-พัด มีความเร็ว
⭐️ สรัช สะ-รัด เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรัล สะ-รัน ต้นสน ซื้อตรง
⭐️ สหัพย์ สะ-หับ มิตรสหาย
⭐️ สัจจพร สัด-จะ-พอน พรอันประเสริฐ ความจริงอันประเสริฐ
⭐️ สัณหณัฐ สัน-หะ-นัด นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
⭐️ สัณหวัช สัน-หะ-วัด พูดเพราะ พูดดี
⭐️ หรรษกร หัด-สะ-กอน เกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ
⭐️ หรรษพล หัด-สะ-พน มีกำลังที่น่ายินดี
⭐️ หรรษยศ หัด-สะ-ยด ตำแหน่งที่น่าพอใจ
⭐️ หรรษรักษ์ หัด-สะ-รัก ความยินดีที่ควรรักษาไว้
⭐️ หฤษฎ์ หะ-ริด น่าชื่นชมยินดี
⭐️ จรัสรวี จะ-หรัด-ระ-วี สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
⭐️ จำรัส จำ-หรัด รุ่งเรือง แจ่มแจ้ง
⭐️ จิรพัส จิ-ระ-พัด มีอายุยืนนาน
⭐️ จิรภาส จิ-ระ-พาด รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
⭐️ จิรัสย์ จิ-รัด ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร
⭐️ จิรายุศ จิ-รา-ยุด อายุยืน
⭐️ เจษฎา เจด-สะ-ดา ผู้เป็นใหญ่ที่สุด ผู้เจริญที่สุด
⭐️ เจษฎาภรณ์ เจด-สะ-ดา-พอน ผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า
⭐️ ชเยศ ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
⭐️ ชเยส ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ
⭐️ ชวิศ ชะ-วิด เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
⭐️ ชวิศา ชะ-วิ-สา เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชัชพิสิฐ ชัด-พิ-สิด นักรบพิเศษ
⭐️ ชัยศิริ ไช-สิ-หริ ความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ
⭐️ ไชยพศ ไช-ยะ-พต ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
⭐️ ญาณศรณ์ ยา-นะ-สอน มีความรู้เป็นที่พึ่ง
⭐️ ญาณสิริ ยา-นะ-สิ-หริ มีมิ่งขวัญคือความรู้
⭐️ ณัฐภาส นัด-ถะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐเศรษฐ นัด-ถะ-เสด นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
⭐️ บุญศิริ บุน-สิ-หริ มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
⭐️ บุญสิริ บุน-สิ-หริ มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
⭐️ บุริศร์ บุ-ริด เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
⭐️ ปฏษฏิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
⭐️ ปรเมศวร์ ปะ-ระ-เมด ผู้เป็นใหญ่ พระวิษณุ
⭐️ ปรเมษฐ์ ปะ-ระ-เมด พระพรหม
⭐️ ประภวิษณุ์ ประ-พะ-วิด มีเดช มีพลัง
⭐️ ปริเยศ ปะ-ริ-เยด ที่รัก
⭐️ ปรุฬห์ ปะ-รุน ผู้งอกงาม เจริญ
⭐️ ปฤษฎิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
⭐️ ปฤษฎี ปริด-สะ-ดี รัศมี สัมผัส
⭐️ ปวริศ ปะ-วะ-ริด ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ ปวริศร ปะ-วะ-ริด-สอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ ปวเรศ ปะ-วะ-เรด ผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ
⭐️ ปาณสาร ปา-นะ-สาน กำลังว่องไวประเปรียว
⭐️ ปาณัสม์ ปา-นัด เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
⭐️ ปารเมศ ปา-ระ-เมด บารมี
⭐️ ปารย์ ปาน ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
⭐️ ปิโยรส ปิ-โย-รด ลูกชายอันเป็นที่รัก
⭐️ ปุรเชษฐ์ ปุ-ระ-เชด ผู้เป็นใหญ่ในเมือง เจ้าเมือง
⭐️ เปศล เป-สน สันทัด ฉลาด งามน่ารัก
⭐️ โปษัณ โป-สัน การเลี้ยงดู การอบรม
⭐️ ผณิศวร ผะ-นิ-สวน นาคราช
⭐️ พรภวิษย์ พอน-พะ-วิด อนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
⭐️ พรรณเชษฐ์ พัน-นะ-เชด พระพรหม
⭐️ พรรษวุฒิ พัด-สะ-วุด ความรู้อันประเสริฐ
⭐️ พรหมพิริยะ พรม-พิ-ริ-ยะ มีความเพียรประเสริฐ
⭐️ พริษฐ์ พะ-ริด ประเสริฐสุด
⭐️ พริสร พะ-ริด-สอน ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ พลิศ พะ-ลิด จอมพลัง เจ้าแห่งพลัง
⭐️ พลิศร พะ-ลิด-สอน ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง
⭐️ พศวีร์ พด-สะ-วี อำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ
⭐️ พสิษฐ์ พะ-สิด ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
⭐️ พิชเญศ พิด-ชะ-เยด จอมปราชญ์
⭐️ พิชเยศ พิด-ชะ-เยด เจ้าแห่งชัยชนะ
⭐️ พิเชษฐ พิ-เชด ประเสริฐที่สุด
⭐️ พิศลย์ พิ-สน ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน
⭐️ พิษณุวัชร์ พิด-สะ-นุ-วัด เพชรของพระวิษณุ
⭐️ พิสัช พิ-สัด เสียสละ สละทิ้ง
⭐️ พิสิษฐ์ พิ-สิด ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
⭐️ พีรภาส พี-ระ-พาด นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ พีรวัส พี-ระ-วัด อำนาจของวีรบุรุษ
⭐️ พีรศุภ พี- ระ-สุบ ผู้กล้าหาญและดีงาม
⭐️ เพ็ญภาส เพ็น-พาด เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์
⭐️ ภวิศ พะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในโลก
⭐️ ภาสวร พาด-สะ-วอน ผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์
⭐️ ภาสวิชญ์ พาด-สะ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ภีมพศ พี-มะ-พด มีอำนาจน่าเกรงขาม
⭐️ ภุชิสส์ พุ-ชิด ผู้เป็นไท อิสระ
⭐️ ภูเบศวร์ พู-เบด พระราชาผู้เป็นใหญ่
⭐️ ภูเมศ พู-เมด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ภูวิศ พู-วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ยศสมบูรณ์ ยด-สม-บูน ว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ
⭐️ ยิษฐา ยิด-ถา ผู้ที่เขาบูชา
⭐️ รเณศ ระ-เนด จอมทัพ เจ้าแห่งการรบ
⭐️ รเมศ ระ-เมด ริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ
⭐️ รวิภาส ระ-วิ-พาด แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
⭐️ ราเมศ รา-เมด พระราม
⭐️ ราเมศวร์ รา-เมด พระรามผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ รุจิภาส รุ-จิ-พาด แสงส่วางอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ ลาภิศ ลา-พิด เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก
⭐️ เลิศพิสิฐ เลิด-พิ-สิด ประเสริฐอย่างยิ่ง
⭐️ วรภาส วอ-ระ-พาด แสงสว่างอันประเสริฐ
⭐️ วรายุส วะ-รา-ยุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ
⭐️ วราศัย วะ-รา-ไส มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วริศ วะ-ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วริษ วะ-ริด ฝน
⭐️ วสิษฐ์พล วะ-สิด-พน ผู้มีกำลังเยี่ยม
⭐️ วสุ วะ-สุ สมบัติ
⭐️ วสุพล วะ-สุ-พน มีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี
⭐️ วสุวี วะ-สุ-วี ผู้มีทรัพย์
⭐️ วัชริศ วัด-ชะ-ริด เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า
⭐️ วิชญ์ภาส วิด-ชะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ วิปัศย์ วิ-ปัด เห็นแจ้ง มีความรู้
⭐️ วิภาวัส วิ-พา-วัด พระอาทิตย์
⭐️ วิภาส วิ-พาด แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์
⭐️ วิศรม วิ-สม สงบ พักผ่อน
⭐️ วิศลย์ วิ-สน ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ วีริศ วี-ริด ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า
⭐️ เวชพิสิฐ เวด-พิ-สิด หมอผู้ประเสริฐสุด มีความรู้ประเสริฐสุด
⭐️ ศตายุ สะ-ตา-ยุ มีอายุยืน ๑๐๐ ปี
⭐️ ศรัณยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ
⭐️ ศศวิษาณ สะ-สะ-วิ-สาน สิ่งเหลือเชื่อ
⭐️ ศิรชัช สิ-ระ-ชัด นักรบผู้ยอดเยี่ยม
⭐️ ศิริชัย สิ-หริ-ไช มีชัยชนะที่เป็นมงคล
⭐️ ศิลป์ศุภา สิน-สุ-พา เจริญด้วยศิลป
⭐️ ศิวัช สิ-วัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ
⭐️ ศุภชัย สุ-พะ-ไช ชัยชนะอันงดงาม
⭐️ ศุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตดีงาม
⭐️ ศุภณัฐ สุ-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ ศุภพล สุ-พะ-พน มีกำลังอันงดงาม
⭐️ ศุภพิชญ์ สุ-พะ-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
⭐️ ศุภวิชญ์ สุ-พะ-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ ศุภสัณห์ สุ-พะ-สัน ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
⭐️ ศุวิล สุ-วิน ลม อากาศ
⭐️ เศรษฐ์ เสด ประเสริฐสุด
⭐️ เศรษฐา เสด-ถา เจริญที่สุด ดีเลิศ ดีที่สุด
⭐️ สมปราชญ์ สม-ปราด สมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้สงบ
⭐️ สมศีล สม-สีน ผู้มีศีลสม่ำเสมอ
⭐️ สรณ์สิริ สอน-สิ-หริ มีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล
⭐️ สรรพบุณย์ สับ-บุน งามพร้อม
⭐️ สรรเพชญ สัน-เพ็ด ผู้รู้หมด
⭐️ สรวิชญ์ สอ-ระ-วิด ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
⭐️ สรวิศ สอ-ระ-วิด มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง
⭐️ สรสิช สอ-ระ-สิด เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สัณห์พิชญ์ สัน-พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
⭐️ สัณหภาส สัน-หะ-พาด ผู้พูดไพเราะ
⭐️ สัภยา สับ-พะ-ยา ผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์
⭐️ สารัช สา-รัด เกิดมาเพื่อแก่นสาร
⭐️ สารัมภ์ สา-รัม การแข่งขัน ความริเริ่ม
⭐️ สาริศ สา-ริด เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ
⭐️ สิปปภาส สิบ-ปะ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
⭐️ สิปปวิชญ์ สิบ-ปะ-วิด เชี่ยวชาญในศิลปะ
⭐️ สิรภพ สิ-ระ-พบ เป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด
⭐️ สิรวิชญ์ สิ-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
⭐️ สิริจรรยา สิ-หริ-จัน-ยา ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล
⭐️ สิริชัย สิ-หริ-ไช ผู้มีชัยชนะอันงดงาม
⭐️ สิริภาส สิ-หริ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
⭐️ สุปัญญา สุ-ปัน-ยา ผู้มีปัญญาดี
⭐️ สุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตที่ดีงาม
⭐️ สุภเวช สุ-พะ-เวด หมอที่ดีงาม
⭐️ สุรชัช สุ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
⭐️ สุรเชษฐ์ สุ-ระ-เชด ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม
⭐️ สุรพศ สุ-ระ-พด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
⭐️ สุรพัศ สุ-ระ-พัด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
⭐️ สุรพิชญ์ สุ-ระ-พิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
⭐️ สุวชัช สุ-วะ-ชัด นักรบผู้ดีเยี่ยม
⭐️ เสฎฐวุฒิ เสด-ถะ-วุด มีความเจริญอันดีเลิศ
⭐️ โสภณวิชญ์ โส-พน-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ โสภณัฐ โส-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ หาญ หาน กล้า เก่ง
⭐️ หาญชัย หาน-ไช เก่งอย่างมีชัยชนะ
⭐️ หิรัญ หิ-รัน เงินทอง
⭐️ อณิษฐ์ อนิด เล็กที่สุด
⭐️ อภิสมย์ อะ-พิ-สม บรรลุ ประสบผลสำเร็จ
⭐️ อภิสร อะ-พิ-สอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า
⭐️ อมเรศ อะ-มะ-เรด พระอินทร์
⭐️ อรุษ อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
⭐️ อวสร อะ-วะ-สอน โอกาส
⭐️ อศลย์ อะ-สน ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ อัษฎา อัด-สะ-ดา แปดอย่าง
⭐️ อิษฎี อิด-สะ-ดี การบวงสรวง บูชา
⭐️ โอภาส โอ-พาด ความสุกใส
⭐️ ไอศูรณ์ ไอ-สูน มีที่พึ่ง
⭐️ ไอศูรย์ ไอ-สูน อำนาจ ความเป็นใหญ่
⭐️ กณิศ กะ-นิด รวงข้าว
⭐️ กระแส กระ-แส น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย
⭐️ กฤษฎา กริด-สะ-ดา กระทำแล้ว
⭐️ กฤษฎิ์ กริด ฉลาด
⭐️ กฤษณะ กริด-สะ-นะ พระกฤษณะ ดำ
⭐️ กฤษาณภัค กริ-สะ-นะ-พัก ชาวนาผู้มีความเจริญ
⭐️ กฤษิก กริ-สิก ชาวนา
⭐️ กฤษิกร กริ-สิ-กอน เกษตรกร
⭐️ กษาปณ์ กะ-สาบ เงินตรา
⭐️ กสิณ กะ-สิน ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
⭐️ ก่อกุศล ก่อ-กุ-สน สร้างความดี
⭐️ กัมลาส กัม-มะ-ลาด พระพรหม
⭐️ การัณยภาส กา-รัน-ยะ-พาด ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
⭐️ กำแหง กำ-แหง กล้าแข็ง เข้มแข็ง แข็งแรง
⭐️ กุลิสร์ กุ-ลิด ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
⭐️ กุศล กุ-สน สิ่งที่ที่ชอบ บุญ
⭐️ กุศลพร กุ-สน-พอน ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ
⭐️ กุสุมภ์ กุ-สุม ดอกคำ
⭐️ เกษมศรี กะ-เสม-สี ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ โกเมศ โก-เมด ดอกบัว
⭐️ โกศล โก-สน ฉลาด
⭐️ โกศัลย์ โก-ลัน ความฉลาด
⭐️ ไกรฤกษ์ ไกร-เริก ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่
⭐️ ไกรเลิศ ไกร-เลิด เยี่ยมมาก
⭐️ ไกรศร ไกร-สอน สิงโต
⭐️ ไกรศรี ไกร-สี ผู้มีศักดิ์ศรี ผู้ยิ่งด้วยสิริ สิงโต
⭐️ ไกรสร ไกร-สอน สิงโต
⭐️ ไกรสรี ไกร-สี สิงโต
⭐️ คณิศร คะ-นิด-สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
⭐️ คณิสสร คะ-นิด-สอน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ ครองสุข ครอง-สุก ดำเนินอยู่ด้วยกัน
⭐️อย่างมีความสุข
⭐️ คริษฐ์ คะ-ริด ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
⭐️ ปกเกศ ปก-เกด คุ้มครอง
⭐️ ประกฤษฎิ์ ประ-กริด ปราชญ์ ผู้ฉลาด
⭐️ ปิยลักษณ์ ปิ-ยะ-ลัก ลักษณแห่งความเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะพงศ์ ปิ-ยะ-พง ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
⭐️ พงศ์ศุลี พง-สุ-ลี เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ
⭐️ พุฒิพงศ์ พุด-ทิ-พง เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ
⭐️ พุฒิสรรค์ พุด-ทิ-สัน สร้างความเจริญ
⭐️ ภาณุพงศ์ พา-นุ-พง เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์
⭐️ ภาสกร พาด-สะ-กอน ผู้ทำให้สว่าง พระอาทิตย์
⭐️ ยงสุข ยง-สุก มีสุขยั่งยืน
⭐️ รพีพงศ์ ระ – พี-พง สกุลแห่งพระอาทิตย์
⭐️ วิษณุสรรค์ วิด-สะ-นุ-สัน วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ
⭐️ วีรพงศ์ วี-ระ-พง นักรบ
⭐️ วีรลักษณ์ วี-ระ-ลัก ลักษณะของผู้กล้า
⭐️ ศรีสวรรค์ สี-สะ-หวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์
⭐️ ศากวร สาก-กะ-วะ-ระ แข็งแรง มีอำนาจ มีกำลัง
⭐️ ศิงขร สิง-ขอน ภูเขา
⭐️ ศิวกร สิ-วะ-กอน ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
⭐️ ศีกร สี-กอน ฝน ละอองฝน หมอก
⭐️ ศุกล สุ-กน ขาวงาม
⭐️ ศุภกร สุ-พะ-กอน สร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล
⭐️ ศุภพงศ์ สุ-พะ-พง สายตระกูลที่ดีงาม
⭐️ ศุภรงค์ สุ-พะ-รง สีงาม
⭐️ ศุภฤกษ์ สุ-พะ-เริก ฤกษ์ดี
⭐️ ศุภเสกข์ สุ-พะ-เสก นักศึกษาผู้ดีงาม
⭐️ สขิล สะ-ขิน นุ่มนวล อ่อนหวาน
⭐️ สริกข์ สะ-ริก เห็นสม คล้ายคลึง
⭐️ สาริกข์ สา-ริก คล้ายคลึง แม้นเหมือน
⭐️ สิปปกร สิบ-ปะ-กอน สร้างศิลปะ ศิลปิน
⭐️ สุกฤษฎิ์ สุ-กริด นักปราชญ์ที่ดี
⭐️ สุกัลป์ สุ-กัน ผู้มีความดำริดี
⭐️ สุกัลย์ สุ-กัน ผู้มีความสามารถดี
⭐️ สุขกมล สุก-กะ-มน สุขใจ
⭐️ สุภกิณห์ สุ-พะ-กิน ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง
⭐️ สุภคม สุ-พะ-คม ผู้เข้าถึงความดีงาม
⭐️ สุรเสกข์ สุ-ระ-เสก นักศึกษาผู้กล้าหาญ
⭐️ สุริยวงศ์ สุ-ริ-ยะ-วง สกุลกษัตริย์
⭐️ เสกข์ เสก นักศึกษา
⭐️ เสาวภาคย์ เสา-วะ-พาก ความสุข ความสำเร็จ
⭐️ เหมกร เหม-มะ-กอน ช่างทอง มือทอง
⭐️ อกฤษณ์ อะ-กริด สูงสุด
⭐️ อกัณห์ อะ-กัน ไม่ดำ ขาว
⭐️ อภิรักษ์ อะ-พิ-รัก รักษา ป้องกัน
⭐️ อเสข อะ-เสก ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน
⭐️ อุกฤษฎ์ อุก-กริด ประเสริฐสุด
⭐️ เอกวัส เอก-กะ-วัด มีอำนาจแต่ผู้เดียว
⭐️ กฤษฎาญ กริด-สะ-ดาน ที่ทำแล้ว
⭐️ กวิเชษฐ์ กะ-วิ-เชด กวีผู้เป็นใหญ่
⭐️ เจษฎากร เจด-สะ-ดา-กอน ผู้มีความตั้งใจที่ดี
⭐️ รุจิสรรค์ รุ-จิ-สัน สร้างความงาม
⭐️ สัชฌุกร สัด-ชุ-กอน ช่างเงิน
⭐️ สุชาครีย์ สุ-ชา-ครี มีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา
⭐️ สุวิจักขณ์ สุ-วิ-จัก ผู้เฉียบแหลมยิ่ง ผู้ฉลาดยิ่ง
⭐️ อังศุชวาล อัง-สุ-ชะ-วาน รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง
⭐️ เก็จพรหม เก็ด-พรม แก้ววิเศษจากพระพรหม
⭐️ จุลพงศ์ จุน-ละ-พง ตระกูลเล็ก
⭐️ เจียมสกุล เจียม-สะ-กุน รู้จักวางตัวในวงศ์ตระกูล
⭐️ ชิษณุพงศ์ ชิด-สะ-นุ-พง เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
⭐️ พงศ์พิช พง-พิด ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์
⭐️ พงษ์พิชญ์ พง-พิด ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ พิจักษณ์ พิ-จัก มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
⭐️ พิชญ์พงศ์ พิด-พง ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ ศุภกิจ สุ-พะ-กิด การงานดีเป็นมงคล
⭐️;

วิเคราะห์ชื่อกับวันเกิด ดวงชื่อจริง


เลือกวันเกิด :-- ค้นหาชื่อมงคลตามวันเกิด --


ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันเสาร์
ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันเสาร์

ก๋วยเตี๋ยวพวงรวมชื่อเล่น

ชื่อล่าสุด : +ปรรณณชา +ยุพดี +อัคร +ทวื +โชติมา +เนปาล +พิรมล +พิรมล +ลักษณ์กัญจน์ +ชนันธวัช
+ดวงวันนี้ของคนชื่อฐปนวัฒน์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อม่านมัสลิน +ดวงวันนี้ของคนชื่อจิราวรรณ +ดวงวันนี้ของคนชื่อจิราวรรณ +ดวงวันนี้ของคนชื่อชนะพัฒน์
+เนื้อคู่ของคนชื่อปริญญ์รดา +เนื้อคู่ของคนชื่อศชิตา +เนื้อคู่ของคนชื่อณัฐนลิน +เนื้อคู่ของคนชื่อณัฐนลิน +เนื้อคู่ของคนชื่อชิสา +เนื้อคู่ของคนชื่อไออุ่น +เนื้อคู่ของคนชื่อพิมพ์วรา +เนื้อคู่ของคนชื่ออรฤชา +เนื้อคู่ของคนชื่อนิพรรณพรก๋วยเตี๋ยวพวง
-- ชื่อมงคลสำหรับผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดี [1] --


Copyright 2024 | 17 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007 | MORE

Contacts email : [email protected] && FB ::https://m.me/flashminidotcom

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

-- ❤️ เว็บนี้สร้างขึ้นมา 17 ปีแล้ว ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม ขอบคุณครับ :)
❤️ เริ่มต้นจากเว็บฟรีโฮมเพจ Geocities ย้ายมาสร้างเว็บส่วนตัว แชร์ผลงานแอปเกมเล็กๆ จากโปรแกรม Macromedia Flash จนถึงเรียนรู้การสร้างเว็บด้วย Html แบบง่ายๆ จนเป็นระบบ PHP เวลาผ่านไปในยุค Hi5 เราก็จัดทำของแจกสกินกตแต่งเว็บและอืนๆ เคยมีระบบเว็บบอร์ด ดวง ทำนาย เลขเด็ด เรื่องน่ารู้ต่างๆมากมาย และมามาถึงยุคโซเชียล FACEBOOK ,TIKTOK ,YOUTUBE,TWITTER เราจะนำเสนอข่าวสารข้อมูลให้ทันสมัยตลอดไป

** หากท่านพบปัญหาหรือต้องการให้ลบข้อมูล กรุณาแจ้งได้ที่เฟสบู๊ค ​ https://m.me/flashminidotcom หรือ อีเมล์ [email protected] (บางหน้าจะมีปุ่มแจ้งลบข้อมูล ท่านสามารถกดแจ้งลบเองได้เลยค่ะ)