เลือกวันเกิด :


-- ค้นหาชื่อมงคลตามวันเกิด --

-> เลือกวันเกิด วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

> -> เลือกเพศ ชาย หญิงรวมชื่อเล่น

การตั้งชื่อมงคลสำหรับ ผู้ชาย ที่เกิดวันอาทิตย์


⭐️ กช กด ดอกบัว
⭐️ กชอินทร์ กด-ชะ-อิน ดอกบัวใหญ่
⭐️ กณิกนันต์ กะ-นิก-นัน ละเอียดยิ่ง
⭐️ กตตน์ กิด การแสดง การรายงาน
⭐️ กตัญญู กะ-ตัน-ยู ผู้รู้คุณคนอื่น
⭐️ กนกพล กะ-หนก-พน มีพลังคือทอง
⭐️ กนต์ธร กน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
⭐️ กนธี กน-ที ทะเล มหาสมุทร
⭐️ กมล กะ-มน บัว ดอกบัว หัวใจ
⭐️ กมลภพ กะ-มน-ละ-พบ ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม
⭐️ กมลภู กะ-มน-ละ-พู เกิดจากดอกบัว พระพรหม
⭐️ กมลโลจน์ กะ-มน-โลด ตางามดุจดอกบัว
⭐️ กมลวร กะ-มน-ละ-วอน ประเสริฐเหมือนดอกบัว
⭐️ กมลากร กะ-มะ-ลา-กอน สระบัว
⭐️ กมลานันท์ กะ-มะ-ลา-นัน บัวบาน
⭐️ กมุท กะ-มุด ดอกบัว
⭐️ กรกช กอ-ระ-กด ไหว้ การกระพุ่มมือ
⭐️ กรกฎ กอ-ระ-กด ปู
⭐️ กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
⭐️ กรณ์ กอน การกระทำ
⭐️ กรดล กอ-ระ-ดน ฝ่ามือ
⭐️ กรบัลลพ กอน-บัน-ลบ นิ้วมือ
⭐️ กรภู กอ-ระ-พู เล็บมือ
⭐️ กรรภิรมย์ กัน-พิ-รม ฉัตรห้าชั้น
⭐️ กรวิก กะ-ระ-วิก นกการเวก
⭐️ กรวิชญ์ กอ-ระ-วิด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
⭐️ กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน ดอกยี่โถ ดอกพุดแดง
⭐️ กรองเกียรติ กรอง-เกียรติ เส้นทางแห่งเกียรติยศ
⭐️ กระพัน กระ-พัน คงทนต่อศาสตราวุธ
⭐️ กระมล กระ-มน ดอกบัว หัวใจ
⭐️ กริช กรด หลักแหลม รู้สองด้านและเข้าถึง
⭐️ กรินทร์ กริน จอมช้าง พญาช้าง
⭐️ กริพันธ์ กะ-ริ-พัน เสาที่ผูกช้าง
⭐️ กฤชพล กริด-ชะ-พล กำลังของมีดสองคม มีพลังทะลุทะลวง
⭐️ กฤดาการ กริ-ดา-กาน บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
⭐️ กฤต กริด กระทำแล้ว
⭐️ กฤตชญา กริด-ชะ-ยา ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว กตัญญู
⭐️ กฤตชยา กริด-ชะ-ยา กระทำชนะแล้ว
⭐️ กฤตชัย กริด-ไช กระทำชนะแล้ว
⭐️ กฤตธรรม กริด-ตะ-ทำ ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว
⭐️ กฤตนัย กริด-ตะ-ไน ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี
⭐️ กฤตนู กริด-ตะ-นู ช่าง ศิลปิน
⭐️ กฤตบุญ กริด-ตะ-บุญ มีบุญอันทำไว้แล้ว
⭐️ กฤตพจน์ กริด-ตะ-พด ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง
⭐️ กฤตพรต กริด-ตะ-พรด ผู้ประพฤติพรต
⭐️ กฤตเมธ กริด-ตะ-เมด สร้างปัญญา มีปัญญา
⭐️ กฤตย์ กริด ควรกระทำ หน้าที่การงาน
⭐️ กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
⭐️ กฤตวิทย์ กริด-ตะ-วิด ผู้เรียนวิชาจบแล้ว ผู้รู้ดีแล้ว
⭐️ กฤตัชญ์ กริ-ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
⭐️ กฤตานน กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง
⭐️ กฤตานนท์ กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง
⭐️ กฤติกา กริด-ติ-กา ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
⭐️ กฤติเดช กริด-ติ-เดด ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์
⭐️ กฤติธี กริด-ติ-ที นักปราชญ์
⭐️ กฤติน กริด-ติน ผู้คงแก่เรียน
⭐️ กฤติมา กริด-ติ-มา นักปราชญ์
⭐️ กฤติมุข กริด-ติ-มุก นักปราชญ์
⭐️ กฤาณากร กริด-สะ-นา-กอน กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ
⭐️ กลทีบ์ กน-ละ-ที เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
⭐️ กลวัชร กน-ละ-วัด ดุจดังเพชร
⭐️ กวิน กะ-วิน ดี งาม
⭐️ กวินท์ กะ-วิน จอมกวี
⭐️ กวินภพ กะ-วิน-พบ มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม
⭐️ กวีวัธน์ กะ-วี-วัด กวีผู้เจริญ
⭐️ ก่อ ก่อ ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น
⭐️ ก่อการ ก่อ-กาน ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น
⭐️ ก่อเกียรติ ก่อ-เกียด สร้างเกียรติ สร้างชื่อเสียง
⭐️ ก้อง ก้อง ดังกังวาน
⭐️ ก้องกิดากร ก้อง-กิ-ดา-กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
⭐️ ก้องภพ ก้อง-พบ มีชื่อเสียงก้องโลก
⭐️ กอบกาญจน์ กอบ-กาน ทอง 1 กอบ ทองที่รงมกัน ห่อทอง
⭐️ กอบกุล กอบ-กุน ตระกูลที่สามีคคีกัน รวมตระกูล
⭐️ กอบชนม์ กอบ-ชน อายุยืน
⭐️ กังวาน กัง-วาน มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ
⭐️ กัญจน์ กัน ทอง
⭐️ กัณฐพันธ์ กัน-ถะ-พัน เชือกผูกรอบคอช้าง
⭐️ กัณฑ์อเนก กัน-อะ-เนก ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
⭐️ กัตติกา กัด-ติ-กา ดาวลูกไก่
⭐️ กัทลี กัด-ทะ-ลี กล้วย
⭐️ กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใจ
⭐️ กันต์กมล กัน-กะ-มน มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
⭐️ กันต์กวี กัน-กะ-วี กวีผู้น่ารัก
⭐️ กันต์ธร กัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก
⭐️ กันต์ธีร์ กัน-ที นักปราชญ์ผู้น่ารัก
⭐️ กันตพล กัน-ตะ-พน มีพลังน่าชอบใจ
⭐️ กันตพิชญ์ กัน-ตะ-พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ กันตภณ กัน-ตะ-พน พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
⭐️ กันตวิชญ์ กัน-ตะ-วิด ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
⭐️ กันติทัต กัน-ติ-ทัด ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
⭐️ กันตินันท์ กัน-ติ-นัน ยินดีในความรัก
⭐️ กันทรากร กัน-ทรา-กอน ภูเขา
⭐️ กัปปน์ กับ ความดำริ การจัดแจง
⭐️ กัมปนาท กัม-ปะ-นาด เสียงกึกก้อง
⭐️ กัมพล กัม-พน ผ้าทอด้วยขนสัตว์
⭐️ กาจน์ กาด ป้อมปราการ
⭐️ กาจพล กาด-พน มีพลังกล้าแข็ง
⭐️ กาณฑ์ กาน ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
⭐️ กานต์ กาน น่ารัก น่าพึงพอใจ
⭐️ กานตรัตน์ กาน-ตะ-รัด ผู้ที่น่ารัก น่าคบหาสมาคมด้วย
⭐️ กายทิพย์ กาย-ทิบ ผู้วิเศษ
⭐️ กายวุธ กาย-ยา-วุด ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน
⭐️ การัณย์ กา-รัน หน้าที่การงาน
⭐️ การันต์ กา-รัน หน้าที่การงาน
⭐️ การิต กา-ริด ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว
⭐️ การิน กา-ริน ผู้สร้าง ผู้กระทำ
⭐️ การุณ กา-รุน ความกรุณา
⭐️ กำจร กำ-จอน ฟุ้งไป
⭐️ กำชัย กำ-ไช ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง
⭐️ กำธร กำ-ทอน สนั่น หวั่นไหว สะเทือน
⭐️ กำพร กำ-พร มีความเป็นเลิศ มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง
⭐️ กิจจา กิด-จา เรื่องราว ข้อความ
⭐️ กิตตน์ กิด การแสดง การรายงาน
⭐️ กิตติ กิด-ติ คำเล่าลือ คำสรรเสริญ
⭐️ กิตติกวิน กิด-ติ-กะ-วิน งามด้วยเกียรติ
⭐️ กิตติกานต์ กิด-ติ-กาน ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
⭐️ กิตติคมน์ กิด-ติ-คม ดำเนินไปด้วยเกียรติ
⭐️ กิตติคุณ กิด-ติ-คุน ผู้มีคุณที่เลื่องลือ
⭐️ กิตติชัย กิด-ติ-ไช ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
⭐️ กิตติเดช กิด-ติ-เดด มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
⭐️ กิตติทัต กิด-ติ-ทัด ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
⭐️ กิตติธร กิด-ติ-ทอน ทรงเกียรติ
⭐️ กิตติธัช กิด-ติ-ทัด มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ กิตตินันท์ กิด-ติ-นัน ยินดีในชื่อเสียง
⭐️ กิตติพร กิด-ติ-พอน มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
⭐️ กิตติพล กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงและกำลัง
⭐️ กิตติพิชญ์ กิด-ติ-พิด นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ กิตติภณ กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงด้านการพูด
⭐️ กิตติภพ กิด-ติ-พบ ความมีเกียรติ
⭐️ กิตติยุทธ กิด-ติ-ยุด การรบที่มีชื่อเสียง
⭐️ กิตติวัฒน์ กิด-ติ-วัด เจริญด้วยเกียรติ
⭐️ กิตติวินท์ กิด-ติ-วิน ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
⭐️ กิติชัย กิ-ติ-ไช ชนะด้วยเกียรติ
⭐️ กิตินันท์ กิ-ติ-นัน เพลิดเพลินในเกียรติ ยินดีในชื่อเสียง
⭐️ กิติมา กิ-ติ-มา ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ กีรติ กี-ระ-ติ ผู้มีเกียรติ
⭐️ กีรติกา กี-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กุณช์ กุน งาช้าง บรรณศาลา
⭐️ กุนต์ กุน ทวน ศรภู่
⭐️ กุนทร กุน-ทอน พระวิษณุ
⭐️ กุมุท กุ-มุด บัว บัวขาว
⭐️ กุลชาติ กุน-ละ-ชาด ซึ่งเกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลเดช กุน-ละ-เดด มีเดชในตระกูล
⭐️ กุลธร กุน-ละ-ทอน ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
⭐️ กุลนันท์ ก-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลนันทน์ กุ-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลพัทธ์ กุน-ละ-พัด เกี่ยวข้องกับสกุล
⭐️ กุลพิธาน์ กุน-พิ-ทา ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล
⭐️ กุลโรจน์ กุน-ละ-โรด ตระกูลรุ่งโรจน์
⭐️ เกตน์ เกด สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย
⭐️ เกตุ เกด ธง
⭐️ เกริก เกริก กึกก้อง ดังสนั่น เลืองลือ. ยิ่ง
⭐️ เกริกไกรวัล เกริก-ไกร-วัน ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล
⭐️ เกริกวรรธน์ เกริก-วัด ความเจริญยิ่ง
⭐️ เกริกวิทย์ เกริก-วิด ผู้มีความรู้ยิ่ง
⭐️ เกรียง เกรียง ใหญ่ ยิ่ง เข้มแข็ง
⭐️ เกรียงไกร เกรียง-ไกร ผู้กล้าที่ยิ่งยง
⭐️ เกรียงชัย เกรียง-ไช ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
⭐️ เกรียงวุฒิ เกรียง-วุด ผู้เจริญยิ่ง
⭐️ เกียรติ เกียด ชื่อเสียง ความยกย่องนับถือ มีหน้ามีตา
⭐️ เกียรติชัย เกียด-ไช ชัยชนะที่มีชื่อเสียง
⭐️ เกียรติภูมิ เกียด-พูม เกียรติเพราะความนิยม
⭐️ โกมล โก-มน ดอกบัว
⭐️ โกมินทร์ โก-มิน ยอดพลอยสีแดง
⭐️ โกมุท โก-มุด บัวแดง
⭐️ โกเมน โก-เมน พลอยสีแดงเข้ม
⭐️ ไกรเดช ไกร-เดด ผู้มีอำนาจมาก
⭐️ ไกรเทพ ไกร-เทบ เทพผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ ไกรวิชญ์ ไกร-วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
⭐️ ไกรวิน ไกร-วิน ดอกบัว
⭐️ ไกรวี ไกร-ระ-วี ดอกบัว
⭐️ ไกรวุฒิ ไกร-วุด ผู้มีความเจริญมาก
⭐️ ขจร ขะ-จอน ฟุ้งไป
⭐️ ขจรเดช ขะ-จอน-เดช มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
⭐️ ขจรฤทธิ์ ขะ-จอน-ริด มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
⭐️ ขจรลาภ ขะ-จอน-ลาบ รุ่งเรืองไปด้วยโชค
⭐️ ขจิต ขะ-จิด ประดับตกแต่งแล้ว
⭐️ ขรรค์ชัย ขัน-ไช ชนะด้วยขรรค์
⭐️ ขวัญชัย ขวัน-ไช ชนะด้วยความดี
⭐️ เขม เขม ความเกษม
⭐️ เขมทัต เข-มะ-ทัด ผู้ให้ความเกษม
⭐️ เขมทิน เข-มะ-ทิน ผู้ให้ความเกษม
⭐️ เขมนันท์ เข-มะ-นัน ยินดีในความปลอดภัย
⭐️ เขมรุจิ เข-มะ-รุ-จิ ชอบความปลอดภัย
⭐️ เขมินท์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
⭐️ เขมินทร์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
⭐️ คชรัตน์ คด-ชะ-รัด ช้างแก้ว
⭐️ คเชนทร์ คะ-เชน พญาช้าง จ่าโขลงช้าง
⭐️ คฑาวุธ คะ-ทา-วุด กระบอง
⭐️ คณนาถ คะ-นะ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ
⭐️ คณภรณ์ คะ-นะ-พอน บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ
⭐️ คณาธิป คะ-นา-ทิบ ผู้เป็นหัวหน้า
⭐️ คณิต คะ-นิด วิชาคำนวณ การคำนวณ
⭐️ คณิน คะ-นิน เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คณินทร์ คะ-นิน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คณุฒน์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คณุตม์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คทา คะ-ทา ตะบอง
⭐️ คทาวุธ คะ-ทา-วุด มีกระบองเป็นอาวุธ
⭐️ คมกริช คม-กริด คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
⭐️ คมกฤช คม-กริด คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
⭐️ คมแก้ว คม-แก้ว ความเฉียบแหลมอันสูงค่า
⭐️ คมคาย คม-คาย ฉลาด ไหวพริบ ทันคน
⭐️ คมชาญ คม-ชาน ฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ คมธรรม คม-ทำ ธรรมะที่เฉียบแหลม
⭐️ คมน์ คม ไป ดำเนินไป
⭐️ คมิก คะ-มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป
⭐️ ครรชิต คัน-ชิด บันลือ เสียงเอกเกริก กึกก้อง
⭐️ ครองเดช ครอง-เดด ยึดอำนาจไว้ตลอดไป
⭐️ ครองธรรม ครอง-ทำ ดำเนินอยู่ในธรรม
⭐️ ครองประทีป ครอง-ประ-ทีบ แสงไฟที่ไม่มีวันดับ
⭐️ ครองแผน ครอง-แผน ยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ
⭐️ ครองภพ ครอง-พบ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ครองฤทธิ์ ครอง-ริด รักษาอำนาจไว้
⭐️ ครองลาภ ครอง-ลาบ มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ
⭐️ ครองอาตม์ ครอง-อาด ปกครองตนเอง ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง
⭐️ ครอบวิทย์ ครอบ-วิด มีความรู้รอบทั้งมวล
⭐️ คันธทรัพย์ คัน-ทะ-ซับ เครื่องหอม
⭐️ คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว
⭐️ คารม คา-รม พูดแหลมคม
⭐️ คำนวณ คำ-นวน คิดหาผลโดยวิธิเลข
⭐️ คำนวร คำ-นวน ควร ถูกต้อง เหมาะ พอดีๆ ชอบ
⭐️ คำรน คำ-รน คำราม กระหึ่ม
⭐️ คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
⭐️ คีรี คี-รี ภูเขา
⭐️ คีรีทอง คี-รี-ทอง ภูเขาทอง
⭐️ คึกฤทธิ์ คึก-ริด แรงอำนาจ ความร่าเริง
⭐️ คุณภัทร คุน-นะ-พัด เจริญด้วยความดี
⭐️ คุณัชญ์ คุ-นัด ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
⭐️ คุณัญญา คุ-นัน-ยา ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
⭐️ คุณากร คุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความดี
⭐️ คุณานนต์ คุ-นา-นน ผู้มีคุณความดี
⭐️ คุณานนท์ คุ-นา-นน มีคุณความดีมากมาย
⭐️ จง จง บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่
⭐️ จงกล จง-กน บัว บัวสาย
⭐️ จงสุข จง-สุก ให้มีความสุข
⭐️ จตุภัทร จะ-ตุ-พัด เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง
⭐️ จตุภูมิ จะ-ตุ-พูม สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ
⭐️ จตุรพร จะ-ตุ-ระ-พอน พร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
⭐️
⭐️ จตุรภัทร จะ-ตุ-ระ-พัด ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ หรือ อายุ วิทยา ยศ พละ
⭐️ จรณ์ จอน ความประพฤติดี
⭐️ จรณบูรณ์ จะ-ระ-นะ-บูน ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
⭐️ จรณะ จะ-ระ-นะ ความประพฤติ
⭐️ จรณินท์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
⭐️ จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
⭐️ จรัล จะ-รัน เที่ยวป่า
⭐️ จรัลรมย์ จะ-รัน-รม เที่ยวป่าอย่างมีความสุข
⭐️ จรายุทธ จะ-รา-ยุด อาวุธของคนจร อาวุธของคนเดินทาง
⭐️ จรินทร์ จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
⭐️ จรินทร จะ-ริน-ทอน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
⭐️ จริม จะ-ริม ภายหลัง เล็ก น้อง
⭐️ จรุง จะ-รุง ชักชวน ยั่วใจ
⭐️ จรูญ จะ-รูน รุ่งเรือง งดงาม
⭐️ จรูญพันธุ์ จะ-รูน-พัน มีความผูกพันที่ดีงาม
⭐️ จเร จะ-เร ผู้เร่งรีบ ผู้ตรวจ ผู้ดูแล
⭐️ จอมเดช จอม-เดด ผู้มีอำนาจสูงสุด
⭐️ จักรกริช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
⭐️ จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
⭐️ จักรกฤษณ์ จัก-กริด พระนารายณ์ทรงจักร
⭐️ จักรชัย จัก-ไช จักแห่งชัยชนะ
⭐️ จักรดุลย์ จัก-กระ-ดุน คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
⭐️ จักรธร จัก-กระ-ทอน ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ
⭐️ จักรพล จัก-กระ-พน กำลังของแว่นแคว้น
⭐️ จักรพันธ์ จัก-กระ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
⭐️ จักรภพ จัก-กะ-พบ ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
⭐️ จักรภัทร จัก-กระ-พัด ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น
⭐️ จักรวุธ จัก-กระ-วุด ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
⭐️ จักริน จัก-กริน พระราชา พระนารายณ์
⭐️ จักรินทร์ จัก-กริน ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
⭐️ จัตุรงค์ จัด-ตุ-รง องค์ 7 ประกอบด้วย 4 ส่วน
⭐️ จันทร์ไชย จัน-ไช ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น
⭐️ จันทรัช จัน-ทะ-รัด ดาวพุธ
⭐️ จันทรานนท์ จัน-ทรา-นน มีหน้าผุดผ่อง
⭐️ จาตุรนต์ จา-ตุ-รน เจ้าแห่งโลก
⭐️ จารุกิตติ์ จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม
⭐️ จารุเดช จา-รุ-เดด มีเดชงดงาม
⭐️ จารุพิชญ์ จา-รุ-พิด นักปราชญ์ผู้สง่างาม
⭐️ จารุวัฒน์ จา-รุ-วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
⭐️ จารุวิทย์ จา-รุ-วิด มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
⭐️ จำนง จำ-นง ประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจ
⭐️ จำเนียม จำ-เนียม รู้จักประมาณตัว ประพฤติตนพอสถานะ
⭐️ จำรูญ จำ-รูน รุ่งเรือง งาม
⭐️ จำเริญ จำ-เริน เติบโต งอกงาม
⭐️ จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว
⭐️ จิณณทัต จิน-นะ-ทัด ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
⭐️ จิณณธรรม จิน-นะ-ทำ ประพฤติธรรม
⭐️ จิณณวัตร จิน-นะ-วัด ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
⭐️ จิณณะ จิน-นะ ประพฤติแล้ว
⭐️ จิณพรต จิน-พะ-รด ประพฤติดี
⭐️ จิต จิด ใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก
⭐️ จิตติพัฒน์ จิด-ติ-พัด เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
⭐️ จิตบุณย์ จิ-ตะ-บุน มีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้ว มีใจดีงาม
⭐️ จิตร จิด การวาดเขียน ระบายสี งดงามประณีต
⭐️ จิตรกัณฐ์ จิต-กัน นกพิราบ
⭐️ จิตรคุปต์ จิด-ตระ-คุบ ผู้มีความดีคุ้มครอง
⭐️ จิตรดิลก จิด-ดิ-หลก ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น
⭐️ จิตรเทพ จิด-ตระ-เทบ เทวดาผู้งดงาม
⭐️ จิตรภณ จิด-ตระ-พน ดูดดี พูดไพเราะ
⭐️ จิตรภาณุ จิด-พา-นุ มีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์
⭐️ จิตรายุธ จิด-ตรา-ยุด มีอาวุธต่างๆ
⭐️ จิตริน จิด-ริน นักวาด ศิลปิน
⭐️ จิรกร จิ-ระ-กอน กระทำตลอดกาลนาน
⭐️ จิรกฤต จิ-ระ-กิด ผู้สืบทอด
⭐️ จิรชีพ จิ-ระ-ชีบ มีชีวิตนาน อายุยืน
⭐️ จิรโชติ จิ-ระ-โชด ความรุ่งเรือง
⭐️ จิรฐา จิ-ระ-ถา ฐานะที่มั่นคง
⭐️ จิรณัฐ จิ-ระ-นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
⭐️ จิรเดช จิ-ระ-เดด หมอที่ยั่งยืน
⭐️ จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
⭐️ จิรนนท์ จิ-ระ-นน ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน
⭐️ จิรนันท์ จิ-ระ-นัน มีผู้ชื่นชมยินดี
⭐️ จิรพนธ์ จิ-ระ-พน เป็นที่รักที่ผูกพันนาน
⭐️ จิรพัฒน์ จิ-ระ-พัด ความเจริญรุ่งเรือง
⭐️ จิรโพธิ จิ-ระ-โพด มีความรู้ตลอดกาลนาน
⭐️ จิรภัทร จิ-ระ-พัด ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
⭐️ จิรเมธ จิ-ระ-เมด มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
⭐️ จิรยุทธ จิ-ระ-ยุด การรบที่ยาวนาน
⭐️ จิรวิน จิ-ระ-วิน ผู้มีอายุยืนยาว
⭐️ จิรเวช จิ-ระ-เวด หมอที่ยั่งยืน
⭐️ จิระเดช จิ-ระ-เดด มีอำนาจตลอดกาล
⭐️ จิระนันท์ จิ-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
⭐️ จิระพันธ์ จิ-ระ-พัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน
⭐️ จิรัฎฐ์ จิ-รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
⭐️ จิรันดน์ จิ-รัน ใหม่ อยู่นาน
⭐️ จิรายุ จิ-รา-ยุ มีอายุยืน
⭐️ จิรายุทธ จิ-รา-ยุด รบนาน
⭐️ จีรณะ จี-ระ-นะ ประพฤติแล้ว
⭐️ จีรนันท์ จี-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
⭐️ จีรยุทธ จี-ระ-ยุด รบที่ยาวนาน
⭐️ จุฑาธช จุ-ทา-ทด ยอดธง
⭐️ จุฑาวุธ จุ-ทา-วุด มีจุกเป็นอาวุธ
⭐️ จุมพล จุม-พน ผู้เป็นใหญ่
⭐️ จุลปรีชา จุน-ละ-ปรี-ชา ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก
⭐️ จุลินทร์ จุ-ลิน ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
⭐️ เจตดิลก เจด-ด-หลก มีความคิดเป็นเลิศ
⭐️ เจตน์ เจด ความคิด ความตั้งใจ
⭐️ เจตนิพัทธ์ เจด-นิ-พัด มีความคิดมั่นคง
⭐️ เจตพล เจด-พน มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง
⭐️ เจนจบ เจน-จบ ชำนาญ รอบรู้
⭐️ เจนธรรม เจน-ทัม ผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม
⭐️ เจริญวิทย์ จะ-เริน-วิด เจริญด้วยความรู้
⭐️ เจียมพจน์ เจียม-พด รู้จักประมาณคำพูด
⭐️ ฉัตรจักร ฉัด-ตระ-จัก ปูมโหราศาสตร์
⭐️ ฉัตรบรรณ ฉัด-ตะ-บัน ต้นตีนเป็ด ชนิดไม้ใหญ่
⭐️ ฉันทกร ฉัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความพอใจ
⭐️ ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
⭐️ ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ให้ความพอใจ
⭐️ ฉันทพล ฉัน-ทะ-พน มีพลังคือความพอใจ
⭐️ ฉันทพัฒน์ ฉัน-ทะ-พัด เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
⭐️ ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
⭐️ ฉินนรณ ฉิน-นะ-รน ตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ
⭐️ ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
⭐️ ชญานิน ชะ-ยา-นิน นักปราชญ์
⭐️ ชฎาธร ชะ-ดา-ทอน พระศิวะ
⭐️ ชฎายุ ชะ-ดา-ยุ ลูกแห่งครุฑ
⭐️ ชนกชนม์ ชะ-นก-ชน เกิดจากบิดา
⭐️ ชนกนันท์ ชะ-นก-นัน เป็นที่ยินดีของบิดา
⭐️ ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนจันทร์ ชะ-นะ-จัน ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน เด่นกว่าคนอื่น
⭐️
⭐️ ชนเทพ ชน-เทบ พระราชา
⭐️ ชนน ชะ-นน การเกิด เชื้อสาย
⭐️ ชนนน ชะ-นะ-นน การสืบเชื้อสาย
⭐️ ชนมภูมิ ชน-มะ-พูม บ้านเกิด ภูมิลำเนา
⭐️ ชนวีร์ ชะ-นะ-วี ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนะวรรณ ชะ-นะ-วัน ผิวพรรณแห่งคน คนผู้มีผิวพรรณสวย
⭐️ ชนัญญู ชะ-นัน-ยู ผู้รู้จักคน
⭐️ ชนัดพล ชะ-นัด-พน เป็นกำลังของหมู่ชน
⭐️ ชนัต ชะ-นัด ฝูงชน ประชากร
⭐️ ชนัตร ชะ-นัด ร่ม ร่มกันแดด
⭐️ ชนันธร ชะ-นัน-ทอน ค้ำจุนคน
⭐️ ชนาธิป ชะ-นา-ทิบ ที่พึ่งแห่งตน คือพระราชา
⭐️ ชนานันท์ ชะ-นา-นัน ยินดีในหมู่คน
⭐️ ชนิตพล ชะ-นิด-ตะ-พน ให้เกิดพลัง
⭐️ ชนิตร์นันท์ ชะ-นิด-นัน แหล่งกำเนิดความยินดี
⭐️ ชนิตว์ ชะ-นิด ผู้ให้กำเนิด
⭐️ ชนินทร์ ชะ-นิน เป็นใหญ่ในหมู่ชน
⭐️ ชนุดม ชะ-นุ-ดม คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
⭐️ ชนุดร ชะ-นุ-ดอน คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
⭐️ ชนุตต์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
⭐️ ชนุตม์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
⭐️ ชนุตร์ ชะ-นุด คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
⭐️ ชโนดม ชะ-โน-ดม คนที่สูงสุด
⭐️ ชโนทัย ชะ-โน-ไท ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ ชมชาญ ชม-ชาน รื่นเริง
⭐️ ชมพูนิกข์ ชม-พู-นิก แท่งทอง
⭐️ ชมพูเนกข์ ชม-พู-เนก แท่งทอง
⭐️ ชยณัฐ ชะ-ยะ-นัด ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ชยทัต ชะ-ยะ-ทัด ให้ชัยชนะ
⭐️ ชยธร ชะ-ยะ-ทอน ทรงชัย
⭐️ ชยพล ชะ-ยะ-พน มีพลังคือชัยชนะ
⭐️ ชยพัทธ์ ชะ-ยะ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
⭐️ ชยรพ ชะ-ยะ-รบ เสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยังกูร ชะ-ยัง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยันต์ ชะ-ยัน ผู้ชนะ
⭐️ ชยากร ชะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยางกูร ชะ-ยาง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยานันต์ ชะ-ยา-นัน มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
⭐️ ชยานันท์ ชะ-ยา-นัน ยินดีในชัยชนะ
⭐️ ชยาวุธ ชะ-ยา-วุด มีชัยชนะเป็นอาวุธ
⭐️ ชยิน ชะ-ยิน ชัยชนะ
⭐️ ชยุต ชะ-ยุด รุ่งเรือง
⭐️ ชยุตม์ ชะ-ยุด มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
⭐️ ชโยดม ชะ-โย-ดม มีชัยอันอุดม
⭐️ ชลชาติ ชน-ละ-ชาด น้ำ
⭐️ ชลธร ชน-ละ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล เมฆฝน
⭐️ ชลธี ชน-ละ-ที ทะเล
⭐️ ชลัช ชะ-ลัด เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
⭐️ ชลันธร ชะ-ลัน-ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร
⭐️ ชลัมพล ชะ-ลัม-พน ลำธาร
⭐️ ชลาคม ชะ-ลา-คม ฝน
⭐️ ชลิต ชะ-ลิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว
⭐️ ชวกร ชะ-วะ-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
⭐️ ชวนันท์ ชะ-วะ-นัน ยินดีในเชาว์ปัญญา
⭐️ ชวนากร ชะ-วะ-นา-กอน ผู้มีความปราดเปรื่อง
⭐️ ชวรัตน์ ชะ-วะ-รัด มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ
⭐️ ชวโรจน์ ชะ-วะ-โรด รุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชวลิต ชะ-วะ-ลิด รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
⭐️ ชวัล ชะ-วัน ส่องแสง รุ่งเรือง
⭐️ ชวัลกร ชะ-วัน-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
⭐️ ชวัลวิทย์ ชะ-วัน-วิด มีความรู้รุ่งเรือง
⭐️ ชวิน ชะ-วิน มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง
⭐️ ชวินทร์ ชะ-วิน มีเชาวน์เป็นใหญ่
⭐️ ชวินบุตร ชะ-วิน-บุด ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชโวทัย ชะ-โว-ไท ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชัชชัย ชัด-ไช ชัยชนะของนักรบ
⭐️ ชัชนันท์ ชัด-ชะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
⭐️ ชัชพร ชัด-ชะ-พอน นักรบผู้ประเสริฐ
⭐️ ชัชพล ชัด-ชะ-พน กำลังแห่งนักรบ
⭐️ ชัชพิมุข ชัด-พิ-มุก นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ
⭐️ ชัชรินทร์ ชัด-ชะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ ผู้ชนะ
⭐️ ชัชฤทธิ์ ชัด-ชะ-ริด ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
⭐️ ชัชลี ชัด-ชะ-ลี นักรบ
⭐️ ชัชวาลย์ ชัด-ชะ-วาน รุ่งเรือง
⭐️ ชัพวิชญ์ ชับ-พะ-วิด มีความรู้ฉับไว
⭐️ ชัยณรงค์ ไช-นะ-รง นักรบผู้มีชัยชนะ
⭐️ ชัยธวัช ไช-ทะ-วัด ผู้นำแห่งชัยชนะ
⭐️ ชัยนันท์ ไช-ยะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
⭐️ ชัยพร ไช-ยะ-พอน ชัยชนะที่ดีงาม
⭐️ ชัยภักดิ์ ไช-ยะ-พัก มีความเลื่อมใสด้วยชัยชนะ
⭐️ ชัยมงคล ไช-ยะ-มง-คน มงคลของผู้ชนะ
⭐️ ชัยโรจน์ ไช-ยะ-โรด ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
⭐️ ชัยวิชญ์ ไช-ยะ-วิด ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ชัยวุฒิ ไช-ยะ-วุด เจริญด้วยชัยชนะ
⭐️ ชาคร ชา-คอน ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม
⭐️ ชาคริต ชา-คริด ผู้มีความเพียร ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา
⭐️ ชาครีย์ ชา-คะ-รี ความเพียร
⭐️ ชาญชัย ชาน-ชัย ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
⭐️ ชาญณรงค์ ชาน-นะ-รง นักรบผู้ชำนาญ
⭐️ ชาตพล ชา-ตะ-พน ผู้กำลังแข็ง
⭐️ ชาตวิทย์ ชา-ตะ-วิด เกิดความรู้
⭐️ ชาตเวท ชา-ตะ-เวท เปลวไฟ
⭐️ ชาติอาชาไนย ชาด-อา-ชา-ไน ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ
⭐️ ชานน ชา-นน รู้ ความรู้
⭐️ ชานนท์ ชา-นน เพลิดเพลินยินดีในความรู้
⭐️ ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด อยู่กับความเจริญ
⭐️ ชิตวร ชิ-ตะ-วอน มีชัยอันประเสริฐ
⭐️ ชิติพัทธ์ ชิ-ติ-พัด เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
⭐️ ชินกฤต ชิ-นะ-กริด สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
⭐️ ชินดนัย ชิน-ดะ-ไน บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ พุทธบุตร
⭐️
⭐️ ชินธรรม ชิน-นะ-ทำ คำสอนของพระมหาวีระ
⭐️ ชินบุตร ชิน-นะ-บุด บุตรแห่งพระพุทธเจ้า
⭐️ ชินาธิป ชิ-นา-ทิบ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
⭐️ ชีวันธร ชี-วัน-ทอน มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต
⭐️ ชีวานนท์ ชี-วา-นน ผู้มีชีวิตเป็นสุข
⭐️ ชุติเดช ชุ-ต-เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
⭐️ ชุติเทพ ชุ-ติ-เทบ เทวดาผู้รุ่งเรือง
⭐️ ชุติพนธ์ ชุ-ติ-พน เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
⭐️ ชุติวัต ชุ-ติ-วัด ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ โชติภณ โช-ติ-พน รุ่งโรจน์ด้วยการพูด
⭐️ ไชยภพ ไช-ยะ-พบ ผู้มีพบอันประเสริฐ
⭐️ ไชยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด มีความเจริญอันประเสริฐ
⭐️ ญาณกร ยา-นะ-กอน ผู้สร้างความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
⭐️ ญาณธร ยา-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
⭐️ ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด เจริญด้วยความรู้
⭐️ ญาณภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
⭐️ ญาณโรจน์ ยา-นะ-โรด รุ่งเรืองด้วยความรู้
⭐️ ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด มีความรู้ประเสริฐสุด
⭐️ ญาณวุฒิ ยา-นะ-วุด เจริญด้วยความรู้
⭐️ ญาณัช ยา-นัด เกิดมาเพื่อความรู้
⭐️ ญาณัท ยา-นัด ผู้ให้ความรู้
⭐️ ญาณันธร ยา-นัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
⭐️ ญาณากร ยา-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความรัก
⭐️ ญาณาธร ยา-นา-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
⭐️ ญาณาธิป ยา-นา-ทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้
⭐️ ญาโณทัย ยา-โน-ไท รุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
⭐️ ญานภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
⭐️ ญานุจจัย ยา-นุด-ไจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก
⭐️ ฐปนนท์ ถะ-ปะ-นน มีความพอใจที่ตั้งมั่น
⭐️ ฐากูร ถา-กูน ที่เคารพ ผู้น่าเลื่อมใส
⭐️ ฐานพัฒน์ ถา-นะ-พัด มีฐานะเจริญ
⭐️ ฐานยิน ถา-ยิน ผู้ดำรงอยู่นาน ผู้มั่นคง
⭐️ ฐานันดร ถา-นัน-ดอน ตำแหน่ง
⭐️ ฐานุตม์ ถา-นุด มีตำแหน่งสูงสุด
⭐️ ฐาปกรณ์ ถา-ปะ-กอน ตำรา ที่คงทน
⭐️ ฐิตวัฒน์ ถิ-ตา-วัด มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว
⭐️ ฐิติ ถิ-ติ การดำรงอยู่ ความมั่นคง
⭐️ ฐิตินันท์ ถิ-ติ-นัน มีความชื่นชมยินดีในชีวิต
⭐️ ฐิติภัทร ถิ-ติ-พัด ความเจริญที่ถาวร
⭐️ ฐิติวัฒน์ ถิ-ติ-วัด เจริญและมีความมั่นคง
⭐️ ฐิติวุฒิ ถิ-ติ-วุด มีความเจริญมั่นคงตลอดไป
⭐️ ฐีรวัฒน์ ถี-ระ-วัด มีความเจริญตลอดไป
⭐️ ณฏฐพล นัด-ถะ-ทะ-พน กำลังของนักปรายชญ์
⭐️ ณฐพร นะ-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณพิชญ์ นะ-พิด นักปราชญ์
⭐️ ณภัทร นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
⭐️ ณรงค์ นะ-รง การรบ
⭐️ ณรงค์กร นะ-รง-กอน ผู้ทำการรบ
⭐️ ณรงค์ชัย นะ-รง-ไช ชัยชนะในการรบ
⭐️ ณรงค์ฤทธิ์ นะ-รง-ริด มีฤทธิ์ในการรบ
⭐️ ณรงค์วิทย์ นะ-รง-วิด มีความรู้ในการรบ
⭐️ ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
⭐️ ณัชพล นัด-ชะ-พน มีพลังของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐกิตติ์ นัด-ถะ-กิด เกียรติของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐชัย นัด-ถะ-ไช ความชนะของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐพล นัด-ถะ-พน พลังของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐวี นัด-ถะ-วี ผู้มีความฉลาด
⭐️ ณัฏฐากร นัด-ถา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา
⭐️ ณัฐ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฐกมล นัด-กะ-มน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
⭐️ ณัฐกรณ์ นัด-ถะ-กอน นักปราชญ์ ผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐกฤต นัด-ถะ-กริด สร้างให้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐชนน นัด-ชะ-นน เกิดมาเป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐดนัย นัด-ดะ-ไน บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐธัญ นัด-ทัน ปราชญ์ผู้โชคดี
⭐️ ณัฐนนท์ นัด-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนัย นัด-ถะ-ไน อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐปคัลภ์ นัด-ปะ-คัน ปราชญ์ผู้องอาจ
⭐️ ณัฐปธาน นัด-ปะ-ทาน นักปราชญ์ ผู้มีความเพียร
⭐️ ณัฐปพน นัด-ปะ-พน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ณัฐพนธ์ นัด-ถะ-พน ผูกพันกับนักปราชญ์
⭐️ ณัฐพล นัด-ถะ-พน พลังแห่งนักปราชญ์
⭐️ ณัฐพัชร์ นัด-ถะ-พัด มีความรู้ดุจเพชร
⭐️ ณัฐพัฒน์ นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
⭐️ ณัฐพันธ์ นัด-ถะ-พัน ตระกูลของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐภัทร นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ ณัฐภูมิ นัด-ถะ-พูม นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
⭐️ ณัฐภูมินทร์ นัด-ถะ-พู-มิน เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน
⭐️ ณัฐรณ นัด-ถะ-รน การรบของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรัช นัด-ถะ-รัด สมบัติของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรัชต์ นัด-ถะ-รัด มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
⭐️ ณัฐรัตน์ นัด-ถะ-รัด ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ ณัฐวร นัด-ถะ-วอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
⭐️ ณัฐวัฒน์ นัด-ถะ-วัด ความเจริญของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวัตร นัด-ถะ-วัด ความประพฤติของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวิโรจน์ นัด-ถะ-วิ-โรด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ณัฐวุฒิ นัด-ถะ-วุด ผู้เจริญด้วยความรู้
⭐️ ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
⭐️ ดนุเดช ดะ-นุ-เดด มีเดชเป็นของตน
⭐️ ดนุนันท์ ดะ-นุ-นัน มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
⭐️ ดรณ์ ดอน การข้ามพ้นทุกข์
⭐️ ดรัณ ดะ-รัน การข้าม เรือหรือแพ
⭐️ ดรัณภพ ดะ-รัน-พบ ข้ามความทุกข์ในโลกได้
⭐️ ดลยุทธ์ ดน-ละ-ยุด การยุทธแห่งมือคือการตบมือ
⭐️ ดลฤทธิ์ ดน-ริด บันดาลให้เกิดฤทธิ์
⭐️ ดิตถ์ ดิด ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ
⭐️ ดิลกธรรม ดิ-หลก-ทำ มีคุณธรรมเป็นยอด
⭐️ เดชทัต เด-ชะ-ทัด ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
⭐️ เดชาธร เด-ชา-ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
⭐️ เด่นภูมิ เด่น-พูม มีภูมิดีเด่น
⭐️ ตนุภัทร ตะ-นุ-พัด ดีงามด้วยตนเอง
⭐️ ตรัณ ตะ-รัน การข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น
⭐️ ตรัย ไตร สาม
⭐️ ตรัยคุณ ไตร-คุณ มีคุณสามประการ
⭐️ ตรัยรัตน์ ตรัย-รัด แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
⭐️ ตรินัยน์ ตริ-ไน มีสามตา
⭐️ ตรีภพ ตรี-พบ ผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล
⭐️ ตฤณ ตริน หญ้า
⭐️ ตั้งปณิธาน ตั้ง-ปะ-นิ-ทาน ตั้งใจทำสิ่งที่ดี
⭐️ ตาณ ตาน ที่พึ่ง ป้องกันภัย
⭐️ ติณณ์ ติน ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
⭐️ ติณณภพ ติน-นะ-พบ ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
⭐️ ตีรณ ตี-รน ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
⭐️ ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
⭐️ เตชธรรม เต-ชะ-ทำ มีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี
⭐️ เตชน์ เตด ว่องไว ฉลาด ลูกศร
⭐️ เตชภณ เต-ชะ-พน พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ
⭐️ เตชิต เต-ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ เตชินท์ เต-ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
⭐️ เตโชดม เต-โช-ดม มีเดชสูงสุด
⭐️ เตวิช เต-วิด มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
⭐️ โตณณาการ โต-นะ-นา-การ อาการปลื้มปิติยินดี
⭐️ โตยธร โต-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล
⭐️ ไตรภพ ไตร-พบ สามโลก
⭐️ ถนิต ถะ-นิด เสียงฟ้าคำรณ
⭐️ ถิร ถิ-ระ มั่นคง
⭐️ ถิรคุณ ถิ-ระ-คุณ มัคุณธรรมมั่นคง
⭐️ ถิรเจตน์ ถิ-ระ-เจต มีเจตนามั่นคง
⭐️ ถิรนัย ถิ-ระ-ไน มีนโยบายมั่นคง
⭐️ ถิรพุทธิ์ ถิ-ระ-พุด มีความรู้มั่นคง
⭐️ ถิรมน ถิ-ระ-มน มีใจมั่นคง
⭐️ ถิรวิทย์ ถิ-ระ-วิด มีความรู้มั่นคง
⭐️ ทนุธรรม ทะ-นุ-ทำ รักษาความดี
⭐️ ทยากร ทะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
⭐️ ทยุต ทะ-ยุด สว่างไสว
⭐️ ทรงกฤต ทรง-กริด การสร้าง
⭐️ ทรงภพ ซง-พบ ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ
⭐️ ทรงรัฐ ทรง-รัด ครองเมือง
⭐️ ทรงวุฒิ ซง-วุด ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
⭐️ ทวิภาค ทะ-วิ-พาก สองส่วน
⭐️ ทวีเดช ทะ-วี-เดช ผู้มีอำนาจมากขึ้น
⭐️ ทวีรัชต์ ทะ-วี-รัด สมบัติมาก
⭐️ ทวีรัฐ ทะ-วี-รัด สองเมือง สองแคว้น
⭐️ ทัณฑธร ทัน-ทะ-ทอน ผู้พิพากษา
⭐️ ทัตเทพ ทัด-เทบ เทพประทาน
⭐️ ทัตธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
⭐️ ทัตพล ทัด-พน มีพลัง
⭐️ ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
⭐️ ทิฆัมพร ทิ-คำ-พอน ท้องฟ้า
⭐️ ทิฐิพล ทิ-ติ-พน ทหารที่มีความทนง
⭐️ ทินกฤต ทิน-นะ-กริด ทำกลางวัน พระอาทิตย์
⭐️ ทินภัทร ทิน-นะ-พัด วันที่เป็นสิริมงคล
⭐️ ทิวัตถ์ ทิ-วัด มีความสำเร็จเป็นเลิศ
⭐️ ทีปกร ที-ปะ-กอน ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
⭐️ ทีปต์ ทีบ รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
⭐️ เทพทัต เทพ-พะ-ทัด ผู้ที่เทวดาประทานมา
⭐️ ธงชัย ทง-ไช ธงแห่งชัยชนะ
⭐️ ธชรัฐ ทะ-ชะ-รัด เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
⭐️ ธนกร ทะ-นะ-กอน สร้างทรัพย์สิน มั่งมี
⭐️ ธนกฤต ทะ-นะ-กริด การสร้างทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนกฤติ ทะ-นะ-กริด สร้างทรัพย์ ทำเงิน
⭐️ ธนชัย ทะ-นะ-ไช ชนะด้วยทรัพย์
⭐️ ธนชาติ ทะ-นะ-ชาด ตระกูลเศรษฐี
⭐️ ธนชิต ทะ-นะ-ชิด ชนะด้วยทรัพย์
⭐️ ธนโชติ ทะ-นะ-โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนดล ทะ-นะ-ดน บันดาลทรัพย์
⭐️ ธนเดช ทะ-นะ-เดด มีทรัพย์เป็นอำนาจ
⭐️ ธนทรัพย์ ทะ-นะ-ซับ ทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนทัต ทะ-นะ-ทัด มีทรัพย์
⭐️ ธนธรณ์ ทะ-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี
⭐️ ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ยินดีในทรัพย์
⭐️ ธนบดี ทะ-นะ-บอ-ดี เจ้าของทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนบูรณ์ ทะ-นะ-บูน เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนพนธ์ ทะ-นะ-พน รวบรวมทรัพย์สิน
⭐️ ธนพล ทะ-นะ-พน มีกำลังเป็นทรัพย์
⭐️ ธนภัทร ทะ-นะ-พัด ดีงามด้วยทรัพย์ เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
⭐️ ธนวรรธน์ ทะ-นะ-วัด ความเจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนวัชร์ ทะ-นะ-วัด มีเพชรเป็นสมบัติ
⭐️ ธนวัฒน์ ทะ-นะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนวัต ทะ-นะ-วัด มีทรัพย์
⭐️ ธนวันต์ ทะ-นะ-วัน มีทรัพย์
⭐️ ธนวิชญ์ ทะ-นะ-วิด มีความรู้เรื่องทรัพย์
⭐️ ธนวิทย์ ทะ-นะ-วิด รู้เรื่องทรัพย์
⭐️ ธนวินท์ ทะ-นะ-วิน ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
⭐️ ธนวุฒิ ทะ-นะ-วุด เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนะดี ทะ-นะ-ดี ทรัพย์ดี
⭐️ ธนัช ทะ-นัด เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
⭐️ ธนัชชัย ทะ-นัด-ไช ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
⭐️ ธนัชชา ทะ-นัด-ชา เกิดจากทรัพย์
⭐️ ธนัชพร ทะ-นัด-ชะ-พอน มีพรอันเกิดจรกทรัพย์
⭐️ ธนัตถ์ ทะ-นัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
⭐️ ธนัท ทะ-นัด ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนัน ทะ-นัน ผู้มีทรัพย์
⭐️ ธนันชัย ทะ-นัน-ไช ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ
⭐️ ธนากร ทะ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งทรัพย์
⭐️ ธนาฒย์ ทะ-นาด ผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนาดุล ทะ-นา-ดุน มีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนาตย์ ทะ-นาด ร่ำรวย
⭐️ ธนาธิป ทะ-นา-ทิบ เจ้าแห่งทรัพย์
⭐️ ธนานพ ทะ-นา-นบ มีทรัพย์ใหม่
⭐️ ธนายุต ทะ-นา-ยุด ขวนขวายในทรัพย์
⭐️ ธนิก ทะ-นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนิต ทะ-นิด หนัก เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต
⭐️ ธนิน ทะ-นิน มีทรัพย์
⭐️ ธรณ์ ทอน ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน
⭐️ ธรณ์เทพ ทอน-เทบ ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน
⭐️ ธรณินทร์ ทอ-ระ-นิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ธรนันท์ ทอ-ระ-นัน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข
⭐️ ธรรมณัฐ ทำ-มะ-นัด คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่
⭐️ ธรรมธัช ทำ-มะ-ทัด มีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม
⭐️ ธรรมนาถ ทำ-มะ-นาด มีธรรมเป็นที่พึ่ง
⭐️ ธรรมนิตย์ ทำ-มะ-นิด มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
⭐️ ธรรมนูญ ทำ-มะ-นูน กฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ
⭐️ ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์
⭐️ ธรรมภณ ทำ-พน ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม
⭐️ ธรรมรัตน์ ทำ-มะ-รัด คุณธรรมอันล้ำเลิศ
⭐️ ธราเทพ ทะ-รา-เทบ ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
⭐️ ธราธรรม ทะ-รา-ทำ แผ่นดินธรรม
⭐️ ธราวุธ ทะ-รา-วุด ทรงไว้ซึ่งอาวุธ มีอาวุธ
⭐️ ธฤต ทะ-ริด มั่นคง ตั้งมั่น
⭐️ ธฤตญาณ ทะ-ริด-ยาน ตั้งมั่นด้วยปัญญา
⭐️ ธวัช ทะ-วัด ธง
⭐️ ธวัชชัย ทะ-วัด-ไช ธงชัย เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
⭐️ ธวัชตรี ทะ-วัด-ตรี ธงสามสี ธงสามชาย
⭐️ ธวัฒน์ ทะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธัชชัย ทัด-ไช ธงชัย
⭐️ ธัชธรรม์ ทัด-ชะ-ทัน ธงของคุณความดี
⭐️ ธัชธรรม ทัด-ทำ ทัด-ชะ-ทำ มีธรรมเป็นธงชัย
⭐️ ธัชนนท์ ทัด-ชะ-นน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
⭐️ ธัชนันท์ ทัด-ชะ-นัน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
⭐️ ธัชพล ทัด-พน มีกำลังเด่น เด่นทางพลัง
⭐️ ธัญกร ทัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล
⭐️ ธัญชนิต ทัน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดโชคดี ให้เกิดสิริมงคล
⭐️ ธัญเทพ ทัน-ยะ-เทบ โชคดีดุจอย่างเทวดา
⭐️ ธัญธร ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
⭐️ ธัญธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความโชคดี
⭐️ ธัญนพ ทัน-ยะ-นบ ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่
⭐️ ธัญบูรณ์ ทัน-ยะ-บูน พร้อมด้วยโชคลาภ
⭐️ ธันย์ชนก ทัน-ชะ-นก ผู้เลี้ยงดูบิดา
⭐️ ธันยา ทัน-ยา มีบุญ มีโชค
⭐️ ธาดา ทา-ดา ผู้สร้าง
⭐️ ธาตรี ทา-ตรี แผ่นดิน
⭐️ ธานินทร์ ทา-นิน ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร
⭐️ ธาม ทาม ยศศักดิ์
⭐️ ธารณ์ ทาน ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้
⭐️ ธาริต ทา-ริด ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน
⭐️ ธาริตญาณ ทา-ริด-ยาน ดำรงไว้ซึ่งปัญญา
⭐️ ธารินทร์ ทา-ริน เจ้าแห่งการสร้าง
⭐️ ธาวัน ทา-วัน วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
⭐️ ธาวิต ทา-วิด บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
⭐️ ธาวิน ทา-วิน ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
⭐️ ธิติ ทิ-ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
⭐️ ธิติกร ทิ-ติ-กอน สร้างความเพียร ความดี และอดทน
⭐️ ธิติวุฒิ ทิ-ต-วุด เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้
⭐️ ธิปก ทิ-ปก ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
⭐️ ธีเดช ที-เดด มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
⭐️ ธีทัต ที-ทัด ให้ปัญญา
⭐️ ธีธัช ที-ทัด มีปัญญาเป็นธงชัย
⭐️ ธีภพ ที-พบ มีปัญญา
⭐️ ธีมา ท-มา ผู้มีปัญญา
⭐️ ธีรกุล ที-ระ-กุน ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ ธีรเจต ที-ระ-เจด จิตใจมั่นคง
⭐️ ธีรฉัตร ที-ระ-ฉัด ร่มของนักปราชญ์ มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง
⭐️ ธีรชัย ที-ระ-ไช ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ธีรโชติ ที-ระ-โชด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
⭐️ ธีรดนย์ ที-ระ-ดน ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
⭐️ ธีรเดช ที-ระ-เดด อำนาจของนักปราชญ์
⭐️ ธีรเทพ ที-ระ-เทบ เทวดาผู้ฉลาด
⭐️ ธีรธรรม ที-ระ-ทำ คุณธรรมของนักปราชญ์
⭐️ ธีร์ธวัช ที-ทะ-วัด นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย
⭐️ ธีรนพ ที-ระ-นบ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
⭐️ ธีรนันท์ ที-ระ-นัน ผู้มีความยินดีในความรู้
⭐️ ธีรนัย ที-ระ-ไน นโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์
⭐️ ธีรไนย ที-ระ-ไน ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
⭐️ ธีรพล ที-ระ-พน กำลังของนักปราชญ์
⭐️ ธีรพิชญ์ ที-ระ-พิด นักปราชญ์
⭐️ ธีรภัทร ที-ระ-พัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
⭐️ ธีรมนต์ ที-ระ-มน มนต์ของนักปราชญ์
⭐️ ธีรเมธ ที-ระ-เมด ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
⭐️ ธีรยุทธ ที-ระ-ยุด การรบของนักปราชญ์
⭐️ ธีรโรจน์ ที-ระ-โรด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ ธีรวัชร ที-ระ-วัด เพชรของนักปราชญ์
⭐️ ธีรวัฒน์ ที-ระ-วัด เจริญเหมือนนักปราชญ์
⭐️ ธีรวิทย์ ที-ระ-วิด ความรู้ของนักปราชญ์
⭐️ ธีระ ที-ระ นักปราชญ์
⭐️ ธีรัช ที-รัด เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
⭐️ ธีรัตม์ ที-รัด ผู้ฉลาดที่สุด
⭐️ ธีราทร ที-รา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
⭐️ ธีริทธ์ ที-ริด นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
⭐️ ธีรุตน์ ที-รุด นักปราชญ์ผู้สูงสุด
⭐️ ธุวชิต ทุ-วะ-ชิด ผู้ชนะเป็นนิตย์
⭐️ ธุวนิช ทุ-วะ-นิด มีความรู้ยั่งยืน
⭐️ ธุววิช ทุ-วะ-วิด มีความรู้ยั่งยืน
⭐️ ธุวานันท์ ทุ-วา-นัน มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
⭐️ เธียรวิชญ์ เทียน-ระ-วิด นักปราชญ์
⭐️ นครินทร์ นะ-คะ-ริน เจ้าเมือง เมืองใหญ่
⭐️ นคินทร์ นะ-คิน ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
⭐️ นทจร นด-ทะ-จอน เที่ยวไปในน้ำ ปลา
⭐️ นทีบดี นะ-ที-บอ-ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ
⭐️ นทีมารค นะ-ที-มาก สายน้ำ
⭐️ นนทกร นน-ทะ-กอน กระทำความเพลิดเลิน สร้างความสุข
⭐️ นนท์ปวิธ นน-ปะ-วิด ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
⭐️ นนทพัทธ์ นน-ทะ-พัด ผูกพันด้วยความสุข
⭐️ นนทรี นน-ซี ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
⭐️ นนทวร นน-ทะ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
⭐️ นนทัช นน-ทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง
⭐️ นนทิยุต นน-ทิ-ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี
⭐️ นนทิวรรธน์ นน-ทิ-วัด ยินดีในทรัพย์
⭐️ นพกร นบ-พะ-กอน ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ
⭐️ นพคุณ นบ-พะ-คุน ทองเนื้อเก้า
⭐️ นพณัฐ นบ-พะ-นัด นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
⭐️ นพดร นบ-พะ-ดอน ใหม่กว่า หนุ่มกว่า
⭐️ นพนนท์ นบ-พะ-นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นพนันท์ นพ-พะ-นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นพปฎล นบ-ปะ-ดล เศวตฉัตร
⭐️ นพพิชญ์ นบ-พิด นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
⭐️ นพรุจ นบ-พะ-รุด มีความรุ่งเรืองใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
⭐️ นพวิชญ์ นบ-พะ-วิด มีความรู้ใหม่เสมอ
⭐️ นพวินท์ นบ-พะ-วิน ได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ
⭐️ นพัตธร นะ-พัด-ทอน ทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นภเกตน์ นบ-พะ-เกด ตะวัน ธงบนฟ้า พระอาทิตย์
⭐️ นภทวีป นบ-ทะ-วีบ เมฆ
⭐️ นภทีป์ นบ-พะ-ที เมฆ
⭐️ นภนต์ นะ-พน สุดขอบฟ้า
⭐️ นภันต์ นะ-พัน สุดขอบฟ้า
⭐️ นภาดล นะ-พา-ดน พื้นฟ้า
⭐️ นภาเดช นะ-พา-เดด อำนาจฟ้า
⭐️ นรชัย นอ-ระ-ไช ชัยชนะของคน
⭐️ นรธิป นอ-ระ-ทิบ เป็นใหญ่ในหมู่คน
⭐️ นรธีร์ นอ-ระ-ที คนผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ นรพนธ์ นอ-ระ-พน ผูกใจคนอื่น
⭐️ นรภัทร นอ-ระ-พัด คนผู้ดีงาม คนเจริญ
⭐️ นรรัตน์ นอ-ระ-รัด ผู้ประเสริฐ
⭐️ นรวร นอ-ระ-วอน คนผู้ประเสริฐ
⭐️ นรวิชญ์ นอ-ระ-วิด คนที่เป็นปราชญ์
⭐️ นรวีร์ นอ-ระ-วี คนผู้กล้าหาญ
⭐️ นรวุฒิ นอ-ระ-วุด ผู้เจริญ
⭐️ นรากร นะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งคน
⭐️ นราธิป นะ-รา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
⭐️ นราวิชญ์ นะ-รา-วิด คนที่เป็นปราชญ์
⭐️ นราวุธ นะ-รา-วุด อาวุธของคน
⭐️ นฤชัย นะ-รึ-ไช คนผู้มีชัยชนะ
⭐️ นฤชิต นะ-รึ-ชิด ผู้ชนะ
⭐️ นฤเทพ นะ-รึ-เทบ พระราชา
⭐️ นฤนาถ นะ-รึ-นาด ที่พึ่งของคน
⭐️ นฤพล นะ-รึ-พน คนผู้มีพลัง กำลังคน
⭐️ นฤมิต นะ-รึ-มิด มิตรของคน คนผู้เป็นมิตร
⭐️ นฤรงค์ นะ-รึ-รง เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน
⭐️ นวัช นะ-วัด เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย
⭐️ นวัต นะ-วัด ความใหม่ ภาวะใหม่
⭐️ นวัตกรณ์ นะ-วัด-ตะ-กอน กระทำสิ่งใหม่
⭐️ นวันธร นะ-วัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นวิน นะ-วิน ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
⭐️ นัทธ์ นัด ขันเกลียว ผูกพัน
⭐️ นัทธิ์ นัด ชะเนาะ
⭐️ นัธทวัฒน์ นัด-ทะ-วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
⭐️ นันทกร นัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความบันเทิง ผู้สร้างความสุข
⭐️ นันท์ทัต นัน-ทัด ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
⭐️ นันท์ธร นัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข
⭐️ นันทพัทธ์ นัน-ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข
⭐️ นันทภพ นัน-ทะ-พบ เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
⭐️ นันทิช นัน-ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
⭐️ นันทิน นัน-ทิน มีความบันเทิง มีความสุข
⭐️ นันทิพัฒน์ นัน-ทิ-พัด เจริญด้วยความสุข
⭐️ นันทิภาคย์ นัน-ทิ-พาก ยินดีในโชคลาภ
⭐️ นันทิวร นัน-ทิ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
⭐️ นัยนิต ไน-ยะ-นิด ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย
⭐️ นาถวัฒน์ นาด-ถะ-วัด เจริญด้วยที่พึ่ง
⭐️ นำเกียรติ นำ-เกียด มีชื่อเสียง
⭐️ นิจิต นิ-จิด สั่งสมไว้
⭐️ นิช นิด เป็นของตนเอง นิรันดร
⭐️ นิชฌาน นิด-ชาน การเพ่งพินิจ ปัญญา
⭐️ นิชนันท์ นิด-ชะ-นัน ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน
⭐️ นิติธร นิ-ติ-ทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย
⭐️ นิทธนต์ นิด-ทน ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
⭐️ นิทธันต์ นิด-ทัน ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
⭐️ นิธาน นิ-ทาน เก็บไว้ ตั้งมั่น
⭐️ นิธิกร นิ-ทิ-กอน ผู้สร้างขุมทรัพย์
⭐️ นิธูร นิ-ทูน กำไลมือ
⭐️ นิบุณ นิ-บุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
⭐️ นิปุณ นิ-ปุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
⭐️ นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
⭐️ นิพัทธ์ นิ-พัด นิรันดร
⭐️ นิพิฐ นิ-พิด ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
⭐️ นิพิฐพนธ์ นิ-พิด-พน มีความผูกพันมั่นคง
⭐️ นิพิท นิ-พิด รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด
⭐️ นิมมาน นิม-มาน นฤมิต
⭐️ นิมมิต นิม-มิด สร้างสรรค์ค์แล้ว
⭐️ นิรวิทธ์ นิ-ระ-วิด แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
⭐️ นิรัช นิ-รัด ไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ
⭐️ นิรินธน์ นิ-ริน ไม่มีกิเลศ
⭐️ นิรุช นิ-รุด ดับทุกข์สนิท
⭐️ นิวิฐ นิ-วิด ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
⭐️ เนติธร เน-ติ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย
⭐️ ไนยชน ไน-ยะ-ชน คนที่พึงแนะนำได้
⭐️ บรมัตถ์ บอ-ระ-มัด ประโยชน์อย่างยิ่ง
⭐️ บรรณกร บัน-นะ-กอน ผู้ทำหนังสือ
⭐️ บรรณรต บัน-นะ-รด ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
⭐️ บรรณวัชร บัน-นะ-วัด เพรชคือหนังสือ
⭐️ บรรณวิชญ์ บัน-นะ-วัด ฉลาดในเรื่องหนังสือ
⭐️ บรรณวิทิต บัน-นะ-วิ-ทิด ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ
⭐️ บรรพต บัน-พด ภูเขา
⭐️ บรรยงก์ บัน-ยง ที่นอน
⭐️ บริณต บอ-ริ-นด ทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย ผู้นอบน้อม
⭐️ บริณัย บอ-ริ-ไน การแต่งงาน
⭐️ บริธาน บอ-ริ-ทาน เครื่องแต่งตัว
⭐️ บวรกานต์ บอ-วอน-กาน ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
⭐️ บวรชัย บะ-วอน-ไช ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
⭐️ บวรทัต พอ-วอน-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
⭐️ บวรนันท์ บอ-วอน-นัน มีความสุขอันประเสริฐ
⭐️ บวรพจน์ บอ-วอน-พด ถ้อยคำอันประเสริฐ
⭐️ บวรพล บอ-วอน-พน กำลังเลิศล้ำ
⭐️ บวรภัค บอ-วอน-พัก ความเจริญอันประเสริฐ
⭐️ บวรรัช บอ-วอน-รัด สมบัติอันประเสริฐ
⭐️ บวรวิชญ์ บอ-วอน-วิด ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
⭐️ บวรวิทย์ บะ-วอน-วิด มีความรู้ประเสริฐ
⭐️ บัญญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา
⭐️ บัญญวัต บัน-ยะ-วัด ผู้มีปัญญา
⭐️ บัณฑร บัน-ทอน ขาวงาม
⭐️ บัณทัต บัน-นะ-ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
⭐️ บันดล บัน-ดน ทำให้บังเกิดขึ้น
⭐️ บัลยงก์ บัน-ยง ที่นอน
⭐️ บัลลพ บัน-ลบ แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้
⭐️ บุญญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด สำเร็จด้วยบุญ
⭐️ บุญทิวา บุน-ทิ-วา กลางวันที่มีแต่คุณงามความดี
⭐️ บุญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด ผู้มีอำนาจ
⭐️ บุณพจน์ บุน-นะ-พด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
⭐️ บุณยกร บุน-ยะ-กอน สร้งคุณความดี สร้างบุญกุศล
⭐️ บุณยภู บุน-ยะ-พู ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
⭐️ บุพกร บุบ-พะ-กอน กระทำก่อน สร้างสรรค์ค์
⭐️ บุรธัช บุ-ระ-ทัด เป็นธงชัยแห่งเมือง
⭐️ บุรพล บุ-ระ-พน มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง
⭐️ บุรินทร์ บุ-ริน เจ้าเมือง
⭐️ บุลกิต บุ-ละ-กิด มีความปลื้มใจ
⭐️ บูรณ์พิภพ บูน-พิ-พบ มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
⭐️ ปกรณ์ ปะ-กอน คัมภีร์
⭐️ ปกรณ์เกียรติ ปะ-กอน-เกียด พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง
⭐️ ปกรณ์ธรรม ปะ-กอน-ทำ หนังสือแห่งธรรม
⭐️ ปกิต ปะ-กิด ประกาศ แสดง
⭐️ ปฎก ปิ-ดก ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
⭐️ ปฏิคม ปะ-ติ-คม ผู้ตอนรับ ผู้ดูแลต้อนรับ
⭐️ ปฏิญญา ปะ-ติน-ยา การให้คำมั่นสัญญา
⭐️ ปฏิพน ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ
⭐️ ปฏิพล ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ
⭐️ ปฏิภาณ ปะ-ติ-พาน ไหวพริบดี
⭐️ ปฐมฌาน ปะ-ถม-ชาน ฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคตา
⭐️ ปฐมเดช ปะ-ถะ-มะ-เดด เกิดมามีอำนาจ
⭐️ ปณชัย ปะ-นะ-ไช ชัยชนะในการค้าขาย
⭐️ ปณต ปะ-นด น้อมไหว้
⭐️ ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน การตั้งความปรารถนา
⭐️ ปณิธิ ปะ-นิ-ทิ ความตั้งใจแน่วแน่
⭐️ ปทิต ปะ-ทิด รุ่งเรืองแล้ว
⭐️ ปธานิน ปะ-ทา-นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
⭐️ ปพน ปะ-พน บริสุทธิ์
⭐️ ปพนธนัย ปะ-พน-ทะ-ไน แต่งความ วิธีประพันธุ์
⭐️ ปพนธีร์ ปะ-พน-ที นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ปพนวิช ปะ-พน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
⭐️ ปภพ ปะ-พบ เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
⭐️ ปภังกร ปะ-พัง-กอน ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ปภาณ ปะ-พาน พูดเก่ง
⭐️ ปภาวิชญ์ ปะ-พา-วิด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ ปภาวิน ปะ-พา-วิน ผู้มีเดช มีอำนาจ
⭐️ ปภาวินท์ ปะ-พา-วิน ได้รับแสงสว่าง
⭐️ ปภินวิช ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน
⭐️ ปภินวิทย์ ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน
⭐️ ปมุต ปะ-มุด หลุดพ้นแล้ว
⭐️ ปยุต ปะ-ยุด ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปรพล ปะ-ระ-พน กำลังของผู้อื่น
⭐️ ปรมะ ปะ-ระ-มะ ยอดเยี่ยม สูงสุด
⭐️ ปรมัตถ์ ปะ-ระ-มัด ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด
⭐️ ปรวัน ปะ-ระ-วัน ป่าของผู้อื่น ป่าที่อื่น
⭐️ ปรวีร์ ปะ-ระ-วี ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
⭐️ ประกฤต ประ-กริด ทำ มาก
⭐️ ประจินดา ประ-จิน-ดา ความคิด
⭐️ ประณพ ประ-นบ ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก
⭐️ ประณัย ประ-ไน เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
⭐️ ประไณย ประ-ไน ผู้ว่านอนสอนง่าย
⭐️ ประเดิม ประ-เดิม เริ่มแรก เริ่มต้น
⭐️ ประเดิมชัย ประ-เดิม-ไช ชัยชนะครั้งแรก
⭐️ ประตินันท์ ประ-ติ-นัน ความเพลิดเพลิน
⭐️ ประพจน์ ประ-พด คำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ
⭐️ ประพลเดช ประ-พน-เดด มีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้
⭐️ ประพันธ์ ประ-พัน ผูกติด แต่งเรื่อง
⭐️ ประภากร ประ-พา-กอน ผู้ทำให้สว่าง ดวงอาทิตย์
⭐️ ประภาณ ประ-พาน แสงสว่าง
⭐️ ประมณฑ์ ประ-มน ผ่องใส
⭐️ ประลภย์ ประ-ลบ ได้รับ ได้กำไร
⭐️ ประวัณ ประ-วัน มีหิริโอตัปปะ
⭐️ ประวันวิทย์ ประ-วัน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
⭐️ ประวิตร ประ-วิด สะอาดและบริสุทธิ์
⭐️ ประวีณ ประ-วีน นักปราชญ์ ชำนาญ
⭐️ ประวีร์ ประ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ปรัชญา ปรัด-ยา ความรู้ชั้นสูง
⭐️ ปรัญชัย ปะ-รัน-ไช ผู้ชนะคนอื่น
⭐️ ปรัตถ์ ปะ-รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
⭐️ ปรัตถกร ปะ-รัด-ถะ-กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
⭐️ ปราณนต์ ปรา-นน ลม อากาศ
⭐️ ปราณันต์ ปรา-นัน ลม อากาศ
⭐️ ปรานต์ ปราน ที่สุด
⭐️ ปริชญ์ ปริด ผู้รอบรู้
⭐️ ปริตต์ ปะ-ริด ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน
⭐️ ปรินทร์ ปะ-ริน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
⭐️ ปรินทร ปะ-ริน-ทอน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
⭐️ ปริพล ปะ-ริ-พน เพรียบพร้อมด้วยกำลัง
⭐️ ปริพัตร ปะ-ริ-พัด หมุนเวียน สืบสาย
⭐️ ปริวัฒน์ ปะ-ริ-วัด เจริญรอบ
⭐️ ปรีชาพล ปรี-ชา-พน มีกำลังความสามารถ
⭐️ ปวร ปะ-วอน ผู้ประเสริฐ
⭐️ ปวรปรัชญ์ ปะ-วอน-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ ปวรุตม์ ปะ-วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ ปวัตน์ ปะ-วัด ความเป็นไป
⭐️ ปวัตร ปะ-วัด ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ปวัน ปะ-วัน ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ปวิช ปะ-วิด ผู้สร้าง
⭐️ ปวิตร ปะ-วิด ผูบริสุทธิ์ สะอาด
⭐️ ปวิธ ปะ-วิด ผู้สร้าง ผู้กำหนด
⭐️ ปวิธชาด ปะ-วิด-ชาด เกิดมาเพื่อก่อสร้าง
⭐️ ปวินท์ ปะ-วิน ได้รับ ประสบ
⭐️ ปวีณ ปะ-วีน ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณวัช ปะ-วีน-วัด คำพูดของนักปราชญ์
⭐️ ปวีร์ ปะ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ป้องเกียรติ ป้อง-เกียด รักษาเกียรติ
⭐️ ปองคุณ ปอง-คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
⭐️ ปองเดช ปอง-เดด มุ่งหมายอำนาจ
⭐️ ปองธรรม ปอง-ทำ หวังคุณความดี
⭐️ ปองพล ปอง-พน มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
⭐️ ปองภพ ปอง-พบ ปรารถนาความเจริญ
⭐️ ปัญจพล ปัน-จะ-พน มีพลังห้าอย่าง
⭐️ ปัญญากร ปัน-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา
⭐️ ปัญญาโชติ ปัน-ยา-โชด ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
⭐️ ปัญญาพล ปัน-ยา-พน ผู้มีกำลังปัญญา
⭐️ ปัญญาวี ปัน-ยา-วี ผู้มีปัญญา
⭐️ ปัญญาวุธ ปัน-ยา-วุด ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ
⭐️ ปัฐน์ ปัด การอ่าน การพูด
⭐️ ปัณฑ์ธร ปัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
⭐️ ปัณณ์ ปัน หนังสือ
⭐️ ปัณณทัต ปัน-นะ-ทัด ให้ความรู้
⭐️ ปัณณธร ปัน-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด
⭐️ ปัณณวัฒน์ ปัน-นะ-วัด เจริญด้วยหนังสือ
⭐️ ปัณณวิชญ์ ปัน-นะ-วิด ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
⭐️ ปัถย์ ปัด ผู้เหมาะสม
⭐️ ปาณชัย ปาน-นะ-ไช ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน
⭐️ ปาณบดี ปา-นะ-บอ-ดี เจ้าแห่งชีวิต
⭐️ ปาณัท ปา-นัด ให้ชีวิต มีจิตเมตตา
⭐️ ปาณิธรรม ปา-นิ-ทำ พิธีแต่งงาน
⭐️ ปาพจน์ ปา-พด คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา
⭐️ ปารณ ปา-รน ความพอใจ ยินดี
⭐️ ปารณัท ปา-ระ-นัด ผู้ให้ความยินดี
⭐️ ปารวี ปา-ระ-วี ผู้มีจุดหมาย
⭐️ ปาล ปาน รักษา คุ้มครอง
⭐️ ปาลทัต ปาน-ทัด ให้ความคุ้มครอง
⭐️ ปาลิน ปา-ลิน ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
⭐️ ปิฎก ปิ-ดก ตะกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
⭐️ ปิยชนน์ ปิ-ยะ-ชน สร้งความรัก เป็นที่รัก
⭐️ ปิยนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
⭐️ ปิยปาณ ปิ-ยะ-ปาน เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต
⭐️ ปิยพนธ์ ปิ-ยะ-พน เป็นที่รักที่ผูกพัน
⭐️ ปิยพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยพัทธ์ ปิ-ยะ-พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน
⭐️ ปิยมน ปิ-ยะ-มน เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
⭐️ ปิยรัตน์ ปิ-ยะ-รัด เป็นที่รักดุจแก้วมณี
⭐️ ปิยวัช ปิ-ยะ-วัด มีคำพูดน่ารัก พูดดี
⭐️ ปิยวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร น่ารักและเข้มแข็ง
⭐️ ปิยวัฒน์ ปิ-ยะ-วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะ ปิ-ยะ เป็นที่รัก
⭐️ ปิยะฉัตร ปิ-ยะ-ฉัด ร่มของผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปิยะนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยะพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร น่ารักและเข้มแข็ง
⭐️ ปิยังกูร ปิ-ยัง-กูน ลูกชายผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปิยากร ปิ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก
⭐️ ปีติกร ปี-ติ-กอน ผู้สร้างความดี
⭐️ ปีติพล ปี-ติ-พน ผู้เป็นพลังแห่งปีติ
⭐️ ปีติภัทร ปี-ติ-พัด ผู้เจริญด้วยปีติ
⭐️ ปีติมน ปี-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ
⭐️ ปีติเวช ปี-ติ-เวด ความปลื้มปีติของหมอ
⭐️ ปุญญพัฒน์ ปุน-ยะ-พัด เจริญด้วยบุญ
⭐️ ปุณณภพ ปุน-นะ-พบ มีภพสมบูรณ์
⭐️ ปุณณวิช ปุน-นะ-วิด มีความรู้เต็มเปี่ยม
⭐️ ปุณณัตถ์ ปุน-นัด ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
⭐️ ปุณยวัจน์ ปุน-ยะ-วัด มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์
⭐️ ปุณยวีร์ ปุน-ยะ-วี ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
⭐️ ปุริม ปุ-ริม หัวหน้า เป็นใหญ่
⭐️ ปุลวัชร ปุ-ละ-วัด มีเพชรมาก
⭐️ ปูรณ์ ปูน ผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์
⭐️ เปมทัต เป-มะ-ทัด ผู้ให้ความรัก
⭐️ ผกายฤทธิ์ ผะ-กาย-ริด มีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล
⭐️ ผณินทร ผะ-นิน-ทอน นาคราช
⭐️ ผดุงเดช ผะ-ดุง-เดด รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
⭐️ ผดุงลาภ ผะ-ดุง-ลาบ มีลาภคำจุนไว้
⭐️ ผนินทร ผะ-นิน-ทอน พญานาค
⭐️ ผรัณชัย ผะ-รัน-ไช มีชัยชนะไปทั่ว
⭐️ เผชิญชัย ผะ-เชิน-ไช ประสบกับชัยชนะ
⭐️ เผด็จ ผะ-เด็ด อำนาจ
⭐️ เผดิมชัย ผะ-เดิม-ไช เริ่มต้นด้วยความชนะ
⭐️ ฝนธรรม ฝน-ทำ หยาดน้ำหยดจากฟ้า การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม
⭐️ ใฝ่ธรรม ใฝ่-ทำ มุ่งหาคุณธรรม
⭐️ พจนินท์ พด-จะ-นิน เจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี
⭐️ พจรินทร์ พด-จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่แห่งเพชร หรือสายฟ้า
⭐️ พชร พด-ชะ-ระ เพชร
⭐️ พชรดนัย พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
⭐️ พชรพล พด-ชะ-ระ-พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
⭐️ พนธกร พน-ทะ-กอน สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
⭐️ พนธิตร พน-ทิด ความรัก ความสนิทสนม
⭐️ พบธรรม พบ-ทำ พบคุณความดี
⭐️ พรพิพัฒน์ พอน-พิ-พัด เจริญด้วยพร
⭐️ พฤทธิ์ พะ-ริด ความเจริญ
⭐️ พฤทธิพร พะ-ริด-ทิ-พอน ได้รับพรให้เจริญ
⭐️ พฤนท์เดช พริน-เดด มีอำนาจทางทหาร
⭐️ พลกฤต พน-ละ-กริด ผู้สร้างพลัง
⭐️ พลช พะ-ลด ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ
⭐️ พลทัต พน-ละ-ทัด ให้พลัง
⭐️ พลพจน์ พน-พด มีคำพูดเป็นพลัง
⭐️ พลวรรธน์ พน-ละ-วัด ความเจริญด้วยอำนาจ
⭐️ พลวัฒน์ พน-ละ-วัด เจริญด้วยกำลัง
⭐️ พลวัต พน-ละ-วัด ผู้มีพลัง
⭐️ พลอธิป พน-อะ-ทิบ มีกำลังยิ่งใหญ่
⭐️ พลัช พะ-ลัด เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
⭐️ พลัฎฐ์ พะ-ลัด ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
⭐️ พลากร พะ-ลา-กอน บ่อเกิดแห่งกำลัง
⭐️ พลาธิป พะ-ลา-ทิบ ผู้มีพลังยิ่งใหญ่
⭐️ พลิน พะ-ลิน แข็งแรง มีพลัง
⭐️ พัชรพล พัด-ชะ-ระ-พน มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
⭐️ พัชรากร พัด-ชะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งเพชร
⭐️ พัฒนพล พัด-ทะ-นะ-พน กำลังแห่งความเจริญ
⭐️ พัทธ์ พัด ผูกพัน ติดแน่น
⭐️ พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
⭐️ พัทธพล พัด-ทะ-พน เกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลัง
⭐️ พัทธรินทร์ พัด-ทะ-ริน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
⭐️ พัทธวรรณ พัด-ทะ-วัน ผูกพันกับหนังสือ
⭐️ พันเดช พัน-เดด มีอำนาจมาก
⭐️ พันธวัช พัน-ทะ-วัด มีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน
⭐️ พันธิน พัน-ทิน สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน
⭐️ พันธุ์ธัช พัน-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์
⭐️ พัลลภ พัน-ลบ เป็นที่รัก
⭐️ พิชชากร พิด-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งความรู้
⭐️ พิชชาทร พิด-ชา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อความรู้ เอาใจใส่ในความรู้
⭐️ พิชชานันท์ พิด-ชา-นัน ผู้ยินดีในความรู้
⭐️ พิชญ์ พิด นักปราชญ์
⭐️ พิชญะ พิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
⭐️ พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
⭐️ พิชยะ พิด-ชะ-ยะ ชัยชนะ
⭐️ พิชัยยุทธ พิ-ไช-ยุด รบชนะ
⭐️ พิชาชาญ พิด-ชา-ชาน มีความชำนาญในวิชา
⭐️ พิชาญเมธ พิ-ชาน-เมด ผู้ชำนาญและมีปัญญา
⭐️ พิชาน พิ-ชาน ความรู้สึกตัว การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง
⭐️ พิชาภพ พิ-ชา-พบ โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
⭐️ พิตตินันท์ พิด-ติ-นัน เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
⭐️ พิตรพิบูล พิด-พิ-บูน มีทรัพย์สมบัติมากมาย
⭐️ พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด
⭐️ พิธาน พิ-ทาน กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ
⭐️ พิธิวัฒน์ พิ-ทิ-วัด เจริญด้วยระเบียบแบบแผน
⭐️ พิธิวัต พิ-ทิ-วัด ผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี
⭐️ พิพัฒน์พร พิ-พัด-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ
⭐️ พิพัฒนพร พิ-พัด-ทะ-นะ-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ
⭐️ พิพิธธน พิ-พิด-ทน มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
⭐️ พิภพภัทร พิ-พบ-พัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
⭐️ พิภัช พิ-พัด การแจก แบ่ง เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ
⭐️
⭐️ พิมพ์ชนก พิม-ชะ-นก เหมือนพ่อ
⭐️ พิมุกต์ พิ-มุก ผู้หลุดพ้น
⭐️ พิโมกข์ พิ-โมก หลุดพ้น
⭐️ พิยุทธ พิ-ยุด ปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้
⭐️ พิรชัช พิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
⭐️ พิรภพ พิ-ระ-พบ ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า
⭐️ พิรัชย์ พิ-รัด ชัยชนะของวีรบุรุษ
⭐️ พิรัล พิ-รัน หายาก งาม โปร่งบาง
⭐️ พิริยกร พิ-ริ-ยา-กอน สร้างความเพียร มีความเพียร
⭐️ พิรุณฤทธิ์ พิ-รุน-ริด ความสำแร็จแห่งพระพิรุณเทวดาแห่งน้ำ
⭐️
⭐️ พีรณัฐ พี-ระ-นัด ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรดนย์ พี-ระ-ดน ผู้ชายผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรธัช พี-ระ-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรพล พี-ระ-พน มีพลังกล้าหาญ
⭐️ พีรพัฒน์ พี-ระ-พัด ความเจริญของผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรพุฒิ พี-ระ-พุด นักรบผู้มีความเข้มแข็ง
⭐️ พีรยช พี-ระ-ยด เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ
⭐️ พีรยากร พี-ระ-ยา-กอน มือที่มีความเพียรมานะ
⭐️ พีรยุทธ พี-ระ-ยุด การรบของผู้กล้า
⭐️ พีรวิชญ์ พี-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรัช พี-รัด ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
⭐️ พีรัชชัย พี-รัด-ไช เกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ
⭐️ พุฒิธร พุด-ทิ-ทอน ผู้มีความมั่งคั่ง
⭐️ พุฒิธาดา ทุด-ทิ-ทา-ดา ผู้มีความมั่งคั่ง
⭐️ พุฒินาท พุด-ทิ-นาด บันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ
⭐️ พุฒิพร พุด-ทิ-พอน ผู้มั่งคั่งและประเสริฐ
⭐️ พุฒิเมธ พุด-ทิ-เมด เจริญด้วยปัญญา
⭐️ พุทธิชา พุด-ทิ-ชา เกิดมาฉลาด
⭐️ พุทธิชาต ทุด-ทิ-ชาด เกิดมาฉลาด
⭐️ พุทธิพร พุด-ทิ-พอน ปัญญาดี
⭐️ พุทธิมา ทุด-ทิ-มา ผู้มีปัญญา
⭐️ โพธิกร โพ-ทิ-กอน ผู้สร้างความรู้
⭐️ โพธิวัฒน์ โพ-ทิ-วัด เจริญด้วยปัญญา
⭐️ ไพรัลย์ ไพ-รัน ความโปร่งบาง หายาก
⭐️ ภคนันท์ พะ-คะ-นัน ยินดีในโชค หรือสิริมงคล
⭐️ ภควัต พะ-คะ-วัด ผู้มีโชค
⭐️ ภคิน พะ-คิน ผู้มีโชค มีสิริมงคล
⭐️ ภณ พน พูดหรือกล่าว
⭐️ ภพธร พบ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ
⭐️ ภพธรรม พบ-ทำ ธรรมประจำภพ
⭐️ ภพนิพิฐ พบ-พิ-นิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
⭐️ ภรัณยู พะ-รัน-ยู ผู้ปกป้อง ผู้คุ้มครอง พระอาทิตย์
⭐️ ภวัต พะ-วัด ผู้เจริญ
⭐️ ภวินท์ พะ-วิน เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
⭐️ ภวิล พะ-วิน ความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล
⭐️ ภโวทัย พะ-โว-ไท รุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก
⭐️ ภัคธร พัก-คะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
⭐️ ภัคพนธ์ พัก-คะ-พน ร่วมผูกพัน
⭐️ ภัคพล พัก-คะ-พน มีโชคเป็นพลัง
⭐️ ภัทรกร พัด-ทระ-กอน สร้างสิ่งดีงาม สร้างสิริมงคล
⭐️ ภัทรจาริน พัด-ทระ-จา-ริน มีความประพฤติดี
⭐️ ภัทรชนน พัด-ชะ-นน ผู้มีกำเนิดดีงาม
⭐️ ภัทรดนัย พัด-ทระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เจริญ
⭐️ ภัทรธร พัด-ทระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล
⭐️ ภัทรนันท์ พัด-ทระ-นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม
⭐️ ภัทรพร พัด-ทระ-พอน เจริญและประเสริฐ
⭐️ ภัทรพล พัด-ทระ-พน บุคคลที่ประเสริฐ
⭐️ ภัทรภณ พัด-ทระ-พน พูดสิ่งดีงาม พูดดี
⭐️ ภัทรเวช พัด -ทระ-เวด หมอที่ดีงาม
⭐️ ภัทราวุธ พัด-ทรา-วุด มีอาวุธดี อาวุธงาม
⭐️ ภัทรินทร์ พัด-ทะ-ริน เจ้าแห่งความเจริญ
⭐️ ภากร พา-กอน ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
⭐️ ภาคิน พา-คิน ผู้มีโชค มีกำไร
⭐️ ภาณิน พา-นิน ผู้พูดเก่ง นักพูด
⭐️ ภาณุภัทร พา-นุ-พัด เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
⭐️ ภาณุวิชญ์ พา-นุ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
⭐️ ภาธร พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง
⭐️ ภานรินทร์ พา-นะ-ริน รัศมีของจอมคน
⭐️ ภานุกร พา-นุ-กอน แสงอาทิตย์ แสงตะวัน
⭐️ ภานุรุจ พา-นุ-รุด รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์
⭐️ ภานุวัชร์ พา-นุ-วัด พระอาทิตย์และเพชร ความเจิดจ้าของพระอาทิตย์ ประกายเพชร
⭐️ ภานุวัฒน์ พา-นุ-วัด เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
⭐️ ภาม พาม เดช
⭐️ ภาวัต พา-วัด มีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง
⭐️ ภีมเดช พี-มะ-เดด มีเดชน่าเกรงขาม
⭐️ ภีมพล พี-มะ-พน มีพลังน่าเกรงขาม
⭐️ ภีมวัจน์ พี-มะ-วัด พูดน่าเกรงขาม พูดมีอำนาจ
⭐️ ภุชงค์ พุ-ชง งู นาค
⭐️ ภูธน พู-ทน มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูธิป พู-ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูบดินทร์ พู-บดิน พระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ภูบดี พู-พอ-ดี เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูมิ พูม แผ่นดิน
⭐️ ภูมิธรรม พูม-ทำ พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม
⭐️ ภูมินันท์ พู-มิ-นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน
⭐️ ภูมิพัฒน์ พู-มิ-พัด ผู้เจริญในแผ่นดิน
⭐️ ภูมิภัทร พู-มิ-พัด ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
⭐️ ภูมิรพี พูม-ระ-พี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
⭐️ ภูริช พู-ริด แผ่นดิน
⭐️ ภูริณัฐ พู-นิ-รัด นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง
⭐️ ภูริเดช พู-ริ-เดด มีอำนาจมาก
⭐️ ภูรินท์ พู-ริน เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ภูรี พู-รี แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล
⭐️ ภูวดล พู-วะ-ดน แผ่นดิน
⭐️ ภูวเดช พู-วะ-เดด ผู้มีเดชในแผ่นดิน
⭐️ ภูวนนท์ พู-วะ-นน พอใจในแผ่นดิน
⭐️ ภูวนัตถ์ พู-วะ-นัด มีประโยชน์ในโลก
⭐️ ภูวนาถ พู-วะ-นาด พระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ โภควินท์ โพ-คะ-วิน ได้รับโภคทรัพย์ มีโภคทรัพย์มาก
⭐️ โภคิน โพ-คิน ผู้มีโภคะ
⭐️ มกรธวัช มะ-กอน-ทะ-วัด ผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ
⭐️ มงคลชัย มง-คน-ไช ชัยชนะที่ดีงาม
⭐️ มติมนต์ มะ-ติ-มน ผู้มีความรู้ ผู้มีความคิด
⭐️ มนชิต มะ-นะ-ชิด ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง
⭐️ มนต์ชัย มน-ไช มีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า
⭐️ มนต์ณัฏ มน-นัด คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
⭐️ มนต์ณัฐ มน-นัด มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
⭐️ มนต์ธร มน-ทอน ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง
⭐️ มนต์ธัช มน-ทัด มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์
⭐️ มนัญชัย มะ-นัน-ไช ผู้ชนะใจ
⭐️ มรุเดช มะ-รุ-เดด มีเดชดุจเทวดา
⭐️ มานเมตต์ มาน-เมด จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
⭐️ มีเกียรติ มี-เกียด เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ
⭐️ มุขพล มุ-ขะ-พน ผู้มีกำลังมาก
⭐️ มุนินทร์ มุ-นิน จอมนักปราชญ์
⭐️ เมธพนธ์ เม-ทะ-พน ผูกพันด้วยปัญญา
⭐️ เมธิชัย เม-ทิ-ไช ชัยชนะของผู้มีปัญญา
⭐️ โมกข์ โมก ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น
⭐️ ยชญ์ ยด การบูชา การให้เกียรติ
⭐️ ยติภัทร ยะ-ติ-พัด นักบวชผู้เจริญแล้ว
⭐️ ยิ่งคุณ ยิ่ง-คุน มีคุณยิ่ง
⭐️ ยุติวิชญ์ ยุ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม
⭐️ ยุทธไกร ยุด-ทะ-ไกร เก่งในการรบ
⭐️ โยธิน โย-ทิน ผู้ชนะ
⭐️ รชต ระ-ชด ระ-ชะ-ตะ เงิน
⭐️ รชนิมุข ระ-ชะ-นิ-มุก เวลาเย็น
⭐️ รชานนท์ ระ-ชา-นน ยินดีในทรัพย์สมบัติ
⭐️ รฐนนท์ ระ-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
⭐️ รณกร รน-นะ-กอน การรบ นักรบ
⭐️ รณชัช รน-นะ-ชัด ทหารในสนามรบ
⭐️ รณพร รน-นะ-พอน มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ
⭐️ รณพีร์ รน-นะ-พี วีรบุรุษในสนามรบ
⭐️ รณรต รน-นะ-รด ผู้ยินดีในการรบ
⭐️ รณวร รน-นะ-วอน ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
⭐️ รตน ระ-ตะ-นะ ความรื่นรมย์
⭐️ รติบดี ระ-ติ-บอ-ดี พระเจ้าแห่งความรัก
⭐️ ร่มธรรม ร่ม-ทำ ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม ร่มเงาแห่งความดี
⭐️ รมย์ รม น่ารื่นรมย์
⭐️ รวินันท์ ระ-วิ-นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิพล ระ-วิ-พน มีกำลังดุจพระอาทิตย์
⭐️ รัชชานนท์ รัด-ชา-นน ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
⭐️ รัชนาท รัด-ชะ-นาด เสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ
⭐️ รัชพล รัด-ชะ-พน เป็นกำลังของประเทศ
⭐️ รัญชน์ รัน ความยินดี
⭐️ รัฏฐพิชญ์ รัด-ถะ-พิด เมืองนักปราชญ์
⭐️ รัฐนันท์ รัด-ถะ-นัน เป็นที่ยินดีของประเทศ
⭐️ รัตนธรรม์ รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี
⭐️ รัตนธรรม รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี
⭐️ รัตนพล รัด-ตะ-นะ-พน มีกำลังอันประเสริฐ
⭐️ ราชินทร์ รา-ชิน ราชาผู้เป็นใหญ่
⭐️ รามิล รา-มิน กามเทพ
⭐️ ราเมนทร์ รา-เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ รุ่งภพ รุ่ง-พบ โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง
⭐️ รุ่งรุจ รุ่ง-รุด รุ่งโรจน์ สว่างไสว
⭐️ รุ่งวิกรัย รุ่ง-วิ-ไกร ค้าขายเจริญ
⭐️ รุจ รุด รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ รุจินพ รุ-จิ-นบ มีความพอใจใหม่ ๆ มีความรุ่งโรจน์ใหม่ ๆ
⭐️ ฤทธิรณ ริด-ทิ-รน ความเก่งกล้าในการรบ
⭐️ ลภน ละ-พน การได้ ลาภ
⭐️ ลวิตร ละ-วิด เครื่องเกี่ยว เคียว
⭐️ ล้อมเดช ล้อม-เดช พร้อมด้วยอำนาจ
⭐️ ลัญฉกร ลัด-ฉะ-กอน ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
⭐️ ลัทธพล ลัด-ทะ-พน มีพลัง ทรงพลัง
⭐️ ลาภิน ลา-พิน ผู้มีลาภ
⭐️ วชิรวิทย์ วะ-ชิ-ระ-วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
⭐️ วทัญญู วะ-ทัน-ยู ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทาน
⭐️ วทันยู วะ-ทัน-ยู ผู้ใจบุญสุนทาน
⭐️ วนันต์ วะ-นัน แนวป่า ชายป่า
⭐️ วรกมล วอ-ระ-กะ-มน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรกันต์ วอ-ระ-กัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ วรชน วอ-ระ-ชน คนผู้ประเสริฐ
⭐️ วรชัย วอ-ระ-ไช มีชัยชนะอันประเสริฐ ชัยชนะดี
⭐️ วรชิต วอ-ระ-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ
⭐️ วรโชติ วอ-ระ-โชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
⭐️ วรณ วะ-รน ป้อง กำแพง การป้องกันภัย
⭐️ วรดนัย วอ-ระ-ดะ-ไน ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
⭐️ วรดร วอ-ระ ดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
⭐️ วรถ ระ-รด ไม้ค้ำ
⭐️ วรท วะ-รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
⭐️ วรทย์ วะ-รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
⭐️ วรทัต วอ-ระ-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
⭐️ วรธน วอ-ระ-ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
⭐️ วรนน วอ-ระ-นน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรนาถ วอ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วรนิพิฐ วอ-ระ-นิ-พิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น
⭐️ วรบรรณ วอ-ระ-บัน ประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด
⭐️ วรปรัชญ์ วอ-ระ-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ วรพรต วอ-ระ-พด มีพรดอันประเสริฐ
⭐️ วรพล วอ-ระ-พน มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ
⭐️ วรภพ วอ-ระ-พบ มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
⭐️ วรมน วอ-ระ-มน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรเมธ วอ-ระ-เมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
⭐️ วรรณธัช วัน-นะ-ทัด เด่นทางหนังสือ
⭐️ วรรณลภย์ วัน-ลบ ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง
⭐️ วรรณิก วัน-นิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน
⭐️ วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ
⭐️ วรวัช วอ-ระ-วัด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวัฒน์ วอ-ระ-วัด ประเสริฐและเจริญ
⭐️ วรวิช วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวิทย์ วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวิบูล วอ-ระ-วิ-บูน เต็มไปด้วยความดีงาม
⭐️ วรวุฒิ วอ-ระ-วุด มีความประเสริฐและความเจริญ
⭐️ วรัชญ์ วะ-รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วรัญชิต วะ-รัน-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ
⭐️ วรัญญู วะ-รัน-ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วรัตถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
⭐️ วรัตม์ วะ-รัด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ วรัท วะ-รัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร
⭐️ วรัทยา วะ -รัด-ทะ-ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
⭐️ วรากร วะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
⭐️ วรานนท์ วะ-รา-นน ความยินดีในสิ่งประเสริฐ
⭐️ วราเมธ วะ-รา-เมธ ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
⭐️ วรายุทธ วะ-รา-ยุด เลิศในการรบ
⭐️ วริทธิ์ วะ-ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วริทธิ์ธร วะ-ริด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วรียะ วะ-รี-ยะ ประเสริฐสุด สุดที่รัก
⭐️ วรุดม วะ-รุ-ดม ประเสริญและสูงสุด
⭐️ วรุตม์ วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ วเรณย์ วะ-เรน ประเสริฐสุด
⭐️ วโรตม์ วะ-โรด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ วลัช วะ-ลัด ปลา
⭐️ วัชพล วัด-ชะ-พน พูดดี พูดเก่ง
⭐️ วัชรพล วัด-ชะ-ระ-พน พลังแข็งแกร่งดุจเพชร
⭐️ วัชรมัย วัด-ชะ-ระ-ไม แข็งดุจเพชร
⭐️ วัชรากร วัด-ชะ-รา-กอน ขุมทรัพย์
⭐️ วัชรินทร์ วัด-ชะ-ริน เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า พระอินทร์
⭐️ วัฒนชัย วัด-ทะ-นะ-ไช ชนะด้วยความเจริญ
⭐️ วัณณุวรรธน์ วัน-นุ-วัด ทางแห่งความเจริญ
⭐️ วัทธิกร วัด-ทิ-กอน ทำกำไร
⭐️ วัทน์ วัด การพูด ใบหน้า
⭐️ วัทนพร วัด-ทะ-นะ-พอน ใบหน้าสวย พูดดี
⭐️ วัลลภ วัน-ลบ คนโปรด คนรัก
⭐️ วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ
⭐️ วาริพันธน์ วา-ริ-พัน การขังน้ำ
⭐️ วิกรม วิ-กรม พากเพียร ความห้าวหาญ
⭐️ วิกรานต์ วิ-กราน ผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ
⭐️ วิชชากร วิด-ชา-กอน สร้างความรู้
⭐️ วิชชาบูรณ์ วิด-ชา-บูน เต็มเปี่ยมด้วยความรู้
⭐️ วิชชุกร วิด-ชุ-กอน แสงสายฟ้า
⭐️ วิชญ์ วิด ผู้รู้ นักปราชญ์
⭐️ วิชญ์พล วิด-ชะ-พน กำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง
⭐️ วิชญะ วิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
⭐️ วิชยุตม์ วิ-ชะ-ยุด ชัยชนะอันสูงสุด
⭐️ วิชวิทย์ วิด-ทะ-วิด มีความรู้หลายอย่าง
⭐️ วิชาธร วิ-ชา-ทอน ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ
⭐️ วิชานนะ วิ-ชาน-นะ ความเห็นจริง ความล่วงรู้
⭐️ วิชานาถ วิ-ชา-นาด มีความรู้เป็นที่พึ่ง
⭐️ วิชามัย วิ-ชา-ไม สำเร็จได้ด้วยความรู้
⭐️ วิชาฤทธิ์ วิ-ชา-ริด สำเร็จด้วยความรู้
⭐️ วิชาวิมล วิ-ชา-วิ-มน มีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้
⭐️ วิชิตชัย วิ-ชิด-ไช ชัยชนะ
⭐️ วิดรณ์ วิ-ดอน ข้ามพ้นความทุกข์
⭐️ วิทิต วิ-ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้รู้
⭐️ วิทูร วิ-ทูน ผู้ฉลาด
⭐️ วิธวิทย์ วิด-ทะ-วิด ผู้ฉลาด
⭐️ วิธวินท์ วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ
⭐️ วิธาน วิ-ทาน กฎเกณฑ์ ระเบียบ
⭐️ วินธัย วิน-ไท ผลไม้ ชื่อภูเขา
⭐️ วินิชา วิ-นิ-ชา จำเก่ง
⭐️ วินิทร วิ-นิด ตื่นเสมอ ขยัน
⭐️ วิพุช วิ-พุด นักปราชญ์
⭐️ วิพุธ วิ-พุด ผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์
⭐️ วิภพ วิ-พบ ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ
⭐️ วิภู วิ-พู ผู้เป็นเจ้า
⭐️ วิมุต วิ-มุด ผู้หลุดพ้นแล้ว
⭐️ วิมุทร์ วิ-มุด บานแล้ว
⭐️ วิรชัช วิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้าหาญ
⭐️ วิรัญจ์ วิ-รัน ชื่อของพรหม
⭐️ วิรัล วิ-รัน บาง โปร่ง หายาก งาม
⭐️ วิริทธิ์พล วิ-ริด-พน มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วิโรจน์ วิ-โลด สว่าง แจ่มแจ้ง
⭐️ วิวรรธน์ วิ-วัด ความเจริญรุ่งเรือง
⭐️ วิวัฒน์ชัย วิ-วัด-ไช มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ
⭐️ วิวิธชัย วิ-วิด-ทะ-ไช มีชัยชนะหลายอย่าง
⭐️ วิวิธวินท์ วิ-วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ
⭐️ วีรชิต วี-ระ-ชิด ชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต
⭐️ วีรเดช วี-ระ-เดด อำนาจของผู้กล้า
⭐️ วีรพล วี-ระ-พน กำลังของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรภัทร วี-ระ-พัด ผู้กล้าหาญและเจริญ
⭐️ วีรยุทธ วี-ระ-ยุด นักรบผู้กล้า
⭐️ วีรวัฒน์ วี-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความกล้า
⭐️ วีรวุฒิ วี-ระ-วุด เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
⭐️ วีรัช วี-รัด เกิดจากผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรากร วี-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
⭐️ วุฒิกร วุด-ทิ-กอน ผู้สร้างความเจริญ
⭐️ วุฒิชัย วุด-ทิ-ไช ชนะด้วยความเจริญ
⭐️ วุฒิชาติ วุด-ทิ-ชาด เกิดจากความเจริญ
⭐️ วุฒิเดช วุด-ทิ-เดด เจริญขึ้นด้วยอำนาจ
⭐️ วุฒิภัทร วุด-ทิ-พัด เจริญและดีงาม
⭐️ เวทิต เว-ทิด ให้รู้
⭐️ เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม
⭐️ แว่นแก้ว แว่น-แก้ว สะท้อนให้เห็นคุณค่า
⭐️ ไวทย์ ไว มีความรู้
⭐️ ไวทิน ไว-ทิน ผู้รู้
⭐️ ไวภพ ไว-พบ อำนาจ ความเจริญ
⭐️ ไววิทย์ ไว-วิด อำนาจ ความเจริญ
⭐️ อจล อะ-จน ไม่หวั่นไหว
⭐️ อจลวิชญ์ อะ-จะ-ละ-วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
⭐️ อชิตพล อะ-ชิด-พน มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้
⭐️ อชิระ อะ-ชิ-ระ ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว
⭐️ อดิเทพ อะ-ดิ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อดิรถ อะ-ดิ-รด นักรบเอ่น จอมทัพ
⭐️ อดิรุจ อะ-ดิ-รุด สง่างามยิ่ง
⭐️ อดุลย์ อะ-ดุน ไม่มีที่เปรียบ ไม่มีอะไรเทียบ
⭐️ อดุลวิทย์ อะ-ดุน-วิด มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย
⭐️ อติกันต์ อะ-ติ-กัน น่ารักยิ่ง
⭐️ อติคุณ อะ-ติ-คุน มีคุณธรรมยิ่ง
⭐️ อติชา อะ-ติ-ชา เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์
⭐️ อติชาติ อะ-ติ-ชาด ผู้เกิดมาดี
⭐️ อติเทพ อะ-ติ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อติรุจ อะ-ติ-รุด ผู้สง่างามยิ่ง
⭐️ อติวัณณ์ อะ-ติ-วัน การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
⭐️ อติวิชญ์ อะ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง
⭐️ อธิชนม์ อะ-ทิ-ชน ชีวิตที่มีค่ามาก
⭐️ อธิน อะ-ทิน ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง
⭐️ อธินาถ อะ-ทิ-นาด ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่
⭐️ อธิป อะ-ทิบ ผู้เป็นใหญ่
⭐️ อธิปัตย์ อะ-ทิ-ปัด ความเป็นใหญ่
⭐️ อธิพันธ์ อะ-ทิ-พัน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
⭐️ อธิยุต อะ-ทิ-ยุด ขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง
⭐️ อธิวัฒน์ อะ-ทิ-วัด ความเจริญที่ยิ่งใหญ่
⭐️ อนณ อะ-นน ผู้ไม่มีหนี้
⭐️ อนพัช อะ-นะ-พัด ผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ
⭐️ อนรรฆ อะ-นัก หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
⭐️ อนล อะ-นน ไฟ อัคนีเทพ
⭐️ อนวัช อะ-นะ-วัด ผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย
⭐️ อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ
⭐️ อนังคณ์ อะ-นัง ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง
⭐️ อนัดดา อะ-นัด-ดา ไม่ยึดถือ
⭐️ อนันตชัย อะ-นัน-ตะ-ไช ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
⭐️ อนันตพร อะ-นัน-ตะ-พอน ดีไม่มีที่สิ้นสุด
⭐️ อนันยช อะ-นัน-ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
⭐️ อนาวิล อะ-นา-วิน ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส
⭐️ อนิก อะ-นิก กองทัพ
⭐️ อนิรุทธ์ อะ-นิ-รุด ผู้ชนะเสมอ ผู้ไม่ดับ ไม่มีใครห้ามได้
⭐️ อนิวัต อะ-นิ-วัด ผู้ไม่หวนกลับ สู่ความชั่ว
⭐️
⭐️ อนิวัตติ์ อะ-นิ-วัด การไม่หวยกลับ สู่ความชั่ว
⭐️
⭐️ อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชนะเสมอ
⭐️ อนุตร อะ-นุด ผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม
⭐️ อนุทัต อะ-นุ-ทัด มอบให้ อนุญาต
⭐️ อนุทัย อะ-นุ-ไท ความกรุณา ความใจดี
⭐️ อนุนัย อะ-นุ-ไน ความเป็นมิตร
⭐️ อนุนาท อะ-นุด-นาด เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ
⭐️ อนุพนธ์ อะ-นุ-พน เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง
⭐️ อนุภัทร อะ-นุ-พัด เจริญเนือง ๆ ดีงามอยู่เสมอ
⭐️ อนุยุต อะ-นุ-ยุด ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน
⭐️ อนุรักข์ อะ-นุ-รัก รักษา คุ้มครอง
⭐️ อนุวรรตน์ อะ-นุ-วัด ประพฤติปฏิบัติตาม
⭐️ อนุวรรธน์ อะ-นุ-วัด เจริญตาม
⭐️ อนุวัต อะ-นุ-วัด ผู้ประพฤติตาม
⭐️ อนุวิท อะ-นุ-วิด รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง
⭐️ อเนชา อะ-เน-ชา ผู้ไม่หวั่นไหว
⭐️ อภิคม อะ-พิ-คม การเยี่ยม การร่วม
⭐️ อภิชัจ อะ-พิ-ชัด มีชาติสูง
⭐️ อภิชัย อะ-พิ-ไช ผู้มีชัยชนะเหนือใคร
⭐️ อภิชาติ อะ-พิ-ชาด เกิดดี มีตระกูล
⭐️ อภิธรม์ อะ-พิ-ทอน ธรรมะขั้นสูง
⭐️ อภิธาร อะ-พิ-ทาน ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่
⭐️ อภินัทธ์ อะ-พิ-นัด ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
⭐️ อภินันทน์ อะ-พิ-นัน ผูกพันยิ่ง
⭐️ อภิบาล อะ-พิ-บาน ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง
⭐️ อภิมุข อะ-พิ-มุก เป็นหัวหน้า ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อภิยุต อะ-พิ-ยุด ประกอบยิ่ง
⭐️ อภิรต อะ-พิ-รด ผู้ยินดียิ่ง
⭐️ อภิวรรธน์ อะ-พิ-วัด มีความเจริญยิ่ง
⭐️ อภิวัฒน์ อะ-พิ-วัด ความเจริญ
⭐️ อภิวิชญ์ อะ-พิ-วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
⭐️ อภิวุฒิ อะ-พิ-วุด ความเจริญ
⭐️ อมรรัตน์ อะ-มอน-รัด เพชร
⭐️ อมรินทร์ อะ-มะ-ริน พระอินทร์
⭐️ อรรจน์ อัด เครื่องบูชา
⭐️ อรรณพ อัน-นบ ทะเล มหาสมุทร
⭐️ อรรถนนท์ อัด-ถะ-นน ผู้ยินดีในประโยชน์
⭐️ อรรถพันธ์ อัด-ถะ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง
⭐️ อรรถวิท อัด-ถะ-วิด ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ
⭐️ อรรถวิทย์ อัด-ถะ-วิด ผู้รู้หลักการ
⭐️ อริชัย อะ-หริ-ไช ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริญชย์ อะ-ริน ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริญชัย อะ-ริน-ไช ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริย์ธัช อะ-ริ-ทัด ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ
⭐️ อรุช อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
⭐️ อลงกฤต อะ-ลง-กริด ตกแต่ง ประดับประดา
⭐️ อวัช อะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
⭐️ อัคคเดช อัก-คะ-เดด ความสง่างาม ความยิ่งใหญ่
⭐️ อัคคัญญ์ อัก-คัน สูงสุด
⭐️ อัครชัย อัก-คระ-ไช มีชัยอันประเสริฐ
⭐️ อัครนิจ อัก-คระ-นิด ประเสริฐเป็นนิตย์
⭐️ อัครพนธ์ อัก-คระ-พน ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ
⭐️ อัครวินท์ อัก-คระ-วิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
⭐️ อังควร อัง-คะ-วอน ผู้มีรูปงาม
⭐️ อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
⭐️ อัณณ์ อัน แม่น้ำ ตัวหนังสือ
⭐️ อัตถ์ อัด เนื้อความ ประโยชน์ ความต้องการ
⭐️ อัตรคุปต์ อัด-ตระ-คุบ คุ้มครองตน ปกครองตน
⭐️ อัทธ์ อัด กาล เวลา ทาง ภาค
⭐️ อัทธนีย์ อัด-ทะ-นี เป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน
⭐️ อันฑาการ อัน-ทา-กาน รูปไข่ กลมรี
⭐️ อันน์ อัน ข้าว
⭐️ อาจิต อา-จิด สะสมแล้ว
⭐️ อาชว์ อาด ความซื่อตรง
⭐️ อาชวิน อาด-ชะ-วิน ผู้มีความซื่อตรง
⭐️ อาชวี อาด-ชะ-วี ผู้มีความซี่อตรง
⭐️ อาชัญ อา-ชัน บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง
⭐️ อาณกร อา-นะ-กอน ผู้สร้างอำนาจ
⭐️ อาณัติ อา-นัด การบังคับบัญชา
⭐️ อาณันย์ อา-นัน ความไม่มีหนี้
⭐️ อานนท์ อา-นน ความเพลิดเพลิน
⭐️ อานัณย์ อา-นัน ความไม่มีหนี้
⭐️ อานัน อา-นัน หน้า ปาก
⭐️ อานันท์ อา-นัน ความบันเทิง ความชื่นใจ
⭐️ อาเนช อา-เนด ไม่หวั่นไหว มั่นคง
⭐️ อายุทัย อา-ยุ-ไท บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข
⭐️ อายุธ อา-ยุด อาวุธ เครื่องรบ
⭐️ อายุวัต อา-ยุ-วัด มีอายุยืน
⭐️ อารัทธ์ อา-รัด เริ่มต้นแล้ว
⭐️ อำมฤต อำ-มะ-ริด น้ำทิพย์
⭐️ อำมาตย์ อำ-หมาด ผู้ช่วยเหลือ
⭐️ อิงครัต อิง-คะ-รัด ผู้ยินดีในความรู้
⭐️ อิชย์ อิด การบูชา ครู
⭐️ อิฏฐา อิด-ถา น่ารัก
⭐️ อิทธิกร อิด-ทิ-กอน ผู้สร้างความสำเร็จ
⭐️ อิทธิชัย อิด-ทิ-ไช ชนะด้วยฤทธิ์
⭐️ อิทธินพ อิด-ทิ-นบ มีความสำเร็จใหม่ ๆ
⭐️ อิทธิพร อิด-ทิ-พอน ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
⭐️ อิทธิพัทธ์ อิด-ทิ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
⭐️ อิทธิมนต์ อิด-ทิ-มน มีความสำเร็จ
⭐️ อินทัช อิน-ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
⭐️ อุชุกร อุ-ชุ-กอน คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง ทำให้ตรง
⭐️ อุตรเดช อุด-ตะ-ระ-เดด มีเดชยิ่งใหญ่
⭐️ อุทธิ อุด-ธิ ทะเล
⭐️ อุทัค อุ-ทัก ผู้เบิกบานใจ
⭐️ อุภัยภัทร อุ-ไพ-ยะ-พัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ
⭐️ เอกภพ เอก-กะ-พบ เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง
⭐️ เอื้อการย์ เอื้อ-กาน ค้ำจุนกิจการ เอาใจใส่ในหน้าที่
⭐️ เอื้ออังกูร เอื้อ-อัง-กูน อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล
⭐️ โอบกิจ โอบ-กิด เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่
⭐️ โอบนิธิ โอบ-นิ-ทิ กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย
⭐️;
ชื่อล่าสุด : +ณัฐธชนพงศ์ +อาทิชา +ณกฤช'A=0 +สราญทิพย์ +แสงทิพย์ +อาทิชา +เธียรวัฒน์ +พฤทธ์ธนัย +ชนธัญ +กัญญ์กุลณัช
+ดวงวันนี้ของคนชื่อพัชรวิชญ์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อพัชรวิชญ์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อพฤทธ์ธนัย +ดวงวันนี้ของคนชื่อภูริภัทร +ดวงวันนี้ของคนชื่อภูริภัทร
+เนื้อคู่ของคนชื่อกันต์นพัชร +เนื้อคู่ของคนชื่อภีมากร🔺 เลขเด็ด 🔺 اردو 🔺 España 🔺 วิเคราะห์ชื่อ 🔺 ข่าวไอที 🔺 โซเชียล 🔺 ישראל 🔺 ทันสมัย 🔺 การเรียนรู้ 🔺 українська 🔺 เพลงยาว 🔺 Việt Nam 🔺 สูตรขนม 🔺 ตารางเทียบปี 🔺 Türk 🔺 แคปชั่น 🔺 ดูหนังลิขสิทธ์ฟรี 🔺 Malayu 🔺 ธุรกิจ 🔺 เทรนด์ทวิต 🔺 France 🔺 เพลงฮิต 🔺 น่ารู้ 🔺 เกม 🔺 รีวิว 🔺 Polskie 🔺 ប្រទេសកម្ពុជា 🔺 แอปและโปรแกรม ⭐️ ช่องยูทูบเบอร์ 🔺 World of USA 🔺 น่าสนใจ 🔺 ทำนายฝัน 🔺 ตัวอย่างหนัง 🔺 ดูดวงฟรี 🔺 โรงเรียน 🔺 น่ารัก 🔺 ประวัติ 🔺 ล่าสุด 🔺 เกมเก่า RetroGame 🔺 Nederlands 🔺 Indonesia 🔺 อาชีพ 🔺 ทำนายหมายเลขเบอร์โทร 🔺 ລາວ 🔺 ภาพคลิป 🔺 Română 🔺 หน้าแรก 🔺 การเรียนรู้ 🔺 บิทคอย 🔺 ผี 🔺 Portugal 🔺 มือถือ 🔺 中国-香港-台湾 🔺 Deutsch 🔺 เกาหลีญี่ปุ่น 🔺 हिन्दी 🔺 เรียนภาษา 🔺 สารคดี 🔺 ข่าว อัพเดต ถ่ายทอดสด 🔺 แผนที่ความสูง 🔺 한국 소식 🔺 ดวงโหราศาสตร์ 🔺 မြန်မာ 🔺สร้างป้ายQRCODE 🔺 ชื่อมงคล ⭐️ ข้อมูลอาเซียน 🔺 แคปชั่น

-- ชื่อมงคล พร้อมความหมายของชื่อ ตั้งชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ-สกุล ตั้งชื่อตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ เชิญที่นี่ [1] --

ทำนายฝัน
-- อยากดูอะไร? ค้นหาข้อมูล ด้วยคำต่างๆที่ต้องการ --


🔎 ไพ่ยิปซี 🔎 กุ้งแม่น้ำ 🔎 แหวนสวมนิ้ว 🔎 โปรโมท?searchโปรโมท 🔎 โรงเรียน 🔎 ฝันว่าบ้านปากแคะเศษอาหารที่ติดตาม 🔎 เกาหลี 🔎 ราคายาง 🔎 ไกรทองตอนที่9 🔎 ผจญภัย 🔎 พ่อแม่ 🔎 แม่เลี้ยงดีสอนฟีรทุกวัน 🔎 เรื่องย่อ 🔎 ปถ่มวิเศษหยุดเวลา 🔎 ปุ่มวิเศษหยุดเวลา 🔎 ธุรกิจ 🔎 กษิดิศย์ มั่นโหมด 🔎 สิริวัณวลี 🔎 ตลาด 🔎 ประวัติ 🔎 ขนลุก 🔎 Blox Fruits 🔎 กีฬา 🔎 ความในใจของผู้ชายเช็ดกระจกหนัง x 🔎 เบ็ด 🔎 แม่น้ำหนึ่ง 🔎 อินเดีย 🔎 กล้วยด่าง style 🔎 ฝันถึงย่าที่มีชีวิตอยู่แต่อยู่ไกล 🔎 สยอง

🌟 ทำนายดวงวันนี้ 🌟


⭐️ สวัสดีวันศุกร์ 2ทุ่ม เวลายามหนึ่งแล้วค่ะ ช่วงหัวค่ำค่ะ คุณท่าน ‼️
ทำนายดวงของท่าน วันนี้ เลขเด็ดวันศุกร์ เดือนกันยายน  ปี2565 มีหลายอย่างปั่นป่วนอารมณ์ตัวเอง ให้กลุ้มใจกับปัญหา เรื่องเล็กมันจักกลายเป็นปัญหาใหญ่โตตามมา  ความรักเกิดปัญหาหนักอก อย่านิ่งเฉย พูดให้เคลียร์เลย เดินทางแต่ละแห่งที่ต้องไปกันเป็นหมู่คณะจึงปลอดภัย คิดหนักกับเรื่องสุขภาพพลานามัยที่ไม่ค่อยดีนัก มีโอกาสจะเจอคนที่มีผลต่อชีวิตในวันนี้ คือกลุ่มคนประเภท โรแมนติก

เลขนำโชค คุณท่าน วันนี้ แนะนำเลข 7 8 4


---- ถ้าน่าสนใจ แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆดูบ้างสิ คลิกปุ่มด้านล่างนี้เพื่อแชร์ค่ะ :) --

แชร์ทำนายเบอร์มงคล หมายเลขมงคล

เลขเด็ดงวดนี้ งวด 1 ตุลาคม 2565


-- 8 -- 0 -- 7 -- 9 --

85, 05, 75, 95, 83, 03, 73, 93,

ผลหวย ตรวจหวย งวดนี้ 1 ตุลาคม 2565

ผลหวย ตรวจหวย งวดนี้  1 ตุลาคม 2565


 ฟรี ระบบจัดการร้านค้า จดบันทึกการขายออนไลน์ จัดการรายการขายและออร์เดอร์
ฟรี ระบบจัดการร้านค้า จดบันทึกการขายออนไลน์ จัดการรายการขายและออร์เดอร์

ملكة الموضة | طريقة الحصول على ألماس مجانا وبطريقة سهلة 2022🌹

---------------رابط الموقع باول تعليق-------------------- ---------------رابط الموقع باول تعليق-------------------- تهكير ملكة الموضة تهكير لعبة ملكة الموضة مهكرة تهكير ملكة الموضة للايفون و الاندرويد 2021 تهكير ملكة الموضة تهكير ملكة الموضة للايفون و الاندرويد2021 تهكير لعبة ملكة الموضة تهكير ملكة الموضة تهكير ملكة الموضة تهكير لعبة ملكة الموضة لعبه ملكه الموضه مهكره ٢٠٢١ تهكير ملكة الموضة ملكة الموضة كيف ادخل نادي النجوم,ملكة الموضة النسخة العربية ملكة الموضة كيف احصل على الماس مجانا تهكير ملكة الموضة للايفون طريقة تهكير لعبة ملكة الموضة,كيفية تهكير لعبة ملكة الموضة تهكير ملكة الموضة للاندرويد تهكير ملكة الموضة الاندرويد تهكير لعبة ملكة الموضة تهكير لعبة ملكة الموضة للايفون تهكير ملكة الموضة النسخه العربيه ملكة الموضة كيف احصل على الماس طريقة تهكير لعبة ملكة الموضة للايفون طريقة تهكير ملكة الموضة تهكير ملكة الموضة 2021 ---------------رابط الموقع باول تعليق-------------------- تهكير ملكة الموضة - تهكير ملكة الموضة ملكة الموضة مهكرة النسخة العربية تهكير لعبة ملكة الموضة. اخيرااا تهكير لعبة ملكة الموضة مهكرة تهكير ملكة الموضة للايفون و الاندرويد اخيراا تهكير لعبة ملكة الموضة مهكرة تهكير ملكة الموضة للايفون و الاندرويد ...

คลิกเพื่อดู

Part.5 Cambodia Covid-19 Lockdown Donation Ou Andong Village អំណោយសម្រាប់ពេល Covid-19 មិន​ឱ្យ​ចេញ​ចូ

Part.5 Cambodia Covid-19 Lockdown Donation Ou Andong Village អំណោយសម្រាប់ពេល Covid-19 មិន​ឱ្យ​ចេញ​ចូ

คลิกเพื่อดู

ทำนายฝัน

ชื่อมงคล พร้อมความหมายของชื่อ ตั้งชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ-สกุล ตั้งชื่อตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ เชิญที่นี่ [1]
Copyright 2022 | 15 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

-- ❤️ เว็บนี้สร้างขึ้นมา 15 ปีแล้ว ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม ขอบคุณครับ :)
❤️ เริ่มต้นจากเว็บฟรีโฮมเพจ Geocities ย้ายมาสร้างเว็บส่วนตัว แชร์ผลงานแอปเกมเล็กๆ จากโปรแกรม Macromedia Flash จนถึงเรียนรู้การสร้างเว็บด้วย Html แบบง่ายๆ จนเป็นระบบ PHP เวลาผ่านไปในยุค Hi5 เราก็จัดทำของแจกสกินกตแต่งเว็บและอืนๆ เคยมีระบบเว็บบอร์ด ดวง ทำนาย เลขเด็ด เรื่องน่ารู้ต่างๆมากมาย และมามาถึงยุคโซเชียล FACEBOOK ,TIKTOK ,YOUTUBE,TWITTER เราจะนำเสนอข่าวสารข้อมูลให้ทันสมัยตลอดไป

**เนื้อหาในหน้านี้จัดทำและสร้างเนื้อหาจากสื่อโซเชียลด้วยระบบอัตโนมัติ หากท่านพบปัญหาหรือต้องการให้ลบข้อมูล กรุณาแจ้งได้ที่เฟสบู๊ค ​ https://m.me/flashminidotcom หรือ อีเมล์ [email protected] (บางหน้าจะมีปุ่มแจ้งลบข้อมูล ท่านสามารถกดแจ้งลบเองได้เลยค่ะ)
Stats
ปิด X
🔺 เลขเด็ด 🔺 اردو 🔺 España 🔺 วิเคราะห์ชื่อ 🔺 ข่าวไอที 🔺 โซเชียล 🔺 ישראל 🔺 ทันสมัย 🔺 การเรียนรู้ 🔺 українська 🔺 เพลงยาว 🔺 Việt Nam 🔺 สูตรขนม 🔺 ตารางเทียบปี 🔺 Türk 🔺 แคปชั่น 🔺 ดูหนังลิขสิทธ์ฟรี 🔺 Malayu 🔺 ธุรกิจ 🔺 เทรนด์ทวิต 🔺 France 🔺 เพลงฮิต 🔺 น่ารู้ 🔺 เกม 🔺 รีวิว 🔺 Polskie 🔺 ប្រទេសកម្ពុជា 🔺 แอปและโปรแกรม ⭐️ ช่องยูทูบเบอร์ 🔺 World of USA 🔺 น่าสนใจ 🔺 ทำนายฝัน 🔺 ตัวอย่างหนัง 🔺 ดูดวงฟรี 🔺 โรงเรียน 🔺 น่ารัก 🔺 ประวัติ 🔺 ล่าสุด 🔺 เกมเก่า RetroGame 🔺 Nederlands 🔺 Indonesia 🔺 อาชีพ 🔺 ทำนายหมายเลขเบอร์โทร 🔺 ລາວ 🔺 ภาพคลิป 🔺 Română 🔺 หน้าแรก 🔺 การเรียนรู้ 🔺 บิทคอย 🔺 ผี 🔺 Portugal 🔺 มือถือ 🔺 中国-香港-台湾 🔺 Deutsch 🔺 เกาหลีญี่ปุ่น 🔺 हिन्दी 🔺 เรียนภาษา 🔺 สารคดี 🔺 ข่าว อัพเดต ถ่ายทอดสด 🔺 แผนที่ความสูง 🔺 한국 소식 🔺 ดวงโหราศาสตร์ 🔺 မြန်မာ 🔺สร้างป้ายQRCODE 🔺 ชื่อมงคล ⭐️ ข้อมูลอาเซียน 🔺 แคปชั่น
ปิด X