ชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิด วันพุธกลางวัน
⭐️ กตตน์ กิด การแสดง การรายงาน
⭐️ กนกพล กะ-หนก-พน มีพลังคือทอง
⭐️ กนต์ธร กน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
⭐️ กนธี กน-ที ทะเล มหาสมุทร
⭐️ กมล กะ-มน บัว ดอกบัว หัวใจ
⭐️ กมลภพ กะ-มน-ละ-พบ ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม
⭐️ กมลภู กะ-มน-ละ-พู เกิดจากดอกบัว พระพรหม
⭐️ กมลวร กะ-มน-ละ-วอน ประเสริฐเหมือนดอกบัว
⭐️ กมลากร กะ-มะ-ลา-กอน สระบัว
⭐️ กมลานันท์ กะ-มะ-ลา-นัน บัวบาน
⭐️ กมุท กะ-มุด ดอกบัว
⭐️ กรกฎ กอ-ระ-กด ปู
⭐️ กรณ์ กอน การกระทำ
⭐️ กรดล กอ-ระ-ดน ฝ่ามือ
⭐️ กรบัลลพ กอน-บัน-ลบ นิ้วมือ
⭐️ กรภู กอ-ระ-พู เล็บมือ
⭐️ กรรภิรมย์ กัน-พิ-รม ฉัตรห้าชั้น
⭐️ กรวิก กะ-ระ-วิก นกการเวก
⭐️ กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน ดอกยี่โถ ดอกพุดแดง
⭐️ กรองเกียรติ กรอง-เกียรติ เส้นทางแห่งเกียรติยศ
⭐️ กระพัน กระ-พัน คงทนต่อศาสตราวุธ
⭐️ กระมล กระ-มน ดอกบัว หัวใจ
⭐️ กรินทร์ กริน จอมช้าง พญาช้าง
⭐️ กริพันธ์ กะ-ริ-พัน เสาที่ผูกช้าง
⭐️ กฤดาการ กริ-ดา-กาน บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
⭐️ กฤต กริด กระทำแล้ว
⭐️ กฤตธรรม กริด-ตะ-ทำ ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว
⭐️ กฤตนัย กริด-ตะ-ไน ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี
⭐️ กฤตนู กริด-ตะ-นู ช่าง ศิลปิน
⭐️ กฤตพรต กริด-ตะ-พรด ผู้ประพฤติพรต
⭐️ กฤตเมธ กริด-ตะ-เมด สร้างปัญญา มีปัญญา
⭐️ กฤตย์ กริด ควรกระทำ หน้าที่การงาน
⭐️ กฤตวิทย์ กริด-ตะ-วิด ผู้เรียนวิชาจบแล้ว ผู้รู้ดีแล้ว
⭐️ กฤตานน กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง
⭐️ กฤตานนท์ กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง
⭐️ กฤติกา กริด-ติ-กา ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
⭐️ กฤติธี กริด-ติ-ที นักปราชญ์
⭐️ กฤติน กริด-ติน ผู้คงแก่เรียน
⭐️ กฤติมา กริด-ติ-มา นักปราชญ์
⭐️ กฤติมุข กริด-ติ-มุก นักปราชญ์
⭐️ กฤาณากร กริด-สะ-นา-กอน กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ
⭐️ กลทีบ์ กน-ละ-ที เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
⭐️ กวิน กะ-วิน ดี งาม
⭐️ กวินท์ กะ-วิน จอมกวี
⭐️ กวินภพ กะ-วิน-พบ มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม
⭐️ กวีวัธน์ กะ-วี-วัด กวีผู้เจริญ
⭐️ ก่อ ก่อ ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น
⭐️ ก่อการ ก่อ-กาน ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น
⭐️ ก่อเกียรติ ก่อ-เกียด สร้างเกียรติ สร้างชื่อเสียง
⭐️ ก้อง ก้อง ดังกังวาน
⭐️ ก้องกิดากร ก้อง-กิ-ดา-กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
⭐️ ก้องภพ ก้อง-พบ มีชื่อเสียงก้องโลก
⭐️ กอบกุล กอบ-กุน ตระกูลที่สามีคคีกัน รวมตระกูล
⭐️ กังวาน กัง-วาน มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ
⭐️ กัณฐพันธ์ กัน-ถะ-พัน เชือกผูกรอบคอช้าง
⭐️ กัณฑ์อเนก กัน-อะ-เนก ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
⭐️ กัตติกา กัด-ติ-กา ดาวลูกไก่
⭐️ กัทลี กัด-ทะ-ลี กล้วย
⭐️ กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใจ
⭐️ กันต์กมล กัน-กะ-มน มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
⭐️ กันต์กวี กัน-กะ-วี กวีผู้น่ารัก
⭐️ กันต์ธร กัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก
⭐️ กันต์ธีร์ กัน-ที นักปราชญ์ผู้น่ารัก
⭐️ กันตพล กัน-ตะ-พน มีพลังน่าชอบใจ
⭐️ กันตภณ กัน-ตะ-พน พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
⭐️ กันติทัต กัน-ติ-ทัด ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
⭐️ กันตินันท์ กัน-ติ-นัน ยินดีในความรัก
⭐️ กันทรากร กัน-ทรา-กอน ภูเขา
⭐️ กัปปน์ กับ ความดำริ การจัดแจง
⭐️ กัมปนาท กัม-ปะ-นาด เสียงกึกก้อง
⭐️ กัมพล กัม-พน ผ้าทอด้วยขนสัตว์
⭐️ กาณฑ์ กาน ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
⭐️ กานต์ กาน น่ารัก น่าพึงพอใจ
⭐️ กานตรัตน์ กาน-ตะ-รัด ผู้ที่น่ารัก น่าคบหาสมาคมด้วย
⭐️ กายทิพย์ กาย-ทิบ ผู้วิเศษ
⭐️ กายวุธ กาย-ยา-วุด ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน
⭐️ การัณย์ กา-รัน หน้าที่การงาน
⭐️ การันต์ กา-รัน หน้าที่การงาน
⭐️ การิต กา-ริด ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว
⭐️ การิน กา-ริน ผู้สร้าง ผู้กระทำ
⭐️ การุณ กา-รุน ความกรุณา
⭐️ กำธร กำ-ทอน สนั่น หวั่นไหว สะเทือน
⭐️ กำพร กำ-พร มีความเป็นเลิศ มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง
⭐️ กิตตน์ กิด การแสดง การรายงาน
⭐️ กิตติ กิด-ติ คำเล่าลือ คำสรรเสริญ
⭐️ กิตติกวิน กิด-ติ-กะ-วิน งามด้วยเกียรติ
⭐️ กิตติกานต์ กิด-ติ-กาน ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
⭐️ กิตติคมน์ กิด-ติ-คม ดำเนินไปด้วยเกียรติ
⭐️ กิตติคุณ กิด-ติ-คุน ผู้มีคุณที่เลื่องลือ
⭐️ กิตติทัต กิด-ติ-ทัด ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
⭐️ กิตติธร กิด-ติ-ทอน ทรงเกียรติ
⭐️ กิตตินันท์ กิด-ติ-นัน ยินดีในชื่อเสียง
⭐️ กิตติพร กิด-ติ-พอน มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
⭐️ กิตติพล กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงและกำลัง
⭐️ กิตติภณ กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงด้านการพูด
⭐️ กิตติภพ กิด-ติ-พบ ความมีเกียรติ
⭐️ กิตติยุทธ กิด-ติ-ยุด การรบที่มีชื่อเสียง
⭐️ กิตติวัฒน์ กิด-ติ-วัด เจริญด้วยเกียรติ
⭐️ กิตติวินท์ กิด-ติ-วิน ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
⭐️ กิตินันท์ กิ-ติ-นัน เพลิดเพลินในเกียรติ ยินดีในชื่อเสียง
⭐️ กิติมา กิ-ติ-มา ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ กีรติ กี-ระ-ติ ผู้มีเกียรติ
⭐️ กีรติกา กี-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กุนต์ กุน ทวน ศรภู่
⭐️ กุนทร กุน-ทอน พระวิษณุ
⭐️ กุมุท กุ-มุด บัว บัวขาว
⭐️ กุลธร กุน-ละ-ทอน ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
⭐️ กุลนันท์ ก-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลนันทน์ กุ-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลพัทธ์ กุน-ละ-พัด เกี่ยวข้องกับสกุล
⭐️ กุลพิธาน์ กุน-พิ-ทา ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล
⭐️ เกตน์ เกด สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย
⭐️ เกตุ เกด ธง
⭐️ เกริก เกริก กึกก้อง ดังสนั่น เลืองลือ. ยิ่ง
⭐️ เกริกไกรวัล เกริก-ไกร-วัน ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล
⭐️ เกริกวรรธน์ เกริก-วัด ความเจริญยิ่ง
⭐️ เกริกวิทย์ เกริก-วิด ผู้มีความรู้ยิ่ง
⭐️ เกรียง เกรียง ใหญ่ ยิ่ง เข้มแข็ง
⭐️ เกรียงไกร เกรียง-ไกร ผู้กล้าที่ยิ่งยง
⭐️ เกรียงวุฒิ เกรียง-วุด ผู้เจริญยิ่ง
⭐️ เกียรติ เกียด ชื่อเสียง ความยกย่องนับถือ มีหน้ามีตา
⭐️ เกียรติภูมิ เกียด-พูม เกียรติเพราะความนิยม
⭐️ โกมล โก-มน ดอกบัว
⭐️ โกมินทร์ โก-มิน ยอดพลอยสีแดง
⭐️ โกมุท โก-มุด บัวแดง
⭐️ โกเมน โก-เมน พลอยสีแดงเข้ม
⭐️ ไกรเทพ ไกร-เทบ เทพผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ ไกรวิน ไกร-วิน ดอกบัว
⭐️ ไกรวี ไกร-ระ-วี ดอกบัว
⭐️ ไกรวุฒิ ไกร-วุด ผู้มีความเจริญมาก
⭐️ เขม เขม ความเกษม
⭐️ เขมทัต เข-มะ-ทัด ผู้ให้ความเกษม
⭐️ เขมทิน เข-มะ-ทิน ผู้ให้ความเกษม
⭐️ เขมนันท์ เข-มะ-นัน ยินดีในความปลอดภัย
⭐️ เขมินท์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
⭐️ เขมินทร์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
⭐️ คฑาวุธ คะ-ทา-วุด กระบอง
⭐️ คณนาถ คะ-นะ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ
⭐️ คณภรณ์ คะ-นะ-พอน บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ
⭐️ คณาธิป คะ-นา-ทิบ ผู้เป็นหัวหน้า
⭐️ คณิต คะ-นิด วิชาคำนวณ การคำนวณ
⭐️ คณิน คะ-นิน เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คณินทร์ คะ-นิน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คณุฒน์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คณุตม์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คทา คะ-ทา ตะบอง
⭐️ คทาวุธ คะ-ทา-วุด มีกระบองเป็นอาวุธ
⭐️ คมแก้ว คม-แก้ว ความเฉียบแหลมอันสูงค่า
⭐️ คมคาย คม-คาย ฉลาด ไหวพริบ ทันคน
⭐️ คมธรรม คม-ทำ ธรรมะที่เฉียบแหลม
⭐️ คมน์ คม ไป ดำเนินไป
⭐️ คมิก คะ-มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป
⭐️ ครองธรรม ครอง-ทำ ดำเนินอยู่ในธรรม
⭐️ ครองประทีป ครอง-ประ-ทีบ แสงไฟที่ไม่มีวันดับ
⭐️ ครองแผน ครอง-แผน ยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ
⭐️ ครองภพ ครอง-พบ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ครองฤทธิ์ ครอง-ริด รักษาอำนาจไว้
⭐️ ครองลาภ ครอง-ลาบ มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ
⭐️ ครองอาตม์ ครอง-อาด ปกครองตนเอง ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง
⭐️ ครอบวิทย์ ครอบ-วิด มีความรู้รอบทั้งมวล
⭐️ คันธทรัพย์ คัน-ทะ-ซับ เครื่องหอม
⭐️ คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว
⭐️ คารม คา-รม พูดแหลมคม
⭐️ คำนวณ คำ-นวน คิดหาผลโดยวิธิเลข
⭐️ คำนวร คำ-นวน ควร ถูกต้อง เหมาะ พอดีๆ ชอบ
⭐️ คำรน คำ-รน คำราม กระหึ่ม
⭐️ คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
⭐️ คีรี คี-รี ภูเขา
⭐️ คีรีทอง คี-รี-ทอง ภูเขาทอง
⭐️ คึกฤทธิ์ คึก-ริด แรงอำนาจ ความร่าเริง
⭐️ คุณภัทร คุน-นะ-พัด เจริญด้วยความดี
⭐️ คุณากร คุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความดี
⭐️ คุณานนต์ คุ-นา-นน ผู้มีคุณความดี
⭐️ คุณานนท์ คุ-นา-นน มีคุณความดีมากมาย
⭐️ จงสุข จง-สุก ให้มีความสุข
⭐️ ฐปนนท์ ถะ-ปะ-นน มีความพอใจที่ตั้งมั่น
⭐️ ฐากูร ถา-กูน ที่เคารพ ผู้น่าเลื่อมใส
⭐️ ฐานพัฒน์ ถา-นะ-พัด มีฐานะเจริญ
⭐️ ฐานยิน ถา-ยิน ผู้ดำรงอยู่นาน ผู้มั่นคง
⭐️ ฐานันดร ถา-นัน-ดอน ตำแหน่ง
⭐️ ฐานุตม์ ถา-นุด มีตำแหน่งสูงสุด
⭐️ ฐาปกรณ์ ถา-ปะ-กอน ตำรา ที่คงทน
⭐️ ฐิตวัฒน์ ถิ-ตา-วัด มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว
⭐️ ฐิติ ถิ-ติ การดำรงอยู่ ความมั่นคง
⭐️ ฐิตินันท์ ถิ-ติ-นัน มีความชื่นชมยินดีในชีวิต
⭐️ ฐิติภัทร ถิ-ติ-พัด ความเจริญที่ถาวร
⭐️ ฐิติวัฒน์ ถิ-ติ-วัด เจริญและมีความมั่นคง
⭐️ ฐิติวุฒิ ถิ-ติ-วุด มีความเจริญมั่นคงตลอดไป
⭐️ ฐีรวัฒน์ ถี-ระ-วัด มีความเจริญตลอดไป
⭐️ ณฏฐพล นัด-ถะ-ทะ-พน กำลังของนักปรายชญ์
⭐️ ณฐพร นะ-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณภัทร นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
⭐️ ณรงค์ นะ-รง การรบ
⭐️ ณรงค์กร นะ-รง-กอน ผู้ทำการรบ
⭐️ ณรงค์ฤทธิ์ นะ-รง-ริด มีฤทธิ์ในการรบ
⭐️ ณรงค์วิทย์ นะ-รง-วิด มีความรู้ในการรบ
⭐️ ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐกิตติ์ นัด-ถะ-กิด เกียรติของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐพล นัด-ถะ-พน พลังของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐวี นัด-ถะ-วี ผู้มีความฉลาด
⭐️ ณัฏฐากร นัด-ถา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา
⭐️ ณัฐ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฐกมล นัด-กะ-มน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
⭐️ ณัฐกรณ์ นัด-ถะ-กอน นักปราชญ์ ผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐกฤต นัด-ถะ-กริด สร้างให้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐดนัย นัด-ดะ-ไน บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐนนท์ นัด-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนัย นัด-ถะ-ไน อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐปคัลภ์ นัด-ปะ-คัน ปราชญ์ผู้องอาจ
⭐️ ณัฐปธาน นัด-ปะ-ทาน นักปราชญ์ ผู้มีความเพียร
⭐️ ณัฐปพน นัด-ปะ-พน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ณัฐพนธ์ นัด-ถะ-พน ผูกพันกับนักปราชญ์
⭐️ ณัฐพล นัด-ถะ-พน พลังแห่งนักปราชญ์
⭐️ ณัฐพัฒน์ นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
⭐️ ณัฐพันธ์ นัด-ถะ-พัน ตระกูลของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐภัทร นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ ณัฐภูมิ นัด-ถะ-พูม นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
⭐️ ณัฐภูมินทร์ นัด-ถะ-พู-มิน เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน
⭐️ ณัฐรณ นัด-ถะ-รน การรบของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรัตน์ นัด-ถะ-รัด ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ ณัฐวร นัด-ถะ-วอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
⭐️ ณัฐวัฒน์ นัด-ถะ-วัด ความเจริญของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวัตร นัด-ถะ-วัด ความประพฤติของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวุฒิ นัด-ถะ-วุด ผู้เจริญด้วยความรู้
⭐️ ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
⭐️ ดนุนันท์ ดะ-นุ-นัน มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
⭐️ ดรณ์ ดอน การข้ามพ้นทุกข์
⭐️ ดรัณ ดะ-รัน การข้าม เรือหรือแพ
⭐️ ดรัณภพ ดะ-รัน-พบ ข้ามความทุกข์ในโลกได้
⭐️ ดลฤทธิ์ ดน-ริด บันดาลให้เกิดฤทธิ์
⭐️ ดิตถ์ ดิด ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ
⭐️ ดิลกธรรม ดิ-หลก-ทำ มีคุณธรรมเป็นยอด
⭐️ เด่นภูมิ เด่น-พูม มีภูมิดีเด่น
⭐️ ตนุภัทร ตะ-นุ-พัด ดีงามด้วยตนเอง
⭐️ ตรัณ ตะ-รัน การข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น
⭐️ ตรัย ไตร สาม
⭐️ ตรัยคุณ ไตร-คุณ มีคุณสามประการ
⭐️ ตรัยรัตน์ ตรัย-รัด แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
⭐️ ตรินัยน์ ตริ-ไน มีสามตา
⭐️ ตรีภพ ตรี-พบ ผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล
⭐️ ตฤณ ตริน หญ้า
⭐️ ตั้งปณิธาน ตั้ง-ปะ-นิ-ทาน ตั้งใจทำสิ่งที่ดี
⭐️ ตาณ ตาน ที่พึ่ง ป้องกันภัย
⭐️ ติณณ์ ติน ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
⭐️ ติณณภพ ติน-นะ-พบ ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
⭐️ ตีรณ ตี-รน ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
⭐️ ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
⭐️ โตณณาการ โต-นะ-นา-การ อาการปลื้มปิติยินดี
⭐️ โตยธร โต-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล
⭐️ ไตรภพ ไตร-พบ สามโลก
⭐️ ถนิต ถะ-นิด เสียงฟ้าคำรณ
⭐️ ถิร ถิ-ระ มั่นคง
⭐️ ถิรคุณ ถิ-ระ-คุณ มัคุณธรรมมั่นคง
⭐️ ถิรนัย ถิ-ระ-ไน มีนโยบายมั่นคง
⭐️ ถิรพุทธิ์ ถิ-ระ-พุด มีความรู้มั่นคง
⭐️ ถิรมน ถิ-ระ-มน มีใจมั่นคง
⭐️ ถิรวิทย์ ถิ-ระ-วิด มีความรู้มั่นคง
⭐️ ทนุธรรม ทะ-นุ-ทำ รักษาความดี
⭐️ ทยากร ทะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
⭐️ ทยุต ทะ-ยุด สว่างไสว
⭐️ ทรงกฤต ทรง-กริด การสร้าง
⭐️ ทรงภพ ซง-พบ ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ
⭐️ ทรงรัฐ ทรง-รัด ครองเมือง
⭐️ ทรงวุฒิ ซง-วุด ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
⭐️ ทวิภาค ทะ-วิ-พาก สองส่วน
⭐️ ทวีรัฐ ทะ-วี-รัด สองเมือง สองแคว้น
⭐️ ทัณฑธร ทัน-ทะ-ทอน ผู้พิพากษา
⭐️ ทัตเทพ ทัด-เทบ เทพประทาน
⭐️ ทัตธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
⭐️ ทัตพล ทัด-พน มีพลัง
⭐️ ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
⭐️ ทิฆัมพร ทิ-คำ-พอน ท้องฟ้า
⭐️ ทิฐิพล ทิ-ติ-พน ทหารที่มีความทนง
⭐️ ทินกฤต ทิน-นะ-กริด ทำกลางวัน พระอาทิตย์
⭐️ ทินภัทร ทิน-นะ-พัด วันที่เป็นสิริมงคล
⭐️ ทิวัตถ์ ทิ-วัด มีความสำเร็จเป็นเลิศ
⭐️ ทีปกร ที-ปะ-กอน ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
⭐️ ทีปต์ ทีบ รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
⭐️ เทพทัต เทพ-พะ-ทัด ผู้ที่เทวดาประทานมา
⭐️ ธนกร ทะ-นะ-กอน สร้างทรัพย์สิน มั่งมี
⭐️ ธนกฤต ทะ-นะ-กริด การสร้างทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนกฤติ ทะ-นะ-กริด สร้างทรัพย์ ทำเงิน
⭐️ ธนดล ทะ-นะ-ดน บันดาลทรัพย์
⭐️ ธนทรัพย์ ทะ-นะ-ซับ ทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนทัต ทะ-นะ-ทัด มีทรัพย์
⭐️ ธนธรณ์ ทะ-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี
⭐️ ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ยินดีในทรัพย์
⭐️ ธนบดี ทะ-นะ-บอ-ดี เจ้าของทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนบูรณ์ ทะ-นะ-บูน เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนพนธ์ ทะ-นะ-พน รวบรวมทรัพย์สิน
⭐️ ธนพล ทะ-นะ-พน มีกำลังเป็นทรัพย์
⭐️ ธนภัทร ทะ-นะ-พัด ดีงามด้วยทรัพย์ เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
⭐️ ธนวรรธน์ ทะ-นะ-วัด ความเจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนวัฒน์ ทะ-นะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนวัต ทะ-นะ-วัด มีทรัพย์
⭐️ ธนวันต์ ทะ-นะ-วัน มีทรัพย์
⭐️ ธนวิทย์ ทะ-นะ-วิด รู้เรื่องทรัพย์
⭐️ ธนวินท์ ทะ-นะ-วิน ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
⭐️ ธนวุฒิ ทะ-นะ-วุด เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนะดี ทะ-นะ-ดี ทรัพย์ดี
⭐️ ธนัตถ์ ทะ-นัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
⭐️ ธนัท ทะ-นัด ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนัน ทะ-นัน ผู้มีทรัพย์
⭐️ ธนากร ทะ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งทรัพย์
⭐️ ธนาฒย์ ทะ-นาด ผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนาดุล ทะ-นา-ดุน มีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนาตย์ ทะ-นาด ร่ำรวย
⭐️ ธนาธิป ทะ-นา-ทิบ เจ้าแห่งทรัพย์
⭐️ ธนานพ ทะ-นา-นบ มีทรัพย์ใหม่
⭐️ ธนายุต ทะ-นา-ยุด ขวนขวายในทรัพย์
⭐️ ธนิก ทะ-นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนิต ทะ-นิด หนัก เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต
⭐️ ธนิน ทะ-นิน มีทรัพย์
⭐️ ธรณ์ ทอน ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน
⭐️ ธรณ์เทพ ทอน-เทบ ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน
⭐️ ธรณินทร์ ทอ-ระ-นิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ธรนันท์ ทอ-ระ-นัน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข
⭐️ ธรรมณัฐ ทำ-มะ-นัด คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่
⭐️ ธรรมนาถ ทำ-มะ-นาด มีธรรมเป็นที่พึ่ง
⭐️ ธรรมนิตย์ ทำ-มะ-นิด มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
⭐️ ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์
⭐️ ธรรมภณ ทำ-พน ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม
⭐️ ธรรมรัตน์ ทำ-มะ-รัด คุณธรรมอันล้ำเลิศ
⭐️ ธราเทพ ทะ-รา-เทบ ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
⭐️ ธราธรรม ทะ-รา-ทำ แผ่นดินธรรม
⭐️ ธราวุธ ทะ-รา-วุด ทรงไว้ซึ่งอาวุธ มีอาวุธ
⭐️ ธฤต ทะ-ริด มั่นคง ตั้งมั่น
⭐️ ธวัฒน์ ทะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธัชธรรม์ ทัด-ชะ-ทัน ธงของคุณความดี
⭐️ ธันยา ทัน-ยา มีบุญ มีโชค
⭐️ ธาดา ทา-ดา ผู้สร้าง
⭐️ ธาตรี ทา-ตรี แผ่นดิน
⭐️ ธานินทร์ ทา-นิน ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร
⭐️ ธาม ทาม ยศศักดิ์
⭐️ ธารณ์ ทาน ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้
⭐️ ธาริต ทา-ริด ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน
⭐️ ธารินทร์ ทา-ริน เจ้าแห่งการสร้าง
⭐️ ธาวัน ทา-วัน วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
⭐️ ธาวิต ทา-วิด บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
⭐️ ธาวิน ทา-วิน ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
⭐️ ธิติ ทิ-ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
⭐️ ธิติกร ทิ-ติ-กอน สร้างความเพียร ความดี และอดทน
⭐️ ธิติวุฒิ ทิ-ต-วุด เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้
⭐️ ธิปก ทิ-ปก ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
⭐️ ธีทัต ที-ทัด ให้ปัญญา
⭐️ ธีภพ ที-พบ มีปัญญา
⭐️ ธีมา ท-มา ผู้มีปัญญา
⭐️ ธีรกุล ที-ระ-กุน ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ ธีรดนย์ ที-ระ-ดน ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
⭐️ ธีรเทพ ที-ระ-เทบ เทวดาผู้ฉลาด
⭐️ ธีรธรรม ที-ระ-ทำ คุณธรรมของนักปราชญ์
⭐️ ธีรนพ ที-ระ-นบ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
⭐️ ธีรนันท์ ที-ระ-นัน ผู้มีความยินดีในความรู้
⭐️ ธีรนัย ที-ระ-ไน นโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์
⭐️ ธีรไนย ที-ระ-ไน ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
⭐️ ธีรพล ที-ระ-พน กำลังของนักปราชญ์
⭐️ ธีรภัทร ที-ระ-พัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
⭐️ ธีรมนต์ ที-ระ-มน มนต์ของนักปราชญ์
⭐️ ธีรเมธ ที-ระ-เมด ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
⭐️ ธีรยุทธ ที-ระ-ยุด การรบของนักปราชญ์
⭐️ ธีรวัฒน์ ที-ระ-วัด เจริญเหมือนนักปราชญ์
⭐️ ธีรวิทย์ ที-ระ-วิด ความรู้ของนักปราชญ์
⭐️ ธีระ ที-ระ นักปราชญ์
⭐️ ธีรัตม์ ที-รัด ผู้ฉลาดที่สุด
⭐️ ธีราทร ที-รา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
⭐️ ธีริทธ์ ที-ริด นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
⭐️ ธีรุตน์ ที-รุด นักปราชญ์ผู้สูงสุด
⭐️ ธุวานันท์ ทุ-วา-นัน มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
⭐️ นครินทร์ นะ-คะ-ริน เจ้าเมือง เมืองใหญ่
⭐️ นคินทร์ นะ-คิน ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
⭐️ นทีบดี นะ-ที-บอ-ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ
⭐️ นทีมารค นะ-ที-มาก สายน้ำ
⭐️ นนทกร นน-ทะ-กอน กระทำความเพลิดเลิน สร้างความสุข
⭐️ นนท์ปวิธ นน-ปะ-วิด ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
⭐️ นนทพัทธ์ นน-ทะ-พัด ผูกพันด้วยความสุข
⭐️ นนทรี นน-ซี ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
⭐️ นนทวร นน-ทะ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
⭐️ นนทิยุต นน-ทิ-ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี
⭐️ นนทิวรรธน์ นน-ทิ-วัด ยินดีในทรัพย์
⭐️ นพกร นบ-พะ-กอน ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ
⭐️ นพคุณ นบ-พะ-คุน ทองเนื้อเก้า
⭐️ นพณัฐ นบ-พะ-นัด นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
⭐️ นพดร นบ-พะ-ดอน ใหม่กว่า หนุ่มกว่า
⭐️ นพนนท์ นบ-พะ-นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นพนันท์ นพ-พะ-นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นพปฎล นบ-ปะ-ดล เศวตฉัตร
⭐️ นพวินท์ นบ-พะ-วิน ได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ
⭐️ นพัตธร นะ-พัด-ทอน ทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นภเกตน์ นบ-พะ-เกด ตะวัน ธงบนฟ้า พระอาทิตย์
⭐️ นภทวีป นบ-ทะ-วีบ เมฆ
⭐️ นภทีป์ นบ-พะ-ที เมฆ
⭐️ นภนต์ นะ-พน สุดขอบฟ้า
⭐️ นภันต์ นะ-พัน สุดขอบฟ้า
⭐️ นภาดล นะ-พา-ดน พื้นฟ้า
⭐️ นรธิป นอ-ระ-ทิบ เป็นใหญ่ในหมู่คน
⭐️ นรธีร์ นอ-ระ-ที คนผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ นรพนธ์ นอ-ระ-พน ผูกใจคนอื่น
⭐️ นรภัทร นอ-ระ-พัด คนผู้ดีงาม คนเจริญ
⭐️ นรรัตน์ นอ-ระ-รัด ผู้ประเสริฐ
⭐️ นรวร นอ-ระ-วอน คนผู้ประเสริฐ
⭐️ นรวีร์ นอ-ระ-วี คนผู้กล้าหาญ
⭐️ นรวุฒิ นอ-ระ-วุด ผู้เจริญ
⭐️ นรากร นะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งคน
⭐️ นราธิป นะ-รา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
⭐️ นราวุธ นะ-รา-วุด อาวุธของคน
⭐️ นฤเทพ นะ-รึ-เทบ พระราชา
⭐️ นฤนาถ นะ-รึ-นาด ที่พึ่งของคน
⭐️ นฤพล นะ-รึ-พน คนผู้มีพลัง กำลังคน
⭐️ นฤมิต นะ-รึ-มิด มิตรของคน คนผู้เป็นมิตร
⭐️ นฤรงค์ นะ-รึ-รง เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน
⭐️ นวัต นะ-วัด ความใหม่ ภาวะใหม่
⭐️ นวัตกรณ์ นะ-วัด-ตะ-กอน กระทำสิ่งใหม่
⭐️ นวันธร นะ-วัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นวิน นะ-วิน ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
⭐️ นัทธ์ นัด ขันเกลียว ผูกพัน
⭐️ นัทธิ์ นัด ชะเนาะ
⭐️ นัธทวัฒน์ นัด-ทะ-วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
⭐️ นันทกร นัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความบันเทิง ผู้สร้างความสุข
⭐️ นันท์ทัต นัน-ทัด ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
⭐️ นันท์ธร นัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข
⭐️ นันทพัทธ์ นัน-ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข
⭐️ นันทภพ นัน-ทะ-พบ เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
⭐️ นันทิน นัน-ทิน มีความบันเทิง มีความสุข
⭐️ นันทิพัฒน์ นัน-ทิ-พัด เจริญด้วยความสุข
⭐️ นันทิภาคย์ นัน-ทิ-พาก ยินดีในโชคลาภ
⭐️ นันทิวร นัน-ทิ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
⭐️ นัยนิต ไน-ยะ-นิด ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย
⭐️ นาถวัฒน์ นาด-ถะ-วัด เจริญด้วยที่พึ่ง
⭐️ นำเกียรติ นำ-เกียด มีชื่อเสียง
⭐️ นิติธร นิ-ติ-ทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย
⭐️ นิทธนต์ นิด-ทน ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
⭐️ นิทธันต์ นิด-ทัน ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
⭐️ นิธาน นิ-ทาน เก็บไว้ ตั้งมั่น
⭐️ นิธิกร นิ-ทิ-กอน ผู้สร้างขุมทรัพย์
⭐️ นิธูร นิ-ทูน กำไลมือ
⭐️ นิบุณ นิ-บุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
⭐️ นิปุณ นิ-ปุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
⭐️ นิพัทธ์ นิ-พัด นิรันดร
⭐️ นิพิฐ นิ-พิด ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
⭐️ นิพิฐพนธ์ นิ-พิด-พน มีความผูกพันมั่นคง
⭐️ นิพิท นิ-พิด รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด
⭐️ นิมมาน นิม-มาน นฤมิต
⭐️ นิมมิต นิม-มิด สร้างสรรค์ค์แล้ว
⭐️ นิรวิทธ์ นิ-ระ-วิด แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
⭐️ นิรินธน์ นิ-ริน ไม่มีกิเลศ
⭐️ นิวิฐ นิ-วิด ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
⭐️ เนติธร เน-ติ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย
⭐️ บรมัตถ์ บอ-ระ-มัด ประโยชน์อย่างยิ่ง
⭐️ บรรณกร บัน-นะ-กอน ผู้ทำหนังสือ
⭐️ บรรณรต บัน-นะ-รด ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
⭐️ บรรณวิทิต บัน-นะ-วิ-ทิด ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ
⭐️ บรรพต บัน-พด ภูเขา
⭐️ บรรยงก์ บัน-ยง ที่นอน
⭐️ บริณต บอ-ริ-นด ทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย ผู้นอบน้อม
⭐️ บริณัย บอ-ริ-ไน การแต่งงาน
⭐️ บริธาน บอ-ริ-ทาน เครื่องแต่งตัว
⭐️ บวรกานต์ บอ-วอน-กาน ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
⭐️ บวรทัต พอ-วอน-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
⭐️ บวรนันท์ บอ-วอน-นัน มีความสุขอันประเสริฐ
⭐️ บวรพล บอ-วอน-พน กำลังเลิศล้ำ
⭐️ บวรภัค บอ-วอน-พัก ความเจริญอันประเสริฐ
⭐️ บวรวิทย์ บะ-วอน-วิด มีความรู้ประเสริฐ
⭐️ บัณฑร บัน-ทอน ขาวงาม
⭐️ บัณทัต บัน-นะ-ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
⭐️ บันดล บัน-ดน ทำให้บังเกิดขึ้น
⭐️ บัลยงก์ บัน-ยง ที่นอน
⭐️ บัลลพ บัน-ลบ แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้
⭐️ บุณยกร บุน-ยะ-กอน สร้งคุณความดี สร้างบุญกุศล
⭐️ บุณยภู บุน-ยะ-พู ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
⭐️ บุพกร บุบ-พะ-กอน กระทำก่อน สร้างสรรค์ค์
⭐️ บุรพล บุ-ระ-พน มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง
⭐️ บุรินทร์ บุ-ริน เจ้าเมือง
⭐️ บุลกิต บุ-ละ-กิด มีความปลื้มใจ
⭐️ บูรณ์พิภพ บูน-พิ-พบ มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
⭐️ ปกรณ์ ปะ-กอน คัมภีร์
⭐️ ปกรณ์เกียรติ ปะ-กอน-เกียด พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง
⭐️ ปกรณ์ธรรม ปะ-กอน-ทำ หนังสือแห่งธรรม
⭐️ ปกิต ปะ-กิด ประกาศ แสดง
⭐️ ปฎก ปิ-ดก ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
⭐️ ปฏิคม ปะ-ติ-คม ผู้ตอนรับ ผู้ดูแลต้อนรับ
⭐️ ปฏิพน ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ
⭐️ ปฏิพล ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ
⭐️ ปฏิภาณ ปะ-ติ-พาน ไหวพริบดี
⭐️ ปณต ปะ-นด น้อมไหว้
⭐️ ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน การตั้งความปรารถนา
⭐️ ปณิธิ ปะ-นิ-ทิ ความตั้งใจแน่วแน่
⭐️ ปทิต ปะ-ทิด รุ่งเรืองแล้ว
⭐️ ปธานิน ปะ-ทา-นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
⭐️ ปพน ปะ-พน บริสุทธิ์
⭐️ ปพนธนัย ปะ-พน-ทะ-ไน แต่งความ วิธีประพันธุ์
⭐️ ปพนธีร์ ปะ-พน-ที นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ปภพ ปะ-พบ เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
⭐️ ปภังกร ปะ-พัง-กอน ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ปภาณ ปะ-พาน พูดเก่ง
⭐️ ปภาวิน ปะ-พา-วิน ผู้มีเดช มีอำนาจ
⭐️ ปภาวินท์ ปะ-พา-วิน ได้รับแสงสว่าง
⭐️ ปภินวิทย์ ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน
⭐️ ปมุต ปะ-มุด หลุดพ้นแล้ว
⭐️ ปยุต ปะ-ยุด ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปรพล ปะ-ระ-พน กำลังของผู้อื่น
⭐️ ปรมะ ปะ-ระ-มะ ยอดเยี่ยม สูงสุด
⭐️ ปรมัตถ์ ปะ-ระ-มัด ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด
⭐️ ปรวัน ปะ-ระ-วัน ป่าของผู้อื่น ป่าที่อื่น
⭐️ ปรวีร์ ปะ-ระ-วี ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
⭐️ ประกฤต ประ-กริด ทำ มาก
⭐️ ประณพ ประ-นบ ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก
⭐️ ประณัย ประ-ไน เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
⭐️ ประไณย ประ-ไน ผู้ว่านอนสอนง่าย
⭐️ ประเดิม ประ-เดิม เริ่มแรก เริ่มต้น
⭐️ ประตินันท์ ประ-ติ-นัน ความเพลิดเพลิน
⭐️ ประพันธ์ ประ-พัน ผูกติด แต่งเรื่อง
⭐️ ประภากร ประ-พา-กอน ผู้ทำให้สว่าง ดวงอาทิตย์
⭐️ ประภาณ ประ-พาน แสงสว่าง
⭐️ ประมณฑ์ ประ-มน ผ่องใส
⭐️ ประลภย์ ประ-ลบ ได้รับ ได้กำไร
⭐️ ประวัณ ประ-วัน มีหิริโอตัปปะ
⭐️ ประวันวิทย์ ประ-วัน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
⭐️ ประวิตร ประ-วิด สะอาดและบริสุทธิ์
⭐️ ประวีณ ประ-วีน นักปราชญ์ ชำนาญ
⭐️ ประวีร์ ประ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ปรัตถ์ ปะ-รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
⭐️ ปรัตถกร ปะ-รัด-ถะ-กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
⭐️ ปราณนต์ ปรา-นน ลม อากาศ
⭐️ ปราณันต์ ปรา-นัน ลม อากาศ
⭐️ ปรานต์ ปราน ที่สุด
⭐️ ปริตต์ ปะ-ริด ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน
⭐️ ปรินทร์ ปะ-ริน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
⭐️ ปรินทร ปะ-ริน-ทอน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
⭐️ ปริพล ปะ-ริ-พน เพรียบพร้อมด้วยกำลัง
⭐️ ปริพัตร ปะ-ริ-พัด หมุนเวียน สืบสาย
⭐️ ปริวัฒน์ ปะ-ริ-วัด เจริญรอบ
⭐️ ปวร ปะ-วอน ผู้ประเสริฐ
⭐️ ปวรุตม์ ปะ-วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ ปวัตน์ ปะ-วัด ความเป็นไป
⭐️ ปวัตร ปะ-วัด ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ปวัน ปะ-วัน ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ปวิตร ปะ-วิด ผูบริสุทธิ์ สะอาด
⭐️ ปวิธ ปะ-วิด ผู้สร้าง ผู้กำหนด
⭐️ ปวินท์ ปะ-วิน ได้รับ ประสบ
⭐️ ปวีณ ปะ-วีน ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด
⭐️ ปวีร์ ปะ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ป้องเกียรติ ป้อง-เกียด รักษาเกียรติ
⭐️ ปองคุณ ปอง-คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
⭐️ ปองธรรม ปอง-ทำ หวังคุณความดี
⭐️ ปองพล ปอง-พน มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
⭐️ ปองภพ ปอง-พบ ปรารถนาความเจริญ
⭐️ ปัฐน์ ปัด การอ่าน การพูด
⭐️ ปัณฑ์ธร ปัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
⭐️ ปัณณ์ ปัน หนังสือ
⭐️ ปัณณทัต ปัน-นะ-ทัด ให้ความรู้
⭐️ ปัณณธร ปัน-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด
⭐️ ปัณณวัฒน์ ปัน-นะ-วัด เจริญด้วยหนังสือ
⭐️ ปัถย์ ปัด ผู้เหมาะสม
⭐️ ปาณบดี ปา-นะ-บอ-ดี เจ้าแห่งชีวิต
⭐️ ปาณัท ปา-นัด ให้ชีวิต มีจิตเมตตา
⭐️ ปาณิธรรม ปา-นิ-ทำ พิธีแต่งงาน
⭐️ ปารณ ปา-รน ความพอใจ ยินดี
⭐️ ปารณัท ปา-ระ-นัด ผู้ให้ความยินดี
⭐️ ปารวี ปา-ระ-วี ผู้มีจุดหมาย
⭐️ ปาล ปาน รักษา คุ้มครอง
⭐️ ปาลทัต ปาน-ทัด ให้ความคุ้มครอง
⭐️ ปาลิน ปา-ลิน ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
⭐️ ปิฎก ปิ-ดก ตะกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
⭐️ ปิยปาณ ปิ-ยะ-ปาน เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต
⭐️ ปิยพนธ์ ปิ-ยะ-พน เป็นที่รักที่ผูกพัน
⭐️ ปิยพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยพัทธ์ ปิ-ยะ-พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน
⭐️ ปิยมน ปิ-ยะ-มน เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
⭐️ ปิยรัตน์ ปิ-ยะ-รัด เป็นที่รักดุจแก้วมณี
⭐️ ปิยวัฒน์ ปิ-ยะ-วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะ ปิ-ยะ เป็นที่รัก
⭐️ ปิยะนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยะพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยังกูร ปิ-ยัง-กูน ลูกชายผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปิยากร ปิ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก
⭐️ ปีติกร ปี-ติ-กอน ผู้สร้างความดี
⭐️ ปีติพล ปี-ติ-พน ผู้เป็นพลังแห่งปีติ
⭐️ ปีติภัทร ปี-ติ-พัด ผู้เจริญด้วยปีติ
⭐️ ปีติมน ปี-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ
⭐️ ปุณณภพ ปุน-นะ-พบ มีภพสมบูรณ์
⭐️ ปุณณัตถ์ ปุน-นัด ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
⭐️ ปุณยวีร์ ปุน-ยะ-วี ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
⭐️ ปุริม ปุ-ริม หัวหน้า เป็นใหญ่
⭐️ ปูรณ์ ปูน ผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์
⭐️ เปมทัต เป-มะ-ทัด ผู้ให้ความรัก
⭐️ ผกายฤทธิ์ ผะ-กาย-ริด มีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล
⭐️ ผณินทร ผะ-นิน-ทอน นาคราช
⭐️ ผดุงลาภ ผะ-ดุง-ลาบ มีลาภคำจุนไว้
⭐️ ผนินทร ผะ-นิน-ทอน พญานาค
⭐️ ฝนธรรม ฝน-ทำ หยาดน้ำหยดจากฟ้า การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม
⭐️ ใฝ่ธรรม ใฝ่-ทำ มุ่งหาคุณธรรม
⭐️ พนธกร พน-ทะ-กอน สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
⭐️ พนธิตร พน-ทิด ความรัก ความสนิทสนม
⭐️ พบธรรม พบ-ทำ พบคุณความดี
⭐️ พรพิพัฒน์ พอน-พิ-พัด เจริญด้วยพร
⭐️ พฤทธิ์ พะ-ริด ความเจริญ
⭐️ พฤทธิพร พะ-ริด-ทิ-พอน ได้รับพรให้เจริญ
⭐️ พลกฤต พน-ละ-กริด ผู้สร้างพลัง
⭐️ พลทัต พน-ละ-ทัด ให้พลัง
⭐️ พลวรรธน์ พน-ละ-วัด ความเจริญด้วยอำนาจ
⭐️ พลวัฒน์ พน-ละ-วัด เจริญด้วยกำลัง
⭐️ พลวัต พน-ละ-วัด ผู้มีพลัง
⭐️ พลอธิป พน-อะ-ทิบ มีกำลังยิ่งใหญ่
⭐️ พลัฎฐ์ พะ-ลัด ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
⭐️ พลากร พะ-ลา-กอน บ่อเกิดแห่งกำลัง
⭐️ พลาธิป พะ-ลา-ทิบ ผู้มีพลังยิ่งใหญ่
⭐️ พลิน พะ-ลิน แข็งแรง มีพลัง
⭐️ พัฒนพล พัด-ทะ-นะ-พน กำลังแห่งความเจริญ
⭐️ พัทธ์ พัด ผูกพัน ติดแน่น
⭐️ พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
⭐️ พัทธพล พัด-ทะ-พน เกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลัง
⭐️ พัทธรินทร์ พัด-ทะ-ริน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
⭐️ พัทธวรรณ พัด-ทะ-วัน ผูกพันกับหนังสือ
⭐️ พันธิน พัน-ทิน สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน
⭐️ พัลลภ พัน-ลบ เป็นที่รัก
⭐️ พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
⭐️ พิตตินันท์ พิด-ติ-นัน เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
⭐️ พิตรพิบูล พิด-พิ-บูน มีทรัพย์สมบัติมากมาย
⭐️ พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด
⭐️ พิธาน พิ-ทาน กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ
⭐️ พิธิวัฒน์ พิ-ทิ-วัด เจริญด้วยระเบียบแบบแผน
⭐️ พิธิวัต พิ-ทิ-วัด ผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี
⭐️ พิพัฒน์พร พิ-พัด-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ
⭐️ พิพัฒนพร พิ-พัด-ทะ-นะ-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ
⭐️ พิพิธธน พิ-พิด-ทน มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
⭐️ พิภพภัทร พิ-พบ-พัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
⭐️ พิมุกต์ พิ-มุก ผู้หลุดพ้น
⭐️ พิโมกข์ พิ-โมก หลุดพ้น
⭐️ พิยุทธ พิ-ยุด ปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้
⭐️ พิรภพ พิ-ระ-พบ ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า
⭐️ พิรัล พิ-รัน หายาก งาม โปร่งบาง
⭐️ พิริยกร พิ-ริ-ยา-กอน สร้างความเพียร มีความเพียร
⭐️ พิรุณฤทธิ์ พิ-รุน-ริด ความสำแร็จแห่งพระพิรุณเทวดาแห่งน้ำ
⭐️
⭐️ พีรณัฐ พี-ระ-นัด ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรดนย์ พี-ระ-ดน ผู้ชายผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรพล พี-ระ-พน มีพลังกล้าหาญ
⭐️ พีรพัฒน์ พี-ระ-พัด ความเจริญของผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรยากร พี-ระ-ยา-กอน มือที่มีความเพียรมานะ
⭐️ พีรยุทธ พี-ระ-ยุด การรบของผู้กล้า
⭐️ พุฒิธร พุด-ทิ-ทอน ผู้มีความมั่งคั่ง
⭐️ พุฒิธาดา ทุด-ทิ-ทา-ดา ผู้มีความมั่งคั่ง
⭐️ พุฒินาท พุด-ทิ-นาด บันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ
⭐️ พุฒิพร พุด-ทิ-พอน ผู้มั่งคั่งและประเสริฐ
⭐️ พุฒิเมธ พุด-ทิ-เมด เจริญด้วยปัญญา
⭐️ พุทธิพร พุด-ทิ-พอน ปัญญาดี
⭐️ พุทธิมา ทุด-ทิ-มา ผู้มีปัญญา
⭐️ โพธิกร โพ-ทิ-กอน ผู้สร้างความรู้
⭐️ โพธิวัฒน์ โพ-ทิ-วัด เจริญด้วยปัญญา
⭐️ ไพรัลย์ ไพ-รัน ความโปร่งบาง หายาก
⭐️ ภคนันท์ พะ-คะ-นัน ยินดีในโชค หรือสิริมงคล
⭐️ ภควัต พะ-คะ-วัด ผู้มีโชค
⭐️ ภคิน พะ-คิน ผู้มีโชค มีสิริมงคล
⭐️ ภณ พน พูดหรือกล่าว
⭐️ ภพธร พบ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ
⭐️ ภพธรรม พบ-ทำ ธรรมประจำภพ
⭐️ ภพนิพิฐ พบ-พิ-นิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
⭐️ ภรัณยู พะ-รัน-ยู ผู้ปกป้อง ผู้คุ้มครอง พระอาทิตย์
⭐️ ภวัต พะ-วัด ผู้เจริญ
⭐️ ภวินท์ พะ-วิน เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
⭐️ ภวิล พะ-วิน ความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล
⭐️ ภโวทัย พะ-โว-ไท รุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก
⭐️ ภัคธร พัก-คะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
⭐️ ภัคพนธ์ พัก-คะ-พน ร่วมผูกพัน
⭐️ ภัคพล พัก-คะ-พน มีโชคเป็นพลัง
⭐️ ภัทรกร พัด-ทระ-กอน สร้างสิ่งดีงาม สร้างสิริมงคล
⭐️ ภัทรดนัย พัด-ทระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เจริญ
⭐️ ภัทรธร พัด-ทระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล
⭐️ ภัทรนันท์ พัด-ทระ-นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม
⭐️ ภัทรพร พัด-ทระ-พอน เจริญและประเสริฐ
⭐️ ภัทรพล พัด-ทระ-พน บุคคลที่ประเสริฐ
⭐️ ภัทรภณ พัด-ทระ-พน พูดสิ่งดีงาม พูดดี
⭐️ ภัทราวุธ พัด-ทรา-วุด มีอาวุธดี อาวุธงาม
⭐️ ภัทรินทร์ พัด-ทะ-ริน เจ้าแห่งความเจริญ
⭐️ ภากร พา-กอน ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
⭐️ ภาคิน พา-คิน ผู้มีโชค มีกำไร
⭐️ ภาณิน พา-นิน ผู้พูดเก่ง นักพูด
⭐️ ภาณุภัทร พา-นุ-พัด เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
⭐️ ภาธร พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง
⭐️ ภานรินทร์ พา-นะ-ริน รัศมีของจอมคน
⭐️ ภานุกร พา-นุ-กอน แสงอาทิตย์ แสงตะวัน
⭐️ ภานุวัฒน์ พา-นุ-วัด เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
⭐️ ภาม พาม เดช
⭐️ ภาวัต พา-วัด มีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง
⭐️ ภีมพล พี-มะ-พน มีพลังน่าเกรงขาม
⭐️ ภูธน พู-ทน มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูธิป พู-ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูบดินทร์ พู-บดิน พระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ภูบดี พู-พอ-ดี เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูมิ พูม แผ่นดิน
⭐️ ภูมิธรรม พูม-ทำ พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม
⭐️ ภูมินันท์ พู-มิ-นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน
⭐️ ภูมิพัฒน์ พู-มิ-พัด ผู้เจริญในแผ่นดิน
⭐️ ภูมิภัทร พู-มิ-พัด ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
⭐️ ภูมิรพี พูม-ระ-พี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
⭐️ ภูริณัฐ พู-นิ-รัด นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง
⭐️ ภูรินท์ พู-ริน เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ภูรี พู-รี แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล
⭐️ ภูวดล พู-วะ-ดน แผ่นดิน
⭐️ ภูวนนท์ พู-วะ-นน พอใจในแผ่นดิน
⭐️ ภูวนัตถ์ พู-วะ-นัด มีประโยชน์ในโลก
⭐️ ภูวนาถ พู-วะ-นาด พระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ โภควินท์ โพ-คะ-วิน ได้รับโภคทรัพย์ มีโภคทรัพย์มาก
⭐️ โภคิน โพ-คิน ผู้มีโภคะ
⭐️ มติมนต์ มะ-ติ-มน ผู้มีความรู้ ผู้มีความคิด
⭐️ มนต์ณัฏ มน-นัด คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
⭐️ มนต์ณัฐ มน-นัด มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
⭐️ มนต์ธร มน-ทอน ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง
⭐️ มานเมตต์ มาน-เมด จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
⭐️ มีเกียรติ มี-เกียด เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ
⭐️ มุขพล มุ-ขะ-พน ผู้มีกำลังมาก
⭐️ มุนินทร์ มุ-นิน จอมนักปราชญ์
⭐️ เมธพนธ์ เม-ทะ-พน ผูกพันด้วยปัญญา
⭐️ โมกข์ โมก ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น
⭐️ ยติภัทร ยะ-ติ-พัด นักบวชผู้เจริญแล้ว
⭐️ ยิ่งคุณ ยิ่ง-คุน มีคุณยิ่ง
⭐️ ยุทธไกร ยุด-ทะ-ไกร เก่งในการรบ
⭐️ โยธิน โย-ทิน ผู้ชนะ
⭐️ รฐนนท์ ระ-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
⭐️ รณกร รน-นะ-กอน การรบ นักรบ
⭐️ รณพร รน-นะ-พอน มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ
⭐️ รณพีร์ รน-นะ-พี วีรบุรุษในสนามรบ
⭐️ รณรต รน-นะ-รด ผู้ยินดีในการรบ
⭐️ รณวร รน-นะ-วอน ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
⭐️ รตน ระ-ตะ-นะ ความรื่นรมย์
⭐️ รติบดี ระ-ติ-บอ-ดี พระเจ้าแห่งความรัก
⭐️ ร่มธรรม ร่ม-ทำ ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม ร่มเงาแห่งความดี
⭐️ รมย์ รม น่ารื่นรมย์
⭐️ รวินันท์ ระ-วิ-นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิพล ระ-วิ-พน มีกำลังดุจพระอาทิตย์
⭐️ รัฐนันท์ รัด-ถะ-นัน เป็นที่ยินดีของประเทศ
⭐️ รัตนธรรม์ รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี
⭐️ รัตนธรรม รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี
⭐️ รัตนพล รัด-ตะ-นะ-พน มีกำลังอันประเสริฐ
⭐️ รามิล รา-มิน กามเทพ
⭐️ ราเมนทร์ รา-เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ รุ่งภพ รุ่ง-พบ โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง
⭐️ รุ่งวิกรัย รุ่ง-วิ-ไกร ค้าขายเจริญ
⭐️ ฤทธิรณ ริด-ทิ-รน ความเก่งกล้าในการรบ
⭐️ ลภน ละ-พน การได้ ลาภ
⭐️ ลวิตร ละ-วิด เครื่องเกี่ยว เคียว
⭐️ ลัทธพล ลัด-ทะ-พน มีพลัง ทรงพลัง
⭐️ ลาภิน ลา-พิน ผู้มีลาภ
⭐️ วทันยู วะ-ทัน-ยู ผู้ใจบุญสุนทาน
⭐️ วนันต์ วะ-นัน แนวป่า ชายป่า
⭐️ วรกมล วอ-ระ-กะ-มน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรกันต์ วอ-ระ-กัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ วรณ วะ-รน ป้อง กำแพง การป้องกันภัย
⭐️ วรดนัย วอ-ระ-ดะ-ไน ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
⭐️ วรดร วอ-ระ ดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
⭐️ วรถ ระ-รด ไม้ค้ำ
⭐️ วรท วะ-รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
⭐️ วรทย์ วะ-รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
⭐️ วรทัต วอ-ระ-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
⭐️ วรธน วอ-ระ-ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
⭐️ วรนน วอ-ระ-นน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรนาถ วอ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วรนิพิฐ วอ-ระ-นิ-พิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น
⭐️ วรบรรณ วอ-ระ-บัน ประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด
⭐️ วรพรต วอ-ระ-พด มีพรดอันประเสริฐ
⭐️ วรพล วอ-ระ-พน มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ
⭐️ วรภพ วอ-ระ-พบ มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
⭐️ วรมน วอ-ระ-มน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรเมธ วอ-ระ-เมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
⭐️ วรรณลภย์ วัน-ลบ ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง
⭐️ วรรณิก วัน-นิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน
⭐️ วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ
⭐️ วรวัฒน์ วอ-ระ-วัด ประเสริฐและเจริญ
⭐️ วรวิทย์ วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวิบูล วอ-ระ-วิ-บูน เต็มไปด้วยความดีงาม
⭐️ วรวุฒิ วอ-ระ-วุด มีความประเสริฐและความเจริญ
⭐️ วรัตถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
⭐️ วรัตม์ วะ-รัด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ วรัท วะ-รัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร
⭐️ วรัทยา วะ -รัด-ทะ-ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
⭐️ วรากร วะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
⭐️ วรานนท์ วะ-รา-นน ความยินดีในสิ่งประเสริฐ
⭐️ วราเมธ วะ-รา-เมธ ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
⭐️ วรายุทธ วะ-รา-ยุด เลิศในการรบ
⭐️ วริทธิ์ วะ-ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วริทธิ์ธร วะ-ริด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วรียะ วะ-รี-ยะ ประเสริฐสุด สุดที่รัก
⭐️ วรุดม วะ-รุ-ดม ประเสริญและสูงสุด
⭐️ วรุตม์ วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ วเรณย์ วะ-เรน ประเสริฐสุด
⭐️ วโรตม์ วะ-โรด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ วัณณุวรรธน์ วัน-นุ-วัด ทางแห่งความเจริญ
⭐️ วัทธิกร วัด-ทิ-กอน ทำกำไร
⭐️ วัทน์ วัด การพูด ใบหน้า
⭐️ วัทนพร วัด-ทะ-นะ-พอน ใบหน้าสวย พูดดี
⭐️ วัลลภ วัน-ลบ คนโปรด คนรัก
⭐️ วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ
⭐️ วาริพันธน์ วา-ริ-พัน การขังน้ำ
⭐️ วิกรม วิ-กรม พากเพียร ความห้าวหาญ
⭐️ วิกรานต์ วิ-กราน ผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ
⭐️ วิดรณ์ วิ-ดอน ข้ามพ้นความทุกข์
⭐️ วิทิต วิ-ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้รู้
⭐️ วิทูร วิ-ทูน ผู้ฉลาด
⭐️ วิธวิทย์ วิด-ทะ-วิด ผู้ฉลาด
⭐️ วิธวินท์ วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ
⭐️ วิธาน วิ-ทาน กฎเกณฑ์ ระเบียบ
⭐️ วินธัย วิน-ไท ผลไม้ ชื่อภูเขา
⭐️ วินิทร วิ-นิด ตื่นเสมอ ขยัน
⭐️ วิพุธ วิ-พุด ผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์
⭐️ วิภพ วิ-พบ ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ
⭐️ วิภู วิ-พู ผู้เป็นเจ้า
⭐️ วิมุต วิ-มุด ผู้หลุดพ้นแล้ว
⭐️ วิมุทร์ วิ-มุด บานแล้ว
⭐️ วิรัล วิ-รัน บาง โปร่ง หายาก งาม
⭐️ วิริทธิ์พล วิ-ริด-พน มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วิวรรธน์ วิ-วัด ความเจริญรุ่งเรือง
⭐️ วิวิธวินท์ วิ-วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ
⭐️ วีรพล วี-ระ-พน กำลังของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรภัทร วี-ระ-พัด ผู้กล้าหาญและเจริญ
⭐️ วีรยุทธ วี-ระ-ยุด นักรบผู้กล้า
⭐️ วีรวัฒน์ วี-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความกล้า
⭐️ วีรวุฒิ วี-ระ-วุด เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
⭐️ วีรากร วี-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
⭐️ วุฒิกร วุด-ทิ-กอน ผู้สร้างความเจริญ
⭐️ วุฒิภัทร วุด-ทิ-พัด เจริญและดีงาม
⭐️ เวทิต เว-ทิด ให้รู้
⭐️ เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม
⭐️ แว่นแก้ว แว่น-แก้ว สะท้อนให้เห็นคุณค่า
⭐️ ไวทย์ ไว มีความรู้
⭐️ ไวทิน ไว-ทิน ผู้รู้
⭐️ ไวภพ ไว-พบ อำนาจ ความเจริญ
⭐️ ไววิทย์ ไว-วิด อำนาจ ความเจริญ
⭐️ อดิเทพ อะ-ดิ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อดิรถ อะ-ดิ-รด นักรบเอ่น จอมทัพ
⭐️ อดุลย์ อะ-ดุน ไม่มีที่เปรียบ ไม่มีอะไรเทียบ
⭐️ อดุลวิทย์ อะ-ดุน-วิด มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย
⭐️ อติกันต์ อะ-ติ-กัน น่ารักยิ่ง
⭐️ อติคุณ อะ-ติ-คุน มีคุณธรรมยิ่ง
⭐️ อติเทพ อะ-ติ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อติวัณณ์ อะ-ติ-วัน การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
⭐️ อธิน อะ-ทิน ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง
⭐️ อธินาถ อะ-ทิ-นาด ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่
⭐️ อธิป อะ-ทิบ ผู้เป็นใหญ่
⭐️ อธิปัตย์ อะ-ทิ-ปัด ความเป็นใหญ่
⭐️ อธิพันธ์ อะ-ทิ-พัน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
⭐️ อธิยุต อะ-ทิ-ยุด ขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง
⭐️ อธิวัฒน์ อะ-ทิ-วัด ความเจริญที่ยิ่งใหญ่
⭐️ อนณ อะ-นน ผู้ไม่มีหนี้
⭐️ อนรรฆ อะ-นัก หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
⭐️ อนล อะ-นน ไฟ อัคนีเทพ
⭐️ อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ
⭐️ อนังคณ์ อะ-นัง ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง
⭐️ อนัดดา อะ-นัด-ดา ไม่ยึดถือ
⭐️ อนันตพร อะ-นัน-ตะ-พอน ดีไม่มีที่สิ้นสุด
⭐️ อนาวิล อะ-นา-วิน ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส
⭐️ อนิก อะ-นิก กองทัพ
⭐️ อนิรุทธ์ อะ-นิ-รุด ผู้ชนะเสมอ ผู้ไม่ดับ ไม่มีใครห้ามได้
⭐️ อนิวัต อะ-นิ-วัด ผู้ไม่หวนกลับ สู่ความชั่ว
⭐️
⭐️ อนิวัตติ์ อะ-นิ-วัด การไม่หวยกลับ สู่ความชั่ว
⭐️
⭐️ อนุตร อะ-นุด ผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม
⭐️ อนุทัต อะ-นุ-ทัด มอบให้ อนุญาต
⭐️ อนุทัย อะ-นุ-ไท ความกรุณา ความใจดี
⭐️ อนุนัย อะ-นุ-ไน ความเป็นมิตร
⭐️ อนุนาท อะ-นุด-นาด เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ
⭐️ อนุพนธ์ อะ-นุ-พน เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง
⭐️ อนุภัทร อะ-นุ-พัด เจริญเนือง ๆ ดีงามอยู่เสมอ
⭐️ อนุยุต อะ-นุ-ยุด ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน
⭐️ อนุรักข์ อะ-นุ-รัก รักษา คุ้มครอง
⭐️ อนุวรรตน์ อะ-นุ-วัด ประพฤติปฏิบัติตาม
⭐️ อนุวรรธน์ อะ-นุ-วัด เจริญตาม
⭐️ อนุวัต อะ-นุ-วัด ผู้ประพฤติตาม
⭐️ อนุวิท อะ-นุ-วิด รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง
⭐️ อภิคม อะ-พิ-คม การเยี่ยม การร่วม
⭐️ อภิธรม์ อะ-พิ-ทอน ธรรมะขั้นสูง
⭐️ อภิธาร อะ-พิ-ทาน ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่
⭐️ อภินัทธ์ อะ-พิ-นัด ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
⭐️ อภินันทน์ อะ-พิ-นัน ผูกพันยิ่ง
⭐️ อภิบาล อะ-พิ-บาน ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง
⭐️ อภิมุข อะ-พิ-มุก เป็นหัวหน้า ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อภิยุต อะ-พิ-ยุด ประกอบยิ่ง
⭐️ อภิรต อะ-พิ-รด ผู้ยินดียิ่ง
⭐️ อภิวรรธน์ อะ-พิ-วัด มีความเจริญยิ่ง
⭐️ อภิวัฒน์ อะ-พิ-วัด ความเจริญ
⭐️ อภิวุฒิ อะ-พิ-วุด ความเจริญ
⭐️ อมรรัตน์ อะ-มอน-รัด เพชร
⭐️ อมรินทร์ อะ-มะ-ริน พระอินทร์
⭐️ อรรณพ อัน-นบ ทะเล มหาสมุทร
⭐️ อรรถนนท์ อัด-ถะ-นน ผู้ยินดีในประโยชน์
⭐️ อรรถพันธ์ อัด-ถะ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง
⭐️ อรรถวิท อัด-ถะ-วิด ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ
⭐️ อรรถวิทย์ อัด-ถะ-วิด ผู้รู้หลักการ
⭐️ อลงกฤต อะ-ลง-กริด ตกแต่ง ประดับประดา
⭐️ อัครพนธ์ อัก-คระ-พน ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ
⭐️ อัครวินท์ อัก-คระ-วิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
⭐️ อังควร อัง-คะ-วอน ผู้มีรูปงาม
⭐️ อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
⭐️ อัณณ์ อัน แม่น้ำ ตัวหนังสือ
⭐️ อัตถ์ อัด เนื้อความ ประโยชน์ ความต้องการ
⭐️ อัตรคุปต์ อัด-ตระ-คุบ คุ้มครองตน ปกครองตน
⭐️ อัทธ์ อัด กาล เวลา ทาง ภาค
⭐️ อัทธนีย์ อัด-ทะ-นี เป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน
⭐️ อันฑาการ อัน-ทา-กาน รูปไข่ กลมรี
⭐️ อันน์ อัน ข้าว
⭐️ อาณกร อา-นะ-กอน ผู้สร้างอำนาจ
⭐️ อาณัติ อา-นัด การบังคับบัญชา
⭐️ อาณันย์ อา-นัน ความไม่มีหนี้
⭐️ อานนท์ อา-นน ความเพลิดเพลิน
⭐️ อานัณย์ อา-นัน ความไม่มีหนี้
⭐️ อานัน อา-นัน หน้า ปาก
⭐️ อานันท์ อา-นัน ความบันเทิง ความชื่นใจ
⭐️ อายุทัย อา-ยุ-ไท บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข
⭐️ อายุธ อา-ยุด อาวุธ เครื่องรบ
⭐️ อายุวัต อา-ยุ-วัด มีอายุยืน
⭐️ อารัทธ์ อา-รัด เริ่มต้นแล้ว
⭐️ อำมฤต อำ-มะ-ริด น้ำทิพย์
⭐️ อำมาตย์ อำ-หมาด ผู้ช่วยเหลือ
⭐️ อิงครัต อิง-คะ-รัด ผู้ยินดีในความรู้
⭐️ อิฏฐา อิด-ถา น่ารัก
⭐️ อิทธิกร อิด-ทิ-กอน ผู้สร้างความสำเร็จ
⭐️ อิทธินพ อิด-ทิ-นบ มีความสำเร็จใหม่ ๆ
⭐️ อิทธิพร อิด-ทิ-พอน ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
⭐️ อิทธิพัทธ์ อิด-ทิ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
⭐️ อิทธิมนต์ อิด-ทิ-มน มีความสำเร็จ
⭐️ อุทธิ อุด-ธิ ทะเล
⭐️ อุทัค อุ-ทัก ผู้เบิกบานใจ
⭐️ อุภัยภัทร อุ-ไพ-ยะ-พัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ
⭐️ เอกภพ เอก-กะ-พบ เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง
⭐️ เอื้อการย์ เอื้อ-กาน ค้ำจุนกิจการ เอาใจใส่ในหน้าที่
⭐️ เอื้ออังกูร เอื้อ-อัง-กูน อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล
⭐️ โอบนิธิ โอบ-นิ-ทิ กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย
⭐️ กรกวรรษ กะ-หรก-วัด ฝนลูกเห็บ
⭐️ กรทักษ์ กอ-ระ-ทัก ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
⭐️ กฤตลักษณ์ กริด-ตะ-ลัก ประเสริฐ
⭐️ กฤศ กริด เล็ก บาง น้อย
⭐️ กฤษกร กริด-สะ-กอน สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
⭐️ กฤษฎ์ กริด ข้าวกล้า
⭐️ กฤษณ์ กริด พระกฤษณะ ดำ
⭐️ กฤษณพล กริด-สะ-นะ-พน กำลังของพระกฤษณะ
⭐️ กลศ กลด ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์
⭐️ กษม กะ-สม อดทน อดโทษ แผ่นดิน
⭐️ กษมล กะ-สะ-มน ทำลายมนทิล
⭐️ ก่อฤกษ์ ก่อ-เริก ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี
⭐️ กันตพงศ์ กัน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
⭐️ กันตยศ กัน-ตะ-ยด มียศเป็นที่รัก
⭐️ กันต์ศม กัน-สม มีความสงบอันเป็นที่รัก
⭐️ คณพศ คะ-นะ-พด มีอำนาจในหมู่คณะ
⭐️ คณัสนันท์ คะ-นัด-สะ-นัน เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
⭐️ คมศร คม-สอน ลูกศรที่แหลมคม
⭐️ คมสร คม-สอน ลูกศรที่แหลมคม
⭐️ คมสัน คม-สัน ท่วงทีประเปรียว ว่องไว ฉลาด
⭐️ คมสันต์ คม-สัน ความสงบอันลึกซึ้ง
⭐️ ครองยศ ครอง-ยด รักษาตำแหน่งไว้
⭐️ ณฐพงศ์ นะ-ถะ-พง เชื้อสายของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐพงศ์ นัด-ถะ-พง ตระกูลที่มีความรู้ดี
⭐️ ณัฐยศ นัด-ถะ-ยด นักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ ณัฐฤกษ์ นัด-ถะ-เริก เวลาที่ดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐสม นัด-ถะ-สม เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์
⭐️ ตรัส ตรัด แจ้ง
⭐️ ทักษ์ ทัก ขยัน ฉลาด มีทักษะ
⭐️ ทักษ์ดนัย ทัก-ดะ-ไน บุตรชายผู้ฉลาด
⭐️ ทัตพงศ์ ทัด-พง ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
⭐️ ทัตสรวง ทัด-สวง สวรรค์ประทานมา
⭐️ ทัศน์พล ทัด-สะ-พน ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง
⭐️ ธยศ ทะ-ยด มีความรู้เป็นยศ
⭐️ ธรรมสรณ์ ทำ-มะ-สอน ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความเป็นที่พึ่ง
⭐️ ธรรศ ทัด ความกล้าหาญ ความอหังการ
⭐️ นฤสรณ์ นะ-รึ-สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
⭐️ นวพรรษ นะ-วะ-พัด ปีใหม่
⭐️ นัทธพงศ์ นัด-ทะ-พง เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
⭐️ นันทพงศ์ นัน-ทะ-พง เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน
⭐️ นันทยศ นัน-ทะ-ยด มีความสุขและมียศ
⭐️ บรรณสรณ์ บัน-นะ-สอน มีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง
⭐️ ปงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
⭐️ ปฐมฤกษ์ ปะ-ถม-มะ-เริก เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล
⭐️ ปพนสรรค์ ปะ-พน-สัน สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด
⭐️ ปสัตถ์ ปะ-สัด ผู้ถูกชมเชย
⭐️ ปสันน์ ปะ-สัน เลื่อมใส ผ่องใส
⭐️ ปองสม ปอง-สม สมปอง
⭐️ พงศกร พง-สะ-กอน สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์
⭐️ พงศ์กฤต พง-กริด ยุคทองของตระกูล
⭐️ พงศ์ธร พง-ทอน ผู้สืบสกุล ดำรงวงศ์สกุล
⭐️ พงศธร พง-สะ-ทอน บรรพบุรุษ
⭐️ พงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
⭐️ พงศ์พล พง-พน เป็นพลังของวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศ์พัทธ์ พง-พัด เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศพัศ พง-สะ-พัด เชื้อสายผู้มีอำนาจ
⭐️ พงศ์ภรณ์ พง-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล
⭐️ พงศ์ภัค พง-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศภัค พง-สะ-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
⭐️ พนสณฑ์ พะ-นะ-สน แนวป่า ทิวไม้
⭐️ พรสวรรค์ พอน-สะ-หวัน ความสามารถพิเศษ คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด
⭐️ พร้อมพงศ์ พร้อม-พง ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม
⭐️ พฤกษ์ พรึก ต้นไม้
⭐️ พศวัต พด-สะ-วัด ผู้มีอำนาจ
⭐️ พสธร พด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ
⭐️ พัสกร พัด-สะ-กอน ผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ
⭐️ ภพสรรค์ พบ-สัน สร้างภพ สร้างโลก
⭐️ ภัทรศัย พัด-ทระ-ไส อยู่อย่างมีความสุข
⭐️ มงคลฤกษ์ มง-คน-เริก ฤกษ์ดี คราวหรือเวลาดี
⭐️ มนต์มนัส มน-มะ-นัด มนต์แห่งดวงใจ
⭐️ มนัสนันท์ มะ-นัด-สะ-นัน มีใจสุขสำราญ
⭐️ ยงยศ ยง-ยด มียศยั่งยืนนาน
⭐️ ยศกร ยด-สะ-กอน ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
⭐️ ยศนันท์ ยด-สะ-นน ยินดีในยศ
⭐️ ยศพนธ์ ยด-สะ-พน เกี่ยวข้องด้วยยศ
⭐️ ยศพร ยด-สะ-พอน มียศอันประเสริฐ
⭐️ ยศพล ยด-สะ-พน มียศและมีพลัง
⭐️ ยศพัฒน์ ยด-สะ-พัด เจริญด้วยยศ
⭐️ ยศพัทธ์ ยด-สะ-พัด เกี่ยวข้องด้วยยศ
⭐️ ยศภัทร ยด-สะ-พัด เจริญ หรือดีงามด้วยยศ
⭐️ ยศวร ยด-สะ-วอน มียศอันประเสริฐ
⭐️ รหัท ระ-หัด ทะเล
⭐️ ลภัส ละ-พัด สมบัติ ลาภ
⭐️ วงศธร วง-สะ-ทอน ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล
⭐️ วงศพัทธ์ วง-สะ-พัด ผูกพันสกุลวงศ์
⭐️ วงศ์วรรธน์ วง-วัด ตระกูลผู้เจริญ
⭐️ วนัสนันท์ วะ-นัด-สะ-นัน ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
⭐️ วรพงศ์ วอ-ระ-พง มีตระกูลดี
⭐️ วรยศ วอ-ระ-ยด มียศอันประเสริฐ
⭐️ วรสรณ์ วอ-ระ-สอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วสันต์พรรษ วะ-สัน-พัด ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ
⭐️ ศตรรฆ สะ-ตัก มีค่ามาก
⭐️ ศรณ์ สอน ที่พึ่ง
⭐️ ศรวัณ สอ-ระ-วัน เดือนศรวัณ ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม
⭐️
⭐️ ศรัณย์ภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
⭐️ ศรันภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
⭐️ ศรันย์ สะ-รัน อันเป็นที่พึ่ง
⭐️ ศรันย์พร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ ศักย์ศรณ์ สัก-สอน ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง
⭐️ ศักรนันทน์ สัก-กระ-นัน โอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน
⭐️ ศักรภพ สัก-กระ-พบ สวรรค์
⭐️ ศักรภพน์ สัก-กระ-พบ สวรรค์
⭐️ สกนธ์พล สะ-กน-พน มีกำลังมาก
⭐️ สกลวรรธน์ สะ-กน-วัด พร้อมด้วยความเจริญ
⭐️ สนันตน์ สะ-นัน นิรันดร ยิ่งยืนนาน
⭐️ สพล สะ-พน มีพลัง แข็งแรง
⭐️ สพลดนัย สะ-พน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีพลัง
⭐️ สมัตถ์ สะ-มัด ผู้สามารถ องอาจ
⭐️ สรณ์ สอน ที่พึ่ง ที่ระลึก
⭐️ สรธร สอ-ระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง
⭐️ สรภัศ สอ-ระ-พัด มีความเร็ว
⭐️ สรัล สะ-รัน ต้นสน ซื้อตรง
⭐️ สหธรรม สะ-หะ-ทำ ธรรมอันเดียวกัน
⭐️ สหัพย์ สะ-หับ มิตรสหาย
⭐️ สัณหณัฐ สัน-หะ-นัด นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
⭐️ สันต์ทศน์ สัน-ทด มีทัศนะอันงดงาม
⭐️ สันต์ภพ สัน-พบ โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก
⭐️ หทัยทัต หะ-ไท-ทัด เป็นที่ถูกใจ
⭐️ หรรษกร หัด-สะ-กอน เกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ
⭐️ หรรษธร หัน-สะ-ทอน ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์
⭐️ หรรษพล หัด-สะ-พน มีกำลังที่น่ายินดี
⭐️ หรรษมนัส หัด-สะ-มะ-นัด จิตใจรื่นเริง
⭐️ หรรษยศ หัด-สะ-ยด ตำแหน่งที่น่าพอใจ
⭐️ หรรษรักษ์ หัด-สะ-รัก ความยินดีที่ควรรักษาไว้
⭐️ หฤษฎ์ หะ-ริด น่าชื่นชมยินดี
⭐️ หัตถพร หัด-ถะ-พอน มือที่สร้างสิ่งที่ดี ๆ
⭐️ ฐานัส ถา-นัด โดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม
⭐️ ฐิติวัสส์ ถิ-ติ-วัด ยืนยาวตลอดปี
⭐️ ณัฐทิศ นัด-ทิด ทิศของนัดปราชญ์
⭐️ ณัฐภาส นัด-ถะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐเศรษฐ นัด-ถะ-เสด นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
⭐️ ณัฐสิทธิ์ นัด-ถะ-สิด ความสำเร็จของนักปราขญ์
⭐️ ณัฐสุต นัด-ถะ-สุด ลูกนักปราชญ์
⭐️ ดนิษฐ์ ดะ-นิด เล็ก
⭐️ ดนุสรณ์ ดะ-นุ-สอน มีคนเป็นที่พึ่ง พึ่งตน
⭐️ ดิษย์ ดิด เป็นมงคล
⭐️ ดิสรณ์ ดิ-สอน สรณะสามประการ
⭐️ ตนิษฐ์ ตะ-นิด เล็ก
⭐️ ตนุสรณ์ ตะ-นุ-สอน พึ่งตนเอง
⭐️ ติณห์ ติน กล้าแข็ง แหลมคม
⭐️ ติสรณ์ ติ-สอน สรณะสามประการ
⭐️ ไตรทศ ไตร-ทด สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
⭐️ ทัพพสาร ทับ-พะ-สาน มีทรัพย์เป็นแก่นสาร
⭐️ ธนิษฐ์ ทะ-นิด ชื่อดาวฤกษ์
⭐️ ธนิสร ทะ-นิด-สอน เจ้าแห่งทรัพย์
⭐️ ธนุส ทะ-นุด ธนู
⭐️ ธเนศ ทะ-เนด ร่ำรวย มีทรัพย์
⭐️ ธเนศพล ทะ-เนด-พน กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
⭐️ ธรนิศ ทอน-ระ-นิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ธาราวรรษ ทา-รา-วัด ฝนจำนวนมาก
⭐️ ธิติสรณ์ ทิ-ติ-สอน พึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้
⭐️ ธิษณ์ ทิด ฉลาด
⭐️ ธีรศานต์ ที-ระ-สาน กล้าหาญและสงบนิ่ง
⭐️ ธีรสิทธิ์ ที-ระ-สิด ผู้มีความสำเร็จ
⭐️ ธีร์สุต ที-สุด ลูกนักปราชญ์
⭐️ นภสินธุ์ นบ-พะ-สิน ทางช้างเผือก
⭐️ นภัสรพี นะ-พัด-ระ-พี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
⭐️ นรเศรษฐ์ นอ-ระ-เสด ผู้มีความมั่งคั่ง
⭐️ นเรศ นะ-เรด จอมคน พระราชา
⭐️ นฤเบศ นะ-รึ-เบด ยอดชาย
⭐️ นฤเบศร์ นะ-รึ-เบด ยอดชาย เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง
⭐️ นันทิศ นัน-ทิด เจ้าแห่งความสุข
⭐️ นิธิศ นิ-ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
⭐️ นิภาส นิ-พาด แสงสว่าง รัศมีส่องแสง
⭐️ นิษฐ์ นิด สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
⭐️ นิสสรณ์ นิด-สอน การสลัดตนเองออกจากความทุกข์
⭐️ บดีศร บอ-ดี-สอน นายผู้เป็นใหญ่
⭐️ บุริศร์ บุ-ริด เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
⭐️ ปฏษฏิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
⭐️ ปรเมศวร์ ปะ-ระ-เมด ผู้เป็นใหญ่ พระวิษณุ
⭐️ ปรเมษฐ์ ปะ-ระ-เมด พระพรหม
⭐️ ประดิษฐา ประ-ดิด-ถา ตั้งมั่น
⭐️ ประภวิษณุ์ ประ-พะ-วิด มีเดช มีพลัง
⭐️ ประมนัส ประ-มะ-นัด มึวามปราโมทย์
⭐️ ปรุฬห์ ปะ-รุน ผู้งอกงาม เจริญ
⭐️ ปฤษฎิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
⭐️ ปฤษฎี ปริด-สะ-ดี รัศมี สัมผัส
⭐️ ปฤษนี ปริด-สะ-นี เล็ก บอบบาง
⭐️ ปวริศ ปะ-วะ-ริด ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ ปวริศร ปะ-วะ-ริด-สอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ ปวเรศ ปะ-วะ-เรด ผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ
⭐️ ปสุต ปะ-สุด ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปาณสาร ปา-นะ-สาน กำลังว่องไวประเปรียว
⭐️ ปาณัสม์ ปา-นัด เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
⭐️ ปารเมศ ปา-ระ-เมด บารมี
⭐️ ปารย์ ปาน ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
⭐️ ปิยทัศน์ ปิ-ยะ-ทัด น่ารัก มีเสน่ห์
⭐️ ปิโยรส ปิ-โย-รด ลูกชายอันเป็นที่รัก
⭐️ ปีย์มนัส ปี-มะ-นัด มีใจน่ารัก
⭐️ ปุณมนัส ปุน-มะ-นัด มีใจสะอาด
⭐️ เปศล เป-สน สันทัด ฉลาด งามน่ารัก
⭐️ โปษัณ โป-สัน การเลี้ยงดู การอบรม
⭐️ ผณิศวร ผะ-นิ-สวน นาคราช
⭐️ พรภวิษย์ พอน-พะ-วิด อนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
⭐️ พรรษวุฒิ พัด-สะ-วุด ความรู้อันประเสริฐ
⭐️ พรหมธาดา พรม-ทา-ดา พระพรหมผู้สร้าง
⭐️ พรหมพิริยะ พรม-พิ-ริ-ยะ มีความเพียรประเสริฐ
⭐️ พริษฐ์ พะ-ริด ประเสริฐสุด
⭐️ พริสร พะ-ริด-สอน ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ พลศรุต พน-สะ-รุด มีชื่อเสียงด้านพลัง
⭐️ พลิศ พะ-ลิด จอมพลัง เจ้าแห่งพลัง
⭐️ พลิศร พะ-ลิด-สอน ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง
⭐️ พศวีร์ พด-สะ-วี อำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ
⭐️ พศิน พะ-สิน ผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ
⭐️ พศุตม์ พะ-สุด มีอำนาจสูงสุด
⭐️ พสิษฐ์ พะ-สิด ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
⭐️ พสุเทพ พะ-สุ-เทบ เทวดาในแผ่นดิน
⭐️ พสุธร พะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ มั่งมี
⭐️ พหุธน พะ-หุ-ทน มีทรัพย์มาก
⭐️ พันธวิศ พัน-ทะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง
⭐️ พันเลิศ พัน-เลิด เลิศยิ่ง
⭐️ พาทิศ พา-ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
⭐️ พิทวัส พิด-ทะ-วัด ผู้ฉลาด ผู้มีปัญญา
⭐️ พินทุสร พิน-ทุ-สอน ผู้มีเสียงไพเราะ
⭐️ พิศลย์ พิ-สน ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน
⭐️ พิศุทธิ์ พิ-สุด สะอาดและบริสุทธิ์
⭐️ พิศุทธิ์ธรรม พิ-สุด-ทำ ธรรมอันบริสุทธิ์
⭐️ พิสิษฐ์ พิ-สิด ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
⭐️ พีรภาส พี-ระ-พาด นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ พีรวัส พี-ระ-วัด อำนาจของวีรบุรุษ
⭐️ พีรศุภ พี- ระ-สุบ ผู้กล้าหาญและดีงาม
⭐️ พูนสวัสดิ์ พูน-สะ-หวัด ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความดี ความงาม ความรุ่งเรือง
⭐️ ภวิศ พะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในโลก
⭐️ ภานุสรณ์ พา-นุ-สอน พึ่งแสงสว่างหรือพระอาทิตย์
⭐️ ภาสวร พาด-สะ-วอน ผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์
⭐️ ภิรมย์เวศน์ พิ-รม-เวด ที่อยู่อัน่าชื่นใจ
⭐️ ภีมพศ พี-มะ-พด มีอำนาจน่าเกรงขาม
⭐️ ภูดิส พู-ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
⭐️ ภูเบศวร์ พู-เบด พระราชาผู้เป็นใหญ่
⭐️ ภูเมศ พู-เมด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ภูวิศ พู-วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ภูสิทธิ พู-สิด มีความสำเร็จในแผ่นดิน
⭐️ มนภาส มะ-นะ-พาด มน-นะ-พาด มีความสว่างทางใจ
⭐️ มนสิริ มน-สิ-หริ หัวใจที่อิ่มเอิบ
⭐️ มนัสวิน มะ-นัด-สะ-วิน มีความตั้งใจ
⭐️ มนัสวี มะ-นัด-สะ-วี ผู้มีความตั้งใจ
⭐️ มนัสวีร์ มะ-นัด-สะ-วี มีความตั้งใจ มีความคิดสูง นักปราชญ์
⭐️ มโนพัศ มะ-โน-พัด มีอำนาจทางใจ
⭐️ เมธัส เม-ทัด ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
⭐️ เมธาสิทธิ์ เม-ทา-สิด สำเร็จด้วยปัญญา
⭐️ ยศธนะ ยด-ทะ-นะ เกียรติยศเป็นทรัพย์
⭐️ ยศวริศ ยด-วะ-ริด ผู้เลิศด้วยยศ
⭐️ ยศสมบูรณ์ ยด-สม-บูน ว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ
⭐️ ยสินทร ยะ-สิน-ทอน เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
⭐️ ยิษฐา ยิด-ถา ผู้ที่เขาบูชา
⭐️ รเณศ ระ-เนด จอมทัพ เจ้าแห่งการรบ
⭐️ รดิศ ระ-ดิด เจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ
⭐️ รเมศ ระ-เมด ริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ
⭐️ รวิภาส ระ-วิ-พาด แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิสุต ระ-วิ-สุด ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์
⭐️ ราเมศ รา-เมด พระราม
⭐️ ราเมศวร์ รา-เมด พระรามผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ ลาภิศ ลา-พิด เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก
⭐️ เลิศพิพัฒน์ เลิด-พิ-พัด ความเจริญอย่างยิ่ง
⭐️ เลิศพิสิฐ เลิด-พิ-สิด ประเสริฐอย่างยิ่ง
⭐️ เลิศวรรธน์ เลิด-วัด ความเจริญอย่างยิ่ง
⭐️ วนัสบดี วะ-นัด-บอ-ดี ไม้ใหญ่ พญาใหญ่
⭐️ วรภาส วอ-ระ-พาด แสงสว่างอันประเสริฐ
⭐️ วรายุส วะ-รา-ยุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ
⭐️ วราศัย วะ-รา-ไส มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วริศ วะ-ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วริษ วะ-ริด ฝน
⭐️ วศิน วะ-สิน ผู้มีอำนาจ
⭐️ วสิษฐ์พล วะ-สิด-พน ผู้มีกำลังเยี่ยม
⭐️ วสุ วะ-สุ สมบัติ
⭐️ วสุธร วะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย
⭐️ วสุธา วะ-สุ-ทา แผ่นดิน
⭐️ วสุนันท์ วะ-สุ-นัน ยินดีในทรัพย์
⭐️ วสุพล วะ-สุ-พน มีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี
⭐️ วสุวี วะ-สุ-วี ผู้มีทรัพย์
⭐️ วัทน์สิริ วัด-สิ-หริ มีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์
⭐️ วาสุเทพ วา-สุ-เทบ พระนารายณ์
⭐️ วิทวัส วิ-ทะ-วัด ผู้ฉลาด
⭐️ วิปัศย์ วิ-ปัด เห็นแจ้ง มีความรู้
⭐️ วิภาวัส วิ-พา-วัด พระอาทิตย์
⭐️ วิภาส วิ-พาด แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์
⭐️ วิวิศน์ วิ-วิด งามอย่างวิเศษ
⭐️ วิศรม วิ-สม สงบ พักผ่อน
⭐️ วิศรุต วิ-สะ-รุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ วิศลย์ วิ-สน ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ วิสสุต วิด-สุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ วิสุทธิ์ วิ-สุด สะอาดสดใส
⭐️ วีรศรุต วี-ระ-สะ-รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
⭐️ วีริศ วี-ริด ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า
⭐️ เวทิศ เว-ทิด ผู้คงแก่เรียน
⭐️ ศดิศ สะ-ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ ศตายุ สะ-ตา-ยุ มีอายุยืน ๑๐๐ ปี
⭐️ ศรัณยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ
⭐️ ศรันยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง
⭐️ ศรายุธ สะ-รา-ยุด ผู้มีอาวุธคือลูกศร
⭐️ ศราวิน สะ-รา-วิน ผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา
⭐️ ศราวุธ สะ-รา-วุด ผู้มีศรเป็นอาวุธ
⭐️ ศริตวรรธน์ สะ-ริด-วัด บรรลุถึงความเจริญ
⭐️ ศรุต สะ-รุด มีชื่อเสียง
⭐️ ศวิต สะ-วิด ขาว
⭐️ ศศวิษาณ สะ-สะ-วิ-สาน สิ่งเหลือเชื่อ
⭐️ ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
⭐️ ศาตนันทน์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
⭐️ ศานติบูรณ์ สาน-ติ-บูน ผู้เต็มไปด้วยสันติ
⭐️ ศานิต สา-นิด คม
⭐️ ศาลิภพน์ สา-ลิ-พบ นาข้าว
⭐️ ศาศวัต สาด-สะ-วัด ยั่งยืน
⭐️ ศาสวัต สา-สะ-วัด นิรันดร ตลอดกาล
⭐️ ศิรวิทย์ สิ-ระ-วิด ความรู้ชั้นยอด
⭐️ ศิรสิทธิ์ สิ-ระ-สิด มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
⭐️ ศิรัสธร สิ-รัด-สะ-ทอน คอ
⭐️ ศิโรตม์ สิ-โรด ศีรษะ
⭐️ ศิลป์ศุภา สิน-สุ-พา เจริญด้วยศิลป
⭐️ ศิลาดล สิ-ลา-ดน แผ่นหิน
⭐️ ศิวนาถ สิ-วะ-นาด มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ ศิวเวท สิ-วะ-เวด มนตร์สรรเสริญ พระศิวะ
⭐️ ศีลวัต สี-ละ-วัด มีความประพฤติดี
⭐️ ศุทธวีร์ สุด-ทะ-วี ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ
⭐️ ศุทธา สุด-ทา ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ศุภณัฐ สุ-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ ศุภดิตถ์ สุ-พะ-ดิด ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม
⭐️ ศุภทิน สุ-พะ-ทิน วันมงคล
⭐️ ศุภนันท์ สุ-พะ-นัน ยินดีในความเจริญ
⭐️ ศุภพล สุ-พะ-พน มีกำลังอันงดงาม
⭐️ ศุภมิตร สุบ-พะ-มิด มิตรที่ดีงาม
⭐️ ศุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย พูดดี
⭐️ ศุภสัณห์ สุ-พะ-สัน ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
⭐️ ศุภสิน สุ-พะ-สิน สินทรัพย์ที่ดีงาม
⭐️ ศุวิล สุ-วิน ลม อากาศ
⭐️ เศรษฐ์ เสด ประเสริฐสุด
⭐️ เศรษฐนัย เสรด-ถะ-ไน การประหยัด
⭐️ เศรษฐา เสด-ถา เจริญที่สุด ดีเลิศ ดีที่สุด
⭐️ สดายุ สะ-ดา-ยุ ชื่อพญานก
⭐️ สถบดี สะ-ถะ-บอ-ดี เจ้าแผ่นดิน
⭐️ สถาพร สะ-ถา-พอน ยืนยง
⭐️ สมถวิล สม-ถะ-หวิน ได้ผลดังที่คิดไว้
⭐️ สมศีล สม-สีน ผู้มีศีลสม่ำเสมอ
⭐️ สมาวรรธน์ สะ-มา-วัด ปีแห่งความเจริญ
⭐️ สมิทธ์ สะ-มิด ความสำเร็จ
⭐️ สรณ์สิริ สอน-สิ-หริ มีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล
⭐️ สรรพบุณย์ สับ-บุน งามพร้อม
⭐️ สรรพวิท สับ-พะ-วิด ถึงพร้อมด้วยวิชา
⭐️ สรวิศ สอ-ระ-วิด มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง
⭐️ สรศาสตร์ สอ-ระ-สาด ตำราสงคราม
⭐️ สรายุทธ สะ-รา-ยุด รบด้วยลูกศร อาวุธคือ ศร
⭐️ สราวุธ สะ-รา-วุด มีลูกศรเป็นอาวุธ
⭐️ สริต สะ-ริด ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
⭐️ สวิตต์ สะ-วิด มีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง
⭐️ สัณฐิติ สัน-ถิ-ติ ความมั่นคง
⭐️ สัณหภาส สัน-หะ-พาด ผู้พูดไพเราะ
⭐️ สันทนา สัน-ทะ-นา การเปรียบเทียบ
⭐️ สัภยา สับ-พะ-ยา ผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์
⭐️ สาทิส สา-ทิด เห็นเหมือน เห็นพ้อง
⭐️ สาธิต สา-ทิด ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธิน สา-ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
⭐️ สารท สาด ฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือนสิบ
⭐️ สารัมภ์ สา-รัม การแข่งขัน ความริเริ่ม
⭐️ สาริทธิ์ สา-ริด ความสำเร็จแห่งแก่นสาร
⭐️ สาริน สา-ริน ผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร
⭐️ สารินท์ สา-ริน เจ้าแห่งสาระ
⭐️ สาริศ สา-ริด เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ
⭐️ สิทธา สิด-ทา ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ สิทธินนท์ สิด-ทิ -นน ยินดีในความสำเร็จ
⭐️ สิทธิพร สิด-ทิ-พอน มีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ
⭐️ สิทธิพล สิด-ทิ-พน มีพลังแห่งความสำเร็จ
⭐️ สิทธิรัตน์ สิด-ทิ-รัด ความสำเร็จที่ล้ำค่า
⭐️ สินมหัต สิน-มะ-หัด มีทรัพย์สินมาก
⭐️ สินิทธ์ สิ-นิด สนิทชิดเชื้อ
⭐️ สิปปภาส สิบ-ปะ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
⭐️ สิรดนัย สิ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นยอด
⭐️ สิรธีร์ สิ-ระ-ที นักปราชญ์ชั้นยอด
⭐️ สิรภพ สิ-ระ-พบ เป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด
⭐️ สิริภาส สิ-หริ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
⭐️ สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา
⭐️ สุทธดร สุด-ทะ-ดอน ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น
⭐️ สุทธนพ สุ-ทะ-นบ ใหม่เอี่ยม
⭐️ สุทธวีร์ สุด-ทะ-วี บริสุทธิ์และกล้าหาญ
⭐️ สุทธินันท์ สุด-ทิ-นัน เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธินัย สุด-ทิ-ไน มีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี
⭐️ สุทธิภัทร สุด-ทิ-พัด ดีงามด้วยความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธิรัตน์ สุด-ทิ-รัด ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว
⭐️ สุทมาตม์ สุด-ทะ-มาด ข่มใจตนเองได้ดี ดูแลตนเองได้ดี
⭐️ สุทิวัส สุ-ทิ-วัด วันดี วันเป็นสิริมงคล
⭐️ สุธรรม สุ-ทำ ธรรมดี กฎหมายที่ดี
⭐️ สุธินันท์ สุ-ทิ-นัน ความยินดีของนักปราชญ์
⭐️ สุธิมนต์ สุ-ทิ-มน ผู้ปัญญาดี
⭐️ สุนิติ สุ-นิ-ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
⭐️ สุพศิน สุ-พะ-สิน มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง
⭐️ สุภทัต สุ-พะ-ทัด ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภนัย สุ-พะ-ไน นำไปสู่สิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย
⭐️ สุภาดา สุ-พา-ดา พี่ชายพี่แสนดี
⭐️ สุเมธ สุ-เมด คนมีปัญญา
⭐️ สุรดิษ สุ-ระ-ดิด มีโชคดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทวดา
⭐️ สุรทิน สุ-ระ-ทิน เทพประทาน
⭐️ สุรนาท สุ-ระ-นาด บันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ
⭐️ สุรพศ สุ-ระ-พด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
⭐️ สุรพัศ สุ-ระ-พัด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
⭐️ สุรวินท์ สุ-ระ-วิน ดอกบัวงาม
⭐️ สุโรตม์ สุ-โรด ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ สุวินัย สุ-วิ-ไน ว่านอนสอนง่าย
⭐️ เสฎฐวุฒิ เสด-ถะ-วุด มีความเจริญอันดีเลิศ
⭐️ โสภณัฐ โส-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ หัตถลาภ หัด-ถะ-ลาบ มือที่หยิบได้แต่โชคลาภ
⭐️ เหมวิทย์ เหม-มะ-วิด ความรู้เหมือนทอง
⭐️ อณิษฐ์ อนิด เล็กที่สุด
⭐️ อดิศร อะ-ดิ-สอน เป็นใหญ่ยิ่ง
⭐️ อดิศวร อะ-ดิ-สวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
⭐️ อธิศ อะ-ทิด ผู้เป็นใหญ่
⭐️ อธิษฐ์ อะ-ทิด ผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น
⭐️ อนลัส อะ-นะ-ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน
⭐️ อนันต์ยศ อะ-นัน-ยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
⭐️ อนุทัศน์ อะ-นุ-ทัด ความเห็น เห็นเนือง ๆ
⭐️ อนุทิศ อะ-นุ-ทิด ทิศน้อย ทิศเฉียง
⭐️ อนุศิษฎ์ อะ-นุ-สิด ผู้ได้รับการสั่งสอน
⭐️ อภิสมย์ อะ-พิ-สม บรรลุ ประสบผลสำเร็จ
⭐️ อภิสร อะ-พิ-สอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า
⭐️ อมเรศ อะ-มะ-เรด พระอินทร์
⭐️ อรรถสาร อัด-ถะ-สาน ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
⭐️ อรรถสิทธิ์ อัด-ถะ-สิด ความสำเร็จในงานต่าง ๆ
⭐️ อรุษ อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
⭐️ อวสร อะ-วะ-สอน โอกาส
⭐️ อศลย์ อะ-สน ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ อสิต อะ-สิด ผิวคล้ำ
⭐️ อัศนี อัด-สะ-นี สายฟ้า
⭐️ อัษฎา อัด-สะ-ดา แปดอย่าง
⭐️ อัษฎาวุธ อัด-สะ-ดา-วุด อาวุธ ๘ อย่าง
⭐️ อิษฎี อิด-สะ-ดี การบวงสรวง บูชา
⭐️ โอภาส โอ-พาด ความสุกใส
⭐️ โอสธี โอ-สะ-ที ดาวประกายพรึก
⭐️ ไอศูรณ์ ไอ-สูน มีที่พึ่ง
⭐️ ไอศูรย์ ไอ-สูน อำนาจ ความเป็นใหญ่
⭐️ กณิกนันต์ กะ-นิก-นัน ละเอียดยิ่ง
⭐️ กณิศ กะ-นิด รวงข้าว
⭐️ กมลลาสน์ กะ-มน-ลาด ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง
⭐️ กมลาสน์ กะ-มะ-ลาด พระพรหม
⭐️ กรศุทธิ์ กอ-ระ-สุด ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้
⭐️ กระแส กระ-แส น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย
⭐️ กฤตภาส กริด-ตะ-ภาด สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
⭐️ กฤตศิลป์ กริด-ตะ-สิน ผู้ชำนาญทางศิลป์
⭐️ กฤติพงศ์ กริด-ติ-พง ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล
⭐️ กฤษฎา กริด-สะ-ดา กระทำแล้ว
⭐️ กฤษฎิ์ กริด ฉลาด
⭐️ กฤษณะ กริด-สะ-นะ พระกฤษณะ ดำ
⭐️ กฤษดา กริด-สะ-ดา อภินิหาร แสดงฤทธิ๋
⭐️ กฤษาณภัค กริ-สะ-นะ-พัก ชาวนาผู้มีความเจริญ
⭐️ กฤษิก กริ-สิก ชาวนา
⭐️ กฤษิกร กริ-สิ-กอน เกษตรกร
⭐️ กษาปณ์ กะ-สาบ เงินตรา
⭐️ กสานติ์ กะ-สาน ความสงบ
⭐️ กสิณ กะ-สิน ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
⭐️ กสิน กะ-สิน ทั้งหมด อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ
⭐️ ก่อกุศล ก่อ-กุ-สน สร้างความดี
⭐️ กันดิศ กัน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
⭐️ กันต์ศักดิ์ กัน-สัก มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ
⭐️ กัมลาส กัม-มะ-ลาด พระพรหม
⭐️ กานดิศ กาน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
⭐️ กานตพงศ์ กาน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก
⭐️ การัณยภาส กา-รัน-ยะ-พาด ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
⭐️ กำแหง กำ-แหง กล้าแข็ง เข้มแข็ง แข็งแรง
⭐️ กิตติพงศ์ กิด-ติ-พง วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
⭐️ กิตติพศ กิด-ติ-พด มีชื่อเสียงและอำนาจ
⭐️ กิตติศักดิ์ กิด-ติ-สัก ผู้มีอำนาจและความสามารถ
⭐️ กุลิสร์ กุ-ลิด ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
⭐️ กุศล กุ-สน สิ่งที่ที่ชอบ บุญ
⭐️ กุศลพร กุ-สน-พอน ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ
⭐️ กุศลิน กุ-สะ-ลิน อยู่สุขสบาย ปลอดภัย
⭐️ กุสุมภ์ กุ-สุม ดอกคำ
⭐️ เกริกศักดิ์ เกริก-สัก ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ
⭐️ เกรียงศักดิ์ เกรียง-สัก ผู้มีอำนาจ
⭐️ เกษมศรี กะ-เสม-สี ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ เกษมสันต์ กะ-เสม-สัน ชื่นชมยินดี
⭐️ เกียรติศักดิ์ เกียด-ติ-สัก เกียรติตามฐานะ
⭐️ โกเมศ โก-เมด ดอกบัว
⭐️ โกศล โก-สน ฉลาด
⭐️ โกศัลย์ โก-ลัน ความฉลาด
⭐️ ไกรฤกษ์ ไกร-เริก ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่
⭐️ ไกรเลิศ ไกร-เลิด เยี่ยมมาก
⭐️ ไกรศร ไกร-สอน สิงโต
⭐️ ไกรศรี ไกร-สี ผู้มีศักดิ์ศรี ผู้ยิ่งด้วยสิริ สิงโต
⭐️ ไกรศักดิ์ ไกร-สัก ผู้มีความสามารถมาก
⭐️ ไกรสร ไกร-สอน สิงโต
⭐️ ไกรสรี ไกร-สี สิงโต
⭐️ ไกรสิทธิ ไกร-สิด ราชสีห์
⭐️ คณิศร คะ-นิด-สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
⭐️ คณิสสร คะ-นิด-สอน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คมศักดิ์ คม-สัก มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง
⭐️ ครองศักดิ์ ครอง-สัก รักษาตำแหน่งไว้
⭐️ ครองสุข ครอง-สุก ดำเนินอยู่ด้วยกัน
⭐️อย่างมีความสุข
⭐️ คริษฐ์ คะ-ริด ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
⭐️ ฐิติพงศ์ ถิ-ติ-พง สกุลที่มั่นคง
⭐️ ฐิติศักดิ์ ถิ-ติ-สัก ความสามารถ
⭐️ ณัฐศักดิ์ นัด-ถะ-สัก ศักดิ์ของนักปราชญ์
⭐️ ดลสุข ดน-สุก ดลบันดาลความสุข
⭐️ ทรงวศิน ทรง-วะ -สิน ผู้ชนะด้วยตนเอง
⭐️ ธนศักดิ์ ทะ-นะ-สัก มีทั้งทรัพย์และอำนาจ
⭐️ ธำรงศักดิ์ ทำ-รง-สัก รักษาอำนาจไว้
⭐️ ธิติศักดิ์ ทิ-ติ-สัก ผู้มีความเพียร และอำนาจ
⭐️ ธิติสรรค์ ทิ-ต-สัน สร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้
⭐️ ธีรพงศ์ ที-ระ-พง วงศ์นักปราชญ์
⭐️ ธีรศักดิ์ ที-ระ-สัก อำนาจของนักปราชญ์
⭐️ ธีรักษ์ ที-รัก ผู้ฉลาด
⭐️ เนกษ์ เนก แท่งทอง
⭐️ บวรศักดิ์ บะ-วอน-สัก อำนาจที่ยิ่งใหญ่
⭐️ ปกเกศ ปก-เกด คุ้มครอง
⭐️ ประกฤษฎิ์ ประ-กริด ปราชญ์ ผู้ฉลาด
⭐️ ประยูรศักดิ์ ประ-ยูน-สัก ฐานะของตระกูล
⭐️ ปานศักดิ์ ปาน-สัก คล้ายอำนาจ
⭐️ ปิติพงศ์ ปิ-ติ-พง ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
⭐️ ปิ่นพงศ์ ปิ่น-พง ยอดแห่งตระกูล
⭐️ ปิยลักษณ์ ปิ-ยะ-ลัก ลักษณแห่งความเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะพงศ์ ปิ-ยะ-พง ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
⭐️ เปรมศักดิ์ เปรม-สัก อิ่มใจในความสามารถ
⭐️ ผดุงศักดิ์ ผะ-ดุง-สัก รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
⭐️ ผดุงศิลป์ ผะ-ดุง-สิน ค้ำจุนศิลปะไว้
⭐️ ผนึกสิน ผะ-หนึก-สิน มีทรัพย์สินสะสมไว้
⭐️ พงศ์นรินทร์ พง-นะ-ริน ตระกูลเจ้าเมือง
⭐️ พงศ์พลิน พง-พะ-ลิน ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง
⭐️ พงศ์พันธุ์ พง-พัน พวกพ้องวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศ์ศุลี พง-สุ-ลี เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ
⭐️ พงศ์สวัสดิ์ พง-สะ-หวัด เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง
⭐️ พัฒนศักดิ์ พัด-ทะ-นะ-สัก ควมเจริญและความสามารถ
⭐️ พันศักดิ์ พัน-สัก มีความสามารถมาก
⭐️ พิทักษ์พงศ์ พิ-ทัก-พง ผู้พิทักษ์ตระกูล
⭐️ พุฒิพงศ์ พุด-ทิ-พง เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ
⭐️ พุฒิสรรค์ พุด-ทิ-สัน สร้างความเจริญ
⭐️ โพธิพงศ์ โพ-ทิ-พง สกุลแห่งปัญญา
⭐️ ภาณุพงศ์ พา-นุ-พง เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์
⭐️ ภาสกร พาด-สะ-กอน ผู้ทำให้สว่าง พระอาทิตย์
⭐️ มงคลสวัสดิ์ มง-คน-สะ-หวัด มีความดีงาม
⭐️ มนูศักดิ์ มะ-นู-สัก อำนาจของพระมนู ผู้สร้างโลก
⭐️
⭐️ ยงสุข ยง-สุก มีสุขยั่งยืน
⭐️ รพีพงศ์ ระ – พี-พง สกุลแห่งพระอาทิตย์
⭐️ รักษิต รัก-สิด ได้รับการคุ้มครอง
⭐️ รังสิมันตุ์ รัง-สิ-มัน มีรัศมี พระอาทิตย์
⭐️ รุ่งรดิศ รุ่ง-ระ-ดิด รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง
⭐️ ลตาพฤกษ์ ละ-ตา-พรึก ต้นไม้เลื้อย
⭐️ วนศักดิ์ วะ-นะ-สัก อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า
⭐️ วัฒนศักดิ์ วัด-ทะ-นะ-สัก มีความเจริญในเกียรติ
⭐️ วิฆเนศ วิ-คะ-เนด พระพิฆเณศ
⭐️ วิธิสรรค์ วิ-ทิ-สัน สร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี
⭐️ วิษณุสรรค์ วิด-สะ-นุ-สัน วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ
⭐️ วีรพงศ์ วี-ระ-พง นักรบ
⭐️ วีรลักษณ์ วี-ระ-ลัก ลักษณะของผู้กล้า
⭐️ วุฒิศักดิ์ วุด-ทิ-สัก มีความเจริญและอำนาจ
⭐️ ศตคุณ สะ-ตะ-คุณ ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก
⭐️ ศรีสวรรค์ สี-สะ-หวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์
⭐️ ศลาฆนันท์ สลาก-นัน ยินดีการสรรเสริญ
⭐️ ศักดา สัก-ดา ผู้มีอำนาจ
⭐️ ศักดากร สัก-ดา-กอน ผู้มีอำนาจ
⭐️ ศักดิกร สัก-ดิ-กอน ให้กำลัง
⭐️ ศักดินนท์ สัก-ดิ-นน ยินดีในอำนาจ
⭐️ ศักดิ์นันท์ สัก-ดิ-นัน ยินดีในอำนาจ
⭐️ ศักดิ์พล สัก-พน มีพลังศักดิ์สิทธิ์ มีพลังแข็งกล้า
⭐️ ศากวร สาก-กะ-วะ-ระ แข็งแรง มีอำนาจ มีกำลัง
⭐️ ศิงขร สิง-ขอน ภูเขา
⭐️ ศิวกร สิ-วะ-กอน ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
⭐️ ศีกร สี-กอน ฝน ละอองฝน หมอก
⭐️ ศึกษิต สึก-สิด ผู้เป็นปัญญาชน
⭐️ ศุกล สุ-กน ขาวงาม
⭐️ ศุกลกานต์ สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
⭐️ ศุกลภัทร สุ-กน-ละ-พัด ขาวงาม ขาวนวล
⭐️ ศุภกร สุ-พะ-กอน สร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล
⭐️ ศุภกฤต สุ-พะ-กริด สร้างสิริมงคล สร้างความสุข
⭐️ ศุภกันต์ สุ-พะ-กัน งามและน่าพอใจ
⭐️ ศุภกิตติ์ สุ-พะ-กิด มีเกียรติดีงาม
⭐️ ศุภพงศ์ สุ-พะ-พง สายตระกูลที่ดีงาม
⭐️ ศุภรงค์ สุ-พะ-รง สีงาม
⭐️ ศุภฤกษ์ สุ-พะ-เริก ฤกษ์ดี
⭐️ ศุภเสกข์ สุ-พะ-เสก นักศึกษาผู้ดีงาม
⭐️ สขิล สะ-ขิน นุ่มนวล อ่อนหวาน
⭐️ สถิตคุณ สะ-ถิด-คุณ มีความดีมั่นคง
⭐️ สริกข์ สะ-ริก เห็นสม คล้ายคลึง
⭐️ สังสิต สัง-สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ
⭐️ สาธิก สา-ทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาริกข์ สา-ริก คล้ายคลึง แม้นเหมือน
⭐️ สิงหนาท สิง-หะ-นาด บันลือสิงหนาท
⭐️ สิทธิกร สิด-ทิ-กอน ผู้ทำสำเร็จ
⭐️ สิทธิศักดิ์ สิด-ทิ-สัก ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ
⭐️ สิปปกร สิบ-ปะ-กอน สร้างศิลปะ ศิลปิน
⭐️ สุกนต์ธี สุ-กน-ที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
⭐️ สุกฤต สุ-กริด ทำมาดี สร้างมาดี
⭐️ สุกฤษฎิ์ สุ-กริด นักปราชญ์ที่ดี
⭐️ สุกัลป์ สุ-กัน ผู้มีความดำริดี
⭐️ สุกัลย์ สุ-กัน ผู้มีความสามารถดี
⭐️ สุขกมล สุก-กะ-มน สุขใจ
⭐️ สุขิต สุ-ขิด ผู้มีความสุข
⭐️ สุขิตกุล สุ-ขิด-กุน ตระกูลที่มีความสุข
⭐️ สุภกิณห์ สุ-พะ-กิน ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง
⭐️ สุภคม สุ-พะ-คม ผู้เข้าถึงความดีงาม
⭐️ สุรกานต์ สุ-ระ-กาน แก้วมีค่า
⭐️ สุรเสกข์ สุ-ระ-เสก นักศึกษาผู้กล้าหาญ
⭐️ สุริยวงศ์ สุ-ริ-ยะ-วง สกุลกษัตริย์
⭐️ เสกข์ เสก นักศึกษา
⭐️ เสาวภาคย์ เสา-วะ-พาก ความสุข ความสำเร็จ
⭐️ หรรษกานต์ หัด-สะ-กาน ร่าเริงและน่ารัก
⭐️ หัตถยารักษ์ หัด-ถะ-ยา-รัก มีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้
⭐️ หัทยาภักดิ์ หัด-ถะ-ยา-พัก มีน้ำใจงามน่าภักดี
⭐️ เหมกร เหม-มะ-กอน ช่างทอง มือทอง
⭐️ อกนิษฐ์ อะ-กะ-นิด พรหมชั้นที่หก
⭐️ อกฤษณ์ อะ-กริด สูงสุด
⭐️ อกัณห์ อะ-กัน ไม่ดำ ขาว
⭐️ อดิลักษณ์ อะ-ดิ-ลัก มีลักษณะงาม
⭐️ อธิพงศ์ อะ-ทิ-พง ตระกูลใหญ่
⭐️ อนุรักษ์ อะ-นุ-รัก รักษา คุ้มครอง
⭐️ อนุสิกข์ อะ-นุ-สิก ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ
⭐️ อภิรักษ์ อะ-พิ-รัก รักษา ป้องกัน
⭐️ อมรศักดิ์ อะ-มอน-สัก มีศักดิ์ตลอดกาล
⭐️ อเสข อะ-เสก ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน
⭐️ อุกฤษฎ์ อุก-กริด ประเสริฐสุด
⭐️ เอกวัส เอก-กะ-วัด มีอำนาจแต่ผู้เดียว
⭐️;

วิเคราะห์ชื่อกับวันเกิด ดวงชื่อจริง


เลือกวันเกิด :-- ค้นหาชื่อมงคลตามวันเกิด --


ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันเสาร์
ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันเสาร์

รวมชื่อเล่น

ชื่อล่าสุด : +ภาณุศิษฏ์ +กฤตธีรา +มาลารินทร์ +บดินทร์ภัทร์ +ปัญญาวิทย์ +ศรีทอน +แก้วเกล้า +สะไกร +กิตติโชติ +สะไกร
+ดวงวันนี้ของคนชื่อบดินทร์ภัทร์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อปฎิภูมิ +ดวงวันนี้ของคนชื่อนายชัยยุทธ +ดวงวันนี้ของคนชื่อสะไกร +ดวงวันนี้ของคนชื่อกิตติโชติ
+เนื้อคู่ของคนชื่อศรีทอน +เนื้อคู่ของคนชื่อแก้วเกล้า +เนื้อคู่ของคนชื่อพรพิศม +เนื้อคู่ของคนชื่อธณัชพงศ์ +เนื้อคู่ของคนชื่อมาลารินทร์ +เนื้อคู่ของคนชื่อกฤตธีรา +เนื้อคู่ของคนชื่อพุทธธิดา +เนื้อคู่ของคนชื่อโปกาวาà +เนื้อคู่ของคนชื่อเพิ่มศักดิ์ +เนื้อคู่ของคนชื่อพิมพ์ณิชา +เนื้อคู่ของคนชื่ออภิศักดิ์
-- ชื่อมงคลสำหรับผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางวัน [1] --

ทำนายฝันCopyright 2024 | 17 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007 | MORE

Contacts email : [email protected] && FB ::https://m.me/flashminidotcom

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

-- ❤️ เว็บนี้สร้างขึ้นมา 17 ปีแล้ว ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม ขอบคุณครับ :)
❤️ เริ่มต้นจากเว็บฟรีโฮมเพจ Geocities ย้ายมาสร้างเว็บส่วนตัว แชร์ผลงานแอปเกมเล็กๆ จากโปรแกรม Macromedia Flash จนถึงเรียนรู้การสร้างเว็บด้วย Html แบบง่ายๆ จนเป็นระบบ PHP เวลาผ่านไปในยุค Hi5 เราก็จัดทำของแจกสกินกตแต่งเว็บและอืนๆ เคยมีระบบเว็บบอร์ด ดวง ทำนาย เลขเด็ด เรื่องน่ารู้ต่างๆมากมาย และมามาถึงยุคโซเชียล FACEBOOK ,TIKTOK ,YOUTUBE,TWITTER เราจะนำเสนอข่าวสารข้อมูลให้ทันสมัยตลอดไป

** หากท่านพบปัญหาหรือต้องการให้ลบข้อมูล กรุณาแจ้งได้ที่เฟสบู๊ค ​ https://m.me/flashminidotcom หรือ อีเมล์ [email protected] (บางหน้าจะมีปุ่มแจ้งลบข้อมูล ท่านสามารถกดแจ้งลบเองได้เลยค่ะ)