ชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิด วันเสาร์
⭐️ กชกร กด-ชะ-กอน กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี
⭐️ กชนันท์ กด-ชะ-นัน ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
⭐️ กชนิภา กด-ชะ-นิ-พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
⭐️ กชนุช กด-ชะ-นุด หญิงสาวดุจดอกบัว
⭐️ กชพร กด-ชะ-พอน ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
⭐️ กชมน กด-ชะ-มน มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
⭐️ กชอร กด-ชะ-ออน หญิงงามดุจดอกบัว
⭐️ กนก กะ-หนก ทองคำ
⭐️ กนกกาญจน์ กะ-หนก-กาน ทองคำล้ำค่า
⭐️ กนกทิพย์ กะ-หนก-ทิบ ทองคำที่ดีวิเศษ
⭐️ กนกนาถ กะ-หนก-นาด มีทองเป็นที่พึ่ง
⭐️ กนกนิภา กะ-หนก-นิ-พา เหมือนทอง
⭐️ กนกนุช กะ-หนก-นุช หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
⭐️ กนกพร กะ-หนก-พอน ทองประเสริฐ
⭐️ กนกพัชร กะ-หนก-พัด ทองและเพชร
⭐️ กนกพิชญ์ กะ-หนก-พิด ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง
⭐️ กนกรดา กะ-หนก-ระ-ดา ยินดีในทอง
⭐️ กนกรัตน์ กะ-หนก-รัด ทองคำที่ล้ำค่า แก้วและทอง
⭐️ กนกลดา กะ-หนก-ละ-ดา เถาทอง
⭐️ กนกวดี กะ-หนก-วะ-ดี หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ
⭐️ กนกวลัย กะ-หนก-วะ -ไล กำไลทอง
⭐️ กนกอร กะ-หนก-ออน ผู้หญิงที่ดี
⭐️ กนต์รพี กน-ระ-พี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
⭐️ กนธิชา กน-ทิ-ชา เกิดใกล้ทะเล
⭐️ กมนีย์ กะ-มะ-นี งาม เป็นที่พึงพอใจ
⭐️ กมนียา กะ-มะ-น ี- ยา งาม เป็นที่พึงพอใจ
⭐️ กมลกานต์ กะ-มน-กาน ผู้มีใจงดงาม
⭐️ กมลฉัตร กะ-มน-ฉัด ร่มใจ
⭐️ กมลฉันท์ กะ-มน-ละ-ฉัน ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
⭐️ กมลชนก กะ-มน-ชะ-นก ผู้เกิดจากใจ
⭐️ กมลทิพย์ กะ-มน-ทิบ บัววิเศษ
⭐️ กมลนัทธ์ กะ-มน-นัด เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ
⭐️ กมลนัยน์ กะ-มน-ละ-ไน ตามงามดุจดอกบัว
⭐️ กมลนิตย์ กะ-มน-นิด คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ
⭐️ กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว
⭐️ กมลบัตร กะ-มน-ละ-บัด กลีบบัว
⭐️ กมลพร กะ-มน-พอน ใจประเสริฐ
⭐️ กมลพัชร กะ-มน-พัด ใจเพชร
⭐️ กมลพิชญ์ กะ-มน-พิด ใจนักปราชญ์
⭐️ กมลยุพา กะ-มน-ยุ-พา หญิงสาวผู้มีความงาม
⭐️ กมลรัตน์ กะ-มน-รัด ดอกบัวที่ล้ำค่า
⭐️ กมลวัทน์ กะ-มน-วัด หน้างามดุจดอกบัว
⭐️ กมลา กะ-มะ-ลา นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
⭐️ กมุทพร กะ-มุด-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
⭐️ กรกนก กอน-กะ-หนก แสงทอง ทองกร
⭐️ กรกมล กอน-กะ-มน มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก
⭐️ กรดา กอ-ระ-ดา กอน-ระ-ดา ให้จากมือ
⭐️ กรนภา กอน-นะ-พา มือที่โบกไปตามท้องฟ้า
⭐️ กรนันท์ กอ-ระ-นัน ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
⭐️ กรพันธุ์ กอ-ระ-พัน ทับทิม
⭐️ กรพินธุ์ กอ-ระ-พิน ทับทิม
⭐️ กรภุม กอ-ระ-พุม กระพุ่ม
⭐️ กรรวี กอน-ระ-วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์
⭐️ กรวลัย กอน-วะ-ไล กำไลมือ
⭐️ กรวิกา กอน-วิ-กา นกการเวก
⭐️ กรวินท์ กอ-ระ-วิน ทับทิม
⭐️ กรวิภา กอน-วิ-พา ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
⭐️ กรองกาญจน์ กรอง-กาน เกลียวทอง
⭐️ กรองแก้ว กรอง-แก้ว ถักทอด้วยเพชรพลอย คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง
⭐️ กรองขวัญ กรอง-ขวัน จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน
⭐️ กรองจิต กรอง-จิด จิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม
⭐️ กระยาทิพย์ กระ-ยา-ทิบ ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน
⭐️ กฤตพร กริด-ตะ-พอน ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
⭐️ กฤตมุข กริด-ตะ-มุก นักปราชญ์
⭐️ กฤตยา กริด-ตะ-ยา เกียรติ เส่นห์
⭐️ กฤตินี กริด-ติ-นี ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
⭐️ กฤติยา กริด-ติ-ยา หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ
⭐️ กลรัตน์ กน-ละ-รัด เป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ
⭐️ กลอยใจ กลอย-ใจ ร่วมจิตร่วมใจกัน
⭐️ กลิกา กะ-ลิ-กา ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน
⭐️ กวิดา กะ-วิ-ดา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
⭐️ กวิตา กะ-วิ-ตา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
⭐️ กวินทรา กะ-วิน-ทรา จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่
⭐️ กวินทิพย์ กะ-วิน-ทิบ ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์
⭐️ กวินธิดา กะ-วิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ดีงาม
⭐️ กวินนาถ กะ-วิน-นาด ผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม
⭐️ กวินภัค กะ-วิน-พัก มีเกียรติอันดีงาม
⭐️ กวีทิพย์ กะ-วี-ทิบ มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
⭐️ กวีพร กะ-วี-พอน มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
⭐️ กัชชลา กัด-ชะ-ลา แร่พลวง
⭐️ กัญจนพร กัน-จะ-นะ-พอน ทองประเสริฐ
⭐️ กัญจน์อมล กัน-อะ-มน ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง
⭐️ กัญจนา กัน-จะ-นา ทองคำ
⭐️ กัญจนาพร กัน-จะ-นา-พอน ทองอันบริสุทธิ์
⭐️ กัญจนี กัน-นะ-นี ทองคำ
⭐️ กัญชพร กัน-ชะ-พอน ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
⭐️ กัญชลา กัน-ชะ-ลา เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง
⭐️ กัญญพัชร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
⭐️ กัญญ์วรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ กัญญา กัน-ยา สาวรุ่น
⭐️ กัญญาพัชร กัน-ยา-พัด หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
⭐️ กัญญาภัค กัน-ยา-พัก หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
⭐️ กัญญาภัทร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีความเจริญ
⭐️ กัญญารัตน์ กัน-ยา-รัด หญิงสาวผู้น่ารัก หญิงผู้มีความดีเลิศ
⭐️ กัญญาวีร์ กัน-ยา-วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ กัญนิภา กัน-นิ-พา เหมือนหญิงสาว เหมือนสาวน้อย
⭐️ กัญวรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ กันตพร กัน-ตะ-พอน น่ารักและประเสริฐ
⭐️ กันตยา กัน-ตะ -ยา เป็นสุข สาวสวย
⭐️ กันต์ฤทัย กัน-รึ-ไท ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
⭐️ กันตา กัน-ตา เป็นสุข สาวสวย
⭐️ กันตาภา กัน-ตา-พา รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม
⭐️ กันติชา กัน-ติ-ชา เกิดมาด้วยความรัก
⭐️ กันติยา กัน-ติ-ยา ความรัก
⭐️ กันทร กัน-ทอน ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
⭐️ กันทรา กัน-ทรา ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
⭐️ กันธิชา กัน-ทิ-ชา เกิดใกล้ทะเล
⭐️ กันนิดา กัน-นิ-ดา หญิงสาว
⭐️ กันยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
⭐️ กันยกา กัน-ยะ-กา หญิงวัยรุ่น
⭐️ กันยาพร กัน-ยา-พอน สาวผู้ประเสริญ
⭐️ กัลชนา กัน-ชะ-นา ผู้สำเร็จ
⭐️ กัลย์กมล กัน-กะ-มน ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ ใจที่สุข
⭐️ กัลยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
⭐️ กัลยรัตน์ กัน-ยะ-รัด มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล
⭐️ กัลยวรรต กัน-ละ-ยะ-วัด อาหารเช้า
⭐️ กัลยา กัน-ละ-ยา หญิงงาม
⭐️ กาญจนา กาน-จะ-นา ทอง
⭐️ กาญจนาพร กาน-จะ-นา-พอน ทองอันบริสุทธิ์
⭐️ กาญจนาภา กาน-จะ-นา-พา แสงทอง แสงสว่างดุจทอง
⭐️ กาญจนาวดี กาน-จะ-นา-วะ-ดี หญิงที่มีค่าควรยกย่อง
⭐️ กาญจนี กาน-จะ-นี ทอง
⭐️ กานดา กาน-ดา หญิงที่รัก
⭐️ กานดาวดี กาน-ดา-วะ-ดี หญิงผู้เป็นที่รัก
⭐️ กานต์กนีย์ กาน-กะ-นี น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก
⭐️ กานต์จรีย์ กาน-จะ-รี ความประพฤติที่ดีงาม
⭐️ กานต์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา
⭐️ กานต์ธิดา กาน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
⭐️ กานต์ธีรา กาน-ที-รา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ กานต์พิชชา กาน-พิด-ชา มีความรู้เป็นที่รัก
⭐️ กานต์ยุพน กาน-ยุ-พน ความสาวที่น่ารัก
⭐️ กานต์รวี กาน-ระ-วี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
⭐️ กานติ์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้บันดาลความรัก ให้เกิดความงาม
⭐️ กานติมา กาน-ติ-มา งามน่ารัก
⭐️ กิ่งกาญจน์ กิ่ง-กาน กิ่งทอง
⭐️ กิ่งดาว กิ่ง-ดาว สืบทอดจากดวงดาว
⭐️ กิ่งเพชร กิ่ง-เพ็ด เครื่องประดับที่งดงาม
⭐️ กิ่งฟ้า กิ่ง-ฟ้า สืบทอดจากสวรรค์
⭐️ กิจจาพร กิด-จา-พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี
⭐️ กิจพร กิด-พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี
⭐️ กิตติกา กิด-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กิตติญา กิด-ติ-ยา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กิตติธรา กิด-ติ-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
⭐️ กิตติมา กิด-ติ-มา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กิตติวรา กิด-ติ-วะ-รา มีเกียรติอันประเสริฐ
⭐️ กิตยา กิด-ตะ-ยา ผู้มีเชื่อเสียง
⭐️ กิรติกา กิ-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กีรัตยา กี-รัด-ตะ-ยา หญิงผู้มีเกียรติ
⭐️ กุลกัลยา กุน-กัน-ยา หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลจิรา กุน-จิ-รา มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
⭐️ กุลชา กุน-ละ-ชา มีสกุลดี
⭐️ กุลธรา กุน-ทะ-รา ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
⭐️ กุลธิดา กุน-ทิ-ดา หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลนาถ กุน-ละ-นาด เป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลนารี กุน-ละ-นา-รี หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลนิดา กุน-นิ-ดา ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
⭐️ กุลนิภา กุน-นิ-พา เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล
⭐️ กุลปริยา กุน-ปริ-ยา เป็นที่รักของสกุลวงศ์
⭐️ กุลพัชร กุน-ละ พัด เพชรประจำตระกูล
⭐️ กุลยา กุน-ละ-ยา สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา
⭐️ กุลรัตน์ กุน-ละ-รัด รัตนแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลวดี กุน-วะ-ดี หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลิน กุ-ลิน ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง
⭐️ เก็จลดา เก็ด-ละ-ดา เถาวัลย์แก้วประดับ
⭐️ เกตน์นิภา เกด-นิ-พา เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
⭐️ เกตนิกา เกด-นิ-กา ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน
⭐️ เกยูร เก-ยูน สร้อยอ่อน สายสร้อย ทองต้นแขน กำไล
⭐️ เกวลิน เก-วะ-ลิน ผู้สำเร็จ ผู้ศึกษาตลอดแล้ว
⭐️ เกวลี เก-วะ-ลี มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
⭐️ แก้วขวัญ แก้ว-ขวัน สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ แก้วใจ แก้ว-ใจ เป็นที่รักดั่งดวงใจ
⭐️ แก้วตา แก้ว-ตา สิ่งที่รักยิ่ง
⭐️ แก้วทิพย์ แก้ว-ทิบ สูงค่าเป็นของดีวิเศษ
⭐️ โกลัญญา โก-ลัน-ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
⭐️ ขจรจิต ขะ-จอน-จิด มีใจกว่างน่านับถือ
⭐️ ขจิตพร ขะ-จิด-พอน ใจงามที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว
⭐️ ขจี ขะ-จี งามสดใส
⭐️ ขจีเนตร ขะ-จี-เนด ผู้มีดวงตางาม
⭐️ ขจีพร ขะ-จี-พอน ผู้ประเสริฐงาม
⭐️ ขจีพักตร์ ขะ-จี-พัก ผู้มีน่าตาน่ารัก
⭐️ ขนบพร ขะ-หนบ-พอน แบบแผนที่ประเสริฐ
⭐️ ขยาดี ขะ-ยา-ดี ทัศนะ ความคิด มุมมอง
⭐️ ขยาทิมาต ขะ-ยา-ทิ-มาด มีชื่อเสียงเลื่องลือ
⭐️ ขยานี ขะ-ยา-นี มีความรู้
⭐️ ขรินทร์ทิพย์ ขะ-ริน-ทิบ เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
⭐️ ขวัญ ขวัน สิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง
⭐️ ขวัญแก้ว ขวัน-แก้ว มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง
⭐️ ขวัญจิต ขวัน-จิด เป็นที่เจริญจิต
⭐️ ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
⭐️ ขวัญตา ขวัน-ตา มิ่งขวัญตา สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
⭐️ ขวัญทิพย์ ขวัน-ทิบ มีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ
⭐️ ขวัญเนตร ขวัน-เนด มิ่งขวัญดวงตา สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
⭐️ ขวัญพร ขวัน-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ
⭐️ ขวัญรัตน์ ขวัน-รัด ขวัญแก้ว
⭐️ ขวัญเรือน ขวัน-เรือน ยอดกำลังใจของบ้าน
⭐️ ขวัญฤดี ขวัน-รึ-ดี ยินดีในมิ่งมงคล
⭐️ ขวัญฤทัย ขวัน-รึ-ไท ยินดีในมิ่งมงคล
⭐️ ขัชพร ขัด-ชะ-พอน ของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ
⭐️ ขีโรชา ขี-โร-ชา โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย
⭐️ เขมจิรา เขม-จิ-รา มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
⭐️ เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์
⭐️ เขมินทรา เข-มิน-ทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
⭐️ คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
⭐️ คชารี คะ-ชา-รี สิงห์โต
⭐️ คนธวัลย์ คน-ทะ-วัน เถาวัลย์หอม
⭐️ คมทิพย์ คม-ทิบ ความเฉียบแหลมอันวิเศษ
⭐️ ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ
⭐️ ครองจิต ครอง-จิด รู้จักทำใจไว้ให้มั่น
⭐️ ครองใจ ครอง-ใจ รู้จักทำใจไว้ให้มั่น
⭐️ ครองพร ครอง-พอน คงความดีไว้ตลอดไป
⭐️ ครองรัก ครอง-รัก คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
⭐️ คะนึงจิต คะ-นึง-จิด ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด
⭐️ คะนึงนิตย์ คะ-นึง-นิด คิดทบทวนอยู่ตลอด คิดถึงอยู่ตลอด
⭐️ คัดนางค์ คัด-คะ-นาง ท้องฟ้า
⭐️ คัทลียา คัด-ทรี-ยา กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
⭐️ คันธนีรา คัน-ทะ-นี-รา น้ำหอม
⭐️ คันธมาลี คัน-ทะ-มา-ลี ดอกไม้หอม
⭐️ คันธลี คัน-ทะ-ลี ตัวต่อ
⭐️ คำนึง คำ-นึง คิดถึง คิด นึก ระลึก
⭐️ คุ้มแก้ว คุ้ม-แก้ว อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์
⭐️ คุ้มขวัญ คุ้ม-ขวัน คุ้มครองป้องกันด้วยความดี
⭐️ เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาวัลย์ สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
⭐️ จงจิตร จง-จิด ใจแน่วแน่
⭐️ จงรัก จง-รัก คงความรู้สึกดี ๆ ไว้
⭐️ จตุทิพย์ จะ-ตุ-ทิบ เทพทั้งสี่
⭐️ จตุพร จะ-ตุ-พอน พรสี่ คือจตุรพิธพร
⭐️ จตุพักต์ จะ-ตุ-พัก พระพรหม
⭐️ จรรย์ธร จัน-ทอน มีความประพฤติดี
⭐️ จรรยพร จัน-ยะ-พอน มีความประพฤติดี ประเสริฐ
⭐️ จรรย์อมล จัน-อะ-มน ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
⭐️ จรรยา จัน-ยา ความประพฤติ กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ
⭐️ จรัญญา จะ-รัน-ยา กระจาย แพร่กระจาย
⭐️ จรัญพร จะ-รัน-ยะ-พอน จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ
⭐️ จริญญา จะ-ริน-ยา มีความรู้เรื่องการเดินทาง
⭐️ จริยา จะ-ริ-ยา กริยาเพียบพร้อม
⭐️ จริยาพร จะ-ริ-ยา-พอน ความประพฤติดี
⭐️ จริยาวดี จะ-ริ-ยา-วะ-ดี หญิงผู้มีความประพฤติดี
⭐️ จรุงจิต จะ-รุง-จิด รัญจวนใจ
⭐️ จรูญจิต จะ-รูน-จิด จิตใจงาม
⭐️ จวงจันทร์ จวง-จัน จันทร์หอม
⭐️ จอมแก้ว จอม-แก้ว ผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง
⭐️ จอมขวัญ จอม-ขวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม
⭐️ จอมใจ จอม-ใจ ยอดดวงใจ
⭐️ จอมนรี จอม-นะ-รี ยอดหญิง
⭐️ จังคนิภา จัง-คะ-นิ-พา มีรัศมีงดงาม
⭐️ จันจิมา จัน-จิ-มา งามเหมือนดวงจันทร์
⭐️ จันทกร จัน-ทะ-กอน แสงจันทร์
⭐️ จันทกานต์ จัน-ทะ-กาน ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
⭐️ จันทกานติ์ จัน-ทะ-กาน แสงจันทร์
⭐️ จันทนา จัน-ทะ-นา ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม
⭐️ จันทนิภา จัน-ทะ-นิ-พา แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
⭐️ จันทนี จัน-ทะ-นี มีกลิ่นจัน
⭐️ จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา มีกลิ่นจัน
⭐️ จันทพร จัน-ทะ-พอน พระจันทร์งาม
⭐️ จันทภา จัน-ทะ-พา เย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์
⭐️ จันทร จัน-ทอน นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
⭐️ จันทรกร จัน-ทระ-กอน แสงจันทร์
⭐️ จันทร์แก้ว จัน-แก้ว คุณค่าเลิศ เปล่งปลั่งมั่งคั่ง
⭐️ จันทร์จรี จัน-จะ-รี ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
⭐️ จันทร์จิรา จัน-จิ-รา งามเสมอ
⭐️ จันทร์ดาว จัน-ดาว ดุจดวงดาว และดวงจันทร์
⭐️ จันทร์ทิพย์ จัน-ทิพ มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ
⭐️ จันทร์เพ็ญ จัน-เพ็น พระจันทร์เต็มดวง
⭐️ จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก
⭐️ จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์ วงเดือน
⭐️ จันทรา จัน-ทรา นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
⭐️ จันทรากานต์ จัน-ทรา-กาน ที่รักของพระจันทร์
⭐️ จันทราภา จัน-ทรา-พา แสงจันทร์
⭐️ จันทัปปภา จัน-ทับ-ปะ-พา แสงจันทร์
⭐️ จันทิมันตุ์ จัน-ทิ-มัน พระจันทร์ เดือน
⭐️ จันทิมา จัน-ทิ-มา พระจันทร์ ผู้มีผิวดุจเดือน
⭐️ จันทิรา จัน-ทิ-รา พระจันทร์
⭐️ จารวี จา-ระ-วี ผู้งดงาม
⭐️ จารีย์ จา-รี ผู้มีความประพฤติที่ดี
⭐️ จารีรัตน์ จา-รี-รัด ผู้ประพฤติดี
⭐️ จารุกร จา-รุ-กอน รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง
⭐️ จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาว งาม
⭐️ ดังหนึ่งทอง
⭐️ จารุนันท์ จา-รุ-นัน ผู้ยินดีในความงาม ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก
⭐️ จารุนิภา จา-รุ-นิ-พา ดุจทอง
⭐️ จารุเนตร จา-รุ-เนด มีตางาม
⭐️ จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม
⭐️ จารุภา จา-รุ-พา รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
⭐️ จารุมน จา-รุ-มน มีใจน่ารัก มีใจงาม
⭐️ จิดาภา จิ-ดา-พา รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
⭐️ จิตตนาถ จิด-ตะ-นาด เจ้าแห่งใจ
⭐️ จิตตา จิด-ตา ชื่อนักษัตร
⭐️ จิตติมา จิด-ติ-มา ผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ
⭐️ จิตรกัญญา จิด-กัน-ยา หญิงสาวที่สวยงาม
⭐️ จิตรทิพย์ จิด-ทิบ งดงามและวิเศษยิ่ง
⭐️ จิตรทิวา จิด-ทิ-วา วันอันแจ่มใส
⭐️ จิตรพัสตร์ จิด-พัด เสือดาว
⭐️ จิตรลดา จิด-ละ-ดา เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
⭐️ จิตรเลขา จิด-เล-ขา รูปภาพงามยิ่ง
⭐️ จิตรวัน จิด-จระ-วัน วันอันงดงาม
⭐️ จิตรา จิด-ตรา การวาดเขียน ระบายสี งดงามประณีต
⭐️ จิตรานุช จิด-ตรา-นุช หญิงสาวผู้งดงาม
⭐️ จินดา จิน-ดา ความนึกคิด แก้วสารพัดนึก
⭐️ จินดารัตน์ จิน-ดา-รัด มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
⭐️ จินต์ จิน คิด คำนึง ไตร่ตรอง
⭐️ จินตนา จิน-ตะ-นา ความคิด
⭐️ จินตนี จิน-ตะ-นี ความคิด
⭐️ จินตพร จิน-ตะ-พอน มีความคิดประเสริฐ
⭐️ จินตภา จิน-ตะ-พา มีความคิดเจิดจ้า
⭐️ จิรกิตติ์ จิ-ระ-กิด มีชื่อเสียงยืนนาน
⭐️ จิรชยา จิ-ระ-ชะ-ยา มีชัยนาน
⭐️ จิรนาถ จิ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งยั่งยืน
⭐️ จิรภา จิ-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างนาน รุ่งเรืองนาน
⭐️ จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน
⭐️ จิรวดี จิ-ระ-วะ-ดี หญิงผู้มีอายุยืนยาว
⭐️ จิระประไพ จิ-ระ-ประ-ไพ ผู้มีแสงสว่างนาน รุ่งเรืองนาน
⭐️ จิระภา จิ-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างนาน รุ่งเรืองนาน
⭐️ จิรัจฌา จิ-รัด-ชา กิริยาดีตลอดกาล
⭐️ จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
⭐️ จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน
⭐️ จิรัญญา จิ-รัน-ยา ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน รู้ยาวนาน
⭐️ จิรันธร จิ-รัน-ทอน ทรงไว้นาน ดำรงได้นาน
⭐️ จิราเจต จิ-รา-เจด มีความคิดเป็นยอด
⭐️ จิราพัชร จิ-รา-พัด ยั่งยืนดุจเพชร
⭐️ จิราภา จิ-รา-พา รุ่งเรืองนาน
⭐️ จิลลา จิน-ลา ว่าว
⭐️ จิลลาภัทร จิน-ลา-พัด ดีงามดังว่าว
⭐️ จิลาวัลย์ จิ-ลา-วัน ประดับด้วยเถาวัลย์
⭐️ จีรนาถ จี-ระ-นาด ผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล
⭐️ จีรพร จี-ระ-พอน ประเสริฐนาน
⭐️ จีรภา จี-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล
⭐️ จีราภา จี-รา-พา แสงสว่างตลอดกาล
⭐️ จีริกา จี-ริ-กา การประกาศ
⭐️ จุมพิน จุม-พิน การจุมพิต การสัมผัสอย่างใกล้ชิด
⭐️ จุรี จุ-รี มีด หอก ดาบ
⭐️ จุรีพร จุ-รี-พอน คำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม
⭐️ จุรีรัตน์ จุ-รี-รัด ศาสตราวุธที่มีอานุภาพ
⭐️ จุไรภัทร จุ-ไร-พัด มีไรผมงาม มีไรจุกงาม
⭐️ จุไรรัตน์ จุ-ไร-รัด มีไรผมงาม มีไรจุกงาม
⭐️ จุลินทิพย์ จุ-ลิน-ทิบ สิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา
⭐️ เจตปรียา เจด-ปรี-ยา เป็นที่รักแห่งใจ
⭐️ เจนจิรา เจน-จิ-รา เชี่ยวชาญตลอดกาล
⭐️ เจริญรัตน์ จะ-เริน-รัด คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ
⭐️ เจลกา เจ-ละ-กา กระต่าย
⭐️ เจิมขวัญ เจิม-ขวัน เพิ่มความเป็นสิริมงคล
⭐️ เจิมจันทร์ เจิม-จัน แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม
⭐️ เจียมจิตร์ เจียม-จิด รู้จักประมาณจิตใจ
⭐️ เจียระไน เจีย-ระ-ไน ของที่ดีที่สุด
⭐️ แจ่มจันทร์ แจ่ม-จัน พระจันทร์ที่สว่างไสว
⭐️ ฉัตรพร ฉัด-ตระ-พอน ร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ
⭐️ ฉัตรฤดี ฉัด-รึ-ดี ฉัตรแห่งความยินดี
⭐️ ฉันชนก ฉัน-ชะ-นก เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
⭐️ ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด ก่อให้เกิดความพอใจ
⭐️ ฉันทชา ฉัน-ทะ-ชา เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ
⭐️ ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ
⭐️ ฉันทิกา ฉัน-ทิ-กา มีความพอใจ
⭐️ ฉันทิต ฉัน-ทิด มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
⭐️ ชญานี ชะ-ยา-นี ผู้มีความรู้
⭐️ ชญาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
⭐️ ชนกนาถ ชนก-นาด พ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก
⭐️ ชนกานต์ ชะ-นะ-กาน เป็นที่รักของปวงชน
⭐️ ชนนิภา ชน-นิ-พา เยือกเย็นประดุจน้ำ
⭐️ ชนมน ชะ-นะ-มน ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
⭐️ ชนม์นิภา ชน-นิ-พา เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต
⭐️ ชนรดี ชน-ระ-ดี เป็นที่รักแห่งปวงชน
⭐️ ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
⭐️ ชนัดดา ชะ-นัด-ดา ความเป็นผู้ให้กำเนิด
⭐️ ชนากานต์ ชะ-นา-กาน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนาธินาถ ชะ-นา-ทิ-นาด เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนาพร ชะ-นา-พอน คนผู้ประเสริฐ
⭐️ ชนาภัทร ชะ-นา-พัด คนดี คนเจริญ
⭐️ ชนาภา ชะ-นา-พา คนผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ ชนารดี ชะ-นา-ระ-ดี เป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน
⭐️ ชนิกา ชะ-นิ-กา หญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่
⭐️ ชนิกานต์ ชะ-นิ-กาน เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
⭐️ ชนิดา ชะ-นิ-ดา พ่อ
⭐️ ชนิดาภา ชะ-นิ-ดา-พา ให้เกิดรัศมี
⭐️ ชนิตรา ชะ-นิ-ตรา ผู้ให้กำเนิด
⭐️ ชนิตา ชะ-นิ-ตา ให้เกิด มารดา
⭐️ ชนินพร ชะ-นิน-พอน ผู้ประเสริฐ
⭐️ ชนินาถ ชะ-นิ-นาด เป็นที่พึ่งของมารดา
⭐️ ชนิภา ชะ-นิ-พา แสงสว่างจากแม่
⭐️ ชเนตร์ ชะ-เนด แม่
⭐️ ชมนาด ชม-นาด ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม
⭐️ ชมพูนุช ชม-พู-นุด ทองเนื้อบริสุทธิ์
⭐️ ชมพูนุท ชม-พู-นุด ทองคำบริสุทธิ์
⭐️ ชไมพร ชะ-ไม-พอน ประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ
⭐️ ชยาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยามร ชะ-ยา-มอน มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ
⭐️ ชยุดา ชะ-ยุ-ดา รุ่งเรือง
⭐️ ชยุตรา ชะ-ยุด-ตรา มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
⭐️ ชรัมพร ชะ-รัม-พอน น้ำและฟ้า
⭐️ ชรินทร ชะ-ริน-ทอน ยอดประดับ ตกแต่งเด่นดี
⭐️ ชรินทร์ทิพย์ ชะ-ริน-ทิบ ยอดเป็นดีวิเศษ
⭐️ ชลกร ชน-ละ-กอน เมฆหรือมหาสมุทร
⭐️ ชลชินี ชน-ชิ-นี พระอาทิตย์
⭐️ ชลธิชา ชน-ทิ-ชา เกิดในน้ำ ลูกของทะเลคือพระลักษมี
⭐️ ชลธิดา ชน-ทิ-ดา เกิดจากน้ำ
⭐️ ชลนิภา ชน-นิ-พา เปรียบประดุจน้ำ
⭐️ ชลพินทุ์ ชะ-ละ-พิน หยาดน้ำ
⭐️ ชลลดา ชน-ละ-ดา ลูกคลื่น
⭐️ ชลากร ชะ-ลา-กอน น้ำพุ
⭐️ ชลิตา ชะ-ลิ-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว
⭐️ ชโลทร ชะ-โล-ทอน แม่น้ำ ทะเล ห้วงน้ำ ท้องน้ำ
⭐️ ชวนชม ชวน-ชม ดึงดูติจใจให้อยากชม
⭐️ ชวนชม้าย ชวน-ชะ-ม้าย ดึงดูดใจให้ชมอยู่เนือง ๆ
⭐️ ชวัลนุช ชะ-วัน-นุด หญิงผู้รุ่งเรือง
⭐️ ชวัลรัตน์ ชะ-วัน-รัด รัตนอันแวววาว
⭐️ ชวารี ชะ-วา-รี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
⭐️ ช่อทิพย์ ช่อ-ทิบ ช่อดอกไม้สวรรค์
⭐️ ชัญญา ชัน-ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
⭐️ ชัญญานุช ชัน-ยา-นุด หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ ชัยรัมภา ไช-รำ-พา ชัยชนะของนางฟ้า
⭐️ ชาคริยา ชา-คริ-ยา ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
⭐️ ชามา ชา-มา ลูกสาว
⭐️ ชาลินี ชา-ลิ-นี ผู้ประสานความผูกพัน
⭐️ ชิงดวง ชิง-ดวง เป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน
⭐️ ชิดชนก ชิด-ชะ-นก ผู้ใกล้ชิดพ่อ
⭐️ ชิตชไม ชิด-ชะ-ไม ชนะทั้งคู่
⭐️ ชีวาพร ชี-วา-พอน มีชีวิตอันประเสริฐ
⭐️ ชีวาภร ชี-วา-พอน ดำรงชีวิต
⭐️ ชื่นจิต ชื่น-จิด จิตใจเบิกบาน สดชื่น
⭐️ ชื่นใจ ชื่น-ใจ จิตใจเบิกบาน สดชื่น
⭐️ ชุดา ชุ-ดา ส่องสว่าง เรืองรอง
⭐️ ชุติกา ชุ-ติ-กา มีความสง่างาม
⭐️ ชุติกาญจน์ ชุ-ติ-กาน รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
⭐️ ชุติภา ชุ-ติ-พา รัศมีรุ่งโรจน์
⭐️ ชุติมดี ชุ-ติ-มะ-ดี มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
⭐️ ชุติมน ชุ-ติ-มน มีใจสว่าง มีใจสะอาด
⭐️ ชุติมันต์ ชุ-ติ-มัน ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์
⭐️ ชุติมา ชุ-ติ-มา มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
⭐️ เชิญขวัญ เชิน-ขวัน ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว
⭐️ โชติกา โช-ติ-กา ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ โชติชนิด โชด-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง
⭐️ โชติมนต์ โช-ติ-มน ประเสริฐในความรู้
⭐️ ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ นักปราชญ์
⭐️ ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้
⭐️ ดนยา ดะ-นะ-ยา เกิดจากตัวเรา ลูกสาว
⭐️ ดรัลพร ดะ-รัน-พอน ทับทิมอันประเสริฐ
⭐️ ดลพร ดน-ละ-พอน บันดาลพร
⭐️ ดารินทร์ ดา-ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
⭐️ ดุลยา ดุน-ละ-ยา สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
⭐️ ตรีทิพยนิภา ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
⭐️ ต้องใจ ต้อง-ไจ เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น
⭐️ ติชิลา ติ-ชิ-ลา พระจันทร์
⭐️ ตุลยดา ตุน-ยะ-ดา ความเสมอภาค
⭐️ เตชินี เต-ชิ-นี ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
⭐️ ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน
⭐️ ถวิกา ถะ-วิ-กา ถุง
⭐️ ถิรดา ถิ-ระ-ดา ความมั่นคงสถาพร
⭐️ ทยิดา ทะ-ยิ-ดา เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
⭐️ ทรงพร ซง-พอน ทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ
⭐️ ทวีติยา ทะ-วี-ติ-ยา ที่สอง
⭐️ ทวีนุช ทะ-วี-นุด สาวงาม
⭐️ ทัตพร ทัด-พอน ได้รับการประทานพร ได้รับพร
⭐️ ทัตพิชา ทัด-พิ-ชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
⭐️ ทิชากร ทิ-ชา-กอน ผู้เกิดสองครั้ง
⭐️ ทิพกร ทิบ-พะ-กอน แสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์
⭐️ ทิพกฤตา ทิบ-กริ-ตา สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
⭐️ ทิพนาถ ทิบ-พะ-นาด เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์
⭐️ ทิพปภา พิบ-ปะ-พา รัศมีเป็นทิพย์
⭐️ ทิพย์รัตน์ ทิบ-พะ-รัด มีแก้วมณีเป็นทิพย์
⭐️ ทิพรดา ทิบ-พะ-ระ-ดา ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
⭐️ ทิพานัน ทิ-พา-นัน ผู้มีใบหน้าสวยงาม
⭐️ ทิพารมย์ ทิ-พา-รม รื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
⭐️ ทีปกา ที-ปะ-กา ผู้ส่องสว่าง
⭐️ ธนกานต์ ทะ-นะ-กาน มีทรัพย์เป็นที่รัก
⭐️ ธนพร ทะ-นะ-พอน มีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ
⭐️ ธนัญญา ทะ-นัน-ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์
⭐️ ธนัตพร ทะ-นัด-พอน มีทรัพย์อันประเสริฐ
⭐️ ธนาภา ทะ-นา-พา รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
⭐️ ธนารีย์ ทะ-นา-รี มีทรัพย์อันประเสริฐ
⭐️ ธนิดา ทะ-นิ-ดา หนักแน่น
⭐️ ธนิยา ทะ-นิ-ยา ปรารถนาในทรัพย์
⭐️ ธนีพร ทะ-นี-พอน มีพรเป็นทรัพย์
⭐️ ธนียา ทะ-นี-ยา ปรารถนาในทรัพย์
⭐️ ธมกร ทะ-มะ-กอน แสงจันทร์
⭐️ ธมน ทะ-มน กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น
⭐️ ธมนต์ ทะ-มน กำจัดมลทิน
⭐️ ธมนันท์ ทะ-มะ-นัน สวยเหมือนพระจันทร์
⭐️ ธยาน์ ทะ-ยา ปัญญาแห่งพินิจ
⭐️ ธยานี ทะ-ยา-นี ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ
⭐️ ธรรมิกา ทัน-มิ-กา ผู้ประกอบด้วยธรรม
⭐️ ธฤดี ทะ-รึ-ดี ความมั่นคง ควมตั้งมั่น
⭐️ ธวัล ทะ-วัน ขาว บริสุทธิ์ นวลงาม
⭐️ ธวัลกร ทะ-วัน-กอน มีรัศมีนวลงาม
⭐️ ธวัลฉวี ทะ-วัน-ฉะ-หวี มีผิวนวลงาม
⭐️ ธวัลพร ทะ-วัน-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
⭐️ ธวัลยา ทะ-วัน-ยา บริสุทธิ์
⭐️ ธวัลรัตน์ ทะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
⭐️ ธัญจิรา ทัน-จิ-รา มีสิริมงคลยั่งยืน
⭐️ ธัญชนก ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
⭐️ ธัญญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
⭐️ ธัญญา ทัน-ยา มีโชค
⭐️ ธัญทิพ ทัน-ยะ-ทิบ ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ
⭐️ ธัญทิพย์ ทัน-ยะ-ทิบ ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ
⭐️ ธัญพร ทัน-ยะ-พอน มีโชคอันประเสริฐ
⭐️ ธัญพิชชา ทัน-พิด-ชา มีความรู้ยิ่งดี
⭐️ ธัญพิมล ทัน-พิ-มล มีโชคดีและไร้มลทิน
⭐️ ธัญมน ทัน-ยะ-มน มีใจดียิ่ง
⭐️ ธัญรดา ทัน-ระ-ดา ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ
⭐️ ธัญรดี ทัน-ระ-ดี มีความยินดีในสิริมงคล
⭐️ ธัญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
⭐️ ธัญวรัตน์ ทัน-วะ-รัด มีโชคและประเสริฐสุด
⭐️ ธัญวลัย ทัน-วะ-ไล กำไลดีเลิซ
⭐️ ธันยชนก ทัน-ยะ-ชะ-นก ให้เกิดโชคดี
⭐️ ธันยพร ทัน-ยะ-พอน มีโชคอันประเสริฐ
⭐️ ธันยมัย ทัน-ยะ-ไม สำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง
⭐️ ธันยวีร์ ทัน-ยะ-วี มีโชคและมีความกล้า
⭐️ ธันยารัตน์ ทัน-ยา-รัด แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
⭐️ ธารทิพย์ ทาน-ทิบ สายน้ำวิเศษ
⭐️ ธารินันท์ ทา-ริ-นัน ความสดชื่นรื่นเริง
⭐️ ธารี ทา-รี ควรทรงไว้
⭐️ ธาวัลย์ ทา-วัน ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์
⭐️ ธาวินี ทา-วิ-นี วิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
⭐️ ธิดารัตน์ ทิ-ดา-รัด บุตรสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ ธิติมา ทิ-ติ-มา ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง
⭐️ ธิติรัตน์ ทิ-ติ-รัด แก้วแห่งความเพียร
⭐️ ธินิดา ทิ-นิ-ดา หญิงผู้มั่นคง
⭐️ ธิราพร ทิ-รา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีนิดา ที-นิ-ดา ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
⭐️ ธีรกานต์ ที-ระ-กาน นักปราชญ์ผู้น่ารัก
⭐️ ธีรดา ที-ระ-ดา ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
⭐️ ธีรตา ที-ระ-ตา บินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
⭐️ ธีรตี ที-ระ-ตี ความยินดีในความรู้
⭐️ ธีรนาถ ที-ระ-นาด ที่พึ่งของนักปราชญ์
⭐️ ธีรนุช ที-ระ-นุด นางผู้ฉลาด
⭐️ ธีรพร ที-ระ-พอน นักปราชญ์ ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีร์วรา ที-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีราพร ที-รา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีวรา ที-วะ-รา ประเสริฐด้วยความรู้
⭐️ ธุวดารา ทุ-วะ-ดา-รา สดใสเสมอดวงดารา
⭐️ ธุวพร ทุ-วะ-พอน ผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน
⭐️ นงนุช นง-นุด นางน้อง
⭐️ นงพะงา นง-พะ-งา นางงาม
⭐️ นนทรมย์ นน-ทะ-รม มีความเพลิดเพลินยินดี
⭐️ นนทลี นน-ทะ-ลี ประดุจแม่
⭐️ นพจิรา นบ-พะ-จิ-รา ใหม่ตลอดกาล สดชื่นเสมอ
⭐️ นพธีรา นบ-ที-รา นบ-พะ-ที-รา นักปราชญ์ผู้สดชื่น
⭐️ นพนิต นพ-พะ-นิด เนย
⭐️ นพรดา นบ-พะ-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
⭐️ นพิน นะ-พิน ใหม่ สด สาวเสมอ
⭐️ นภกานค์ นบ-ภา-กาน สิงห์โต
⭐️ นภาพร นะ-พา-พอน ฟ้าสวย
⭐️ นภาลัย นะ-พา-ลัย ฟากฟ้า
⭐️ นภาวดี นะ-พา-วะ-ดี หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า
⭐️ นรกมล นอ-ระ-กะ-มน เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
⭐️ นรมน นอ-ระ-มน เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
⭐️ นราพร นะ-รา-พอน ผู้ประเสริฐ
⭐️ นราวดี นะ-รา-วะ-ดี หญิงผู้ประเสริฐ
⭐️ นรินทร์พร นะ-ริน-พอน พรของพระราชา
⭐️ นรีกมล นะ-รี-กะ-มน หญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม
⭐️ นรีกานต์ นะ-รี-กาน หญิงผู้เป็นที่รัก
⭐️ นรีนุช นะ-รี-นุด น้องหญิง
⭐️ นรียา นะ-รี-ยา สตรี
⭐️ นรีรัตน์ นะ-รี-รัด นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
⭐️ นฤภร นะ-รึ-พอน แข็งแรง
⭐️ นฤมล นะ-รึ-มน ไม่มีมลทิน
⭐️ นลัท นะ-ลัด น้ำผึ้ง ดอกไม้
⭐️ นลัทพร นะ-ลัด-ทะ-พอน นะ-ลัด-พอน น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
⭐️ นลิน นะ-ลิน ดอกบัว
⭐️ นลินญา นะ-ลิน-ญา ดอกบัว
⭐️ นลินนิภา นะ-ลิน-น-พา งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
⭐️ นลินี นะ-ลิ-นี สระบัว
⭐️ นวพร นะ-วะ-พอน พรใหม่ พร 9 ประการ
⭐️ นวรัตน์ นะ-วะ-รัด แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทายและไพฑูรย์
⭐️ นวินดา นะ-วิน-ดา ความใหม่ ความสดชื่น
⭐️ นวิยา นะ-วิ-ยา สาวเสมอ สดชื่อนเสมอ
⭐️ นวียา นะ-วี-ยา เสมอเสมอ สดชื่นเสมอ
⭐️ นัจกร นัด-จะ-กอน ผู้ฟ้อนรำ
⭐️ นัชชา นัด-ชา นัด-ทะ-ชา แม่น้ำ
⭐️ นัทธมน นัด-ทะ-มน มีใจผูกพัน
⭐️ นันทฉัตร นัน-ทะ-ฉัด ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม
⭐️ นันท์นพิน นัน-ทะ-พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
⭐️ นันท์นลิน นัน-นะ-ลิน บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว
⭐️ นันทนัช นัน-ทะ-นัด เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง
⭐️ นันทนัท นัน-ทะ-นัด แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ
⭐️ นันทรัตน์ นัน-ทะ-รัด รัตนะน่ายินดี
⭐️ นันท์ลินี นัน-ลิ-นี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
⭐️ นันทัชพร นัน-ทัด-ชะ-พอน คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
⭐️ นันทิกานต์ นัน-ทิ-กาน มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
⭐️ นันทิชา นัน-ทิ-ชา เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
⭐️ นันทิตา นัน-ทิ-ตา เพลิดเพลิน มีความสุข
⭐️ นันทินี นัน-ทิ-นี ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข
⭐️ นันทิพร นัน-ทิ-พอน มีความสุขอันประเสริฐ
⭐️ นันทิมา นัน-ทิ-มา ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข
⭐️ นัยน์ปพร ไน-ปะ-พอน ตาสวย ตาดี
⭐️ นัยน์ภัค ไน-ยะ-พัก ตาสวย
⭐️ นาถนพิน นาด-นะ-พิน มีที่พึ่งใหม่
⭐️ นารา นา-รา รัศมีรุ่งเรือง
⭐️ นาราภัทร นา-รา-พัด รัศมีอันงดงาม
⭐️ นำกมล นำ-กะ-มน นำใจ
⭐️ นิกข์นิภา นิก-น-พา เสมือนแห่งทอง
⭐️ นิจจารีย์ นิด-จา-รี ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ
⭐️ นิจฉรา นิด-ฉะ-รา ฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง
⭐️ นิจวรีย์ นิด-วะ-รี ผู้ประเสริฐเสมอ
⭐️ นิจวิภา นิด-วิ-พา มีความรุ่งเรืองเป็นนิจ
⭐️ นิชกานต์ นิด-ชะ-กาน เป็นของตนเป็นที่รัก
⭐️ นิชดา นิด-ชะ-ดา ความเป็นตัวของตัวเอง
⭐️ นิชธาวัลย์ นิด-ทา-วัน มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร
⭐️ นิชนิภา นิด-นิ-พา มีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร
⭐️ นิชา นิ-ชา เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร
⭐️ นิชานาถ นิ-ชา-นาด มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
⭐️ นิชาภัทร นิ-ชา-พัด เป็นของตัวเองและดีงาม
⭐️ นิชาภา นิ-ชา-พา มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
⭐️ นิดานุช นิ-ดา-นุด หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
⭐️ นิตย์รดี นิด-ระ-ดี มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ
⭐️ นิตยลัภย์ นิด-ตะ-ยะ-ลับ มีลาภเป็นนิตย์
⭐️ นิตา นิ-ตา ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี
⭐️ นิพาดา นิ-พา-ดา สงัด สงบ ถ่อมตน
⭐️ กมลรส กะ-มน-รด น้ำใจ
⭐️ กรัสวัน กรัด-สะ-วัน เสียงตบมือ
⭐️ กัญชรส กัน-ชะ -รด น้ำดอกไม้
⭐️ ขวัญมนัส ขวัน-มะ-นัด ขวัญใจ
⭐️ ขวัญสรวง ขวัน-สวง ขวัญฟ้า
⭐️ ขวัญหทัย ขวัน-หะ-ไท ขวัญใจ
⭐️ คนธรส คน-ทะ-รด น้ำหอม
⭐️ คันธรส คัน-ทะ-รด น้ำหอม
⭐️ จงรักษ์ จง-รัก ให้รักษาไว้
⭐️ จรสจันทร์ จะ-รด-จัน เหลืองเรืองรอง เหลืองพระจันทร์
⭐️ จรัสพร จะ-หรัด-พอน รุ่งเรืองด้วยความดี
⭐️ จันทร์สม จัน-สม เสมอด้วยจันทร์
⭐️ จันทร์หอม จัน-หอม เป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม
⭐️ ฉันท์หทัย ฉัน-หะ-ไท พอใจ มีฉันทะในใจ
⭐️ ฉันหทัย ฉัน-หะ-ไท ดุจดังดวงใจ
⭐️ ทรงอัปสร ซง-อับ-สอน รูปร่างดุจนางฟ้า
⭐️ ทักษพร ทัก-สะ-พอน ผู้ฉลาดและประเสริฐ
⭐️ ธวัลหทัย ทะ-วัน-หะ-ไท มีใจบริสุทธิ์
⭐️ ธัญสมร ทัน-สะ-หมอน หญิงสาวผู้โชคดี
⭐️ นงนภัส นง-นะ-พัด นางผู้เป็นประดุจฟ้า
⭐️ นภสร นบ-พะ-สอน สระบนฟ้า เมฆ
⭐️ นภัส นะ-พัด ฟ้า สวรรค์
⭐️ นภัสกร นะ-พัด-สะ-กอน รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์
⭐️ นภัสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า
⭐️ นภัสสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า
⭐️ นันท์นภัส นัน-นะ-พัด มีความสุขดุจสวรรค์
⭐️ นันท์มนัส นัน-มะ-นัด ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
⭐️ บงกช บง-กด ดอกบัว
⭐️ บงกชรัตน์ บง-กด-รัด ดอกบัวแก้ว
⭐️ บวรรัตน์ บอ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
⭐️ ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง
⭐️ ปวรรัตน์ ปะ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
⭐️ ปวันพัสตร์ ปะ-วัน-พัด แพรบริสุทธิ์
⭐️ ปวันรัตน์ ปะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
⭐️ ปองรัก ปอง-รัก มุ่งหวังในความรัก
⭐️ ปัทมพร ปัด-ทะ-มะ-พอน บัวประเสริฐ
⭐️ พนัชกร พะ-นัด-ชะ-กอน มีมืองามดังดอกบัว
⭐️ พบพร พบ-พอน ประสบกับสิ่งประเสริฐ
⭐️ พมลพร ยะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
⭐️ พยอมรัตน์ พะ-ยอม-รัด ดอกไม้แก้ว
⭐️ พรกนก พอน-กะ-หนก ทองที่ประเสริฐ
⭐️ พรชนก พอน-ชะ-นก ความตั้งใจของบิดา
⭐️ พรชนัน พอน-ชะ-นัน ให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ
⭐️ พรธวัล พอน-ทะ-วัน ประเสริฐและบริสุทธิ์
⭐️ พรนภัส พอน-นะ-พัด พรสวรรค์ ฟ้างาม
⭐️ พรนลัท พอน-นะ-ลัด ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
⭐️ พรมนัส พอน-มะ-นัด มีใจประเสริฐ
⭐️ พรยมล พอน-ยะ-มน เป็นคู่ที่ประเสริฐ
⭐️ พรรษกร พัด-สะ-กอน สร้างฝน เมฆ
⭐️ พรรษชล พัด-สะ-ชน น้ำฝน
⭐️ พรรัตน์ พอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
⭐️ พรลภัส พอน-ละ-พัด มีลาภอันประเสริฐ
⭐️ พรวนัช พอน-วะ-นัด ดอกบัวประเสริฐ
⭐️ พรวลัย พอน-วะ-ไล กำไลอันประเสริฐ
⭐️ พรสรวง พอน-สวง เป็นพรของสวรรค์
⭐️ พลอยรัตน์ พลอย-รัด ประสมด้วยเพชรนิลจินดา
⭐️ พสชนัน พด-ชะ-นัน ให้เกิดอำนาจ
⭐️ พัชนันท์ พัด-ชะ-นัน เพลิดเพลินในกรอบ
⭐️ พัชรพร พัด-ชะ-ระ-พอน ประเสริฐดุจเพชร
⭐️ พัชรมัย พัด-ชะ-ระ-ไม สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร
⭐️ พัชรวลัย พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล กำไลเพชร
⭐️ พัทธนันท์ พัด-ทะ-นัน มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข
⭐️ พัทธมน พัด-ทะ-มน ผูกพันใจ
⭐️ ภคพร พะ-คะ-พอน มีโชคเป็นพร
⭐️ ภรภัทร พร-พัด ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
⭐️ ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก
⭐️ ภัคนันท์ พัก-คะ-นัน ยินดีในโชค
⭐️ ภัควลัญชญ์ พัก-วะ-ลัน ลักษณะผู้มีโชค
⭐️ ภัทรกันย์ พัด-ทระ-กัน หญิงสาวผู้มีความดี
⭐️ ภัทรภร พัด-ทระ-พอน ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
⭐️ ภัทรมน พัด-ทระ-มน มีใจดีงาม
⭐️ ภัสสร พัด-สอน รัศมีเรืองรอง
⭐️ มนนัทธ์ มน-นัด มะ-นะ-นัด ผูกพันใจ เกลียวใจ
⭐️ มนพร มะ-นะ-พอน มีใจประเสริฐ
⭐️ มนพัทธ์ มะ-นะ-พัด มน-นะ-พัด ผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ
⭐️ มนัสขวัญ มะ-นัด-ขวัน ขวัญใจ
⭐️ มนัสพร มะ-นัด-สะ-พอน ผู้มีน้ำใจประเสริฐ
⭐️ มนัสภร มะ-นัด-พอน บำรุงใจ
⭐️ มนัสสม มะ-นัด-สม เสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ
⭐️ มัทนพร มัด-ทะ-นะ-พอน มีพรคือความรัก
⭐️ ยมล ยะ-มน คู่
⭐️ ยมลพร ยะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
⭐️ ยมลภัทร ยะ-มน-พัด คู่ผู้ดีงาม
⭐️ รมยกร รม-ยะ-กอน สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข
⭐️ รมัย ระ-ไม มีเสน่ห์ น่ายินดี
⭐️ รสกร รด-สะ-กอน ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม
⭐️ รสธร รด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์
⭐️ รสนันท์ รด-สะ-นัน มีรสนิยมดี
⭐️ รักตกันท์ รัก-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาส
⭐️ รัตกันท์ รัด-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ
⭐️ รัตนกร รัด-ตะ-นะ-กอน สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว
⭐️ รัตนมน รัด-ตะ-นะ-มน ใจแก้ว ใจวิเศษ
⭐️ วนัชพร วะ-นัด-ชะ-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
⭐️ วรงค์ วะ-รง ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ
⭐️ วรพักตร์ วอ-ระ-พัก ดวงหน้าสวยงาม
⭐️ วรรจชนก วัด-ชะ-นก ศักดิ์ศรีบิดา
⭐️ วรรษชล วัน-สะ-ชน น้ำฝน
⭐️ วรรษมน วัด-สะ-มน รูปร่างงาม
⭐️ วรฤทัย วอ-ระ-ไท มีใจประเสริฐ
⭐️ วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
⭐️ วรันธร วะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
⭐️ วรัมพร วะ-รำ-พอน ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม
⭐️ วลัยกร วะ-ไล-กอน กำไลข้อมือ
⭐️ วลัยพร วะ-ไล-พอน กำไลที่งดงาม
⭐️ วัชรมน วัด-ชะ-ระ-มน ใจเพชร
⭐️ วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง
⭐️ ศตนันท์ สะ-ตะ-นัน มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
⭐️ ศตพร สะ-ตะ-พอน มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
⭐️ ศมน สะ-มน ราตรี
⭐️ สรนันท์ สอ-ระ-นัน มีความยินดีเป็นเลิศ
⭐️ สรพัศ สอ-ระ-พัด เป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง
⭐️ สรภัส สอ-ระ-พัด มีความเร็ว
⭐️ สรรค์พร สัน-พอน ประเสริฐทุกอย่าง
⭐️ สรัลพร สะ-รัน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
⭐️ สวรส สะ-วะ-รด มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์
⭐️ สหทัย สะ-หะ-ไท ร่วมใจกัน เห็นใจกัน
⭐️ สัชฌกร สัด-ชะ-กอน ช่างเงิน
⭐️ สันต์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีใจสงบ
⭐️ สันต์หทัย สัน-หะ-ไท มีใจสงบ
⭐️ หทัยพร หะ-ไท-พอน ผู้มีใจประเสริฐ
⭐️ หทัยพันธน์ หะ-ไท-พัน ตรึงใจ
⭐️ หทัยภัทร หะ-ไท-พัด จิตใจที่ดีงาม
⭐️ หทัยรัตน์ หะ-ไท-รัด แก้วใจ
⭐️ หรรษพร หัด-สะ-พอน เบิกบานด้วยความยินดี
⭐️ อนัญพร อะ-นัน-ยะ-พอน ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
⭐️ จรัสทิพย์ จะ-หรัด-ทิบ เป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง
⭐️ จรัสศรี จะ-หรัด-สี ผุดผ่อง
⭐️ จรีย์ จะ-รี ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ
⭐️ จรูญศรี จะ-รูน-สี ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล
⭐️ จันทร์สุดา จัน-สุ-ดา ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
⭐️ จำรูญศรี จำ-รูน-สี ผุดผ่อง
⭐️ จิตตมาส จิต-ตะ-มาด เดือนจิตตมาส เดือน 5
⭐️ จิตรสินี จิด-สิ-นี สาวงาม
⭐️ จิตสุภา จิด-สุ-พา มีใจดี มีใจงาม
⭐️ จินดาหรา จิน-ดา-หรา ฉลาด
⭐️ จินต์ศุจี จิน-สุ-จี ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
⭐️ จินตหรา จิน-ตะ-หรา ฉลาด
⭐️ จิรสุดา จิ-ระ-สุ-ดา ลูกสาวผู้ยั่งยืน
⭐️ จิรัศยา จิ-รัด-สะ-ยา อยู่นาน
⭐️ จิรัสยา จิ-รัด-สะ-ยา ตลอดกาลนาน นิรันดร
⭐️ จุรีมาศ จุ-รี-มาด ความแหลมคมที่ทนทาน
⭐️ จุฬารัตน์ จุ-ลา-รัด แก้วที่งามเลิศ
⭐️ เจตสุภา เจด-สุ-ภา ผู้มีความคิดดีงาม
⭐️ เจริญศรี จะ-เริน-สี เจริญด้วยมงคล
⭐️ แจ่มใส แจ่ม-ใส ปลอดโปร่ง ไม่มัวหมอง
⭐️ ฉันท์สินี ฉัน-สิ-นี ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
⭐️ ฉันทิศา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
⭐️ ฉันทิสา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
⭐️ ชญานิศ ชะ-ยา-นิด เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
⭐️ ชนาศัย ชะ-นา-ไส ที่พักของคน
⭐️ ชนิตสิรี ชะ-นิด-สิ-รี ให้เกิดสิริมงคล
⭐️ ชนิศา ชะ-นิ-สา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
⭐️ ชนิสรา ชะ-นิด-ระ-สา เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
⭐️ ชยิสรา ชะ-ยิด-สะ-รา มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ
⭐️ ชลาศัย ชะ-ลา-ไส ทะเล
⭐️ ชวนพิศ ชวน-พิด ดึงดูดจิตใจให้พิศวง
⭐️ ชาลิสา ชา-ลิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
⭐️ ชินารมย์ ชิ-นา-รม ยินดีในพระชินเจ้า
⭐️ ชุติสรา ชุ-ติด-สะ-รา เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง
⭐️ โชษิตา โช-ส-ตา ความสุข ความบันเทิง สตรี
⭐️ ญานิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
⭐️ ดมิสา ดะ-มิ-สา เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
⭐️ ตมิสา ตะ-มิ-สา พระจันทร์
⭐️ ตวิษา ตะ-วิ-สา รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
⭐️ ทินสิรี ทิน-สิ-รี มิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์
⭐️ ธัญญมาส ทัน-ยะ-มาด มาตราตวง
⭐️ ธัญญามาศ ทัน-ยา-มาด โชคลาภยิ่งทองคำ
⭐️ ธัญสินี ทัน-ส-นี หญิงสาวงามผู้โชคดี
⭐️ ธัญสิริ ทัน-ยะ-สิ-หริ โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ ธัญสุดา ทัน-สุ-ดา ลูกสาวผู้โชคดี
⭐️ ธิติสุดา ทิ-ติ-สุ-ดา หญิงผู้มีปัญญา
⭐️ ธีร์สุดา ที-สุ-ดา ลูกสาวนักปราชญ์
⭐️ ธีริศรา ที-ริด-สะ-รา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ นภิศ นะ-พิด เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา
⭐️ นภิสา นะ-พิ-สา จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา
⭐️ นริสรา นะ-ริด-สะ-รา เป็นใหญ่เหนือคน
⭐️ นิจสิรี นิด-สิ-รี มีมิ่งขวัญเป็นนิจ
⭐️ นิภาธร นิ-พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง
⭐️ นิมมล นิม-มน ปราศจากมลทิน บริสุทธิ์
⭐️ นิยตา นิ-ยะ-ตา มั่นคง แน่วแน่
⭐️ นิยา นิ-ยา เป็นของตน พึ่งตน
⭐️ นิยุตา นิ-ยุ-ตา ประกอบการ ขยันขันแข็ง
⭐️ นิรชร นิ-ระ-ชอน ผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา
⭐️ นิรชา นิ-ระ-ชา ปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง
⭐️ นิรัชพร นิ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
⭐️ นิราภร นิ-รา-พอน ปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม
⭐️ นิรินธนา นิ-ริน-ทะ-รา หมดกิเลศ
⭐️ นิรุชา นิ-รุ-ชา สุขภาพดี ปราศจากโรค
⭐️ นิลยา นิ-ละ-ยา ที่อยู่อาศัย
⭐️ นิวาริน นิ-วา-ริน ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย
⭐️ นิศมา นิด-สะ-มา สงบสุข
⭐️ นิศาชล นิ-สา-ชน น้ำค้าง
⭐️ นิศามน นิ-สา-มน การดู การเห็นประจักษ์
⭐️ นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์
⭐️ นิสิตา นิ-สิ-ตา นิสิตหญิง
⭐️ นีร นีน น้ำ
⭐️ นีรชา นี-ระ-ชา ดอกบัว
⭐️ นีรนารา นี-ระ-นา-รา นีน-นา -รา สีน้ำ
⭐️ นีรภา นี-ระ-พา สีน้ำที่เปล่งประกาย
⭐️ นีรัมพร นี-รำ-พอน น้ำกับฟ้า
⭐️ นีรา นี-รา น้ำ
⭐️ นีราภา นี-รา-พา ประกายน้ำ สีน้ำ
⭐️ นีลรัตน์ นีน-รัด พลอยสีดำ
⭐️ นุชนพิน นุด-นะ-พิน หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ
⭐️ นุชรดี นุด-ระ-ดี ความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี
⭐️ นุชวรา นุด-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ เนตรอัปสร เนด-อับ-สอน มีดวงตางามดุจนางฟ้า
⭐️ บาจรีย์ บา-จะ-รี ผู้เบิกบาน
⭐️ บุญชนิต บุน-ชะ-นิด ให้เกิดความดี สร้างความดี
⭐️ บุญญานนท์ บุน-ยา-นน ผู้ยินดีในบุญ
⭐️ บุญญาพร บุน-ยา-พอน มีบุญเป็นพร
⭐️ บุญญิสา บุน-ยิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
⭐️ บุญนิสา บุน-นิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
⭐️ บุญรัตน์ บุน-ยะ-รัด แก้วแห่งความดีงาม
⭐️ บุญสิตา บุน-สิ-ตา ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
⭐️ บุปผา บุบ-ผา ดอกไม้
⭐️ บุรพร บุ-ระ-พอน ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง
⭐️ บุริมนาถ บุ-ริม-นาด เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
⭐️ บุลพร บุ-ละ-พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
⭐️ บุลลา บุน-ลา ดอกไม้
⭐️ บุลวัชร บุ-ละ-วัด มีเพชรมาก
⭐️ บุลิน บุ-ลิน หาดทราย
⭐️ เบญจพร เบน-จะ-พอน พร 5 ประการ
⭐️ เบญจมาศ เบน-จะ-มาด เดือน 5 ดอกเบญจมาศ
⭐️ เบญจรัตน์ เบน-จะ-รัด รัตนะห้าอย่าง
⭐️ เบญจา เบน-จา ห้า
⭐️ เบญญา เบน-ยา ฉลาด
⭐️ เบญญาพร เบน-ยา-พอน ฉลาดด้วยความดี
⭐️ เบญญาภา เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา
⭐️ ปดิวรดา ปะ-ดิ-วะ-ระ-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
⭐️ ปดิวรัดา ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
⭐️ ปทิตตา ปะ-ทิด-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
⭐️ ปทุมทิพย์ ปะ-ทุม-ทิบ ดอกบัวแก้ว
⭐️ ปทุมมาลย์ ปะ-ทุม-มาน มาลัยดอกบัว
⭐️ ปทุมวัน ปะ-ทุม-วัน ป่าบัว
⭐️ ปนัดดา ปะ-นัด-ดา หลาน
⭐️ ปนัสยา ปะ-นัด-สะ-ยา ชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ
⭐️ ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง
⭐️ ปภาดา ปะ-พา-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
⭐️ ปภานัน ปะ-พา-นัน มีใบหน้าสวยงาม
⭐️ ปภาพัน ปะ-พา-พัน มีใบหน้าสวยงาม
⭐️ ปภาพินท์ ปะ-พา-พิน ประสบแสงสว่าง
⭐️ ปภาวดี ปะ-พา-วะ-ดี มีแสงสว่าง
⭐️ ปภาวรินท์ ปะ-ภา-วะ-ริน ยอดแห่งความเรืองรอง
⭐️ ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง
⭐️ ปภาวี ปะ-พา-วี ผู้มีอำนาจ
⭐️ ปยุดา ปะ-ยุ-ดา ขวนขวาย ขยันขันแข็ง
⭐️ ปรภาว์ ปะ-ระ-พา ภาวะที่ประเสริฐ
⭐️ ประดิภา ประ-ดิ-พา แสงสว่างแห่งความรู้
⭐️ ประติภา ประ-ติ-พา แสงสว่างแห่งความรู้
⭐️ ประทิน ประ-ทิน กลิ่นหอม
⭐️ ประทินทิพย์ ประ-ทิน-ทิบ กลิ่นหอมอันวิเศษ
⭐️ ประภัสสร ประ-พัด-สอน บริสุทธิ์ สี่เลื่อมพราย แสงแพรวพราว
⭐️ ประภัสสรา ประ-พัด-สะ-รา แสงแพรวพราว
⭐️ ประภานิช ประ-พา-นิด รัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน
⭐️ ประภาพร ประ-พา-พอน แสงสว่างงดงาม
⭐️ ประภาภัทร ประ-พา-พัด มีผิวพรรณงาม
⭐️ ประภามนท์ ประ-พา-มน ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว
⭐️ ประภารัตน์ ประ-พา-รัด แสงสว่างแห่งคุณงามความดี
⭐️ ประภาวดี ประ-พา-วะ-ดี หญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง
⭐️ ประภาศรี ประ-พา-สี ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
⭐️ ประภาสิริ ประ-พา-สิ-หริ ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
⭐️ ประสิตา ประ-สิ-ตา ขยัน
⭐️ ปราญชลี ปราน-ชะ-ลี กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
⭐️ ปรารถนา ปราด-ถะ-หนา ความประสงค์
⭐️ ปริชญา ปะ-ริด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้
⭐️ ปริชมน ปะ-ริด-ชะ-มน พระจันทร์
⭐️ ปริชาดา ปริ-ชา-ดา ผลสีแดง
⭐️ ปริมล ปะ-ริ-มน กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต
⭐️ ปริยฉัตร ปริ-ยะ-ฉัด ฉัตรเป็นที่รัก
⭐️ ปริยาภัทร ปริ-ยา-ทัด งามน่ารัก
⭐️ ปรีดาพร ปรี-ดา-พอน อิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง
⭐️ ปรีดิทา ปรี-ดิ-ทา ให้ความยินดี
⭐️ ปรียา ปรี-ยา ที่รัก
⭐️ ปรียาดา ปรี-ยา-ดา ความเป็นที่รัก
⭐️ ปรียานุช ปรี-ยา-นุด น้องที่รัก น้องรัก น้องผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปรียามาศ ปรี-ยา-มาด เดือนอันเป็นที่รัก
⭐️ ปรียาวดี ปรี-ยา-วะ-ดี หญิงอันเป็นที่รัก
⭐️ ปวรา ปะ-วะ-รา ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ
⭐️ ปวริศา ปะ-วะ-ริ-สา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ ปวิชญา ปะ-วิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
⭐️ ปวิชญาดา ปะ-วิด-ยา-ดา นักปราชญ์ผู้รอบรู้
⭐️ ปวิตรา ปะ-วิด-ตรา บริสุทธิ์
⭐️ ปวิมล ปะ-วิ-มน บริสุทธิ์อย่างยิ่ง
⭐️ ปวีรา ปะ-วี-รา ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ปสาทนีย์ ปะ-สา-ทะ-นี น่าเลื่อมใส
⭐️ ปสุดา ปะ-สุ-ดา ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปสุตา ปะ-สุ-ตา ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปัจจรี ปัด-จะ-รี แพ
⭐️ ปัญจนี ปัน-จะ-นี ห้า
⭐️ ปัญจมาพร ปัน-จะ-มา-พอน พรที่ 5
⭐️ ปัญญาพร ปัน-ยา-พอน มีพรคือความรู้ มีความรู้ประเสริฐ
⭐️ ปัญญารัตน์ ปัน-ยา-รัด ปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม
⭐️ ปัถยา ปัด-ถะ-ยา ผู้เหมาะสม
⭐️ ปัถยานี ปัด-ถะ-ยา-นี ผู้เหมาะสม
⭐️ ปัทมา ปัด-ทะ-มา บัว
⭐️ ปัทมาพร ปัด-ทะ-มา-พอน ดอกบัวงาม ดอกบัวประเสริฐ
⭐️ ปัทมาสน์ ปัด-ทะ-มาด ฐานบัว
⭐️ ปาจรีย์ ปา-จะ-รี อาจารย์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ปาเจรา ปา-เจ-รา ครูของครู
⭐️ ปานใจ ปาน-ใจ เพียงใจ เทียบได้กับดวงใจ ที่รักยิ่ง
⭐️ ปานชีวา ปาน-ชี-วา รักปานชีวิต
⭐️ ปานตา ปาน-ตา ประดุจดังดวงตา
⭐️ ปานทิพย์ ปาน-ทิบ เปรียบเสมือนของวิเศษ
⭐️ ปานไพลิน ปาน-ไพ-ลิน เหมือนไพลิน
⭐️ ปานฤทัย ปาน-รึ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ
⭐️ ปานหทัย ปาน-หะ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ
⭐️ ปารมี ปา-ระ-มี บารมี
⭐️ ปารัช ปา-รัด ทอง
⭐️ ปาริฉัตต์ ปา-ริ-ฉัด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
⭐️ ปาริฉัตร ปา-ริ-ฉัด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
⭐️ ปาริชาต์ ปา-ริ-ชา ต้นทองหลาง ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์
⭐️ ปาริชาต ปา-ริ-ชาด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
⭐️ ปาริมา ปา-ริ-มา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
⭐️ ปารุดา ปา-รุ-ดา ผู้ได้รับการป้องกัน
⭐️ ปาลิดา ปา-ลิ-ดา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
⭐️ ปาลิตา ปา-ลิ-ตา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
⭐️ ปาลินี ปา-ลิ-นี ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
⭐️ ปิญชร ปิน-ชอน สีเหลืองแก่ ทอง กรงนก
⭐️ ปิญชาน์ ปิน-ชา ทองคำ
⭐️ ปิติมน ปิ-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ
⭐️ ปิติมา ปิ-ติ-มา ผู้มีความอิ่มใจ
⭐️ ปิติยา ปิ-ติ-ยา ความอิ่มใจ
⭐️ ปิติยาพร ปิ-ติ-ยา-พอน ความสุขที่น่ายินดียิ่ง
⭐️ ปิ่นทิพย์ ปิ่น-ทิบ เครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก
⭐️ ปิ่นปินัทธ์ ปิ่น-ปิ-นัด ประดับปิ่น
⭐️ ปิ่นมนัส ปิ่น-มะ-นัด จอมใจ ยอดดวงใจ
⭐️ ปิ่นสุดา ปิ่น-สุ-ดา ยอดหญิง
⭐️ ปิยจิต ปิ-ยะ-จิด ผู้มีจิตเป็นที่รัก
⭐️ ปิยดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก
⭐️ ปิยธิดา ปิ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวที่น่ารัก
⭐️ ปิยนาถ ปิ-ยะ-นาด ผู้มีความรักเป็นที่พึง
⭐️ ปิยนุช ปิ-ยะ-นุด น้องผู้เป็นที่รัก น้องรัก
⭐️ ปิยพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยภา ปิ-ยะ-พา ผู้มีประกายความเป็นที่รัก
⭐️ ปิยมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก
⭐️ ปิยรมย์ ปิ-ยะ-รม เป็นที่รักที่รื่นรมย์
⭐️ ปิย์วรา ปิ-วะ-รา เป็นที่รักและประเสริฐ
⭐️ ปิยวลี ปิ-ยะ-วะ-ลี ถ้อยคำอันแสดงความรัก
⭐️ ปิยะดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก
⭐️ ปิยะรัตน์ ปิ-ยะ-รัด แก้วอันเป็นที่รัก สิ่งมีค่าที่น่ารัก
⭐️ ปิยาพร ปิ-ยา-พอน น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยาพัชร ปิ-ยา-พัด เป็นที่รักดังเพชร
⭐️ ปิยาอร ปิ-ยา-ออน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปีติชา ปี-ติ-ชา ก่อให้เกิดปีติ
⭐️ ปีย์วรา ปี-วะ-รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
⭐️ ปีวรา ปี-วะ-รา อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม
⭐️ ปุญชรัสมิ์ ปุน-ชะ-รัด รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
⭐️ ปุญญิสา ปุน-ยิ-สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
⭐️ ปุริมปรัชญ์ ปุ-ริม-ปรัด นักปราชญ์คนแรก
⭐️ ปุลิน ปุ-ลิน กว้างขวาง ไพศาล หาดทราย
⭐️ ปุษยา ปุด-สะ-ยา สะอาด บริสุทธิ์
⭐️ ปุษาบุล ปุ-สา-บุน ได้รับการอบรมมาก
⭐️ ปูชิดา ปู-ชิ-ดา ผู้ที่เขาบูชา
⭐️ ปูริดา ปู-ริ-ดา สมบูรณ์ เต็มเปี่ยม
⭐️ เปมนีย์ เป-มะ-นี น่ารัก
⭐️ เปมิศา เป-มิ -สา ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
⭐️ เปรมยุดา เปรม-ยุ-ดา ผู้ประกอบด้วยความรัก
⭐️ เปรมวดี เปรม-วะ-ดี มีความสุขความอิ่มเอมใจ
⭐️ ไปรยา ไปร-ยา ผู้เป็นที่รัก
⭐️ ผลดา ผะ-ละ-ดา ได้ผล เป็นผลสำเร็จ
⭐️ ผลิน ผะ-ลิน มีผลงาน
⭐️ ผลินี ผะ-ลิ-นี มีผลงาน
⭐️ ผอูน ผะ-อูน น้องหญิง
⭐️ ผะดาชไม ผะ-ดา-ชะ-ไม ช่วยเหลือ
⭐️ ผุสดี ผุด-สะ-ดี ถูกต้อง
⭐️ ฝนทิพย์ ฝน-ทิบ หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ
⭐️ ฝนสิริ ฝน-สิ-หริ สายฝนแห่งความเป็นมงคล
⭐️ ฝนสุดา ฝน-สุ-ดา หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน
⭐️ ไฝทิพย์ ไฝ-ทิบ ไฝของเทวดา
⭐️ พจนาถ พด-จะ-นาด มีคำพูดเป็นที่พึ่ง คำพูดที่เชื่อถือได้
⭐️ พจีรจิต พะ-จี-ระ-จิด เรียงถ้อยร้อยคำ
⭐️ พชิรา พะ-ชิ-รา เพชร
⭐️ พธูทิพย์ พะ-ทู-ทิบ หญิงอันควรชื่นชมของเทวดา
⭐️ พนิดา พะ-นิ-ดา หญิงสาว
⭐️ พนิตนันท์ พะ-นิด-นัน ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก
⭐️ พนิตพร พะ-นิด-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
⭐️ พนิตพิชา พะ-นิด-พิ-ชา มีความรู้เป็นที่รัก
⭐️ พนิตสุภา พะ-นิด-สุ-พา หญิงงามน่ารัก
⭐️ พนิตา พะ-นิ-ตา หญิงสาว
⭐️ พนิตาพร พะ-นิ-ตา-พอน หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ พรฉวี พอน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ พรชนิตว์ พอน-ชะ-นิด เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า
⭐️ พรทิพา พอน-ทิ-พา กลางวันอันประเสริฐ
⭐️ พรธิดี พอน-ทิ-ดี มีความรู้ประเสริฐ
⭐️ พรธีรา พอน-ที-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ พรนพิน พอน-นะ-พิน ผู้ประเสริฐและสดชื่น
⭐️ พรนภา พอน-นะ-พา พรจากฟ้า
⭐️ พรนัชชา พอน-นัด-ชา สายน้ำที่ประเสริฐ
⭐️ พรประภา พอน-ประ-พา แสงสว่างที่ดีงาม
⭐️ พรพนิต พอน-พะ-นิด ผู้ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ พรพินิต พอน-พิ-นิด ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ
⭐️ พรพิมล พอน-พิ-มน ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ พรไพลิน พอน-ไพ-ลิน พลอยไพลินอันประเสริฐ
⭐️ กนกศรี กะ-หนก-สี งามดั่งทอง
⭐️ กมลศรี กะ-มน-สี ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว
⭐️ กมลาวศี กะ-มะ-ลา-วะ-สี หญิงงามผู้สำรวมตน
⭐️ กรองมาส กรอง-มาด พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย
⭐️ กฤษติยา กริด-ติ-ยา หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุร
⭐️ กวิสรา กะ-วิ-สะ-รา จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
⭐️ กษมา กะ-สะ-มา อดทน อดโทษ แผ่นดิน
⭐️ กษิรา กะ-สิ-รา น้ำนม
⭐️ กันติศา กัน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก
⭐️ กันย์สินี กัน-สิ-นี สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ
⭐️ กันยารัตน์ กัน-ยา-รัด นางแก้ว
⭐️ กัลย์สุดา กัน-สุ-ดา ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
⭐️ กานต์สินี กาน-สิ-นี สาวงามผู้น่ารัก
⭐️ กานต์สิริ กาน-สิ-หริ เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก
⭐️ กานต์สิรี กาน-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก
⭐️ กานติศา กาน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
⭐️ กิดาหยัน กิ-ดา-หยัน มหาดเล็ก
⭐️ กุลสตรี กุน-ละ-สัด-ตรี หญิงสาวผู้มีสกุลดี
⭐️ กุลสินี กุน-ละ-สิ-นี หญิงงามแห่งตระกูล
⭐️ กุลิสรา กุ-ลิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
⭐️ กุศาวดี กุ-สา-วะ-ดี ชื่อเมืองของพระกุศโอรสพระราม
⭐️ กุสุม กุ-สุม ดอกไม้
⭐️ กุสุมนิภา กุ-สุม-นิ-พา เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้
⭐️ กุสุมา กุ-สุ-มา ดอกไม้
⭐️ กุสุมาลย์ กุ-สุ-มาน ดอกไม้
⭐️ เกตน์สิรี เกด-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน
⭐️ เกศ เกด ผม
⭐️ เกศกนก เกด-กะ-หนก ผมทอง
⭐️ เกศริน เก-สะ-ริน สิงห์โต
⭐️ เกศรินทร์ เกิด-สะ-ริน เกสรดอกไม้
⭐️ เกศสุดา เกด-สุ-ดา ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
⭐️ เกศินี เก-สิ-นี นางผู้มีผมงาม
⭐️ เกสร เก-สอน ส่วนในของดอกไม้
⭐️ เกสรา เกด-สะ-รา เกสรดอกไม้
⭐️ เกสรี เก-สะ-รี สิงโต ราชสีห์
⭐️ โกสุม โก-สุม ดอกไม้
⭐️ เขมิสรา เข-มิด-สะ-รา ยอดแห่งความปลอดภัย
⭐️ เครือมาศ เครือ-มาด เถาทอง
⭐️ นิกษ์นิภา นิก-นิ-พา เสมือนแห่งทอง
⭐️ นิกษา นิก-สา ใกล้ชิด
⭐️ บังอรสิริ บัง-ออน-สิ-หริ หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ บุปผาสวรรค์ บุบ-ผา-สะ-หวัน ดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์
⭐️ บุรัสกร บุ-รัด-สะ-กอน ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
⭐️ บุษกร บุด-สะ-กอน ดอกบัว
⭐️ บุษกล บุด-สะ-กน ดียิ่ง วิเศษยิ่ง
⭐️ บุษราคัม บุด-สะ-รา-คำ พลอยสีเหลือง
⭐️ ปกิตตา ปะ-กิด-ตา ผู้ได้รับคำชมเชย
⭐️ ประกายแก้ว ประ-กาย-แก้ว ความแวววาวจากแก้วมีค่า
⭐️ ประกายมาศ ประ-กาย-มาด เดือนสว่าง
⭐️ ประกายวัลย์ ประ-กาย-วัน ไม้เถา เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว
⭐️ ปรางทิพย์ ปราง-ทิบ แก้มงาม มะปรางแก้ว
⭐️ ปริกา ปะ-ริ-กา ล้อมรอบ
⭐️ ปริยกร ปริ-ยะ-กอน เป็นที่รัก
⭐️ ปริยากร ปริ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
⭐️ ปองกานต์ ปอง-กาน เป็นที่รักที่หมายปอง
⭐️ ปองทิพย์ ปอง-ทิบ หวังสิ่งที่ดีงาม
⭐️ ปานกมล ปาน-กะ-มน เปรียบเสมือนดวงใจ
⭐️ ปาลิกา ปา-ลิ-กา ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
⭐️ ปิ่นปรากรม ปิ่น-ปรา-กรม ยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
⭐️ ปิ่นอนงค์ ปิ่น-อะ-นง ยอดหญิง
⭐️ ปุลพร ปุ-ละ-พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
⭐️ เปมิกา เป-มิ-กา ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
⭐️ ผกามาศ ผะ-กา-มาด ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง
⭐️ ผกายแก้ว ผะ-กาย-แก้ว ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
⭐️ ผกาสินี ผะ-กา-สิ-นี หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้
⭐️ ผดุงพร ผะ-ดุง-พอน รักษาคุณความดีไว้
⭐️ ผ่องมนัส ผ่อง-มะ-นัด จิตใจผ่องใส
⭐️ ผ่องรำไพ ผ่อง-รำ ไพ งามผุดผ่อง
⭐️ ผัลย์ศุภา ผัน-สุ-พา งามเหมือนดอกไม้
⭐️ ฝนแก้ว ฝน-แก้ว หยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า
⭐️ พงศ์สุภา พง-สุ-พา คนดีของสกุล
⭐️ พนิตอนงค์ พะ-นิด-อะ-นง กามเทพผู้เป็นที่รัก
⭐️ พรพฤติกร พอน-พรึด-ติ-กอน สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ
⭐️ พรรทิพภา พัน-ทิบ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ
⭐️ พรรนิภา พัน-นิ-พา ประเสริฐเสมอกัน
⭐️ พรรวินท์ พอน-ระ-วิน ประเสริฐเหมือนดอกบัว
⭐️ พรวดี พอน-วะ-ดี รั้วอันประเสริฐ
⭐️ พรสินี พอน-สิ-นี หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ พรสิริ พอน-สิ-หริ ผู้ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ พรสุดา พอน-สุ-ดา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ พรสุนีต์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ
⭐️ พรสุนีติ์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ
⭐️ พรสุพพัต พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติดีอันประเสริฐ
⭐️ พรินพร พะ-ริน-พอน มีพรเป็นพลัง
⭐️ พริมา พะ-ริ-มา ประเสริฐ ดีเยี่ยม
⭐️ พฤตยา พรึด-ตะ-ยา ได้รับการเลี้ยงดู
⭐️ พลพนา พน-พะ-นา กำลังของป่า
⭐️ พลวดี พน-วะ-ดี มีพลัง
⭐️ พศิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
⭐️ พสิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
⭐️ พอนสุพพัด พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติอันประเสริฐ
⭐️ พักตร์พริ้ง พัก-พริ้ง หน้างาม
⭐️ พัตร์พิมล พัด-พิ-มน แพรงาม
⭐️ พัตรพิมล พัด-พิ-มน แพรงาม
⭐️ พัตราพร พัด-ตรา-พอน ผ้างาม ผ้าสวย
⭐️ พัทธ์ธีรา พัด-ที-รา นักปราชญ์ผู้มั่นคง
⭐️ พัทนี พัด-ทะ-นี ผู้ให้
⭐️ พัทรศยา พัด-ทระ-สะ-ยา อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ
⭐️ พัธนี พัด-ทะ-นี ผู้เกี่ยวเนื่องกัน
⭐️ พันธ์ประภา พัน-ประ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
⭐️ พันธ์วิรา พัน-วิ-รา ผู้กล้าหาญมั่นคง
⭐️ พันธิกา พัน-ทิ-กา ผู้มีความผูกพัน
⭐️ พันธิตร พัน-ทิด ความรัก
⭐️ พันธิตรา พัน-ทิด-ตรา ความรัก
⭐️ พันธิภา พัน-ทิ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
⭐️ พันธิสา พัน-ทิ-สา เจ้าแห่งพันธะ
⭐️ พันธุ์ผรา พัน-ผะ-รา เป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง
⭐️ พัลลภา พัน-ละ-พา คนโปรด
⭐️ พัสวี พัด-สะ-วี มีทรัพย์
⭐️ พาทินธิดา พา-ทิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ฉลาด
⭐️ พิทยารัตน์ พิด-ทะ-ยา-รัด หญิงงามและประเสริฐ
⭐️ พิธุนิภา พิ-ทุ-นิ-พา เหมือนพระจันทร์
⭐️ พินีต์วัลย์ พิ-นี-วัน เรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด
⭐️ พิพรรษพร พิ-พัด-พอน ความเจริญอันประเสริฐ
⭐️ พิมพ์ พิม รูปร่าง แม่แบบ
⭐️ พิมพกานต์ พิม-พะ-กาน รูปงามน่ารัก
⭐️ พิมพ์ทอง พิม-ทอง รูปงามดังทอง
⭐️ พิมพ์ธิดา พิม-ทิ-ดา ลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ
⭐️ พิมพ์นารา พิม-นา-รา มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม
⭐️ พิมพ์นิภา พิม-นิ-พา มีรูปงาม
⭐️ พิมพ์ผกา พิม-ผะ-กา ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ ผู้มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพ์พร พิม-พอน แม่แบบที่ดี
⭐️ พิมพ์พิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพ์พิดา พิม-พิ-ดา สะท้อนแสง
⭐️ พิมพ์พิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพ์พิสุทธ์ พิม-พิ-สุด มีรูปร่างอันบริสุทธิ์
⭐️ พิมพ์มาดา พิม-มา-ดา เหมือนแม่
⭐️ พิมพ์ลภัส พิม-ละ-พัด มีลาภคือรูปงาม
⭐️ พิมพ์วรีย์ พิม-วะ-รี ประเสริฐด้วยรูปร่าง
⭐️ พิมพ์วิภา พิม-วิ-พา มีรัศมีรูปงามอันผ่องใส
⭐️ พิมพ์วิมล พิม-วิ-มน รูปร่างไม่มีที่ติ
⭐️ พิมพ์วิไล พิม-วิ-ไล รูปงาม
⭐️ พิมพ์สุธี พิม-สุ-ที ถ่ายแบบนักปราชญ์
⭐️ พิมพ์สุภา พิม-สุ-พา รูปงาม
⭐️ พิมพ์อร พิม-ออน รูปงาม
⭐️ พิมพ์อัปสร พิม-อับ-สอน รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร
⭐️ พิมพาพร พิม-พา-พอน มีรูปร่างงดงาม
⭐️ พิมพิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพิดา พิม-พิ-ดา สะท้อนแสง
⭐️ พิมพิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมรทา พิม-ระ-ทา การต่อสู้
⭐️ พิมลแข พิ-มล-แข จันทร์กระจ่าง
⭐️ พิมลรัตน์ พิ-มน-รัด แก้วที่ปราศจากมลทิน แก้วบริสุทธิ์
⭐️ พิมลศรี พิ-มน-สี บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ พิรดา พิ-ระ-ดา นักปราชญ์ผู้มีความเพียร
⭐️ พิรานันท์ พิ-รา-นัน ความร่าเริงของผู้กล้า
⭐️ พิราอร พิ-รา-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ พิศมัย พิ-สะ-หมัย น่าชิดชวนชม
⭐️ พิศลยา พิ-สน-ละ-ยา ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน
⭐️ พิสินี พิ-สิ-นี ดอกบัว
⭐️ พิสุดา พิ-สุ-ดา หญิงวิเศษ
⭐️ พีรกานต์ พี-ระ-กาน เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรดา พี-ระ-ดา ความเป็นผู้กล้า ความกล้า
⭐️ พีรทัต พี-ระ ทัด ผู้กล้าหาญประทานมา
⭐️ พีรยา พี-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ พุธิตา พุ-ทิ-ตา รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด
⭐️ เพราพินิต เพรา-พิ-นิด สาวงาม
⭐️ เพลินพิศ เพลิน-พิด ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล
⭐️ แพรทิพย์ แพร-ทิบ แพรของเทวดา
⭐️ แพรพิไล แพร-พิ-ไล แพรงาม
⭐️ แพรวรุ่ง แพรว-รุ่ง สว่างไสวแพรวพราว
⭐️ แพรววนิต แพรว-วะ-นิด งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
⭐️ เฟืองรัตน์ เฟือง-รัด ล้อแก้ว ซี่กงจักรแก้ว
⭐️ เฟื่องรัตน์ เฟื่อง-รัด แก้วอันรุ่งเรือง ความดีงามที่รุ่
⭐️ ภคนางค์ พะ-คะ-นาง ผู้มีร่างกายนำโชค
⭐️ ภควดี พะ-คะ-วะ-ดี ผู้มีโชค
⭐️ ภรณี พะ-ระ-นี หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี
⭐️ ภริดา พะ-ริ-ดา ได้รับการเบี้ยงดู
⭐️ ภริตพร พะ-ริด-พอน ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู
⭐️ ภริตา พะ-ริ-ตา ได้รับการเลี้ยงดู
⭐️ ภวิกา พะ-วิ-กา มีความเจริญ
⭐️ ภวิตรา พะ-วิด-ตรา พื้นโลก พิภพ
⭐️ ภวิษย์พร พะ-วิด-พอน พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า
⭐️ ภัคธีมา พัก-คะ-ที-มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
⭐️ ภัตติมา พัด-ติ-มา ผู้มีอาหารบริบูรณ์
⭐️ ภัททิยา พัด-ทิ-ยา มีความเจริญ
⭐️ ภัทธิรา พัด-ทิ-รา นักปราชญ์ผู้เจริญ
⭐️ ภัทรธิดา พัด-ทระ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ประพฤติดี
⭐️ ภัทรภา พัด-ทระ-พา มีรัศมีงาม
⭐️ ภัทรลภา พัด-ละ-พา ผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล
⭐️ ภัทรวดี พัด-ทระ-วะ-ดี มีความเจริญ มีสิริมงคล
⭐️ ภัทรศยา พัด-สะ-หยา อยู่อย่างมีความสุข
⭐️ ภัทรศรี พัด-ทระ-สี จันทร์หอม
⭐️ ภัทรา พัด-ทรา ดี เจริญ
⭐️ ภัทราพร พัด-ทรา-พอน ทั้งดีและประเสริฐ
⭐️ ภัทรียา พัด-ทรี-ยา ประเสริฐ เจริญ
⭐️ ภันทิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข
⭐️ ภาคินี พา-คิ-นี ผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ
⭐️ ภานิดา พา-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี
⭐️ ภานุศรี พา-นุ-สี งามเป็นมิ่งขวัญ งามยิ่ง
⭐️ ภาพิต พา-พิด ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
⭐️ ภาพิมล พา-พิ-มน รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ ภารดี พา-ระ-ดี เทพแห่งการเจรจา
⭐️ ภารวี พะ-ระ-วี ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์
⭐️ ภาวดี พา-วะ-ดี เครื่องประดับ
⭐️ ภาวนียา พา-วะ-นี-ยา ผู้ควรสรรเสริญ
⭐️ ภาวิดา พา-วิ-ดา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
⭐️ ภาวิต พา-วิด ฝึกอบรมตนแล้ว
⭐️ ภาวิตา พา-วิ-ตา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
⭐️ ภาวินี พา-วิ-นี มีความเจริญ
⭐️ ภาสินี พา-สิ-นี มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
⭐️ ภุมรินรัตน์ พุม-มะ-ริน-รัด แมลงผึ้งที่งดงาม
⭐️ ภูมิรัตน์ พู-มิ-รัด แก้วของแผ่นดิน
⭐️ ภูษิตา พู-สิ-ตา ประดับประดาแล้ว
⭐️ มทนาลัย มะ-ทะ-นา-ไล บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว
⭐️ มทินา มะ-ทิ-นา ทำให้ดีใจ น่ารัก
⭐️ มธุมนัส มุ-ทุ-มะ-นัด มีใจดี
⭐️ มธุรดา มะ-ทุ-ระ-ดา ความงดงาม ความหวาน
⭐️ มธุรส มะ-ทุ-รด น้ำผึ้งหวาน
⭐️ มธุรา มะ-ทุ-ดา มีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์
⭐️ มธุริน มะ-ทุ-ริน หวานมีเสน่ห์
⭐️ มธุวัน มะ-ทุ-วัน นกดุเหว่า โกกิลา
⭐️ มธุสร มะ-ทุ-สอน เสียงหวาน
⭐️ มนตกานต์ มน-ตะ-กาน มีมนต์เป็นที่รัก เป็นที่รักดั่งมีมนต์
⭐️ มนต์นภา มน-นะ-พา มนต์สวรรค์
⭐️ มนต์มาส มน-มาด พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ
⭐️ มนต์วลี มน-วะ-ลี มีคำพูดชักจูงใจ
⭐️ มนทิรา มน-ทิ-รา เรือนหลวง
⭐️ มนธิรา มน-ทิ-รา ใจนักปราชญ์
⭐️ มนปริยา มะ-นะ-ปริ-ยา มน-นะ-ปริ -ยา เป็นที่รักแห่งใจ
⭐️ มนรดา มน-ระ-ดา มีใจยินดี
⭐️ มนฤดี มน-รึ-ดี ใจดี
⭐️ มนัสสินี มะ-นัด-สิ-นี ผู้มีใจ
⭐️ มโนรม มะ-โน-รม เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
⭐️ มยุรี มะ-ยุ-รี นกยูง
⭐️ มยุเรศ มะ-ยุ-เรด พญานกยูง
⭐️ มะลิ มะ-ลิ ดอกมะลิ
⭐️ มะลิวัลย์ มะ-ลิ-วัน ทำให้ดีใจ
⭐️ มะลุลี มะ-ลุ-ลี ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
⭐️ มัทนา มัด-ทะ-นา คำสดุดี
⭐️ มัทนี มัด-ทะ-นี กามเทพ
⭐️ มันตรินี มัน-ตริ-นี สตรีมีความรู้
⭐️ มันทนา มัน-ทะ-นา สดุดี
⭐️ มัลลิกา มัน-ลิ-กา ดอกมะลิ
⭐️ มาติกา มา-ติ-กา แม่บท แบบอย่าง
⭐️ มาธวี มา-ทะ-วี หวาน หวานปานน้ำผึ้ง
⭐️ ม่านฟ้า มาน-ฟ้า เมฆ
⭐️ มานิดา มา-นิ-ดา ผู้ที่คนนับถือ
⭐️ มานี มา-นี คนมีมานะ
⭐️ มายาวี มา-ยา-วี ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น
⭐️ มาลาตี มา-ลา-ตี ดอกมะลิชนิดหนึ่ง
⭐️ มาลินี มา-ลิ-นี ผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้
⭐️ มาลีรัตน์ มา-ลี-รัด ดอกไม้ที่มีค่า
⭐️ มาลีวัลย์ มา-ลี-วัน เถาดอกไม้ ดอกไม้เถา
⭐️ มิ่งกมล มิ่ง-กะ-มน มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
⭐️ มิ่งพร มิ่ง-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ
⭐️ มิตรสินี มิด-สิ-นี หญิงงามที่เป็นมิตร
⭐️ มุกตาภา มุก-ตา-ภา แสงแห่งไข่มุก
⭐️ เมธปิยา เมด-ปิ-ยา มีปัญญาเป็นที่รัก
⭐️ เมธาพร เม-ทา-พอน มีความรู้อันประเสรริฐ
⭐️ เมธาวี เม-ทา-วี ผู้มีปัญญา
⭐️ เมธินี เม-ทิ-นี ปราชญ์สตรี
⭐️ เมษราศี เมด-รา-สี เกิดราศีเมษ
⭐️ ยลรดี ยน-ระ-ดี มองแล้วเกิดความดี
⭐️ ยสุตมา ยะ-สุด-ตะ-มา ผู้มียศสูงสุด
⭐️ ยุกตนันท์ ยุก-ตะ-นัน ประกอบด้วยความยินดี
⭐️ เยาวดี เยา-วะ-ดี หญิงสาว
⭐️ เยาวเรศ เยา-วะ-เรด หญิงสาวสวย นางกษัตริย์
⭐️ โยษิตา โย-ษิ-ตา สตรี
⭐️ รดา ระ-ดา ผู้ยินดีแล้ว
⭐️ รตา ระ-ตา เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น
⭐️ รติกร ระ-ติ-กอน ทำให้ยินดี
⭐️ รตินันท์ ระ-ติ-นัน ยินดีกับความรัก
⭐️ รติมา ระ-ติ-มา มีความรัก มีความสุข
⭐️ รติรมย์ ระ-ติ-รม รื่นรมย์ยินดี
⭐️ รติรส ระ-ติ-รด รสแห่งความยินดี รสรัก
⭐️ รมตี รม-มะ-ตี กามเทพ
⭐️ รมย์ธีรา รม-ที-รา นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
⭐️ รมย์นลิน รม-นะ-ลิน น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
⭐️ รมยเนตร รม-ยะ-เนด ต้องตา
⭐️ รมย์รวินท์ รม-ระ-วิน บัวงาม
⭐️ รมิดา ระ-มิ-ดา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
⭐️ รมิตา ระ-มิ-ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
⭐️ รยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
⭐️ รวินท์ ระ-วิน ดอกบัว
⭐️ รวินท์นิภา ระ-วิน-นิ-พา งามดังดอกบัว
⭐️ รวิพร ระ-วิ-พอน ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิภา ระ-วิ-พา แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิสรา ระ-วิ-สะ-รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวีนิภา ระ-วี-นิ-พา เสมือนพระอาทิตย์
⭐️ รศนา รด-สะ-นา ลิ้น เข็มขัดสตรี
⭐️ รสนาถ รด-สะ-นาด ปรอท
⭐️ รสริน รด-สะ-ริน รินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ
⭐️ รสิกา ระ-สิ-กา ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี
⭐️ รสิตา ระ-สิ-ตา ชอบทอง รสนิยม
⭐️ รสินทรา ระ-สิน-ทรา จินดามณี
⭐️ ระยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
⭐️ รักตาภา รัก-ตา-พา รัศมีสีแดง สีแดง
⭐️ รักติบูล รัก-ติ-บูน มีเสน่ห์มาก
⭐️ รังสิมา รัง-สิ-มา พระอาทิตย์
⭐️ รัตนประภา รัด-ตะ-นะ-ประ-พา แผ่นดิน
⭐️ รัมภ์รดา รำ-ระ-ดา ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม
⭐️ รัศมิมาน รัด-สะ-มิ-มาน มีรัศมีเรืองรอง
⭐️ รินคำ ริน-คำ พูดเรื่อย ๆ ทองริน
⭐️ รินรดา ริน-ระ-ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
⭐️ รินรดี ริน-ระ-ดี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
⭐️ รุ้งพราย รุ้ง-พราย สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา
⭐️ รุ่งไพลิน รุ่ง-ไพ-ลิน พลอยไพลินที่งามแวววาว
⭐️ รุ่งรวิน รุ่ง-ระ-วิน พระอาทิตย์ยามเช้า
⭐️ รุ่งวิภา รุ่ง-วิ-พา รัสมีสว่าง
⭐️ รุธิรา รุ-ทิ-รา แดง ดาวอังคาร
⭐️ เรืองรำไพ เรือง-รำ-ไพ พระอาทิตย์เรืองรอง
⭐️ เรืองริน เรือง-ริน สุกสว่างเรื่อย ๆ
⭐️ ไรวินท์ ไร-วิน ได้ทรัพย์ มีทรัพย์
⭐️ ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา ยินดีแล้วในทรัพย์
⭐️ ลลิต ละ-ลิด งาม น่ารัก
⭐️ ลลิตภัทร ละ-ลิด-พัด งามและเจริญ
⭐️ ลลิตา ละ-ลิ-ตา สวย มีเสน่ห์
⭐️ ลักขิกา ลัก-ขิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
⭐️ ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
⭐️ ลัลน์ลลิต ลัน-ละ-ลิด สาวสวย
⭐️ ลัลนา ลัน-ละ-นา สาวสวย
⭐️ ลิปิการ์ ลิ-ปิ-กา สร้างอักษร นักเขียน
⭐️ วกุลทิพย์ วะ-กุน-ทิพ ต้นพิกุลของเทวดา
⭐️ วทันยา วัน-ทัน-ยา ใจบุญสุนทาน
⭐️ วธูสิริ วะ-ทู-สิ-หริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
⭐️ วนิดา วะ-นิ-ดา หญิงสาว
⭐️ วรกานต์ วอ-ระ-กาน ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ วรดา วอ-ระ-ดา ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ
⭐️ วรดี วอ-ระ-ดี ของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย
⭐️ วรทา วอ-ระ -ทา ผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ ให้พร
⭐️ วรนิต วอ-ระ-นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ
⭐️ วรปรีย์ วอ-ระ-ปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก
⭐️ วรพนิต วอ-ระ-พะ-นิด หญิงผู้ประเสริฐ
⭐️ วรสุดา วอ-ระ-สุ-ดา สาวงาม หญิงผู้ประเสริฐ ผู้ฟังที่ดี
⭐️ วรัสยา วะ-รัด-สะ-ยา ความปรารถนา
⭐️ วรารมย์ วะ-รา-รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
⭐️ วรารัตน์ วะ-รา-รัด แก้วที่ประเสริฐ
⭐️ วราลี วะ-รา-ลี พระจันทร์
⭐️ วรินทร์ วะ-ริน ดีและยิ่งใหญ่
⭐️ วรินยุพา วะ-ริน-ยุ-พา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ วรินรำไพ วะ-ริน-รำ-ไพ ผู้ประเสริฐและงดงาม
⭐️ วริมน วะ-ริ-มน เลิศ ประเสริฐ
⭐️ วริยงค์ วะ-ริ-ยง ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ
⭐️ วริยา วะ-ริ-ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก
⭐️ วริศรา วะ-ริด-สะ-รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วริษา วะ-ริ-สา ฤดูฝน
⭐️ วรีรัตน์ วะ-รี-รัด แก้วเปรียบแม่น้ำ
⭐️ วลีรัตน์ วะ-ลี-รัด ถ้อยคำที่ไพเราะ
⭐️ วศินี วะ-สิ-นี สตรีมีอำนาจ
⭐️ วศิมน วะ-สิ-มน จิตใจที่มีเสน่ห์
⭐️ วสภะ วะ-สะ-พะ ผู้ประเสริฐ
⭐️ วสวัตติ์ วะ-สะ-วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ
⭐️ วสิพร วะ-สิ-พอน มีความสามารถดังที่ตั้งใจ
⭐️ วสุพร วะ-สุ-พอน สมบัติที่ได้มาตามประสงค์
⭐️ วสุรมย์ วะ-สุ-รม มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์
⭐️ วสุวดี วะ-สุ-วะ-ดี หญิงที่มีคุณสมบัติดี
⭐️ วัทนวิภา วัด-ทะ-นะ-วิ-พา ใบหน้าสวย พูดเก่ง
⭐️ วันทนา วัน-ทะ-นา การไหว้
⭐️ วันทนีย์ วัน-ทะ-นี น่านับถือ
⭐️ วัลลภา วัน-ละ-พา หญิงผู้เป็นที่รัก
⭐️ วัศยา วัด-สะ-ยา เชื่อฟัง
⭐️ วัสลิกา วัด-ลิ-กา ดอกมะลิ
⭐️ วารีนิธิ วา-รี-นิด มหาสมุทร
⭐️ วาสิตา วา-สิ-ตา กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
⭐️ วาสินี วา-สิ-นี อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง
⭐️ วิกันดา วิ-กัน-ดา น่ารัก
⭐️ วินิทรา วิ-นิ-ทะ-รา ตื่นเสมอ ขยัน
⭐️ วินิธา วิ-นิ-ทา ฝังใจ จดจำเก่ง
⭐️ วินิมัย วิ-นิ-ไม แลกเปลี่ยน
⭐️ วิปุลา วิ-ปุ-ลา ไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง
⭐️ วิภวา วิ-พะ-วา ทรัพย์สิน
⭐️ วิภวานี วิ-พะ-วา-นี ผู้รู้แจ้งชัด
⭐️ วิภาดา วิ-พา-ดา ผู้รู้
⭐️ วิภาพร วิ-พา-พอน มีความงดงามเป็นเลิศ
⭐️ วิภารัตน์ วิ-พา-รัด งดงามยิ่ง
⭐️ วิภาวินี วิ-พา-วิ-นี ผู้รู้แจ้งชัด
⭐️ วิภาวี วิ-พา-วี ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ วิมพ์วิภา วิม-วิ-พา รูปงาม
⭐️ วิมลภัทร วิ-มน-พัด ผู้ไม่มีมลทิน ผู้มีความเจริญ
⭐️ วิมลรัตน์ วิ-มน-รัด บริสุทธิ์ยิ่ง
⭐️ วิมลศรี วิ-มน-สี มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ วิมลสิริ วิ-มน-สิ-หริ บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
⭐️ วิมลิน วิ-มะ-ลิน ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ วิมุทรา วิ-มุด-ทะ-รา บานแล้ว
⭐️ วิยดี วิ-ยะ-ดี นก
⭐️ วิรดา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรดี วิ-ระ -ดี การงดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรตา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรตี วิ-ระ-ตี การงดเว้น จากความชั่ว
⭐️
⭐️ วิรยา วิ-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ วิรัลยุพา วิ-รัน-ยุ-พา หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม
⭐️ วิรากร วิ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
⭐️ วิรากานต์ วิ-รา-กาน ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก
⭐️ วิรามร วิ-รา-มอน กล้าหาญดุจเทวดา
⭐️ วิลันดา วิ-ลัน-ดา ชาวดัตช์
⭐️ วิลาสินี วิ-ลา-สิ-นี สวยงาม
⭐️ วิไลพร วิ-ไล-พอน งามและประเสริฐ
⭐️ วิไลรัตน์ วิ-ไล-รัด งามอย่างมีค่า
⭐️ วิวิศนา วิ-วิด-สะ-นา มีความงามมาก งามอย่างวิเศษ
⭐️ วิศรมา วิ-สะ-ระ-มา สงบ พักผ่อน
⭐️ วิศรุตา วิ-สะ-รุ-ตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ วิศัลย์ศยา วิ-สัน-สะ-ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก
⭐️ วิศัลยา วิ-สัน-ยา ไม่มีความทุกข์โสก
⭐️ วิสสุตา วิด-สุ-ตา ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง
⭐️ วิสาข์ วิ-สา เดือนวิสาขะ
⭐️ วีธรา วี-ทะ-รา ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์
⭐️ วีรดา วี-ระ-ดา ความกล้าหาญ
⭐️ วีรปริยา วี-ระ-ปริ-ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรภัทรา วี-ระ-พัด-ทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ
⭐️ วีรยา วี-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ วีร์สุดา วี-สุ-ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรอร วี-ระ-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ วีราทร วี-รา-ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรินทร์ วี-ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
⭐️ วีริยา วี-ริ-ยา ความเพียร
⭐️ เวทิดา เว-ทิ-ดา ให้รู้
⭐️ เวธกา เว-ทะ-กา คม เฉียบแหลม
⭐️ เวธนี เว-ทะ-นี สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม
⭐️ แวววัย แวว-ไว มีอายุที่สดใสตลอดไป
⭐️ แวววิไล แวว-วิ-ไล งดงามสดใส
⭐️ ศดานันท์ สะ-ดา-นัน ชื่อของพระพรหม
⭐️ ศนีปรีย์ สะ-นี-ปรี มรกต
⭐️ ศมนีย์ สะ-มะ-นี ให้ความเยือกเย็น เย็นใจ
⭐️ ศยามล สะ-ยา-มน ผึ้งหลวง ผิวคล้ำ
⭐️ ศรันยา สะ-รัน-ยา ผู้ปกป้อง
⭐️ ศรีวิไล สี-วิ-ไล อารยธรรม มีความเจริญก้าวหน้า
⭐️ ศรีสุภางค์ สี-สุ-พาง หญิงผู้มีร่างงาม
⭐️ ศรุดา สะ-รุ-ดา มีชื่อเสียง
⭐️ ศรุตา สะ-รุ-ตา มีชื่อเสียง
⭐️ ศลิษา สลิ-สา การกอดรัด
⭐️ ศวรรยา สะ-หวัน-ยา ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ศวิตา สะ-วิ-ตา ผิวขาวนวลงาม
⭐️ ศศิ สะ-สิ ดวงจันทร์
⭐️ ศศิกร สะ-สิ-กอน แสงจันทร์
⭐️ ศศิธร สะ-สิ-ทอน เหมือนดวงจันทร์ แสงจันทร์
⭐️ ศศินัดดา สะ-สิ-นัด-ดา หลานของพระจันทร์
⭐️ ศศินิภา สะ-สิ-นิ-พา เหมือนจันทร์ แสงจันทร์
⭐️ ศศิประภา สะ-สิ-ประ-พา แสงสว่างของพระจันทร์
⭐️ ศศิพิมพ์ สะ-สิ-พิม เปรียบเหมือนพระจันทร์
⭐️ ศศิภา สะ-สิ-พา แสงจันทร์
⭐️ ศศิวิมล สะ-สิ-วิ-มน จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์
⭐️ ศัตวรี สัด-ตะ-วะ-รี ราตรี
⭐️ ศันศนีย์ สัน-สะ-นี ควรสรรเสริญ
⭐️ ศันสนีย์ สัน-สะ-นี ควรได้รับการสรรเสริญ
⭐️ ศาตพร สา-ตะ-พอน มีความสุขอันประเสริฐ
⭐️ ศาสนีย์ สา-สะ-นี สมควรจะสั่งสอน
⭐️ ศิกานต์ สิ-กาน ผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ
⭐️ ศิตาพร สิ-ตา-พอน ความคมในคำแสดงความปรารถนาดี
⭐️ ศิถี สิ-ถี พวงดอกไม้
⭐️ ศิร์กานต์ สิ-กาน ที่รักยิ่ง
⭐️ ศิรดา สิ-ระ-ดา ความเป็นยอด
⭐️ ศิรประภา สิ-ระ-ประ-พา รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์
⭐️ ศิรภัสสร สิ-ระ-พัด-สอน มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
⭐️ ศิราพร สิ-รา-พอน สายน้ำอันประเสริฐ
⭐️ ศิรามน สิ-รา-มน จิตใจที่เยือกเย็น
⭐️ ศิริกัลยา สิ-หริ-กัน-ยา นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ ศิริกานดา สิ-หริ-กาน-ดา หญิงที่รัก ผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ ศิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
⭐️ ศิโรรัตน์ สิ-โร-รัด เพชรประดับหัว
⭐️ ศิลป์ศรุต สิน-สะ-รุด มีชื่อเสียงด้านศิลปะ
⭐️ ศิลป์สุภา สิน-สุ-พา ศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์
⭐️ ศิวปรียา สิ-วะ-ปรี-ยา แก้วผนึก
⭐️ ศิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระอิศวร
⭐️ ศิวิกา สิ-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
⭐️ ศิศิรา สิ-สิ-รา น้ำค้าง
⭐️ ศิศุนันท์ สิ-สุ-นัน ความยินดีในวัยเด็ก
⭐️ ศีดา สี-ดา เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม
⭐️ ศีตภา สี-ตะ-พา รัศมีเย็น พระจันทร์
⭐️ ศีตรา สี-ตรา พระจันทร์
⭐️ ศีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
⭐️ ศุกรางค์ สุ-กะ-ราง นกยูง
⭐️ ศุจิกา สุ-จิ-กา ผู้มีความบริสุทธิ์ ผู้มีความสะอาด
⭐️ ศุทธานต์ สุด-ทาน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
⭐️ ศุทธินี สุด-ทิ-นี ผู้มีความหมดจด ผู้มีความบริสุทธิ์
⭐️ ศุทรา สุ-ทะ-รา ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ศุภกานต์ สุ-พะ-กาน ผู้ดีงามและเป็นที่รัก
⭐️ ศุภดา สุ-พะ-ดา ความงาม
⭐️ ศุภรดา สุบ-พะ-ระ-ดา ขาวสะอาด
⭐️ ศุภรัตน์ สุบ-พะ-รัด มีความเพียรเป็นเลิศ ล้ำค่าด้วยสิ่งมงคล
⭐️ ศุภรางค์ สุ-พะ-ราง พระจันทร์
⭐️ ศุภรางศุ์ สุ-พะ-ราง มีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร
⭐️ ศุภสุตา สุ-พะ-สุ-ตา ธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม
⭐️ ศุภากร สุ-พา-กอน บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
⭐️ ศุภางค์ สุ-พาง ร่างกายงาม
⭐️ ศุภานัน สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
⭐️ ศุภารมย์ สุ-พา-รม งามและน่ารื่นรมย์
⭐️ ศุภิดา สุ-พิ-ดา ความงาม ความดีงาม
⭐️ ศุภิสรา สุ-พิด-สะ-รา ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่
⭐️ ศุลีพร สุ-ลี-พอน พรของพระอินทร์
⭐️ โศภนิศ โส-พะ-นิด เจ้าแห่งความงาม
⭐️ โศภิดา โส-พิ-ดา นางงาม
⭐️ โศภิต โส-พิด งาม
⭐️ โศภิตา โส-พิ-ตา นางงาม
⭐️ โศรดา โส-ระ-ดา ผู้ฟัง
⭐️ โศรดาพร โส-ระ-ดา-พอน ผู้ได้ยินสิ่งประเสริฐ
⭐️ สกลสุภา สะ-กน-สุ-พา งามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์
⭐️ สกาวรัตน์ สะ-กา-วะ-รัด ขาวสะอาดหมดจดดั่งแก้วใส
⭐️ สขิลา สะ-ขิ-ลา นุ่มนวล อ่อนหวาน
⭐️ สภาวิกา สะ-พา-วิ-กา อบรมมาดี
⭐️ สภาวี สะ-พา-วี ผู้เป็นตัวของตัวเอง
⭐️ สมิดา สะ-มิ-ดา ยิ้มแย้ม แป้ง
⭐️ สมิตา สะ-มิ-ตา ยิ้มแย้ม แป้ง
⭐️ สมิตานัน สะ-มิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
⭐️ สรวีย์ สอ-ระ-วี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
⭐️ สราวลี สะ-รา-วะ-ลี แถวลูกศร
⭐️ สริดา สะ-ริ-ดา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
⭐️ สริตา สะ-ริ-ตา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
⭐️ สริมน สะ-ริ-มน ลม อากาศ
⭐️ สริลพร สะ-ริน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
⭐️ สลิลทิพย์ สะ-ลิน-ทิบ น้ำทิพย์
⭐️ สวภาว์ สะ-วา-พา ภาวะของตนเอง
⭐️ สวรินทร์ วะ-วะ-ริน จอมสวรรค์
⭐️ สังวรา สัง-วะ-รา ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้
⭐️ สังวรี สัง-วะ-รี ราตรี
⭐️ สังวุตา สัง-วุ-ตา สำรวม ระมัดระวัง
⭐️ สันทนี สัน-ทะ-นี การเปรียบเทียบ
⭐️ สันธิลา ทัน-ทิ-ลา แม่น้ำ
⭐️ สันนดี สัน-นะ-ดี เสียงนมัสการ
⭐️ สันนิธ สัน-นิด ใกล้
⭐️ สันนิภา สัน-นิ-พา คล้าย เหมือน
⭐️ สาทริยา สา-ทริ-ยา การแสดงความเอื้อเฟื้อ ความเคารพ
⭐️ สาธกา สา-ทะ-กา ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธนี สา-ทะ-นี ให้สำเร็จประโยชน์
⭐️ สาธวี สา-ทะ-วี มีความดี
⭐️ สาธิกา สา-ทิ-กา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธิดา สา-ทิ-ดา ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธิตา สา-ทิ-ตา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธินี สา-ทิ-นี ให้สำเร็จ
⭐️ สาธิมา สา-ทิ-มา ความดี
⭐️ สารนิติ สา-ระ-นิด มีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี
⭐️ สาริศา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
⭐️ สาริสา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
⭐️ สาวิกา สา-วิ-กา ศิษย์ผู้หญิงของศาสดา
⭐️ สาวิณี สา-วิ-นี แม่น้ำ
⭐️ สาวิตรี สา-วิ-ตรี บทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท
⭐️ สาวินี สา-วิ-นี แม่น้ำ
⭐️ สิดาพร สิ-ดา-พอน ขาวนวลงามอย่างประเสริฐ
⭐️ สิตานัน สิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
⭐️ สิทธินี สิด-ทิ-นี ผู้สำเร็จทางจิต
⭐️ สินาถ สิ-นาด ที่พึ่งที่มีโชค
⭐️ สินิทธา สิ-นิด-ทา ผู้มีความอ่อนโยน
⭐️ สินี สิ-นี หญิงสาวมีผิวขาวงาม
⭐️ สินีนาถ สิ-นี-นาด ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
⭐️ สิปโปทัย สิบ-โป-ไท รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
⭐️ สิปาง สิ-ปาง หญิงผู้มีความสง่างาม
⭐️ สิรภัทร สิ-ระ-พัด ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ
⭐️ สิรามล สิ-รา-มน ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
⭐️ สิรารมย์ สิ-รา-รม เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม
⭐️ สิริกร สิ-หริ-กอน สร้างสิริมงคล
⭐️ สิริกานต์ สิ-หริ-กาน เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รัก
⭐️ สิริกุล สิ-หริ-กุน ตระกูลที่มีสิริมงคล
⭐️ สิรินดา สิ-หริ-นะ-ดา ผู้น้อมไปในสิริมงคล
⭐️ สิรินทร์ สิ-ริน มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
⭐️ สิรินทรา สิ-ริน-ทรา มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
⭐️ สิรินันท์ สิ-หริ-นัน ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
⭐️ สิรินาถ สิ-หริ-นาด มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
⭐️ สิริยุพน สิ-หริ-ยุ-พน มีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิริรัตน์ สิ-หริ-รัด ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
⭐️ สิริวิมล สิ-หริ-วิ-มน บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิริโสภา สิ-หริ-โส-พา หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ งามสง่า
⭐️ สิริอาภา สิ-หริ-อา-พา ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล
⭐️ สิรี สิ-รี ศรี เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิรีธร สิ-รี-ทอน ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ
⭐️ สิเรียม สิ-เรียม ผู้มีศรี มีสง่า
⭐️ สิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
⭐️ สิวพร สิ-วะ-พอน พรของพระศิวะ
⭐️ สิวะพร สิ-วะ-พอน พรของพระศิวะ
⭐️ สิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระศิวะ
⭐️ สีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
⭐️ สีวิกา สี-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
⭐️ สุกฤตา สุ-กริ-ตา ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส
⭐️ สุกานดา สุ-กาน-ดา หญิงสาวผู้เป็นที่รักและเป็นคนดี
⭐️ สุขทา สุ-ขะ-ทา ผู้ให้ความสุข
⭐️ สุขรดา สุก-ระ-ดา ผู้ยินดีในความสุข
⭐️ สุขิตา สุ-ขิ-ตา ผู้มีความสุข
⭐️ สุขุมาล สุ-ขุ-มาน ละเอียดอ่อน
⭐️ สุคนธา สุ-คน-ทา ผู้มีกลิ่นหอม
⭐️ สุดาทิพย์ สุ-ดา-ทิบ นางฟ้า
⭐️ สุดาพร สุ-ดา-พอน หญิงที่ประเสริฐ
⭐️ สุดารัตน์ สุ-ดา-รัด นางแก้ว หญิงที่ดีเลิศ หญิงสาวงาม
⭐️ สุตาภัทร สุ-ตา-พัด ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม
⭐️ สุทธดา สุด-ทะ-ดา ความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธภา สุด-ทะ-ภา มีรัศมีบริสุทธิ์
⭐️ สุทธอร สุด-ทะ-ออน ผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์
⭐️ สุทธันต์ สุด-ทัน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
⭐️ สุทธิกา สุด-ทิ-กา มีความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธิกานต์ สุด-ทิ-กาน มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ
⭐️ สุทธิดา สุด-ทิ-ดา ความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธินีย์ สุด-ทิ-นี ผู้นำผู้บริสุทธิ์
⭐️ สุทธีรา สุด-ที-รา นักปราชญ์ที่ดี
⭐️ สุทัตตา สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี
⭐️ สุทัศนี สุ-ทัด-สะ-นี สวย งาม น่าดู
⭐️ สุทินา สุ-ทิ-นา วันดี วันเป็นสิริมงคล
⭐️ สุธนี สุ-ทะ-นี มีเสียงดี
⭐️ สุธา สุ-ทา ปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์
⭐️ สุธางศุ์ สุ-ทาง รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร
⭐️ สุธางศุ์รัตน์ สุ-ทาง-รัด มุกดา ไข่มุก
⭐️ สุธาทิพย์ สุ-ทา-ทิบ น้ำอมฤต น้ำทิพย์
⭐️ สุธานิธิ สุ-ทา-นิ-ทิ พระจันทร์
⭐️ สุธามัย สุ-ทา-ไม สำเร็จด้วยอิฐ ปูน ตึก วัง
⭐️ สุธารส สุ-ทา-รด น้ำทิพย์ ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา
⭐️
⭐️ สุธารัตน์ สุ-ทา-รัด แก้วบริสุทธิ์
⭐️ สุธาวัลย์ สุ-ทา-วัน ขาวงาม
⭐️ สุธาวี สุ-ทา-วี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี
⭐️ สุธาศิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
⭐️ สุธาสิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
⭐️ สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี หญิงผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
⭐️ สุธิดา สุ-ทิ-ดา สาวงาม ลูกสาวคนดี
⭐️ สุธินี สุ-ทิ-นี นักปราชญ์
⭐️ สุธิมา สุ-ทิ-มา ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด
⭐️ สุธีกานต์ สุ-ที-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ สุธีธิดา สุ-ที-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
⭐️ สุธีมนต์ สุ-ที-มน ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง
⭐️ สุธีมา สุ-ที-มา มีปัญญาดี นักปราชญ์
⭐️ สุธีรา สุ-ที-รา นักปราชญ์
⭐️ สุนทรี สุน-ทรี หญิงงาม
⭐️ สุนารี สุ-นา-รี สาวงาม หญิงคนดี
⭐️ สุนิดา สุ-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำมาดี
⭐️ สุนิตย์ สุ-นิด ผู้มีความสม่ำเสมอดี
⭐️ สุนิตยา สุ-นิด-ตะ-ยา ผู้มีความสม่ำเสมอดี
⭐️ สุนิศา สุ-นิ-สา ราตรีอันงดงาม คืนที่ดีงาม
⭐️ สุนีรัตน์ สุ-นี-รัด ผู้นำที่ดี
⭐️ สุปรียา สุ-ปรี-ยา เป็นที่รักยิ่ง
⭐️ สุพนิต สุ-พะ-นิด น่ารักยิ่ง
⭐️ สุพรทิพย์ สุ-พอน-ทิบ พรอันเลิศจากเทวดา
⭐️ สุพัตรา สุ-พัด-ตรา ผู้ประพฤติดี
⭐️ สุพิตตา สุ-พิด-ตา งดงามยิ่ง
⭐️ สุภนิด สุ-พะ-นิ-ดา ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภวทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย พูดดี
⭐️ สุภัคพร สุ-พัก-พอน เจริญด้วยความประเสริฐ
⭐️ สุภัควี สุ-พัก-คะ-วี ผู้มีโชค
⭐️ สุภัสสร สุ-พัด-สอน งามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง
⭐️ สุภัสสรา สกุ-พัด-สะ-รา มีรัศมีงาม
⭐️ สุภางค์ สุ-พาง ผู้มีรูปงาม
⭐️ สุภานัน สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
⭐️ สุภานันท์ สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย
⭐️ สุภานี สุ-พา-นี ผู้มีโชค
⭐️ สุภาพร สุ-พา-พอน ผู้มีความงามและประเสริฐ
⭐️ สุภาวดี สุ-พา-วะ-ดี หญิงงาม
⭐️ สุภาวิกา สุ-พา-วิ-กา อบรมมาดี
⭐️ สุภาวิดา สุ-พา-วิ-ดา อบรมมาดีแล้ว
⭐️ สุภาสินี สุ-พา-สิ-นี ผู้มีแสงสว่างดี ผู้มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
⭐️ สุภิดา สุ-พิ-ดา ผู้มีความงาม
⭐️ สุมน สุ-มน ใจดี
⭐️ สุมนา สุ-มะ-นา ดอกมะลิ
⭐️ สุมานัส สุ-มา-นัด มีจิตใจดี
⭐️ สุมาลี สุ-มา-ลี ดอกไม้ พวงดอกไม้
⭐️ สุมิตรา สุ-มิด-ตรา เพื่อนที่แสนดี
⭐️ สุรดา สุ-ระ-ดา ผู้ยินดียิ่ง
⭐️ สุรดี สุ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง
⭐️ สุรตา สุ-ระ-ตา ผู้ยินดีอย่างยิ่ง
⭐️ สุรนาถ สุ-ระ-นาด ที่พึ่งของเทวดา ชื่อของพระอินทร์
⭐️ สุรภา สุ-ระ-พา รุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา
⭐️ สุรมน สุ-ระ-มน ยินดียิ่ง
⭐️ สุรอนงค์ สุ-ระ-อะ-นง นางฟ้า
⭐️ สุรัตนา สุ-รัด-ตะ-นา แก้วที่ดีมีค่า
⭐️ สุรัมภา สุ-รำ-พา นางฟ้าที่ดี
⭐️ สุรางค์ สุ-ราง ผู้มีร่างกายเป็นทิพย์
⭐️ สุรีย์นิภา สุ-รี-นิ-พา เหมือนพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์
⭐️ สุรีย์พร สุ-รี-พอน พระอาทิตย์
⭐️ สุรีย์มาศ สุ-รี-มาด ดุจพระอาทิตย์และทองคำ
⭐️ สุลลิต สุ-ละ-ลิด มีเสน่ห์ยิ่ง งามยิ่ง
⭐️ สุวดี สุ-วะ-ดี มีความดีงาม
⭐️ สุวนันท์ สุ-วะ-นัน ผู้มีความยินดี เพลิดเพลินดี
⭐️ สุวนาถ สุ-วะ-นาด ผู้มีที่พึ่งดี ที่พึ่งที่ดี
⭐️ สุวนี สุ-วะ-นี ผู้นำที่ดี
⭐️ สุวภัทร สุ-วะ-พัด งามและเจริญ
⭐️ สุวรา สุ-วะ-รา ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ สุวรินทร์ สุ-วะ-ริน จอมสวรรค์
⭐️ สุวัลภา สุ-วัน-ละ-พา คนสนิทที่แสนดี คนรักที่แสนดี
⭐️ สุวัลยา สุ-วัน-ละ-ยา เถาวัลย์ที่งดงาม
⭐️ สุวารี สุ-วา-รี น้ำดี น้ำสะอาด
⭐️ สุวิภา สุ-วิ-พา รัศมีงาม ความแจ่มแจ่งดี ความงดงามดี
⭐️ สุวิมล สุ-วิ-มน กระจ่างและบริสุทธิ์
⭐️ สุวีร์ สุ-วี กล้าหาญยิ่ง
⭐️ สุวีรา สุ-วี-รา กล้าหาญดี
⭐️ เสาวคนธ์ เสา-วะ-คน ของหอม
⭐️ เสาวธาร เสา-วะ-ทาน น้ำหอม
⭐️ เสาวนิต เสา-วะ-นิด ฟังแล้ว
⭐️ เสาวรส เสา-วะ-รด มีรสดี
⭐️ แสงแข แสง-แข รัศมีพระจันทร์
⭐️ แสงเทียน แสง-เทียน ความสว่างแต่พอประมาณ
⭐️ โสภิต โส-พิด งดงาม
⭐️ โสมรัศมี โสม-รัด-สะ-หมี แสงจากพระจันทร์
⭐️ หยาดดาว หยาด-ดาว แสงนวลของดวงดาวที่ทอลงมา
⭐️ หยาดเดือน หยาด-เดือน แสงนวลของดวงจันทร์ที่ทอลงมา
⭐️ หยาดตะวัน หยาด-ตะ-วัน ละอองน้ำยามเช้า น้ำค้าง
⭐️ หยาดทิพย์ หยาด-ทิบ หยาดน้ำจากสวรรค์
⭐️ หยาดนภา หยาด-นะ-พา ละอองน้ำจากท้องฟ้า
⭐️ หยาดฝน หยาด-ฝน ละอองน้ำฝน
⭐️ หยาดพิรุน หยาด-พิ-รุน ละอองน้ำฝน
⭐️ หยาดฟ้า หยาด-ฟ้า ละอองน้ำจากท้องฟ้า
⭐️ หรรษวดี หัด-สะ-วะ-ดี หญิงที่ร่าเริง
⭐️ หริกานต์ หะ-หริ-กาน ผู้เป็นที่รักของพระนารายณ์
⭐️ หรินทิพย์ หะ-ริน-ทิบ พระนารายณ์
⭐️ หรินพร หะ-ริน-พอน ความประสงค์จากพระนารายณ์
⭐️ หัทยา หัด-ถะ-ยา หัวใจ
⭐️ หัทยาพร หัด-ถะ-ยา-พอน มีใจงาม มีใจประเสริฐ
⭐️ หัสยา หัด-สะ-ยา ขบขัน สนุกสนาน
⭐️ หุวันยา หุ-วัน-ยา การร้องเรียก
⭐️ อคิราห์ อะ-คิ-รา แสงอาทิตย์ สวยเด่น
⭐️ อดิภา อะ-ดิ-พา สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง
⭐️ อดิศา อะ-ดิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อติกานต์ อะ-ติ-กาน เป็นที่รักยิ่ง
⭐️ อติพร อะ-ติ-พอน ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด
⭐️ อธิติยา อะ-ทิ-ติ-ยา สูงส่ง
⭐️ อธิศรี อะ-ทิ-สี เป็นมิ่งขวัญยิ่ง
⭐️ อนงค์นาถ อะ-นง-นาด นางงาม ผู้มีที่พึ่ง
⭐️ อนงค์รตี อะ-นง-ระ-ตี ความรักของกามเทพ
⭐️ อนรรฆวี อะ-นัก-คะ -วี มีค่ามาก
⭐️ อนามิกา อะ-นา-มิ-กา นิ้วนาง
⭐️ อนาวิลา อะ-นา-วิ-ลา ผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์
⭐️ อนุตตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐยิ่ง
⭐️ อนุตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐ
⭐️ อนุธิดา อะ-นุ-ทิ-ดา ลูกสาวคนเล็ก
⭐️ อนุรดี อะ-นุ-ระ-ดี ความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ
⭐️ อนุสรา อะ-นุด-สะ-รา ระลึกถึง คำนึงถึง
⭐️ อภิรดี อะ-พิ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง
⭐️ อภิรตา อะ-พิ-ระ-ตา ความยินดียิ่ง
⭐️ อภิสรา อะ-พิด-สะ-รา เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า
⭐️ อมรกานต์ อะ-มอน-กาน ที่รักแห่งเทวดา
⭐️ อมราพร อะ-มะ-รา-พอน ประเสริฐดุจเทวดา
⭐️ อมล อะ-มน ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์
⭐️ อมลธีรา อะ-มน-ที-รา นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
⭐️ อมลภา อะ-มน-พา รัศมีอันบริสุทธิ์
⭐️ อมลรดา อะ-มน-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์
⭐️ อมลวัทน์ อะ-มน-วัด มีใบหน้างดงาม
⭐️ อมลิน อะ-มะ-ลิน ผู้ไม่มีมลทิน ผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรกานต์ ออ-ระ-กาน งามและน่ารัก
⭐️ อรเทพิน ออน-เท-พิน เทวดาผู้สวยงาม
⭐️ อรนลิน ออน-นะ-ลิน งามดังดอกบัว
⭐️ อรนันท์ ออ-ระ-นัน งามน่าเพลิดเพลิน
⭐️ อรนาถ ออ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดี
⭐️ อรนิดา ออน-นิ-ดา หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว
⭐️ อรนิภา ออน-นิ-พา มีรัศมีงาม
⭐️ อรบุษป์ ออ-ระ-บุด ดอกไม้งาม
⭐️ อรปรียา ออน-ปรี-ยา นางผู้เป็นที่รัก
⭐️ อรพนิต ออน-พะ-นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
⭐️ อรพลิน ออน-พะ-ลิน หญิงสาวผู้แข็งแรง
⭐️ อรพินท์ ออ-ระ-พิน ดอกบัว
⭐️ อรพิมพ์ ออ-ระ-พิม รูปงาม
⭐️ อรพิมล ออน-พิ-มน งามบริสุทธิ์
⭐️ อรไพลิน ออน-ไพ-ลิน ไพลินที่สวยงาม
⭐️ อรภา ออ-ระ-พา มีรัศมีงาม
⭐️ อรรพี ออน-ระ-พี งามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม
⭐️ อรรวินท์ ออน-ระ-วิน ดอกบัวงาม
⭐️ อรรัมภา ออน-รำ-พา งามดุจนางฟ้า
⭐️ อรวรรยา ออน-วัน-ยา สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่
⭐️ อรวรา ออน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ อรวินท์ ออ-ระ-วิน ดอกบัวงาม
⭐️ อรสินี ออน-สิ-นี หญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ
⭐️ อรอมล ออน-อะ-มน หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง
⭐️ อรอินทุ์ ออน-อิน พระจันทร์งาม
⭐️ อริยา อะ-ริ-ยา ผู้ดี ผู้ประเสริฐ
⭐️ อริสรา อะ-ริด-สะ-รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
⭐️ อริสา อะ-ริ-สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
⭐️ อลิน อะ-ลิน ผึ้ง
⭐️ อลีนา อะ-ลี-นา ว่องไว
⭐️ อวภาส์ อะ-วะ-พา รัศมีแจ่มจรัส
⭐️ อวัศยา อะ-วัด-สะ-ยา หมอก
⭐️ อวิกา อะ-วิ-กา เพชร
⭐️ อเวกษา อะ-เวก-สา ตรวจตรา สังเกต
⭐️ อศัลยา อะ-สัน-ละ-ยา ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ อสมา อะ-สะ-มา ไม่มีใครเหมือน
⭐️ อักษราภัค อัก-สะ-รา-พัก มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง
⭐️ อักษิกา อัก-สิ-กา มีรัศมีแห่งดวงตา
⭐️ อักษิพร อัก-สิ-พอน มีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม
⭐️ อัครภา อัก-คระ-พา มีรัศมีอันเลิศ
⭐️ อัครยา อัก-คระ-ยา ประเสริฐสุด
⭐️ อัคริมา อัก-คริ-มา เป็นใหญ่
⭐️ อังคนา อัง-คะ-นา ผู้หญิง
⭐️ อังควรา อัง-คะ-วะ-รา มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์
⭐️ อังควิภา อัง-คะ-วิ-พา รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์
⭐️ อังศุนิตย์ อัง-สุ-นิด รัศมีตลอดกาล
⭐️ อังศุมาลี อัง-สุ-มา-ลี มีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์
⭐️ อังสนา อัง-สะ-นา ดอกประดู่
⭐️ อังสุมาลิน อัง-สุ-มา-ลิน ดอกไม้เป็นรัศมี
⭐️ อันติกา อัน-ติ-กา พี่สาวคนโต
⭐️ อันธิยา อัน-ทิ-ยา สมบูรณ์ อิสระ
⭐️ อันนา อัน-นา ข้าว
⭐️ อัมพกา อำ-พะ-กา แม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์
⭐️ อัมพวัน อำ-พะ-วัน สวนมะม่วง
⭐️ อัมพาพันธ์ อำ-พา-พัน หญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี
⭐️ อัมพิกา อำ-พิ-กา น้ำนมที่ให้ชีวิต
⭐️ อัยยา ไอ-ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ
⭐️ อัลิปรียา อัน-ลิ-ปรี-ยา เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว
⭐️ อัศรี อัด-สะ-รี คมกระบี่
⭐️ อาคิรา อา-คิ-รา พระอาทิตย์
⭐️ อาทิมา อา-ทิ-มา ลูกสาวคนแรก
⭐️ อาทิอร อา-ทิ-ออน ลูกสาวคนแรก หญิงผู้เป็นแบบอย่าง
⭐️ อาภัสรา อา-พัด-สะ-รา ผ่องใสเป็นประกาย
⭐️ อาภาภัทร อา-พา-พัด มีรัศมีอันดีงาม
⭐️ อารดา อา-ระ-ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง
⭐️ อารดี อา-ระ-ดี การงดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง
⭐️ อารตี อา-ระ-ตี งดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง
⭐️ อารยา อา-ระ-ยา ผู้ประเสริฐ
⭐️ อารียา อา-รี-ยา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
⭐️ อาศิรา อา-สิ-รา การอวยพร การปรารถนาดี
⭐️ อาศิรี อา-สิ-รี ผู้หวังดี
⭐️ อาสินี อา-สิ-นี หญิงงาม
⭐️ อินทิพร อิน-ทิ-พอน ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์
⭐️ อินทิยา อิน-ทิ-ยา นางผู้เป็นเลิศ
⭐️ อินทิรา อิน-ทิ-รา พระนางลักษมี
⭐️ อินทุกร อิน-ทุ-กอน แสงจันทร์
⭐️ อินทุกา อิน-ทุ-กา ดวงจันทร์
⭐️ อินทุนิพา อิน-ทุ-นิ-พา เสมือนจันทร์
⭐️ อินทุภา อิน-ทุ-พา แสงจันทร์
⭐️ อิษยา อิด-สะ-ยา ฤดูฝน
⭐️ อิสรีย์ อิด-สะ-รี ความเป็นใหญ่
⭐️ อิสรียะ อิด-สะ-รี-ยะ ความเป็นใหญ่
⭐️ อุนนดา อุน-นะ-ดา สูงเด่น ยิ่งใหญ่
⭐️ อุปมาพร อุบ-ปะ-มา-พอน เป็นตัวอย่างที่ดี
⭐️ อุรดี อุ-ระ-ดี แผ่นดิน
⭐️ อุรวี อุ-ระ-วี แผ่นดิน
⭐️ อุรัสยา อุ-รัด-สะ-ยา ลูกสาว
⭐️ อุไรมน อุ-ไร-มน ใจกุศล หัวใจทอง
⭐️ อุไรมนัส อุ-ไร-มะ-นัด ใจงามดั่งทอง
⭐️ อุไรอร อุ-ไร-ออน หญิงมีค่า
⭐️ อุษมา อุ-สะ-มา อบอุ่น
⭐️ อุสรา อุ-สะ-รา พระอาทิตย์
⭐️ ไอศิกา ไอ-สิ-กา นางผู้เป็นใหญ่
⭐️ กาญจนสุดา กาน-จะ-นะ-สุ-ดา ลูกสาวผู้เปรียบด้วยทอง
⭐️ ขจีเกศ ขะ-จี-เกด ผู้มีผมงาม
⭐️ ขวัญใจ ขวัน-ใจ ยอดดวงใจ หญิงสุดที่รัก
⭐️ ขวัญสุดา ขวัน-สุ-ดา ลูกสาวคนที่รักที่สุด
⭐️ ยชนา ยด-ชะ-นา การบูชา การให้เกียรติ
⭐️ รจเรข รด-จะ-เรก การขีดเขียน
⭐️ รชนิกร ระ-ชะ-นิ-กอน พระจันทร์
⭐️ รชนิศ รด-ชะ-นิด เจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์
⭐️ รวิชา ระ-วิ-ชา ลูกพระอาทิตย์
⭐️ รัญชนา รัน-ชะ-นา น่ายินดี น่ารัก
⭐️ รัญชิดา รัน-ชิ-ดา น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก
⭐️ ราชาวดี รา-ชา-วะ-ดี ชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก
⭐️ รุ่งรุจี รุ่ง-รุ-จี เริ่มรุ่งเรือง
⭐️ รุจนา รุ-จะ-นา น่ารักน่าชอบใจ
⭐️ รุจยา รุด-จะ-ยา น่ารัก
⭐️ รุจรดา รุด-ระ-ดา รุ่งเรืองและรื่นรมย์
⭐️ รุจรวี รุด-ระ-วี สว่างดุจพระอาทิตย์
⭐️ รุจิกา รุ-จิ-กา มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ
⭐️ รุจิดา รุ-จิ-ดา ความพอใจ ความรุ่งโรจน์
⭐️ รุจิรดา รุ-จิ-ระ-ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
⭐️ รุจิรัตน์ รุ-จิ-รัด งามอย่างประเสริฐ
⭐️ รุจิรางค์ รุ-จิ-ราง มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง
⭐️ รุจิษยา รุ-จิ-สะ-ยา รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก
⭐️ รุจิสา รุ-จิ-สา เจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง
⭐️ รุจีรัตน์ รุ-จี-รัด รัตนะที่งาม
⭐️ ลูกขวัญ ลูก-ขวัญ ลูกคนที่รักมากที่สุด
⭐️ วทัญญา วะ-ทัน-ยา ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทาน
⭐️ วรนุช วอ-ระ-นุด นางงาม
⭐️ วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ
⭐️ วรัญชลี วะ-รัน-ชะ-ลี การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง
⭐️ วรัญญา วะ-รัน-ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วัชรียา วัด-ชะ-รี-ยา เพชร
⭐️ วิจิตรา วิ-จิด-ตรา งามหยดย้อย
⭐️ วิชชาพร วิ-ชา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ ความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วิชชุดา วิด-ชุ-ดา สายฟ้า ประดุจสายฟ้า แสงไฟ
⭐️ วิชชุตา วิด-ชุ-ตา ประดุจสายฟ้า แสงไฟ
⭐️ วิชญาดา วิด-ชะ-ยา-ดา ผู้ฉลาด
⭐️ วิชยา วิ-ชะ-ยา ชัยชนะ
⭐️ วิชิดา วิ-ชิ-ดา ผู้ชนะแล้ว
⭐️ วิชิตา วิ-ชิ-ตา ผู้ชนะแล้ว
⭐️ วิชุดา วิ-ชุ-ดา แสงไฟ สายฟ้า
⭐️ วิญญู วิน-ยู ผู้รู้แจ้ง
⭐️ วิรชา วิ-ระ-ชา ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ วิรัญชนา วิ-รัน-ชะ-นา เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง
⭐️ ศจี สะ-จี ชายาพระอินทร์ ผู้มีความงาม
⭐️ ศรีชนก สี-ชะ-นก มิ่งขวัญของบิดา
⭐️ ศศิชา สะ-สิ-ชา เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
⭐️ ศัญชนี สัน-ชะ-นี สายธนู
⭐️ ศิรัญญา สิ-รัน-ยา ยอดแห่งความรู้
⭐️ ศุจินทรา สุ-จิน-ทรา ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด
⭐️ ศุจินธรา สุ-จิน-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
⭐️ ศุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
⭐️ โศจยา โส-จะ-ยา ผู้มีความงาม
⭐️ โศจิรัตน์ โส-สิ-รัด สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
⭐️ สรชา สอ-ระ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรสิชา สอ-ระ-สิ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรัญญา สะ-รัน-ยา ผู้รู้เรื่องลูกศร
⭐️ สรัลชนา สะ-รัน-ชะ-นา คนผู้ซื่อตรง
⭐️ สรัลนุช สะ-รัน-นุด ผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง
⭐️ สริลนุช สะ-ริน-นุด หญิงผู้ซื่อตรง
⭐️ สโรชา สะ-โร-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สโรชินี สะ-โร-ชิ-นี เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สัญจิตา สัน-จิ-ตา สะสม รวบรวม
⭐️ สารนิจ สา-ระ-นิด มีสาระเนืองนิจ
⭐️ สารนิช สา-ระ-นิด มีสาระเป็นของตนเอง มีแก่นสารนิรันดร
⭐️ สิริกัญญา สิ-หริ-กัน-ยา สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิรินุช สิ-หริ-นุด สาวผู้มีสิริมงคล
⭐️ สุจารี สุ-จา-รี ผู้มีความประพฤติดี
⭐️ สุจินนา สุ-จิน-นา ความบริสุทธิ์
⭐️ สุจิรา สุ-จิ-รา ยืนยาวยิ่ง
⭐️ สุชญา สุ-ชะ-ยา ผู้รู้ดี
⭐️ สุชัจจ์ สุ-ชัด ผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี
⭐️ สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
⭐️ สุชาดา สุ-ชา-ดา ผู้มีชาติกำเนิดดี
⭐️ สุชานรี สุ-ชา-นะ-รี สตรีผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชานันท์ สุ-ชา-นัน มีกำเนิดดี เกิดมาดี
⭐️ สุชานาถ สุ-ชา-นาด ผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง
⭐️ สุชานุช สุ-ชา-นุด หญิงสาวผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชารี สุ-ชา-รี หญิงที่รัก
⭐️ สุชาวดี สุ-ชา-วะ-ดี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชาวลี สุ-ชา-วะ-ลี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชิรา สุ-ชิ-รา ผู้เชี่ยวชาญ
⭐️ สุชีรา สุ-ชี-รา ผู้เชี่ยวชาญ
⭐️ สุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
⭐️ สุทธิฉันท์ สุด-ทิ-ฉัน มีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์
⭐️ สุทัชชา สุ-ทัด-ชา ผู้ให้สิ่งดี
⭐️ สุรนุช สุ-ระ-นุด หญิงสาวผู้กล้าหาญ สาวสวรรค์
⭐️ สุวชา สุ-วะ-ชา ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ สุวิชญา สุ-วิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งดี
⭐️ สุวิชาดา สุ-วิ-ชา-ดา เกิดมาดียิ่ง
⭐️ หวานชื่น หวาน-ชื่น งดงาม น่าชื่นใจ
⭐️ หาญฤดี หาน-รึ-ดี ผู้มีจิตใจกล้าหาญ
⭐️ หาญฤทัย หาน-รึ-ไท ผู้มีจิตใจกล้าหาญ
⭐️ หาญวดี หาน-วะ-ดี หญิงผู้มีความกล้า
⭐️ หาญสุดา หาน-สุ-ดา หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ หิรัญญา หิ-รัน-ยา เงินทอง
⭐️ อจลญา อะ-จะ-ละ-ยา มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน
⭐️ อจลา อะ-จะ-ลา ไม่หวั่นไหว มั่นคง
⭐️ อชรายุ อะ-ชะ-รา-ยุ อายุยืน ไม่แก่
⭐️ อชิรญา อะ-ชิ-ระ-ยา รู้รวดเร็ว
⭐️ อติญา อะ-ติ-ยา พิเศษ
⭐️ อตินุช อะ-ติ-นุด หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อธิชา อะ-ทิ-ชา เกิดมายิ่งใหญ่
⭐️ อนัญญา อะ-นัน-ยา เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง
⭐️ อนันตญา อะ-นัน-ตะ-ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
⭐️ อรกช ออ-ระ-กด งามดุจดอกบัว
⭐️ อรกัญญา ออ-ระ-กัน-ยา หญิงงาม
⭐️ อรจิรา ออน-จิ-รา งามตลอดกาลนาน
⭐️ อรชา ออ-ระ-ชา นางผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรนิช ออ-ระ-นิด งามชั่วนิรันดร
⭐️ อรนุช ออ-ระ-นุด หญิงงาม
⭐️ อรัญญา อะ-รัน-ยา ป่า
⭐️ อรุชิดา อะ-รุ-ชิ-ดา เครื่องหมายแห่งความชนะ
⭐️ อโรชา อะ-โร-ชา ไร้โรค
⭐️ อักษรจัญจ์ อัก-สอ-ระ-จัน คล่องเชิงเขีบน
⭐️ อัครชา อัก-คระ-ชา เกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว
⭐️ อัจจนา อัด-จะ-นา นับถือ บูชา
⭐️ อัจฉรา อัด-ฉะ-รา นางฟ้า
⭐️ อัจฉริยา อัด-ฉะ-ริ-ยา ผู้มีความอัศจรรย์
⭐️ อัญชเกศ อัน-ชะ-เกด ผมดำสลวย
⭐️ อัญชนา อัน-ชะ-นา สตรี
⭐️ อัญชนี อัน-ชะ-นี สตรี
⭐️ อัญชลี อัน-ชะ-ลี ไหว้
⭐️ อัญชลีกร อัน-ชะ-ลี-กอน ทำการไหว้
⭐️ อัญชสา อัน-ชะ-สา จริงแท้ รวดเร็ว
⭐️ อัญชีรา อัน-ชี-รา มะเดื่อ
⭐️ อาจรีย์ อา-จะ-รี อาจารย์
⭐️ อิชยา อิด-ชะ-ยา ครู การบูชา
⭐️ อุตรานุช อุด-ตะ-รา-นุด หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม
⭐️ อุรชา อุ-ระ-ชา ลูกสาว
⭐️ ช้องมาศ ช้อง-มาด มวยผมทองคำ
⭐️ ช้องมาส ช้อง-มาด พระจันทร์เป็นมวยผม
⭐️ บงกชเพชร บง-กด-เพ็ด ดอกบัวที่งดงามและมีค่า
⭐️ ปัญชิกา ปัน-ชิ-กา ปุยฝ้าย
⭐️ ปูชิกา ปู-ชิ-กา ผู้บูชา
⭐️ ผลิขวัญ ผลิ-ขวัน ให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น
⭐️ พลชา พน-ละ-ชา เกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง
⭐️ พวงเพ็ญ พวง-เพ็น เต็มพวง เต็มช่อ
⭐️ พัชญา พัด-ชะ-ยา ผู้รู้จักกรอบ
⭐️ พัชยา พัด-ชะ-ยา คำพูดที่ออกไป
⭐️ พัชรางค์ พัด-ชะ-ราง ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง
⭐️ พัชรี พัด-ชะ-รี เพชร ผู้ถือสายฟ้าคือ พระอินทร์
⭐️ พัชรียา พัด-ชะ-รี-ยา พระอินทร์
⭐️ พาขวัญ พา-ขวัน นำสิริมงคลมาให้
⭐️ พิชชา พิด-ชา ความรู้
⭐️ พิชชาพร พิด-ชา-พอน มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
⭐️ พิชชาภา พิด-ชา-พา มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
⭐️ พิชชาอร พิด-ชา-ออน หญิงสาวผู้มีความรู้
⭐️ พิชญา พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์
⭐️ พิชญาพร พิด-ชะ-ยา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ พิชญาภัค พิด-ชะ-ยา-พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี
⭐️ พิชญาภา พิด-ชะ-ยา-พา แสงสว่างของนักปราชญ์
⭐️ พิชญาวี พิด-ชะ-ยา -วี นักปราชญ์
⭐️ พิชยา พิด-ชะ-ยา ชัยชนะ
⭐️ พิชามญชุ์ พิ-ชา-มน ผู้งดงามด้วยความรู้
⭐️ พิมพ์พจี พิม-พะ-จี มีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี
⭐️ พิมพ์วลัญช์ พิม-วะ-ลัน มีลักษณะรูปงาม
⭐️ พิมพ์สุจี พิม-สุ-จี มีรูปงาม
⭐️ พิสชา พิด-สะ-ชา ดอกบัว
⭐️ พีโชบล พี-โช-บล พืชบัว หน่อบัว
⭐️ พีรชยา พี-ระ-ชะ-ยา ชัยชนะของผู้กล้าหาญ
⭐️ เพชรี เพ็ด-ชะ-รี เพชร
⭐️ เพ็ญแข เพ็น-แข พระจันทร์เต็มดวง
⭐️ เพ็ญประภา เพ็น-ประ-พา แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง
⭐️ เพ็ญพร เพ็น-พอน พระจันทร็เต็มดวง
⭐️ เพ็ญพิชชา เพ็น-พิด-ชา เต็มไปด้วยความรู้
⭐️ เพ็ญสิริ เพ็น-สิ-หริ ผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล
⭐️ เพียงขวัญ เพียง-ขวัน มีขวัญเพียงพอ
⭐️ แพรใจ แพร-ใจ จิตใจงาม
⭐️ ภัคจิรา พัก-คะ-จิ-รา มีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก
⭐️ ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
⭐️ ภิญญามาศ พิน-ยา-มาด เจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์
⭐️ ภิรัญญา พิ-รัน-ยา ปัญญายิ่ง
⭐️ ภูริชญา พู-ริ-ชะ-ยา มีปัญญา นักปราชญ์
⭐️ มัญชรี มัน-ชะ-รี ก้านดอกไม้
⭐️ มัญชุพร มัน-ชุ-พอน งามและประเสริฐ
⭐️ มัญชุภา มัน-ชุ-พา รัศมีอันงาม
⭐️ มัญชุสา มัน-ชุ-สา หีบสมบัติ
⭐️ รมย์ชลี รม-ชะ-ลี มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์
⭐️ รมย์รุจี รม-รุ-จี งามน่าพึงพอใจ
⭐️ รุจาภา รุ-จา-พา มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ รุจิภา รุ-จิ-พา มีความงาม มีความพอใจ
⭐️ รุจิราพร รุ-จิ-รา-พอน รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
⭐️ วรพิชชา วอ-ระ-พิด-ชา มีความรู้ประเสริฐ
⭐️ วัชรีพร วัด-ชะ-รี-พอน พระอินทร์
⭐️ วิชญาพร วิด-ชะ-ยา-พอน ผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด
⭐️ วิมลฉวี วิ-มน-ฉะ-หวี ผิวพรรณปราศจากมลทิน
⭐️ วิรัลพัชร วิ-รัน-พัด หายากดุจเพชร เพชรงาม
⭐️ แววปราชญ์ แวว-ปราด มีแววของนักปราชญ์
⭐️ ศจีมาส สะ-จี-มาด เดือนแห่งความงาม
⭐️ ศุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
⭐️ สมัชญา สะ-มัด-ชะ-ยา มีเกียรติ มีชื่อเสียง
⭐️ สิริเพ็ญ สิ-หริ-เพ็น ดวงเดือนงาม เต็มเปี่ยมด้วยความดีงาม
⭐️ สุขุมฉวี สุ-ขุม-ฉะ-หวี มีผิวพรรณละเอียดอ่อน
⭐️ สุชาพิชญ์ สุ-ชา-พิด ปราชญ์ผู้เกิดมาดี
⭐️ สุพัชรี สุ-พัด-ชะ-รี เพชรที่ดี
⭐️ สุพิชชา สุ-พิด-ชา มีความรู้ดี
⭐️ สุพิชฌาย์ สุ-พิด-ชา เพ่งพินิจอย่างดี
⭐️ สุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา ฉลาดยิ่ง
⭐️ สุพิชา สุ-พิ-ชา ผู้มีความรู้ดี ผู้รู้ดี
⭐️ สุภชา สุ-พะ-ชา เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภัชชา สุ-พัด-ชา จำแนกอย่างดี
⭐️ สุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้มีความงาม
⭐️ สุภิญญา สุ-พิน-ยา ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุวพัชร สุ-วะ-พัด ดีงามดุจเพชร
⭐️ สุวพิชชา สุ-วะ-พิด-ชา มีความรู้ดีงาม
⭐️ สุวพิชญ์ สุ-วะ-พิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ อจิรภาส์ อะ-จิ-ระ-พา ฟ้าแลบ
⭐️ อภิชญา อะ-พิพ-ชะ-ยา รู้ยิ่ง ฉลาด
⭐️ อภิญญา อะ-พิน-ยา ผู้มีปฏิภาณ ผู้มีปัญญา
⭐️ อภิรุจี อะ-พิ-รุ-จี งามยิ่ง
⭐️ อมลฉวี อะ-มน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณบริสุทธิ์ มีผิวพรรณงาม
⭐️ อมลรุจี อะ-มน-รุ-จี งามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ
⭐️ อรชพร อะ-ระ-ชะ-พอน บริสุทธิ์ยิ่ง
⭐️ อรพิชญ์ ออ-ระ-พิด หญิงผู้เป็นปราชญ์
⭐️ อรัชพร อะ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
⭐️ อัจจิมา อัด-จิ-มา ผู้รุ่งเรือง ผู้มีแสงสว่าง
⭐️ อัจฉราพร อัด-ฉะ-รา-พอน นางฟ้าที่งดงาม
⭐️ อัญชลีพร อัน-ชะ-ลี-พอน การไหว้ที่งดงาม
⭐️ อุไรพัชร อุ-ไร-พัด เพชรประดับทอง
⭐️ ปานชนก ปาน-ชะ-นก เหมือนพ่อ
⭐️ ผ่องจิต ผ่อง-จิด ใจเปล่งปลั่งบริสุทธิ์
⭐️ พัชนี พัด-ชะ-นี พัด
⭐️ พิชญธิดา พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ พิชญ์สินี พิด-สิ-นี หญิงงามผู้ฉลาด
⭐️ พิชญ์สุดา พิด-ชะ-สุ-ดา หญิงสาวผู้มีความรู้ ลูกสาวนักปราชญ์
⭐️ พิชญานิน พิด-ชะ-ยา-นิน ผู้ทรงความรู้
⭐️ เพ็ญจิต เพ็น-จิด จิตที่บริสุทธิ์
⭐️ เพ็ญนีติ์ เพ็น-นี แสงจันทร์นำทาง
⭐️ เพ็ญพิสุทธิ์ เพ็น-พิ-สุด สดใสดั่งพระจันทร์ มีความบริสุทธิ์
⭐️ เพ็ญสุดา เพ็น-สุ-ดา ลูกสาวผู้น่ารัก
⭐️ มธุชา มะ-ทุ-ชา ลูกกวาด
⭐️ มนชิดา มน-ชิ-ดา ชนะใจ
⭐️ มนสิชา มน-สิ-ชา มน-นะ-สิ-ชา เกิดในใจ ความรัก
⭐️ มโนชา มะ-โน-ชา โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
⭐️ มัทนีญา มัด-ทะ-นี-ยา ผู้รู้เรื่องกามเทพ
⭐️ ศุภนุช สุ-พะ-นุด หญิงสาวผู้ดีงาม หญิงสาวผู้โชคดี
⭐️ ศุภานิช สุ-พา-นิด ผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตน
⭐️ สมจินตนา สม-จิน-ตะ-นา ได้ผลดังที่คิดไว้
⭐️ สุภนิช สุ-พะ-นิด มีความงามเป็นของตน งามและเป็นตัวของตัว
⭐️ อัพชินี อับ-พะ-ชิ-นี กอบัว
⭐️ เอกนุช เอก-กะ-นุด ลูกหนึ่ง ลูกคนเดียว
⭐️ ประกายจิต ประ-กาย-จิด ความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์
⭐️ พัชรดา พัด-ชะ-ระ-ดา มีความแข็ง คงทน
⭐️ พิจิตรา พิ-จิด-ตรา งาม น่าดู
⭐️ พิชญ์นรี พิด-นะ-รี หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ พิชญวดี พิด-ชะ-ยะ-วะ-ดี หญิงนักปราชญ์
⭐️ เพ็ญพักตร์ เพ็น-พัก หน้าอิ่มเอิบ
⭐️ เพ็ญรดี เพ็น-ระ-ดี เปี่ยมไปด้วยความยินดี
⭐️ ภัทรานุช พัด-ทรา-นุด นางน้องผู้เจริญ
⭐️ มนัญชยา มะ-นัน-ชะ-ยา ผู้ชนะใจ
⭐️ มยุรฉัตร มะ-ยุ-ระ-ฉัด หางนกยูง
⭐️ มะลิซ้อน มะ-ลิ-ซ้อน ดอกมะลิชนิดหนึ่งกลิ่นหอม
⭐️ รจิตพิชญ์ ระ-จิต-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
⭐️ ฤชากร รึ-ชา-กอน เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียม
⭐️ วนิชพร วะ-นิด-ชะ-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
⭐️ หยาดเพชร หาด-เพ็ด แสงประกายของเพชรที่สะท้อนเงางาม
⭐️;

วิเคราะห์ชื่อกับวันเกิด ดวงชื่อจริง


เลือกวันเกิด :-- ค้นหาชื่อมงคลตามวันเกิด --


ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันเสาร์
ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันเสาร์

รวมชื่อเล่น

ชื่อล่าสุด : +ภาณุศิษฏ์ +ณัฐากาญจน์ +ธาราวดี +รุ่งราตรี +ฉมามาศ +เฌอลดา +พิไลรัตน์ +ศรสวรรค์ +ดวงรัตน์ +ชรัฐฐา
+ดวงวันนี้ของคนชื่ออร​อุมา +ดวงวันนี้ของคนชื่อสะไกร +ดวงวันนี้ของคนชื่ออนรรฆนงค์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อวัฒนวงศ์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อเฌอลดา
+เนื้อคู่ของคนชื่อสมนึด +เนื้อคู่ของคนชื่ออภิเชษฐ์ +เนื้อคู่ของคนชื่ออชิรวัฒน์
-- ชื่อมงคลสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ [1] --

ทำนายฝันCopyright 2024 | 17 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007 | MORE

Contacts email : [email protected] && FB ::https://m.me/flashminidotcom

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

-- ❤️ เว็บนี้สร้างขึ้นมา 17 ปีแล้ว ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม ขอบคุณครับ :)
❤️ เริ่มต้นจากเว็บฟรีโฮมเพจ Geocities ย้ายมาสร้างเว็บส่วนตัว แชร์ผลงานแอปเกมเล็กๆ จากโปรแกรม Macromedia Flash จนถึงเรียนรู้การสร้างเว็บด้วย Html แบบง่ายๆ จนเป็นระบบ PHP เวลาผ่านไปในยุค Hi5 เราก็จัดทำของแจกสกินกตแต่งเว็บและอืนๆ เคยมีระบบเว็บบอร์ด ดวง ทำนาย เลขเด็ด เรื่องน่ารู้ต่างๆมากมาย และมามาถึงยุคโซเชียล FACEBOOK ,TIKTOK ,YOUTUBE,TWITTER เราจะนำเสนอข่าวสารข้อมูลให้ทันสมัยตลอดไป

** หากท่านพบปัญหาหรือต้องการให้ลบข้อมูล กรุณาแจ้งได้ที่เฟสบู๊ค ​ https://m.me/flashminidotcom หรือ อีเมล์ [email protected] (บางหน้าจะมีปุ่มแจ้งลบข้อมูล ท่านสามารถกดแจ้งลบเองได้เลยค่ะ)