ชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิด วันเสาร์
⭐️ กช กด ดอกบัว
⭐️ กชอินทร์ กด-ชะ-อิน ดอกบัวใหญ่
⭐️ กตตน์ กิด การแสดง การรายงาน
⭐️ กตัญญู กะ-ตัน-ยู ผู้รู้คุณคนอื่น
⭐️ กนกพล กะ-หนก-พน มีพลังคือทอง
⭐️ กนต์ธร กน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
⭐️ กนธี กน-ที ทะเล มหาสมุทร
⭐️ กมล กะ-มน บัว ดอกบัว หัวใจ
⭐️ กมลภพ กะ-มน-ละ-พบ ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม
⭐️ กมลภู กะ-มน-ละ-พู เกิดจากดอกบัว พระพรหม
⭐️ กมลโลจน์ กะ-มน-โลด ตางามดุจดอกบัว
⭐️ กมลวร กะ-มน-ละ-วอน ประเสริฐเหมือนดอกบัว
⭐️ กมลากร กะ-มะ-ลา-กอน สระบัว
⭐️ กมลานันท์ กะ-มะ-ลา-นัน บัวบาน
⭐️ กมุท กะ-มุด ดอกบัว
⭐️ กรกช กอ-ระ-กด ไหว้ การกระพุ่มมือ
⭐️ กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
⭐️ กรดล กอ-ระ-ดน ฝ่ามือ
⭐️ กรบัลลพ กอน-บัน-ลบ นิ้วมือ
⭐️ กรภู กอ-ระ-พู เล็บมือ
⭐️ กรรภิรมย์ กัน-พิ-รม ฉัตรห้าชั้น
⭐️ กรวิก กะ-ระ-วิก นกการเวก
⭐️ กรวิชญ์ กอ-ระ-วิด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
⭐️ กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน ดอกยี่โถ ดอกพุดแดง
⭐️ กรองเกียรติ กรอง-เกียรติ เส้นทางแห่งเกียรติยศ
⭐️ กระพัน กระ-พัน คงทนต่อศาสตราวุธ
⭐️ กระมล กระ-มน ดอกบัว หัวใจ
⭐️ กริช กรด หลักแหลม รู้สองด้านและเข้าถึง
⭐️ กรินทร์ กริน จอมช้าง พญาช้าง
⭐️ กริพันธ์ กะ-ริ-พัน เสาที่ผูกช้าง
⭐️ กฤชพล กริด-ชะ-พล กำลังของมีดสองคม มีพลังทะลุทะลวง
⭐️ กฤดาการ กริ-ดา-กาน บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
⭐️ กฤต กริด กระทำแล้ว
⭐️ กฤตชญา กริด-ชะ-ยา ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว กตัญญู
⭐️ กฤตชยา กริด-ชะ-ยา กระทำชนะแล้ว
⭐️ กฤตชัย กริด-ไช กระทำชนะแล้ว
⭐️ กฤตธรรม กริด-ตะ-ทำ ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว
⭐️ กฤตนัย กริด-ตะ-ไน ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี
⭐️ กฤตนู กริด-ตะ-นู ช่าง ศิลปิน
⭐️ กฤตบุญ กริด-ตะ-บุญ มีบุญอันทำไว้แล้ว
⭐️ กฤตพจน์ กริด-ตะ-พด ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง
⭐️ กฤตพรต กริด-ตะ-พรด ผู้ประพฤติพรต
⭐️ กฤตเมธ กริด-ตะ-เมด สร้างปัญญา มีปัญญา
⭐️ กฤตย์ กริด ควรกระทำ หน้าที่การงาน
⭐️ กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
⭐️ กฤตวิทย์ กริด-ตะ-วิด ผู้เรียนวิชาจบแล้ว ผู้รู้ดีแล้ว
⭐️ กฤตัชญ์ กริ-ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
⭐️ กฤตานน กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง
⭐️ กฤตานนท์ กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง
⭐️ กฤติกา กริด-ติ-กา ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
⭐️ กฤติเดช กริด-ติ-เดด ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์
⭐️ กฤติธี กริด-ติ-ที นักปราชญ์
⭐️ กฤติน กริด-ติน ผู้คงแก่เรียน
⭐️ กฤติมา กริด-ติ-มา นักปราชญ์
⭐️ กฤติมุข กริด-ติ-มุก นักปราชญ์
⭐️ กลทีบ์ กน-ละ-ที เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
⭐️ กลวัชร กน-ละ-วัด ดุจดังเพชร
⭐️ กวิน กะ-วิน ดี งาม
⭐️ กวินท์ กะ-วิน จอมกวี
⭐️ กวินภพ กะ-วิน-พบ มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม
⭐️ กวีวัธน์ กะ-วี-วัด กวีผู้เจริญ
⭐️ ก่อ ก่อ ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น
⭐️ ก่อการ ก่อ-กาน ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น
⭐️ ก่อเกียรติ ก่อ-เกียด สร้างเกียรติ สร้างชื่อเสียง
⭐️ ก้อง ก้อง ดังกังวาน
⭐️ ก้องกิดากร ก้อง-กิ-ดา-กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
⭐️ ก้องภพ ก้อง-พบ มีชื่อเสียงก้องโลก
⭐️ กอบกาญจน์ กอบ-กาน ทอง 1 กอบ ทองที่รงมกัน ห่อทอง
⭐️ กอบกุล กอบ-กุน ตระกูลที่สามีคคีกัน รวมตระกูล
⭐️ กอบชนม์ กอบ-ชน อายุยืน
⭐️ กังวาน กัง-วาน มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ
⭐️ กัญจน์ กัน ทอง
⭐️ กัตติกา กัด-ติ-กา ดาวลูกไก่
⭐️ กัทลี กัด-ทะ-ลี กล้วย
⭐️ กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใจ
⭐️ กันต์กมล กัน-กะ-มน มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
⭐️ กันต์กวี กัน-กะ-วี กวีผู้น่ารัก
⭐️ กันต์ธร กัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก
⭐️ กันต์ธีร์ กัน-ที นักปราชญ์ผู้น่ารัก
⭐️ กันตพล กัน-ตะ-พน มีพลังน่าชอบใจ
⭐️ กันตพิชญ์ กัน-ตะ-พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ กันตวิชญ์ กัน-ตะ-วิด ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
⭐️ กันติทัต กัน-ติ-ทัด ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
⭐️ กันตินันท์ กัน-ติ-นัน ยินดีในความรัก
⭐️ กันทรากร กัน-ทรา-กอน ภูเขา
⭐️ กัปปน์ กับ ความดำริ การจัดแจง
⭐️ กัมปนาท กัม-ปะ-นาด เสียงกึกก้อง
⭐️ กัมพล กัม-พน ผ้าทอด้วยขนสัตว์
⭐️ กาจน์ กาด ป้อมปราการ
⭐️ กาจพล กาด-พน มีพลังกล้าแข็ง
⭐️ กานต์ กาน น่ารัก น่าพึงพอใจ
⭐️ กานตรัตน์ กาน-ตะ-รัด ผู้ที่น่ารัก น่าคบหาสมาคมด้วย
⭐️ กายทิพย์ กาย-ทิบ ผู้วิเศษ
⭐️ กายวุธ กาย-ยา-วุด ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน
⭐️ การันต์ กา-รัน หน้าที่การงาน
⭐️ การิต กา-ริด ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว
⭐️ การิน กา-ริน ผู้สร้าง ผู้กระทำ
⭐️ กำจร กำ-จอน ฟุ้งไป
⭐️ กำชัย กำ-ไช ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง
⭐️ กำธร กำ-ทอน สนั่น หวั่นไหว สะเทือน
⭐️ กำพร กำ-พร มีความเป็นเลิศ มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง
⭐️ กิจจา กิด-จา เรื่องราว ข้อความ
⭐️ กิตตน์ กิด การแสดง การรายงาน
⭐️ กิตติ กิด-ติ คำเล่าลือ คำสรรเสริญ
⭐️ กิตติกวิน กิด-ติ-กะ-วิน งามด้วยเกียรติ
⭐️ กิตติกานต์ กิด-ติ-กาน ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
⭐️ กิตติคมน์ กิด-ติ-คม ดำเนินไปด้วยเกียรติ
⭐️ กิตติชัย กิด-ติ-ไช ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
⭐️ กิตติเดช กิด-ติ-เดด มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
⭐️ กิตติทัต กิด-ติ-ทัด ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
⭐️ กิตติธร กิด-ติ-ทอน ทรงเกียรติ
⭐️ กิตติธัช กิด-ติ-ทัด มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ กิตตินันท์ กิด-ติ-นัน ยินดีในชื่อเสียง
⭐️ กิตติพร กิด-ติ-พอน มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
⭐️ กิตติพล กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงและกำลัง
⭐️ กิตติพิชญ์ กิด-ติ-พิด นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ กิตติภพ กิด-ติ-พบ ความมีเกียรติ
⭐️ กิตติยุทธ กิด-ติ-ยุด การรบที่มีชื่อเสียง
⭐️ กิตติวินท์ กิด-ติ-วิน ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
⭐️ กิติชัย กิ-ติ-ไช ชนะด้วยเกียรติ
⭐️ กิตินันท์ กิ-ติ-นัน เพลิดเพลินในเกียรติ ยินดีในชื่อเสียง
⭐️ กิติมา กิ-ติ-มา ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ กีรติ กี-ระ-ติ ผู้มีเกียรติ
⭐️ กีรติกา กี-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กุนต์ กุน ทวน ศรภู่
⭐️ กุนทร กุน-ทอน พระวิษณุ
⭐️ กุมุท กุ-มุด บัว บัวขาว
⭐️ กุลชาติ กุน-ละ-ชาด ซึ่งเกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลเดช กุน-ละ-เดด มีเดชในตระกูล
⭐️ กุลธร กุน-ละ-ทอน ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
⭐️ กุลนันท์ ก-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลนันทน์ กุ-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลพัทธ์ กุน-ละ-พัด เกี่ยวข้องกับสกุล
⭐️ กุลพิธาน์ กุน-พิ-ทา ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล
⭐️ กุลโรจน์ กุน-ละ-โรด ตระกูลรุ่งโรจน์
⭐️ เกตน์ เกด สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย
⭐️ เกตุ เกด ธง
⭐️ เกริก เกริก กึกก้อง ดังสนั่น เลืองลือ. ยิ่ง
⭐️ เกริกไกรวัล เกริก-ไกร-วัน ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล
⭐️ เกริกวรรธน์ เกริก-วัด ความเจริญยิ่ง
⭐️ เกริกวิทย์ เกริก-วิด ผู้มีความรู้ยิ่ง
⭐️ เกรียง เกรียง ใหญ่ ยิ่ง เข้มแข็ง
⭐️ เกรียงไกร เกรียง-ไกร ผู้กล้าที่ยิ่งยง
⭐️ เกรียงชัย เกรียง-ไช ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
⭐️ เกียรติ เกียด ชื่อเสียง ความยกย่องนับถือ มีหน้ามีตา
⭐️ เกียรติชัย เกียด-ไช ชัยชนะที่มีชื่อเสียง
⭐️ เกียรติภูมิ เกียด-พูม เกียรติเพราะความนิยม
⭐️ โกมล โก-มน ดอกบัว
⭐️ โกมินทร์ โก-มิน ยอดพลอยสีแดง
⭐️ โกมุท โก-มุด บัวแดง
⭐️ โกเมน โก-เมน พลอยสีแดงเข้ม
⭐️ ไกรเดช ไกร-เดด ผู้มีอำนาจมาก
⭐️ ไกรเทพ ไกร-เทบ เทพผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ ไกรวิชญ์ ไกร-วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
⭐️ ไกรวิน ไกร-วิน ดอกบัว
⭐️ ไกรวี ไกร-ระ-วี ดอกบัว
⭐️ ขจร ขะ-จอน ฟุ้งไป
⭐️ ขจรเดช ขะ-จอน-เดช มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
⭐️ ขจรฤทธิ์ ขะ-จอน-ริด มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
⭐️ ขจรลาภ ขะ-จอน-ลาบ รุ่งเรืองไปด้วยโชค
⭐️ ขจิต ขะ-จิด ประดับตกแต่งแล้ว
⭐️ ขรรค์ชัย ขัน-ไช ชนะด้วยขรรค์
⭐️ ขวัญชัย ขวัน-ไช ชนะด้วยความดี
⭐️ เขม เขม ความเกษม
⭐️ เขมทัต เข-มะ-ทัด ผู้ให้ความเกษม
⭐️ เขมทิน เข-มะ-ทิน ผู้ให้ความเกษม
⭐️ เขมนันท์ เข-มะ-นัน ยินดีในความปลอดภัย
⭐️ เขมรุจิ เข-มะ-รุ-จิ ชอบความปลอดภัย
⭐️ เขมินท์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
⭐️ เขมินทร์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
⭐️ คชรัตน์ คด-ชะ-รัด ช้างแก้ว
⭐️ คเชนทร์ คะ-เชน พญาช้าง จ่าโขลงช้าง
⭐️ คทา คะ-ทา ตะบอง
⭐️ คทาวุธ คะ-ทา-วุด มีกระบองเป็นอาวุธ
⭐️ คมกริช คม-กริด คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
⭐️ คมกฤช คม-กริด คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
⭐️ คมแก้ว คม-แก้ว ความเฉียบแหลมอันสูงค่า
⭐️ คมคาย คม-คาย ฉลาด ไหวพริบ ทันคน
⭐️ คมชาญ คม-ชาน ฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ คมธรรม คม-ทำ ธรรมะที่เฉียบแหลม
⭐️ คมน์ คม ไป ดำเนินไป
⭐️ คมิก คะ-มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป
⭐️ ครรชิต คัน-ชิด บันลือ เสียงเอกเกริก กึกก้อง
⭐️ ครองเดช ครอง-เดด ยึดอำนาจไว้ตลอดไป
⭐️ ครองธรรม ครอง-ทำ ดำเนินอยู่ในธรรม
⭐️ ครองประทีป ครอง-ประ-ทีบ แสงไฟที่ไม่มีวันดับ
⭐️ ครองแผน ครอง-แผน ยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ
⭐️ ครองภพ ครอง-พบ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ครองฤทธิ์ ครอง-ริด รักษาอำนาจไว้
⭐️ ครองลาภ ครอง-ลาบ มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ
⭐️ ครองอาตม์ ครอง-อาด ปกครองตนเอง ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง
⭐️ ครอบวิทย์ ครอบ-วิด มีความรู้รอบทั้งมวล
⭐️ คันธทรัพย์ คัน-ทะ-ซับ เครื่องหอม
⭐️ คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว
⭐️ คารม คา-รม พูดแหลมคม
⭐️ คำนวร คำ-นวน ควร ถูกต้อง เหมาะ พอดีๆ ชอบ
⭐️ คำรน คำ-รน คำราม กระหึ่ม
⭐️ คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
⭐️ คีรี คี-รี ภูเขา
⭐️ คีรีทอง คี-รี-ทอง ภูเขาทอง
⭐️ คึกฤทธิ์ คึก-ริด แรงอำนาจ ความร่าเริง
⭐️ จง จง บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่
⭐️ จงกล จง-กน บัว บัวสาย
⭐️ จงสุข จง-สุก ให้มีความสุข
⭐️ จตุภัทร จะ-ตุ-พัด เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง
⭐️ จตุภูมิ จะ-ตุ-พูม สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ
⭐️ จตุรพร จะ-ตุ-ระ-พอน พร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
⭐️
⭐️ จตุรภัทร จะ-ตุ-ระ-พัด ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ หรือ อายุ วิทยา ยศ พละ
⭐️ จรัล จะ-รัน เที่ยวป่า
⭐️ จรัลรมย์ จะ-รัน-รม เที่ยวป่าอย่างมีความสุข
⭐️ จรายุทธ จะ-รา-ยุด อาวุธของคนจร อาวุธของคนเดินทาง
⭐️ จรินทร์ จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
⭐️ จรินทร จะ-ริน-ทอน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
⭐️ จริม จะ-ริม ภายหลัง เล็ก น้อง
⭐️ จรุง จะ-รุง ชักชวน ยั่วใจ
⭐️ จรูญ จะ-รูน รุ่งเรือง งดงาม
⭐️ จเร จะ-เร ผู้เร่งรีบ ผู้ตรวจ ผู้ดูแล
⭐️ จอมเดช จอม-เดด ผู้มีอำนาจสูงสุด
⭐️ จักรกริช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
⭐️ จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
⭐️ จักรชัย จัก-ไช จักแห่งชัยชนะ
⭐️ จักรดุลย์ จัก-กระ-ดุน คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
⭐️ จักรธร จัก-กระ-ทอน ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ
⭐️ จักรพล จัก-กระ-พน กำลังของแว่นแคว้น
⭐️ จักรพันธ์ จัก-กระ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
⭐️ จักรภพ จัก-กะ-พบ ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
⭐️ จักรภัทร จัก-กระ-พัด ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น
⭐️ จักรวุธ จัก-กระ-วุด ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
⭐️ จักริน จัก-กริน พระราชา พระนารายณ์
⭐️ จักรินทร์ จัก-กริน ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
⭐️ จัตุรงค์ จัด-ตุ-รง องค์ 7 ประกอบด้วย 4 ส่วน
⭐️ จันทร์ไชย จัน-ไช ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น
⭐️ จันทรัช จัน-ทะ-รัด ดาวพุธ
⭐️ จันทรานนท์ จัน-ทรา-นน มีหน้าผุดผ่อง
⭐️ จาตุรนต์ จา-ตุ-รน เจ้าแห่งโลก
⭐️ จารุกิตติ์ จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม
⭐️ จารุเดช จา-รุ-เดด มีเดชงดงาม
⭐️ จารุพิชญ์ จา-รุ-พิด นักปราชญ์ผู้สง่างาม
⭐️ จารุวิทย์ จา-รุ-วิด มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
⭐️ จำนง จำ-นง ประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจ
⭐️ จำเนียม จำ-เนียม รู้จักประมาณตัว ประพฤติตนพอสถานะ
⭐️ จำรูญ จำ-รูน รุ่งเรือง งาม
⭐️ จำเริญ จำ-เริน เติบโต งอกงาม
⭐️ จิต จิด ใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก
⭐️ จิตร จิด การวาดเขียน ระบายสี งดงามประณีต
⭐️ จิตรคุปต์ จิด-ตระ-คุบ ผู้มีความดีคุ้มครอง
⭐️ จิตรดิลก จิด-ดิ-หลก ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น
⭐️ จิตรเทพ จิด-ตระ-เทบ เทวดาผู้งดงาม
⭐️ จิตรายุธ จิด-ตรา-ยุด มีอาวุธต่างๆ
⭐️ จิตริน จิด-ริน นักวาด ศิลปิน
⭐️ จิรกร จิ-ระ-กอน กระทำตลอดกาลนาน
⭐️ จิรกฤต จิ-ระ-กิด ผู้สืบทอด
⭐️ จิรชีพ จิ-ระ-ชีบ มีชีวิตนาน อายุยืน
⭐️ จิรโชติ จิ-ระ-โชด ความรุ่งเรือง
⭐️ จิรเดช จิ-ระ-เดด หมอที่ยั่งยืน
⭐️ จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
⭐️ จิรนนท์ จิ-ระ-นน ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน
⭐️ จิรนันท์ จิ-ระ-นัน มีผู้ชื่นชมยินดี
⭐️ จิรพนธ์ จิ-ระ-พน เป็นที่รักที่ผูกพันนาน
⭐️ จิรโพธิ จิ-ระ-โพด มีความรู้ตลอดกาลนาน
⭐️ จิรภัทร จิ-ระ-พัด ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
⭐️ จิรเมธ จิ-ระ-เมด มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
⭐️ จิรยุทธ จิ-ระ-ยุด การรบที่ยาวนาน
⭐️ จิรวิน จิ-ระ-วิน ผู้มีอายุยืนยาว
⭐️ จิรเวช จิ-ระ-เวด หมอที่ยั่งยืน
⭐️ จิระเดช จิ-ระ-เดด มีอำนาจตลอดกาล
⭐️ จิระนันท์ จิ-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
⭐️ จิระพันธ์ จิ-ระ-พัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน
⭐️ จิรันดน์ จิ-รัน ใหม่ อยู่นาน
⭐️ จิรายุ จิ-รา-ยุ มีอายุยืน
⭐️ จิรายุทธ จิ-รา-ยุด รบนาน
⭐️ จีรนันท์ จี-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
⭐️ จีรยุทธ จี-ระ-ยุด รบที่ยาวนาน
⭐️ จุมพล จุม-พน ผู้เป็นใหญ่
⭐️ จุลปรีชา จุน-ละ-ปรี-ชา ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก
⭐️ จุลินทร์ จุ-ลิน ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
⭐️ เจตดิลก เจด-ด-หลก มีความคิดเป็นเลิศ
⭐️ เจตน์ เจด ความคิด ความตั้งใจ
⭐️ เจตนิพัทธ์ เจด-นิ-พัด มีความคิดมั่นคง
⭐️ เจตพล เจด-พน มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง
⭐️ เจนจบ เจน-จบ ชำนาญ รอบรู้
⭐️ เจนธรรม เจน-ทัม ผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม
⭐️ เจริญวิทย์ จะ-เริน-วิด เจริญด้วยความรู้
⭐️ เจียมพจน์ เจียม-พด รู้จักประมาณคำพูด
⭐️ ฉัตรจักร ฉัด-ตระ-จัก ปูมโหราศาสตร์
⭐️ ฉันทกร ฉัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความพอใจ
⭐️ ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
⭐️ ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ให้ความพอใจ
⭐️ ฉันทพล ฉัน-ทะ-พน มีพลังคือความพอใจ
⭐️ ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
⭐️ ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
⭐️ ชญานิน ชะ-ยา-นิน นักปราชญ์
⭐️ ชนกชนม์ ชะ-นก-ชน เกิดจากบิดา
⭐️ ชนกนันท์ ชะ-นก-นัน เป็นที่ยินดีของบิดา
⭐️ ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนจันทร์ ชะ-นะ-จัน ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน เด่นกว่าคนอื่น
⭐️
⭐️ ชนเทพ ชน-เทบ พระราชา
⭐️ ชนน ชะ-นน การเกิด เชื้อสาย
⭐️ ชนนน ชะ-นะ-นน การสืบเชื้อสาย
⭐️ ชนมภูมิ ชน-มะ-พูม บ้านเกิด ภูมิลำเนา
⭐️ ชนวีร์ ชะ-นะ-วี ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนัญญู ชะ-นัน-ยู ผู้รู้จักคน
⭐️ ชนัดพล ชะ-นัด-พน เป็นกำลังของหมู่ชน
⭐️ ชนัต ชะ-นัด ฝูงชน ประชากร
⭐️ ชนัตร ชะ-นัด ร่ม ร่มกันแดด
⭐️ ชนันธร ชะ-นัน-ทอน ค้ำจุนคน
⭐️ ชนาธิป ชะ-นา-ทิบ ที่พึ่งแห่งตน คือพระราชา
⭐️ ชนานันท์ ชะ-นา-นัน ยินดีในหมู่คน
⭐️ ชนิตพล ชะ-นิด-ตะ-พน ให้เกิดพลัง
⭐️ ชนิตร์นันท์ ชะ-นิด-นัน แหล่งกำเนิดความยินดี
⭐️ ชนิตว์ ชะ-นิด ผู้ให้กำเนิด
⭐️ ชนินทร์ ชะ-นิน เป็นใหญ่ในหมู่ชน
⭐️ ชนุดม ชะ-นุ-ดม คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
⭐️ ชนุดร ชะ-นุ-ดอน คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
⭐️ ชนุตต์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
⭐️ ชนุตม์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
⭐️ ชนุตร์ ชะ-นุด คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
⭐️ ชโนดม ชะ-โน-ดม คนที่สูงสุด
⭐️ ชโนทัย ชะ-โน-ไท ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ ชมชาญ ชม-ชาน รื่นเริง
⭐️ ชมพูนิกข์ ชม-พู-นิก แท่งทอง
⭐️ ชมพูเนกข์ ชม-พู-เนก แท่งทอง
⭐️ ชยทัต ชะ-ยะ-ทัด ให้ชัยชนะ
⭐️ ชยธร ชะ-ยะ-ทอน ทรงชัย
⭐️ ชยพล ชะ-ยะ-พน มีพลังคือชัยชนะ
⭐️ ชยพัทธ์ ชะ-ยะ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
⭐️ ชยรพ ชะ-ยะ-รบ เสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยังกูร ชะ-ยัง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยันต์ ชะ-ยัน ผู้ชนะ
⭐️ ชยากร ชะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยางกูร ชะ-ยาง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยานันต์ ชะ-ยา-นัน มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
⭐️ ชยานันท์ ชะ-ยา-นัน ยินดีในชัยชนะ
⭐️ ชยาวุธ ชะ-ยา-วุด มีชัยชนะเป็นอาวุธ
⭐️ ชยิน ชะ-ยิน ชัยชนะ
⭐️ ชยุต ชะ-ยุด รุ่งเรือง
⭐️ ชยุตม์ ชะ-ยุด มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
⭐️ ชโยดม ชะ-โย-ดม มีชัยอันอุดม
⭐️ ชลชาติ ชน-ละ-ชาด น้ำ
⭐️ ชลธร ชน-ละ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล เมฆฝน
⭐️ ชลธี ชน-ละ-ที ทะเล
⭐️ ชลัช ชะ-ลัด เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
⭐️ ชลันธร ชะ-ลัน-ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร
⭐️ ชลัมพล ชะ-ลัม-พน ลำธาร
⭐️ ชลาคม ชะ-ลา-คม ฝน
⭐️ ชลิต ชะ-ลิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว
⭐️ ชวกร ชะ-วะ-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
⭐️ ชวนันท์ ชะ-วะ-นัน ยินดีในเชาว์ปัญญา
⭐️ ชวนากร ชะ-วะ-นา-กอน ผู้มีความปราดเปรื่อง
⭐️ ชวรัตน์ ชะ-วะ-รัด มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ
⭐️ ชวโรจน์ ชะ-วะ-โรด รุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชวลิต ชะ-วะ-ลิด รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
⭐️ ชวัล ชะ-วัน ส่องแสง รุ่งเรือง
⭐️ ชวัลกร ชะ-วัน-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
⭐️ ชวัลวิทย์ ชะ-วัน-วิด มีความรู้รุ่งเรือง
⭐️ ชวิน ชะ-วิน มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง
⭐️ ชวินทร์ ชะ-วิน มีเชาวน์เป็นใหญ่
⭐️ ชวินบุตร ชะ-วิน-บุด ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชโวทัย ชะ-โว-ไท ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชัชชัย ชัด-ไช ชัยชนะของนักรบ
⭐️ ชัชนันท์ ชัด-ชะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
⭐️ ชัชพร ชัด-ชะ-พอน นักรบผู้ประเสริฐ
⭐️ ชัชพล ชัด-ชะ-พน กำลังแห่งนักรบ
⭐️ ชัชพิมุข ชัด-พิ-มุก นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ
⭐️ ชัชรินทร์ ชัด-ชะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ ผู้ชนะ
⭐️ ชัชฤทธิ์ ชัด-ชะ-ริด ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
⭐️ ชัชลี ชัด-ชะ-ลี นักรบ
⭐️ ชัชวาลย์ ชัด-ชะ-วาน รุ่งเรือง
⭐️ ชัพวิชญ์ ชับ-พะ-วิด มีความรู้ฉับไว
⭐️ ชัยธวัช ไช-ทะ-วัด ผู้นำแห่งชัยชนะ
⭐️ ชัยนันท์ ไช-ยะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
⭐️ ชัยพร ไช-ยะ-พอน ชัยชนะที่ดีงาม
⭐️ ชัยภักดิ์ ไช-ยะ-พัก มีความเลื่อมใสด้วยชัยชนะ
⭐️ ชัยมงคล ไช-ยะ-มง-คน มงคลของผู้ชนะ
⭐️ ชัยโรจน์ ไช-ยะ-โรด ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
⭐️ ชัยวิชญ์ ไช-ยะ-วิด ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ชาคร ชา-คอน ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม
⭐️ ชาคริต ชา-คริด ผู้มีความเพียร ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา
⭐️ ชาครีย์ ชา-คะ-รี ความเพียร
⭐️ ชาญชัย ชาน-ชัย ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
⭐️ ชาตพล ชา-ตะ-พน ผู้กำลังแข็ง
⭐️ ชาตวิทย์ ชา-ตะ-วิด เกิดความรู้
⭐️ ชาตเวท ชา-ตะ-เวท เปลวไฟ
⭐️ ชาติอาชาไนย ชาด-อา-ชา-ไน ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ
⭐️ ชานน ชา-นน รู้ ความรู้
⭐️ ชานนท์ ชา-นน เพลิดเพลินยินดีในความรู้
⭐️ ชิตวร ชิ-ตะ-วอน มีชัยอันประเสริฐ
⭐️ ชิติพัทธ์ ชิ-ติ-พัด เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
⭐️ ชินกฤต ชิ-นะ-กริด สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
⭐️ ชินดนัย ชิน-ดะ-ไน บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ พุทธบุตร
⭐️
⭐️ ชินธรรม ชิน-นะ-ทำ คำสอนของพระมหาวีระ
⭐️ ชินบุตร ชิน-นะ-บุด บุตรแห่งพระพุทธเจ้า
⭐️ ชินาธิป ชิ-นา-ทิบ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
⭐️ ชีวันธร ชี-วัน-ทอน มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต
⭐️ ชีวานนท์ ชี-วา-นน ผู้มีชีวิตเป็นสุข
⭐️ ชุติเดช ชุ-ต-เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
⭐️ ชุติเทพ ชุ-ติ-เทบ เทวดาผู้รุ่งเรือง
⭐️ ชุติพนธ์ ชุ-ติ-พน เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
⭐️ ชุติวัต ชุ-ติ-วัด ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ ไชยภพ ไช-ยะ-พบ ผู้มีพบอันประเสริฐ
⭐️ ญานภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
⭐️ ญานุจจัย ยา-นุด-ไจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก
⭐️ ดนุเดช ดะ-นุ-เดด มีเดชเป็นของตน
⭐️ ดนุนันท์ ดะ-นุ-นัน มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
⭐️ ดลยุทธ์ ดน-ละ-ยุด การยุทธแห่งมือคือการตบมือ
⭐️ ดลฤทธิ์ ดน-ริด บันดาลให้เกิดฤทธิ์
⭐️ ดิตถ์ ดิด ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ
⭐️ ดิลกธรรม ดิ-หลก-ทำ มีคุณธรรมเป็นยอด
⭐️ เดชทัต เด-ชะ-ทัด ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
⭐️ เดชาธร เด-ชา-ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
⭐️ เด่นภูมิ เด่น-พูม มีภูมิดีเด่น
⭐️ ตนุภัทร ตะ-นุ-พัด ดีงามด้วยตนเอง
⭐️ ตรัย ไตร สาม
⭐️ ตรัยรัตน์ ตรัย-รัด แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
⭐️ ตรินัยน์ ตริ-ไน มีสามตา
⭐️ ตรีภพ ตรี-พบ ผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล
⭐️ ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
⭐️ เตชธรรม เต-ชะ-ทำ มีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี
⭐️ เตชน์ เตด ว่องไว ฉลาด ลูกศร
⭐️ เตชิต เต-ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ เตชินท์ เต-ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
⭐️ เตโชดม เต-โช-ดม มีเดชสูงสุด
⭐️ เตวิช เต-วิด มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
⭐️ โตยธร โต-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล
⭐️ ไตรภพ ไตร-พบ สามโลก
⭐️ ถนิต ถะ-นิด เสียงฟ้าคำรณ
⭐️ ถิร ถิ-ระ มั่นคง
⭐️ ถิรเจตน์ ถิ-ระ-เจต มีเจตนามั่นคง
⭐️ ถิรนัย ถิ-ระ-ไน มีนโยบายมั่นคง
⭐️ ถิรพุทธิ์ ถิ-ระ-พุด มีความรู้มั่นคง
⭐️ ถิรมน ถิ-ระ-มน มีใจมั่นคง
⭐️ ถิรวิทย์ ถิ-ระ-วิด มีความรู้มั่นคง
⭐️ ทนุธรรม ทะ-นุ-ทำ รักษาความดี
⭐️ ทยากร ทะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
⭐️ ทยุต ทะ-ยุด สว่างไสว
⭐️ ทรงกฤต ทรง-กริด การสร้าง
⭐️ ทรงภพ ซง-พบ ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ
⭐️ ทวิภาค ทะ-วิ-พาก สองส่วน
⭐️ ทวีเดช ทะ-วี-เดช ผู้มีอำนาจมากขึ้น
⭐️ ทวีรัชต์ ทะ-วี-รัด สมบัติมาก
⭐️ ทัตเทพ ทัด-เทบ เทพประทาน
⭐️ ทัตธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
⭐️ ทัตพล ทัด-พน มีพลัง
⭐️ ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
⭐️ ทิฆัมพร ทิ-คำ-พอน ท้องฟ้า
⭐️ ทินกฤต ทิน-นะ-กริด ทำกลางวัน พระอาทิตย์
⭐️ ทินภัทร ทิน-นะ-พัด วันที่เป็นสิริมงคล
⭐️ ทิวัตถ์ ทิ-วัด มีความสำเร็จเป็นเลิศ
⭐️ ทีปกร ที-ปะ-กอน ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
⭐️ ทีปต์ ทีบ รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
⭐️ เทพทัต เทพ-พะ-ทัด ผู้ที่เทวดาประทานมา
⭐️ ธงชัย ทง-ไช ธงแห่งชัยชนะ
⭐️ ธนกร ทะ-นะ-กอน สร้างทรัพย์สิน มั่งมี
⭐️ ธนกฤต ทะ-นะ-กริด การสร้างทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนกฤติ ทะ-นะ-กริด สร้างทรัพย์ ทำเงิน
⭐️ ธนชัย ทะ-นะ-ไช ชนะด้วยทรัพย์
⭐️ ธนชาติ ทะ-นะ-ชาด ตระกูลเศรษฐี
⭐️ ธนชิต ทะ-นะ-ชิด ชนะด้วยทรัพย์
⭐️ ธนโชติ ทะ-นะ-โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนดล ทะ-นะ-ดน บันดาลทรัพย์
⭐️ ธนเดช ทะ-นะ-เดด มีทรัพย์เป็นอำนาจ
⭐️ ธนทรัพย์ ทะ-นะ-ซับ ทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนทัต ทะ-นะ-ทัด มีทรัพย์
⭐️ ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ยินดีในทรัพย์
⭐️ ธนบดี ทะ-นะ-บอ-ดี เจ้าของทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนพนธ์ ทะ-นะ-พน รวบรวมทรัพย์สิน
⭐️ ธนพล ทะ-นะ-พน มีกำลังเป็นทรัพย์
⭐️ ธนภัทร ทะ-นะ-พัด ดีงามด้วยทรัพย์ เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
⭐️ ธนวรรธน์ ทะ-นะ-วัด ความเจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนวัชร์ ทะ-นะ-วัด มีเพชรเป็นสมบัติ
⭐️ ธนวัต ทะ-นะ-วัด มีทรัพย์
⭐️ ธนวันต์ ทะ-นะ-วัน มีทรัพย์
⭐️ ธนวิชญ์ ทะ-นะ-วิด มีความรู้เรื่องทรัพย์
⭐️ ธนวิทย์ ทะ-นะ-วิด รู้เรื่องทรัพย์
⭐️ ธนวินท์ ทะ-นะ-วิน ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
⭐️ ธนวุฒิ ทะ-นะ-วุด เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนะดี ทะ-นะ-ดี ทรัพย์ดี
⭐️ ธนัช ทะ-นัด เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
⭐️ ธนัชชัย ทะ-นัด-ไช ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
⭐️ ธนัชชา ทะ-นัด-ชา เกิดจากทรัพย์
⭐️ ธนัชพร ทะ-นัด-ชะ-พอน มีพรอันเกิดจรกทรัพย์
⭐️ ธนัตถ์ ทะ-นัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
⭐️ ธนัท ทะ-นัด ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนัน ทะ-นัน ผู้มีทรัพย์
⭐️ ธนันชัย ทะ-นัน-ไช ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ
⭐️ ธนากร ทะ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งทรัพย์
⭐️ ธนาดุล ทะ-นา-ดุน มีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนาตย์ ทะ-นาด ร่ำรวย
⭐️ ธนาธิป ทะ-นา-ทิบ เจ้าแห่งทรัพย์
⭐️ ธนานพ ทะ-นา-นบ มีทรัพย์ใหม่
⭐️ ธนายุต ทะ-นา-ยุด ขวนขวายในทรัพย์
⭐️ ธนิก ทะ-นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนิต ทะ-นิด หนัก เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต
⭐️ ธนิน ทะ-นิน มีทรัพย์
⭐️ ธรนันท์ ทอ-ระ-นัน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข
⭐️ ธรรมธัช ทำ-มะ-ทัด มีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม
⭐️ ธรรมนาถ ทำ-มะ-นาด มีธรรมเป็นที่พึ่ง
⭐️ ธรรมนิตย์ ทำ-มะ-นิด มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
⭐️ ธรรมนูญ ทำ-มะ-นูน กฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ
⭐️ ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์
⭐️ ธรรมรัตน์ ทำ-มะ-รัด คุณธรรมอันล้ำเลิศ
⭐️ ธราเทพ ทะ-รา-เทบ ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
⭐️ ธราธรรม ทะ-รา-ทำ แผ่นดินธรรม
⭐️ ธราวุธ ทะ-รา-วุด ทรงไว้ซึ่งอาวุธ มีอาวุธ
⭐️ ธฤต ทะ-ริด มั่นคง ตั้งมั่น
⭐️ ธวัช ทะ-วัด ธง
⭐️ ธวัชชัย ทะ-วัด-ไช ธงชัย เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
⭐️ ธวัชตรี ทะ-วัด-ตรี ธงสามสี ธงสามชาย
⭐️ ธัชชัย ทัด-ไช ธงชัย
⭐️ ธัชธรรม์ ทัด-ชะ-ทัน ธงของคุณความดี
⭐️ ธัชธรรม ทัด-ทำ ทัด-ชะ-ทำ มีธรรมเป็นธงชัย
⭐️ ธัชนนท์ ทัด-ชะ-นน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
⭐️ ธัชนันท์ ทัด-ชะ-นัน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
⭐️ ธัชพล ทัด-พน มีกำลังเด่น เด่นทางพลัง
⭐️ ธัญกร ทัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล
⭐️ ธัญชนิต ทัน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดโชคดี ให้เกิดสิริมงคล
⭐️ ธัญเทพ ทัน-ยะ-เทบ โชคดีดุจอย่างเทวดา
⭐️ ธัญธร ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
⭐️ ธัญนพ ทัน-ยะ-นบ ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่
⭐️ ธันย์ชนก ทัน-ชะ-นก ผู้เลี้ยงดูบิดา
⭐️ ธันยา ทัน-ยา มีบุญ มีโชค
⭐️ ธาดา ทา-ดา ผู้สร้าง
⭐️ ธาตรี ทา-ตรี แผ่นดิน
⭐️ ธานินทร์ ทา-นิน ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร
⭐️ ธาม ทาม ยศศักดิ์
⭐️ ธาริต ทา-ริด ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน
⭐️ ธารินทร์ ทา-ริน เจ้าแห่งการสร้าง
⭐️ ธาวัน ทา-วัน วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
⭐️ ธาวิต ทา-วิด บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
⭐️ ธาวิน ทา-วิน ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
⭐️ ธิติ ทิ-ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
⭐️ ธิติกร ทิ-ติ-กอน สร้างความเพียร ความดี และอดทน
⭐️ ธิปก ทิ-ปก ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
⭐️ ธีเดช ที-เดด มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
⭐️ ธีทัต ที-ทัด ให้ปัญญา
⭐️ ธีธัช ที-ทัด มีปัญญาเป็นธงชัย
⭐️ ธีภพ ที-พบ มีปัญญา
⭐️ ธีมา ท-มา ผู้มีปัญญา
⭐️ ธีรกุล ที-ระ-กุน ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ ธีรเจต ที-ระ-เจด จิตใจมั่นคง
⭐️ ธีรฉัตร ที-ระ-ฉัด ร่มของนักปราชญ์ มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง
⭐️ ธีรชัย ที-ระ-ไช ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ธีรโชติ ที-ระ-โชด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
⭐️ ธีรดนย์ ที-ระ-ดน ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
⭐️ ธีรเดช ที-ระ-เดด อำนาจของนักปราชญ์
⭐️ ธีรเทพ ที-ระ-เทบ เทวดาผู้ฉลาด
⭐️ ธีรธรรม ที-ระ-ทำ คุณธรรมของนักปราชญ์
⭐️ ธีร์ธวัช ที-ทะ-วัด นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย
⭐️ ธีรนพ ที-ระ-นบ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
⭐️ ธีรนันท์ ที-ระ-นัน ผู้มีความยินดีในความรู้
⭐️ ธีรนัย ที-ระ-ไน นโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์
⭐️ ธีรไนย ที-ระ-ไน ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
⭐️ ธีรพล ที-ระ-พน กำลังของนักปราชญ์
⭐️ ธีรพิชญ์ ที-ระ-พิด นักปราชญ์
⭐️ ธีรภัทร ที-ระ-พัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
⭐️ ธีรมนต์ ที-ระ-มน มนต์ของนักปราชญ์
⭐️ ธีรเมธ ที-ระ-เมด ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
⭐️ ธีรยุทธ ที-ระ-ยุด การรบของนักปราชญ์
⭐️ ธีรโรจน์ ที-ระ-โรด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ ธีรวัชร ที-ระ-วัด เพชรของนักปราชญ์
⭐️ ธีรวิทย์ ที-ระ-วิด ความรู้ของนักปราชญ์
⭐️ ธีระ ที-ระ นักปราชญ์
⭐️ ธีรัช ที-รัด เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
⭐️ ธีรัตม์ ที-รัด ผู้ฉลาดที่สุด
⭐️ ธีราทร ที-รา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
⭐️ ธีริทธ์ ที-ริด นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
⭐️ ธีรุตน์ ที-รุด นักปราชญ์ผู้สูงสุด
⭐️ ธุวชิต ทุ-วะ-ชิด ผู้ชนะเป็นนิตย์
⭐️ ธุวนิช ทุ-วะ-นิด มีความรู้ยั่งยืน
⭐️ ธุววิช ทุ-วะ-วิด มีความรู้ยั่งยืน
⭐️ ธุวานันท์ ทุ-วา-นัน มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
⭐️ เธียรวิชญ์ เทียน-ระ-วิด นักปราชญ์
⭐️ นครินทร์ นะ-คะ-ริน เจ้าเมือง เมืองใหญ่
⭐️ นคินทร์ นะ-คิน ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
⭐️ นทจร นด-ทะ-จอน เที่ยวไปในน้ำ ปลา
⭐️ นทีบดี นะ-ที-บอ-ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ
⭐️ นทีมารค นะ-ที-มาก สายน้ำ
⭐️ นนทกร นน-ทะ-กอน กระทำความเพลิดเลิน สร้างความสุข
⭐️ นนท์ปวิธ นน-ปะ-วิด ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
⭐️ นนทพัทธ์ นน-ทะ-พัด ผูกพันด้วยความสุข
⭐️ นนทรี นน-ซี ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
⭐️ นนทวร นน-ทะ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
⭐️ นนทัช นน-ทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง
⭐️ นนทิยุต นน-ทิ-ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี
⭐️ นนทิวรรธน์ นน-ทิ-วัด ยินดีในทรัพย์
⭐️ นพกร นบ-พะ-กอน ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ
⭐️ นพดร นบ-พะ-ดอน ใหม่กว่า หนุ่มกว่า
⭐️ นพนนท์ นบ-พะ-นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นพนันท์ นพ-พะ-นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นพพิชญ์ นบ-พิด นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
⭐️ นพรุจ นบ-พะ-รุด มีความรุ่งเรืองใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
⭐️ นพวิชญ์ นบ-พะ-วิด มีความรู้ใหม่เสมอ
⭐️ นพวินท์ นบ-พะ-วิน ได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ
⭐️ นพัตธร นะ-พัด-ทอน ทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นภเกตน์ นบ-พะ-เกด ตะวัน ธงบนฟ้า พระอาทิตย์
⭐️ นภทวีป นบ-ทะ-วีบ เมฆ
⭐️ นภทีป์ นบ-พะ-ที เมฆ
⭐️ นภนต์ นะ-พน สุดขอบฟ้า
⭐️ นภันต์ นะ-พัน สุดขอบฟ้า
⭐️ นภาดล นะ-พา-ดน พื้นฟ้า
⭐️ นภาเดช นะ-พา-เดด อำนาจฟ้า
⭐️ นรชัย นอ-ระ-ไช ชัยชนะของคน
⭐️ นรธิป นอ-ระ-ทิบ เป็นใหญ่ในหมู่คน
⭐️ นรธีร์ นอ-ระ-ที คนผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ นรพนธ์ นอ-ระ-พน ผูกใจคนอื่น
⭐️ นรภัทร นอ-ระ-พัด คนผู้ดีงาม คนเจริญ
⭐️ นรรัตน์ นอ-ระ-รัด ผู้ประเสริฐ
⭐️ นรวร นอ-ระ-วอน คนผู้ประเสริฐ
⭐️ นรวิชญ์ นอ-ระ-วิด คนที่เป็นปราชญ์
⭐️ นรวีร์ นอ-ระ-วี คนผู้กล้าหาญ
⭐️ นรากร นะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งคน
⭐️ นราธิป นะ-รา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
⭐️ นราวิชญ์ นะ-รา-วิด คนที่เป็นปราชญ์
⭐️ นราวุธ นะ-รา-วุด อาวุธของคน
⭐️ นฤชัย นะ-รึ-ไช คนผู้มีชัยชนะ
⭐️ นฤชิต นะ-รึ-ชิด ผู้ชนะ
⭐️ นฤเทพ นะ-รึ-เทบ พระราชา
⭐️ นฤนาถ นะ-รึ-นาด ที่พึ่งของคน
⭐️ นฤพล นะ-รึ-พน คนผู้มีพลัง กำลังคน
⭐️ นฤมิต นะ-รึ-มิด มิตรของคน คนผู้เป็นมิตร
⭐️ นฤรงค์ นะ-รึ-รง เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน
⭐️ นวัช นะ-วัด เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย
⭐️ นวัต นะ-วัด ความใหม่ ภาวะใหม่
⭐️ นวันธร นะ-วัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นวิน นะ-วิน ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
⭐️ นัทธ์ นัด ขันเกลียว ผูกพัน
⭐️ นัทธิ์ นัด ชะเนาะ
⭐️ นันทกร นัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความบันเทิง ผู้สร้างความสุข
⭐️ นันท์ทัต นัน-ทัด ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
⭐️ นันท์ธร นัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข
⭐️ นันทพัทธ์ นัน-ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข
⭐️ นันทภพ นัน-ทะ-พบ เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
⭐️ นันทิช นัน-ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
⭐️ นันทิน นัน-ทิน มีความบันเทิง มีความสุข
⭐️ นันทิภาคย์ นัน-ทิ-พาก ยินดีในโชคลาภ
⭐️ นันทิวร นัน-ทิ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
⭐️ นัยนิต ไน-ยะ-นิด ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย
⭐️ นำเกียรติ นำ-เกียด มีชื่อเสียง
⭐️ นิจิต นิ-จิด สั่งสมไว้
⭐️ นิช นิด เป็นของตนเอง นิรันดร
⭐️ นิชฌาน นิด-ชาน การเพ่งพินิจ ปัญญา
⭐️ นิชนันท์ นิด-ชะ-นัน ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน
⭐️ นิติธร นิ-ติ-ทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย
⭐️ นิทธนต์ นิด-ทน ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
⭐️ นิทธันต์ นิด-ทัน ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
⭐️ นิธาน นิ-ทาน เก็บไว้ ตั้งมั่น
⭐️ นิธิกร นิ-ทิ-กอน ผู้สร้างขุมทรัพย์
⭐️ นิธูร นิ-ทูน กำไลมือ
⭐️ นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
⭐️ นิพัทธ์ นิ-พัด นิรันดร
⭐️ นิพิท นิ-พิด รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด
⭐️ นิมมาน นิม-มาน นฤมิต
⭐️ นิมมิต นิม-มิด สร้างสรรค์ค์แล้ว
⭐️ นิรวิทธ์ นิ-ระ-วิด แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
⭐️ นิรัช นิ-รัด ไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ
⭐️ นิรินธน์ นิ-ริน ไม่มีกิเลศ
⭐️ นิรุช นิ-รุด ดับทุกข์สนิท
⭐️ เนติธร เน-ติ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย
⭐️ ไนยชน ไน-ยะ-ชน คนที่พึงแนะนำได้
⭐️ บรมัตถ์ บอ-ระ-มัด ประโยชน์อย่างยิ่ง
⭐️ บรรพต บัน-พด ภูเขา
⭐️ บรรยงก์ บัน-ยง ที่นอน
⭐️ บริธาน บอ-ริ-ทาน เครื่องแต่งตัว
⭐️ บวรกานต์ บอ-วอน-กาน ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
⭐️ บวรชัย บะ-วอน-ไช ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
⭐️ บวรทัต พอ-วอน-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
⭐️ บวรนันท์ บอ-วอน-นัน มีความสุขอันประเสริฐ
⭐️ บวรพจน์ บอ-วอน-พด ถ้อยคำอันประเสริฐ
⭐️ บวรพล บอ-วอน-พน กำลังเลิศล้ำ
⭐️ บวรภัค บอ-วอน-พัก ความเจริญอันประเสริฐ
⭐️ บวรรัช บอ-วอน-รัด สมบัติอันประเสริฐ
⭐️ บวรวิชญ์ บอ-วอน-วิด ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
⭐️ บวรวิทย์ บะ-วอน-วิด มีความรู้ประเสริฐ
⭐️ บัญญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา
⭐️ บัญญวัต บัน-ยะ-วัด ผู้มีปัญญา
⭐️ บันดล บัน-ดน ทำให้บังเกิดขึ้น
⭐️ บัลยงก์ บัน-ยง ที่นอน
⭐️ บัลลพ บัน-ลบ แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้
⭐️ บุญญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด สำเร็จด้วยบุญ
⭐️ บุญทิวา บุน-ทิ-วา กลางวันที่มีแต่คุณงามความดี
⭐️ บุญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด ผู้มีอำนาจ
⭐️ บุพกร บุบ-พะ-กอน กระทำก่อน สร้างสรรค์ค์
⭐️ บุรธัช บุ-ระ-ทัด เป็นธงชัยแห่งเมือง
⭐️ บุรพล บุ-ระ-พน มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง
⭐️ บุรินทร์ บุ-ริน เจ้าเมือง
⭐️ บุลกิต บุ-ละ-กิด มีความปลื้มใจ
⭐️ ปกิต ปะ-กิด ประกาศ แสดง
⭐️ ปทิต ปะ-ทิด รุ่งเรืองแล้ว
⭐️ ปธานิน ปะ-ทา-นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
⭐️ ปพน ปะ-พน บริสุทธิ์
⭐️ ปพนธนัย ปะ-พน-ทะ-ไน แต่งความ วิธีประพันธุ์
⭐️ ปพนธีร์ ปะ-พน-ที นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ปพนวิช ปะ-พน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
⭐️ ปภพ ปะ-พบ เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
⭐️ ปภังกร ปะ-พัง-กอน ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ปภาวิชญ์ ปะ-พา-วิด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ ปภาวิน ปะ-พา-วิน ผู้มีเดช มีอำนาจ
⭐️ ปภาวินท์ ปะ-พา-วิน ได้รับแสงสว่าง
⭐️ ปภินวิช ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน
⭐️ ปภินวิทย์ ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน
⭐️ ปมุต ปะ-มุด หลุดพ้นแล้ว
⭐️ ปยุต ปะ-ยุด ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปรพล ปะ-ระ-พน กำลังของผู้อื่น
⭐️ ปรมะ ปะ-ระ-มะ ยอดเยี่ยม สูงสุด
⭐️ ปรมัตถ์ ปะ-ระ-มัด ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด
⭐️ ปรวัน ปะ-ระ-วัน ป่าของผู้อื่น ป่าที่อื่น
⭐️ ปรวีร์ ปะ-ระ-วี ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
⭐️ ประกฤต ประ-กริด ทำ มาก
⭐️ ประจินดา ประ-จิน-ดา ความคิด
⭐️ ประเดิม ประ-เดิม เริ่มแรก เริ่มต้น
⭐️ ประเดิมชัย ประ-เดิม-ไช ชัยชนะครั้งแรก
⭐️ ประตินันท์ ประ-ติ-นัน ความเพลิดเพลิน
⭐️ ประพจน์ ประ-พด คำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ
⭐️ ประพลเดช ประ-พน-เดด มีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้
⭐️ ประพันธ์ ประ-พัน ผูกติด แต่งเรื่อง
⭐️ ประภากร ประ-พา-กอน ผู้ทำให้สว่าง ดวงอาทิตย์
⭐️ ประลภย์ ประ-ลบ ได้รับ ได้กำไร
⭐️ ประวันวิทย์ ประ-วัน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
⭐️ ประวิตร ประ-วิด สะอาดและบริสุทธิ์
⭐️ ประวีร์ ประ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ปรัชญา ปรัด-ยา ความรู้ชั้นสูง
⭐️ ปรัญชัย ปะ-รัน-ไช ผู้ชนะคนอื่น
⭐️ ปรัตถ์ ปะ-รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
⭐️ ปรัตถกร ปะ-รัด-ถะ-กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
⭐️ ปรานต์ ปราน ที่สุด
⭐️ ปริชญ์ ปริด ผู้รอบรู้
⭐️ ปริตต์ ปะ-ริด ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน
⭐️ ปรินทร์ ปะ-ริน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
⭐️ ปรินทร ปะ-ริน-ทอน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
⭐️ ปริพล ปะ-ริ-พน เพรียบพร้อมด้วยกำลัง
⭐️ ปริพัตร ปะ-ริ-พัด หมุนเวียน สืบสาย
⭐️ ปรีชาพล ปรี-ชา-พน มีกำลังความสามารถ
⭐️ ปวร ปะ-วอน ผู้ประเสริฐ
⭐️ ปวรปรัชญ์ ปะ-วอน-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ ปวรุตม์ ปะ-วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ ปวัตน์ ปะ-วัด ความเป็นไป
⭐️ ปวัตร ปะ-วัด ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ปวัน ปะ-วัน ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ปวิช ปะ-วิด ผู้สร้าง
⭐️ ปวิตร ปะ-วิด ผูบริสุทธิ์ สะอาด
⭐️ ปวิธ ปะ-วิด ผู้สร้าง ผู้กำหนด
⭐️ ปวิธชาด ปะ-วิด-ชาด เกิดมาเพื่อก่อสร้าง
⭐️ ปวินท์ ปะ-วิน ได้รับ ประสบ
⭐️ ปวีร์ ปะ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ป้องเกียรติ ป้อง-เกียด รักษาเกียรติ
⭐️ ปองเดช ปอง-เดด มุ่งหมายอำนาจ
⭐️ ปองธรรม ปอง-ทำ หวังคุณความดี
⭐️ ปองพล ปอง-พน มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
⭐️ ปองภพ ปอง-พบ ปรารถนาความเจริญ
⭐️ ปัญจพล ปัน-จะ-พน มีพลังห้าอย่าง
⭐️ ปัญญากร ปัน-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา
⭐️ ปัญญาโชติ ปัน-ยา-โชด ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
⭐️ ปัญญาพล ปัน-ยา-พน ผู้มีกำลังปัญญา
⭐️ ปัญญาวี ปัน-ยา-วี ผู้มีปัญญา
⭐️ ปัญญาวุธ ปัน-ยา-วุด ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ
⭐️ ปัถย์ ปัด ผู้เหมาะสม
⭐️ ปาพจน์ ปา-พด คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา
⭐️ ปารวี ปา-ระ-วี ผู้มีจุดหมาย
⭐️ ปาล ปาน รักษา คุ้มครอง
⭐️ ปาลทัต ปาน-ทัด ให้ความคุ้มครอง
⭐️ ปาลิน ปา-ลิน ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
⭐️ ปิยชนน์ ปิ-ยะ-ชน สร้งความรัก เป็นที่รัก
⭐️ ปิยนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
⭐️ ปิยพนธ์ ปิ-ยะ-พน เป็นที่รักที่ผูกพัน
⭐️ ปิยพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยพัทธ์ ปิ-ยะ-พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน
⭐️ ปิยมน ปิ-ยะ-มน เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
⭐️ ปิยรัตน์ ปิ-ยะ-รัด เป็นที่รักดุจแก้วมณี
⭐️ ปิยวัช ปิ-ยะ-วัด มีคำพูดน่ารัก พูดดี
⭐️ ปิยวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร น่ารักและเข้มแข็ง
⭐️ ปิยะ ปิ-ยะ เป็นที่รัก
⭐️ ปิยะฉัตร ปิ-ยะ-ฉัด ร่มของผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปิยะนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยะพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร น่ารักและเข้มแข็ง
⭐️ ปิยังกูร ปิ-ยัง-กูน ลูกชายผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปิยากร ปิ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก
⭐️ ปีติกร ปี-ติ-กอน ผู้สร้างความดี
⭐️ ปีติพล ปี-ติ-พน ผู้เป็นพลังแห่งปีติ
⭐️ ปีติภัทร ปี-ติ-พัด ผู้เจริญด้วยปีติ
⭐️ ปีติมน ปี-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ
⭐️ ปีติเวช ปี-ติ-เวด ความปลื้มปีติของหมอ
⭐️ ปุริม ปุ-ริม หัวหน้า เป็นใหญ่
⭐️ ปุลวัชร ปุ-ละ-วัด มีเพชรมาก
⭐️ เปมทัต เป-มะ-ทัด ผู้ให้ความรัก
⭐️ ผกายฤทธิ์ ผะ-กาย-ริด มีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล
⭐️ ผดุงเดช ผะ-ดุง-เดด รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
⭐️ ผดุงลาภ ผะ-ดุง-ลาบ มีลาภคำจุนไว้
⭐️ ผนินทร ผะ-นิน-ทอน พญานาค
⭐️ เผชิญชัย ผะ-เชิน-ไช ประสบกับชัยชนะ
⭐️ เผด็จ ผะ-เด็ด อำนาจ
⭐️ เผดิมชัย ผะ-เดิม-ไช เริ่มต้นด้วยความชนะ
⭐️ ฝนธรรม ฝน-ทำ หยาดน้ำหยดจากฟ้า การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม
⭐️ ใฝ่ธรรม ใฝ่-ทำ มุ่งหาคุณธรรม
⭐️ พจนินท์ พด-จะ-นิน เจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี
⭐️ พจรินทร์ พด-จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่แห่งเพชร หรือสายฟ้า
⭐️ พชร พด-ชะ-ระ เพชร
⭐️ พชรดนัย พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
⭐️ พชรพล พด-ชะ-ระ-พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
⭐️ พนธกร พน-ทะ-กอน สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
⭐️ พนธิตร พน-ทิด ความรัก ความสนิทสนม
⭐️ พบธรรม พบ-ทำ พบคุณความดี
⭐️ พฤทธิ์ พะ-ริด ความเจริญ
⭐️ พฤทธิพร พะ-ริด-ทิ-พอน ได้รับพรให้เจริญ
⭐️ พฤนท์เดช พริน-เดด มีอำนาจทางทหาร
⭐️ พลกฤต พน-ละ-กริด ผู้สร้างพลัง
⭐️ พลช พะ-ลด ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ
⭐️ พลทัต พน-ละ-ทัด ให้พลัง
⭐️ พลพจน์ พน-พด มีคำพูดเป็นพลัง
⭐️ พลวรรธน์ พน-ละ-วัด ความเจริญด้วยอำนาจ
⭐️ พลวัต พน-ละ-วัด ผู้มีพลัง
⭐️ พลอธิป พน-อะ-ทิบ มีกำลังยิ่งใหญ่
⭐️ พลัช พะ-ลัด เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
⭐️ พลากร พะ-ลา-กอน บ่อเกิดแห่งกำลัง
⭐️ พลาธิป พะ-ลา-ทิบ ผู้มีพลังยิ่งใหญ่
⭐️ พลิน พะ-ลิน แข็งแรง มีพลัง
⭐️ พัชรพล พัด-ชะ-ระ-พน มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
⭐️ พัชรากร พัด-ชะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งเพชร
⭐️ พัทธ์ พัด ผูกพัน ติดแน่น
⭐️ พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
⭐️ พัทธพล พัด-ทะ-พน เกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลัง
⭐️ พัทธรินทร์ พัด-ทะ-ริน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
⭐️ พันเดช พัน-เดด มีอำนาจมาก
⭐️ พันธวัช พัน-ทะ-วัด มีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน
⭐️ พันธิน พัน-ทิน สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน
⭐️ พันธุ์ธัช พัน-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์
⭐️ พัลลภ พัน-ลบ เป็นที่รัก
⭐️ พิชชากร พิด-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งความรู้
⭐️ พิชชาทร พิด-ชา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อความรู้ เอาใจใส่ในความรู้
⭐️ พิชชานันท์ พิด-ชา-นัน ผู้ยินดีในความรู้
⭐️ พิชญ์ พิด นักปราชญ์
⭐️ พิชญะ พิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
⭐️ พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
⭐️ พิชยะ พิด-ชะ-ยะ ชัยชนะ
⭐️ พิชัยยุทธ พิ-ไช-ยุด รบชนะ
⭐️ พิชาชาญ พิด-ชา-ชาน มีความชำนาญในวิชา
⭐️ พิชาญเมธ พิ-ชาน-เมด ผู้ชำนาญและมีปัญญา
⭐️ พิชาน พิ-ชาน ความรู้สึกตัว การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง
⭐️ พิชาภพ พิ-ชา-พบ โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
⭐️ พิตตินันท์ พิด-ติ-นัน เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
⭐️ พิตรพิบูล พิด-พิ-บูน มีทรัพย์สมบัติมากมาย
⭐️ พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด
⭐️ พิธาน พิ-ทาน กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ
⭐️ พิธิวัต พิ-ทิ-วัด ผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี
⭐️ พิพิธธน พิ-พิด-ทน มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
⭐️ พิภพภัทร พิ-พบ-พัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
⭐️ พิภัช พิ-พัด การแจก แบ่ง เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ
⭐️
⭐️ พิมพ์ชนก พิม-ชะ-นก เหมือนพ่อ
⭐️ พิมุกต์ พิ-มุก ผู้หลุดพ้น
⭐️ พิโมกข์ พิ-โมก หลุดพ้น
⭐️ พิยุทธ พิ-ยุด ปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้
⭐️ พิรชัช พิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
⭐️ พิรภพ พิ-ระ-พบ ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า
⭐️ พิรัชย์ พิ-รัด ชัยชนะของวีรบุรุษ
⭐️ พิรัล พิ-รัน หายาก งาม โปร่งบาง
⭐️ พิริยกร พิ-ริ-ยา-กอน สร้างความเพียร มีความเพียร
⭐️ พีรดนย์ พี-ระ-ดน ผู้ชายผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรธัช พี-ระ-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรพล พี-ระ-พน มีพลังกล้าหาญ
⭐️ พีรยช พี-ระ-ยด เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ
⭐️ พีรยากร พี-ระ-ยา-กอน มือที่มีความเพียรมานะ
⭐️ พีรยุทธ พี-ระ-ยุด การรบของผู้กล้า
⭐️ พีรวิชญ์ พี-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรัช พี-รัด ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
⭐️ พีรัชชัย พี-รัด-ไช เกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ
⭐️ พุทธิชา พุด-ทิ-ชา เกิดมาฉลาด
⭐️ พุทธิชาต ทุด-ทิ-ชาด เกิดมาฉลาด
⭐️ พุทธิพร พุด-ทิ-พอน ปัญญาดี
⭐️ พุทธิมา ทุด-ทิ-มา ผู้มีปัญญา
⭐️ โพธิกร โพ-ทิ-กอน ผู้สร้างความรู้
⭐️ ไพรัลย์ ไพ-รัน ความโปร่งบาง หายาก
⭐️ ภคนันท์ พะ-คะ-นัน ยินดีในโชค หรือสิริมงคล
⭐️ ภควัต พะ-คะ-วัด ผู้มีโชค
⭐️ ภคิน พะ-คิน ผู้มีโชค มีสิริมงคล
⭐️ ภพธร พบ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ
⭐️ ภพธรรม พบ-ทำ ธรรมประจำภพ
⭐️ ภวัต พะ-วัด ผู้เจริญ
⭐️ ภวินท์ พะ-วิน เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
⭐️ ภวิล พะ-วิน ความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล
⭐️ ภโวทัย พะ-โว-ไท รุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก
⭐️ ภัคธร พัก-คะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
⭐️ ภัคพนธ์ พัก-คะ-พน ร่วมผูกพัน
⭐️ ภัคพล พัก-คะ-พน มีโชคเป็นพลัง
⭐️ ภัทรกร พัด-ทระ-กอน สร้างสิ่งดีงาม สร้างสิริมงคล
⭐️ ภัทรจาริน พัด-ทระ-จา-ริน มีความประพฤติดี
⭐️ ภัทรชนน พัด-ชะ-นน ผู้มีกำเนิดดีงาม
⭐️ ภัทรดนัย พัด-ทระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เจริญ
⭐️ ภัทรธร พัด-ทระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล
⭐️ ภัทรนันท์ พัด-ทระ-นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม
⭐️ ภัทรพร พัด-ทระ-พอน เจริญและประเสริฐ
⭐️ ภัทรพล พัด-ทระ-พน บุคคลที่ประเสริฐ
⭐️ ภัทรเวช พัด -ทระ-เวด หมอที่ดีงาม
⭐️ ภัทราวุธ พัด-ทรา-วุด มีอาวุธดี อาวุธงาม
⭐️ ภัทรินทร์ พัด-ทะ-ริน เจ้าแห่งความเจริญ
⭐️ ภากร พา-กอน ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
⭐️ ภาคิน พา-คิน ผู้มีโชค มีกำไร
⭐️ ภาธร พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง
⭐️ ภานรินทร์ พา-นะ-ริน รัศมีของจอมคน
⭐️ ภานุกร พา-นุ-กอน แสงอาทิตย์ แสงตะวัน
⭐️ ภานุรุจ พา-นุ-รุด รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์
⭐️ ภานุวัชร์ พา-นุ-วัด พระอาทิตย์และเพชร ความเจิดจ้าของพระอาทิตย์ ประกายเพชร
⭐️ ภาม พาม เดช
⭐️ ภาวัต พา-วัด มีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง
⭐️ ภีมเดช พี-มะ-เดด มีเดชน่าเกรงขาม
⭐️ ภีมพล พี-มะ-พน มีพลังน่าเกรงขาม
⭐️ ภีมวัจน์ พี-มะ-วัด พูดน่าเกรงขาม พูดมีอำนาจ
⭐️ ภุชงค์ พุ-ชง งู นาค
⭐️ ภูธน พู-ทน มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูธิป พู-ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูบดินทร์ พู-บดิน พระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ภูบดี พู-พอ-ดี เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูมิ พูม แผ่นดิน
⭐️ ภูมิธรรม พูม-ทำ พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม
⭐️ ภูมินันท์ พู-มิ-นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน
⭐️ ภูมิภัทร พู-มิ-พัด ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
⭐️ ภูมิรพี พูม-ระ-พี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
⭐️ ภูริช พู-ริด แผ่นดิน
⭐️ ภูริเดช พู-ริ-เดด มีอำนาจมาก
⭐️ ภูรินท์ พู-ริน เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ภูรี พู-รี แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล
⭐️ ภูวดล พู-วะ-ดน แผ่นดิน
⭐️ ภูวเดช พู-วะ-เดด ผู้มีเดชในแผ่นดิน
⭐️ ภูวนนท์ พู-วะ-นน พอใจในแผ่นดิน
⭐️ ภูวนัตถ์ พู-วะ-นัด มีประโยชน์ในโลก
⭐️ ภูวนาถ พู-วะ-นาด พระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ โภควินท์ โพ-คะ-วิน ได้รับโภคทรัพย์ มีโภคทรัพย์มาก
⭐️ โภคิน โพ-คิน ผู้มีโภคะ
⭐️ มกรธวัช มะ-กอน-ทะ-วัด ผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ
⭐️ มงคลชัย มง-คน-ไช ชัยชนะที่ดีงาม
⭐️ มติมนต์ มะ-ติ-มน ผู้มีความรู้ ผู้มีความคิด
⭐️ มนชิต มะ-นะ-ชิด ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง
⭐️ มนต์ชัย มน-ไช มีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า
⭐️ มนต์ธร มน-ทอน ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง
⭐️ มนต์ธัช มน-ทัด มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์
⭐️ มนัญชัย มะ-นัน-ไช ผู้ชนะใจ
⭐️ มรุเดช มะ-รุ-เดด มีเดชดุจเทวดา
⭐️ มานเมตต์ มาน-เมด จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
⭐️ มีเกียรติ มี-เกียด เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ
⭐️ มุขพล มุ-ขะ-พน ผู้มีกำลังมาก
⭐️ มุนินทร์ มุ-นิน จอมนักปราชญ์
⭐️ เมธพนธ์ เม-ทะ-พน ผูกพันด้วยปัญญา
⭐️ เมธิชัย เม-ทิ-ไช ชัยชนะของผู้มีปัญญา
⭐️ โมกข์ โมก ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น
⭐️ ยชญ์ ยด การบูชา การให้เกียรติ
⭐️ ยติภัทร ยะ-ติ-พัด นักบวชผู้เจริญแล้ว
⭐️ ยุติวิชญ์ ยุ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม
⭐️ ยุทธไกร ยุด-ทะ-ไกร เก่งในการรบ
⭐️ โยธิน โย-ทิน ผู้ชนะ
⭐️ รชต ระ-ชด ระ-ชะ-ตะ เงิน
⭐️ รชนิมุข ระ-ชะ-นิ-มุก เวลาเย็น
⭐️ รชานนท์ ระ-ชา-นน ยินดีในทรัพย์สมบัติ
⭐️ รตน ระ-ตะ-นะ ความรื่นรมย์
⭐️ รติบดี ระ-ติ-บอ-ดี พระเจ้าแห่งความรัก
⭐️ ร่มธรรม ร่ม-ทำ ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม ร่มเงาแห่งความดี
⭐️ รมย์ รม น่ารื่นรมย์
⭐️ รวินันท์ ระ-วิ-นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิพล ระ-วิ-พน มีกำลังดุจพระอาทิตย์
⭐️ รัชชานนท์ รัด-ชา-นน ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
⭐️ รัชนาท รัด-ชะ-นาด เสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ
⭐️ รัชพล รัด-ชะ-พน เป็นกำลังของประเทศ
⭐️ รัญชน์ รัน ความยินดี
⭐️ รัตนธรรม์ รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี
⭐️ รัตนธรรม รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี
⭐️ รัตนพล รัด-ตะ-นะ-พน มีกำลังอันประเสริฐ
⭐️ ราชินทร์ รา-ชิน ราชาผู้เป็นใหญ่
⭐️ รามิล รา-มิน กามเทพ
⭐️ ราเมนทร์ รา-เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ รุ่งภพ รุ่ง-พบ โลกสว่าง ทำให้โลกรุ่งเรือง
⭐️ รุ่งรุจ รุ่ง-รุด รุ่งโรจน์ สว่างไสว
⭐️ รุ่งวิกรัย รุ่ง-วิ-ไกร ค้าขายเจริญ
⭐️ รุจ รุด รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ รุจินพ รุ-จิ-นบ มีความพอใจใหม่ ๆ มีความรุ่งโรจน์ใหม่ ๆ
⭐️ ลภน ละ-พน การได้ ลาภ
⭐️ ลวิตร ละ-วิด เครื่องเกี่ยว เคียว
⭐️ ล้อมเดช ล้อม-เดช พร้อมด้วยอำนาจ
⭐️ ลัญฉกร ลัด-ฉะ-กอน ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
⭐️ ลัทธพล ลัด-ทะ-พน มีพลัง ทรงพลัง
⭐️ ลาภิน ลา-พิน ผู้มีลาภ
⭐️ วชิรวิทย์ วะ-ชิ-ระ-วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
⭐️ วทัญญู วะ-ทัน-ยู ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทาน
⭐️ วทันยู วะ-ทัน-ยู ผู้ใจบุญสุนทาน
⭐️ วนันต์ วะ-นัน แนวป่า ชายป่า
⭐️ วรกมล วอ-ระ-กะ-มน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรกันต์ วอ-ระ-กัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ วรชน วอ-ระ-ชน คนผู้ประเสริฐ
⭐️ วรชัย วอ-ระ-ไช มีชัยชนะอันประเสริฐ ชัยชนะดี
⭐️ วรชิต วอ-ระ-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ
⭐️ วรโชติ วอ-ระ-โชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
⭐️ วรดนัย วอ-ระ-ดะ-ไน ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
⭐️ วรดร วอ-ระ ดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
⭐️ วรถ ระ-รด ไม้ค้ำ
⭐️ วรท วะ-รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
⭐️ วรทย์ วะ-รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
⭐️ วรทัต วอ-ระ-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
⭐️ วรธน วอ-ระ-ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
⭐️ วรนน วอ-ระ-นน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรนาถ วอ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วรปรัชญ์ วอ-ระ-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ วรพรต วอ-ระ-พด มีพรดอันประเสริฐ
⭐️ วรพล วอ-ระ-พน มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ
⭐️ วรภพ วอ-ระ-พบ มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
⭐️ วรมน วอ-ระ-มน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรเมธ วอ-ระ-เมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
⭐️ วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ
⭐️ วรวัช วอ-ระ-วัด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวิช วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวิทย์ วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวิบูล วอ-ระ-วิ-บูน เต็มไปด้วยความดีงาม
⭐️ วรัชญ์ วะ-รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วรัญชิต วะ-รัน-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ
⭐️ วรัญญู วะ-รัน-ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วรัตถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
⭐️ วรัตม์ วะ-รัด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ วรัท วะ-รัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร
⭐️ วรัทยา วะ -รัด-ทะ-ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
⭐️ วรากร วะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
⭐️ วรานนท์ วะ-รา-นน ความยินดีในสิ่งประเสริฐ
⭐️ วราเมธ วะ-รา-เมธ ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
⭐️ วรายุทธ วะ-รา-ยุด เลิศในการรบ
⭐️ วริทธิ์ วะ-ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วริทธิ์ธร วะ-ริด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วรียะ วะ-รี-ยะ ประเสริฐสุด สุดที่รัก
⭐️ วรุดม วะ-รุ-ดม ประเสริญและสูงสุด
⭐️ วรุตม์ วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ วโรตม์ วะ-โรด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ วลัช วะ-ลัด ปลา
⭐️ วัชพล วัด-ชะ-พน พูดดี พูดเก่ง
⭐️ วัชรพล วัด-ชะ-ระ-พน พลังแข็งแกร่งดุจเพชร
⭐️ วัชรมัย วัด-ชะ-ระ-ไม แข็งดุจเพชร
⭐️ วัชรากร วัด-ชะ-รา-กอน ขุมทรัพย์
⭐️ วัชรินทร์ วัด-ชะ-ริน เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า พระอินทร์
⭐️ วัทธิกร วัด-ทิ-กอน ทำกำไร
⭐️ วัทน์ วัด การพูด ใบหน้า
⭐️ วัทนพร วัด-ทะ-นะ-พอน ใบหน้าสวย พูดดี
⭐️ วัลลภ วัน-ลบ คนโปรด คนรัก
⭐️ วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ
⭐️ วาริพันธน์ วา-ริ-พัน การขังน้ำ
⭐️ วิกรม วิ-กรม พากเพียร ความห้าวหาญ
⭐️ วิกรานต์ วิ-กราน ผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ
⭐️ วิชชากร วิด-ชา-กอน สร้างความรู้
⭐️ วิชชุกร วิด-ชุ-กอน แสงสายฟ้า
⭐️ วิชญ์ วิด ผู้รู้ นักปราชญ์
⭐️ วิชญ์พล วิด-ชะ-พน กำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง
⭐️ วิชญะ วิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
⭐️ วิชยุตม์ วิ-ชะ-ยุด ชัยชนะอันสูงสุด
⭐️ วิชวิทย์ วิด-ทะ-วิด มีความรู้หลายอย่าง
⭐️ วิชาธร วิ-ชา-ทอน ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ
⭐️ วิชานนะ วิ-ชาน-นะ ความเห็นจริง ความล่วงรู้
⭐️ วิชานาถ วิ-ชา-นาด มีความรู้เป็นที่พึ่ง
⭐️ วิชามัย วิ-ชา-ไม สำเร็จได้ด้วยความรู้
⭐️ วิชาฤทธิ์ วิ-ชา-ริด สำเร็จด้วยความรู้
⭐️ วิชาวิมล วิ-ชา-วิ-มน มีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้
⭐️ วิชิตชัย วิ-ชิด-ไช ชัยชนะ
⭐️ วิทิต วิ-ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้รู้
⭐️ วิทูร วิ-ทูน ผู้ฉลาด
⭐️ วิธวิทย์ วิด-ทะ-วิด ผู้ฉลาด
⭐️ วิธวินท์ วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ
⭐️ วิธาน วิ-ทาน กฎเกณฑ์ ระเบียบ
⭐️ วินธัย วิน-ไท ผลไม้ ชื่อภูเขา
⭐️ วินิชา วิ-นิ-ชา จำเก่ง
⭐️ วินิทร วิ-นิด ตื่นเสมอ ขยัน
⭐️ วิพุช วิ-พุด นักปราชญ์
⭐️ วิพุธ วิ-พุด ผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์
⭐️ วิภพ วิ-พบ ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ
⭐️ วิภู วิ-พู ผู้เป็นเจ้า
⭐️ วิมุต วิ-มุด ผู้หลุดพ้นแล้ว
⭐️ วิมุทร์ วิ-มุด บานแล้ว
⭐️ วิรชัช วิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้าหาญ
⭐️ วิรัญจ์ วิ-รัน ชื่อของพรหม
⭐️ วิรัล วิ-รัน บาง โปร่ง หายาก งาม
⭐️ วิริทธิ์พล วิ-ริด-พน มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วิโรจน์ วิ-โลด สว่าง แจ่มแจ้ง
⭐️ วิวรรธน์ วิ-วัด ความเจริญรุ่งเรือง
⭐️ วิวิธชัย วิ-วิด-ทะ-ไช มีชัยชนะหลายอย่าง
⭐️ วิวิธวินท์ วิ-วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ
⭐️ วีรชิต วี-ระ-ชิด ชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต
⭐️ วีรเดช วี-ระ-เดด อำนาจของผู้กล้า
⭐️ วีรพล วี-ระ-พน กำลังของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรภัทร วี-ระ-พัด ผู้กล้าหาญและเจริญ
⭐️ วีรยุทธ วี-ระ-ยุด นักรบผู้กล้า
⭐️ วีรัช วี-รัด เกิดจากผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรากร วี-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
⭐️ เวทิต เว-ทิด ให้รู้
⭐️ เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม
⭐️ แว่นแก้ว แว่น-แก้ว สะท้อนให้เห็นคุณค่า
⭐️ ไวทย์ ไว มีความรู้
⭐️ ไวทิน ไว-ทิน ผู้รู้
⭐️ ไวภพ ไว-พบ อำนาจ ความเจริญ
⭐️ ไววิทย์ ไว-วิด อำนาจ ความเจริญ
⭐️ อจล อะ-จน ไม่หวั่นไหว
⭐️ อจลวิชญ์ อะ-จะ-ละ-วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
⭐️ อชิตพล อะ-ชิด-พน มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้
⭐️ อชิระ อะ-ชิ-ระ ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว
⭐️ อดิเทพ อะ-ดิ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อดิรถ อะ-ดิ-รด นักรบเอ่น จอมทัพ
⭐️ อดิรุจ อะ-ดิ-รุด สง่างามยิ่ง
⭐️ อดุลย์ อะ-ดุน ไม่มีที่เปรียบ ไม่มีอะไรเทียบ
⭐️ อดุลวิทย์ อะ-ดุน-วิด มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย
⭐️ อติกันต์ อะ-ติ-กัน น่ารักยิ่ง
⭐️ อติชา อะ-ติ-ชา เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์
⭐️ อติชาติ อะ-ติ-ชาด ผู้เกิดมาดี
⭐️ อติเทพ อะ-ติ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อติรุจ อะ-ติ-รุด ผู้สง่างามยิ่ง
⭐️ อติวิชญ์ อะ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง
⭐️ อธิชนม์ อะ-ทิ-ชน ชีวิตที่มีค่ามาก
⭐️ อธิน อะ-ทิน ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง
⭐️ อธินาถ อะ-ทิ-นาด ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่
⭐️ อธิป อะ-ทิบ ผู้เป็นใหญ่
⭐️ อธิปัตย์ อะ-ทิ-ปัด ความเป็นใหญ่
⭐️ อธิพันธ์ อะ-ทิ-พัน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
⭐️ อธิยุต อะ-ทิ-ยุด ขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง
⭐️ อนพัช อะ-นะ-พัด ผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ
⭐️ อนรรฆ อะ-นัก หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
⭐️ อนล อะ-นน ไฟ อัคนีเทพ
⭐️ อนวัช อะ-นะ-วัด ผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย
⭐️ อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ
⭐️ อนัดดา อะ-นัด-ดา ไม่ยึดถือ
⭐️ อนันตชัย อะ-นัน-ตะ-ไช ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
⭐️ อนันตพร อะ-นัน-ตะ-พอน ดีไม่มีที่สิ้นสุด
⭐️ อนันยช อะ-นัน-ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
⭐️ อนาวิล อะ-นา-วิน ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส
⭐️ อนิก อะ-นิก กองทัพ
⭐️ อนิรุทธ์ อะ-นิ-รุด ผู้ชนะเสมอ ผู้ไม่ดับ ไม่มีใครห้ามได้
⭐️ อนิวัต อะ-นิ-วัด ผู้ไม่หวนกลับ สู่ความชั่ว
⭐️
⭐️ อนิวัตติ์ อะ-นิ-วัด การไม่หวยกลับ สู่ความชั่ว
⭐️
⭐️ อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชนะเสมอ
⭐️ อนุตร อะ-นุด ผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม
⭐️ อนุทัต อะ-นุ-ทัด มอบให้ อนุญาต
⭐️ อนุทัย อะ-นุ-ไท ความกรุณา ความใจดี
⭐️ อนุนัย อะ-นุ-ไน ความเป็นมิตร
⭐️ อนุนาท อะ-นุด-นาด เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ
⭐️ อนุพนธ์ อะ-นุ-พน เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง
⭐️ อนุภัทร อะ-นุ-พัด เจริญเนือง ๆ ดีงามอยู่เสมอ
⭐️ อนุยุต อะ-นุ-ยุด ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน
⭐️ อนุรักข์ อะ-นุ-รัก รักษา คุ้มครอง
⭐️ อนุวรรตน์ อะ-นุ-วัด ประพฤติปฏิบัติตาม
⭐️ อนุวรรธน์ อะ-นุ-วัด เจริญตาม
⭐️ อนุวัต อะ-นุ-วัด ผู้ประพฤติตาม
⭐️ อนุวิท อะ-นุ-วิด รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง
⭐️ อเนชา อะ-เน-ชา ผู้ไม่หวั่นไหว
⭐️ อภิคม อะ-พิ-คม การเยี่ยม การร่วม
⭐️ อภิชัจ อะ-พิ-ชัด มีชาติสูง
⭐️ อภิชัย อะ-พิ-ไช ผู้มีชัยชนะเหนือใคร
⭐️ อภิชาติ อะ-พิ-ชาด เกิดดี มีตระกูล
⭐️ อภิธรม์ อะ-พิ-ทอน ธรรมะขั้นสูง
⭐️ อภิธาร อะ-พิ-ทาน ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่
⭐️ อภินัทธ์ อะ-พิ-นัด ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
⭐️ อภินันทน์ อะ-พิ-นัน ผูกพันยิ่ง
⭐️ อภิบาล อะ-พิ-บาน ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง
⭐️ อภิมุข อะ-พิ-มุก เป็นหัวหน้า ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อภิยุต อะ-พิ-ยุด ประกอบยิ่ง
⭐️ อภิรต อะ-พิ-รด ผู้ยินดียิ่ง
⭐️ อภิวรรธน์ อะ-พิ-วัด มีความเจริญยิ่ง
⭐️ อภิวิชญ์ อะ-พิ-วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
⭐️ อมรรัตน์ อะ-มอน-รัด เพชร
⭐️ อมรินทร์ อะ-มะ-ริน พระอินทร์
⭐️ อรรจน์ อัด เครื่องบูชา
⭐️ อรรถนนท์ อัด-ถะ-นน ผู้ยินดีในประโยชน์
⭐️ อรรถพันธ์ อัด-ถะ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง
⭐️ อรรถวิท อัด-ถะ-วิด ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ
⭐️ อรรถวิทย์ อัด-ถะ-วิด ผู้รู้หลักการ
⭐️ อริชัย อะ-หริ-ไช ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริญชย์ อะ-ริน ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริญชัย อะ-ริน-ไช ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริย์ธัช อะ-ริ-ทัด ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ
⭐️ อรุช อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
⭐️ อลงกฤต อะ-ลง-กริด ตกแต่ง ประดับประดา
⭐️ อวัช อะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
⭐️ อัคคเดช อัก-คะ-เดด ความสง่างาม ความยิ่งใหญ่
⭐️ อัคคัญญ์ อัก-คัน สูงสุด
⭐️ อัครชัย อัก-คระ-ไช มีชัยอันประเสริฐ
⭐️ อัครนิจ อัก-คระ-นิด ประเสริฐเป็นนิตย์
⭐️ อัครพนธ์ อัก-คระ-พน ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ
⭐️ อัครวินท์ อัก-คระ-วิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
⭐️ อังควร อัง-คะ-วอน ผู้มีรูปงาม
⭐️ อัตถ์ อัด เนื้อความ ประโยชน์ ความต้องการ
⭐️ อัตรคุปต์ อัด-ตระ-คุบ คุ้มครองตน ปกครองตน
⭐️ อัทธ์ อัด กาล เวลา ทาง ภาค
⭐️ อัทธนีย์ อัด-ทะ-นี เป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน
⭐️ อันน์ อัน ข้าว
⭐️ อาจิต อา-จิด สะสมแล้ว
⭐️ อาชว์ อาด ความซื่อตรง
⭐️ อาชวิน อาด-ชะ-วิน ผู้มีความซื่อตรง
⭐️ อาชวี อาด-ชะ-วี ผู้มีความซี่อตรง
⭐️ อาชัญ อา-ชัน บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง
⭐️ อานนท์ อา-นน ความเพลิดเพลิน
⭐️ อานัน อา-นัน หน้า ปาก
⭐️ อานันท์ อา-นัน ความบันเทิง ความชื่นใจ
⭐️ อาเนช อา-เนด ไม่หวั่นไหว มั่นคง
⭐️ อายุทัย อา-ยุ-ไท บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข
⭐️ อายุธ อา-ยุด อาวุธ เครื่องรบ
⭐️ อายุวัต อา-ยุ-วัด มีอายุยืน
⭐️ อารัทธ์ อา-รัด เริ่มต้นแล้ว
⭐️ อำมฤต อำ-มะ-ริด น้ำทิพย์
⭐️ อำมาตย์ อำ-หมาด ผู้ช่วยเหลือ
⭐️ อิงครัต อิง-คะ-รัด ผู้ยินดีในความรู้
⭐️ อิชย์ อิด การบูชา ครู
⭐️ อิทธิกร อิด-ทิ-กอน ผู้สร้างความสำเร็จ
⭐️ อิทธิชัย อิด-ทิ-ไช ชนะด้วยฤทธิ์
⭐️ อิทธินพ อิด-ทิ-นบ มีความสำเร็จใหม่ ๆ
⭐️ อิทธิพร อิด-ทิ-พอน ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
⭐️ อิทธิพัทธ์ อิด-ทิ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
⭐️ อิทธิมนต์ อิด-ทิ-มน มีความสำเร็จ
⭐️ อินทัช อิน-ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
⭐️ อุชุกร อุ-ชุ-กอน คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง ทำให้ตรง
⭐️ อุตรเดช อุด-ตะ-ระ-เดด มีเดชยิ่งใหญ่
⭐️ อุทธิ อุด-ธิ ทะเล
⭐️ อุทัค อุ-ทัก ผู้เบิกบานใจ
⭐️ อุภัยภัทร อุ-ไพ-ยะ-พัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ
⭐️ เอกภพ เอก-กะ-พบ เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง
⭐️ เอื้อการย์ เอื้อ-กาน ค้ำจุนกิจการ เอาใจใส่ในหน้าที่
⭐️ เอื้ออังกูร เอื้อ-อัง-กูน อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล
⭐️ โอบกิจ โอบ-กิด เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่
⭐️ โอบนิธิ โอบ-นิ-ทิ กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย
⭐️ กรกวรรษ กะ-หรก-วัด ฝนลูกเห็บ
⭐️ กรทักษ์ กอ-ระ-ทัก ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
⭐️ กฤศ กริด เล็ก บาง น้อย
⭐️ กฤษกร กริด-สะ-กอน สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
⭐️ กลศ กลด ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์
⭐️ กษม กะ-สม อดทน อดโทษ แผ่นดิน
⭐️ กษมล กะ-สะ-มน ทำลายมนทิล
⭐️ ก่อฤกษ์ ก่อ-เริก ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี
⭐️ กันตพงศ์ กัน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
⭐️ กันตยศ กัน-ตะ-ยด มียศเป็นที่รัก
⭐️ กันต์ศม กัน-สม มีความสงบอันเป็นที่รัก
⭐️ คมศร คม-สอน ลูกศรที่แหลมคม
⭐️ คมสร คม-สอน ลูกศรที่แหลมคม
⭐️ คมสัน คม-สัน ท่วงทีประเปรียว ว่องไว ฉลาด
⭐️ คมสันต์ คม-สัน ความสงบอันลึกซึ้ง
⭐️ ครองยศ ครอง-ยด รักษาตำแหน่งไว้
⭐️ จรส จะ-รด แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ จรัส จะ-หรัด แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ จรัสกร จะ-หรัด-กอน จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า
⭐️ จรัสพงศ์ จะ-หรัด-พง ตระกูลที่รุ่งเรือง
⭐️ จรัสรัตน์ จะ-หรัด-รัด แก้วที่มีแสงสว่างใส
⭐️ จักรพงศ์ จัก-กระ-พง ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น
⭐️ จันทรัสม์ จัน-ทะ-รัด เสมอจันทร์ เดือน
⭐️ ฉันทพศ ฉัน-ทะ-พด อำนาจแห่งฉันทะ
⭐️ ชัชพงศ์ ชัด-ชะ-พง เชื้อสายนักรบ
⭐️ ชัยมนัส ไช-มะ-นัด ชยะชัยตัวเอง
⭐️ ชัยยศ ไช-ยด มีชัยชนะและยศ
⭐️ ตรัส ตรัด แจ้ง
⭐️ ทักษ์ ทัก ขยัน ฉลาด มีทักษะ
⭐️ ทักษ์ดนัย ทัก-ดะ-ไน บุตรชายผู้ฉลาด
⭐️ ทัตพงศ์ ทัด-พง ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
⭐️ ทัตสรวง ทัด-สวง สวรรค์ประทานมา
⭐️ ทัศน์พล ทัด-สะ-พน ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง
⭐️ ธยศ ทะ-ยด มีความรู้เป็นยศ
⭐️ ธรรศ ทัด ความกล้าหาญ ความอหังการ
⭐️ นวพรรษ นะ-วะ-พัด ปีใหม่
⭐️ นัทธพงศ์ นัด-ทะ-พง เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
⭐️ นันทพงศ์ นัน-ทะ-พง เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน
⭐️ นันทยศ นัน-ทะ-ยด มีความสุขและมียศ
⭐️ ปพนสรรค์ ปะ-พน-สัน สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด
⭐️ ปภัสชล ปะ-พัด-ชน น้ำบริสุทธิ์
⭐️ ปสัตถ์ ปะ-สัด ผู้ถูกชมเชย
⭐️ ปสันน์ ปะ-สัน เลื่อมใส ผ่องใส
⭐️ ปองสม ปอง-สม สมปอง
⭐️ พงศกร พง-สะ-กอน สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์
⭐️ พงศ์กฤต พง-กริด ยุคทองของตระกูล
⭐️ พงศ์ธร พง-ทอน ผู้สืบสกุล ดำรงวงศ์สกุล
⭐️ พงศธร พง-สะ-ทอน บรรพบุรุษ
⭐️ พงศ์พล พง-พน เป็นพลังของวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศ์พัทธ์ พง-พัด เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศพัศ พง-สะ-พัด เชื้อสายผู้มีอำนาจ
⭐️ พงศ์ภัค พง-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศภัค พง-สะ-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
⭐️ พงษ์ฉัตร พง-ฉัด ตระกูลชั้นสูง
⭐️ พรจรัส พอน-จะ-หรัด พรอันประเสริฐ
⭐️ พรสวรรค์ พอน-สะ-หวัน ความสามารถพิเศษ คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด
⭐️ พร้อมพงศ์ พร้อม-พง ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม
⭐️ พฤกษ์ พรึก ต้นไม้
⭐️ พฤษธวัช พรึด-ทะ-วัด พระศิวะ
⭐️ พศวัต พด-สะ-วัด ผู้มีอำนาจ
⭐️ พสธร พด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ
⭐️ พัสกร พัด-สะ-กอน ผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ
⭐️ ภพสรรค์ พบ-สัน สร้างภพ สร้างโลก
⭐️ ภัทรศัย พัด-ทระ-ไส อยู่อย่างมีความสุข
⭐️ มงคลฤกษ์ มง-คน-เริก ฤกษ์ดี คราวหรือเวลาดี
⭐️ มนต์มนัส มน-มะ-นัด มนต์แห่งดวงใจ
⭐️ มนัสนันท์ มะ-นัด-สะ-นัน มีใจสุขสำราญ
⭐️ ยงยศ ยง-ยด มียศยั่งยืนนาน
⭐️ ยศกร ยด-สะ-กอน ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
⭐️ ยศนันท์ ยด-สะ-นน ยินดีในยศ
⭐️ ยศพนธ์ ยด-สะ-พน เกี่ยวข้องด้วยยศ
⭐️ ยศพร ยด-สะ-พอน มียศอันประเสริฐ
⭐️ ยศพล ยด-สะ-พน มียศและมีพลัง
⭐️ ยศพัทธ์ ยด-สะ-พัด เกี่ยวข้องด้วยยศ
⭐️ ยศภัทร ยด-สะ-พัด เจริญ หรือดีงามด้วยยศ
⭐️ ยศวร ยด-สะ-วอน มียศอันประเสริฐ
⭐️ รหัท ระ-หัด ทะเล
⭐️ ลภัส ละ-พัด สมบัติ ลาภ
⭐️ วงศธร วง-สะ-ทอน ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล
⭐️ วงศพัทธ์ วง-สะ-พัด ผูกพันสกุลวงศ์
⭐️ วงศ์วรรธน์ วง-วัด ตระกูลผู้เจริญ
⭐️ วนัสนันท์ วะ-นัด-สะ-นัน ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
⭐️ วรพงศ์ วอ-ระ-พง มีตระกูลดี
⭐️ วรยศ วอ-ระ-ยด มียศอันประเสริฐ
⭐️ วสันต์พรรษ วะ-สัน-พัด ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ
⭐️ ศตรรฆ สะ-ตัก มีค่ามาก
⭐️ ศรันภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
⭐️ ศรันย์ สะ-รัน อันเป็นที่พึ่ง
⭐️ ศรันย์พร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ ศักรนันทน์ สัก-กระ-นัน โอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน
⭐️ ศักรภพ สัก-กระ-พบ สวรรค์
⭐️ ศักรภพน์ สัก-กระ-พบ สวรรค์
⭐️ สกนธ์พล สะ-กน-พน มีกำลังมาก
⭐️ สกลวรรธน์ สะ-กน-วัด พร้อมด้วยความเจริญ
⭐️ สนันตน์ สะ-นัน นิรันดร ยิ่งยืนนาน
⭐️ สพล สะ-พน มีพลัง แข็งแรง
⭐️ สพลดนัย สะ-พน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีพลัง
⭐️ สมัชญ์ สะ-มัด มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
⭐️ สมัตถ์ สะ-มัด ผู้สามารถ องอาจ
⭐️ สรชัช สอ-ระ-ชัด นักรบผู้วิเศษ
⭐️ สรธร สอ-ระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง
⭐️ สรธัญ สอ-ระ-ทัน มีโชคดีอย่างวิเศษ
⭐️ สรภัศ สอ-ระ-พัด มีความเร็ว
⭐️ สรัช สะ-รัด เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรัล สะ-รัน ต้นสน ซื้อตรง
⭐️ สหธรรม สะ-หะ-ทำ ธรรมอันเดียวกัน
⭐️ สหัพย์ สะ-หับ มิตรสหาย
⭐️ สัจจพร สัด-จะ-พอน พรอันประเสริฐ ความจริงอันประเสริฐ
⭐️ สันต์ทศน์ สัน-ทด มีทัศนะอันงดงาม
⭐️ สันต์ภพ สัน-พบ โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก
⭐️ หทัยทัต หะ-ไท-ทัด เป็นที่ถูกใจ
⭐️ หรรษกร หัด-สะ-กอน เกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ
⭐️ หรรษธร หัน-สะ-ทอน ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์
⭐️ หรรษพล หัด-สะ-พน มีกำลังที่น่ายินดี
⭐️ หรรษมนัส หัด-สะ-มะ-นัด จิตใจรื่นเริง
⭐️ หรรษยศ หัด-สะ-ยด ตำแหน่งที่น่าพอใจ
⭐️ หรรษรักษ์ หัด-สะ-รัก ความยินดีที่ควรรักษาไว้
⭐️ หัตถชัย หัด-ถะ-ไช ชนะด้วยมือ
⭐️ หัตถพร หัด-ถะ-พอน มือที่สร้างสิ่งที่ดี ๆ
⭐️ จรัสรวี จะ-หรัด-ระ-วี สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
⭐️ จารุทัศน์ จา-รุ-ทัด มีการเห็นหรือทัศนะงดงาม
⭐️ จำรัส จำ-หรัด รุ่งเรือง แจ่มแจ้ง
⭐️ จิตตวิสุทธิ จิด-ตะ-วิ-สุด ความหมดจดของจิต หลุดจากกิเลส
⭐️ จิตรทวัส จิด-ตระ-วัด วันอันแจ่มใส
⭐️ จิตรทิวัส จิด-ทิ-วัด วันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม
⭐️ จิตรายศ จิด-ตรา-ยด เหล็กดี เหล็กกล้า
⭐️ จิรพัส จิ-ระ-พัด มีอายุยืนนาน
⭐️ จิรภาส จิ-ระ-พาด รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
⭐️ จิรสิน จิ-ระ-สิน มีทรัพย์ตลอดกาลนาน
⭐️ จิรัสย์ จิ-รัด ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร
⭐️ จิรายุศ จิ-รา-ยุด อายุยืน
⭐️ ชนิสร ชะ-นิ-สอน เจ้าแห่งคนทั้งหลาย
⭐️ ชเนศ ชะ-เนด ที่พึ่งของคนคือ พระราชา
⭐️ ชเยศ ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
⭐️ ชเยส ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ
⭐️ ชลธิศ ชน-ละ-ทิด ทะเล มหาสมุทร
⭐️ ชวิศ ชะ-วิด เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
⭐️ ชวิศา ชะ-วิ-สา เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชัยประสิทธิ์ ไช-ประ-สิด สำเร็จด้วยชัยชนะ
⭐️ ชัยศิริ ไช-สิ-หริ ความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ
⭐️ ชัยสวัสดิ์ ไช-สะ-หวัด มีชัยชนะและความสวัสดี
⭐️ ชัยสิทธิ์ ไช-ยะ-สิด สำเร็จด้วยชัยชนะ
⭐️ ชินสีห์ ชิน-นะ-สี ท่านผู้ชนะ
⭐️ ชีวสาธน์ ชี-วะ-สาด กำลังแห่งชีพ
⭐️ ชุติภาส ชุ-ติ-พาด รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ ไชยพศ ไช-ยะ-พต ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
⭐️ ดิษย์ ดิด เป็นมงคล
⭐️ เตชสิทธิ์ เต-ชะ-สิด สำเร็จด้วยเดช
⭐️ เตชัส เต-ชัด เดชหรืออำนาจ
⭐️ ไตรทศ ไตร-ทด สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
⭐️ ทัพพสาร ทับ-พะ-สาน มีทรัพย์เป็นแก่นสาร
⭐️ ธนิสร ทะ-นิด-สอน เจ้าแห่งทรัพย์
⭐️ ธนุส ทะ-นุด ธนู
⭐️ ธเนศ ทะ-เนด ร่ำรวย มีทรัพย์
⭐️ ธเนศพล ทะ-เนด-พน กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
⭐️ ธรนิศ ทอน-ระ-นิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ธาราวรรษ ทา-รา-วัด ฝนจำนวนมาก
⭐️ ธีรศานต์ ที-ระ-สาน กล้าหาญและสงบนิ่ง
⭐️ ธีรสิทธิ์ ที-ระ-สิด ผู้มีความสำเร็จ
⭐️ ธีร์สุต ที-สุด ลูกนักปราชญ์
⭐️ นภสินธุ์ นบ-พะ-สิน ทางช้างเผือก
⭐️ นภัสรพี นะ-พัด-ระ-พี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
⭐️ นเรศ นะ-เรด จอมคน พระราชา
⭐️ นฤเบศ นะ-รึ-เบด ยอดชาย
⭐️ นฤเบศร์ นะ-รึ-เบด ยอดชาย เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง
⭐️ นันทิศ นัน-ทิด เจ้าแห่งความสุข
⭐️ นิธิศ นิ-ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
⭐️ นิภาส นิ-พาด แสงสว่าง รัศมีส่องแสง
⭐️ นิศจัย นิด-ไจ ตัดสินใจ ความประสงค์
⭐️ บดีศร บอ-ดี-สอน นายผู้เป็นใหญ่
⭐️ บุญศิริ บุน-สิ-หริ มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
⭐️ บุญสิริ บุน-สิ-หริ มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
⭐️ บุริศร์ บุ-ริด เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
⭐️ ปรเมศวร์ ปะ-ระ-เมด ผู้เป็นใหญ่ พระวิษณุ
⭐️ ประมนัส ประ-มะ-นัด มึวามปราโมทย์
⭐️ ปริเยศ ปะ-ริ-เยด ที่รัก
⭐️ ปรุฬห์ ปะ-รุน ผู้งอกงาม เจริญ
⭐️ ปฤษนี ปริด-สะ-นี เล็ก บอบบาง
⭐️ ปวริศ ปะ-วะ-ริด ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ ปวริศร ปะ-วะ-ริด-สอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ ปวเรศ ปะ-วะ-เรด ผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ
⭐️ ปสุต ปะ-สุด ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปารเมศ ปา-ระ-เมด บารมี
⭐️ ปารย์ ปาน ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
⭐️ ปิยทัศน์ ปิ-ยะ-ทัด น่ารัก มีเสน่ห์
⭐️ ปิโยรส ปิ-โย-รด ลูกชายอันเป็นที่รัก
⭐️ ปีย์มนัส ปี-มะ-นัด มีใจน่ารัก
⭐️ เปศล เป-สน สันทัด ฉลาด งามน่ารัก
⭐️ พรภวิษย์ พอน-พะ-วิด อนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
⭐️ พรหมเดช พรม-เดด อำนาจจิตอันยิ่งใหญ่
⭐️ พรหมธาดา พรม-ทา-ดา พระพรหมผู้สร้าง
⭐️ พรหมพิริยะ พรม-พิ-ริ-ยะ มีความเพียรประเสริฐ
⭐️ พริสร พะ-ริด-สอน ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ พลศรุต พน-สะ-รุด มีชื่อเสียงด้านพลัง
⭐️ พลิศ พะ-ลิด จอมพลัง เจ้าแห่งพลัง
⭐️ พลิศร พะ-ลิด-สอน ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง
⭐️ พศวีร์ พด-สะ-วี อำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ
⭐️ พศิน พะ-สิน ผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ
⭐️ พศุตม์ พะ-สุด มีอำนาจสูงสุด
⭐️ พสุเทพ พะ-สุ-เทบ เทวดาในแผ่นดิน
⭐️ พสุธร พะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ มั่งมี
⭐️ พหุธน พะ-หุ-ทน มีทรัพย์มาก
⭐️ พันธวิศ พัน-ทะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง
⭐️ พันเลิศ พัน-เลิด เลิศยิ่ง
⭐️ พาทิศ พา-ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
⭐️ พิชเญศ พิด-ชะ-เยด จอมปราชญ์
⭐️ พิชเยศ พิด-ชะ-เยด เจ้าแห่งชัยชนะ
⭐️ พิชัยภูษิต พิ-ไช-พู-สิด ประดับด้วยความชนะ มีชัยชนะเป็นอาภรณ์
⭐️ พิทวัส พิด-ทะ-วัด ผู้ฉลาด ผู้มีปัญญา
⭐️ พินทุสร พิน-ทุ-สอน ผู้มีเสียงไพเราะ
⭐️ พิศลย์ พิ-สน ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน
⭐️ พิศุทธิ์ พิ-สุด สะอาดและบริสุทธิ์
⭐️ พิศุทธิ์ธรรม พิ-สุด-ทำ ธรรมอันบริสุทธิ์
⭐️ พิสัช พิ-สัด เสียสละ สละทิ้ง
⭐️ พีรภาส พี-ระ-พาด นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ พีรวัส พี-ระ-วัด อำนาจของวีรบุรุษ
⭐️ พีรศุภ พี- ระ-สุบ ผู้กล้าหาญและดีงาม
⭐️ พูนสวัสดิ์ พูน-สะ-หวัด ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความดี ความงาม ความรุ่งเรือง
⭐️ เพ็ญภาส เพ็น-พาด เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์
⭐️ ภวิศ พะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในโลก
⭐️ ภาสวร พาด-สะ-วอน ผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์
⭐️ ภาสวิชญ์ พาด-สะ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ภิรมย์เวศน์ พิ-รม-เวด ที่อยู่อัน่าชื่นใจ
⭐️ ภีมพศ พี-มะ-พด มีอำนาจน่าเกรงขาม
⭐️ ภุชิสส์ พุ-ชิด ผู้เป็นไท อิสระ
⭐️ ภูดิส พู-ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
⭐️ ภูเบศวร์ พู-เบด พระราชาผู้เป็นใหญ่
⭐️ ภูเมศ พู-เมด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ภูวิศ พู-วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ภูสิทธิ พู-สิด มีความสำเร็จในแผ่นดิน
⭐️ มนภาส มะ-นะ-พาด มน-นะ-พาด มีความสว่างทางใจ
⭐️ มนสิช มะ-นะ-สิด มน-นะ-สิด เกิดในใจ ความรัก
⭐️ มนสิริ มน-สิ-หริ หัวใจที่อิ่มเอิบ
⭐️ มนัสวิน มะ-นัด-สะ-วิน มีความตั้งใจ
⭐️ มนัสวี มะ-นัด-สะ-วี ผู้มีความตั้งใจ
⭐️ มนัสวีร์ มะ-นัด-สะ-วี มีความตั้งใจ มีความคิดสูง นักปราชญ์
⭐️ มโนพัศ มะ-โน-พัด มีอำนาจทางใจ
⭐️ เมธัส เม-ทัด ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
⭐️ เมธาสิทธิ์ เม-ทา-สิด สำเร็จด้วยปัญญา
⭐️ ยศธนะ ยด-ทะ-นะ เกียรติยศเป็นทรัพย์
⭐️ ยศวริศ ยด-วะ-ริด ผู้เลิศด้วยยศ
⭐️ ยสินทร ยะ-สิน-ทอน เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
⭐️ รดิศ ระ-ดิด เจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ
⭐️ รเมศ ระ-เมด ริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ
⭐️ รวิภาส ระ-วิ-พาด แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิสุต ระ-วิ-สุด ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์
⭐️ ราเมศ รา-เมด พระราม
⭐️ ราเมศวร์ รา-เมด พระรามผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ รุจิภาส รุ-จิ-พาด แสงส่วางอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ ลาภิศ ลา-พิด เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก
⭐️ เลิศวรรธน์ เลิด-วัด ความเจริญอย่างยิ่ง
⭐️ วนัสบดี วะ-นัด-บอ-ดี ไม้ใหญ่ พญาใหญ่
⭐️ วรภาส วอ-ระ-พาด แสงสว่างอันประเสริฐ
⭐️ วรายุส วะ-รา-ยุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ
⭐️ วราศัย วะ-รา-ไส มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วริศ วะ-ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วริษ วะ-ริด ฝน
⭐️ วศิน วะ-สิน ผู้มีอำนาจ
⭐️ วสุ วะ-สุ สมบัติ
⭐️ วสุธร วะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย
⭐️ วสุธา วะ-สุ-ทา แผ่นดิน
⭐️ วสุนันท์ วะ-สุ-นัน ยินดีในทรัพย์
⭐️ วสุพล วะ-สุ-พน มีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี
⭐️ วสุวี วะ-สุ-วี ผู้มีทรัพย์
⭐️ วัชริศ วัด-ชะ-ริด เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า
⭐️ วัทน์สิริ วัด-สิ-หริ มีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์
⭐️ วาสุเทพ วา-สุ-เทบ พระนารายณ์
⭐️ วิชญ์ภาส วิด-ชะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ วิทวัส วิ-ทะ-วัด ผู้ฉลาด
⭐️ วิปัศย์ วิ-ปัด เห็นแจ้ง มีความรู้
⭐️ วิภาวัส วิ-พา-วัด พระอาทิตย์
⭐️ วิภาส วิ-พาด แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์
⭐️ วิวิศน์ วิ-วิด งามอย่างวิเศษ
⭐️ วิศรม วิ-สม สงบ พักผ่อน
⭐️ วิศรุต วิ-สะ-รุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ วิศลย์ วิ-สน ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ วิสสุต วิด-สุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ วิสุทธิ์ วิ-สุด สะอาดสดใส
⭐️ วีรศรุต วี-ระ-สะ-รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
⭐️ วีริศ วี-ริด ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า
⭐️ เวทิศ เว-ทิด ผู้คงแก่เรียน
⭐️ ศดิศ สะ-ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ ศตายุ สะ-ตา-ยุ มีอายุยืน ๑๐๐ ปี
⭐️ ศรันยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง
⭐️ ศรายุธ สะ-รา-ยุด ผู้มีอาวุธคือลูกศร
⭐️ ศราวิน สะ-รา-วิน ผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา
⭐️ ศราวุธ สะ-รา-วุด ผู้มีศรเป็นอาวุธ
⭐️ ศริตวรรธน์ สะ-ริด-วัด บรรลุถึงความเจริญ
⭐️ ศรุต สะ-รุด มีชื่อเสียง
⭐️ ศวิต สะ-วิด ขาว
⭐️ ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
⭐️ ศาตนันทน์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
⭐️ ศานิต สา-นิด คม
⭐️ ศาลิภพน์ สา-ลิ-พบ นาข้าว
⭐️ ศาศวัต สาด-สะ-วัด ยั่งยืน
⭐️ ศาสวัต สา-สะ-วัด นิรันดร ตลอดกาล
⭐️ ศิรชัช สิ-ระ-ชัด นักรบผู้ยอดเยี่ยม
⭐️ ศิรวิทย์ สิ-ระ-วิด ความรู้ชั้นยอด
⭐️ ศิรสิทธิ์ สิ-ระ-สิด มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
⭐️ ศิรัสธร สิ-รัด-สะ-ทอน คอ
⭐️ ศิริชัย สิ-หริ-ไช มีชัยชนะที่เป็นมงคล
⭐️ ศิโรตม์ สิ-โรด ศีรษะ
⭐️ ศิลป์ศุภา สิน-สุ-พา เจริญด้วยศิลป
⭐️ ศิลาดล สิ-ลา-ดน แผ่นหิน
⭐️ ศิวนาถ สิ-วะ-นาด มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ ศิวเวท สิ-วะ-เวด มนตร์สรรเสริญ พระศิวะ
⭐️ ศิวัช สิ-วัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ
⭐️ ศีลวัต สี-ละ-วัด มีความประพฤติดี
⭐️ ศุจินธร สุ-จิน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
⭐️ ศุทธวีร์ สุด-ทะ-วี ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ
⭐️ ศุทธา สุด-ทา ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ศุภชัย สุ-พะ-ไช ชัยชนะอันงดงาม
⭐️ ศุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตดีงาม
⭐️ ศุภดิตถ์ สุ-พะ-ดิด ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม
⭐️ ศุภทิน สุ-พะ-ทิน วันมงคล
⭐️ ศุภนันท์ สุ-พะ-นัน ยินดีในความเจริญ
⭐️ ศุภพล สุ-พะ-พน มีกำลังอันงดงาม
⭐️ ศุภพิชญ์ สุ-พะ-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
⭐️ ศุภมิตร สุบ-พะ-มิด มิตรที่ดีงาม
⭐️ ศุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย พูดดี
⭐️ ศุภวิชญ์ สุ-พะ-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ ศุภสิน สุ-พะ-สิน สินทรัพย์ที่ดีงาม
⭐️ ศุวิล สุ-วิน ลม อากาศ
⭐️ เศวตฉัท สะ-เวด-ตระ-ฉัด ผู้มีปีกขาว
⭐️ สดายุ สะ-ดา-ยุ ชื่อพญานก
⭐️ สถบดี สะ-ถะ-บอ-ดี เจ้าแผ่นดิน
⭐️ สถาพร สะ-ถา-พอน ยืนยง
⭐️ สมถวิล สม-ถะ-หวิน ได้ผลดังที่คิดไว้
⭐️ สมปราชญ์ สม-ปราด สมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้สงบ
⭐️ สมศีล สม-สีน ผู้มีศีลสม่ำเสมอ
⭐️ สมาวรรธน์ สะ-มา-วัด ปีแห่งความเจริญ
⭐️ สมิทธ์ สะ-มิด ความสำเร็จ
⭐️ สรรพวิท สับ-พะ-วิด ถึงพร้อมด้วยวิชา
⭐️ สรรเพชญ สัน-เพ็ด ผู้รู้หมด
⭐️ สรวิชญ์ สอ-ระ-วิด ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
⭐️ สรวิศ สอ-ระ-วิด มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง
⭐️ สรศาสตร์ สอ-ระ-สาด ตำราสงคราม
⭐️ สรสิช สอ-ระ-สิด เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรายุทธ สะ-รา-ยุด รบด้วยลูกศร อาวุธคือ ศร
⭐️ สราวุธ สะ-รา-วุด มีลูกศรเป็นอาวุธ
⭐️ สริต สะ-ริด ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
⭐️ สวิตต์ สะ-วิด มีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง
⭐️ สัญจิต สัน-จิด สะสม รวบรวม
⭐️ สันทนา สัน-ทะ-นา การเปรียบเทียบ
⭐️ สัภยา สับ-พะ-ยา ผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์
⭐️ สาทิส สา-ทิด เห็นเหมือน เห็นพ้อง
⭐️ สาธิต สา-ทิด ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธิน สา-ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
⭐️ สารท สาด ฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือนสิบ
⭐️ สารัช สา-รัด เกิดมาเพื่อแก่นสาร
⭐️ สารัมภ์ สา-รัม การแข่งขัน ความริเริ่ม
⭐️ สาริทธิ์ สา-ริด ความสำเร็จแห่งแก่นสาร
⭐️ สาริน สา-ริน ผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร
⭐️ สารินท์ สา-ริน เจ้าแห่งสาระ
⭐️ สาริศ สา-ริด เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ
⭐️ สิทธา สิด-ทา ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ สิทธิเดช สิด-ทิ-เดด ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
⭐️ สิทธินนท์ สิด-ทิ -นน ยินดีในความสำเร็จ
⭐️ สิทธิพร สิด-ทิ-พอน มีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ
⭐️ สิทธิพล สิด-ทิ-พน มีพลังแห่งความสำเร็จ
⭐️ สิทธิรัตน์ สิด-ทิ-รัด ความสำเร็จที่ล้ำค่า
⭐️ สินมหัต สิน-มะ-หัด มีทรัพย์สินมาก
⭐️ สินิทธ์ สิ-นิด สนิทชิดเชื้อ
⭐️ สิปปภาส สิบ-ปะ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
⭐️ สิปปวิชญ์ สิบ-ปะ-วิด เชี่ยวชาญในศิลปะ
⭐️ สิรดนัย สิ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นยอด
⭐️ สิรธีร์ สิ-ระ-ที นักปราชญ์ชั้นยอด
⭐️ สิรภพ สิ-ระ-พบ เป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด
⭐️ สิรวิชญ์ สิ-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
⭐️ สิริจรรยา สิ-หริ-จัน-ยา ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล
⭐️ สิริชัย สิ-หริ-ไช ผู้มีชัยชนะอันงดงาม
⭐️ สิริภาส สิ-หริ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
⭐️ สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา
⭐️ สุทธดร สุด-ทะ-ดอน ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น
⭐️ สุทธนพ สุ-ทะ-นบ ใหม่เอี่ยม
⭐️ สุทธวีร์ สุด-ทะ-วี บริสุทธิ์และกล้าหาญ
⭐️ สุทธิชัย สุด-ทิ-ไช ชัยชนะอันหมดจด
⭐️ สุทธินันท์ สุด-ทิ-นัน เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธินัย สุด-ทิ-ไน มีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี
⭐️ สุทธิพจน์ สุด-ทิ-พด มีคำพูดอันบริสุทธิ์
⭐️ สุทธิภัทร สุด-ทิ-พัด ดีงามด้วยความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธิรัตน์ สุด-ทิ-รัด ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว
⭐️ สุทมาตม์ สุด-ทะ-มาด ข่มใจตนเองได้ดี ดูแลตนเองได้ดี
⭐️ สุทิวัส สุ-ทิ-วัด วันดี วันเป็นสิริมงคล
⭐️ สุธรรม สุ-ทำ ธรรมดี กฎหมายที่ดี
⭐️ สุธินันท์ สุ-ทิ-นัน ความยินดีของนักปราชญ์
⭐️ สุธิมนต์ สุ-ทิ-มน ผู้ปัญญาดี
⭐️ สุนิติ สุ-นิ-ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
⭐️ สุปัญญา สุ-ปัน-ยา ผู้มีปัญญาดี
⭐️ สุพศิน สุ-พะ-สิน มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง
⭐️ สุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตที่ดีงาม
⭐️ สุภทัต สุ-พะ-ทัด ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภนัย สุ-พะ-ไน นำไปสู่สิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย
⭐️ สุภเวช สุ-พะ-เวด หมอที่ดีงาม
⭐️ สุภาดา สุ-พา-ดา พี่ชายพี่แสนดี
⭐️ สุเมธ สุ-เมด คนมีปัญญา
⭐️ สุรชัช สุ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
⭐️ สุรดิษ สุ-ระ-ดิด มีโชคดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทวดา
⭐️ สุรทิน สุ-ระ-ทิน เทพประทาน
⭐️ สุรธัช สุ-ระ-ทัด เป็นดุจธงชัยบนสวรรค์
⭐️ สุรนาท สุ-ระ-นาด บันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ
⭐️ สุรพศ สุ-ระ-พด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
⭐️ สุรพัศ สุ-ระ-พัด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
⭐️ สุรพิชญ์ สุ-ระ-พิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
⭐️ สุรวินท์ สุ-ระ-วิน ดอกบัวงาม
⭐️ สุโรตม์ สุ-โรด ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ สุวชัช สุ-วะ-ชัด นักรบผู้ดีเยี่ยม
⭐️ สุวินัย สุ-วิ-ไน ว่านอนสอนง่าย
⭐️ หัตถลาภ หัด-ถะ-ลาบ มือที่หยิบได้แต่โชคลาภ
⭐️ หาญ หาน กล้า เก่ง
⭐️ หาญชัย หาน-ไช เก่งอย่างมีชัยชนะ
⭐️ หาญทรัพย์ หาน-ซับ เก่งกล้าด้านเงินทอง
⭐️ หิรัญ หิ-รัน เงินทอง
⭐️ เหมรัชต์ เหม-รัด ทองและเงิน
⭐️ เหมวิทย์ เหม-มะ-วิด ความรู้เหมือนทอง
⭐️ อดิศร อะ-ดิ-สอน เป็นใหญ่ยิ่ง
⭐️ อดิศวร อะ-ดิ-สวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
⭐️ อธิศ อะ-ทิด ผู้เป็นใหญ่
⭐️ อนลัส อะ-นะ-ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน
⭐️ อนันต์ยศ อะ-นัน-ยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
⭐️ อนุทัศน์ อะ-นุ-ทัด ความเห็น เห็นเนือง ๆ
⭐️ อนุทิศ อะ-นุ-ทิด ทิศน้อย ทิศเฉียง
⭐️ อภิสมย์ อะ-พิ-สม บรรลุ ประสบผลสำเร็จ
⭐️ อภิสร อะ-พิ-สอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า
⭐️ อมเรศ อะ-มะ-เรด พระอินทร์
⭐️ อรรถสาร อัด-ถะ-สาน ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
⭐️ อรรถสิทธิ์ อัด-ถะ-สิด ความสำเร็จในงานต่าง ๆ
⭐️ อรุษ อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
⭐️ อวสร อะ-วะ-สอน โอกาส
⭐️ อศลย์ อะ-สน ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ อสิต อะ-สิด ผิวคล้ำ
⭐️ อัศนี อัด-สะ-นี สายฟ้า
⭐️ อัศม์เดช อัด-สะ-เดด มีความกล้าแข็งดังหินผา มีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา
⭐️ โอภาส โอ-พาด ความสุกใส
⭐️ โอสธี โอ-สะ-ที ดาวประกายพรึก
⭐️ ไอศูรย์ ไอ-สูน อำนาจ ความเป็นใหญ่
⭐️ กมลลาสน์ กะ-มน-ลาด ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง
⭐️ กมลาสน์ กะ-มะ-ลาด พระพรหม
⭐️ กรศุทธิ์ กอ-ระ-สุด ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้
⭐️ กระแส กระ-แส น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย
⭐️ กฤตภาส กริด-ตะ-ภาด สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
⭐️ กฤตศิลป์ กริด-ตะ-สิน ผู้ชำนาญทางศิลป์
⭐️ กฤติพงศ์ กริด-ติ-พง ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล
⭐️ กฤษดา กริด-สะ-ดา อภินิหาร แสดงฤทธิ๋
⭐️ กฤษิก กริ-สิก ชาวนา
⭐️ กฤษิกร กริ-สิ-กอน เกษตรกร
⭐️ กสานติ์ กะ-สาน ความสงบ
⭐️ กสิน กะ-สิน ทั้งหมด อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ
⭐️ ก่อกุศล ก่อ-กุ-สน สร้างความดี
⭐️ กันดิศ กัน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
⭐️ กันต์ศักดิ์ กัน-สัก มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ
⭐️ กัมลาส กัม-มะ-ลาด พระพรหม
⭐️ กานดิศ กาน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
⭐️ กานตพงศ์ กาน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก
⭐️ กำแหง กำ-แหง กล้าแข็ง เข้มแข็ง แข็งแรง
⭐️ กิตติพงศ์ กิด-ติ-พง วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
⭐️ กิตติพศ กิด-ติ-พด มีชื่อเสียงและอำนาจ
⭐️ กิตติศักดิ์ กิด-ติ-สัก ผู้มีอำนาจและความสามารถ
⭐️ กุลิสร์ กุ-ลิด ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
⭐️ กุศล กุ-สน สิ่งที่ที่ชอบ บุญ
⭐️ กุศลพร กุ-สน-พอน ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ
⭐️ กุศลิน กุ-สะ-ลิน อยู่สุขสบาย ปลอดภัย
⭐️ กุสุมภ์ กุ-สุม ดอกคำ
⭐️ เกริกศักดิ์ เกริก-สัก ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ
⭐️ เกรียงศักดิ์ เกรียง-สัก ผู้มีอำนาจ
⭐️ เกษมศรี กะ-เสม-สี ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ เกษมสันต์ กะ-เสม-สัน ชื่นชมยินดี
⭐️ เกียรติศักดิ์ เกียด-ติ-สัก เกียรติตามฐานะ
⭐️ โกเมศ โก-เมด ดอกบัว
⭐️ โกศล โก-สน ฉลาด
⭐️ โกศัลย์ โก-ลัน ความฉลาด
⭐️ ไกรฤกษ์ ไกร-เริก ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่
⭐️ ไกรเลิศ ไกร-เลิด เยี่ยมมาก
⭐️ ไกรศร ไกร-สอน สิงโต
⭐️ ไกรศรี ไกร-สี ผู้มีศักดิ์ศรี ผู้ยิ่งด้วยสิริ สิงโต
⭐️ ไกรศักดิ์ ไกร-สัก ผู้มีความสามารถมาก
⭐️ ไกรสร ไกร-สอน สิงโต
⭐️ ไกรสรี ไกร-สี สิงโต
⭐️ ไกรสิทธิ ไกร-สิด ราชสีห์
⭐️ คมศักดิ์ คม-สัก มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง
⭐️ ครองศักดิ์ ครอง-สัก รักษาตำแหน่งไว้
⭐️ ครองสุข ครอง-สุก ดำเนินอยู่ด้วยกัน
⭐️อย่างมีความสุข
⭐️ ดลสุข ดน-สุก ดลบันดาลความสุข
⭐️ ทรงวศิน ทรง-วะ -สิน ผู้ชนะด้วยตนเอง
⭐️ ธนศักดิ์ ทะ-นะ-สัก มีทั้งทรัพย์และอำนาจ
⭐️ ธำรงศักดิ์ ทำ-รง-สัก รักษาอำนาจไว้
⭐️ ธิติศักดิ์ ทิ-ติ-สัก ผู้มีความเพียร และอำนาจ
⭐️ ธิติสรรค์ ทิ-ต-สัน สร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้
⭐️ ธีรพงศ์ ที-ระ-พง วงศ์นักปราชญ์
⭐️ ธีรศักดิ์ ที-ระ-สัก อำนาจของนักปราชญ์
⭐️ ธีรักษ์ ที-รัก ผู้ฉลาด
⭐️ เนกษ์ เนก แท่งทอง
⭐️ บวรศักดิ์ บะ-วอน-สัก อำนาจที่ยิ่งใหญ่
⭐️ ปกเกศ ปก-เกด คุ้มครอง
⭐️ ประยูรศักดิ์ ประ-ยูน-สัก ฐานะของตระกูล
⭐️ ปานศักดิ์ ปาน-สัก คล้ายอำนาจ
⭐️ ปิติพงศ์ ปิ-ติ-พง ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
⭐️ ปิ่นพงศ์ ปิ่น-พง ยอดแห่งตระกูล
⭐️ ปิยะพงศ์ ปิ-ยะ-พง ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
⭐️ เปรมศักดิ์ เปรม-สัก อิ่มใจในความสามารถ
⭐️ ผดุงศักดิ์ ผะ-ดุง-สัก รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
⭐️ ผดุงศิลป์ ผะ-ดุง-สิน ค้ำจุนศิลปะไว้
⭐️ ผนึกสิน ผะ-หนึก-สิน มีทรัพย์สินสะสมไว้
⭐️ พงศ์นรินทร์ พง-นะ-ริน ตระกูลเจ้าเมือง
⭐️ พงศ์พลิน พง-พะ-ลิน ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง
⭐️ พงศ์พันธุ์ พง-พัน พวกพ้องวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศ์ศุลี พง-สุ-ลี เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ
⭐️ พงศ์สวัสดิ์ พง-สะ-หวัด เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง
⭐️ พันศักดิ์ พัน-สัก มีความสามารถมาก
⭐️ พิทักษ์พงศ์ พิ-ทัก-พง ผู้พิทักษ์ตระกูล
⭐️ โพธิพงศ์ โพ-ทิ-พง สกุลแห่งปัญญา
⭐️ ภาสกร พาด-สะ-กอน ผู้ทำให้สว่าง พระอาทิตย์
⭐️ มงคลสวัสดิ์ มง-คน-สะ-หวัด มีความดีงาม
⭐️ มนูศักดิ์ มะ-นู-สัก อำนาจของพระมนู ผู้สร้างโลก
⭐️
⭐️ ยงสุข ยง-สุก มีสุขยั่งยืน
⭐️ รพีพงศ์ ระ – พี-พง สกุลแห่งพระอาทิตย์
⭐️ รักษิต รัก-สิด ได้รับการคุ้มครอง
⭐️ รังสิมันตุ์ รัง-สิ-มัน มีรัศมี พระอาทิตย์
⭐️ รุ่งรดิศ รุ่ง-ระ-ดิด รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง
⭐️ ลตาพฤกษ์ ละ-ตา-พรึก ต้นไม้เลื้อย
⭐️ วนศักดิ์ วะ-นะ-สัก อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า
⭐️ วิฆเนศ วิ-คะ-เนด พระพิฆเณศ
⭐️ วิธิสรรค์ วิ-ทิ-สัน สร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี
⭐️ วีรพงศ์ วี-ระ-พง นักรบ
⭐️ ศรีสวรรค์ สี-สะ-หวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์
⭐️ ศลาฆนันท์ สลาก-นัน ยินดีการสรรเสริญ
⭐️ ศักดา สัก-ดา ผู้มีอำนาจ
⭐️ ศักดากร สัก-ดา-กอน ผู้มีอำนาจ
⭐️ ศักดิกร สัก-ดิ-กอน ให้กำลัง
⭐️ ศักดินนท์ สัก-ดิ-นน ยินดีในอำนาจ
⭐️ ศักดิ์นันท์ สัก-ดิ-นัน ยินดีในอำนาจ
⭐️ ศักดิ์พล สัก-พน มีพลังศักดิ์สิทธิ์ มีพลังแข็งกล้า
⭐️ ศากวร สาก-กะ-วะ-ระ แข็งแรง มีอำนาจ มีกำลัง
⭐️ ศิงขร สิง-ขอน ภูเขา
⭐️ ศิวกร สิ-วะ-กอน ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
⭐️ ศีกร สี-กอน ฝน ละอองฝน หมอก
⭐️ ศึกษิต สึก-สิด ผู้เป็นปัญญาชน
⭐️ ศุกล สุ-กน ขาวงาม
⭐️ ศุกลกานต์ สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
⭐️ ศุกลภัทร สุ-กน-ละ-พัด ขาวงาม ขาวนวล
⭐️ ศุภกร สุ-พะ-กอน สร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล
⭐️ ศุภกฤต สุ-พะ-กริด สร้างสิริมงคล สร้างความสุข
⭐️ ศุภกันต์ สุ-พะ-กัน งามและน่าพอใจ
⭐️ ศุภกิตติ์ สุ-พะ-กิด มีเกียรติดีงาม
⭐️ ศุภพงศ์ สุ-พะ-พง สายตระกูลที่ดีงาม
⭐️ ศุภรงค์ สุ-พะ-รง สีงาม
⭐️ ศุภฤกษ์ สุ-พะ-เริก ฤกษ์ดี
⭐️ ศุภเสกข์ สุ-พะ-เสก นักศึกษาผู้ดีงาม
⭐️ สขิล สะ-ขิน นุ่มนวล อ่อนหวาน
⭐️ สริกข์ สะ-ริก เห็นสม คล้ายคลึง
⭐️ สังสิต สัง-สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ
⭐️ สาธิก สา-ทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาริกข์ สา-ริก คล้ายคลึง แม้นเหมือน
⭐️ สิงหนาท สิง-หะ-นาด บันลือสิงหนาท
⭐️ สิทธิกร สิด-ทิ-กอน ผู้ทำสำเร็จ
⭐️ สิทธิศักดิ์ สิด-ทิ-สัก ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ
⭐️ สิปปกร สิบ-ปะ-กอน สร้างศิลปะ ศิลปิน
⭐️ สุกนต์ธี สุ-กน-ที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
⭐️ สุกฤต สุ-กริด ทำมาดี สร้างมาดี
⭐️ สุกัลป์ สุ-กัน ผู้มีความดำริดี
⭐️ สุกัลย์ สุ-กัน ผู้มีความสามารถดี
⭐️ สุขกมล สุก-กะ-มน สุขใจ
⭐️ สุขิต สุ-ขิด ผู้มีความสุข
⭐️ สุขิตกุล สุ-ขิด-กุน ตระกูลที่มีความสุข
⭐️ สุภคม สุ-พะ-คม ผู้เข้าถึงความดีงาม
⭐️ สุรกานต์ สุ-ระ-กาน แก้วมีค่า
⭐️ สุรเสกข์ สุ-ระ-เสก นักศึกษาผู้กล้าหาญ
⭐️ สุริยวงศ์ สุ-ริ-ยะ-วง สกุลกษัตริย์
⭐️ เสกข์ เสก นักศึกษา
⭐️ เสาวภาคย์ เสา-วะ-พาก ความสุข ความสำเร็จ
⭐️ หรรษกานต์ หัด-สะ-กาน ร่าเริงและน่ารัก
⭐️ หัตถยารักษ์ หัด-ถะ-ยา-รัก มีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้
⭐️ หัทยาภักดิ์ หัด-ถะ-ยา-พัก มีน้ำใจงามน่าภักดี
⭐️ เหมกร เหม-มะ-กอน ช่างทอง มือทอง
⭐️ อธิพงศ์ อะ-ทิ-พง ตระกูลใหญ่
⭐️ อนุรักษ์ อะ-นุ-รัก รักษา คุ้มครอง
⭐️ อนุสิกข์ อะ-นุ-สิก ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ
⭐️ อภิรักษ์ อะ-พิ-รัก รักษา ป้องกัน
⭐️ อมรศักดิ์ อะ-มอน-สัก มีศักดิ์ตลอดกาล
⭐️ อเสข อะ-เสก ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน
⭐️ เอกวัส เอก-กะ-วัด มีอำนาจแต่ผู้เดียว
⭐️ ขจรศักดิ์ ขะ-จอน-สัก ความรุ่งเรือง
⭐️ จงสุทธา จง-สุด-ทา ให้ขาวสะอาด บริสุทธิ์
⭐️ จรูญศักดิ์ จะ-รูน-สัก ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
⭐️ จำรูญศักดิ์ จำ-รูน-สัก ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง
⭐️ จิระศักดิ์ จิ-ระ-สัก ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล
⭐️ เจริญศักดิ์ จะ-เริน-สัก เจริญด้วยอำนาจ
⭐️ ชิติสรรค์ ชิ-ติ-สัน สร้างชัยชนะ
⭐️ รุจิสรรค์ รุ-จิ-สัน สร้างความงาม
⭐️ ศักดิธัช สัก-ดิ-ทัด มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ
⭐️ ศักรชาต สัก-กระ-ชาด มีกำเนิดแต่พระอินทร์
⭐️ ศานติกร สาน-ติ-กอน ให้ความเจริญ
⭐️ สวรรค์ชิด สะ-หวัน-ชิด ได้สวรรค์
⭐️ สัชฌุกร สัด-ชุ-กอน ช่างเงิน
⭐️ สุชาครีย์ สุ-ชา-ครี มีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา
⭐️ สุรชาติ สุ-ระ-ชาด ความกล้าหาญ
⭐️ อังศุชวาล อัง-สุ-ชะ-วาน รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง
⭐️ เก็จพรหม เก็ด-พรม แก้ววิเศษจากพระพรหม
⭐️ จุลพงศ์ จุน-ละ-พง ตระกูลเล็ก
⭐️ เจียมสกุล เจียม-สะ-กุน รู้จักวางตัวในวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศ์พิช พง-พิด ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์
⭐️ พงษ์พิชญ์ พง-พิด ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ พิชญ์พงศ์ พิด-พง ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ ศุภกิจ สุ-พะ-กิด การงานดีเป็นมงคล
⭐️ เจิมศักดิ์ เจิม-สัก เพิ่มความสามารถ เพิ่มอำนาจ เพิ่มกำลัง
⭐️ พงศ์เดช พง-เดช ตระกูลเรืองอำนาจ
⭐️ พงษ์โชติ พง-โชด ตระกูลรุ่งเรือง
⭐️ มนุญศักดิ์ มะ-นุน-สัก มีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ
⭐️ ชยุตพงศ์ ชะ-ยุด-พง เผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรือง
⭐️ ฤทธิธรรม ริด-ทิ-ทำ อำนาจแห่งพระธรรม
⭐️;

วิเคราะห์ชื่อกับวันเกิด ดวงชื่อจริง


เลือกวันเกิด :-- ค้นหาชื่อมงคลตามวันเกิด --


ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันเสาร์
ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันเสาร์

รวมชื่อเล่น

ชื่อล่าสุด : +ภาณุศิษฏ์ +มาลารินทร์ +ธามาธร +นายชัยยุทธ +นายชัยยุทธ +อนุสรณ +ศิรวัฒน์ +อร​อุมา +อร​อุมา +ศิรวัฒน์
+ดวงวันนี้ของคนชื่อมาลารินทร์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อมาลารินทร์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อมาลารินทร์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อมาลารินทร์
-- ชื่อมงคลสำหรับผู้ชายที่เกิดวันเสาร์ [1] --

ทำนายฝันCopyright 2024 | 17 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007 | MORE

Contacts email : [email protected] && FB ::https://m.me/flashminidotcom

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

-- ❤️ เว็บนี้สร้างขึ้นมา 17 ปีแล้ว ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม ขอบคุณครับ :)
❤️ เริ่มต้นจากเว็บฟรีโฮมเพจ Geocities ย้ายมาสร้างเว็บส่วนตัว แชร์ผลงานแอปเกมเล็กๆ จากโปรแกรม Macromedia Flash จนถึงเรียนรู้การสร้างเว็บด้วย Html แบบง่ายๆ จนเป็นระบบ PHP เวลาผ่านไปในยุค Hi5 เราก็จัดทำของแจกสกินกตแต่งเว็บและอืนๆ เคยมีระบบเว็บบอร์ด ดวง ทำนาย เลขเด็ด เรื่องน่ารู้ต่างๆมากมาย และมามาถึงยุคโซเชียล FACEBOOK ,TIKTOK ,YOUTUBE,TWITTER เราจะนำเสนอข่าวสารข้อมูลให้ทันสมัยตลอดไป

** หากท่านพบปัญหาหรือต้องการให้ลบข้อมูล กรุณาแจ้งได้ที่เฟสบู๊ค ​ https://m.me/flashminidotcom หรือ อีเมล์ [email protected] (บางหน้าจะมีปุ่มแจ้งลบข้อมูล ท่านสามารถกดแจ้งลบเองได้เลยค่ะ)