ชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิด วันพุธกลางคืน
⭐️ กชกร กด-ชะ-กอน กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี
⭐️ กชนันท์ กด-ชะ-นัน ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
⭐️ กชนิภา กด-ชะ-นิ-พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
⭐️ กชนุช กด-ชะ-นุด หญิงสาวดุจดอกบัว
⭐️ กชวรรณ กด-ชะ-วัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
⭐️ กชอร กด-ชะ-ออน หญิงงามดุจดอกบัว
⭐️ กณิกา กะ-นิ-กา เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
⭐️ กนก กะ-หนก ทองคำ
⭐️ กนกกาญจน์ กะ-หนก-กาน ทองคำล้ำค่า
⭐️ กนกนาถ กะ-หนก-นาด มีทองเป็นที่พึ่ง
⭐️ กนกนุช กะ-หนก-นุช หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
⭐️ กนกรดา กะ-หนก-ระ-ดา ยินดีในทอง
⭐️ กนกรัตน์ กะ-หนก-รัด ทองคำที่ล้ำค่า แก้วและทอง
⭐️ กนกลดา กะ-หนก-ละ-ดา เถาทอง
⭐️ กนกวดี กะ-หนก-วะ-ดี หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ
⭐️ กนกวรรณ กะ-หนก-วัน มีผิวพรรณดุจทองคำ
⭐️ กนกวลัย กะ-หนก-วะ -ไล กำไลทอง
⭐️ กนกอร กะ-หนก-ออน ผู้หญิงที่ดี
⭐️ กนธิชา กน-ทิ-ชา เกิดใกล้ทะเล
⭐️ กรกนก กอน-กะ-หนก แสงทอง ทองกร
⭐️ กรณิกา กอน-นิ-กา ช่อฟ้า
⭐️ กรดา กอ-ระ-ดา กอน-ระ-ดา ให้จากมือ
⭐️ กรนันท์ กอ-ระ-นัน ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
⭐️ กรรณลดา กัน-ละ-ดา ใบหู
⭐️ กรรณิกา กัน-นิ-กา ดอกไม้ เครื่องประดับ
⭐️ กรรณิการ์ กัน-นิ-กา ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า
⭐️ กรรวี กอน-ระ-วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์
⭐️ กรวรรณ กอ-ระ-วัน มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ กรวลัย กอน-วะ-ไล กำไลมือ
⭐️ กรวิกา กอน-วิ-กา นกการเวก
⭐️ กรวินท์ กอ-ระ-วิน ทับทิม
⭐️ กรองกาญจน์ กรอง-กาน เกลียวทอง
⭐️ กรองแก้ว กรอง-แก้ว ถักทอด้วยเพชรพลอย คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง
⭐️ กรองขวัญ กรอง-ขวัน จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน
⭐️ กรองจิต กรอง-จิด จิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม
⭐️ กรัณฑา กะ-รัน-ทา รวงผึ้ง
⭐️ กรุณา กะ-รุ-นา ความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์
⭐️ กฤตยา กริด-ตะ-ยา เกียรติ เส่นห์
⭐️ กฤตินี กริด-ติ-นี ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
⭐️ กฤติยา กริด-ติ-ยา หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ
⭐️ กลรัตน์ กน-ละ-รัด เป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ
⭐️ กลอยใจ กลอย-ใจ ร่วมจิตร่วมใจกัน
⭐️ กลิกา กะ-ลิ-กา ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน
⭐️ กวิดา กะ-วิ-ดา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
⭐️ กวิตา กะ-วิ-ตา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
⭐️ กวินทรา กะ-วิน-ทรา จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่
⭐️ กวินธิดา กะ-วิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ดีงาม
⭐️ กวินนาฎ กะ-วิน-นาด หญิงสาวผู้ดีงาม
⭐️ กวินนาถ กะ-วิน-นาด ผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม
⭐️ กวีวรรณ กะ-วี-วัน กวี ผู้งดงาม
⭐️ กัชชลา กัด-ชะ-ลา แร่พลวง
⭐️ กัญจนา กัน-จะ-นา ทองคำ
⭐️ กัญจนี กัน-นะ-นี ทองคำ
⭐️ กัญชลา กัน-ชะ-ลา เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง
⭐️ กัญญ์วรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ กัญญา กัน-ยา สาวรุ่น
⭐️ กัญญาณัฐ กัน-ยา-นัด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ กัญญารัตน์ กัน-ยา-รัด หญิงสาวผู้น่ารัก หญิงผู้มีความดีเลิศ
⭐️ กัญญาวีร์ กัน-ยา-วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ กัญวรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ กัณฐิกา กัน-ถิ-กา สร้อยคอ
⭐️ กัณณิกา กัน-นิ-กา ช่อฟ้า ดอกไม้
⭐️ กัณติกา กัน-ติ-กา ผู้กระทำ
⭐️ กันตยา กัน-ตะ -ยา เป็นสุข สาวสวย
⭐️ กันต์ฤทัย กัน-รึ-ไท ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
⭐️ กันตา กัน-ตา เป็นสุข สาวสวย
⭐️ กันติชา กัน-ติ-ชา เกิดมาด้วยความรัก
⭐️ กันติยา กัน-ติ-ยา ความรัก
⭐️ กันทร กัน-ทอน ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
⭐️ กันทรา กัน-ทรา ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
⭐️ กันธิชา กัน-ทิ-ชา เกิดใกล้ทะเล
⭐️ กันนิดา กัน-นิ-ดา หญิงสาว
⭐️ กันยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
⭐️ กันยกา กัน-ยะ-กา หญิงวัยรุ่น
⭐️ กัลชนา กัน-ชะ-นา ผู้สำเร็จ
⭐️ กัลยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
⭐️ กัลยรัตน์ กัน-ยะ-รัด มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล
⭐️ กัลยวรรต กัน-ละ-ยะ-วัด อาหารเช้า
⭐️ กัลยา กัน-ละ-ยา หญิงงาม
⭐️ กัลยาณี กัน-ละ-ยา-นี หญิงผู้มีความงาม
⭐️ กาญจนา กาน-จะ-นา ทอง
⭐️ กาญจนาวดี กาน-จะ-นา-วะ-ดี หญิงที่มีค่าควรยกย่อง
⭐️ กาญจนี กาน-จะ-นี ทอง
⭐️ กานดา กาน-ดา หญิงที่รัก
⭐️ กานดาวดี กาน-ดา-วะ-ดี หญิงผู้เป็นที่รัก
⭐️ กานต์กนีย์ กาน-กะ-นี น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก
⭐️ กานต์จรีย์ กาน-จะ-รี ความประพฤติที่ดีงาม
⭐️ กานต์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา
⭐️ กานต์ธิดา กาน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
⭐️ กานต์ธีรา กาน-ที-รา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ กานต์รวี กาน-ระ-วี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
⭐️ กานติ์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้บันดาลความรัก ให้เกิดความงาม
⭐️ การณิก กา-ระ-นิก ผู้ประกอบด้วยเหตุ
⭐️ กิ่งกาญจน์ กิ่ง-กาน กิ่งทอง
⭐️ กิ่งดาว กิ่ง-ดาว สืบทอดจากดวงดาว
⭐️ กิตติกา กิด-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กิตติญา กิด-ติ-ยา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กิตติธรา กิด-ติ-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
⭐️ กิตติวรา กิด-ติ-วะ-รา มีเกียรติอันประเสริฐ
⭐️ กิตยา กิด-ตะ-ยา ผู้มีเชื่อเสียง
⭐️ กิรณา กิ-ระ-นา รัศมีเรืองรอง
⭐️ กิรติกา กิ-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กีรัตยา กี-รัด-ตะ-ยา หญิงผู้มีเกียรติ
⭐️ กุณฑล กุน-ทน ตุ้มหู
⭐️ กุณฑิกา กุน-ทิ-กา คนโทน้ำ
⭐️ กุลกัลยา กุน-กัน-ยา หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลจิรา กุน-จิ-รา มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
⭐️ กุลชา กุน-ละ-ชา มีสกุลดี
⭐️ กุลธรา กุน-ทะ-รา ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
⭐️ กุลธิดา กุน-ทิ-ดา หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลนาถ กุน-ละ-นาด เป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลนารี กุน-ละ-นา-รี หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลนิดา กุน-นิ-ดา ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
⭐️ กุลยา กุน-ละ-ยา สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา
⭐️ กุลรัตน์ กุน-ละ-รัด รัตนแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลวดี กุน-วะ-ดี หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลิน กุ-ลิน ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง
⭐️ เก็จลดา เก็ด-ละ-ดา เถาวัลย์แก้วประดับ
⭐️ เกตนิกา เกด-นิ-กา ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน
⭐️ เกยูร เก-ยูน สร้อยอ่อน สายสร้อย ทองต้นแขน กำไล
⭐️ เกวลิน เก-วะ-ลิน ผู้สำเร็จ ผู้ศึกษาตลอดแล้ว
⭐️ เกวลี เก-วะ-ลี มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
⭐️ แก้วขวัญ แก้ว-ขวัน สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ แก้วใจ แก้ว-ใจ เป็นที่รักดั่งดวงใจ
⭐️ แก้วตา แก้ว-ตา สิ่งที่รักยิ่ง
⭐️ โกลัญญา โก-ลัน-ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
⭐️ ขจรจิต ขะ-จอน-จิด มีใจกว่างน่านับถือ
⭐️ ขจี ขะ-จี งามสดใส
⭐️ ขจีเนตร ขะ-จี-เนด ผู้มีดวงตางาม
⭐️ ขจีวรรณ ขะ-จี-วัน ผู้มีผิวแลน่ามอง
⭐️ ขยาดี ขะ-ยา-ดี ทัศนะ ความคิด มุมมอง
⭐️ ขยานี ขะ-ยา-นี มีความรู้
⭐️ ขวัญ ขวัน สิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง
⭐️ ขวัญแก้ว ขวัน-แก้ว มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง
⭐️ ขวัญจิต ขวัน-จิด เป็นที่เจริญจิต
⭐️ ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
⭐️ ขวัญตา ขวัน-ตา มิ่งขวัญตา สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
⭐️ ขวัญเนตร ขวัน-เนด มิ่งขวัญดวงตา สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
⭐️ ขวัญรัตน์ ขวัน-รัด ขวัญแก้ว
⭐️ ขวัญเรือน ขวัน-เรือน ยอดกำลังใจของบ้าน
⭐️ ขวัญฤดี ขวัน-รึ-ดี ยินดีในมิ่งมงคล
⭐️ ขวัญฤทัย ขวัน-รึ-ไท ยินดีในมิ่งมงคล
⭐️ ขีโรชา ขี-โร-ชา โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย
⭐️ คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
⭐️ คชารี คะ-ชา-รี สิงห์โต
⭐️ คณิฏฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
⭐️ คนธวัลย์ คน-ทะ-วัน เถาวัลย์หอม
⭐️ ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ
⭐️ ครองจิต ครอง-จิด รู้จักทำใจไว้ให้มั่น
⭐️ ครองใจ ครอง-ใจ รู้จักทำใจไว้ให้มั่น
⭐️ ครองรัก ครอง-รัก คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
⭐️ คะนึงจิต คะ-นึง-จิด ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด
⭐️ คะนึงนิตย์ คะ-นึง-นิด คิดทบทวนอยู่ตลอด คิดถึงอยู่ตลอด
⭐️ คัดนางค์ คัด-คะ-นาง ท้องฟ้า
⭐️ คัทลียา คัด-ทรี-ยา กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
⭐️ คันธนีรา คัน-ทะ-นี-รา น้ำหอม
⭐️ คันธลี คัน-ทะ-ลี ตัวต่อ
⭐️ คำนึง คำ-นึง คิดถึง คิด นึก ระลึก
⭐️ คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี
⭐️ เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาวัลย์ สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
⭐️ จงกลณี จง-กน-นี ดอกบัว
⭐️ จงจิตร จง-จิด ใจแน่วแน่
⭐️ จงรัก จง-รัก คงความรู้สึกดี ๆ ไว้
⭐️ จรณา จะ-ระ-นา ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ
⭐️ จรรย์ธร จัน-ทอน มีความประพฤติดี
⭐️ จรรยา จัน-ยา ความประพฤติ กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ
⭐️ จรัญญา จะ-รัน-ยา กระจาย แพร่กระจาย
⭐️ จริญญา จะ-ริน-ยา มีความรู้เรื่องการเดินทาง
⭐️ จริยา จะ-ริ-ยา กริยาเพียบพร้อม
⭐️ จริยาวดี จะ-ริ-ยา-วะ-ดี หญิงผู้มีความประพฤติดี
⭐️ จรุงจิต จะ-รุง-จิด รัญจวนใจ
⭐️ จรูญจิต จะ-รูน-จิด จิตใจงาม
⭐️ จรูญวรรณ จะ-รูน-วัน ชนชั้นที่รุ่งเรือง
⭐️ จวงจันทร์ จวง-จัน จันทร์หอม
⭐️ จันทกร จัน-ทะ-กอน แสงจันทร์
⭐️ จันทกานต์ จัน-ทะ-กาน ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
⭐️ จันทกานติ์ จัน-ทะ-กาน แสงจันทร์
⭐️ จันทนา จัน-ทะ-นา ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม
⭐️ จันทนี จัน-ทะ-นี มีกลิ่นจัน
⭐️ จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา มีกลิ่นจัน
⭐️ จันทร จัน-ทอน นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
⭐️ จันทรกร จัน-ทระ-กอน แสงจันทร์
⭐️ จันทร์แก้ว จัน-แก้ว คุณค่าเลิศ เปล่งปลั่งมั่งคั่ง
⭐️ จันทร์จรี จัน-จะ-รี ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
⭐️ จันทร์จิรา จัน-จิ-รา งามเสมอ
⭐️ จันทร์ดาว จัน-ดาว ดุจดวงดาว และดวงจันทร์
⭐️ จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก
⭐️ จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์ วงเดือน
⭐️ จันทรา จัน-ทรา นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
⭐️ จันทรากานต์ จัน-ทรา-กาน ที่รักของพระจันทร์
⭐️ จันทราวรรณ จัน-ทรา-วัน ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
⭐️ จันทวรรณ จัน-ทะ-วัน ผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์
⭐️ จันทิรา จัน-ทิ-รา พระจันทร์
⭐️ จารวี จา-ระ-วี ผู้งดงาม
⭐️ จาริณี จา-ริ-นี ผู้ประพฤติ
⭐️ จารีย์ จา-รี ผู้มีความประพฤติที่ดี
⭐️ จารีรัตน์ จา-รี-รัด ผู้ประพฤติดี
⭐️ จารุกร จา-รุ-กอน รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง
⭐️ จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาว งาม
⭐️ ดังหนึ่งทอง
⭐️ จารุณี จา-รุ-นี สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
⭐️ จารุนันท์ จา-รุ-นัน ผู้ยินดีในความงาม ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก
⭐️ จารุเนตร จา-รุ-เนด มีตางาม
⭐️ จารุวรรณ จา-รุ-วัน ผิวพรรณดุจทองคำ
⭐️ จิณณา จิน-นา ประพฤติแล้ว
⭐️ จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
⭐️ จิตตนาถ จิด-ตะ-นาด เจ้าแห่งใจ
⭐️ จิตตา จิด-ตา ชื่อนักษัตร
⭐️ จิตรกัญญา จิด-กัน-ยา หญิงสาวที่สวยงาม
⭐️ จิตรทิวา จิด-ทิ-วา วันอันแจ่มใส
⭐️ จิตรลดา จิด-ละ-ดา เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
⭐️ จิตรเลขา จิด-เล-ขา รูปภาพงามยิ่ง
⭐️ จิตรวรรณ จิด-ตะ-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ จิตรวัน จิด-จระ-วัน วันอันงดงาม
⭐️ จิตรา จิด-ตรา การวาดเขียน ระบายสี งดงามประณีต
⭐️ จิตรานุช จิด-ตรา-นุช หญิงสาวผู้งดงาม
⭐️ จินดา จิน-ดา ความนึกคิด แก้วสารพัดนึก
⭐️ จินดารัตน์ จิน-ดา-รัด มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
⭐️ จินต์ จิน คิด คำนึง ไตร่ตรอง
⭐️ จินต์จุฑา จิน-จุ-ทา มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
⭐️ จินตนา จิน-ตะ-นา ความคิด
⭐️ จินตนี จิน-ตะ-นี ความคิด
⭐️ จิรกิตติ์ จิ-ระ-กิด มีชื่อเสียงยืนนาน
⭐️ จิรชยา จิ-ระ-ชะ-ยา มีชัยนาน
⭐️ จิรนาถ จิ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งยั่งยืน
⭐️ จิรวดี จิ-ระ-วะ-ดี หญิงผู้มีอายุยืนยาว
⭐️ จิรัจฌา จิ-รัด-ชา กิริยาดีตลอดกาล
⭐️ จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
⭐️ จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน
⭐️ จิรัญญา จิ-รัน-ยา ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน รู้ยาวนาน
⭐️ จิรันธร จิ-รัน-ทอน ทรงไว้นาน ดำรงได้นาน
⭐️ จิราเจต จิ-รา-เจด มีความคิดเป็นยอด
⭐️ จิลลา จิน-ลา ว่าว
⭐️ จิลลาวัณย์ จิน-ลา-วัน ตกแต่งให้งดงาม
⭐️ จิลาวัลย์ จิ-ลา-วัน ประดับด้วยเถาวัลย์
⭐️ จีรณา จี-ระ-นา ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
⭐️ จีรนาถ จี-ระ-นาด ผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล
⭐️ จีรวรรณ จี-ระ-วัน ผู้สวยนาน
⭐️ จีริกา จี-ริ-กา การประกาศ
⭐️ จุฑา จุ-ทา จุก ที่สูงสุดของศีรษะ
⭐️ จุฑากรณ์ จุ-ทา-กอน พิธีไหว้จุกเด็ก
⭐️ จุฑารัตน์ จุ-ทา-รัด เครื่องประดับเพชรพลอย
⭐️ จุรี จุ-รี มีด หอก ดาบ
⭐️ จุรีรัตน์ จุ-รี-รัด ศาสตราวุธที่มีอานุภาพ
⭐️ จุไรรัตน์ จุ-ไร-รัด มีไรผมงาม มีไรจุกงาม
⭐️ จุไรวรรณ จุ-ไร-วัน มีไรผมงาม มีไรจุกงาม
⭐️ เจนจิรา เจน-จิ-รา เชี่ยวชาญตลอดกาล
⭐️ เจริญรัตน์ จะ-เริน-รัด คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ
⭐️ เจลกา เจ-ละ-กา กระต่าย
⭐️ เจียระไน เจีย-ระ-ไน ของที่ดีที่สุด
⭐️ ฉัตรฤดี ฉัด-รึ-ดี ฉัตรแห่งความยินดี
⭐️ ฉันชนก ฉัน-ชะ-นก เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
⭐️ ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด ก่อให้เกิดความพอใจ
⭐️ ฉันทชา ฉัน-ทะ-ชา เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ
⭐️ ฉันทิกา ฉัน-ทิ-กา มีความพอใจ
⭐️ ฉันทิต ฉัน-ทิด มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
⭐️ ชญานี ชะ-ยา-นี ผู้มีความรู้
⭐️ ชฎาธาร ชะ-ดา-ทาน ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา
⭐️ ชฎารัตน์ ชะ-ดา-รัด มงกุฎแก้ว มงกุฎอันล้ำค่า
⭐️ ชนกนาถ ชนก-นาด พ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก
⭐️ ชนกานต์ ชะ-นะ-กาน เป็นที่รักของปวงชน
⭐️ ชนรดี ชน-ระ-ดี เป็นที่รักแห่งปวงชน
⭐️ ชนวรรณ ชะ-นะ-วัน ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
⭐️ ชนัฐกานต์ ชะ-นัด-กาน บุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก
⭐️ ชนัดดา ชะ-นัด-ดา ความเป็นผู้ให้กำเนิด
⭐️ ชนากานต์ ชะ-นา-กาน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนาธินาถ ชะ-นา-ทิ-นาด เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนารดี ชะ-นา-ระ-ดี เป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน
⭐️ ชนิกา ชะ-นิ-กา หญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่
⭐️ ชนิกานต์ ชะ-นิ-กาน เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
⭐️ ชนิดา ชะ-นิ-ดา พ่อ
⭐️ ชนิตรา ชะ-นิ-ตรา ผู้ให้กำเนิด
⭐️ ชนิตา ชะ-นิ-ตา ให้เกิด มารดา
⭐️ ชนินาถ ชะ-นิ-นาด เป็นที่พึ่งของมารดา
⭐️ ชเนตร์ ชะ-เนด แม่
⭐️ ชยุดา ชะ-ยุ-ดา รุ่งเรือง
⭐️ ชยุตรา ชะ-ยุด-ตรา มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
⭐️ ชรินทร ชะ-ริน-ทอน ยอดประดับ ตกแต่งเด่นดี
⭐️ ชลกร ชน-ละ-กอน เมฆหรือมหาสมุทร
⭐️ ชลชินี ชน-ชิ-นี พระอาทิตย์
⭐️ ชลธิชา ชน-ทิ-ชา เกิดในน้ำ ลูกของทะเลคือพระลักษมี
⭐️ ชลธิดา ชน-ทิ-ดา เกิดจากน้ำ
⭐️ ชลลดา ชน-ละ-ดา ลูกคลื่น
⭐️ ชลากร ชะ-ลา-กอน น้ำพุ
⭐️ ชลิตวรรณ ชะ-ลิด-วัน มีผิวพรรณรุ่งเรือง มีผิวพรรณผ่องใส
⭐️ ชลิตา ชะ-ลิ-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว
⭐️ ชโลทร ชะ-โล-ทอน แม่น้ำ ทะเล ห้วงน้ำ ท้องน้ำ
⭐️ ชวัลนุช ชะ-วัน-นุด หญิงผู้รุ่งเรือง
⭐️ ชวัลรัตน์ ชะ-วัน-รัด รัตนอันแวววาว
⭐️ ชวารี ชะ-วา-รี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
⭐️ ชัญญา ชัน-ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
⭐️ ชัญญานุช ชัน-ยา-นุด หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ ชัยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด เจริญด้วยความชนะ
⭐️ ชาคริยา ชา-คริ-ยา ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
⭐️ ชาลินี ชา-ลิ-นี ผู้ประสานความผูกพัน
⭐️ ชิงดวง ชิง-ดวง เป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน
⭐️ ชิดชนก ชิด-ชะ-นก ผู้ใกล้ชิดพ่อ
⭐️ ชื่นจิต ชื่น-จิด จิตใจเบิกบาน สดชื่น
⭐️ ชื่นใจ ชื่น-ใจ จิตใจเบิกบาน สดชื่น
⭐️ ชุดา ชุ-ดา ส่องสว่าง เรืองรอง
⭐️ ชุติกา ชุ-ติ-กา มีความสง่างาม
⭐️ ชุติกาญจน์ ชุ-ติ-กาน รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
⭐️ เชิญขวัญ เชิน-ขวัน ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว
⭐️ โชติกา โช-ติ-กา ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ โชติชนิด โชด-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง
⭐️ ญาณัจฉรา ยา-นัด-ฉะ-รา มีความรู้ดุจนางฟ้า
⭐️ ญาณัฐ ยา-นัด เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
⭐️ ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้
⭐️ ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้
⭐️ ญาณี ยา-นี ผู้มีความรู้
⭐️ ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ นักปราชญ์
⭐️ ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้
⭐️ ฐานนันท์ ถา-นะ-นัน ยินดีในฐานะ
⭐️ ฐานันตร์ ถา-นัน ฐานันดร ตำแหน่ง ลำดับที่
⭐️ ฐานิกา ถา-นิ-กา ผู้ดำรงมั่น
⭐️ ฐานิฏฐ์ ถา-นิด เป็นที่น่าพอใจ
⭐️ ฐานิดา ถา-นิ-ดา ความมีฐานะ ความมั่นคง
⭐️ ฐานิต ถา-นิด ถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง
⭐️ ฐานิตา ถา-นิ-ตา ผู้มีฐานะ
⭐️ ฐานีย์ ถา-นี พึงตั้งอยู่
⭐️ ฐานียา ถา-นี-ยา พึงตั้งอยู่
⭐️ ฐายินี ถา-ยิ-นี ผู้ตั้งมั่น
⭐️ ฐิตา ถิ-ตา ผู้ดำรงมั่น
⭐️ ฐิตาภรณ์ ถิ-ตา-พอน เครื่องประดับที่ถาวร
⭐️ ฐิตารีย์ ถิ-ตา-รี มั่นคงและประเสริฐ
⭐️ ฐิติกร ถิ-ติ-กอน สร้างความมั่นคง สร้างชีวิต
⭐️ ฐิติกา ถิ-ติ-กา ผู้ตั้งมั่น
⭐️ ฐิติกาญจน์ ถิ-ติ-กาน ผู้มีทองเป็นความมั่นคง
⭐️ ฐิติกานต์ ถิ-ติ-กาน ผู้ที่มีความรักมั่นคง
⭐️ ฐิติชญา ถิ-ติ-ชะ-ยา ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต
⭐️ ฐิติรัตน์ ถิ-ติ-รัด รัตนคือชีวิต ชีวิตที่ประเสริ
⭐️ ฐิติวรดา ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา มีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง
⭐️ ฐิติวรรณ ถิ-ติ-วัน ผิวพรรณที่ดี
⭐️ ฐิรญา ถิ-ระ-ยา มีความรู้ยั่งยืน
⭐️ ฑุลิกา ทุ-ลิ-กา นกกางเขน
⭐️ ณฐิตา นะ-ทิ-ตา ดำรงอยู่ด้วยความรู้
⭐️ ณฐินี นะ-ทิ-นี ดำรงอยู่ด้วยความรู้
⭐️ ณฤดี นะ-รึ-ดี ยินดีในความรู้
⭐️ ณัจฉรียา นัด-ฉะ-รี-ยา ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
⭐️ ณัชชา นัด-ชา เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
⭐️ ณัชวดี นัด-ชะ-วะ-ดี หญิงผู้มีความรู้
⭐️ ณัฏฐกานต์ นัด-ถะ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
⭐️ ณัฏฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
⭐️ ณัฏฐธิดา นัด-ถะ-ทิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐนิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
⭐️ ณัฏฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐา นัด-ถา นักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐิกา นัด-ถิ-กา ผู้ประกอบด้วยความฉลาด
⭐️ ณัฏฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง
⭐️ ณัฐกฤตา นัด-กริ-ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐกานต์ นัด-ถะ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ ณัฐกุล นัด-ถะ-กุน ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ ณัฐจรี นัด-จะ-รี ติดตามนักปราชญ์
⭐️ ณัฐชยา นัด-ชะ-ยา ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐชยาน์ นัด-ถะ-ยา นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
⭐️ ณัฐชา นัด-ถะ-ชา ผู้เกิดจากนักปราชญ์
⭐️ ณัฐชุตา นัด-ชุ-ตา ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
⭐️ ณัฐฐา นัด-ถา ผู้มีความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฐณิชา นัด-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
⭐️ ณัฐติกา นัด-ติ-กา หมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน
⭐️ ณัฐทิตา นัด-ทิ-ตา ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ณัฐธยาน์ นัด-ถะ-ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐธิดา นัด-ทิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐธีรา นัด-ธี-รา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ ณัฐนรี นัด-นะ-รี หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนาถ นัด-ถะ-นาด ที่พึ่งของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
⭐️ ณัฐรดี นัด-ระ-ดี ความยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรินีย์ นัด-ถะ-ริ-นี ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
⭐️ ณัฐลัดดา นัด-ถเ-ลัด-ดา สายของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวดี นัด-ถะ-วะ-ดี หญิงสาวผู้มีความรู้
⭐️ ณัฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ชั้นของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวรา นัด-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐวลัญช์ นัด-วะ-ลัน เครื่องหมายของปราชญ์ ลักษณะของปราชญ์
⭐️ ณัฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง หญิงผู้ฉลาด
⭐️ ณิขนันทน์ นิด-ชะ-นัน มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
⭐️ ณิช นิด สะอาด บริสุทธิ์
⭐️ ณิชกานต์ นิด-ชะ-กาน บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
⭐️ ณิชกุล นิด-ชะ-กุน ตระกูลที่บริสุทธิ์
⭐️ ณิชชยา นิด-ชะ-ยา ชัยชนะที่บริสุทธิ์
⭐️ ณิชนันทน์ นิช-ชะ-นัน เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
⭐️ ณิชา นิ-ชา สะอาด บริสุทธุ์
⭐️ ณิชากร นิ-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์
⭐️ ณิชารีย์ นิ-ชา-ดรี บริสุทธิ์และประเสริฐ
⭐️ ณีรนุช นี-ระ-นุด หญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง
⭐️ ดนยา ดะ-นะ-ยา เกิดจากตัวเรา ลูกสาว
⭐️ ดารินทร์ ดา-ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
⭐️ ดุลยา ดุน-ละ-ยา สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
⭐️ ต้องใจ ต้อง-ไจ เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น
⭐️ ติชิลา ติ-ชิ-ลา พระจันทร์
⭐️ ติณณา ติน-นา ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
⭐️ ตีรณา ตี-ระ-นา ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
⭐️ ตุลยดา ตุน-ยะ-ดา ความเสมอภาค
⭐️ เตชินี เต-ชิ-นี ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
⭐️ ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน
⭐️ ถวิกา ถะ-วิ-กา ถุง
⭐️ ถิรดา ถิ-ระ-ดา ความมั่นคงสถาพร
⭐️ ทยิดา ทะ-ยิ-ดา เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
⭐️ ทวีติยา ทะ-วี-ติ-ยา ที่สอง
⭐️ ทวีนุช ทะ-วี-นุด สาวงาม
⭐️ ทัณฑิกา ทัน-ทิ-กา ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
⭐️ ทิชากร ทิ-ชา-กอน ผู้เกิดสองครั้ง
⭐️ ธดากรณ์ ทะ-ดา-กอน ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา
⭐️ ธนกานต์ ทะ-นะ-กาน มีทรัพย์เป็นที่รัก
⭐️ ธนวรรณ ทะ-นะ-วัน มีผิวงามเป็นสมบัติ
⭐️ ธนัญญา ทะ-นัน-ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์
⭐️ ธนัฏฐา ทะ-นัด-ถา ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
⭐️ ธนารีย์ ทะ-นา-รี มีทรัพย์อันประเสริฐ
⭐️ ธนาวรรณ ทะ-นา-วัน ผู้สวยด้วยทรัพย์
⭐️ ธนิฏฐา ทะ-นิด-ถา ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓
⭐️ ธนิดา ทะ-นิ-ดา หนักแน่น
⭐️ ธนิยา ทะ-นิ-ยา ปรารถนาในทรัพย์
⭐️ ธนิวรรณ ทะ-นิ-วัน วรรณะแห่งความมั่งคง
⭐️ ธนียา ทะ-นี-ยา ปรารถนาในทรัพย์
⭐️ ธนีวรรณ ทะ-นี-วัน วรรณะแห่งทรัพย์
⭐️ ธยาน์ ทะ-ยา ปัญญาแห่งพินิจ
⭐️ ธยานี ทะ-ยา-นี ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ
⭐️ ธรณ์ธันย์ ทอน-ทัน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
⭐️ ธฤดี ทะ-รึ-ดี ความมั่นคง ควมตั้งมั่น
⭐️ ธวัล ทะ-วัน ขาว บริสุทธิ์ นวลงาม
⭐️ ธวัลกร ทะ-วัน-กอน มีรัศมีนวลงาม
⭐️ ธวัลฉวี ทะ-วัน-ฉะ-หวี มีผิวนวลงาม
⭐️ ธวัลยา ทะ-วัน-ยา บริสุทธิ์
⭐️ ธวัลรัตน์ ทะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
⭐️ ธัญจิรา ทัน-จิ-รา มีสิริมงคลยั่งยืน
⭐️ ธัญชนก ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
⭐️ ธัญญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
⭐️ ธัญญา ทัน-ยา มีโชค
⭐️ ธัญรดา ทัน-ระ-ดา ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ
⭐️ ธัญรดี ทัน-ระ-ดี มีความยินดีในสิริมงคล
⭐️ ธัญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
⭐️ ธัญวรัตน์ ทัน-วะ-รัด มีโชคและประเสริฐสุด
⭐️ ธัญวลัย ทัน-วะ-ไล กำไลดีเลิซ
⭐️ ธันยชนก ทัน-ยะ-ชะ-นก ให้เกิดโชคดี
⭐️ ธันยธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
⭐️ ธันยวีร์ ทัน-ยะ-วี มีโชคและมีความกล้า
⭐️ ธันยารัตน์ ทัน-ยา-รัด แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
⭐️ ธาริณี ทา-ร-นี ทรงไว้
⭐️ ธารินันท์ ทา-ริ-นัน ความสดชื่นรื่นเริง
⭐️ ธารี ทา-รี ควรทรงไว้
⭐️ ธาวัลย์ ทา-วัน ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์
⭐️ ธาวินี ทา-วิ-นี วิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
⭐️ ธิดารัตน์ ทิ-ดา-รัด บุตรสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ ธิดาวรรณ ทิ-ดา-วัน ลูกสาวผู้สวยงาม
⭐️ ธิติรัตน์ ทิ-ติ-รัด แก้วแห่งความเพียร
⭐️ ธินิดา ทิ-นิ-ดา หญิงผู้มั่นคง
⭐️ ธีนิดา ที-นิ-ดา ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
⭐️ ธีรกานต์ ที-ระ-กาน นักปราชญ์ผู้น่ารัก
⭐️ ธีร์จุฑา ที-จุ-ทา นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
⭐️ ธีรดา ที-ระ-ดา ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
⭐️ ธีรตา ที-ระ-ตา บินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
⭐️ ธีรตี ที-ระ-ตี ความยินดีในความรู้
⭐️ ธีรนาฎ ที-ระ-นาด หญิงงามที่ฉลาด
⭐️ ธีรนาถ ที-ระ-นาด ที่พึ่งของนักปราชญ์
⭐️ ธีรนุช ที-ระ-นุด นางผู้ฉลาด
⭐️ ธีรวรรณ ที-ระ-วัน ชนชั้นของนักปราชญ์
⭐️ ธีร์วรา ที-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีวรา ที-วะ-รา ประเสริฐด้วยความรู้
⭐️ ธุวดารา ทุ-วะ-ดา-รา สดใสเสมอดวงดารา
⭐️ นงนุช นง-นุด นางน้อง
⭐️ นฏกร นะ-ตะ-กอน นักฟ้อนรำ
⭐️ นนทลี นน-ทะ-ลี ประดุจแม่
⭐️ นราวดี นะ-รา-วะ-ดี หญิงผู้ประเสริฐ
⭐️ นราวรรณ นะ-รา-วัน วรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง
⭐️ นรีกานต์ นะ-รี-กาน หญิงผู้เป็นที่รัก
⭐️ นรีนุช นะ-รี-นุด น้องหญิง
⭐️ นรียา นะ-รี-ยา สตรี
⭐️ นรีรัตน์ นะ-รี-รัด นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
⭐️ นลัท นะ-ลัด น้ำผึ้ง ดอกไม้
⭐️ นลิน นะ-ลิน ดอกบัว
⭐️ นลินญา นะ-ลิน-ญา ดอกบัว
⭐️ นลินี นะ-ลิ-นี สระบัว
⭐️ นวรัตน์ นะ-วะ-รัด แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทายและไพฑูรย์
⭐️ นววรรณ นะ-วะ-วัน ผิวพรรณใหม่ ผิวพรรษสดชื่น
⭐️ นวินดา นะ-วิน-ดา ความใหม่ ความสดชื่น
⭐️ นวิยา นะ-วิ-ยา สาวเสมอ สดชื่อนเสมอ
⭐️ นวียา นะ-วี-ยา เสมอเสมอ สดชื่นเสมอ
⭐️ นัจกร นัด-จะ-กอน ผู้ฟ้อนรำ
⭐️ นัชชา นัด-ชา นัด-ทะ-ชา แม่น้ำ
⭐️ นันทฉัตร นัน-ทะ-ฉัด ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม
⭐️ นันท์นลิน นัน-นะ-ลิน บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว
⭐️ นันทนัช นัน-ทะ-นัด เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง
⭐️ นันทนัท นัน-ทะ-นัด แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ
⭐️ นันทรัตน์ นัน-ทะ-รัด รัตนะน่ายินดี
⭐️ นันท์ลินี นัน-ลิ-นี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
⭐️ นันทิกานต์ นัน-ทิ-กาน มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
⭐️ นันทิชา นัน-ทิ-ชา เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
⭐️ นันทิตา นัน-ทิ-ตา เพลิดเพลิน มีความสุข
⭐️ นันทินี นัน-ทิ-นี ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข
⭐️ นารา นา-รา รัศมีรุ่งเรือง
⭐️ นิจจารีย์ นิด-จา-รี ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ
⭐️ นิจฉรา นิด-ฉะ-รา ฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง
⭐️ นิจวรีย์ นิด-วะ-รี ผู้ประเสริฐเสมอ
⭐️ นิชกานต์ นิด-ชะ-กาน เป็นของตนเป็นที่รัก
⭐️ นิชดา นิด-ชะ-ดา ความเป็นตัวของตัวเอง
⭐️ นิชธาวัลย์ นิด-ทา-วัน มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร
⭐️ นิชา นิ-ชา เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร
⭐️ นิชานาถ นิ-ชา-นาด มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
⭐️ นิฏฐา นิด-ถา สำเร็จ
⭐️ นิดานุช นิ-ดา-นุด หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
⭐️ นิตย์รดี นิด-ระ-ดี มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ
⭐️ นิตา นิ-ตา ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี
⭐️ กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก ลักษณะดุจทอง
⭐️ กรัสวัน กรัด-สะ-วัน เสียงตบมือ
⭐️ กัญชรส กัน-ชะ -รด น้ำดอกไม้
⭐️ ขวัญสรวง ขวัน-สวง ขวัญฟ้า
⭐️ ขวัญหทัย ขวัน-หะ-ไท ขวัญใจ
⭐️ คนธรส คน-ทะ-รด น้ำหอม
⭐️ คันธรส คัน-ทะ-รด น้ำหอม
⭐️ จงรักษ์ จง-รัก ให้รักษาไว้
⭐️ จรสจันทร์ จะ-รด-จัน เหลืองเรืองรอง เหลืองพระจันทร์
⭐️ จรัสวรรณ จะ-หรัด-วัน ชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง
⭐️ ฉันท์หทัย ฉัน-หะ-ไท พอใจ มีฉันทะในใจ
⭐️ ฉันหทัย ฉัน-หะ-ไท ดุจดังดวงใจ
⭐️ ชวัลลักษณ์ ชะ-วัน-ลัก มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม
⭐️ ณหทัย นะ-หะ-ไท หัวใจแห่งความรู้
⭐️ ทักษพร ทัก-สะ-พอน ผู้ฉลาดและประเสริฐ
⭐️ ธวัลหทัย ทะ-วัน-หะ-ไท มีใจบริสุทธิ์
⭐️ ธัญลักษณ์ ทัน-ยะ-ลัก ลักษณะแห่งโชค ลักษณะแห่งสิริมงคง
⭐️ นงลักษณ์ นง-ลัก นางผู้มีลักษณะดี นางผู้มีขวัญดี
⭐️ รสกร รด-สะ-กอน ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม
⭐️ รสธร รด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์
⭐️ รสนันท์ รด-สะ-นัน มีรสนิยมดี
⭐️ รักตกันท์ รัก-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาส
⭐️ รัตกันท์ รัด-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ
⭐️ รัตนกร รัด-ตะ-นะ-กอน สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว
⭐️ ลัทธวรรณ ลัด-ทะ-วัน ผิวพรรณสวยงาม
⭐️ วรงค์ วะ-รง ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ
⭐️ วรณัน วอ-ระ-นัน การสรรเสริญ การพรรณนา
⭐️ วรรจชนก วัด-ชะ-นก ศักดิ์ศรีบิดา
⭐️ วรรณกร วัน-นะ-กอน ผิวพรรณผ่องใส
⭐️ วรรณวนัช วัน-วะ-นัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
⭐️ วรรณวร วัน-นะ-วอน ผิวพรรณอันประเสริฐ
⭐️ วรรษชล วัน-สะ-ชน น้ำฝน
⭐️ วรฤทัย วอ-ระ-ไท มีใจประเสริฐ
⭐️ วรวรรณ วอ-ระ-วัน ว่าผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
⭐️ วรันธร วะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
⭐️ วลัยกร วะ-ไล-กอน กำไลข้อมือ
⭐️ วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล
⭐️ วัชรวรรณ วัด-ชะ-ระ-วัน เพชรที่งดงาม
⭐️ วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง
⭐️ ศตนันท์ สะ-ตะ-นัน มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
⭐️ สรนันท์ สอ-ระ-นัน มีความยินดีเป็นเลิศ
⭐️ สรวรรณ สอ-ระ-วัน มีผิวพรรณวิเศษ
⭐️ สวรส สะ-วะ-รด มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์
⭐️ สหทัย สะ-หะ-ไท ร่วมใจกัน เห็นใจกัน
⭐️ สัชฌกร สัด-ชะ-กอน ช่างเงิน
⭐️ สัณหรส สัน-หะ-รด มีรสนิยมละเมียดมะไม
⭐️ สัณห์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีจิตใจละเอียดอ่อน จใจงาม
⭐️ สันต์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีใจสงบ
⭐️ สันต์หทัย สัน-หะ-ไท มีใจสงบ
⭐️ หทัยรัตน์ หะ-ไท-รัด แก้วใจ
⭐️ จรัสศรี จะ-หรัด-สี ผุดผ่อง
⭐️ จรีย์ จะ-รี ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ
⭐️ จรูญศรี จะ-รูน-สี ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล
⭐️ จันทร์สุดา จัน-สุ-ดา ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
⭐️ จำรูญศรี จำ-รูน-สี ผุดผ่อง
⭐️ จิณห์วรา จิน-วะ-รา มีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ
⭐️ จิตรสินี จิด-สิ-นี สาวงาม
⭐️ จินดาหรา จิน-ดา-หรา ฉลาด
⭐️ จินต์ศุจี จิน-สุ-จี ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
⭐️ จินตหรา จิน-ตะ-หรา ฉลาด
⭐️ จินห์จุฑา จิน-จุ-ทา มีไฝเด่น มีลักษณะดี
⭐️ จิรสุดา จิ-ระ-สุ-ดา ลูกสาวผู้ยั่งยืน
⭐️ จิรัศยา จิ-รัด-สะ-ยา อยู่นาน
⭐️ จิรัสยา จิ-รัด-สะ-ยา ตลอดกาลนาน นิรันดร
⭐️ จุฬารัตน์ จุ-ลา-รัด แก้วที่งามเลิศ
⭐️ เจริญศรี จะ-เริน-สี เจริญด้วยมงคล
⭐️ ฉันท์สินี ฉัน-สิ-นี ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
⭐️ ฉันทิศา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
⭐️ ฉันทิสา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
⭐️ ชญานิศ ชะ-ยา-นิด เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
⭐️ ชญานิษฐ์ ชะ-ยา-นิด มีความรู้น่าพึงพอใจ
⭐️ ชนาศัย ชะ-นา-ไส ที่พักของคน
⭐️ ชนิตสิรี ชะ-นิด-สิ-รี ให้เกิดสิริมงคล
⭐️ ชนิศา ชะ-นิ-สา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
⭐️ ชนิษฐา ชะ-นิด-ถา ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน
⭐️ ชนิสรา ชะ-นิด-ระ-สา เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
⭐️ ชยิสรา ชะ-ยิด-สะ-รา มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ
⭐️ ชลาศัย ชะ-ลา-ไส ทะเล
⭐️ ชาลิสา ชา-ลิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
⭐️ ชิษณุชา ชิด-สะ-นุ-ชา เกิดจากผู้ชนะ
⭐️ ชุติสรา ชุ-ติด-สะ-รา เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง
⭐️ เชษฐ์ธิดา เชด-ทิ-ดา ธิดาคนโต พี่สาว
⭐️ เชษฐ์สุดา เชด-สุ-ดา ธิดาคนโต พี่สาว
⭐️ โชษิตา โช-ส-ตา ความสุข ความบันเทิง สตรี
⭐️ ญาณิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
⭐️ ญานิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
⭐️ ฐานิสร์ ถา-นิด มีตำแหน่งเป็นใหญ่
⭐️ ณัฐวศา นัด-วะ-สา หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐสินี นัด-ถะ-สิ-นี หญิงผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐสุดา นัด-ถะ-สุ-ดา สาวนักปราชญ์
⭐️ ตวิษา ตะ-วิ-สา รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
⭐️ ทินสิรี ทิน-สิ-รี มิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์
⭐️ ธนิษฐา ทะ-นิด-ถา มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา
⭐️ ธัญสินี ทัน-ส-นี หญิงสาวงามผู้โชคดี
⭐️ ธัญสิริ ทัน-ยะ-สิ-หริ โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ ธัญสุดา ทัน-สุ-ดา ลูกสาวผู้โชคดี
⭐️ ธิติสุดา ทิ-ติ-สุ-ดา หญิงผู้มีปัญญา
⭐️ ธีร์สุดา ที-สุ-ดา ลูกสาวนักปราชญ์
⭐️ ธีริศรา ที-ริด-สะ-รา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ นริสรา นะ-ริด-สะ-รา เป็นใหญ่เหนือคน
⭐️ นิจสิรี นิด-สิ-รี มีมิ่งขวัญเป็นนิจ
⭐️ นิยตา นิ-ยะ-ตา มั่นคง แน่วแน่
⭐️ นิยา นิ-ยา เป็นของตน พึ่งตน
⭐️ นิยุตา นิ-ยุ-ตา ประกอบการ ขยันขันแข็ง
⭐️ นิรชร นิ-ระ-ชอน ผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา
⭐️ นิรชา นิ-ระ-ชา ปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง
⭐️ นิรินธนา นิ-ริน-ทะ-รา หมดกิเลศ
⭐️ นิรุชา นิ-รุ-ชา สุขภาพดี ปราศจากโรค
⭐️ นิลยา นิ-ละ-ยา ที่อยู่อาศัย
⭐️ นิวาริน นิ-วา-ริน ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย
⭐️ นิศาชล นิ-สา-ชน น้ำค้าง
⭐️ นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์
⭐️ นิษฐา นิด-ถา สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
⭐️ นิสิตา นิ-สิ-ตา นิสิตหญิง
⭐️ นีร นีน น้ำ
⭐️ นีรชา นี-ระ-ชา ดอกบัว
⭐️ นีรนารา นี-ระ-นา-รา นีน-นา -รา สีน้ำ
⭐️ นีรา นี-รา น้ำ
⭐️ นีลรัตน์ นีน-รัด พลอยสีดำ
⭐️ นุชรดี นุด-ระ-ดี ความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี
⭐️ นุชวรา นุด-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ กณิศา กะ-นิ-สา รวงข้าว
⭐️ กนกศรี กะ-หนก-สี งามดั่งทอง
⭐️ กนิษฐา กะ-นิด-ถา น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
⭐️ กรณิศ กอ-ระ-นิด เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ
⭐️ กริษฐา กะ-ริด-ถา ทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก
⭐️ กฤษณา กริด-สะ-หนา ไม้หอม
⭐️ กฤษติยา กริด-ติ-ยา หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุร
⭐️ กวิสรา กะ-วิ-สะ-รา จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
⭐️ กษิรา กะ-สิ-รา น้ำนม
⭐️ กสิณา กะ-สิ-นา อุบายให้เกิดสมาธิ
⭐️ กันต์กนิษฐ์ กัน-กะ-นิด น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
⭐️ กันติศา กัน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก
⭐️ กันย์สินี กัน-สิ-นี สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ
⭐️ กันยารัตน์ กัน-ยา-รัด นางแก้ว
⭐️ กัลย์สุดา กัน-สุ-ดา ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
⭐️ กานต์สินี กาน-สิ-นี สาวงามผู้น่ารัก
⭐️ กานต์สิริ กาน-สิ-หริ เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก
⭐️ กานต์สิรี กาน-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก
⭐️ กานติศา กาน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
⭐️ กิดาหยัน กิ-ดา-หยัน มหาดเล็ก
⭐️ กุลนิษฐ์ กุน-ละ-นิด ผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล ผู้เป็นความดีงามแห่งสกุ
⭐️ กุลสตรี กุน-ละ-สัด-ตรี หญิงสาวผู้มีสกุลดี
⭐️ กุลสินี กุน-ละ-สิ-นี หญิงงามแห่งตระกูล
⭐️ กุลิสรา กุ-ลิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
⭐️ กุศาวดี กุ-สา-วะ-ดี ชื่อเมืองของพระกุศโอรสพระราม
⭐️ เกตน์สิรี เกด-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน
⭐️ เกศ เกด ผม
⭐️ เกศกนก เกด-กะ-หนก ผมทอง
⭐️ เกศริน เก-สะ-ริน สิงห์โต
⭐️ เกศรินทร์ เกิด-สะ-ริน เกสรดอกไม้
⭐️ เกศสุดา เกด-สุ-ดา ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
⭐️ เกศิณี เก-สิ-นี นางผู้มีผมงาม
⭐️ เกศินี เก-สิ-นี นางผู้มีผมงาม
⭐️ เกสร เก-สอน ส่วนในของดอกไม้
⭐️ เกสรา เกด-สะ-รา เกสรดอกไม้
⭐️ เกสรี เก-สะ-รี สิงโต ราชสีห์
⭐️ ขนิษฐ ขะ-นิด น้อง
⭐️ ขนิษฐดา ขะ-นิด-ถะ-ดา น้องสาว
⭐️ ขนิษฐา ขะ-นิด-ถา น้อง
⭐️ คริษฐา คะ-ริด-ถา ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
⭐️ ณัฐสุรางค์ นัด-สุ-ราง เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
⭐️ นิกษา นิก-สา ใกล้ชิด
⭐️ ยลรดี ยน-ระ-ดี มองแล้วเกิดความดี
⭐️ ยวิษฐา ยะ-วิด-ถา เยาว์วัย น้องสุดท้อง
⭐️ ยุกตนันท์ ยุก-ตะ-นัน ประกอบด้วยความยินดี
⭐️ เยาวดี เยา-วะ-ดี หญิงสาว
⭐️ เยาวเรศ เยา-วะ-เรด หญิงสาวสวย นางกษัตริย์
⭐️ โยษิตา โย-ษิ-ตา สตรี
⭐️ รดา ระ-ดา ผู้ยินดีแล้ว
⭐️ รตา ระ-ตา เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น
⭐️ รติกร ระ-ติ-กอน ทำให้ยินดี
⭐️ รตินันท์ ระ-ติ-นัน ยินดีกับความรัก
⭐️ รติรส ระ-ติ-รด รสแห่งความยินดี รสรัก
⭐️ รยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
⭐️ รวินท์ ระ-วิน ดอกบัว
⭐️ รวิสรา ระ-วิ-สะ-รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
⭐️ รศนา รด-สะ-นา ลิ้น เข็มขัดสตรี
⭐️ รสนาถ รด-สะ-นาด ปรอท
⭐️ รสริน รด-สะ-ริน รินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ
⭐️ รสิกา ระ-สิ-กา ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี
⭐️ รสิตา ระ-สิ-ตา ชอบทอง รสนิยม
⭐️ รสินทรา ระ-สิน-ทรา จินดามณี
⭐️ ระยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
⭐️ รักษณาลี รัก-สะ-นา-ลี มีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี
⭐️ รักษิณา รัก-สิ-นา คุ้มครอง
⭐️ รินคำ ริน-คำ พูดเรื่อย ๆ ทองริน
⭐️ รินรดา ริน-ระ-ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
⭐️ รินรดี ริน-ระ-ดี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
⭐️ รุ่งรวิน รุ่ง-ระ-วิน พระอาทิตย์ยามเช้า
⭐️ รุณฑิกา รุน-ดิ-กา กรณีประตู
⭐️ รุธิรา รุ-ทิ-รา แดง ดาวอังคาร
⭐️ เรณุกา เร-นุ-กา นามมารดาปรศุราม
⭐️ ไรวินท์ ไร-วิน ได้ทรัพย์ มีทรัพย์
⭐️ ลลิต ละ-ลิด งาม น่ารัก
⭐️ ลลิตา ละ-ลิ-ตา สวย มีเสน่ห์
⭐️ ลักขิกา ลัก-ขิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
⭐️ ลักษณ์นารา ลัก-สะ-นา-รา รัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม
⭐️ ลักษณารีย์ ลัก-สะ-นา-รี มีลักษณะประเสริฐ
⭐️ ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
⭐️ ลัฏฐิกา ลัด-ถิ-กา ลำต้น ไม้เท้า
⭐️ ลัลน์ลลิต ลัน-ละ-ลิด สาวสวย
⭐️ ลัลนา ลัน-ละ-นา สาวสวย
⭐️ ลีฬฆวรรณ ลีน-หะ-วัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ วทันยา วัน-ทัน-ยา ใจบุญสุนทาน
⭐️ วธูสิริ วะ-ทู-สิ-หริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
⭐️ วนาวรรณ วะ-นา-วัน ป่าที่สวยงาม
⭐️ วนิดา วะ-นิ-ดา หญิงสาว
⭐️ วรกานต์ วอ-ระ-กาน ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ วรณิกา วอ-ระ-นิ-กา ผู้เขียน เสมียน
⭐️ วรดา วอ-ระ-ดา ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ
⭐️ วรดี วอ-ระ-ดี ของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย
⭐️ วรทา วอ-ระ -ทา ผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ ให้พร
⭐️ วรนิต วอ-ระ-นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ
⭐️ วรนิษฐา วอ-ระ-นิด-ถา มีความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วรรณกานต์ วัน-นะ-กาน มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ วรรณธนา วัน-ทะ-นา มีความงามและมีทรัพย์
⭐️ วรรณรดา วัน-ระ-ดา ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
⭐️ วรรณเลขา วัน-เล-ขา ดินสอพอง
⭐️ วรรณวริน วัน-วะ-ริน งดงามและประเสริฐ
⭐️ วรรณวลี วัน-วะ-ลี หนังสือหรือตำรา
⭐️ วรรณวิสาข์ วัน-วิ-สา ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก
⭐️ วรรณาฎ วัน-นาด ผู้ขับร้อง
⭐️ วรรณิกา วัน-นิ-กา ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน
⭐️ วรรณิดา วัน-นิ-ดา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
⭐️ วรรณิต วัน-นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ
⭐️ วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
⭐️ วรสุดา วอ-ระ-สุ-ดา สาวงาม หญิงผู้ประเสริฐ ผู้ฟังที่ดี
⭐️ วรัสยา วะ-รัด-สะ-ยา ความปรารถนา
⭐️ วรารัตน์ วะ-รา-รัด แก้วที่ประเสริฐ
⭐️ วราลี วะ-รา-ลี พระจันทร์
⭐️ วรินทร์ วะ-ริน ดีและยิ่งใหญ่
⭐️ วริยงค์ วะ-ริ-ยง ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ
⭐️ วริยา วะ-ริ-ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก
⭐️ วริศรา วะ-ริด-สะ-รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วริษฐา วะ-ริด-ถา ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
⭐️ วริษา วะ-ริ-สา ฤดูฝน
⭐️ วรีรัตน์ วะ-รี-รัด แก้วเปรียบแม่น้ำ
⭐️ วรีวรรณ วะ-รี-วัน ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว
⭐️ วเรณยา วะ-เรน-ยา ประเสริฐสุด
⭐️ วลีรัตน์ วะ-ลี-รัด ถ้อยคำที่ไพเราะ
⭐️ วศินี วะ-สิ-นี สตรีมีอำนาจ
⭐️ วสวัตติ์ วะ-สะ-วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ
⭐️ วสุวดี วะ-สุ-วะ-ดี หญิงที่มีคุณสมบัติดี
⭐️ วันทนา วัน-ทะ-นา การไหว้
⭐️ วันทนีย์ วัน-ทะ-นี น่านับถือ
⭐️ วัศยา วัด-สะ-ยา เชื่อฟัง
⭐️ วัสลิกา วัด-ลิ-กา ดอกมะลิ
⭐️ วารีนิธิ วา-รี-นิด มหาสมุทร
⭐️ วารุณอร วา-รุน-ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
⭐️ วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งเหล้า เหล้า
⭐️ วาสิตา วา-สิ-ตา กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
⭐️ วาสินี วา-สิ-นี อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง
⭐️ วิกันดา วิ-กัน-ดา น่ารัก
⭐️ วินิทรา วิ-นิ-ทะ-รา ตื่นเสมอ ขยัน
⭐️ วินิธา วิ-นิ-ทา ฝังใจ จดจำเก่ง
⭐️ วิยดี วิ-ยะ-ดี นก
⭐️ วิรดา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรดี วิ-ระ -ดี การงดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรตา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรตี วิ-ระ-ตี การงดเว้น จากความชั่ว
⭐️
⭐️ วิรยา วิ-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ วิรากร วิ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
⭐️ วิรากานต์ วิ-รา-กาน ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก
⭐️ วิโรษณา วิ-โร-สะ-นา ไม่มีความโกรธ
⭐️ วิลันดา วิ-ลัน-ดา ชาวดัตช์
⭐️ วิลาวัณย์ วิ-ลา-วัน งามยิ่ง
⭐️ วิลาสินี วิ-ลา-สิ-นี สวยงาม
⭐️ วิไลรัตน์ วิ-ไล-รัด งามอย่างมีค่า
⭐️ วิไลลักษณ์ วิ-ไล-ลัก มีลักษณะงาม ผิวงามดี
⭐️ วิไลวรรณ วิ-ไล-วัน ผิวงาม
⭐️ วิวิศนา วิ-วิด-สะ-นา มีความงามมาก งามอย่างวิเศษ
⭐️ วิศรุตา วิ-สะ-รุ-ตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ วิศัลย์ศยา วิ-สัน-สะ-ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก
⭐️ วิศัลยา วิ-สัน-ยา ไม่มีความทุกข์โสก
⭐️ วิสสุตา วิด-สุ-ตา ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง
⭐️ วิสาข์ วิ-สา เดือนวิสาขะ
⭐️ วีธรา วี-ทะ-รา ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์
⭐️ วีรดา วี-ระ-ดา ความกล้าหาญ
⭐️ วีรยา วี-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ วีรวรรณ วี-ระ-วัน ผิดพรรณของผู้กล้า วรรณะของผู้กล้า
⭐️ วีร์สุดา วี-สุ-ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรอร วี-ระ-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ วีราทร วี-รา-ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรินทร์ วี-ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
⭐️ วีริยา วี-ริ-ยา ความเพียร
⭐️ เวณิกา เว-นิ-กา เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ
⭐️ เวธกา เว-ทะ-กา คม เฉียบแหลม
⭐️ แวววรรณ แวว-วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม
⭐️ แวววัย แวว-ไว มีอายุที่สดใสตลอดไป
⭐️ แวววิไล แวว-วิ-ไล งดงามสดใส
⭐️ ศดานันท์ สะ-ดา-นัน ชื่อของพระพรหม
⭐️ ศรณี สอ-ระ-นี แสวงหาที่พึ่ง
⭐️ ศรัณยา สะ-รัน-ยา หญิงผู้ปกป้องรักษา
⭐️ ศรันยา สะ-รัน-ยา ผู้ปกป้อง
⭐️ ศรีวิไล สี-วิ-ไล อารยธรรม มีความเจริญก้าวหน้า
⭐️ ศรุดา สะ-รุ-ดา มีชื่อเสียง
⭐️ ศรุตา สะ-รุ-ตา มีชื่อเสียง
⭐️ ศลิษา สลิ-สา การกอดรัด
⭐️ ศวรรยา สะ-หวัน-ยา ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ศวิตา สะ-วิ-ตา ผิวขาวนวลงาม
⭐️ ศศิ สะ-สิ ดวงจันทร์
⭐️ ศศิกร สะ-สิ-กอน แสงจันทร์
⭐️ ศศิธร สะ-สิ-ทอน เหมือนดวงจันทร์ แสงจันทร์
⭐️ ศศินัดดา สะ-สิ-นัด-ดา หลานของพระจันทร์
⭐️ ศัตวรี สัด-ตะ-วะ-รี ราตรี
⭐️ ศันศนีย์ สัน-สะ-นี ควรสรรเสริญ
⭐️ ศันสนีย์ สัน-สะ-นี ควรได้รับการสรรเสริญ
⭐️ ศาสนีย์ สา-สะ-นี สมควรจะสั่งสอน
⭐️ ศิกานต์ สิ-กาน ผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ
⭐️ ศิถี สิ-ถี พวงดอกไม้
⭐️ ศิร์กานต์ สิ-กาน ที่รักยิ่ง
⭐️ ศิรดา สิ-ระ-ดา ความเป็นยอด
⭐️ ศิริกัลยา สิ-หริ-กัน-ยา นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ ศิริกานดา สิ-หริ-กาน-ดา หญิงที่รัก ผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ ศิริณา สิ-หริ-นา กลางคืน
⭐️ ศิริลักษณ์ สิ-หริ-ลัก มีลักษณะที่เป็นมงคล
⭐️ ศิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
⭐️ ศิโรรัตน์ สิ-โร-รัด เพชรประดับหัว
⭐️ ศิวิกา สิ-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
⭐️ ศิศิรา สิ-สิ-รา น้ำค้าง
⭐️ ศิศุนันท์ สิ-สุ-นัน ความยินดีในวัยเด็ก
⭐️ ศีดา สี-ดา เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม
⭐️ ศีตรา สี-ตรา พระจันทร์
⭐️ ศีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
⭐️ ศีรณา สี-ระ-นา เล็ก ละเอียด
⭐️ ศุกรางค์ สุ-กะ-ราง นกยูง
⭐️ ศุจิกา สุ-จิ-กา ผู้มีความบริสุทธิ์ ผู้มีความสะอาด
⭐️ ศุทธานต์ สุด-ทาน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
⭐️ ศุทธินี สุด-ทิ-นี ผู้มีความหมดจด ผู้มีความบริสุทธิ์
⭐️ ศุทรา สุ-ทะ-รา ผู้บริสุทธิ์
⭐️ โศรดา โส-ระ-ดา ผู้ฟัง
⭐️ โศศิษฐา โส-สิด-ถา ผู้งามยิ่ง
⭐️ สกาวรัตน์ สะ-กา-วะ-รัด ขาวสะอาดหมดจดดั่งแก้วใส
⭐️ สขิลา สะ-ขิ-ลา นุ่มนวล อ่อนหวาน
⭐️ สรณีย์ สอ-ระ-นี ผู้ควรระลึกถึง
⭐️ สรวีย์ สอ-ระ-วี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
⭐️ สราวลี สะ-รา-วะ-ลี แถวลูกศร
⭐️ สริดา สะ-ริ-ดา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
⭐️ สริตา สะ-ริ-ตา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
⭐️ สวรินทร์ วะ-วะ-ริน จอมสวรรค์
⭐️ สังวรา สัง-วะ-รา ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้
⭐️ สังวรี สัง-วะ-รี ราตรี
⭐️ สังวุตา สัง-วุ-ตา สำรวม ระมัดระวัง
⭐️ สัณห์สินี สัน-สิ-นี นางงามผู้ละเอียดอ่อน
⭐️ สัณห์สิริ สัน-สิ-หริ ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สัณห์สิรี สัน-สิ-รี ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สันทนี สัน-ทะ-นี การเปรียบเทียบ
⭐️ สันธิลา ทัน-ทิ-ลา แม่น้ำ
⭐️ สันนดี สัน-นะ-ดี เสียงนมัสการ
⭐️ สันนิธ สัน-นิด ใกล้
⭐️ สาทริยา สา-ทริ-ยา การแสดงความเอื้อเฟื้อ ความเคารพ
⭐️ สาธกา สา-ทะ-กา ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธนี สา-ทะ-นี ให้สำเร็จประโยชน์
⭐️ สาธวี สา-ทะ-วี มีความดี
⭐️ สาธิกา สา-ทิ-กา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธิดา สา-ทิ-ดา ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธิตา สา-ทิ-ตา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธินี สา-ทิ-นี ให้สำเร็จ
⭐️ สารนิติ สา-ระ-นิด มีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี
⭐️ สาริศา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
⭐️ สาริสา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
⭐️ สาวิกา สา-วิ-กา ศิษย์ผู้หญิงของศาสดา
⭐️ สาวิณี สา-วิ-นี แม่น้ำ
⭐️ สาวิตรี สา-วิ-ตรี บทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท
⭐️ สาวินี สา-วิ-นี แม่น้ำ
⭐️ สิงควรรณ สิง-คะ-วัน ผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง
⭐️ สิณิสา สิ-นิ-สา ลูกสะใภ้
⭐️ สิตานัน สิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
⭐️ สิทธินี สิด-ทิ-นี ผู้สำเร็จทางจิต
⭐️ สินาถ สิ-นาด ที่พึ่งที่มีโชค
⭐️ สินิทธา สิ-นิด-ทา ผู้มีความอ่อนโยน
⭐️ สินี สิ-นี หญิงสาวมีผิวขาวงาม
⭐️ สินีนาถ สิ-นี-นาด ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
⭐️ สิราวรรณ สิ-รา-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ
⭐️ สิริกร สิ-หริ-กอน สร้างสิริมงคล
⭐️ สิริกานต์ สิ-หริ-กาน เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รัก
⭐️ สิริกุล สิ-หริ-กุน ตระกูลที่มีสิริมงคล
⭐️ สิรินดา สิ-หริ-นะ-ดา ผู้น้อมไปในสิริมงคล
⭐️ สิรินทร์ สิ-ริน มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
⭐️ สิรินทรา สิ-ริน-ทรา มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
⭐️ สิรินันท์ สิ-หริ-นัน ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
⭐️ สิรินาถ สิ-หริ-นาด มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
⭐️ สิริรัตน์ สิ-หริ-รัด ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
⭐️ สิริวรรณ สิ-หริ-วัน ผู้มีผวิพรรณงดงาม
⭐️ สิรี สิ-รี ศรี เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิรีธร สิ-รี-ทอน ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ
⭐️ สิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
⭐️ สีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
⭐️ สีวิกา สี-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
⭐️ สุกฤตา สุ-กริ-ตา ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส
⭐️ สุกานดา สุ-กาน-ดา หญิงสาวผู้เป็นที่รักและเป็นคนดี
⭐️ สุขทา สุ-ขะ-ทา ผู้ให้ความสุข
⭐️ สุขรดา สุก-ระ-ดา ผู้ยินดีในความสุข
⭐️ สุขิตา สุ-ขิ-ตา ผู้มีความสุข
⭐️ สุคนธา สุ-คน-ทา ผู้มีกลิ่นหอม
⭐️ สุณัฏฐา สุ-นัด-ถา ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
⭐️ สุณิสา สุ-นิ-สา สาวงาม
⭐️ สุดารัตน์ สุ-ดา-รัด นางแก้ว หญิงที่ดีเลิศ หญิงสาวงาม
⭐️ สุดาวรรณ สุ-ดา-วัน หญิงผู้สวยงาม
⭐️ สุทธดา สุด-ทะ-ดา ความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธอร สุด-ทะ-ออน ผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์
⭐️ สุทธันต์ สุด-ทัน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
⭐️ สุทธิกา สุด-ทิ-กา มีความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธิกานต์ สุด-ทิ-กาน มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ
⭐️ สุทธิดา สุด-ทิ-ดา ความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธินีย์ สุด-ทิ-นี ผู้นำผู้บริสุทธิ์
⭐️ สุทธีรา สุด-ที-รา นักปราชญ์ที่ดี
⭐️ สุทัตตา สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี
⭐️ สุทัศนี สุ-ทัด-สะ-นี สวย งาม น่าดู
⭐️ สุทินา สุ-ทิ-นา วันดี วันเป็นสิริมงคล
⭐️ สุธนี สุ-ทะ-นี มีเสียงดี
⭐️ สุธา สุ-ทา ปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์
⭐️ สุธางศุ์ สุ-ทาง รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร
⭐️ สุธางศุ์รัตน์ สุ-ทาง-รัด มุกดา ไข่มุก
⭐️ สุธานิธิ สุ-ทา-นิ-ทิ พระจันทร์
⭐️ สุธารส สุ-ทา-รด น้ำทิพย์ ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา
⭐️
⭐️ สุธารัตน์ สุ-ทา-รัด แก้วบริสุทธิ์
⭐️ สุธาวัลย์ สุ-ทา-วัน ขาวงาม
⭐️ สุธาวี สุ-ทา-วี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี
⭐️ สุธาศิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
⭐️ สุธาสิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
⭐️ สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี หญิงผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
⭐️ สุธิดา สุ-ทิ-ดา สาวงาม ลูกสาวคนดี
⭐️ สุธินี สุ-ทิ-นี นักปราชญ์
⭐️ สุธีกานต์ สุ-ที-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ สุธีธิดา สุ-ที-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
⭐️ สุธีรา สุ-ที-รา นักปราชญ์
⭐️ สุนทรี สุน-ทรี หญิงงาม
⭐️ สุนารี สุ-นา-รี สาวงาม หญิงคนดี
⭐️ สุนิดา สุ-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำมาดี
⭐️ สุนิตย์ สุ-นิด ผู้มีความสม่ำเสมอดี
⭐️ สุนิตยา สุ-นิด-ตะ-ยา ผู้มีความสม่ำเสมอดี
⭐️ สุนิศา สุ-นิ-สา ราตรีอันงดงาม คืนที่ดีงาม
⭐️ สุนีรัตน์ สุ-นี-รัด ผู้นำที่ดี
⭐️ สุรดา สุ-ระ-ดา ผู้ยินดียิ่ง
⭐️ สุรดี สุ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง
⭐️ สุรตา สุ-ระ-ตา ผู้ยินดีอย่างยิ่ง
⭐️ สุรนาถ สุ-ระ-นาด ที่พึ่งของเทวดา ชื่อของพระอินทร์
⭐️ สุรอนงค์ สุ-ระ-อะ-นง นางฟ้า
⭐️ สุรัตนา สุ-รัด-ตะ-นา แก้วที่ดีมีค่า
⭐️ สุรางค์ สุ-ราง ผู้มีร่างกายเป็นทิพย์
⭐️ สุลลิต สุ-ละ-ลิด มีเสน่ห์ยิ่ง งามยิ่ง
⭐️ สุวดี สุ-วะ-ดี มีความดีงาม
⭐️ สุวนันท์ สุ-วะ-นัน ผู้มีความยินดี เพลิดเพลินดี
⭐️ สุวนาถ สุ-วะ-นาด ผู้มีที่พึ่งดี ที่พึ่งที่ดี
⭐️ สุวนี สุ-วะ-นี ผู้นำที่ดี
⭐️ สุวรรณา สุ-วัน-นา ทอง
⭐️ สุวรรณี สุ-วัน-นี ผิวทอง
⭐️ สุวรา สุ-วะ-รา ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ สุวรินทร์ สุ-วะ-ริน จอมสวรรค์
⭐️ สุวัฒนา สุ-วัด-ทะ-นา มีความเจริญรุ่งเรืองดี
⭐️ สุวัลยา สุ-วัน-ละ-ยา เถาวัลย์ที่งดงาม
⭐️ สุวารี สุ-วา-รี น้ำดี น้ำสะอาด
⭐️ สุวีณา สุ-วี-นา พิณที่งดงาม พิณที่ไพเราะ
⭐️ สุวีร์ สุ-วี กล้าหาญยิ่ง
⭐️ สุวีรา สุ-วี-รา กล้าหาญดี
⭐️ เสาวคนธ์ เสา-วะ-คน ของหอม
⭐️ เสาวธาร เสา-วะ-ทาน น้ำหอม
⭐️ เสาวนิต เสา-วะ-นิด ฟังแล้ว
⭐️ เสาวรส เสา-วะ-รด มีรสดี
⭐️ เสาวลักษณ์ เสา-วะ-ลัก เรือนร่างงดงาม มีลักษณะดี
⭐️ แสงแข แสง-แข รัศมีพระจันทร์
⭐️ แสงเทียน แสง-เทียน ความสว่างแต่พอประมาณ
⭐️ หยาดดาว หยาด-ดาว แสงนวลของดวงดาวที่ทอลงมา
⭐️ หยาดเดือน หยาด-เดือน แสงนวลของดวงจันทร์ที่ทอลงมา
⭐️ หยาดตะวัน หยาด-ตะ-วัน ละอองน้ำยามเช้า น้ำค้าง
⭐️ หยาดอรุณ หยาด-อะ-รุน ละอองน้ำยามเช้า น้ำค้าง
⭐️ หรรษวดี หัด-สะ-วะ-ดี หญิงที่ร่าเริง
⭐️ หริกานต์ หะ-หริ-กาน ผู้เป็นที่รักของพระนารายณ์
⭐️ หัทยา หัด-ถะ-ยา หัวใจ
⭐️ หัสยา หัด-สะ-ยา ขบขัน สนุกสนาน
⭐️ หุวันยา หุ-วัน-ยา การร้องเรียก
⭐️ อคิราห์ อะ-คิ-รา แสงอาทิตย์ สวยเด่น
⭐️ อณิษฐา อนิด-ถา เล็กที่สุด
⭐️ อดิวรรณ อะ-ดิ-วัน ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง
⭐️ อดิศา อะ-ดิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อติกานต์ อะ-ติ-กาน เป็นที่รักยิ่ง
⭐️ อธิติยา อะ-ทิ-ติ-ยา สูงส่ง
⭐️ อธิศรี อะ-ทิ-สี เป็นมิ่งขวัญยิ่ง
⭐️ อนงค์นาถ อะ-นง-นาด นางงาม ผู้มีที่พึ่ง
⭐️ อนงค์รตี อะ-นง-ระ-ตี ความรักของกามเทพ
⭐️ อนรรฆวี อะ-นัก-คะ -วี มีค่ามาก
⭐️ อนาวรณ์ อะ-นา-วอน ผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น ปราศจากอันตราย
⭐️ อนาวิลา อะ-นา-วิ-ลา ผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์
⭐️ อนุตตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐยิ่ง
⭐️ อนุตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐ
⭐️ อนุธิดา อะ-นุ-ทิ-ดา ลูกสาวคนเล็ก
⭐️ อนุรดี อะ-นุ-ระ-ดี ความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ
⭐️ อนุสรา อะ-นุด-สะ-รา ระลึกถึง คำนึงถึง
⭐️ อรกานต์ ออ-ระ-กาน งามและน่ารัก
⭐️ อรณัส ออ-ระ-นัด คลื่น ลำธาร
⭐️ อรณา อะ-ระ-นา ออ-ระ-นา ผู้ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรณี ออ-ระ-นี อะ-ระ-นี พระอาทิตย์
⭐️ อรนลิน ออน-นะ-ลิน งามดังดอกบัว
⭐️ อรนันท์ ออ-ระ-นัน งามน่าเพลิดเพลิน
⭐️ อรนาฎ ออ-ระ-นาด หญิงงาม
⭐️ อรนาถ ออ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดี
⭐️ อรนิดา ออน-นิ-ดา หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว
⭐️ อรรวินท์ ออน-ระ-วิน ดอกบัวงาม
⭐️ อรวรรยา ออน-วัน-ยา สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่
⭐️ อรวรา ออน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ อรวินท์ ออ-ระ-วิน ดอกบัวงาม
⭐️ อรสินี ออน-สิ-นี หญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ
⭐️ อรอินทุ์ ออน-อิน พระจันทร์งาม
⭐️ อริยา อะ-ริ-ยา ผู้ดี ผู้ประเสริฐ
⭐️ อริสรา อะ-ริด-สะ-รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
⭐️ อริสา อะ-ริ-สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
⭐️ อรุณรัตน์ อะ-รุน-รัด ความสดใสยามเช้า ความผ่องใสของแสงเงินแสงทอง
⭐️ อรุณลักษณ์ อะ-รุน-ลัก ลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง
⭐️ อรุณวรรณ อะ-รุน-วัน สีอรุณ สีแดงเรื่อๆ สีตะวันแรกขึ้น
⭐️ อลิน อะ-ลิน ผึ้ง
⭐️ อลีนา อะ-ลี-นา ว่องไว
⭐️ อวัศยา อะ-วัด-สะ-ยา หมอก
⭐️ อวิกา อะ-วิ-กา เพชร
⭐️ อศัลยา อะ-สัน-ละ-ยา ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ อักษิกา อัก-สิ-กา มีรัศมีแห่งดวงตา
⭐️ อัครณี อัก-คระ-นี เป็นใหญ่
⭐️ อัครนาฎ อัก-คระ-นาด สาวงามเป็นเลิศ
⭐️ อัครยา อัก-คระ-ยา ประเสริฐสุด
⭐️ อังคณา อัง-คะ-นา ผู้หญิง นาง
⭐️ อังคนา อัง-คะ-นา ผู้หญิง
⭐️ อังควรา อัง-คะ-วะ-รา มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์
⭐️ อังศุนิตย์ อัง-สุ-นิด รัศมีตลอดกาล
⭐️ อังสนา อัง-สะ-นา ดอกประดู่
⭐️ อัณศยา อัน-สะ-ยา อยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง
⭐️ อันติกา อัน-ติ-กา พี่สาวคนโต
⭐️ อันธิยา อัน-ทิ-ยา สมบูรณ์ อิสระ
⭐️ อันนา อัน-นา ข้าว
⭐️ อัยยา ไอ-ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ
⭐️ อัศรี อัด-สะ-รี คมกระบี่
⭐️ อาคิรา อา-คิ-รา พระอาทิตย์
⭐️ อาทิอร อา-ทิ-ออน ลูกสาวคนแรก หญิงผู้เป็นแบบอย่าง
⭐️ อารดา อา-ระ-ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง
⭐️ อารดี อา-ระ-ดี การงดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง
⭐️ อารตี อา-ระ-ตี งดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง
⭐️ อารยา อา-ระ-ยา ผู้ประเสริฐ
⭐️ อารียา อา-รี-ยา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
⭐️ อารีวรรณ อา-รี-วัน ผู้มีความเอื้อเฟื้อ
⭐️ อาศิรา อา-สิ-รา การอวยพร การปรารถนาดี
⭐️ อาศิรี อา-สิ-รี ผู้หวังดี
⭐️ อาสินี อา-สิ-นี หญิงงาม
⭐️ อิกขณา อิก-ขะ-นา เห็นประจักษ์
⭐️ อิกษณา อัก-สะ-นา เห็นประจักษ์
⭐️ อินทิยา อิน-ทิ-ยา นางผู้เป็นเลิศ
⭐️ อินทิรา อิน-ทิ-รา พระนางลักษมี
⭐️ อินทุกร อิน-ทุ-กอน แสงจันทร์
⭐️ อินทุกา อิน-ทุ-กา ดวงจันทร์
⭐️ อิษฎา อิด-สะ-ดา น่าปรารถนา
⭐️ อิษฎาอร อิด-สะ-ดา-ออน นางผู้น่ารัก
⭐️ อิษยา อิด-สะ-ยา ฤดูฝน
⭐️ อิสรีย์ อิด-สะ-รี ความเป็นใหญ่
⭐️ อิสรียะ อิด-สะ-รี-ยะ ความเป็นใหญ่
⭐️ อุนนดา อุน-นะ-ดา สูงเด่น ยิ่งใหญ่
⭐️ อุรณา อุ-ระ-นา เมฆ
⭐️ อุรดี อุ-ระ-ดี แผ่นดิน
⭐️ อุรวี อุ-ระ-วี แผ่นดิน
⭐️ อุรัสยา อุ-รัด-สะ-ยา ลูกสาว
⭐️ อุไรวรรณ อุ-ไร-วัน ผิวทอง
⭐️ อุไรอร อุ-ไร-ออน หญิงมีค่า
⭐️ อุษณิษา อุ-สะ-นิ-สา มงกุฎ
⭐️ อุสรา อุ-สะ-รา พระอาทิตย์
⭐️ ไอริณ ไอ-ริน เกลือสินเธาว์
⭐️ ไอศิกา ไอ-สิ-กา นางผู้เป็นใหญ่
⭐️ กาญจนสุดา กาน-จะ-นะ-สุ-ดา ลูกสาวผู้เปรียบด้วยทอง
⭐️ ขจีเกศ ขะ-จี-เกด ผู้มีผมงาม
⭐️ ขวัญใจ ขวัน-ใจ ยอดดวงใจ หญิงสุดที่รัก
⭐️ ขวัญสุดา ขวัน-สุ-ดา ลูกสาวคนที่รักที่สุด
⭐️ จักษณา จัก-สะ-นา การพูด
⭐️ จุฬาลักษณ์ จุ-รา-ลัก มีลักษณะเลิศ โฉมงาม
⭐️ ยชนา ยด-ชะ-นา การบูชา การให้เกียรติ
⭐️ รจเรข รด-จะ-เรก การขีดเขียน
⭐️ รชนิกร ระ-ชะ-นิ-กอน พระจันทร์
⭐️ รชนิศ รด-ชะ-นิด เจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์
⭐️ รวิชา ระ-วิ-ชา ลูกพระอาทิตย์
⭐️ รัญชนา รัน-ชะ-นา น่ายินดี น่ารัก
⭐️ รัญชิดา รัน-ชิ-ดา น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก
⭐️ ราชาวดี รา-ชา-วะ-ดี ชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก
⭐️ รุ่งรุจี รุ่ง-รุ-จี เริ่มรุ่งเรือง
⭐️ รุจนา รุ-จะ-นา น่ารักน่าชอบใจ
⭐️ รุจยา รุด-จะ-ยา น่ารัก
⭐️ รุจรดา รุด-ระ-ดา รุ่งเรืองและรื่นรมย์
⭐️ รุจรวี รุด-ระ-วี สว่างดุจพระอาทิตย์
⭐️ รุจิกา รุ-จิ-กา มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ
⭐️ รุจิดา รุ-จิ-ดา ความพอใจ ความรุ่งโรจน์
⭐️ รุจิรดา รุ-จิ-ระ-ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
⭐️ รุจิรัตน์ รุ-จิ-รัด งามอย่างประเสริฐ
⭐️ รุจิรางค์ รุ-จิ-ราง มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง
⭐️ รุจิษยา รุ-จิ-สะ-ยา รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก
⭐️ รุจิสา รุ-จิ-สา เจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง
⭐️ รุจีรัตน์ รุ-จี-รัด รัตนะที่งาม
⭐️ ลูกขวัญ ลูก-ขวัญ ลูกคนที่รักมากที่สุด
⭐️ วชิรญาณ์ วะ-ชิ-ระ-ยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
⭐️ วณิชชา วะ-นิด-ชา การค้าขาย
⭐️ วทัญญา วะ-ทัน-ยา ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทาน
⭐️ วรนุช วอ-ระ-นุด นางงาม
⭐️ วรรณชนา วัน-ชะ-นา หนังสือร้อยกรอง
⭐️ วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ
⭐️ วรัญชลี วะ-รัน-ชะ-ลี การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง
⭐️ วรัญญา วะ-รัน-ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วัชรียา วัด-ชะ-รี-ยา เพชร
⭐️ วัชรีวรรณ วัด-ชะ-รี-วัน ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร
⭐️ วิจิตรา วิ-จิด-ตรา งามหยดย้อย
⭐️ วิชชาพร วิ-ชา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ ความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วิชชุดา วิด-ชุ-ดา สายฟ้า ประดุจสายฟ้า แสงไฟ
⭐️ วิชชุตา วิด-ชุ-ตา ประดุจสายฟ้า แสงไฟ
⭐️ วิชญาดา วิด-ชะ-ยา-ดา ผู้ฉลาด
⭐️ วิชยา วิ-ชะ-ยา ชัยชนะ
⭐️ วิชิดา วิ-ชิ-ดา ผู้ชนะแล้ว
⭐️ วิชิตา วิ-ชิ-ตา ผู้ชนะแล้ว
⭐️ วิชุดา วิ-ชุ-ดา แสงไฟ สายฟ้า
⭐️ วิญญู วิน-ยู ผู้รู้แจ้ง
⭐️ วิรชา วิ-ระ-ชา ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ วิรัญชนา วิ-รัน-ชะ-นา เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง
⭐️ ศจี สะ-จี ชายาพระอินทร์ ผู้มีความงาม
⭐️ ศรีชนก สี-ชะ-นก มิ่งขวัญของบิดา
⭐️ ศศิชา สะ-สิ-ชา เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
⭐️ ศัญชนี สัน-ชะ-นี สายธนู
⭐️ ศิรัญญา สิ-รัน-ยา ยอดแห่งความรู้
⭐️ ศุจินทรา สุ-จิน-ทรา ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด
⭐️ ศุจินธรา สุ-จิน-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
⭐️ ศุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
⭐️ โศจยา โส-จะ-ยา ผู้มีความงาม
⭐️ โศจิรัตน์ โส-สิ-รัด สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
⭐️ สรชา สอ-ระ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรสิชา สอ-ระ-สิ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรัญญา สะ-รัน-ยา ผู้รู้เรื่องลูกศร
⭐️ สรัลชนา สะ-รัน-ชะ-นา คนผู้ซื่อตรง
⭐️ สรัลนุช สะ-รัน-นุด ผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง
⭐️ สริลนุช สะ-ริน-นุด หญิงผู้ซื่อตรง
⭐️ สโรชา สะ-โร-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สโรชินี สะ-โร-ชิ-นี เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สัญจิตา สัน-จิ-ตา สะสม รวบรวม
⭐️ สารนิจ สา-ระ-นิด มีสาระเนืองนิจ
⭐️ สารนิช สา-ระ-นิด มีสาระเป็นของตนเอง มีแก่นสารนิรันดร
⭐️ สิริกัญญา สิ-หริ-กัน-ยา สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิรินุช สิ-หริ-นุด สาวผู้มีสิริมงคล
⭐️ สุจารี สุ-จา-รี ผู้มีความประพฤติดี
⭐️ สุจิณณา สุ-จิน-นา ผู้ประพฤติดีแล้ว
⭐️ สุจินนา สุ-จิน-นา ความบริสุทธิ์
⭐️ สุจิรา สุ-จิ-รา ยืนยาวยิ่ง
⭐️ สุชญา สุ-ชะ-ยา ผู้รู้ดี
⭐️ สุชัจจ์ สุ-ชัด ผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี
⭐️ สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
⭐️ สุชาดา สุ-ชา-ดา ผู้มีชาติกำเนิดดี
⭐️ สุชานรี สุ-ชา-นะ-รี สตรีผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชานันท์ สุ-ชา-นัน มีกำเนิดดี เกิดมาดี
⭐️ สุชานาฎ สุ-ชา-นาด หญิงสาวผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชานาถ สุ-ชา-นาด ผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง
⭐️ สุชานุช สุ-ชา-นุด หญิงสาวผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชารี สุ-ชา-รี หญิงที่รัก
⭐️ สุชาวดี สุ-ชา-วะ-ดี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชาวลี สุ-ชา-วะ-ลี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชิรา สุ-ชิ-รา ผู้เชี่ยวชาญ
⭐️ สุชีรา สุ-ชี-รา ผู้เชี่ยวชาญ
⭐️ สุทธญาณ์ สุด-ทะ-ยา มีความรู้อันบริสุทธิ์
⭐️ สุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
⭐️ สุทธิฉันท์ สุด-ทิ-ฉัน มีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์
⭐️ สุทัชชา สุ-ทัด-ชา ผู้ให้สิ่งดี
⭐️ สุรนุช สุ-ระ-นุด หญิงสาวผู้กล้าหาญ สาวสวรรค์
⭐️ สุวชา สุ-วะ-ชา ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ สุวิชญา สุ-วิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งดี
⭐️ สุวิชาดา สุ-วิ-ชา-ดา เกิดมาดียิ่ง
⭐️ หวานชื่น หวาน-ชื่น งดงาม น่าชื่นใจ
⭐️ หาญฤดี หาน-รึ-ดี ผู้มีจิตใจกล้าหาญ
⭐️ หาญฤทัย หาน-รึ-ไท ผู้มีจิตใจกล้าหาญ
⭐️ หาญวดี หาน-วะ-ดี หญิงผู้มีความกล้า
⭐️ หาญสุดา หาน-สุ-ดา หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ หิรัญญา หิ-รัน-ยา เงินทอง
⭐️ อจลญา อะ-จะ-ละ-ยา มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน
⭐️ อจลา อะ-จะ-ลา ไม่หวั่นไหว มั่นคง
⭐️ อชรายุ อะ-ชะ-รา-ยุ อายุยืน ไม่แก่
⭐️ อชิรญา อะ-ชิ-ระ-ยา รู้รวดเร็ว
⭐️ อชิรญาณ์ อะ-ชิ-ระ-ยา มีญาณอันรวดเร็ว
⭐️ อโณชา อะ-โน-ชา ต้นอังกาบ
⭐️ อติญา อะ-ติ-ยา พิเศษ
⭐️ อตินุช อะ-ติ-นุด หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อธิชา อะ-ทิ-ชา เกิดมายิ่งใหญ่
⭐️ อนัญญา อะ-นัน-ยา เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง
⭐️ อนัญลักษณ์ อะ-นัน-ยะ-ลัก มีลักษณะเป็นหนึ่ง ลักษณะไม่เหมือนใคร
⭐️ อนันตญา อะ-นัน-ตะ-ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
⭐️ อรกช ออ-ระ-กด งามดุจดอกบัว
⭐️ อรกัญญา ออ-ระ-กัน-ยา หญิงงาม
⭐️ อรจิรา ออน-จิ-รา งามตลอดกาลนาน
⭐️ อรชา ออ-ระ-ชา นางผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรณัญช์ ออ-ระ-นัน ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ
⭐️ อรณิช ออ-ระ-นิด สตรีผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรณิชา ออ-ระ-นิ-ชา สตรีผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรนิช ออ-ระ-นิด งามชั่วนิรันดร
⭐️ อรนุช ออ-ระ-นุด หญิงงาม
⭐️ อรัญญา อะ-รัน-ยา ป่า
⭐️ อรุชิดา อะ-รุ-ชิ-ดา เครื่องหมายแห่งความชนะ
⭐️ อโรชา อะ-โร-ชา ไร้โรค
⭐️ อักษรจัญจ์ อัก-สอ-ระ-จัน คล่องเชิงเขีบน
⭐️ อักษรจัณ อัก-สอน-จัน คล่องเชิงเขียน
⭐️ อัครชา อัก-คระ-ชา เกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว
⭐️ อัจจนา อัด-จะ-นา นับถือ บูชา
⭐️ อัจฉรา อัด-ฉะ-รา นางฟ้า
⭐️ อัจฉริยา อัด-ฉะ-ริ-ยา ผู้มีความอัศจรรย์
⭐️ อัญชเกศ อัน-ชะ-เกด ผมดำสลวย
⭐️ อัญชนา อัน-ชะ-นา สตรี
⭐️ อัญชนี อัน-ชะ-นี สตรี
⭐️ อัญชลี อัน-ชะ-ลี ไหว้
⭐️ อัญชลีกร อัน-ชะ-ลี-กอน ทำการไหว้
⭐️ อัญชสา อัน-ชะ-สา จริงแท้ รวดเร็ว
⭐️ อัญชิษฐา อัน-ชิด-ถา รุ่งโรจน์ยิ่ง
⭐️ อัญชีรา อัน-ชี-รา มะเดื่อ
⭐️ อาจรีย์ อา-จะ-รี อาจารย์
⭐️ อิชยา อิด-ชะ-ยา ครู การบูชา
⭐️ อุตรานุช อุด-ตะ-รา-นุด หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม
⭐️ อุรชา อุ-ระ-ชา ลูกสาว
⭐️;

วิเคราะห์ชื่อกับวันเกิด ดวงชื่อจริง


เลือกวันเกิด :-- ค้นหาชื่อมงคลตามวันเกิด --


ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันเสาร์
ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันเสาร์

รวมชื่อเล่น

ชื่อล่าสุด : +ภาณุศิษฏ์ +นันทาศิริ..... +เกียติศักดิ์ +กิตติโชติ +นันทาศิริ..... +พรชัย +ทิพยดา +ยศธน +ณภัสกร +วรันธรณ์
+ดวงวันนี้ของคนชื่อศิวกานต์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อวชิรวิชญ์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อพรชัย +ดวงวันนี้ของคนชื่อภัทรนรินทร์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อวรรณวษา
+เนื้อคู่ของคนชื่อเอวารินทร์. +เนื้อคู่ของคนชื่อชัยพัทร์อัฑฒ์ +เนื้อคู่ของคนชื่อลลณา +เนื้อคู่ของคนชื่อแก้วเกล้า +เนื้อคู่ของคนชื่อพิชญ์ธวà +เนื้อคู่ของคนชื่อโอสธีทัศน์ +เนื้อคู่ของคนชื่อโสภารัตน์ +เนื้อคู่ของคนชื่อวชิรวัตติ์ +เนื้อคู่ของคนชื่อกุ้ง
-- ชื่อมงคลสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืน [1] --

ทำนายฝันCopyright 2024 | 17 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007 | MORE

Contacts email : [email protected] && FB ::https://m.me/flashminidotcom

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

-- ❤️ เว็บนี้สร้างขึ้นมา 17 ปีแล้ว ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม ขอบคุณครับ :)
❤️ เริ่มต้นจากเว็บฟรีโฮมเพจ Geocities ย้ายมาสร้างเว็บส่วนตัว แชร์ผลงานแอปเกมเล็กๆ จากโปรแกรม Macromedia Flash จนถึงเรียนรู้การสร้างเว็บด้วย Html แบบง่ายๆ จนเป็นระบบ PHP เวลาผ่านไปในยุค Hi5 เราก็จัดทำของแจกสกินกตแต่งเว็บและอืนๆ เคยมีระบบเว็บบอร์ด ดวง ทำนาย เลขเด็ด เรื่องน่ารู้ต่างๆมากมาย และมามาถึงยุคโซเชียล FACEBOOK ,TIKTOK ,YOUTUBE,TWITTER เราจะนำเสนอข่าวสารข้อมูลให้ทันสมัยตลอดไป

** หากท่านพบปัญหาหรือต้องการให้ลบข้อมูล กรุณาแจ้งได้ที่เฟสบู๊ค ​ https://m.me/flashminidotcom หรือ อีเมล์ [email protected] (บางหน้าจะมีปุ่มแจ้งลบข้อมูล ท่านสามารถกดแจ้งลบเองได้เลยค่ะ)