ชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิด วันอังคาร

⭐️ จตุภัทร จะ-ตุ-พัด เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง
⭐️ จตุภูมิ จะ-ตุ-พูม สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ
⭐️ จตุรพร จะ-ตุ-ระ-พอน พร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
⭐️
⭐️ จตุรภัทร จะ-ตุ-ระ-พัด ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ หรือ อายุ วิทยา ยศ พละ
⭐️ จรณ์ จอน ความประพฤติดี
⭐️ จรณบูรณ์ จะ-ระ-นะ-บูน ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
⭐️ จรณะ จะ-ระ-นะ ความประพฤติ
⭐️ จรณินท์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
⭐️ จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
⭐️ จรัล จะ-รัน เที่ยวป่า
⭐️ จรัลรมย์ จะ-รัน-รม เที่ยวป่าอย่างมีความสุข
⭐️ จรายุทธ จะ-รา-ยุด อาวุธของคนจร อาวุธของคนเดินทาง
⭐️ จรินทร์ จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
⭐️ จรินทร จะ-ริน-ทอน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
⭐️ จริม จะ-ริม ภายหลัง เล็ก น้อง
⭐️ จรูญ จะ-รูน รุ่งเรือง งดงาม
⭐️ จรูญพันธุ์ จะ-รูน-พัน มีความผูกพันที่ดีงาม
⭐️ จเร จะ-เร ผู้เร่งรีบ ผู้ตรวจ ผู้ดูแล
⭐️ จอมเดช จอม-เดด ผู้มีอำนาจสูงสุด
⭐️ จันทร์ไชย จัน-ไช ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น
⭐️ จันทรานนท์ จัน-ทรา-นน มีหน้าผุดผ่อง
⭐️ จาตุรนต์ จา-ตุ-รน เจ้าแห่งโลก
⭐️ จารุเดช จา-รุ-เดด มีเดชงดงาม
⭐️ จารุพิชญ์ จา-รุ-พิด นักปราชญ์ผู้สง่างาม
⭐️ จารุวัฒน์ จา-รุ-วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
⭐️ จารุวิทย์ จา-รุ-วิด มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
⭐️ จำเนียม จำ-เนียม รู้จักประมาณตัว ประพฤติตนพอสถานะ
⭐️ จำรูญ จำ-รูน รุ่งเรือง งาม
⭐️ จำเริญ จำ-เริน เติบโต งอกงาม
⭐️ จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว
⭐️ จิณณทัต จิน-นะ-ทัด ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
⭐️ จิณณธรรม จิน-นะ-ทำ ประพฤติธรรม
⭐️ จิณณวัตร จิน-นะ-วัด ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
⭐️ จิณณะ จิน-นะ ประพฤติแล้ว
⭐️ จิณพรต จิน-พะ-รด ประพฤติดี
⭐️ จิต จิด ใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก
⭐️ จิตติพัฒน์ จิด-ติ-พัด เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
⭐️ จิตบุณย์ จิ-ตะ-บุน มีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้ว มีใจดีงาม
⭐️ จิตร จิด การวาดเขียน ระบายสี งดงามประณีต
⭐️ จิตรเทพ จิด-ตระ-เทบ เทวดาผู้งดงาม
⭐️ จิตรภณ จิด-ตระ-พน ดูดดี พูดไพเราะ
⭐️ จิตรภาณุ จิด-พา-นุ มีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์
⭐️ จิตรายุธ จิด-ตรา-ยุด มีอาวุธต่างๆ
⭐️ จิตริน จิด-ริน นักวาด ศิลปิน
⭐️ จิรชีพ จิ-ระ-ชีบ มีชีวิตนาน อายุยืน
⭐️ จิรโชติ จิ-ระ-โชด ความรุ่งเรือง
⭐️ จิรฐา จิ-ระ-ถา ฐานะที่มั่นคง
⭐️ จิรณัฐ จิ-ระ-นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
⭐️ จิรเดช จิ-ระ-เดด หมอที่ยั่งยืน
⭐️ จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
⭐️ จิรนนท์ จิ-ระ-นน ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน
⭐️ จิรนันท์ จิ-ระ-นัน มีผู้ชื่นชมยินดี
⭐️ จิรพนธ์ จิ-ระ-พน เป็นที่รักที่ผูกพันนาน
⭐️ จิรพัฒน์ จิ-ระ-พัด ความเจริญรุ่งเรือง
⭐️ จิรโพธิ จิ-ระ-โพด มีความรู้ตลอดกาลนาน
⭐️ จิรภัทร จิ-ระ-พัด ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
⭐️ จิรเมธ จิ-ระ-เมด มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
⭐️ จิรยุทธ จิ-ระ-ยุด การรบที่ยาวนาน
⭐️ จิรวิน จิ-ระ-วิน ผู้มีอายุยืนยาว
⭐️ จิระเดช จิ-ระ-เดด มีอำนาจตลอดกาล
⭐️ จิระนันท์ จิ-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
⭐️ จิระพันธ์ จิ-ระ-พัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน
⭐️ จิรัฎฐ์ จิ-รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
⭐️ จิรันดน์ จิ-รัน ใหม่ อยู่นาน
⭐️ จิรายุ จิ-รา-ยุ มีอายุยืน
⭐️ จิรายุทธ จิ-รา-ยุด รบนาน
⭐️ จีรณะ จี-ระ-นะ ประพฤติแล้ว
⭐️ จีรนันท์ จี-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
⭐️ จีรยุทธ จี-ระ-ยุด รบที่ยาวนาน
⭐️ จุฑาธช จุ-ทา-ทด ยอดธง
⭐️ จุฑาวุธ จุ-ทา-วุด มีจุกเป็นอาวุธ
⭐️ จุมพล จุม-พน ผู้เป็นใหญ่
⭐️ จุลปรีชา จุน-ละ-ปรี-ชา ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก
⭐️ จุลินทร์ จุ-ลิน ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
⭐️ เจตน์ เจด ความคิด ความตั้งใจ
⭐️ เจตนิพัทธ์ เจด-นิ-พัด มีความคิดมั่นคง
⭐️ เจตพล เจด-พน มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง
⭐️ เจนจบ เจน-จบ ชำนาญ รอบรู้
⭐️ เจนธรรม เจน-ทัม ผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม
⭐️ เจริญวิทย์ จะ-เริน-วิด เจริญด้วยความรู้
⭐️ เจียมพจน์ เจียม-พด รู้จักประมาณคำพูด
⭐️ ฉัตรบรรณ ฉัด-ตะ-บัน ต้นตีนเป็ด ชนิดไม้ใหญ่
⭐️ ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ให้ความพอใจ
⭐️ ฉันทพล ฉัน-ทะ-พน มีพลังคือความพอใจ
⭐️ ฉันทพัฒน์ ฉัน-ทะ-พัด เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
⭐️ ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
⭐️ ฉินนรณ ฉิน-นะ-รน ตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ
⭐️ ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
⭐️ ชญานิน ชะ-ยา-นิน นักปราชญ์
⭐️ ชฎาธร ชะ-ดา-ทอน พระศิวะ
⭐️ ชฎายุ ชะ-ดา-ยุ ลูกแห่งครุฑ
⭐️ ชนจันทร์ ชะ-นะ-จัน ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน เด่นกว่าคนอื่น
⭐️
⭐️ ชนเทพ ชน-เทบ พระราชา
⭐️ ชนน ชะ-นน การเกิด เชื้อสาย
⭐️ ชนนน ชะ-นะ-นน การสืบเชื้อสาย
⭐️ ชนมภูมิ ชน-มะ-พูม บ้านเกิด ภูมิลำเนา
⭐️ ชนวีร์ ชะ-นะ-วี ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนะวรรณ ชะ-นะ-วัน ผิวพรรณแห่งคน คนผู้มีผิวพรรณสวย
⭐️ ชนัญญู ชะ-นัน-ยู ผู้รู้จักคน
⭐️ ชนัดพล ชะ-นัด-พน เป็นกำลังของหมู่ชน
⭐️ ชนัต ชะ-นัด ฝูงชน ประชากร
⭐️ ชนัตร ชะ-นัด ร่ม ร่มกันแดด
⭐️ ชนันธร ชะ-นัน-ทอน ค้ำจุนคน
⭐️ ชนาธิป ชะ-นา-ทิบ ที่พึ่งแห่งตน คือพระราชา
⭐️ ชนานันท์ ชะ-นา-นัน ยินดีในหมู่คน
⭐️ ชนิตพล ชะ-นิด-ตะ-พน ให้เกิดพลัง
⭐️ ชนิตร์นันท์ ชะ-นิด-นัน แหล่งกำเนิดความยินดี
⭐️ ชนิตว์ ชะ-นิด ผู้ให้กำเนิด
⭐️ ชนินทร์ ชะ-นิน เป็นใหญ่ในหมู่ชน
⭐️ ชนุดม ชะ-นุ-ดม คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
⭐️ ชนุดร ชะ-นุ-ดอน คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
⭐️ ชนุตต์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
⭐️ ชนุตม์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
⭐️ ชนุตร์ ชะ-นุด คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
⭐️ ชโนดม ชะ-โน-ดม คนที่สูงสุด
⭐️ ชโนทัย ชะ-โน-ไท ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ ชมชาญ ชม-ชาน รื่นเริง
⭐️ ชยณัฐ ชะ-ยะ-นัด ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ชยทัต ชะ-ยะ-ทัด ให้ชัยชนะ
⭐️ ชยธร ชะ-ยะ-ทอน ทรงชัย
⭐️ ชยพล ชะ-ยะ-พน มีพลังคือชัยชนะ
⭐️ ชยพัทธ์ ชะ-ยะ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
⭐️ ชยรพ ชะ-ยะ-รบ เสียงร้อยด้วยชัยชนะ เสียงแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยันต์ ชะ-ยัน ผู้ชนะ
⭐️ ชยานันต์ ชะ-ยา-นัน มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
⭐️ ชยานันท์ ชะ-ยา-นัน ยินดีในชัยชนะ
⭐️ ชยาวุธ ชะ-ยา-วุด มีชัยชนะเป็นอาวุธ
⭐️ ชยิน ชะ-ยิน ชัยชนะ
⭐️ ชยุต ชะ-ยุด รุ่งเรือง
⭐️ ชยุตม์ ชะ-ยุด มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
⭐️ ชโยดม ชะ-โย-ดม มีชัยอันอุดม
⭐️ ชลชาติ ชน-ละ-ชาด น้ำ
⭐️ ชลธร ชน-ละ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล เมฆฝน
⭐️ ชลธี ชน-ละ-ที ทะเล
⭐️ ชลัช ชะ-ลัด เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
⭐️ ชลันธร ชะ-ลัน-ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร
⭐️ ชลัมพล ชะ-ลัม-พน ลำธาร
⭐️ ชลิต ชะ-ลิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว
⭐️ ชวนันท์ ชะ-วะ-นัน ยินดีในเชาว์ปัญญา
⭐️ ชวรัตน์ ชะ-วะ-รัด มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ
⭐️ ชวโรจน์ ชะ-วะ-โรด รุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชวลิต ชะ-วะ-ลิด รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
⭐️ ชวัล ชะ-วัน ส่องแสง รุ่งเรือง
⭐️ ชวัลวิทย์ ชะ-วัน-วิด มีความรู้รุ่งเรือง
⭐️ ชวิน ชะ-วิน มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง
⭐️ ชวินทร์ ชะ-วิน มีเชาวน์เป็นใหญ่
⭐️ ชวินบุตร ชะ-วิน-บุด ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชโวทัย ชะ-โว-ไท ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชัชชัย ชัด-ไช ชัยชนะของนักรบ
⭐️ ชัชนันท์ ชัด-ชะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
⭐️ ชัชพร ชัด-ชะ-พอน นักรบผู้ประเสริฐ
⭐️ ชัชพล ชัด-ชะ-พน กำลังแห่งนักรบ
⭐️ ชัชรินทร์ ชัด-ชะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ ผู้ชนะ
⭐️ ชัชฤทธิ์ ชัด-ชะ-ริด ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
⭐️ ชัชลี ชัด-ชะ-ลี นักรบ
⭐️ ชัชวาลย์ ชัด-ชะ-วาน รุ่งเรือง
⭐️ ชัพวิชญ์ ชับ-พะ-วิด มีความรู้ฉับไว
⭐️ ชัยธวัช ไช-ทะ-วัด ผู้นำแห่งชัยชนะ
⭐️ ชัยนันท์ ไช-ยะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
⭐️ ชัยพร ไช-ยะ-พอน ชัยชนะที่ดีงาม
⭐️ ชัยโรจน์ ไช-ยะ-โรด ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
⭐️ ชัยวิชญ์ ไช-ยะ-วิด ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ชัยวุฒิ ไช-ยะ-วุด เจริญด้วยชัยชนะ
⭐️ ชาญชัย ชาน-ชัย ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
⭐️ ชาตพล ชา-ตะ-พน ผู้กำลังแข็ง
⭐️ ชาตวิทย์ ชา-ตะ-วิด เกิดความรู้
⭐️ ชาตเวท ชา-ตะ-เวท เปลวไฟ
⭐️ ชาติอาชาไนย ชาด-อา-ชา-ไน ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ
⭐️ ชานน ชา-นน รู้ ความรู้
⭐️ ชานนท์ ชา-นน เพลิดเพลินยินดีในความรู้
⭐️ ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด อยู่กับความเจริญ
⭐️ ชิตวร ชิ-ตะ-วอน มีชัยอันประเสริฐ
⭐️ ชิติพัทธ์ ชิ-ติ-พัด เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
⭐️ ชินดนัย ชิน-ดะ-ไน บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ พุทธบุตร
⭐️
⭐️ ชินธรรม ชิน-นะ-ทำ คำสอนของพระมหาวีระ
⭐️ ชินบุตร ชิน-นะ-บุด บุตรแห่งพระพุทธเจ้า
⭐️ ชินาธิป ชิ-นา-ทิบ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
⭐️ ชีวันธร ชี-วัน-ทอน มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต
⭐️ ชีวานนท์ ชี-วา-นน ผู้มีชีวิตเป็นสุข
⭐️ ชุติเดช ชุ-ต-เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
⭐️ ชุติเทพ ชุ-ติ-เทบ เทวดาผู้รุ่งเรือง
⭐️ ชุติพนธ์ ชุ-ติ-พน เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
⭐️ ชุติวัต ชุ-ติ-วัด ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ โชติภณ โช-ติ-พน รุ่งโรจน์ด้วยการพูด
⭐️ ไชยภพ ไช-ยะ-พบ ผู้มีพบอันประเสริฐ
⭐️ ไชยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด มีความเจริญอันประเสริฐ
⭐️ ญาณธร ยา-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
⭐️ ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด เจริญด้วยความรู้
⭐️ ญาณภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
⭐️ ญาณโรจน์ ยา-นะ-โรด รุ่งเรืองด้วยความรู้
⭐️ ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด มีความรู้ประเสริฐสุด
⭐️ ญาณวุฒิ ยา-นะ-วุด เจริญด้วยความรู้
⭐️ ญาณัช ยา-นัด เกิดมาเพื่อความรู้
⭐️ ญาณัท ยา-นัด ผู้ให้ความรู้
⭐️ ญาณันธร ยา-นัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
⭐️ ญาณาธร ยา-นา-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
⭐️ ญาณาธิป ยา-นา-ทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้
⭐️ ญาโณทัย ยา-โน-ไท รุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
⭐️ ญานภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
⭐️ ญานุจจัย ยา-นุด-ไจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก
⭐️ ฐปนนท์ ถะ-ปะ-นน มีความพอใจที่ตั้งมั่น
⭐️ ฐานพัฒน์ ถา-นะ-พัด มีฐานะเจริญ
⭐️ ฐานยิน ถา-ยิน ผู้ดำรงอยู่นาน ผู้มั่นคง
⭐️ ฐานันดร ถา-นัน-ดอน ตำแหน่ง
⭐️ ฐานุตม์ ถา-นุด มีตำแหน่งสูงสุด
⭐️ ฐิตวัฒน์ ถิ-ตา-วัด มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว
⭐️ ฐิติ ถิ-ติ การดำรงอยู่ ความมั่นคง
⭐️ ฐิตินันท์ ถิ-ติ-นัน มีความชื่นชมยินดีในชีวิต
⭐️ ฐิติภัทร ถิ-ติ-พัด ความเจริญที่ถาวร
⭐️ ฐิติวัฒน์ ถิ-ติ-วัด เจริญและมีความมั่นคง
⭐️ ฐิติวุฒิ ถิ-ติ-วุด มีความเจริญมั่นคงตลอดไป
⭐️ ฐีรวัฒน์ ถี-ระ-วัด มีความเจริญตลอดไป
⭐️ ณฏฐพล นัด-ถะ-ทะ-พน กำลังของนักปรายชญ์
⭐️ ณฐพร นะ-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณพิชญ์ นะ-พิด นักปราชญ์
⭐️ ณภัทร นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
⭐️ ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
⭐️ ณัชพล นัด-ชะ-พน มีพลังของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐชัย นัด-ถะ-ไช ความชนะของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐพล นัด-ถะ-พน พลังของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐวี นัด-ถะ-วี ผู้มีความฉลาด
⭐️ ณัฐ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฐชนน นัด-ชะ-นน เกิดมาเป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐดนัย นัด-ดะ-ไน บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐธัญ นัด-ทัน ปราชญ์ผู้โชคดี
⭐️ ณัฐนนท์ นัด-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนัย นัด-ถะ-ไน อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐปธาน นัด-ปะ-ทาน นักปราชญ์ ผู้มีความเพียร
⭐️ ณัฐปพน นัด-ปะ-พน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ณัฐพนธ์ นัด-ถะ-พน ผูกพันกับนักปราชญ์
⭐️ ณัฐพล นัด-ถะ-พน พลังแห่งนักปราชญ์
⭐️ ณัฐพัชร์ นัด-ถะ-พัด มีความรู้ดุจเพชร
⭐️ ณัฐพัฒน์ นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
⭐️ ณัฐพันธ์ นัด-ถะ-พัน ตระกูลของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐภัทร นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ ณัฐภูมิ นัด-ถะ-พูม นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
⭐️ ณัฐภูมินทร์ นัด-ถะ-พู-มิน เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน
⭐️ ณัฐรณ นัด-ถะ-รน การรบของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรัช นัด-ถะ-รัด สมบัติของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรัชต์ นัด-ถะ-รัด มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
⭐️ ณัฐรัตน์ นัด-ถะ-รัด ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ ณัฐวร นัด-ถะ-วอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
⭐️ ณัฐวัฒน์ นัด-ถะ-วัด ความเจริญของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวัตร นัด-ถะ-วัด ความประพฤติของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวิโรจน์ นัด-ถะ-วิ-โรด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ณัฐวุฒิ นัด-ถะ-วุด ผู้เจริญด้วยความรู้
⭐️ ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
⭐️ ดนุเดช ดะ-นุ-เดด มีเดชเป็นของตน
⭐️ ดนุนันท์ ดะ-นุ-นัน มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
⭐️ ดรณ์ ดอน การข้ามพ้นทุกข์
⭐️ ดรัณ ดะ-รัน การข้าม เรือหรือแพ
⭐️ ดรัณภพ ดะ-รัน-พบ ข้ามความทุกข์ในโลกได้
⭐️ ดลยุทธ์ ดน-ละ-ยุด การยุทธแห่งมือคือการตบมือ
⭐️ ดลฤทธิ์ ดน-ริด บันดาลให้เกิดฤทธิ์
⭐️ ดิตถ์ ดิด ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ
⭐️ เดชทัต เด-ชะ-ทัด ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
⭐️ เดชาธร เด-ชา-ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
⭐️ เด่นภูมิ เด่น-พูม มีภูมิดีเด่น
⭐️ ตนุภัทร ตะ-นุ-พัด ดีงามด้วยตนเอง
⭐️ ตรัณ ตะ-รัน การข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น
⭐️ ตรัย ไตร สาม
⭐️ ตรัยรัตน์ ตรัย-รัด แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
⭐️ ตรินัยน์ ตริ-ไน มีสามตา
⭐️ ตรีภพ ตรี-พบ ผู้ครองภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล
⭐️ ตฤณ ตริน หญ้า
⭐️ ตาณ ตาน ที่พึ่ง ป้องกันภัย
⭐️ ติณณ์ ติน ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
⭐️ ติณณภพ ติน-นะ-พบ ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
⭐️ ตีรณ ตี-รน ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
⭐️ ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
⭐️ เตชธรรม เต-ชะ-ทำ มีความดีเป็นเดช มีเดชคือความดี
⭐️ เตชน์ เตด ว่องไว ฉลาด ลูกศร
⭐️ เตชภณ เต-ชะ-พน พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ
⭐️ เตชิต เต-ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ เตชินท์ เต-ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
⭐️ เตโชดม เต-โช-ดม มีเดชสูงสุด
⭐️ เตวิช เต-วิด มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
⭐️ โตยธร โต-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล
⭐️ ไตรภพ ไตร-พบ สามโลก
⭐️ ถนิต ถะ-นิด เสียงฟ้าคำรณ
⭐️ ถิร ถิ-ระ มั่นคง
⭐️ ถิรเจตน์ ถิ-ระ-เจต มีเจตนามั่นคง
⭐️ ถิรนัย ถิ-ระ-ไน มีนโยบายมั่นคง
⭐️ ถิรพุทธิ์ ถิ-ระ-พุด มีความรู้มั่นคง
⭐️ ถิรมน ถิ-ระ-มน มีใจมั่นคง
⭐️ ถิรวิทย์ ถิ-ระ-วิด มีความรู้มั่นคง
⭐️ ทนุธรรม ทะ-นุ-ทำ รักษาความดี
⭐️ ทยุต ทะ-ยุด สว่างไสว
⭐️ ทวีเดช ทะ-วี-เดช ผู้มีอำนาจมากขึ้น
⭐️ ทวีรัชต์ ทะ-วี-รัด สมบัติมาก
⭐️ ทวีรัฐ ทะ-วี-รัด สองเมือง สองแคว้น
⭐️ ทัณฑธร ทัน-ทะ-ทอน ผู้พิพากษา
⭐️ ทัตเทพ ทัด-เทบ เทพประทาน
⭐️ ทัตธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
⭐️ ทัตพล ทัด-พน มีพลัง
⭐️ ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
⭐️ ทิฐิพล ทิ-ติ-พน ทหารที่มีความทนง
⭐️ ทินภัทร ทิน-นะ-พัด วันที่เป็นสิริมงคล
⭐️ ทิวัตถ์ ทิ-วัด มีความสำเร็จเป็นเลิศ
⭐️ ทีปต์ ทีบ รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
⭐️ เทพทัต เทพ-พะ-ทัด ผู้ที่เทวดาประทานมา
⭐️ ธชรัฐ ทะ-ชะ-รัด เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
⭐️ ธนชัย ทะ-นะ-ไช ชนะด้วยทรัพย์
⭐️ ธนชาติ ทะ-นะ-ชาด ตระกูลเศรษฐี
⭐️ ธนชิต ทะ-นะ-ชิด ชนะด้วยทรัพย์
⭐️ ธนโชติ ทะ-นะ-โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนดล ทะ-นะ-ดน บันดาลทรัพย์
⭐️ ธนเดช ทะ-นะ-เดด มีทรัพย์เป็นอำนาจ
⭐️ ธนทรัพย์ ทะ-นะ-ซับ ทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนทัต ทะ-นะ-ทัด มีทรัพย์
⭐️ ธนธรณ์ ทะ-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี
⭐️ ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ยินดีในทรัพย์
⭐️ ธนบดี ทะ-นะ-บอ-ดี เจ้าของทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนบูรณ์ ทะ-นะ-บูน เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนพนธ์ ทะ-นะ-พน รวบรวมทรัพย์สิน
⭐️ ธนพล ทะ-นะ-พน มีกำลังเป็นทรัพย์
⭐️ ธนภัทร ทะ-นะ-พัด ดีงามด้วยทรัพย์ เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
⭐️ ธนวรรธน์ ทะ-นะ-วัด ความเจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนวัชร์ ทะ-นะ-วัด มีเพชรเป็นสมบัติ
⭐️ ธนวัฒน์ ทะ-นะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนวัต ทะ-นะ-วัด มีทรัพย์
⭐️ ธนวันต์ ทะ-นะ-วัน มีทรัพย์
⭐️ ธนวิชญ์ ทะ-นะ-วิด มีความรู้เรื่องทรัพย์
⭐️ ธนวิทย์ ทะ-นะ-วิด รู้เรื่องทรัพย์
⭐️ ธนวินท์ ทะ-นะ-วิน ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
⭐️ ธนวุฒิ ทะ-นะ-วุด เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนะดี ทะ-นะ-ดี ทรัพย์ดี
⭐️ ธนัช ทะ-นัด เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
⭐️ ธนัชชัย ทะ-นัด-ไช ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
⭐️ ธนัชชา ทะ-นัด-ชา เกิดจากทรัพย์
⭐️ ธนัชพร ทะ-นัด-ชะ-พอน มีพรอันเกิดจรกทรัพย์
⭐️ ธนัตถ์ ทะ-นัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
⭐️ ธนัท ทะ-นัด ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนัน ทะ-นัน ผู้มีทรัพย์
⭐️ ธนันชัย ทะ-นัน-ไช ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ
⭐️ ธนาฒย์ ทะ-นาด ผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนาดุล ทะ-นา-ดุน มีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนาตย์ ทะ-นาด ร่ำรวย
⭐️ ธนาธิป ทะ-นา-ทิบ เจ้าแห่งทรัพย์
⭐️ ธนานพ ทะ-นา-นบ มีทรัพย์ใหม่
⭐️ ธนายุต ทะ-นา-ยุด ขวนขวายในทรัพย์
⭐️ ธนิต ทะ-นิด หนัก เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต
⭐️ ธนิน ทะ-นิน มีทรัพย์
⭐️ ธรณ์ ทอน ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน
⭐️ ธรณ์เทพ ทอน-เทบ ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน
⭐️ ธรณินทร์ ทอ-ระ-นิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ธรนันท์ ทอ-ระ-นัน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข
⭐️ ธรรมณัฐ ทำ-มะ-นัด คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่
⭐️ ธรรมธัช ทำ-มะ-ทัด มีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม
⭐️ ธรรมนาถ ทำ-มะ-นาด มีธรรมเป็นที่พึ่ง
⭐️ ธรรมนิตย์ ทำ-มะ-นิด มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
⭐️ ธรรมนูญ ทำ-มะ-นูน กฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ
⭐️ ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์
⭐️ ธรรมภณ ทำ-พน ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม
⭐️ ธรรมรัตน์ ทำ-มะ-รัด คุณธรรมอันล้ำเลิศ
⭐️ ธราเทพ ทะ-รา-เทบ ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
⭐️ ธราธรรม ทะ-รา-ทำ แผ่นดินธรรม
⭐️ ธราวุธ ทะ-รา-วุด ทรงไว้ซึ่งอาวุธ มีอาวุธ
⭐️ ธฤต ทะ-ริด มั่นคง ตั้งมั่น
⭐️ ธฤตญาณ ทะ-ริด-ยาน ตั้งมั่นด้วยปัญญา
⭐️ ธวัช ทะ-วัด ธง
⭐️ ธวัชชัย ทะ-วัด-ไช ธงชัย เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
⭐️ ธวัชตรี ทะ-วัด-ตรี ธงสามสี ธงสามชาย
⭐️ ธวัฒน์ ทะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธัชชัย ทัด-ไช ธงชัย
⭐️ ธัชธรรม์ ทัด-ชะ-ทัน ธงของคุณความดี
⭐️ ธัชธรรม ทัด-ทำ ทัด-ชะ-ทำ มีธรรมเป็นธงชัย
⭐️ ธัชนนท์ ทัด-ชะ-นน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
⭐️ ธัชนันท์ ทัด-ชะ-นัน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
⭐️ ธัชพล ทัด-พน มีกำลังเด่น เด่นทางพลัง
⭐️ ธัญชนิต ทัน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดโชคดี ให้เกิดสิริมงคล
⭐️ ธัญเทพ ทัน-ยะ-เทบ โชคดีดุจอย่างเทวดา
⭐️ ธัญธร ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
⭐️ ธัญธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความโชคดี
⭐️ ธัญนพ ทัน-ยะ-นบ ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่
⭐️ ธัญบูรณ์ ทัน-ยะ-บูน พร้อมด้วยโชคลาภ
⭐️ ธันยา ทัน-ยา มีบุญ มีโชค
⭐️ ธาดา ทา-ดา ผู้สร้าง
⭐️ ธาตรี ทา-ตรี แผ่นดิน
⭐️ ธานินทร์ ทา-นิน ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร
⭐️ ธาม ทาม ยศศักดิ์
⭐️ ธารณ์ ทาน ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้
⭐️ ธาริต ทา-ริด ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน
⭐️ ธาริตญาณ ทา-ริด-ยาน ดำรงไว้ซึ่งปัญญา
⭐️ ธารินทร์ ทา-ริน เจ้าแห่งการสร้าง
⭐️ ธาวัน ทา-วัน วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
⭐️ ธาวิต ทา-วิด บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
⭐️ ธาวิน ทา-วิน ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
⭐️ ธิติ ทิ-ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
⭐️ ธิติวุฒิ ทิ-ต-วุด เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้
⭐️ ธีเดช ที-เดด มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
⭐️ ธีทัต ที-ทัด ให้ปัญญา
⭐️ ธีธัช ที-ทัด มีปัญญาเป็นธงชัย
⭐️ ธีภพ ที-พบ มีปัญญา
⭐️ ธีมา ท-มา ผู้มีปัญญา
⭐️ ธีรเจต ที-ระ-เจด จิตใจมั่นคง
⭐️ ธีรฉัตร ที-ระ-ฉัด ร่มของนักปราชญ์ มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง
⭐️ ธีรชัย ที-ระ-ไช ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ธีรโชติ ที-ระ-โชด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
⭐️ ธีรดนย์ ที-ระ-ดน ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
⭐️ ธีรเดช ที-ระ-เดด อำนาจของนักปราชญ์
⭐️ ธีรเทพ ที-ระ-เทบ เทวดาผู้ฉลาด
⭐️ ธีรธรรม ที-ระ-ทำ คุณธรรมของนักปราชญ์
⭐️ ธีร์ธวัช ที-ทะ-วัด นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย
⭐️ ธีรนพ ที-ระ-นบ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
⭐️ ธีรนันท์ ที-ระ-นัน ผู้มีความยินดีในความรู้
⭐️ ธีรนัย ที-ระ-ไน นโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์
⭐️ ธีรไนย ที-ระ-ไน ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
⭐️ ธีรพล ที-ระ-พน กำลังของนักปราชญ์
⭐️ ธีรพิชญ์ ที-ระ-พิด นักปราชญ์
⭐️ ธีรภัทร ที-ระ-พัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
⭐️ ธีรมนต์ ที-ระ-มน มนต์ของนักปราชญ์
⭐️ ธีรเมธ ที-ระ-เมด ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
⭐️ ธีรยุทธ ที-ระ-ยุด การรบของนักปราชญ์
⭐️ ธีรโรจน์ ที-ระ-โรด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ ธีรวัชร ที-ระ-วัด เพชรของนักปราชญ์
⭐️ ธีรวัฒน์ ที-ระ-วัด เจริญเหมือนนักปราชญ์
⭐️ ธีรวิทย์ ที-ระ-วิด ความรู้ของนักปราชญ์
⭐️ ธีระ ที-ระ นักปราชญ์
⭐️ ธีรัช ที-รัด เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
⭐️ ธีรัตม์ ที-รัด ผู้ฉลาดที่สุด
⭐️ ธีราทร ที-รา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
⭐️ ธีริทธ์ ที-ริด นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
⭐️ ธีรุตน์ ที-รุด นักปราชญ์ผู้สูงสุด
⭐️ ธุวชิต ทุ-วะ-ชิด ผู้ชนะเป็นนิตย์
⭐️ ธุวนิช ทุ-วะ-นิด มีความรู้ยั่งยืน
⭐️ ธุววิช ทุ-วะ-วิด มีความรู้ยั่งยืน
⭐️ ธุวานันท์ ทุ-วา-นัน มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
⭐️ เธียรวิชญ์ เทียน-ระ-วิด นักปราชญ์
⭐️ นทจร นด-ทะ-จอน เที่ยวไปในน้ำ ปลา
⭐️ นทีบดี นะ-ที-บอ-ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ
⭐️ นนท์ปวิธ นน-ปะ-วิด ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
⭐️ นนทพัทธ์ นน-ทะ-พัด ผูกพันด้วยความสุข
⭐️ นนทรี นน-ซี ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
⭐️ นนทวร นน-ทะ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
⭐️ นนทัช นน-ทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง
⭐️ นนทิยุต นน-ทิ-ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี
⭐️ นนทิวรรธน์ นน-ทิ-วัด ยินดีในทรัพย์
⭐️ นพณัฐ นบ-พะ-นัด นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
⭐️ นพดร นบ-พะ-ดอน ใหม่กว่า หนุ่มกว่า
⭐️ นพนนท์ นบ-พะ-นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นพนันท์ นพ-พะ-นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นพปฎล นบ-ปะ-ดล เศวตฉัตร
⭐️ นพพิชญ์ นบ-พิด นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
⭐️ นพรุจ นบ-พะ-รุด มีความรุ่งเรืองใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
⭐️ นพวิชญ์ นบ-พะ-วิด มีความรู้ใหม่เสมอ
⭐️ นพวินท์ นบ-พะ-วิน ได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ
⭐️ นพัตธร นะ-พัด-ทอน ทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นภทวีป นบ-ทะ-วีบ เมฆ
⭐️ นภทีป์ นบ-พะ-ที เมฆ
⭐️ นภนต์ นะ-พน สุดขอบฟ้า
⭐️ นภันต์ นะ-พัน สุดขอบฟ้า
⭐️ นภาดล นะ-พา-ดน พื้นฟ้า
⭐️ นภาเดช นะ-พา-เดด อำนาจฟ้า
⭐️ นรชัย นอ-ระ-ไช ชัยชนะของคน
⭐️ นรธิป นอ-ระ-ทิบ เป็นใหญ่ในหมู่คน
⭐️ นรธีร์ นอ-ระ-ที คนผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ นรพนธ์ นอ-ระ-พน ผูกใจคนอื่น
⭐️ นรภัทร นอ-ระ-พัด คนผู้ดีงาม คนเจริญ
⭐️ นรรัตน์ นอ-ระ-รัด ผู้ประเสริฐ
⭐️ นรวร นอ-ระ-วอน คนผู้ประเสริฐ
⭐️ นรวิชญ์ นอ-ระ-วิด คนที่เป็นปราชญ์
⭐️ นรวีร์ นอ-ระ-วี คนผู้กล้าหาญ
⭐️ นรวุฒิ นอ-ระ-วุด ผู้เจริญ
⭐️ นราธิป นะ-รา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
⭐️ นราวิชญ์ นะ-รา-วิด คนที่เป็นปราชญ์
⭐️ นราวุธ นะ-รา-วุด อาวุธของคน
⭐️ นฤชัย นะ-รึ-ไช คนผู้มีชัยชนะ
⭐️ นฤชิต นะ-รึ-ชิด ผู้ชนะ
⭐️ นฤเทพ นะ-รึ-เทบ พระราชา
⭐️ นฤนาถ นะ-รึ-นาด ที่พึ่งของคน
⭐️ นฤพล นะ-รึ-พน คนผู้มีพลัง กำลังคน
⭐️ นฤมิต นะ-รึ-มิด มิตรของคน คนผู้เป็นมิตร
⭐️ นวัช นะ-วัด เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย
⭐️ นวัต นะ-วัด ความใหม่ ภาวะใหม่
⭐️ นวันธร นะ-วัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นวิน นะ-วิน ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
⭐️ นัทธ์ นัด ขันเกลียว ผูกพัน
⭐️ นัทธิ์ นัด ชะเนาะ
⭐️ นัธทวัฒน์ นัด-ทะ-วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
⭐️ นันท์ทัต นัน-ทัด ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
⭐️ นันท์ธร นัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข
⭐️ นันทพัทธ์ นัน-ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข
⭐️ นันทภพ นัน-ทะ-พบ เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
⭐️ นันทิช นัน-ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
⭐️ นันทิน นัน-ทิน มีความบันเทิง มีความสุข
⭐️ นันทิพัฒน์ นัน-ทิ-พัด เจริญด้วยความสุข
⭐️ นันทิวร นัน-ทิ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
⭐️ นัยนิต ไน-ยะ-นิด ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย
⭐️ นาถวัฒน์ นาด-ถะ-วัด เจริญด้วยที่พึ่ง
⭐️ นิจิต นิ-จิด สั่งสมไว้
⭐️ นิช นิด เป็นของตนเอง นิรันดร
⭐️ นิชฌาน นิด-ชาน การเพ่งพินิจ ปัญญา
⭐️ นิชนันท์ นิด-ชะ-นัน ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน
⭐️ นิติธร นิ-ติ-ทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย
⭐️ นิทธนต์ นิด-ทน ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
⭐️ นิทธันต์ นิด-ทัน ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
⭐️ นิธาน นิ-ทาน เก็บไว้ ตั้งมั่น
⭐️ นิธูร นิ-ทูน กำไลมือ
⭐️ นิบุณ นิ-บุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
⭐️ นิปุณ นิ-ปุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
⭐️ นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
⭐️ นิพัทธ์ นิ-พัด นิรันดร
⭐️ นิพิฐ นิ-พิด ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
⭐️ นิพิฐพนธ์ นิ-พิด-พน มีความผูกพันมั่นคง
⭐️ นิพิท นิ-พิด รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด
⭐️ นิมมาน นิม-มาน นฤมิต
⭐️ นิมมิต นิม-มิด สร้างสรรค์ค์แล้ว
⭐️ นิรวิทธ์ นิ-ระ-วิด แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
⭐️ นิรัช นิ-รัด ไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ
⭐️ นิรินธน์ นิ-ริน ไม่มีกิเลศ
⭐️ นิรุช นิ-รุด ดับทุกข์สนิท
⭐️ นิวิฐ นิ-วิด ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
⭐️ เนติธร เน-ติ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย
⭐️ ไนยชน ไน-ยะ-ชน คนที่พึงแนะนำได้
⭐️ บรมัตถ์ บอ-ระ-มัด ประโยชน์อย่างยิ่ง
⭐️ บรรณรต บัน-นะ-รด ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
⭐️ บรรณวัชร บัน-นะ-วัด เพรชคือหนังสือ
⭐️ บรรณวิชญ์ บัน-นะ-วัด ฉลาดในเรื่องหนังสือ
⭐️ บรรณวิทิต บัน-นะ-วิ-ทิด ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ
⭐️ บรรพต บัน-พด ภูเขา
⭐️ บริณต บอ-ริ-นด ทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย ผู้นอบน้อม
⭐️ บริณัย บอ-ริ-ไน การแต่งงาน
⭐️ บริธาน บอ-ริ-ทาน เครื่องแต่งตัว
⭐️ บวรชัย บะ-วอน-ไช ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
⭐️ บวรทัต พอ-วอน-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
⭐️ บวรนันท์ บอ-วอน-นัน มีความสุขอันประเสริฐ
⭐️ บวรพจน์ บอ-วอน-พด ถ้อยคำอันประเสริฐ
⭐️ บวรพล บอ-วอน-พน กำลังเลิศล้ำ
⭐️ บวรรัช บอ-วอน-รัด สมบัติอันประเสริฐ
⭐️ บวรวิชญ์ บอ-วอน-วิด ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
⭐️ บวรวิทย์ บะ-วอน-วิด มีความรู้ประเสริฐ
⭐️ บัญญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา
⭐️ บัญญวัต บัน-ยะ-วัด ผู้มีปัญญา
⭐️ บัณฑร บัน-ทอน ขาวงาม
⭐️ บัณทัต บัน-นะ-ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
⭐️ บันดล บัน-ดน ทำให้บังเกิดขึ้น
⭐️ บัลลพ บัน-ลบ แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้
⭐️ บุญญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด สำเร็จด้วยบุญ
⭐️ บุญทิวา บุน-ทิ-วา กลางวันที่มีแต่คุณงามความดี
⭐️ บุญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด ผู้มีอำนาจ
⭐️ บุณพจน์ บุน-นะ-พด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
⭐️ บุณยภู บุน-ยะ-พู ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
⭐️ บุรธัช บุ-ระ-ทัด เป็นธงชัยแห่งเมือง
⭐️ บุรพล บุ-ระ-พน มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง
⭐️ บุรินทร์ บุ-ริน เจ้าเมือง
⭐️ บูรณ์พิภพ บูน-พิ-พบ มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
⭐️ ปฏิญญา ปะ-ติน-ยา การให้คำมั่นสัญญา
⭐️ ปฏิพน ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ
⭐️ ปฏิพล ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ
⭐️ ปฏิภาณ ปะ-ติ-พาน ไหวพริบดี
⭐️ ปฐมฌาน ปะ-ถม-ชาน ฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคตา
⭐️ ปฐมเดช ปะ-ถะ-มะ-เดด เกิดมามีอำนาจ
⭐️ ปณชัย ปะ-นะ-ไช ชัยชนะในการค้าขาย
⭐️ ปณต ปะ-นด น้อมไหว้
⭐️ ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน การตั้งความปรารถนา
⭐️ ปณิธิ ปะ-นิ-ทิ ความตั้งใจแน่วแน่
⭐️ ปทิต ปะ-ทิด รุ่งเรืองแล้ว
⭐️ ปธานิน ปะ-ทา-นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
⭐️ ปพน ปะ-พน บริสุทธิ์
⭐️ ปพนธนัย ปะ-พน-ทะ-ไน แต่งความ วิธีประพันธุ์
⭐️ ปพนธีร์ ปะ-พน-ที นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ปพนวิช ปะ-พน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
⭐️ ปภพ ปะ-พบ เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
⭐️ ปภาณ ปะ-พาน พูดเก่ง
⭐️ ปภาวิชญ์ ปะ-พา-วิด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ ปภาวิน ปะ-พา-วิน ผู้มีเดช มีอำนาจ
⭐️ ปภาวินท์ ปะ-พา-วิน ได้รับแสงสว่าง
⭐️ ปภินวิช ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน
⭐️ ปภินวิทย์ ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน
⭐️ ปมุต ปะ-มุด หลุดพ้นแล้ว
⭐️ ปยุต ปะ-ยุด ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปรพล ปะ-ระ-พน กำลังของผู้อื่น
⭐️ ปรมะ ปะ-ระ-มะ ยอดเยี่ยม สูงสุด
⭐️ ปรมัตถ์ ปะ-ระ-มัด ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด
⭐️ ปรวัน ปะ-ระ-วัน ป่าของผู้อื่น ป่าที่อื่น
⭐️ ปรวีร์ ปะ-ระ-วี ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
⭐️ ประจินดา ประ-จิน-ดา ความคิด
⭐️ ประณพ ประ-นบ ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก
⭐️ ประณัย ประ-ไน เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
⭐️ ประไณย ประ-ไน ผู้ว่านอนสอนง่าย
⭐️ ประเดิม ประ-เดิม เริ่มแรก เริ่มต้น
⭐️ ประเดิมชัย ประ-เดิม-ไช ชัยชนะครั้งแรก
⭐️ ประตินันท์ ประ-ติ-นัน ความเพลิดเพลิน
⭐️ ประพจน์ ประ-พด คำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ
⭐️ ประพลเดช ประ-พน-เดด มีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้
⭐️ ประพันธ์ ประ-พัน ผูกติด แต่งเรื่อง
⭐️ ประภาณ ประ-พาน แสงสว่าง
⭐️ ประมณฑ์ ประ-มน ผ่องใส
⭐️ ประลภย์ ประ-ลบ ได้รับ ได้กำไร
⭐️ ประวัณ ประ-วัน มีหิริโอตัปปะ
⭐️ ประวันวิทย์ ประ-วัน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
⭐️ ประวิตร ประ-วิด สะอาดและบริสุทธิ์
⭐️ ประวีณ ประ-วีน นักปราชญ์ ชำนาญ
⭐️ ประวีร์ ประ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ปรัชญา ปรัด-ยา ความรู้ชั้นสูง
⭐️ ปรัญชัย ปะ-รัน-ไช ผู้ชนะคนอื่น
⭐️ ปรัตถ์ ปะ-รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
⭐️ ปราณนต์ ปรา-นน ลม อากาศ
⭐️ ปราณันต์ ปรา-นัน ลม อากาศ
⭐️ ปรานต์ ปราน ที่สุด
⭐️ ปริชญ์ ปริด ผู้รอบรู้
⭐️ ปริตต์ ปะ-ริด ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน
⭐️ ปรินทร์ ปะ-ริน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
⭐️ ปรินทร ปะ-ริน-ทอน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
⭐️ ปริพล ปะ-ริ-พน เพรียบพร้อมด้วยกำลัง
⭐️ ปริพัตร ปะ-ริ-พัด หมุนเวียน สืบสาย
⭐️ ปริวัฒน์ ปะ-ริ-วัด เจริญรอบ
⭐️ ปรีชาพล ปรี-ชา-พน มีกำลังความสามารถ
⭐️ ปวร ปะ-วอน ผู้ประเสริฐ
⭐️ ปวรปรัชญ์ ปะ-วอน-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ ปวรุตม์ ปะ-วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ ปวัตน์ ปะ-วัด ความเป็นไป
⭐️ ปวัตร ปะ-วัด ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ปวัน ปะ-วัน ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ปวิช ปะ-วิด ผู้สร้าง
⭐️ ปวิตร ปะ-วิด ผูบริสุทธิ์ สะอาด
⭐️ ปวิธ ปะ-วิด ผู้สร้าง ผู้กำหนด
⭐️ ปวิธชาด ปะ-วิด-ชาด เกิดมาเพื่อก่อสร้าง
⭐️ ปวินท์ ปะ-วิน ได้รับ ประสบ
⭐️ ปวีณ ปะ-วีน ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณวัช ปะ-วีน-วัด คำพูดของนักปราชญ์
⭐️ ปวีร์ ปะ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ปัญจพล ปัน-จะ-พน มีพลังห้าอย่าง
⭐️ ปัญญาโชติ ปัน-ยา-โชด ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
⭐️ ปัญญาพล ปัน-ยา-พน ผู้มีกำลังปัญญา
⭐️ ปัญญาวี ปัน-ยา-วี ผู้มีปัญญา
⭐️ ปัญญาวุธ ปัน-ยา-วุด ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ
⭐️ ปัฐน์ ปัด การอ่าน การพูด
⭐️ ปัณฑ์ธร ปัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
⭐️ ปัณณ์ ปัน หนังสือ
⭐️ ปัณณทัต ปัน-นะ-ทัด ให้ความรู้
⭐️ ปัณณธร ปัน-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด
⭐️ ปัณณวัฒน์ ปัน-นะ-วัด เจริญด้วยหนังสือ
⭐️ ปัณณวิชญ์ ปัน-นะ-วิด ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
⭐️ ปัถย์ ปัด ผู้เหมาะสม
⭐️ ปาณชัย ปาน-นะ-ไช ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน
⭐️ ปาณบดี ปา-นะ-บอ-ดี เจ้าแห่งชีวิต
⭐️ ปาณัท ปา-นัด ให้ชีวิต มีจิตเมตตา
⭐️ ปาณิธรรม ปา-นิ-ทำ พิธีแต่งงาน
⭐️ ปาพจน์ ปา-พด คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา
⭐️ ปารณ ปา-รน ความพอใจ ยินดี
⭐️ ปารณัท ปา-ระ-นัด ผู้ให้ความยินดี
⭐️ ปารวี ปา-ระ-วี ผู้มีจุดหมาย
⭐️ ปาล ปาน รักษา คุ้มครอง
⭐️ ปาลทัต ปาน-ทัด ให้ความคุ้มครอง
⭐️ ปาลิน ปา-ลิน ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
⭐️ ปิยชนน์ ปิ-ยะ-ชน สร้งความรัก เป็นที่รัก
⭐️ ปิยนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
⭐️ ปิยปาณ ปิ-ยะ-ปาน เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต
⭐️ ปิยพนธ์ ปิ-ยะ-พน เป็นที่รักที่ผูกพัน
⭐️ ปิยพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยพัทธ์ ปิ-ยะ-พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน
⭐️ ปิยมน ปิ-ยะ-มน เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
⭐️ ปิยรัตน์ ปิ-ยะ-รัด เป็นที่รักดุจแก้วมณี
⭐️ ปิยวัช ปิ-ยะ-วัด มีคำพูดน่ารัก พูดดี
⭐️ ปิยวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร น่ารักและเข้มแข็ง
⭐️ ปิยวัฒน์ ปิ-ยะ-วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะ ปิ-ยะ เป็นที่รัก
⭐️ ปิยะฉัตร ปิ-ยะ-ฉัด ร่มของผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปิยะนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยะพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร น่ารักและเข้มแข็ง
⭐️ ปีติพล ปี-ติ-พน ผู้เป็นพลังแห่งปีติ
⭐️ ปีติภัทร ปี-ติ-พัด ผู้เจริญด้วยปีติ
⭐️ ปีติมน ปี-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ
⭐️ ปีติเวช ปี-ติ-เวด ความปลื้มปีติของหมอ
⭐️ ปุญญพัฒน์ ปุน-ยะ-พัด เจริญด้วยบุญ
⭐️ ปุณณภพ ปุน-นะ-พบ มีภพสมบูรณ์
⭐️ ปุณณวิช ปุน-นะ-วิด มีความรู้เต็มเปี่ยม
⭐️ ปุณณัตถ์ ปุน-นัด ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
⭐️ ปุณยวัจน์ ปุน-ยะ-วัด มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์
⭐️ ปุณยวีร์ ปุน-ยะ-วี ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
⭐️ ปุริม ปุ-ริม หัวหน้า เป็นใหญ่
⭐️ ปุลวัชร ปุ-ละ-วัด มีเพชรมาก
⭐️ ปูรณ์ ปูน ผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์
⭐️ เปมทัต เป-มะ-ทัด ผู้ให้ความรัก
⭐️ ผณินทร ผะ-นิน-ทอน นาคราช
⭐️ ผนินทร ผะ-นิน-ทอน พญานาค
⭐️ ผรัณชัย ผะ-รัน-ไช มีชัยชนะไปทั่ว
⭐️ เผชิญชัย ผะ-เชิน-ไช ประสบกับชัยชนะ
⭐️ เผด็จ ผะ-เด็ด อำนาจ
⭐️ เผดิมชัย ผะ-เดิม-ไช เริ่มต้นด้วยความชนะ
⭐️ ฝนธรรม ฝน-ทำ หยาดน้ำหยดจากฟ้า การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม
⭐️ ใฝ่ธรรม ใฝ่-ทำ มุ่งหาคุณธรรม
⭐️ พจนินท์ พด-จะ-นิน เจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี
⭐️ พจรินทร์ พด-จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่แห่งเพชร หรือสายฟ้า
⭐️ พชร พด-ชะ-ระ เพชร
⭐️ พชรดนัย พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
⭐️ พชรพล พด-ชะ-ระ-พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
⭐️ พนธิตร พน-ทิด ความรัก ความสนิทสนม
⭐️ พบธรรม พบ-ทำ พบคุณความดี
⭐️ พรพิพัฒน์ พอน-พิ-พัด เจริญด้วยพร
⭐️ พฤทธิ์ พะ-ริด ความเจริญ
⭐️ พฤทธิพร พะ-ริด-ทิ-พอน ได้รับพรให้เจริญ
⭐️ พฤนท์เดช พริน-เดด มีอำนาจทางทหาร
⭐️ พลช พะ-ลด ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ
⭐️ พลทัต พน-ละ-ทัด ให้พลัง
⭐️ พลพจน์ พน-พด มีคำพูดเป็นพลัง
⭐️ พลวรรธน์ พน-ละ-วัด ความเจริญด้วยอำนาจ
⭐️ พลวัฒน์ พน-ละ-วัด เจริญด้วยกำลัง
⭐️ พลวัต พน-ละ-วัด ผู้มีพลัง
⭐️ พลอธิป พน-อะ-ทิบ มีกำลังยิ่งใหญ่
⭐️ พลัช พะ-ลัด เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
⭐️ พลัฎฐ์ พะ-ลัด ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
⭐️ พลาธิป พะ-ลา-ทิบ ผู้มีพลังยิ่งใหญ่
⭐️ พลิน พะ-ลิน แข็งแรง มีพลัง
⭐️ พัชรพล พัด-ชะ-ระ-พน มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
⭐️ พัฒนพล พัด-ทะ-นะ-พน กำลังแห่งความเจริญ
⭐️ พัทธ์ พัด ผูกพัน ติดแน่น
⭐️ พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
⭐️ พัทธพล พัด-ทะ-พน เกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลัง
⭐️ พัทธรินทร์ พัด-ทะ-ริน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
⭐️ พัทธวรรณ พัด-ทะ-วัน ผูกพันกับหนังสือ
⭐️ พันเดช พัน-เดด มีอำนาจมาก
⭐️ พันธวัช พัน-ทะ-วัด มีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน
⭐️ พันธิน พัน-ทิน สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน
⭐️ พันธุ์ธัช พัน-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์
⭐️ พัลลภ พัน-ลบ เป็นที่รัก
⭐️ พิชชาทร พิด-ชา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อความรู้ เอาใจใส่ในความรู้
⭐️ พิชชานันท์ พิด-ชา-นัน ผู้ยินดีในความรู้
⭐️ พิชญ์ พิด นักปราชญ์
⭐️ พิชญะ พิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
⭐️ พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
⭐️ พิชยะ พิด-ชะ-ยะ ชัยชนะ
⭐️ พิชัยยุทธ พิ-ไช-ยุด รบชนะ
⭐️ พิชาชาญ พิด-ชา-ชาน มีความชำนาญในวิชา
⭐️ พิชาญเมธ พิ-ชาน-เมด ผู้ชำนาญและมีปัญญา
⭐️ พิชาน พิ-ชาน ความรู้สึกตัว การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง
⭐️ พิชาภพ พิ-ชา-พบ โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
⭐️ พิตตินันท์ พิด-ติ-นัน เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
⭐️ พิตรพิบูล พิด-พิ-บูน มีทรัพย์สมบัติมากมาย
⭐️ พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด
⭐️ พิธาน พิ-ทาน กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ
⭐️ พิธิวัฒน์ พิ-ทิ-วัด เจริญด้วยระเบียบแบบแผน
⭐️ พิธิวัต พิ-ทิ-วัด ผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี
⭐️ พิพัฒน์พร พิ-พัด-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ
⭐️ พิพัฒนพร พิ-พัด-ทะ-นะ-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ
⭐️ พิพิธธน พิ-พิด-ทน มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
⭐️ พิภพภัทร พิ-พบ-พัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
⭐️ พิภัช พิ-พัด การแจก แบ่ง เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ
⭐️
⭐️ พิยุทธ พิ-ยุด ปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้
⭐️ พิรชัช พิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
⭐️ พิรภพ พิ-ระ-พบ ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า
⭐️ พิรัชย์ พิ-รัด ชัยชนะของวีรบุรุษ
⭐️ พิรัล พิ-รัน หายาก งาม โปร่งบาง
⭐️ พิรุณฤทธิ์ พิ-รุน-ริด ความสำแร็จแห่งพระพิรุณเทวดาแห่งน้ำ
⭐️
⭐️ พีรณัฐ พี-ระ-นัด ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรดนย์ พี-ระ-ดน ผู้ชายผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรธัช พี-ระ-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรพล พี-ระ-พน มีพลังกล้าหาญ
⭐️ พีรพัฒน์ พี-ระ-พัด ความเจริญของผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรพุฒิ พี-ระ-พุด นักรบผู้มีความเข้มแข็ง
⭐️ พีรยช พี-ระ-ยด เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ
⭐️ พีรยุทธ พี-ระ-ยุด การรบของผู้กล้า
⭐️ พีรวิชญ์ พี-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรัช พี-รัด ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
⭐️ พีรัชชัย พี-รัด-ไช เกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ
⭐️ พุฒิธร พุด-ทิ-ทอน ผู้มีความมั่งคั่ง
⭐️ พุฒิธาดา ทุด-ทิ-ทา-ดา ผู้มีความมั่งคั่ง
⭐️ พุฒินาท พุด-ทิ-นาด บันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ
⭐️ พุฒิพร พุด-ทิ-พอน ผู้มั่งคั่งและประเสริฐ
⭐️ พุฒิเมธ พุด-ทิ-เมด เจริญด้วยปัญญา
⭐️ พุทธิชา พุด-ทิ-ชา เกิดมาฉลาด
⭐️ พุทธิชาต ทุด-ทิ-ชาด เกิดมาฉลาด
⭐️ พุทธิพร พุด-ทิ-พอน ปัญญาดี
⭐️ พุทธิมา ทุด-ทิ-มา ผู้มีปัญญา
⭐️ โพธิวัฒน์ โพ-ทิ-วัด เจริญด้วยปัญญา
⭐️ ไพรัลย์ ไพ-รัน ความโปร่งบาง หายาก
⭐️ ภณ พน พูดหรือกล่าว
⭐️ ภพธร พบ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ
⭐️ ภพธรรม พบ-ทำ ธรรมประจำภพ
⭐️ ภพนิพิฐ พบ-พิ-นิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
⭐️ ภรัณยู พะ-รัน-ยู ผู้ปกป้อง ผู้คุ้มครอง พระอาทิตย์
⭐️ ภวัต พะ-วัด ผู้เจริญ
⭐️ ภวินท์ พะ-วิน เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
⭐️ ภวิล พะ-วิน ความเป็นอยู่ ดำรงอยู่ตลอดกาล
⭐️ ภโวทัย พะ-โว-ไท รุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก
⭐️ ภัทรจาริน พัด-ทระ-จา-ริน มีความประพฤติดี
⭐️ ภัทรชนน พัด-ชะ-นน ผู้มีกำเนิดดีงาม
⭐️ ภัทรดนัย พัด-ทระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เจริญ
⭐️ ภัทรธร พัด-ทระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล
⭐️ ภัทรนันท์ พัด-ทระ-นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม
⭐️ ภัทรพร พัด-ทระ-พอน เจริญและประเสริฐ
⭐️ ภัทรพล พัด-ทระ-พน บุคคลที่ประเสริฐ
⭐️ ภัทรภณ พัด-ทระ-พน พูดสิ่งดีงาม พูดดี
⭐️ ภัทรเวช พัด -ทระ-เวด หมอที่ดีงาม
⭐️ ภัทราวุธ พัด-ทรา-วุด มีอาวุธดี อาวุธงาม
⭐️ ภัทรินทร์ พัด-ทะ-ริน เจ้าแห่งความเจริญ
⭐️ ภาณิน พา-นิน ผู้พูดเก่ง นักพูด
⭐️ ภาณุภัทร พา-นุ-พัด เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
⭐️ ภาณุวิชญ์ พา-นุ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
⭐️ ภาธร พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง
⭐️ ภานรินทร์ พา-นะ-ริน รัศมีของจอมคน
⭐️ ภานุรุจ พา-นุ-รุด รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์
⭐️ ภานุวัชร์ พา-นุ-วัด พระอาทิตย์และเพชร ความเจิดจ้าของพระอาทิตย์ ประกายเพชร
⭐️ ภานุวัฒน์ พา-นุ-วัด เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
⭐️ ภาม พาม เดช
⭐️ ภาวัต พา-วัด มีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง
⭐️ ภีมเดช พี-มะ-เดด มีเดชน่าเกรงขาม
⭐️ ภีมพล พี-มะ-พน มีพลังน่าเกรงขาม
⭐️ ภีมวัจน์ พี-มะ-วัด พูดน่าเกรงขาม พูดมีอำนาจ
⭐️ ภูธน พู-ทน มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูธิป พู-ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูบดินทร์ พู-บดิน พระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ภูบดี พู-พอ-ดี เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูมิ พูม แผ่นดิน
⭐️ ภูมิธรรม พูม-ทำ พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม
⭐️ ภูมินันท์ พู-มิ-นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน
⭐️ ภูมิพัฒน์ พู-มิ-พัด ผู้เจริญในแผ่นดิน
⭐️ ภูมิภัทร พู-มิ-พัด ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
⭐️ ภูมิรพี พูม-ระ-พี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
⭐️ ภูริช พู-ริด แผ่นดิน
⭐️ ภูริณัฐ พู-นิ-รัด นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง
⭐️ ภูริเดช พู-ริ-เดด มีอำนาจมาก
⭐️ ภูรินท์ พู-ริน เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ภูรี พู-รี แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล
⭐️ ภูวดล พู-วะ-ดน แผ่นดิน
⭐️ ภูวเดช พู-วะ-เดด ผู้มีเดชในแผ่นดิน
⭐️ ภูวนนท์ พู-วะ-นน พอใจในแผ่นดิน
⭐️ ภูวนัตถ์ พู-วะ-นัด มีประโยชน์ในโลก
⭐️ ภูวนาถ พู-วะ-นาด พระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ มติมนต์ มะ-ติ-มน ผู้มีความรู้ ผู้มีความคิด
⭐️ มนชิต มะ-นะ-ชิด ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง
⭐️ มนต์ชัย มน-ไช มีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า
⭐️ มนต์ณัฏ มน-นัด คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
⭐️ มนต์ณัฐ มน-นัด มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
⭐️ มนต์ธร มน-ทอน ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง
⭐️ มนต์ธัช มน-ทัด มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์
⭐️ มนัญชัย มะ-นัน-ไช ผู้ชนะใจ
⭐️ มรุเดช มะ-รุ-เดด มีเดชดุจเทวดา
⭐️ มานเมตต์ มาน-เมด จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
⭐️ มุนินทร์ มุ-นิน จอมนักปราชญ์
⭐️ เมธพนธ์ เม-ทะ-พน ผูกพันด้วยปัญญา
⭐️ เมธิชัย เม-ทิ-ไช ชัยชนะของผู้มีปัญญา
⭐️ ยชญ์ ยด การบูชา การให้เกียรติ
⭐️ ยติภัทร ยะ-ติ-พัด นักบวชผู้เจริญแล้ว
⭐️ ยุติวิชญ์ ยุ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม
⭐️ โยธิน โย-ทิน ผู้ชนะ
⭐️ รชต ระ-ชด ระ-ชะ-ตะ เงิน
⭐️ รชานนท์ ระ-ชา-นน ยินดีในทรัพย์สมบัติ
⭐️ รฐนนท์ ระ-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
⭐️ รณชัช รน-นะ-ชัด ทหารในสนามรบ
⭐️ รณพร รน-นะ-พอน มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ
⭐️ รณพีร์ รน-นะ-พี วีรบุรุษในสนามรบ
⭐️ รณรต รน-นะ-รด ผู้ยินดีในการรบ
⭐️ รณวร รน-นะ-วอน ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
⭐️ รตน ระ-ตะ-นะ ความรื่นรมย์
⭐️ รติบดี ระ-ติ-บอ-ดี พระเจ้าแห่งความรัก
⭐️ ร่มธรรม ร่ม-ทำ ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม ร่มเงาแห่งความดี
⭐️ รมย์ รม น่ารื่นรมย์
⭐️ รวินันท์ ระ-วิ-นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิพล ระ-วิ-พน มีกำลังดุจพระอาทิตย์
⭐️ รัชชานนท์ รัด-ชา-นน ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
⭐️ รัชนาท รัด-ชะ-นาด เสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ
⭐️ รัชพล รัด-ชะ-พน เป็นกำลังของประเทศ
⭐️ รัญชน์ รัน ความยินดี
⭐️ รัฏฐพิชญ์ รัด-ถะ-พิด เมืองนักปราชญ์
⭐️ รัฐนันท์ รัด-ถะ-นัน เป็นที่ยินดีของประเทศ
⭐️ รัตนธรรม์ รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี
⭐️ รัตนธรรม รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี
⭐️ รัตนพล รัด-ตะ-นะ-พน มีกำลังอันประเสริฐ
⭐️ ราชินทร์ รา-ชิน ราชาผู้เป็นใหญ่
⭐️ รามิล รา-มิน กามเทพ
⭐️ ราเมนทร์ รา-เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ รุจ รุด รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ รุจินพ รุ-จิ-นบ มีความพอใจใหม่ ๆ มีความรุ่งโรจน์ใหม่ ๆ
⭐️ ฤทธิรณ ริด-ทิ-รน ความเก่งกล้าในการรบ
⭐️ ลภน ละ-พน การได้ ลาภ
⭐️ ลวิตร ละ-วิด เครื่องเกี่ยว เคียว
⭐️ ล้อมเดช ล้อม-เดช พร้อมด้วยอำนาจ
⭐️ ลัทธพล ลัด-ทะ-พน มีพลัง ทรงพลัง
⭐️ ลาภิน ลา-พิน ผู้มีลาภ
⭐️ วชิรวิทย์ วะ-ชิ-ระ-วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
⭐️ วทัญญู วะ-ทัน-ยู ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทาน
⭐️ วทันยู วะ-ทัน-ยู ผู้ใจบุญสุนทาน
⭐️ วนันต์ วะ-นัน แนวป่า ชายป่า
⭐️ วรชน วอ-ระ-ชน คนผู้ประเสริฐ
⭐️ วรชัย วอ-ระ-ไช มีชัยชนะอันประเสริฐ ชัยชนะดี
⭐️ วรชิต วอ-ระ-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ
⭐️ วรโชติ วอ-ระ-โชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
⭐️ วรณ วะ-รน ป้อง กำแพง การป้องกันภัย
⭐️ วรดนัย วอ-ระ-ดะ-ไน ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
⭐️ วรดร วอ-ระ ดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
⭐️ วรถ ระ-รด ไม้ค้ำ
⭐️ วรท วะ-รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
⭐️ วรทย์ วะ-รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
⭐️ วรทัต วอ-ระ-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
⭐️ วรธน วอ-ระ-ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
⭐️ วรนน วอ-ระ-นน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรนาถ วอ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วรนิพิฐ วอ-ระ-นิ-พิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น
⭐️ วรบรรณ วอ-ระ-บัน ประเสริฐด้านหนังสือ ผู้ฉลาด
⭐️ วรปรัชญ์ วอ-ระ-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ วรพรต วอ-ระ-พด มีพรดอันประเสริฐ
⭐️ วรพล วอ-ระ-พน มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ
⭐️ วรภพ วอ-ระ-พบ มีภพประเสริฐ เกิดมาดี
⭐️ วรมน วอ-ระ-มน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรเมธ วอ-ระ-เมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
⭐️ วรรณธัช วัน-นะ-ทัด เด่นทางหนังสือ
⭐️ วรรณลภย์ วัน-ลบ ได้รับเกียรติ มีชื่อเสียง
⭐️ วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ
⭐️ วรวัช วอ-ระ-วัด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวัฒน์ วอ-ระ-วัด ประเสริฐและเจริญ
⭐️ วรวิช วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวิทย์ วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวิบูล วอ-ระ-วิ-บูน เต็มไปด้วยความดีงาม
⭐️ วรวุฒิ วอ-ระ-วุด มีความประเสริฐและความเจริญ
⭐️ วรัชญ์ วะ-รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วรัญชิต วะ-รัน-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ
⭐️ วรัญญู วะ-รัน-ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วรัตถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
⭐️ วรัตม์ วะ-รัด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ วรัท วะ-รัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร
⭐️ วรัทยา วะ -รัด-ทะ-ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
⭐️ วรานนท์ วะ-รา-นน ความยินดีในสิ่งประเสริฐ
⭐️ วราเมธ วะ-รา-เมธ ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
⭐️ วรายุทธ วะ-รา-ยุด เลิศในการรบ
⭐️ วริทธิ์ วะ-ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วริทธิ์ธร วะ-ริด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วรียะ วะ-รี-ยะ ประเสริฐสุด สุดที่รัก
⭐️ วรุดม วะ-รุ-ดม ประเสริญและสูงสุด
⭐️ วรุตม์ วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ วเรณย์ วะ-เรน ประเสริฐสุด
⭐️ วโรตม์ วะ-โรด ผู้ประเสริฐสุด
⭐️ วลัช วะ-ลัด ปลา
⭐️ วัชพล วัด-ชะ-พน พูดดี พูดเก่ง
⭐️ วัชรพล วัด-ชะ-ระ-พน พลังแข็งแกร่งดุจเพชร
⭐️ วัชรมัย วัด-ชะ-ระ-ไม แข็งดุจเพชร
⭐️ วัชรินทร์ วัด-ชะ-ริน เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า พระอินทร์
⭐️ วัฒนชัย วัด-ทะ-นะ-ไช ชนะด้วยความเจริญ
⭐️ วัณณุวรรธน์ วัน-นุ-วัด ทางแห่งความเจริญ
⭐️ วัทน์ วัด การพูด ใบหน้า
⭐️ วัทนพร วัด-ทะ-นะ-พอน ใบหน้าสวย พูดดี
⭐️ วัลลภ วัน-ลบ คนโปรด คนรัก
⭐️ วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ
⭐️ วาริพันธน์ วา-ริ-พัน การขังน้ำ
⭐️ วิชชาบูรณ์ วิด-ชา-บูน เต็มเปี่ยมด้วยความรู้
⭐️ วิชญ์ วิด ผู้รู้ นักปราชญ์
⭐️ วิชญ์พล วิด-ชะ-พน กำลังของนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มีพลัง
⭐️ วิชญะ วิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
⭐️ วิชยุตม์ วิ-ชะ-ยุด ชัยชนะอันสูงสุด
⭐️ วิชวิทย์ วิด-ทะ-วิด มีความรู้หลายอย่าง
⭐️ วิชาธร วิ-ชา-ทอน ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ
⭐️ วิชานนะ วิ-ชาน-นะ ความเห็นจริง ความล่วงรู้
⭐️ วิชานาถ วิ-ชา-นาด มีความรู้เป็นที่พึ่ง
⭐️ วิชามัย วิ-ชา-ไม สำเร็จได้ด้วยความรู้
⭐️ วิชาฤทธิ์ วิ-ชา-ริด สำเร็จด้วยความรู้
⭐️ วิชาวิมล วิ-ชา-วิ-มน มีความรู้หามลทินมิได้ ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้
⭐️ วิชิตชัย วิ-ชิด-ไช ชัยชนะ
⭐️ วิดรณ์ วิ-ดอน ข้ามพ้นความทุกข์
⭐️ วิทิต วิ-ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้รู้
⭐️ วิทูร วิ-ทูน ผู้ฉลาด
⭐️ วิธวิทย์ วิด-ทะ-วิด ผู้ฉลาด
⭐️ วิธวินท์ วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ
⭐️ วิธาน วิ-ทาน กฎเกณฑ์ ระเบียบ
⭐️ วินธัย วิน-ไท ผลไม้ ชื่อภูเขา
⭐️ วินิชา วิ-นิ-ชา จำเก่ง
⭐️ วินิทร วิ-นิด ตื่นเสมอ ขยัน
⭐️ วิพุช วิ-พุด นักปราชญ์
⭐️ วิพุธ วิ-พุด ผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์
⭐️ วิภพ วิ-พบ ทรัพย์สมบัติ ความเจริญ
⭐️ วิภู วิ-พู ผู้เป็นเจ้า
⭐️ วิมุต วิ-มุด ผู้หลุดพ้นแล้ว
⭐️ วิมุทร์ วิ-มุด บานแล้ว
⭐️ วิรชัช วิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้าหาญ
⭐️ วิรัญจ์ วิ-รัน ชื่อของพรหม
⭐️ วิรัล วิ-รัน บาง โปร่ง หายาก งาม
⭐️ วิริทธิ์พล วิ-ริด-พน มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วิโรจน์ วิ-โลด สว่าง แจ่มแจ้ง
⭐️ วิวรรธน์ วิ-วัด ความเจริญรุ่งเรือง
⭐️ วิวัฒน์ชัย วิ-วัด-ไช มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ
⭐️ วิวิธชัย วิ-วิด-ทะ-ไช มีชัยชนะหลายอย่าง
⭐️ วิวิธวินท์ วิ-วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ
⭐️ วีรชิต วี-ระ-ชิด ชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต
⭐️ วีรเดช วี-ระ-เดด อำนาจของผู้กล้า
⭐️ วีรพล วี-ระ-พน กำลังของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรภัทร วี-ระ-พัด ผู้กล้าหาญและเจริญ
⭐️ วีรยุทธ วี-ระ-ยุด นักรบผู้กล้า
⭐️ วีรวัฒน์ วี-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความกล้า
⭐️ วีรวุฒิ วี-ระ-วุด เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
⭐️ วีรัช วี-รัด เกิดจากผู้กล้าหาญ
⭐️ วุฒิชัย วุด-ทิ-ไช ชนะด้วยความเจริญ
⭐️ วุฒิชาติ วุด-ทิ-ชาด เกิดจากความเจริญ
⭐️ วุฒิเดช วุด-ทิ-เดด เจริญขึ้นด้วยอำนาจ
⭐️ วุฒิภัทร วุด-ทิ-พัด เจริญและดีงาม
⭐️ เวทิต เว-ทิด ให้รู้
⭐️ เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม
⭐️ ไวทย์ ไว มีความรู้
⭐️ ไวทิน ไว-ทิน ผู้รู้
⭐️ ไวภพ ไว-พบ อำนาจ ความเจริญ
⭐️ ไววิทย์ ไว-วิด อำนาจ ความเจริญ
⭐️ อจล อะ-จน ไม่หวั่นไหว
⭐️ อจลวิชญ์ อะ-จะ-ละ-วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
⭐️ อชิตพล อะ-ชิด-พน มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้
⭐️ อชิระ อะ-ชิ-ระ ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว
⭐️ อดิเทพ อะ-ดิ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อดิรถ อะ-ดิ-รด นักรบเอ่น จอมทัพ
⭐️ อดิรุจ อะ-ดิ-รุด สง่างามยิ่ง
⭐️ อดุลย์ อะ-ดุน ไม่มีที่เปรียบ ไม่มีอะไรเทียบ
⭐️ อดุลวิทย์ อะ-ดุน-วิด มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย
⭐️ อติชา อะ-ติ-ชา เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์
⭐️ อติชาติ อะ-ติ-ชาด ผู้เกิดมาดี
⭐️ อติเทพ อะ-ติ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อติรุจ อะ-ติ-รุด ผู้สง่างามยิ่ง
⭐️ อติวัณณ์ อะ-ติ-วัน การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
⭐️ อติวิชญ์ อะ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง
⭐️ อธิชนม์ อะ-ทิ-ชน ชีวิตที่มีค่ามาก
⭐️ อธิน อะ-ทิน ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง
⭐️ อธินาถ อะ-ทิ-นาด ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่
⭐️ อธิป อะ-ทิบ ผู้เป็นใหญ่
⭐️ อธิปัตย์ อะ-ทิ-ปัด ความเป็นใหญ่
⭐️ อธิพันธ์ อะ-ทิ-พัน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
⭐️ อธิยุต อะ-ทิ-ยุด ขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง
⭐️ อธิวัฒน์ อะ-ทิ-วัด ความเจริญที่ยิ่งใหญ่
⭐️ อนณ อะ-นน ผู้ไม่มีหนี้
⭐️ อนพัช อะ-นะ-พัด ผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ
⭐️ อนล อะ-นน ไฟ อัคนีเทพ
⭐️ อนวัช อะ-นะ-วัด ผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย
⭐️ อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ
⭐️ อนัดดา อะ-นัด-ดา ไม่ยึดถือ
⭐️ อนันตชัย อะ-นัน-ตะ-ไช ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
⭐️ อนันตพร อะ-นัน-ตะ-พอน ดีไม่มีที่สิ้นสุด
⭐️ อนันยช อะ-นัน-ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
⭐️ อนาวิล อะ-นา-วิน ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส
⭐️ อนิรุทธ์ อะ-นิ-รุด ผู้ชนะเสมอ ผู้ไม่ดับ ไม่มีใครห้ามได้
⭐️ อนิวัต อะ-นิ-วัด ผู้ไม่หวนกลับ สู่ความชั่ว
⭐️
⭐️ อนิวัตติ์ อะ-นิ-วัด การไม่หวยกลับ สู่ความชั่ว
⭐️
⭐️ อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชนะเสมอ
⭐️ อนุตร อะ-นุด ผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม
⭐️ อนุทัต อะ-นุ-ทัด มอบให้ อนุญาต
⭐️ อนุทัย อะ-นุ-ไท ความกรุณา ความใจดี
⭐️ อนุนัย อะ-นุ-ไน ความเป็นมิตร
⭐️ อนุนาท อะ-นุด-นาด เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ
⭐️ อนุพนธ์ อะ-นุ-พน เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง
⭐️ อนุภัทร อะ-นุ-พัด เจริญเนือง ๆ ดีงามอยู่เสมอ
⭐️ อนุยุต อะ-นุ-ยุด ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน
⭐️ อนุวรรตน์ อะ-นุ-วัด ประพฤติปฏิบัติตาม
⭐️ อนุวรรธน์ อะ-นุ-วัด เจริญตาม
⭐️ อนุวัต อะ-นุ-วัด ผู้ประพฤติตาม
⭐️ อนุวิท อะ-นุ-วิด รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง
⭐️ อเนชา อะ-เน-ชา ผู้ไม่หวั่นไหว
⭐️ อภิชัจ อะ-พิ-ชัด มีชาติสูง
⭐️ อภิชัย อะ-พิ-ไช ผู้มีชัยชนะเหนือใคร
⭐️ อภิชาติ อะ-พิ-ชาด เกิดดี มีตระกูล
⭐️ อภิธรม์ อะ-พิ-ทอน ธรรมะขั้นสูง
⭐️ อภิธาร อะ-พิ-ทาน ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่
⭐️ อภินัทธ์ อะ-พิ-นัด ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
⭐️ อภินันทน์ อะ-พิ-นัน ผูกพันยิ่ง
⭐️ อภิบาล อะ-พิ-บาน ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง
⭐️ อภิยุต อะ-พิ-ยุด ประกอบยิ่ง
⭐️ อภิรต อะ-พิ-รด ผู้ยินดียิ่ง
⭐️ อภิวรรธน์ อะ-พิ-วัด มีความเจริญยิ่ง
⭐️ อภิวัฒน์ อะ-พิ-วัด ความเจริญ
⭐️ อภิวิชญ์ อะ-พิ-วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
⭐️ อภิวุฒิ อะ-พิ-วุด ความเจริญ
⭐️ อมรรัตน์ อะ-มอน-รัด เพชร
⭐️ อมรินทร์ อะ-มะ-ริน พระอินทร์
⭐️ อรรจน์ อัด เครื่องบูชา
⭐️ อรรณพ อัน-นบ ทะเล มหาสมุทร
⭐️ อรรถนนท์ อัด-ถะ-นน ผู้ยินดีในประโยชน์
⭐️ อรรถพันธ์ อัด-ถะ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง
⭐️ อรรถวิท อัด-ถะ-วิด ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ
⭐️ อรรถวิทย์ อัด-ถะ-วิด ผู้รู้หลักการ
⭐️ อริชัย อะ-หริ-ไช ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริญชย์ อะ-ริน ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริญชัย อะ-ริน-ไช ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริย์ธัช อะ-ริ-ทัด ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ
⭐️ อรุช อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
⭐️ อวัช อะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
⭐️ อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
⭐️ อัณณ์ อัน แม่น้ำ ตัวหนังสือ
⭐️ อัตถ์ อัด เนื้อความ ประโยชน์ ความต้องการ
⭐️ อัทธ์ อัด กาล เวลา ทาง ภาค
⭐️ อัทธนีย์ อัด-ทะ-นี เป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน
⭐️ อันน์ อัน ข้าว
⭐️ อาจิต อา-จิด สะสมแล้ว
⭐️ อาชว์ อาด ความซื่อตรง
⭐️ อาชวิน อาด-ชะ-วิน ผู้มีความซื่อตรง
⭐️ อาชวี อาด-ชะ-วี ผู้มีความซี่อตรง
⭐️ อาชัญ อา-ชัน บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง
⭐️ อาณัติ อา-นัด การบังคับบัญชา
⭐️ อาณันย์ อา-นัน ความไม่มีหนี้
⭐️ อานนท์ อา-นน ความเพลิดเพลิน
⭐️ อานัณย์ อา-นัน ความไม่มีหนี้
⭐️ อานัน อา-นัน หน้า ปาก
⭐️ อานันท์ อา-นัน ความบันเทิง ความชื่นใจ
⭐️ อาเนช อา-เนด ไม่หวั่นไหว มั่นคง
⭐️ อายุทัย อา-ยุ-ไท บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข
⭐️ อายุธ อา-ยุด อาวุธ เครื่องรบ
⭐️ อายุวัต อา-ยุ-วัด มีอายุยืน
⭐️ อารัทธ์ อา-รัด เริ่มต้นแล้ว
⭐️ อำมฤต อำ-มะ-ริด น้ำทิพย์
⭐️ อำมาตย์ อำ-หมาด ผู้ช่วยเหลือ
⭐️ อิชย์ อิด การบูชา ครู
⭐️ อิฏฐา อิด-ถา น่ารัก
⭐️ อิทธิชัย อิด-ทิ-ไช ชนะด้วยฤทธิ์
⭐️ อิทธินพ อิด-ทิ-นบ มีความสำเร็จใหม่ ๆ
⭐️ อิทธิพร อิด-ทิ-พอน ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
⭐️ อิทธิพัทธ์ อิด-ทิ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
⭐️ อิทธิมนต์ อิด-ทิ-มน มีความสำเร็จ
⭐️ อินทัช อิน-ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
⭐️ อุตรเดช อุด-ตะ-ระ-เดด มีเดชยิ่งใหญ่
⭐️ อุทธิ อุด-ธิ ทะเล
⭐️ อุภัยภัทร อุ-ไพ-ยะ-พัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ
⭐️ โอบนิธิ โอบ-นิ-ทิ กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย
⭐️ จรส จะ-รด แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ จรัส จะ-หรัด แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ จรัสรัตน์ จะ-หรัด-รัด แก้วที่มีแสงสว่างใส
⭐️ จันทรัสม์ จัน-ทะ-รัด เสมอจันทร์ เดือน
⭐️ ฉันทพศ ฉัน-ทะ-พด อำนาจแห่งฉันทะ
⭐️ ชนสรณ์ ชะ-นะ-สอน เป็นที่พึงของคนทั้งหลาย
⭐️ ชัยมนัส ไช-มะ-นัด ชยะชัยตัวเอง
⭐️ ชัยยศ ไช-ยด มีชัยชนะและยศ
⭐️ ณัฐยศ นัด-ถะ-ยด นักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ ณัฐสม นัด-ถะ-สม เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์
⭐️ ตรัส ตรัด แจ้ง
⭐️ ทัศน์พล ทัด-สะ-พน ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง
⭐️ ธยศ ทะ-ยด มีความรู้เป็นยศ
⭐️ ธรรมสรณ์ ทำ-มะ-สอน ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ผู้มีความเป็นที่พึ่ง
⭐️ ธรรศ ทัด ความกล้าหาญ ความอหังการ
⭐️ นฤสรณ์ นะ-รึ-สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
⭐️ นวพรรษ นะ-วะ-พัด ปีใหม่
⭐️ นันทยศ นัน-ทะ-ยด มีความสุขและมียศ
⭐️ บรรณสรณ์ บัน-นะ-สอน มีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง
⭐️ ปภัสชล ปะ-พัด-ชน น้ำบริสุทธิ์
⭐️ ปสัตถ์ ปะ-สัด ผู้ถูกชมเชย
⭐️ ปสันน์ ปะ-สัน เลื่อมใส ผ่องใส
⭐️ พนสณฑ์ พะ-นะ-สน แนวป่า ทิวไม้
⭐️ พรจรัส พอน-จะ-หรัด พรอันประเสริฐ
⭐️ พฤษธวัช พรึด-ทะ-วัด พระศิวะ
⭐️ พศวัต พด-สะ-วัด ผู้มีอำนาจ
⭐️ พสธร พด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ
⭐️ ภัทรศัย พัด-ทระ-ไส อยู่อย่างมีความสุข
⭐️ มนต์มนัส มน-มะ-นัด มนต์แห่งดวงใจ
⭐️ มนัสนันท์ มะ-นัด-สะ-นัน มีใจสุขสำราญ
⭐️ ยศนันท์ ยด-สะ-นน ยินดีในยศ
⭐️ ยศพนธ์ ยด-สะ-พน เกี่ยวข้องด้วยยศ
⭐️ ยศพร ยด-สะ-พอน มียศอันประเสริฐ
⭐️ ยศพล ยด-สะ-พน มียศและมีพลัง
⭐️ ยศพัฒน์ ยด-สะ-พัด เจริญด้วยยศ
⭐️ ยศพัทธ์ ยด-สะ-พัด เกี่ยวข้องด้วยยศ
⭐️ ยศภัทร ยด-สะ-พัด เจริญ หรือดีงามด้วยยศ
⭐️ ยศวร ยด-สะ-วอน มียศอันประเสริฐ
⭐️ รหัท ระ-หัด ทะเล
⭐️ ลภัส ละ-พัด สมบัติ ลาภ
⭐️ วนัสนันท์ วะ-นัด-สะ-นัน ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
⭐️ วรยศ วอ-ระ-ยด มียศอันประเสริฐ
⭐️ วรสรณ์ วอ-ระ-สอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วสันต์พรรษ วะ-สัน-พัด ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ
⭐️ วัชสัณห์ วัด-ชะ-สัน มีคำพูดไพเราะ
⭐️ ศรณ์ สอน ที่พึ่ง
⭐️ ศรวัณ สอ-ระ-วัน เดือนศรวัณ ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม
⭐️
⭐️ ศรัณย์ภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
⭐️ ศรันภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
⭐️ ศรันย์ สะ-รัน อันเป็นที่พึ่ง
⭐️ ศรันย์พร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ สนันตน์ สะ-นัน นิรันดร ยิ่งยืนนาน
⭐️ สพล สะ-พน มีพลัง แข็งแรง
⭐️ สพลดนัย สะ-พน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีพลัง
⭐️ สมัชญ์ สะ-มัด มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
⭐️ สมัตถ์ สะ-มัด ผู้สามารถ องอาจ
⭐️ สรชัช สอ-ระ-ชัด นักรบผู้วิเศษ
⭐️ สรณ์ สอน ที่พึ่ง ที่ระลึก
⭐️ สรธร สอ-ระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง
⭐️ สรธัญ สอ-ระ-ทัน มีโชคดีอย่างวิเศษ
⭐️ สรภัศ สอ-ระ-พัด มีความเร็ว
⭐️ สรัช สะ-รัด เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรัล สะ-รัน ต้นสน ซื้อตรง
⭐️ สหธรรม สะ-หะ-ทำ ธรรมอันเดียวกัน
⭐️ สหัพย์ สะ-หับ มิตรสหาย
⭐️ สัจจพร สัด-จะ-พอน พรอันประเสริฐ ความจริงอันประเสริฐ
⭐️ สัณหณัฐ สัน-หะ-นัด นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
⭐️ สัณหพจน์ สัน-หะ-พด มีถ้อยคำไพเราะ พูดจาดี
⭐️ สัณหวัช สัน-หะ-วัด พูดเพราะ พูดดี
⭐️ สันต์ทศน์ สัน-ทด มีทัศนะอันงดงาม
⭐️ สันต์ภพ สัน-พบ โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก
⭐️ หทัยทัต หะ-ไท-ทัด เป็นที่ถูกใจ
⭐️ หรรษธร หัน-สะ-ทอน ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์
⭐️ หรรษพล หัด-สะ-พน มีกำลังที่น่ายินดี
⭐️ หรรษมนัส หัด-สะ-มะ-นัด จิตใจรื่นเริง
⭐️ หรรษยศ หัด-สะ-ยด ตำแหน่งที่น่าพอใจ
⭐️ หฤษฎ์ หะ-ริด น่าชื่นชมยินดี
⭐️ หัตถชัย หัด-ถะ-ไช ชนะด้วยมือ
⭐️ หัตถพร หัด-ถะ-พอน มือที่สร้างสิ่งที่ดี ๆ
⭐️ จตุภัทร จะ-ตุ-พัด เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง
⭐️ จรัสรวี จะ-หรัด-ระ-วี สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
⭐️ จารุทัศน์ จา-รุ-ทัด มีการเห็นหรือทัศนะงดงาม
⭐️ จำรัส จำ-หรัด รุ่งเรือง แจ่มแจ้ง
⭐️ จิตตวิสุทธิ จิด-ตะ-วิ-สุด ความหมดจดของจิต หลุดจากกิเลส
⭐️ จิตรทวัส จิด-ตระ-วัด วันอันแจ่มใส
⭐️ จิตรทิวัส จิด-ทิ-วัด วันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม
⭐️ จิตรายศ จิด-ตรา-ยด เหล็กดี เหล็กกล้า
⭐️ จิรพัส จิ-ระ-พัด มีอายุยืนนาน
⭐️ จิรภาส จิ-ระ-พาด รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
⭐️ จิรสิน จิ-ระ-สิน มีทรัพย์ตลอดกาลนาน
⭐️ จิรัสย์ จิ-รัด ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร
⭐️ จิรายุศ จิ-รา-ยุด อายุยืน
⭐️ เจตน์สฤษฎิ์ เจด-สะ-หริด สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
⭐️ เจษฎา เจด-สะ-ดา ผู้เป็นใหญ่ที่สุด ผู้เจริญที่สุด
⭐️ เจษฎาภรณ์ เจด-สะ-ดา-พอน ผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า
⭐️ ชนิสร ชะ-นิ-สอน เจ้าแห่งคนทั้งหลาย
⭐️ ชเนศ ชะ-เนด ที่พึ่งของคนคือ พระราชา
⭐️ ชเยศ ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
⭐️ ชเยส ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ
⭐️ ชลธิศ ชน-ละ-ทิด ทะเล มหาสมุทร
⭐️ ชวิศ ชะ-วิด เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
⭐️ ชวิศา ชะ-วิ-สา เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชัชพิสิฐ ชัด-พิ-สิด นักรบพิเศษ
⭐️ ชัยประสิทธิ์ ไช-ประ-สิด สำเร็จด้วยชัยชนะ
⭐️ ชัยศิริ ไช-สิ-หริ ความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ
⭐️ ชัยสวัสดิ์ ไช-สะ-หวัด มีชัยชนะและความสวัสดี
⭐️ ชัยสิทธิ์ ไช-ยะ-สิด สำเร็จด้วยชัยชนะ
⭐️ ชินสีห์ ชิน-นะ-สี ท่านผู้ชนะ
⭐️ ชีวสาธน์ ชี-วะ-สาด กำลังแห่งชีพ
⭐️ ชุติภาส ชุ-ติ-พาด รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ ชุติศรณ์ ชุ-ติ-สอน มีความรุ่งโรจน์เป็นที่พึ่ง
⭐️ ไชยพศ ไช-ยะ-พต ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
⭐️ ญาณศรณ์ ยา-นะ-สอน มีความรู้เป็นที่พึ่ง
⭐️ ญาณสิริ ยา-นะ-สิ-หริ มีมิ่งขวัญคือความรู้
⭐️ ฐานัส ถา-นัด โดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม
⭐️ ฐิติวัสส์ ถิ-ติ-วัด ยืนยาวตลอดปี
⭐️ ณัฐทิศ นัด-ทิด ทิศของนัดปราชญ์
⭐️ ณัฐภาส นัด-ถะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐเศรษฐ นัด-ถะ-เสด นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
⭐️ ณัฐสิทธิ์ นัด-ถะ-สิด ความสำเร็จของนักปราขญ์
⭐️ ณัฐสุต นัด-ถะ-สุด ลูกนักปราชญ์
⭐️ ดนิษฐ์ ดะ-นิด เล็ก
⭐️ ดนุสรณ์ ดะ-นุ-สอน มีคนเป็นที่พึ่ง พึ่งตน
⭐️ ดิษย์ ดิด เป็นมงคล
⭐️ ดิสรณ์ ดิ-สอน สรณะสามประการ
⭐️ ตนิษฐ์ ตะ-นิด เล็ก
⭐️ ตนุสรณ์ ตะ-นุ-สอน พึ่งตนเอง
⭐️ ติณห์ ติน กล้าแข็ง แหลมคม
⭐️ ติสรณ์ ติ-สอน สรณะสามประการ
⭐️ เตชสิทธิ์ เต-ชะ-สิด สำเร็จด้วยเดช
⭐️ เตชัส เต-ชัด เดชหรืออำนาจ
⭐️ ไตรทศ ไตร-ทด สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
⭐️ ทัพพสาร ทับ-พะ-สาน มีทรัพย์เป็นแก่นสาร
⭐️ ธนิษฐ์ ทะ-นิด ชื่อดาวฤกษ์
⭐️ ธนิสร ทะ-นิด-สอน เจ้าแห่งทรัพย์
⭐️ ธนุส ทะ-นุด ธนู
⭐️ ธเนศ ทะ-เนด ร่ำรวย มีทรัพย์
⭐️ ธเนศพล ทะ-เนด-พน กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
⭐️ ธรนิศ ทอน-ระ-นิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ธรรมเชษฐ์ ทำ-มะ-เชด ผู้เจริญด้วยธรรม
⭐️ ธัญพิสิษฐ์ ทัน-พิ-สิด โชคดีเป็นพิเศษ
⭐️ ธาราวรรษ ทา-รา-วัด ฝนจำนวนมาก
⭐️ ธิติสรณ์ ทิ-ติ-สอน พึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้
⭐️ ธิษณ์ ทิด ฉลาด
⭐️ ธีรศานต์ ที-ระ-สาน กล้าหาญและสงบนิ่ง
⭐️ ธีรสิทธิ์ ที-ระ-สิด ผู้มีความสำเร็จ
⭐️ ธีร์สุต ที-สุด ลูกนักปราชญ์
⭐️ นภสินธุ์ นบ-พะ-สิน ทางช้างเผือก
⭐️ นภัสรพี นะ-พัด-ระ-พี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
⭐️ นรเศรษฐ์ นอ-ระ-เสด ผู้มีความมั่งคั่ง
⭐️ นเรศ นะ-เรด จอมคน พระราชา
⭐️ นฤเบศ นะ-รึ-เบด ยอดชาย
⭐️ นฤเบศร์ นะ-รึ-เบด ยอดชาย เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง
⭐️ นันทิศ นัน-ทิด เจ้าแห่งความสุข
⭐️ นิธิศ นิ-ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
⭐️ นิภาส นิ-พาด แสงสว่าง รัศมีส่องแสง
⭐️ นิศจัย นิด-ไจ ตัดสินใจ ความประสงค์
⭐️ นิษฐ์ นิด สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
⭐️ นิสสรณ์ นิด-สอน การสลัดตนเองออกจากความทุกข์
⭐️ บดีศร บอ-ดี-สอน นายผู้เป็นใหญ่
⭐️ บุญศิริ บุน-สิ-หริ มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
⭐️ บุญสิริ บุน-สิ-หริ มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
⭐️ บุริศร์ บุ-ริด เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
⭐️ ปฏษฏิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
⭐️ ปรเมศวร์ ปะ-ระ-เมด ผู้เป็นใหญ่ พระวิษณุ
⭐️ ปรเมษฐ์ ปะ-ระ-เมด พระพรหม
⭐️ ประดิษฐา ประ-ดิด-ถา ตั้งมั่น
⭐️ ประภวิษณุ์ ประ-พะ-วิด มีเดช มีพลัง
⭐️ ประมนัส ประ-มะ-นัด มึวามปราโมทย์
⭐️ ปริเยศ ปะ-ริ-เยด ที่รัก
⭐️ ปรุฬห์ ปะ-รุน ผู้งอกงาม เจริญ
⭐️ ปฤษฎิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
⭐️ ปฤษฎี ปริด-สะ-ดี รัศมี สัมผัส
⭐️ ปฤษนี ปริด-สะ-นี เล็ก บอบบาง
⭐️ ปวริศ ปะ-วะ-ริด ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ ปวริศร ปะ-วะ-ริด-สอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ ปวเรศ ปะ-วะ-เรด ผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ
⭐️ ปสุต ปะ-สุด ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปาณสาร ปา-นะ-สาน กำลังว่องไวประเปรียว
⭐️ ปาณัสม์ ปา-นัด เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
⭐️ ปารเมศ ปา-ระ-เมด บารมี
⭐️ ปารย์ ปาน ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
⭐️ ปิยทัศน์ ปิ-ยะ-ทัด น่ารัก มีเสน่ห์
⭐️ ปิโยรส ปิ-โย-รด ลูกชายอันเป็นที่รัก
⭐️ ปีย์มนัส ปี-มะ-นัด มีใจน่ารัก
⭐️ ปุณมนัส ปุน-มะ-นัด มีใจสะอาด
⭐️ ปุรเชษฐ์ ปุ-ระ-เชด ผู้เป็นใหญ่ในเมือง เจ้าเมือง
⭐️ เปศล เป-สน สันทัด ฉลาด งามน่ารัก
⭐️ โปษัณ โป-สัน การเลี้ยงดู การอบรม
⭐️ ผณิศวร ผะ-นิ-สวน นาคราช
⭐️ พรภวิษย์ พอน-พะ-วิด อนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
⭐️ พรรณเชษฐ์ พัน-นะ-เชด พระพรหม
⭐️ พรรษวุฒิ พัด-สะ-วุด ความรู้อันประเสริฐ
⭐️ พรหมเดช พรม-เดด อำนาจจิตอันยิ่งใหญ่
⭐️ พรหมธาดา พรม-ทา-ดา พระพรหมผู้สร้าง
⭐️ พรหมพิริยะ พรม-พิ-ริ-ยะ มีความเพียรประเสริฐ
⭐️ พริษฐ์ พะ-ริด ประเสริฐสุด
⭐️ พริสร พะ-ริด-สอน ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ พลศรุต พน-สะ-รุด มีชื่อเสียงด้านพลัง
⭐️ พลิศ พะ-ลิด จอมพลัง เจ้าแห่งพลัง
⭐️ พลิศร พะ-ลิด-สอน ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง
⭐️ พศวีร์ พด-สะ-วี อำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ
⭐️ พศิน พะ-สิน ผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ
⭐️ พศุตม์ พะ-สุด มีอำนาจสูงสุด
⭐️ พสิษฐ์ พะ-สิด ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
⭐️ พสุเทพ พะ-สุ-เทบ เทวดาในแผ่นดิน
⭐️ พสุธร พะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ มั่งมี
⭐️ พหุธน พะ-หุ-ทน มีทรัพย์มาก
⭐️ พันธวิศ พัน-ทะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง
⭐️ พันเลิศ พัน-เลิด เลิศยิ่ง
⭐️ พาทิศ พา-ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
⭐️ พิชเญศ พิด-ชะ-เยด จอมปราชญ์
⭐️ พิชเยศ พิด-ชะ-เยด เจ้าแห่งชัยชนะ
⭐️ พิชัยภูษิต พิ-ไช-พู-สิด ประดับด้วยความชนะ มีชัยชนะเป็นอาภรณ์
⭐️ พิเชษฐ พิ-เชด ประเสริฐที่สุด
⭐️ พิทวัส พิด-ทะ-วัด ผู้ฉลาด ผู้มีปัญญา
⭐️ พินทุสร พิน-ทุ-สอน ผู้มีเสียงไพเราะ
⭐️ พิศลย์ พิ-สน ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน
⭐️ พิศุทธิ์ พิ-สุด สะอาดและบริสุทธิ์
⭐️ พิศุทธิ์ธรรม พิ-สุด-ทำ ธรรมอันบริสุทธิ์
⭐️ พิษณุวัชร์ พิด-สะ-นุ-วัด เพชรของพระวิษณุ
⭐️ พิสัช พิ-สัด เสียสละ สละทิ้ง
⭐️ พิสิษฐ์ พิ-สิด ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
⭐️ พีรภาส พี-ระ-พาด นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ พีรวัส พี-ระ-วัด อำนาจของวีรบุรุษ
⭐️ พีรศุภ พี- ระ-สุบ ผู้กล้าหาญและดีงาม
⭐️ พูนสวัสดิ์ พูน-สะ-หวัด ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความดี ความงาม ความรุ่งเรือง
⭐️ เพ็ญภาส เพ็น-พาด เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์
⭐️ ภวิศ พะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในโลก
⭐️ ภานุสรณ์ พา-นุ-สอน พึ่งแสงสว่างหรือพระอาทิตย์
⭐️ ภาสวร พาด-สะ-วอน ผู้มีรัศมีประเสริฐ พระอาทิตย์
⭐️ ภาสวิชญ์ พาด-สะ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ภิรมย์เวศน์ พิ-รม-เวด ที่อยู่อัน่าชื่นใจ
⭐️ ภีมพศ พี-มะ-พด มีอำนาจน่าเกรงขาม
⭐️ ภุชิสส์ พุ-ชิด ผู้เป็นไท อิสระ
⭐️ ภูดิส พู-ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
⭐️ ภูเบศวร์ พู-เบด พระราชาผู้เป็นใหญ่
⭐️ ภูเมศ พู-เมด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ภูวิศ พู-วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ภูสิทธิ พู-สิด มีความสำเร็จในแผ่นดิน
⭐️ มนภาส มะ-นะ-พาด มน-นะ-พาด มีความสว่างทางใจ
⭐️ มนสิช มะ-นะ-สิด มน-นะ-สิด เกิดในใจ ความรัก
⭐️ มนสิริ มน-สิ-หริ หัวใจที่อิ่มเอิบ
⭐️ มนัสวิน มะ-นัด-สะ-วิน มีความตั้งใจ
⭐️ มนัสวี มะ-นัด-สะ-วี ผู้มีความตั้งใจ
⭐️ มนัสวีร์ มะ-นัด-สะ-วี มีความตั้งใจ มีความคิดสูง นักปราชญ์
⭐️ มนุเชษฐ์ มะ-นุ-เชด คนผู้ประเสรริฐที่สุด
⭐️ มโนพัศ มะ-โน-พัด มีอำนาจทางใจ
⭐️ เมธัส เม-ทัด ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
⭐️ เมธาสิทธิ์ เม-ทา-สิด สำเร็จด้วยปัญญา
⭐️ ยศธนะ ยด-ทะ-นะ เกียรติยศเป็นทรัพย์
⭐️ ยศวริศ ยด-วะ-ริด ผู้เลิศด้วยยศ
⭐️ ยศสมบูรณ์ ยด-สม-บูน ว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ
⭐️ ยสินทร ยะ-สิน-ทอน เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
⭐️ ยิษฐา ยิด-ถา ผู้ที่เขาบูชา
⭐️ รเณศ ระ-เนด จอมทัพ เจ้าแห่งการรบ
⭐️ รดิศ ระ-ดิด เจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ
⭐️ รเมศ ระ-เมด ริ่นรมย์ ยินดี ชอบใจ
⭐️ รวิภาส ระ-วิ-พาด แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิสุต ระ-วิ-สุด ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์
⭐️ ราเมศ รา-เมด พระราม
⭐️ ราเมศวร์ รา-เมด พระรามผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ รุจิภาส รุ-จิ-พาด แสงส่วางอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ ลาภิศ ลา-พิด เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก
⭐️ เลิศพิพัฒน์ เลิด-พิ-พัด ความเจริญอย่างยิ่ง
⭐️ เลิศพิสิฐ เลิด-พิ-สิด ประเสริฐอย่างยิ่ง
⭐️ เลิศวรรธน์ เลิด-วัด ความเจริญอย่างยิ่ง
⭐️ วนัสบดี วะ-นัด-บอ-ดี ไม้ใหญ่ พญาใหญ่
⭐️ วรภาส วอ-ระ-พาด แสงสว่างอันประเสริฐ
⭐️ วรายุส วะ-รา-ยุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ
⭐️ วราศัย วะ-รา-ไส มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วริศ วะ-ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วริษ วะ-ริด ฝน
⭐️ วศิน วะ-สิน ผู้มีอำนาจ
⭐️ วสิษฐ์พล วะ-สิด-พน ผู้มีกำลังเยี่ยม
⭐️ วสุ วะ-สุ สมบัติ
⭐️ วสุธร วะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย
⭐️ วสุธา วะ-สุ-ทา แผ่นดิน
⭐️ วสุนันท์ วะ-สุ-นัน ยินดีในทรัพย์
⭐️ วสุพล วะ-สุ-พน มีพลังคือทรัพย์ เศรษฐี
⭐️ วสุวี วะ-สุ-วี ผู้มีทรัพย์
⭐️ วัชริศ วัด-ชะ-ริด เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า
⭐️ วัทน์สิริ วัด-สิ-หริ มีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์
⭐️ วาสุเทพ วา-สุ-เทบ พระนารายณ์
⭐️ วิชญ์ภาส วิด-ชะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ วิทวัส วิ-ทะ-วัด ผู้ฉลาด
⭐️ วิปัศย์ วิ-ปัด เห็นแจ้ง มีความรู้
⭐️ วิภาวัส วิ-พา-วัด พระอาทิตย์
⭐️ วิภาส วิ-พาด แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์
⭐️ วิวิศน์ วิ-วิด งามอย่างวิเศษ
⭐️ วิศรม วิ-สม สงบ พักผ่อน
⭐️ วิศรุต วิ-สะ-รุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ วิศลย์ วิ-สน ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ วิสสุต วิด-สุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ วิสุทธิ์ วิ-สุด สะอาดสดใส
⭐️ วีรศรุต วี-ระ-สะ-รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
⭐️ วีริศ วี-ริด ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า
⭐️ เวชพิสิฐ เวด-พิ-สิด หมอผู้ประเสริฐสุด มีความรู้ประเสริฐสุด
⭐️ เวทิศ เว-ทิด ผู้คงแก่เรียน
⭐️ ศดิศ สะ-ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ ศตายุ สะ-ตา-ยุ มีอายุยืน ๑๐๐ ปี
⭐️ ศรัณยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ
⭐️ ศรันยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง
⭐️ ศรายุธ สะ-รา-ยุด ผู้มีอาวุธคือลูกศร
⭐️ ศราวิน สะ-รา-วิน ผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา
⭐️ ศราวุธ สะ-รา-วุด ผู้มีศรเป็นอาวุธ
⭐️ ศริตวรรธน์ สะ-ริด-วัด บรรลุถึงความเจริญ
⭐️ ศรุต สะ-รุด มีชื่อเสียง
⭐️ ศวิต สะ-วิด ขาว
⭐️ ศศวิษาณ สะ-สะ-วิ-สาน สิ่งเหลือเชื่อ
⭐️ ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
⭐️ ศาตนันทน์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
⭐️ ศานติบูรณ์ สาน-ติ-บูน ผู้เต็มไปด้วยสันติ
⭐️ ศานิต สา-นิด คม
⭐️ ศาลิภพน์ สา-ลิ-พบ นาข้าว
⭐️ ศาศวัต สาด-สะ-วัด ยั่งยืน
⭐️ ศาสวัต สา-สะ-วัด นิรันดร ตลอดกาล
⭐️ ศิรชัช สิ-ระ-ชัด นักรบผู้ยอดเยี่ยม
⭐️ ศิรวิทย์ สิ-ระ-วิด ความรู้ชั้นยอด
⭐️ ศิรสิทธิ์ สิ-ระ-สิด มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
⭐️ ศิรัสธร สิ-รัด-สะ-ทอน คอ
⭐️ ศิริชัย สิ-หริ-ไช มีชัยชนะที่เป็นมงคล
⭐️ ศิโรตม์ สิ-โรด ศีรษะ
⭐️ ศิลป์ศุภา สิน-สุ-พา เจริญด้วยศิลป
⭐️ ศิลาดล สิ-ลา-ดน แผ่นหิน
⭐️ ศิวนาถ สิ-วะ-นาด มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ ศิวเวท สิ-วะ-เวด มนตร์สรรเสริญ พระศิวะ
⭐️ ศิวัช สิ-วัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ
⭐️ ศีลวัต สี-ละ-วัด มีความประพฤติดี
⭐️ ศุจินธร สุ-จิน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
⭐️ ศุทธวีร์ สุด-ทะ-วี ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ
⭐️ ศุทธา สุด-ทา ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ศุภชัย สุ-พะ-ไช ชัยชนะอันงดงาม
⭐️ ศุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตดีงาม
⭐️ ศุภณัฐ สุ-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ ศุภดิตถ์ สุ-พะ-ดิด ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม
⭐️ ศุภทิน สุ-พะ-ทิน วันมงคล
⭐️ ศุภนันท์ สุ-พะ-นัน ยินดีในความเจริญ
⭐️ ศุภพล สุ-พะ-พน มีกำลังอันงดงาม
⭐️ ศุภพิชญ์ สุ-พะ-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
⭐️ ศุภมิตร สุบ-พะ-มิด มิตรที่ดีงาม
⭐️ ศุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย พูดดี
⭐️ ศุภวิชญ์ สุ-พะ-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ ศุภสัณห์ สุ-พะ-สัน ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
⭐️ ศุภสิน สุ-พะ-สิน สินทรัพย์ที่ดีงาม
⭐️ ศุวิล สุ-วิน ลม อากาศ
⭐️ เศรษฐ์ เสด ประเสริฐสุด
⭐️ เศรษฐนัย เสรด-ถะ-ไน การประหยัด
⭐️ เศรษฐพิชญ์ เสรด-ถะ-พิด นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่
⭐️ เศรษฐา เสด-ถา เจริญที่สุด ดีเลิศ ดีที่สุด
⭐️ เศวตฉัท สะ-เวด-ตระ-ฉัด ผู้มีปีกขาว
⭐️ สดายุ สะ-ดา-ยุ ชื่อพญานก
⭐️ สถบดี สะ-ถะ-บอ-ดี เจ้าแผ่นดิน
⭐️ สถาพร สะ-ถา-พอน ยืนยง
⭐️ สมถวิล สม-ถะ-หวิน ได้ผลดังที่คิดไว้
⭐️ สมปราชญ์ สม-ปราด สมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้สงบ
⭐️ สมศีล สม-สีน ผู้มีศีลสม่ำเสมอ
⭐️ สมาวรรธน์ สะ-มา-วัด ปีแห่งความเจริญ
⭐️ สมิทธ์ สะ-มิด ความสำเร็จ
⭐️ สรณ์สิริ สอน-สิ-หริ มีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล
⭐️ สรรพบุณย์ สับ-บุน งามพร้อม
⭐️ สรรพวิท สับ-พะ-วิด ถึงพร้อมด้วยวิชา
⭐️ สรรเพชญ สัน-เพ็ด ผู้รู้หมด
⭐️ สรวิชญ์ สอ-ระ-วิด ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
⭐️ สรวิศ สอ-ระ-วิด มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง
⭐️ สรศาสตร์ สอ-ระ-สาด ตำราสงคราม
⭐️ สรสิช สอ-ระ-สิด เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรายุทธ สะ-รา-ยุด รบด้วยลูกศร อาวุธคือ ศร
⭐️ สราวุธ สะ-รา-วุด มีลูกศรเป็นอาวุธ
⭐️ สริต สะ-ริด ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
⭐️ สวิตต์ สะ-วิด มีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง
⭐️ สัญจิต สัน-จิด สะสม รวบรวม
⭐️ สัณฐิติ สัน-ถิ-ติ ความมั่นคง
⭐️ สัณหเจต สัน-หะ-เจด มีความคิดละเอียดอ่อน
⭐️ สัณห์พิชญ์ สัน-พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
⭐️ สัณหภาส สัน-หะ-พาด ผู้พูดไพเราะ
⭐️ สันทนา สัน-ทะ-นา การเปรียบเทียบ
⭐️ สัภยา สับ-พะ-ยา ผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์
⭐️ สาทิส สา-ทิด เห็นเหมือน เห็นพ้อง
⭐️ สาธิต สา-ทิด ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธิน สา-ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
⭐️ สารท สาด ฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือนสิบ
⭐️ สารัช สา-รัด เกิดมาเพื่อแก่นสาร
⭐️ สารัมภ์ สา-รัม การแข่งขัน ความริเริ่ม
⭐️ สาริทธิ์ สา-ริด ความสำเร็จแห่งแก่นสาร
⭐️ สาริน สา-ริน ผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร
⭐️ สารินท์ สา-ริน เจ้าแห่งสาระ
⭐️ สาริศ สา-ริด เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ
⭐️ สิทธา สิด-ทา ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ สิทธิเดช สิด-ทิ-เดด ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
⭐️ สิทธินนท์ สิด-ทิ -นน ยินดีในความสำเร็จ
⭐️ สิทธิพร สิด-ทิ-พอน มีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ
⭐️ สิทธิพล สิด-ทิ-พน มีพลังแห่งความสำเร็จ
⭐️ สิทธิรัตน์ สิด-ทิ-รัด ความสำเร็จที่ล้ำค่า
⭐️ สินมหัต สิน-มะ-หัด มีทรัพย์สินมาก
⭐️ สินิทธ์ สิ-นิด สนิทชิดเชื้อ
⭐️ สิปปภาส สิบ-ปะ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
⭐️ สิปปวิชญ์ สิบ-ปะ-วิด เชี่ยวชาญในศิลปะ
⭐️ สิรดนัย สิ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นยอด
⭐️ สิรธีร์ สิ-ระ-ที นักปราชญ์ชั้นยอด
⭐️ สิรภพ สิ-ระ-พบ เป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด
⭐️ สิรวิชญ์ สิ-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
⭐️ สิริจรรยา สิ-หริ-จัน-ยา ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล
⭐️ สิริชัย สิ-หริ-ไช ผู้มีชัยชนะอันงดงาม
⭐️ สิริภาส สิ-หริ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
⭐️ สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา
⭐️ สุทธดร สุด-ทะ-ดอน ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น
⭐️ สุทธนพ สุ-ทะ-นบ ใหม่เอี่ยม
⭐️ สุทธวีร์ สุด-ทะ-วี บริสุทธิ์และกล้าหาญ
⭐️ สุทธิชัย สุด-ทิ-ไช ชัยชนะอันหมดจด
⭐️ สุทธินันท์ สุด-ทิ-นัน เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธินัย สุด-ทิ-ไน มีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี
⭐️ สุทธิพจน์ สุด-ทิ-พด มีคำพูดอันบริสุทธิ์
⭐️ สุทธิภัทร สุด-ทิ-พัด ดีงามด้วยความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธิรัตน์ สุด-ทิ-รัด ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว
⭐️ สุทมาตม์ สุด-ทะ-มาด ข่มใจตนเองได้ดี ดูแลตนเองได้ดี
⭐️ สุทิวัส สุ-ทิ-วัด วันดี วันเป็นสิริมงคล
⭐️ สุธรรม สุ-ทำ ธรรมดี กฎหมายที่ดี
⭐️ สุธินันท์ สุ-ทิ-นัน ความยินดีของนักปราชญ์
⭐️ สุธิมนต์ สุ-ทิ-มน ผู้ปัญญาดี
⭐️ สุนิติ สุ-นิ-ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
⭐️ สุปัญญา สุ-ปัน-ยา ผู้มีปัญญาดี
⭐️ สุพศิน สุ-พะ-สิน มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง
⭐️ สุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตที่ดีงาม
⭐️ สุภทัต สุ-พะ-ทัด ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภนัย สุ-พะ-ไน นำไปสู่สิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย
⭐️ สุภเวช สุ-พะ-เวด หมอที่ดีงาม
⭐️ สุภาดา สุ-พา-ดา พี่ชายพี่แสนดี
⭐️ สุเมธ สุ-เมด คนมีปัญญา
⭐️ สุรชัช สุ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
⭐️ สุรเชษฐ์ สุ-ระ-เชด ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม
⭐️ สุรดิษ สุ-ระ-ดิด มีโชคดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทวดา
⭐️ สุรทิน สุ-ระ-ทิน เทพประทาน
⭐️ สุรธัช สุ-ระ-ทัด เป็นดุจธงชัยบนสวรรค์
⭐️ สุรนาท สุ-ระ-นาด บันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ
⭐️ สุรพศ สุ-ระ-พด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
⭐️ สุรพัศ สุ-ระ-พัด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
⭐️ สุรพิชญ์ สุ-ระ-พิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
⭐️ สุรวินท์ สุ-ระ-วิน ดอกบัวงาม
⭐️ สุโรตม์ สุ-โรด ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ สุวชัช สุ-วะ-ชัด นักรบผู้ดีเยี่ยม
⭐️ สุวินัย สุ-วิ-ไน ว่านอนสอนง่าย
⭐️ เสฎฐวุฒิ เสด-ถะ-วุด มีความเจริญอันดีเลิศ
⭐️ โสภณวิชญ์ โส-พน-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ โสภณัฐ โส-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ หัตถลาภ หัด-ถะ-ลาบ มือที่หยิบได้แต่โชคลาภ
⭐️ หาญ หาน กล้า เก่ง
⭐️ หาญชัย หาน-ไช เก่งอย่างมีชัยชนะ
⭐️ หาญทรัพย์ หาน-ซับ เก่งกล้าด้านเงินทอง
⭐️ หิรัญ หิ-รัน เงินทอง
⭐️ เหมรัชต์ เหม-รัด ทองและเงิน
⭐️ เหมวิทย์ เหม-มะ-วิด ความรู้เหมือนทอง
⭐️ อณิษฐ์ อนิด เล็กที่สุด
⭐️ อดิศร อะ-ดิ-สอน เป็นใหญ่ยิ่ง
⭐️ อดิศวร อะ-ดิ-สวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
⭐️ อธิศ อะ-ทิด ผู้เป็นใหญ่
⭐️ อธิษฐ์ อะ-ทิด ผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น
⭐️ อนลัส อะ-นะ-ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน
⭐️ อนันต์ยศ อะ-นัน-ยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
⭐️ อนุทัศน์ อะ-นุ-ทัด ความเห็น เห็นเนือง ๆ
⭐️ อนุทิศ อะ-นุ-ทิด ทิศน้อย ทิศเฉียง
⭐️ อนุศิษฎ์ อะ-นุ-สิด ผู้ได้รับการสั่งสอน
⭐️ อภิสมย์ อะ-พิ-สม บรรลุ ประสบผลสำเร็จ
⭐️ อภิสร อะ-พิ-สอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า
⭐️ อมเรศ อะ-มะ-เรด พระอินทร์
⭐️ อรรถสาร อัด-ถะ-สาน ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
⭐️ อรรถสิทธิ์ อัด-ถะ-สิด ความสำเร็จในงานต่าง ๆ
⭐️ อรุษ อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
⭐️ อวสร อะ-วะ-สอน โอกาส
⭐️ อศลย์ อะ-สน ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ อสิต อะ-สิด ผิวคล้ำ
⭐️ อัศนี อัด-สะ-นี สายฟ้า
⭐️ อัศม์เดช อัด-สะ-เดด มีความกล้าแข็งดังหินผา มีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา
⭐️ อัษฎา อัด-สะ-ดา แปดอย่าง
⭐️ อัษฎาวุธ อัด-สะ-ดา-วุด อาวุธ ๘ อย่าง
⭐️ อิษฎี อิด-สะ-ดี การบวงสรวง บูชา
⭐️ โอภาส โอ-พาด ความสุกใส
⭐️ โอสธี โอ-สะ-ที ดาวประกายพรึก
⭐️ ไอศูรณ์ ไอ-สูน มีที่พึ่ง
⭐️ ไอศูรย์ ไอ-สูน อำนาจ ความเป็นใหญ่
⭐️;

วิเคราะห์ชื่อกับวันเกิด ดวงชื่อจริง


เลือกวันเกิด :-- ค้นหาชื่อมงคลตามวันเกิด --


ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันเสาร์
ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันเสาร์

📝 Say Hi โพสต์ฟรี ⭐️ ทำนายฝัน 📆 เลขเด็ด 🔆 ดวงไพ่ยิปซี 🔆 ดวงไพ่ป๊อก21ใบ 💫 ตารางเวลาไทย 🚘 ทะเบียนรถมงคล 📱 เบอร์โทรมงคล 👤 ชื่อมงคล 📍 แผนที่ 📍 รหัสไปรษณีย์ 💫 ราคาทอง 💬 แคปชั่นคำคม ⭐️ ข้อสอบ 🌙 ตารางปี 💬 แปลภาษา ☀️ QRCODE 🔆 ดวงเนื้อคู่ 🔆 กราฟชีวิต 🗳 ฝากรูปฟรี 🎮 แจกโปร สุ่มรหัส 🖥 สปอยหนัง ซีรีย์ ▶️ ช่องยูทูป 🔆 เซียมซี 🔆 ดวงช้างผัวเมีย 🔆 ดวงสมพงษ์นาคคู่ 🔆 ดวงชะตาพรหมชาติ ⚓️ ดวงฉัตร3ชั้น 🔆 ดวงเรือนชะตา ✏️ สลับภาษา

รวมชื่อเล่น

ชื่อล่าสุด : +สรัญรัตน์ +พรรษณมน +ริสกี +ริสกี +อุกฤษฏ์ +พิมพวรรณ +พิมพวรรณ +เมธาวีร์ +ดารา +นนท์ณธี
+ดวงวันนี้ของคนชื่อกษิร +ดวงวันนี้ของคนชื่อศรัณยวัฒน์ +ดวงวันนี้ของคนชื่ออัญญานิน +ดวงวันนี้ของคนชื่อปัณวรรธน์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อมิริณ
+เนื้อคู่ของคนชื่ออัญญานิน +เนื้อคู่ของคนชื่อซันเดย์ +เนื้อคู่ของคนชื่อวชรวัช +เนื้อคู่ของคนชื่อสุธาดล +เนื้อคู่ของคนชื่อสุริน�¸ +เนื้อคู่ของคนชื่ออัสสราวิชญ์ +เนื้อคู่ของคนชื่อสุวรรณพัฒนากร +เนื้อคู่ของคนชื่อพรณ์สิริ +เนื้อคู่ของคนชื่อพรณ์สิริ +เนื้อคู่ของคนชื่อชาติเทวา +เนื้อคู่ของคนชื่อวชรวัช +เนื้อคู่ของคนชื่อปัญฐสมพล +เนื้อคู่ของคนชื่อชิดธาดา +เนื้อคู่ของคนชื่อภวิษฐ์


Free post โพสต์ฟรี ✏️ สวัสดี Smith
Upload image เลือกรูปภาพ📝 Say Hi โพสต์ฟรี ⭐️ ทำนายฝัน 📆 เลขเด็ด 🔆 ดวงไพ่ยิปซี 🔆 ดวงไพ่ป๊อก21ใบ 💫 ตารางเวลาไทย 🚘 ทะเบียนรถมงคล 📱 เบอร์โทรมงคล 👤 ชื่อมงคล 📍 แผนที่ 📍 รหัสไปรษณีย์ 💫 ราคาทอง 💬 แคปชั่นคำคม ⭐️ ข้อสอบ 🌙 ตารางปี 💬 แปลภาษา ☀️ QRCODE 🔆 ดวงเนื้อคู่ 🔆 กราฟชีวิต 🗳 ฝากรูปฟรี 🎮 แจกโปร สุ่มรหัส 🖥 สปอยหนัง ซีรีย์ ▶️ ช่องยูทูป 🔆 เซียมซี 🔆 ดวงช้างผัวเมีย 🔆 ดวงสมพงษ์นาคคู่ 🔆 ดวงชะตาพรหมชาติ ⚓️ ดวงฉัตร3ชั้น 🔆 ดวงเรือนชะตา ✏️ สลับภาษา


-- --


Copyright 2024 | 17 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007 | เกี่ยวกับเรา

Contacts email : [email protected]

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา