ชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิด วันพุธกลางคืน





⭐️ กช กด ดอกบัว
⭐️ กชอินทร์ กด-ชะ-อิน ดอกบัวใหญ่
⭐️ กณิกนันต์ กะ-นิก-นัน ละเอียดยิ่ง
⭐️ กตตน์ กิด การแสดง การรายงาน
⭐️ กตัญญู กะ-ตัน-ยู ผู้รู้คุณคนอื่น
⭐️ กนต์ธร กน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
⭐️ กนธี กน-ที ทะเล มหาสมุทร
⭐️ กรกช กอ-ระ-กด ไหว้ การกระพุ่มมือ
⭐️ กรกฎ กอ-ระ-กด ปู
⭐️ กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
⭐️ กรณ์ กอน การกระทำ
⭐️ กรดล กอ-ระ-ดน ฝ่ามือ
⭐️ กรวิก กะ-ระ-วิก นกการเวก
⭐️ กรวิชญ์ กอ-ระ-วิด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
⭐️ กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน ดอกยี่โถ ดอกพุดแดง
⭐️ กรองเกียรติ กรอง-เกียรติ เส้นทางแห่งเกียรติยศ
⭐️ กริช กรด หลักแหลม รู้สองด้านและเข้าถึง
⭐️ กรินทร์ กริน จอมช้าง พญาช้าง
⭐️ กฤดาการ กริ-ดา-กาน บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
⭐️ กฤต กริด กระทำแล้ว
⭐️ กฤตชญา กริด-ชะ-ยา ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว กตัญญู
⭐️ กฤตชยา กริด-ชะ-ยา กระทำชนะแล้ว
⭐️ กฤตชัย กริด-ไช กระทำชนะแล้ว
⭐️ กฤตนัย กริด-ตะ-ไน ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี
⭐️ กฤตนู กริด-ตะ-นู ช่าง ศิลปิน
⭐️ กฤตย์ กริด ควรกระทำ หน้าที่การงาน
⭐️ กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
⭐️ กฤตวิทย์ กริด-ตะ-วิด ผู้เรียนวิชาจบแล้ว ผู้รู้ดีแล้ว
⭐️ กฤตัชญ์ กริ-ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
⭐️ กฤตานน กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง
⭐️ กฤตานนท์ กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง
⭐️ กฤติกา กริด-ติ-กา ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
⭐️ กฤติเดช กริด-ติ-เดด ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์
⭐️ กฤติธี กริด-ติ-ที นักปราชญ์
⭐️ กฤติน กริด-ติน ผู้คงแก่เรียน
⭐️ กฤาณากร กริด-สะ-นา-กอน กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ
⭐️ กลวัชร กน-ละ-วัด ดุจดังเพชร
⭐️ กวิน กะ-วิน ดี งาม
⭐️ กวินท์ กะ-วิน จอมกวี
⭐️ กวีวัธน์ กะ-วี-วัด กวีผู้เจริญ
⭐️ ก่อ ก่อ ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น
⭐️ ก่อการ ก่อ-กาน ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น
⭐️ ก่อเกียรติ ก่อ-เกียด สร้างเกียรติ สร้างชื่อเสียง
⭐️ ก้อง ก้อง ดังกังวาน
⭐️ ก้องกิดากร ก้อง-กิ-ดา-กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
⭐️ กังวาน กัง-วาน มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ
⭐️ กัญจน์ กัน ทอง
⭐️ กัณฑ์อเนก กัน-อะ-เนก ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
⭐️ กัตติกา กัด-ติ-กา ดาวลูกไก่
⭐️ กัทลี กัด-ทะ-ลี กล้วย
⭐️ กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใจ
⭐️ กันต์กวี กัน-กะ-วี กวีผู้น่ารัก
⭐️ กันต์ธร กัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก
⭐️ กันต์ธีร์ กัน-ที นักปราชญ์ผู้น่ารัก
⭐️ กันตวิชญ์ กัน-ตะ-วิด ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
⭐️ กันติทัต กัน-ติ-ทัด ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
⭐️ กันตินันท์ กัน-ติ-นัน ยินดีในความรัก
⭐️ กันทรากร กัน-ทรา-กอน ภูเขา
⭐️ กาจน์ กาด ป้อมปราการ
⭐️ กาณฑ์ กาน ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
⭐️ กานต์ กาน น่ารัก น่าพึงพอใจ
⭐️ กานตรัตน์ กาน-ตะ-รัด ผู้ที่น่ารัก น่าคบหาสมาคมด้วย
⭐️ กายวุธ กาย-ยา-วุด ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน
⭐️ การัณย์ กา-รัน หน้าที่การงาน
⭐️ การันต์ กา-รัน หน้าที่การงาน
⭐️ การิต กา-ริด ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว
⭐️ การิน กา-ริน ผู้สร้าง ผู้กระทำ
⭐️ การุณ กา-รุน ความกรุณา
⭐️ กำจร กำ-จอน ฟุ้งไป
⭐️ กำชัย กำ-ไช ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง
⭐️ กำธร กำ-ทอน สนั่น หวั่นไหว สะเทือน
⭐️ กิจจา กิด-จา เรื่องราว ข้อความ
⭐️ กิตตน์ กิด การแสดง การรายงาน
⭐️ กิตติ กิด-ติ คำเล่าลือ คำสรรเสริญ
⭐️ กิตติกวิน กิด-ติ-กะ-วิน งามด้วยเกียรติ
⭐️ กิตติกานต์ กิด-ติ-กาน ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
⭐️ กิตติคุณ กิด-ติ-คุน ผู้มีคุณที่เลื่องลือ
⭐️ กิตติชัย กิด-ติ-ไช ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
⭐️ กิตติเดช กิด-ติ-เดด มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
⭐️ กิตติทัต กิด-ติ-ทัด ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
⭐️ กิตติธร กิด-ติ-ทอน ทรงเกียรติ
⭐️ กิตติธัช กิด-ติ-ทัด มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ กิตตินันท์ กิด-ติ-นัน ยินดีในชื่อเสียง
⭐️ กิตติยุทธ กิด-ติ-ยุด การรบที่มีชื่อเสียง
⭐️ กิตติวัฒน์ กิด-ติ-วัด เจริญด้วยเกียรติ
⭐️ กิตติวินท์ กิด-ติ-วิน ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
⭐️ กิติชัย กิ-ติ-ไช ชนะด้วยเกียรติ
⭐️ กิตินันท์ กิ-ติ-นัน เพลิดเพลินในเกียรติ ยินดีในชื่อเสียง
⭐️ กีรติ กี-ระ-ติ ผู้มีเกียรติ
⭐️ กีรติกา กี-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กุณช์ กุน งาช้าง บรรณศาลา
⭐️ กุนต์ กุน ทวน ศรภู่
⭐️ กุนทร กุน-ทอน พระวิษณุ
⭐️ กุลชาติ กุน-ละ-ชาด ซึ่งเกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลเดช กุน-ละ-เดด มีเดชในตระกูล
⭐️ กุลธร กุน-ละ-ทอน ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
⭐️ กุลนันท์ ก-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลนันทน์ กุ-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลโรจน์ กุน-ละ-โรด ตระกูลรุ่งโรจน์
⭐️ เกตน์ เกด สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย
⭐️ เกตุ เกด ธง
⭐️ เกริก เกริก กึกก้อง ดังสนั่น เลืองลือ. ยิ่ง
⭐️ เกริกไกรวัล เกริก-ไกร-วัน ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล
⭐️ เกริกวรรธน์ เกริก-วัด ความเจริญยิ่ง
⭐️ เกริกวิทย์ เกริก-วิด ผู้มีความรู้ยิ่ง
⭐️ เกรียง เกรียง ใหญ่ ยิ่ง เข้มแข็ง
⭐️ เกรียงไกร เกรียง-ไกร ผู้กล้าที่ยิ่งยง
⭐️ เกรียงชัย เกรียง-ไช ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
⭐️ เกรียงวุฒิ เกรียง-วุด ผู้เจริญยิ่ง
⭐️ เกียรติ เกียด ชื่อเสียง ความยกย่องนับถือ มีหน้ามีตา
⭐️ เกียรติชัย เกียด-ไช ชัยชนะที่มีชื่อเสียง
⭐️ ไกรเดช ไกร-เดด ผู้มีอำนาจมาก
⭐️ ไกรวิชญ์ ไกร-วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
⭐️ ไกรวิน ไกร-วิน ดอกบัว
⭐️ ไกรวี ไกร-ระ-วี ดอกบัว
⭐️ ไกรวุฒิ ไกร-วุด ผู้มีความเจริญมาก
⭐️ ขจร ขะ-จอน ฟุ้งไป
⭐️ ขจรเดช ขะ-จอน-เดช มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
⭐️ ขจรฤทธิ์ ขะ-จอน-ริด มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
⭐️ ขจิต ขะ-จิด ประดับตกแต่งแล้ว
⭐️ ขรรค์ชัย ขัน-ไช ชนะด้วยขรรค์
⭐️ ขวัญชัย ขวัน-ไช ชนะด้วยความดี
⭐️ คชรัตน์ คด-ชะ-รัด ช้างแก้ว
⭐️ คเชนทร์ คะ-เชน พญาช้าง จ่าโขลงช้าง
⭐️ คฑาวุธ คะ-ทา-วุด กระบอง
⭐️ คณนาถ คะ-นะ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ
⭐️ คณิต คะ-นิด วิชาคำนวณ การคำนวณ
⭐️ คณิน คะ-นิน เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คณินทร์ คะ-นิน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คณุฒน์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คทา คะ-ทา ตะบอง
⭐️ คทาวุธ คะ-ทา-วุด มีกระบองเป็นอาวุธ
⭐️ ครรชิต คัน-ชิด บันลือ เสียงเอกเกริก กึกก้อง
⭐️ ครองเดช ครอง-เดด ยึดอำนาจไว้ตลอดไป
⭐️ ครองฤทธิ์ ครอง-ริด รักษาอำนาจไว้
⭐️ คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว
⭐️ คำนวณ คำ-นวน คิดหาผลโดยวิธิเลข
⭐️ คำนวร คำ-นวน ควร ถูกต้อง เหมาะ พอดีๆ ชอบ
⭐️ คำรน คำ-รน คำราม กระหึ่ม
⭐️ คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
⭐️ คีรี คี-รี ภูเขา
⭐️ คีรีทอง คี-รี-ทอง ภูเขาทอง
⭐️ คึกฤทธิ์ คึก-ริด แรงอำนาจ ความร่าเริง
⭐️ คุณัชญ์ คุ-นัด ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
⭐️ คุณัญญา คุ-นัน-ยา ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
⭐️ คุณากร คุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความดี
⭐️ คุณานนต์ คุ-นา-นน ผู้มีคุณความดี
⭐️ คุณานนท์ คุ-นา-นน มีคุณความดีมากมาย
⭐️ จงกล จง-กน บัว บัวสาย
⭐️ จงสุข จง-สุก ให้มีความสุข
⭐️ จรณ์ จอน ความประพฤติดี
⭐️ จรณะ จะ-ระ-นะ ความประพฤติ
⭐️ จรณินท์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
⭐️ จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
⭐️ จรัล จะ-รัน เที่ยวป่า
⭐️ จรายุทธ จะ-รา-ยุด อาวุธของคนจร อาวุธของคนเดินทาง
⭐️ จรินทร์ จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
⭐️ จรินทร จะ-ริน-ทอน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
⭐️ จรุง จะ-รุง ชักชวน ยั่วใจ
⭐️ จรูญ จะ-รูน รุ่งเรือง งดงาม
⭐️ จเร จะ-เร ผู้เร่งรีบ ผู้ตรวจ ผู้ดูแล
⭐️ จักรกริช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
⭐️ จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
⭐️ จักรกฤษณ์ จัก-กริด พระนารายณ์ทรงจักร
⭐️ จักรชัย จัก-ไช จักแห่งชัยชนะ
⭐️ จักรดุลย์ จัก-กระ-ดุน คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
⭐️ จักรธร จัก-กระ-ทอน ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ
⭐️ จักรวุธ จัก-กระ-วุด ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
⭐️ จักริน จัก-กริน พระราชา พระนารายณ์
⭐️ จักรินทร์ จัก-กริน ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
⭐️ จัตุรงค์ จัด-ตุ-รง องค์ 7 ประกอบด้วย 4 ส่วน
⭐️ จันทร์ไชย จัน-ไช ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น
⭐️ จันทรัช จัน-ทะ-รัด ดาวพุธ
⭐️ จันทรานนท์ จัน-ทรา-นน มีหน้าผุดผ่อง
⭐️ จาตุรนต์ จา-ตุ-รน เจ้าแห่งโลก
⭐️ จารุกิตติ์ จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม
⭐️ จารุเดช จา-รุ-เดด มีเดชงดงาม
⭐️ จารุวัฒน์ จา-รุ-วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
⭐️ จารุวิทย์ จา-รุ-วิด มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
⭐️ จำนง จำ-นง ประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจ
⭐️ จำรูญ จำ-รูน รุ่งเรือง งาม
⭐️ จำเริญ จำ-เริน เติบโต งอกงาม
⭐️ จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว
⭐️ จิณณทัต จิน-นะ-ทัด ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
⭐️ จิณณวัตร จิน-นะ-วัด ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
⭐️ จิณณะ จิน-นะ ประพฤติแล้ว
⭐️ จิต จิด ใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก
⭐️ จิตร จิด การวาดเขียน ระบายสี งดงามประณีต
⭐️ จิตรกัณฐ์ จิต-กัน นกพิราบ
⭐️ จิตรดิลก จิด-ดิ-หลก ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น
⭐️ จิตรายุธ จิด-ตรา-ยุด มีอาวุธต่างๆ
⭐️ จิตริน จิด-ริน นักวาด ศิลปิน
⭐️ จิรกร จิ-ระ-กอน กระทำตลอดกาลนาน
⭐️ จิรกฤต จิ-ระ-กิด ผู้สืบทอด
⭐️ จิรโชติ จิ-ระ-โชด ความรุ่งเรือง
⭐️ จิรฐา จิ-ระ-ถา ฐานะที่มั่นคง
⭐️ จิรณัฐ จิ-ระ-นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
⭐️ จิรนนท์ จิ-ระ-นน ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน
⭐️ จิรนันท์ จิ-ระ-นัน มีผู้ชื่นชมยินดี
⭐️ จิรยุทธ จิ-ระ-ยุด การรบที่ยาวนาน
⭐️ จิรวิน จิ-ระ-วิน ผู้มีอายุยืนยาว
⭐️ จิรเวช จิ-ระ-เวด หมอที่ยั่งยืน
⭐️ จิระเดช จิ-ระ-เดด มีอำนาจตลอดกาล
⭐️ จิระนันท์ จิ-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
⭐️ จิรัฎฐ์ จิ-รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
⭐️ จิรันดน์ จิ-รัน ใหม่ อยู่นาน
⭐️ จิรายุ จิ-รา-ยุ มีอายุยืน
⭐️ จิรายุทธ จิ-รา-ยุด รบนาน
⭐️ จีรณะ จี-ระ-นะ ประพฤติแล้ว
⭐️ จีรนันท์ จี-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
⭐️ จีรยุทธ จี-ระ-ยุด รบที่ยาวนาน
⭐️ จุฑาธช จุ-ทา-ทด ยอดธง
⭐️ จุฑาวุธ จุ-ทา-วุด มีจุกเป็นอาวุธ
⭐️ จุลินทร์ จุ-ลิน ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
⭐️ เจตดิลก เจด-ด-หลก มีความคิดเป็นเลิศ
⭐️ เจตน์ เจด ความคิด ความตั้งใจ
⭐️ เจริญวิทย์ จะ-เริน-วิด เจริญด้วยความรู้
⭐️ ฉัตรจักร ฉัด-ตระ-จัก ปูมโหราศาสตร์
⭐️ ฉันทกร ฉัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความพอใจ
⭐️ ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
⭐️ ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ให้ความพอใจ
⭐️ ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
⭐️ ฉินนรณ ฉิน-นะ-รน ตัดการรบได้ ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ
⭐️ ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
⭐️ ชญานิน ชะ-ยา-นิน นักปราชญ์
⭐️ ชฎาธร ชะ-ดา-ทอน พระศิวะ
⭐️ ชฎายุ ชะ-ดา-ยุ ลูกแห่งครุฑ
⭐️ ชนกนันท์ ชะ-นก-นัน เป็นที่ยินดีของบิดา
⭐️ ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนจันทร์ ชะ-นะ-จัน ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน เด่นกว่าคนอื่น
⭐️
⭐️ ชนน ชะ-นน การเกิด เชื้อสาย
⭐️ ชนนน ชะ-นะ-นน การสืบเชื้อสาย
⭐️ ชนวีร์ ชะ-นะ-วี ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนะวรรณ ชะ-นะ-วัน ผิวพรรณแห่งคน คนผู้มีผิวพรรณสวย
⭐️ ชนัญญู ชะ-นัน-ยู ผู้รู้จักคน
⭐️ ชนัต ชะ-นัด ฝูงชน ประชากร
⭐️ ชนัตร ชะ-นัด ร่ม ร่มกันแดด
⭐️ ชนันธร ชะ-นัน-ทอน ค้ำจุนคน
⭐️ ชนานันท์ ชะ-นา-นัน ยินดีในหมู่คน
⭐️ ชนิตร์นันท์ ชะ-นิด-นัน แหล่งกำเนิดความยินดี
⭐️ ชนิตว์ ชะ-นิด ผู้ให้กำเนิด
⭐️ ชนินทร์ ชะ-นิน เป็นใหญ่ในหมู่ชน
⭐️ ชนุดร ชะ-นุ-ดอน คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
⭐️ ชนุตต์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
⭐️ ชนุตร์ ชะ-นุด คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
⭐️ ชโนทัย ชะ-โน-ไท ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ ชยณัฐ ชะ-ยะ-นัด ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ชยทัต ชะ-ยะ-ทัด ให้ชัยชนะ
⭐️ ชยธร ชะ-ยะ-ทอน ทรงชัย
⭐️ ชยังกูร ชะ-ยัง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยันต์ ชะ-ยัน ผู้ชนะ
⭐️ ชยากร ชะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยางกูร ชะ-ยาง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยานันต์ ชะ-ยา-นัน มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
⭐️ ชยานันท์ ชะ-ยา-นัน ยินดีในชัยชนะ
⭐️ ชยาวุธ ชะ-ยา-วุด มีชัยชนะเป็นอาวุธ
⭐️ ชยิน ชะ-ยิน ชัยชนะ
⭐️ ชยุต ชะ-ยุด รุ่งเรือง
⭐️ ชลชาติ ชน-ละ-ชาด น้ำ
⭐️ ชลธร ชน-ละ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล เมฆฝน
⭐️ ชลธี ชน-ละ-ที ทะเล
⭐️ ชลัช ชะ-ลัด เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
⭐️ ชลันธร ชะ-ลัน-ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร
⭐️ ชลิต ชะ-ลิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว
⭐️ ชวกร ชะ-วะ-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
⭐️ ชวนันท์ ชะ-วะ-นัน ยินดีในเชาว์ปัญญา
⭐️ ชวนากร ชะ-วะ-นา-กอน ผู้มีความปราดเปรื่อง
⭐️ ชวรัตน์ ชะ-วะ-รัด มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ
⭐️ ชวโรจน์ ชะ-วะ-โรด รุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชวลิต ชะ-วะ-ลิด รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
⭐️ ชวัล ชะ-วัน ส่องแสง รุ่งเรือง
⭐️ ชวัลกร ชะ-วัน-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
⭐️ ชวัลวิทย์ ชะ-วัน-วิด มีความรู้รุ่งเรือง
⭐️ ชวิน ชะ-วิน มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง
⭐️ ชวินทร์ ชะ-วิน มีเชาวน์เป็นใหญ่
⭐️ ชโวทัย ชะ-โว-ไท ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชัชชัย ชัด-ไช ชัยชนะของนักรบ
⭐️ ชัชนันท์ ชัด-ชะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
⭐️ ชัชรินทร์ ชัด-ชะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ ผู้ชนะ
⭐️ ชัชฤทธิ์ ชัด-ชะ-ริด ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
⭐️ ชัชลี ชัด-ชะ-ลี นักรบ
⭐️ ชัชวาลย์ ชัด-ชะ-วาน รุ่งเรือง
⭐️ ชัยณรงค์ ไช-นะ-รง นักรบผู้มีชัยชนะ
⭐️ ชัยธวัช ไช-ทะ-วัด ผู้นำแห่งชัยชนะ
⭐️ ชัยนันท์ ไช-ยะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
⭐️ ชัยโรจน์ ไช-ยะ-โรด ความรุ่งเรืองของผู้ชนะ
⭐️ ชัยวิชญ์ ไช-ยะ-วิด ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ชัยวุฒิ ไช-ยะ-วุด เจริญด้วยชัยชนะ
⭐️ ชาคร ชา-คอน ผู้ตื่นเสมอ ผู้เพียรพยาม
⭐️ ชาคริต ชา-คริด ผู้มีความเพียร ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา
⭐️ ชาครีย์ ชา-คะ-รี ความเพียร
⭐️ ชาญชัย ชาน-ชัย ผู้มีชัยนะที่ชำนาญ
⭐️ ชาญณรงค์ ชาน-นะ-รง นักรบผู้ชำนาญ
⭐️ ชาตวิทย์ ชา-ตะ-วิด เกิดความรู้
⭐️ ชาติอาชาไนย ชาด-อา-ชา-ไน ผู้มีคุณธรรมและเก่งกล้าสามารถ
⭐️ ชานน ชา-นน รู้ ความรู้
⭐️ ชานนท์ ชา-นน เพลิดเพลินยินดีในความรู้
⭐️ ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด อยู่กับความเจริญ
⭐️ ชิตวร ชิ-ตะ-วอน มีชัยอันประเสริฐ
⭐️ ชินกฤต ชิ-นะ-กริด สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
⭐️ ชินดนัย ชิน-ดะ-ไน บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ พุทธบุตร
⭐️
⭐️ ชีวันธร ชี-วัน-ทอน มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต
⭐️ ชีวานนท์ ชี-วา-นน ผู้มีชีวิตเป็นสุข
⭐️ ชุติวัต ชุ-ติ-วัด ผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ ไชยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด มีความเจริญอันประเสริฐ
⭐️ ญาณกร ยา-นะ-กอน ผู้สร้างความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
⭐️ ญาณธร ยา-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
⭐️ ญาณโรจน์ ยา-นะ-โรด รุ่งเรืองด้วยความรู้
⭐️ ญาณวุฒิ ยา-นะ-วุด เจริญด้วยความรู้
⭐️ ญาณัช ยา-นัด เกิดมาเพื่อความรู้
⭐️ ญาณัท ยา-นัด ผู้ให้ความรู้
⭐️ ญาณันธร ยา-นัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
⭐️ ญาณากร ยา-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความรัก
⭐️ ญาณาธร ยา-นา-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
⭐️ ญาโณทัย ยา-โน-ไท รุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
⭐️ ญานุจจัย ยา-นุด-ไจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก
⭐️ ฐากูร ถา-กูน ที่เคารพ ผู้น่าเลื่อมใส
⭐️ ฐานยิน ถา-ยิน ผู้ดำรงอยู่นาน ผู้มั่นคง
⭐️ ฐานันดร ถา-นัน-ดอน ตำแหน่ง
⭐️ ฐิตวัฒน์ ถิ-ตา-วัด มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว
⭐️ ฐิติ ถิ-ติ การดำรงอยู่ ความมั่นคง
⭐️ ฐิตินันท์ ถิ-ติ-นัน มีความชื่นชมยินดีในชีวิต
⭐️ ฐิติวัฒน์ ถิ-ติ-วัด เจริญและมีความมั่นคง
⭐️ ฐิติวุฒิ ถิ-ติ-วุด มีความเจริญมั่นคงตลอดไป
⭐️ ฐีรวัฒน์ ถี-ระ-วัด มีความเจริญตลอดไป
⭐️ ณรงค์ นะ-รง การรบ
⭐️ ณรงค์กร นะ-รง-กอน ผู้ทำการรบ
⭐️ ณรงค์ชัย นะ-รง-ไช ชัยชนะในการรบ
⭐️ ณรงค์ฤทธิ์ นะ-รง-ริด มีฤทธิ์ในการรบ
⭐️ ณรงค์วิทย์ นะ-รง-วิด มีความรู้ในการรบ
⭐️ ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
⭐️ ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐกิตติ์ นัด-ถะ-กิด เกียรติของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐชัย นัด-ถะ-ไช ความชนะของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐวี นัด-ถะ-วี ผู้มีความฉลาด
⭐️ ณัฏฐากร นัด-ถา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา
⭐️ ณัฐ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฐกรณ์ นัด-ถะ-กอน นักปราชญ์ ผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐกฤต นัด-ถะ-กริด สร้างให้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐชนน นัด-ชะ-นน เกิดมาเป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐดนัย นัด-ดะ-ไน บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐธัญ นัด-ทัน ปราชญ์ผู้โชคดี
⭐️ ณัฐนนท์ นัด-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนัย นัด-ถะ-ไน อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรณ นัด-ถะ-รน การรบของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรัช นัด-ถะ-รัด สมบัติของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรัชต์ นัด-ถะ-รัด มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
⭐️ ณัฐรัตน์ นัด-ถะ-รัด ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ ณัฐวร นัด-ถะ-วอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ
⭐️ ณัฐวัฒน์ นัด-ถะ-วัด ความเจริญของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวัตร นัด-ถะ-วัด ความประพฤติของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวิโรจน์ นัด-ถะ-วิ-โรด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ณัฐวุฒิ นัด-ถะ-วุด ผู้เจริญด้วยความรู้
⭐️ ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
⭐️ ดนุเดช ดะ-นุ-เดด มีเดชเป็นของตน
⭐️ ดนุนันท์ ดะ-นุ-นัน มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
⭐️ ดรณ์ ดอน การข้ามพ้นทุกข์
⭐️ ดรัณ ดะ-รัน การข้าม เรือหรือแพ
⭐️ ดลยุทธ์ ดน-ละ-ยุด การยุทธแห่งมือคือการตบมือ
⭐️ ดลฤทธิ์ ดน-ริด บันดาลให้เกิดฤทธิ์
⭐️ ดิตถ์ ดิด ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ
⭐️ เดชาธร เด-ชา-ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
⭐️ ตรัณ ตะ-รัน การข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น
⭐️ ตรัย ไตร สาม
⭐️ ตรัยคุณ ไตร-คุณ มีคุณสามประการ
⭐️ ตรัยรัตน์ ตรัย-รัด แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
⭐️ ตรินัยน์ ตริ-ไน มีสามตา
⭐️ ตฤณ ตริน หญ้า
⭐️ ตาณ ตาน ที่พึ่ง ป้องกันภัย
⭐️ ติณณ์ ติน ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
⭐️ ตีรณ ตี-รน ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
⭐️ ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
⭐️ เตชน์ เตด ว่องไว ฉลาด ลูกศร
⭐️ เตชิต เต-ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ เตชินท์ เต-ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
⭐️ เตวิช เต-วิด มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
⭐️ โตณณาการ โต-นะ-นา-การ อาการปลื้มปิติยินดี
⭐️ โตยธร โต-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งน้ำ อุ้มน้ำ หมายถึงเมฆหรือทะเล
⭐️ ถนิต ถะ-นิด เสียงฟ้าคำรณ
⭐️ ถิร ถิ-ระ มั่นคง
⭐️ ถิรคุณ ถิ-ระ-คุณ มัคุณธรรมมั่นคง
⭐️ ถิรเจตน์ ถิ-ระ-เจต มีเจตนามั่นคง
⭐️ ถิรนัย ถิ-ระ-ไน มีนโยบายมั่นคง
⭐️ ถิรวิทย์ ถิ-ระ-วิด มีความรู้มั่นคง
⭐️ ทยากร ทะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
⭐️ ทยุต ทะ-ยุด สว่างไสว
⭐️ ทรงกฤต ทรง-กริด การสร้าง
⭐️ ทรงรัฐ ทรง-รัด ครองเมือง
⭐️ ทรงวุฒิ ซง-วุด ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
⭐️ ทวีเดช ทะ-วี-เดช ผู้มีอำนาจมากขึ้น
⭐️ ทวีรัชต์ ทะ-วี-รัด สมบัติมาก
⭐️ ทวีรัฐ ทะ-วี-รัด สองเมือง สองแคว้น
⭐️ ทัณฑธร ทัน-ทะ-ทอน ผู้พิพากษา
⭐️ ทัตธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
⭐️ ทินกฤต ทิน-นะ-กริด ทำกลางวัน พระอาทิตย์
⭐️ ทิวัตถ์ ทิ-วัด มีความสำเร็จเป็นเลิศ
⭐️ ธงชัย ทง-ไช ธงแห่งชัยชนะ
⭐️ ธชรัฐ ทะ-ชะ-รัด เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
⭐️ ธนกร ทะ-นะ-กอน สร้างทรัพย์สิน มั่งมี
⭐️ ธนกฤต ทะ-นะ-กริด การสร้างทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนกฤติ ทะ-นะ-กริด สร้างทรัพย์ ทำเงิน
⭐️ ธนชัย ทะ-นะ-ไช ชนะด้วยทรัพย์
⭐️ ธนชาติ ทะ-นะ-ชาด ตระกูลเศรษฐี
⭐️ ธนชิต ทะ-นะ-ชิด ชนะด้วยทรัพย์
⭐️ ธนโชติ ทะ-นะ-โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนดล ทะ-นะ-ดน บันดาลทรัพย์
⭐️ ธนเดช ทะ-นะ-เดด มีทรัพย์เป็นอำนาจ
⭐️ ธนทัต ทะ-นะ-ทัด มีทรัพย์
⭐️ ธนธรณ์ ทะ-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี
⭐️ ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ยินดีในทรัพย์
⭐️ ธนวรรธน์ ทะ-นะ-วัด ความเจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนวัชร์ ทะ-นะ-วัด มีเพชรเป็นสมบัติ
⭐️ ธนวัฒน์ ทะ-นะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนวัต ทะ-นะ-วัด มีทรัพย์
⭐️ ธนวันต์ ทะ-นะ-วัน มีทรัพย์
⭐️ ธนวิชญ์ ทะ-นะ-วิด มีความรู้เรื่องทรัพย์
⭐️ ธนวิทย์ ทะ-นะ-วิด รู้เรื่องทรัพย์
⭐️ ธนวินท์ ทะ-นะ-วิน ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
⭐️ ธนวุฒิ ทะ-นะ-วุด เจริญด้วยทรัพย์
⭐️ ธนะดี ทะ-นะ-ดี ทรัพย์ดี
⭐️ ธนัช ทะ-นัด เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
⭐️ ธนัชชัย ทะ-นัด-ไช ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
⭐️ ธนัชชา ทะ-นัด-ชา เกิดจากทรัพย์
⭐️ ธนัตถ์ ทะ-นัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
⭐️ ธนัท ทะ-นัด ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนัน ทะ-นัน ผู้มีทรัพย์
⭐️ ธนันชัย ทะ-นัน-ไช ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ
⭐️ ธนากร ทะ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งทรัพย์
⭐️ ธนาฒย์ ทะ-นาด ผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนาดุล ทะ-นา-ดุน มีทรัพย์นับไม่ได้ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนาตย์ ทะ-นาด ร่ำรวย
⭐️ ธนายุต ทะ-นา-ยุด ขวนขวายในทรัพย์
⭐️ ธนิก ทะ-นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนิต ทะ-นิด หนัก เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต
⭐️ ธนิน ทะ-นิน มีทรัพย์
⭐️ ธรณ์ ทอน ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน
⭐️ ธรณินทร์ ทอ-ระ-นิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ธรนันท์ ทอ-ระ-นัน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข
⭐️ ธราวุธ ทะ-รา-วุด ทรงไว้ซึ่งอาวุธ มีอาวุธ
⭐️ ธฤต ทะ-ริด มั่นคง ตั้งมั่น
⭐️ ธฤตญาณ ทะ-ริด-ยาน ตั้งมั่นด้วยปัญญา
⭐️ ธวัช ทะ-วัด ธง
⭐️ ธวัชชัย ทะ-วัด-ไช ธงชัย เครื่องหมายแห่งชัยชนะ
⭐️ ธวัชตรี ทะ-วัด-ตรี ธงสามสี ธงสามชาย
⭐️ ธวัฒน์ ทะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธัชชัย ทัด-ไช ธงชัย
⭐️ ธัชนนท์ ทัด-ชะ-นน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
⭐️ ธัชนันท์ ทัด-ชะ-นัน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
⭐️ ธัญกร ทัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล
⭐️ ธัญชนิต ทัน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดโชคดี ให้เกิดสิริมงคล
⭐️ ธัญธร ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
⭐️ ธัญธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความโชคดี
⭐️ ธันย์ชนก ทัน-ชะ-นก ผู้เลี้ยงดูบิดา
⭐️ ธันยา ทัน-ยา มีบุญ มีโชค
⭐️ ธาดา ทา-ดา ผู้สร้าง
⭐️ ธาตรี ทา-ตรี แผ่นดิน
⭐️ ธานินทร์ ทา-นิน ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร
⭐️ ธารณ์ ทาน ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้
⭐️ ธาริต ทา-ริด ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน
⭐️ ธาริตญาณ ทา-ริด-ยาน ดำรงไว้ซึ่งปัญญา
⭐️ ธารินทร์ ทา-ริน เจ้าแห่งการสร้าง
⭐️ ธาวัน ทา-วัน วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
⭐️ ธาวิต ทา-วิด บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
⭐️ ธาวิน ทา-วิน ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
⭐️ ธิติ ทิ-ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
⭐️ ธิติกร ทิ-ติ-กอน สร้างความเพียร ความดี และอดทน
⭐️ ธิติวุฒิ ทิ-ต-วุด เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้
⭐️ ธีทัต ที-ทัด ให้ปัญญา
⭐️ ธีธัช ที-ทัด มีปัญญาเป็นธงชัย
⭐️ ธีรกุล ที-ระ-กุน ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ ธีรเจต ที-ระ-เจด จิตใจมั่นคง
⭐️ ธีรฉัตร ที-ระ-ฉัด ร่มของนักปราชญ์ มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง
⭐️ ธีรชัย ที-ระ-ไช ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ธีรโชติ ที-ระ-โชด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
⭐️ ธีรดนย์ ที-ระ-ดน ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
⭐️ ธีรเดช ที-ระ-เดด อำนาจของนักปราชญ์
⭐️ ธีร์ธวัช ที-ทะ-วัด นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย
⭐️ ธีรนันท์ ที-ระ-นัน ผู้มีความยินดีในความรู้
⭐️ ธีรนัย ที-ระ-ไน นโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์
⭐️ ธีรไนย ที-ระ-ไน ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
⭐️ ธีรยุทธ ที-ระ-ยุด การรบของนักปราชญ์
⭐️ ธีรโรจน์ ที-ระ-โรด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ ธีรวัชร ที-ระ-วัด เพชรของนักปราชญ์
⭐️ ธีรวัฒน์ ที-ระ-วัด เจริญเหมือนนักปราชญ์
⭐️ ธีรวิทย์ ที-ระ-วิด ความรู้ของนักปราชญ์
⭐️ ธีระ ที-ระ นักปราชญ์
⭐️ ธีรัช ที-รัด เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
⭐️ ธีราทร ที-รา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
⭐️ ธีริทธ์ ที-ริด นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
⭐️ ธีรุตน์ ที-รุด นักปราชญ์ผู้สูงสุด
⭐️ ธุวชิต ทุ-วะ-ชิด ผู้ชนะเป็นนิตย์
⭐️ ธุวนิช ทุ-วะ-นิด มีความรู้ยั่งยืน
⭐️ ธุววิช ทุ-วะ-วิด มีความรู้ยั่งยืน
⭐️ ธุวานันท์ ทุ-วา-นัน มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
⭐️ เธียรวิชญ์ เทียน-ระ-วิด นักปราชญ์
⭐️ นครินทร์ นะ-คะ-ริน เจ้าเมือง เมืองใหญ่
⭐️ นคินทร์ นะ-คิน ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
⭐️ นทจร นด-ทะ-จอน เที่ยวไปในน้ำ ปลา
⭐️ นนทกร นน-ทะ-กอน กระทำความเพลิดเลิน สร้างความสุข
⭐️ นนทรี นน-ซี ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
⭐️ นนทวร นน-ทะ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
⭐️ นนทัช นน-ทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง
⭐️ นนทิยุต นน-ทิ-ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี
⭐️ นนทิวรรธน์ นน-ทิ-วัด ยินดีในทรัพย์
⭐️ นรชัย นอ-ระ-ไช ชัยชนะของคน
⭐️ นรธีร์ นอ-ระ-ที คนผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ นรรัตน์ นอ-ระ-รัด ผู้ประเสริฐ
⭐️ นรวร นอ-ระ-วอน คนผู้ประเสริฐ
⭐️ นรวิชญ์ นอ-ระ-วิด คนที่เป็นปราชญ์
⭐️ นรวีร์ นอ-ระ-วี คนผู้กล้าหาญ
⭐️ นรวุฒิ นอ-ระ-วุด ผู้เจริญ
⭐️ นรากร นะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งคน
⭐️ นราวิชญ์ นะ-รา-วิด คนที่เป็นปราชญ์
⭐️ นราวุธ นะ-รา-วุด อาวุธของคน
⭐️ นฤชัย นะ-รึ-ไช คนผู้มีชัยชนะ
⭐️ นฤชิต นะ-รึ-ชิด ผู้ชนะ
⭐️ นฤนาถ นะ-รึ-นาด ที่พึ่งของคน
⭐️ นฤรงค์ นะ-รึ-รง เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน
⭐️ นวัช นะ-วัด เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย
⭐️ นวัต นะ-วัด ความใหม่ ภาวะใหม่
⭐️ นวัตกรณ์ นะ-วัด-ตะ-กอน กระทำสิ่งใหม่
⭐️ นวันธร นะ-วัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นวิน นะ-วิน ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
⭐️ นัทธ์ นัด ขันเกลียว ผูกพัน
⭐️ นัทธิ์ นัด ชะเนาะ
⭐️ นัธทวัฒน์ นัด-ทะ-วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
⭐️ นันทกร นัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความบันเทิง ผู้สร้างความสุข
⭐️ นันท์ทัต นัน-ทัด ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
⭐️ นันท์ธร นัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข
⭐️ นันทิช นัน-ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
⭐️ นันทิน นัน-ทิน มีความบันเทิง มีความสุข
⭐️ นันทิวร นัน-ทิ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
⭐️ นัยนิต ไน-ยะ-นิด ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย
⭐️ นาถวัฒน์ นาด-ถะ-วัด เจริญด้วยที่พึ่ง
⭐️ นำเกียรติ นำ-เกียด มีชื่อเสียง
⭐️ นิจิต นิ-จิด สั่งสมไว้
⭐️ นิช นิด เป็นของตนเอง นิรันดร
⭐️ นิชฌาน นิด-ชาน การเพ่งพินิจ ปัญญา
⭐️ นิชนันท์ นิด-ชะ-นัน ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน
⭐️ นิติธร นิ-ติ-ทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย
⭐️ นิทธนต์ นิด-ทน ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
⭐️ นิทธันต์ นิด-ทัน ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
⭐️ นิธาน นิ-ทาน เก็บไว้ ตั้งมั่น
⭐️ นิธิกร นิ-ทิ-กอน ผู้สร้างขุมทรัพย์
⭐️ นิธูร นิ-ทูน กำไลมือ
⭐️ นิรวิทธ์ นิ-ระ-วิด แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
⭐️ นิรัช นิ-รัด ไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลศ
⭐️ นิรินธน์ นิ-ริน ไม่มีกิเลศ
⭐️ นิรุช นิ-รุด ดับทุกข์สนิท
⭐️ นิวิฐ นิ-วิด ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
⭐️ เนติธร เน-ติ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผน นักกฎหมาย
⭐️ ไนยชน ไน-ยะ-ชน คนที่พึงแนะนำได้
⭐️ ยชญ์ ยด การบูชา การให้เกียรติ
⭐️ ยิ่งคุณ ยิ่ง-คุน มีคุณยิ่ง
⭐️ ยุติวิชญ์ ยุ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม
⭐️ ยุทธไกร ยุด-ทะ-ไกร เก่งในการรบ
⭐️ โยธิน โย-ทิน ผู้ชนะ
⭐️ รชต ระ-ชด ระ-ชะ-ตะ เงิน
⭐️ รชานนท์ ระ-ชา-นน ยินดีในทรัพย์สมบัติ
⭐️ รฐนนท์ ระ-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
⭐️ รณกร รน-นะ-กอน การรบ นักรบ
⭐️ รณชัช รน-นะ-ชัด ทหารในสนามรบ
⭐️ รณรต รน-นะ-รด ผู้ยินดีในการรบ
⭐️ รณวร รน-นะ-วอน ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
⭐️ รตน ระ-ตะ-นะ ความรื่นรมย์
⭐️ รวินันท์ ระ-วิ-นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
⭐️ รัชชานนท์ รัด-ชา-นน ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
⭐️ รัชนาท รัด-ชะ-นาด เสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ
⭐️ รัญชน์ รัน ความยินดี
⭐️ รัฐนันท์ รัด-ถะ-นัน เป็นที่ยินดีของประเทศ
⭐️ ราชินทร์ รา-ชิน ราชาผู้เป็นใหญ่
⭐️ รุ่งรุจ รุ่ง-รุด รุ่งโรจน์ สว่างไสว
⭐️ รุ่งวิกรัย รุ่ง-วิ-ไกร ค้าขายเจริญ
⭐️ รุจ รุด รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ ฤทธิรณ ริด-ทิ-รน ความเก่งกล้าในการรบ
⭐️ ลวิตร ละ-วิด เครื่องเกี่ยว เคียว
⭐️ ลัญฉกร ลัด-ฉะ-กอน ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
⭐️ วชิรวิทย์ วะ-ชิ-ระ-วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
⭐️ วทัญญู วะ-ทัน-ยู ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทาน
⭐️ วทันยู วะ-ทัน-ยู ผู้ใจบุญสุนทาน
⭐️ วนันต์ วะ-นัน แนวป่า ชายป่า
⭐️ วรกันต์ วอ-ระ-กัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ วรชน วอ-ระ-ชน คนผู้ประเสริฐ
⭐️ วรชัย วอ-ระ-ไช มีชัยชนะอันประเสริฐ ชัยชนะดี
⭐️ วรชิต วอ-ระ-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ
⭐️ วรโชติ วอ-ระ-โชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
⭐️ วรณ วะ-รน ป้อง กำแพง การป้องกันภัย
⭐️ วรดนัย วอ-ระ-ดะ-ไน ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
⭐️ วรดร วอ-ระ ดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
⭐️ วรถ ระ-รด ไม้ค้ำ
⭐️ วรท วะ-รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
⭐️ วรทย์ วะ-รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
⭐️ วรทัต วอ-ระ-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
⭐️ วรธน วอ-ระ-ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
⭐️ วรนน วอ-ระ-นน มีใจประเสริฐ
⭐️ วรนาถ วอ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วรรณธัช วัน-นะ-ทัด เด่นทางหนังสือ
⭐️ วรรณิก วัน-นิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน
⭐️ วรวัช วอ-ระ-วัด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวัฒน์ วอ-ระ-วัด ประเสริฐและเจริญ
⭐️ วรวิช วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวิทย์ วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วรวุฒิ วอ-ระ-วุด มีความประเสริฐและความเจริญ
⭐️ วรัชญ์ วะ-รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วรัญชิต วะ-รัน-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ
⭐️ วรัญญู วะ-รัน-ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วรัตถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
⭐️ วรัท วะ-รัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร
⭐️ วรัทยา วะ -รัด-ทะ-ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
⭐️ วรากร วะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
⭐️ วรานนท์ วะ-รา-นน ความยินดีในสิ่งประเสริฐ
⭐️ วรายุทธ วะ-รา-ยุด เลิศในการรบ
⭐️ วริทธิ์ วะ-ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วริทธิ์ธร วะ-ริด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วรียะ วะ-รี-ยะ ประเสริฐสุด สุดที่รัก
⭐️ วเรณย์ วะ-เรน ประเสริฐสุด
⭐️ วลัช วะ-ลัด ปลา
⭐️ วัชรากร วัด-ชะ-รา-กอน ขุมทรัพย์
⭐️ วัชรินทร์ วัด-ชะ-ริน เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า พระอินทร์
⭐️ วัฒนชัย วัด-ทะ-นะ-ไช ชนะด้วยความเจริญ
⭐️ วัณณุวรรธน์ วัน-นุ-วัด ทางแห่งความเจริญ
⭐️ วัทธิกร วัด-ทิ-กอน ทำกำไร
⭐️ วัทน์ วัด การพูด ใบหน้า
⭐️ วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ
⭐️ วิกรานต์ วิ-กราน ผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ
⭐️ วิชชากร วิด-ชา-กอน สร้างความรู้
⭐️ วิชชุกร วิด-ชุ-กอน แสงสายฟ้า
⭐️ วิชญ์ วิด ผู้รู้ นักปราชญ์
⭐️ วิชญะ วิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
⭐️ วิชวิทย์ วิด-ทะ-วิด มีความรู้หลายอย่าง
⭐️ วิชาธร วิ-ชา-ทอน ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ
⭐️ วิชานนะ วิ-ชาน-นะ ความเห็นจริง ความล่วงรู้
⭐️ วิชานาถ วิ-ชา-นาด มีความรู้เป็นที่พึ่ง
⭐️ วิชาฤทธิ์ วิ-ชา-ริด สำเร็จด้วยความรู้
⭐️ วิชิตชัย วิ-ชิด-ไช ชัยชนะ
⭐️ วิดรณ์ วิ-ดอน ข้ามพ้นความทุกข์
⭐️ วิทิต วิ-ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้รู้
⭐️ วิทูร วิ-ทูน ผู้ฉลาด
⭐️ วิธวิทย์ วิด-ทะ-วิด ผู้ฉลาด
⭐️ วิธวินท์ วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ
⭐️ วิธาน วิ-ทาน กฎเกณฑ์ ระเบียบ
⭐️ วินธัย วิน-ไท ผลไม้ ชื่อภูเขา
⭐️ วินิชา วิ-นิ-ชา จำเก่ง
⭐️ วินิทร วิ-นิด ตื่นเสมอ ขยัน
⭐️ วิรชัช วิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้าหาญ
⭐️ วิรัญจ์ วิ-รัน ชื่อของพรหม
⭐️ วิรัล วิ-รัน บาง โปร่ง หายาก งาม
⭐️ วิโรจน์ วิ-โลด สว่าง แจ่มแจ้ง
⭐️ วิวรรธน์ วิ-วัด ความเจริญรุ่งเรือง
⭐️ วิวัฒน์ชัย วิ-วัด-ไช มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ
⭐️ วิวิธชัย วิ-วิด-ทะ-ไช มีชัยชนะหลายอย่าง
⭐️ วิวิธวินท์ วิ-วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ
⭐️ วีรชิต วี-ระ-ชิด ชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต
⭐️ วีรเดช วี-ระ-เดด อำนาจของผู้กล้า
⭐️ วีรยุทธ วี-ระ-ยุด นักรบผู้กล้า
⭐️ วีรวัฒน์ วี-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความกล้า
⭐️ วีรวุฒิ วี-ระ-วุด เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
⭐️ วีรัช วี-รัด เกิดจากผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรากร วี-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
⭐️ วุฒิกร วุด-ทิ-กอน ผู้สร้างความเจริญ
⭐️ วุฒิชัย วุด-ทิ-ไช ชนะด้วยความเจริญ
⭐️ วุฒิชาติ วุด-ทิ-ชาด เกิดจากความเจริญ
⭐️ วุฒิเดช วุด-ทิ-เดด เจริญขึ้นด้วยอำนาจ
⭐️ เวทิต เว-ทิด ให้รู้
⭐️ เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม
⭐️ แว่นแก้ว แว่น-แก้ว สะท้อนให้เห็นคุณค่า
⭐️ ไวทย์ ไว มีความรู้
⭐️ ไวทิน ไว-ทิน ผู้รู้
⭐️ ไววิทย์ ไว-วิด อำนาจ ความเจริญ
⭐️ อจล อะ-จน ไม่หวั่นไหว
⭐️ อจลวิชญ์ อะ-จะ-ละ-วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
⭐️ อชิระ อะ-ชิ-ระ ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว
⭐️ อดิรถ อะ-ดิ-รด นักรบเอ่น จอมทัพ
⭐️ อดิรุจ อะ-ดิ-รุด สง่างามยิ่ง
⭐️ อดุลย์ อะ-ดุน ไม่มีที่เปรียบ ไม่มีอะไรเทียบ
⭐️ อดุลวิทย์ อะ-ดุน-วิด มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย
⭐️ อติกันต์ อะ-ติ-กัน น่ารักยิ่ง
⭐️ อติคุณ อะ-ติ-คุน มีคุณธรรมยิ่ง
⭐️ อติชา อะ-ติ-ชา เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์
⭐️ อติชาติ อะ-ติ-ชาด ผู้เกิดมาดี
⭐️ อติรุจ อะ-ติ-รุด ผู้สง่างามยิ่ง
⭐️ อติวัณณ์ อะ-ติ-วัน การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
⭐️ อติวิชญ์ อะ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง
⭐️ อธิน อะ-ทิน ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง
⭐️ อธินาถ อะ-ทิ-นาด ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่
⭐️ อธิยุต อะ-ทิ-ยุด ขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง
⭐️ อธิวัฒน์ อะ-ทิ-วัด ความเจริญที่ยิ่งใหญ่
⭐️ อนณ อะ-นน ผู้ไม่มีหนี้
⭐️ อนรรฆ อะ-นัก หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
⭐️ อนล อะ-นน ไฟ อัคนีเทพ
⭐️ อนวัช อะ-นะ-วัด ผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย
⭐️ อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีตำหนิ
⭐️ อนังคณ์ อะ-นัง ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง
⭐️ อนัดดา อะ-นัด-ดา ไม่ยึดถือ
⭐️ อนันตชัย อะ-นัน-ตะ-ไช ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
⭐️ อนันยช อะ-นัน-ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
⭐️ อนาวิล อะ-นา-วิน ไม่เศร้าหมอง ผ่องใส
⭐️ อนิก อะ-นิก กองทัพ
⭐️ อนิรุทธ์ อะ-นิ-รุด ผู้ชนะเสมอ ผู้ไม่ดับ ไม่มีใครห้ามได้
⭐️ อนิวัต อะ-นิ-วัด ผู้ไม่หวนกลับ สู่ความชั่ว
⭐️
⭐️ อนิวัตติ์ อะ-นิ-วัด การไม่หวยกลับ สู่ความชั่ว
⭐️
⭐️ อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชนะเสมอ
⭐️ อนุตร อะ-นุด ผู้ประเสริฐ ยอดเยี่ยม
⭐️ อนุทัต อะ-นุ-ทัด มอบให้ อนุญาต
⭐️ อนุทัย อะ-นุ-ไท ความกรุณา ความใจดี
⭐️ อนุนัย อะ-นุ-ไน ความเป็นมิตร
⭐️ อนุนาท อะ-นุด-นาด เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ
⭐️ อนุยุต อะ-นุ-ยุด ผู้ขวนขวาย ผู้ขยัน
⭐️ อนุรักข์ อะ-นุ-รัก รักษา คุ้มครอง
⭐️ อนุวรรตน์ อะ-นุ-วัด ประพฤติปฏิบัติตาม
⭐️ อนุวรรธน์ อะ-นุ-วัด เจริญตาม
⭐️ อนุวัต อะ-นุ-วัด ผู้ประพฤติตาม
⭐️ อนุวิท อะ-นุ-วิด รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง
⭐️ อรรจน์ อัด เครื่องบูชา
⭐️ อรรถนนท์ อัด-ถะ-นน ผู้ยินดีในประโยชน์
⭐️ อรรถวิท อัด-ถะ-วิด ผู้รู้ข้อความ ผู้รู้หลักการ
⭐️ อรรถวิทย์ อัด-ถะ-วิด ผู้รู้หลักการ
⭐️ อริชัย อะ-หริ-ไช ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริญชย์ อะ-ริน ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริญชัย อะ-ริน-ไช ผู้ชนะศัตรู
⭐️ อริย์ธัช อะ-ริ-ทัด ธงของพระอริยะ เครื่องหมายอันประเสริฐ
⭐️ อรุช อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
⭐️ อลงกฤต อะ-ลง-กริด ตกแต่ง ประดับประดา
⭐️ อวัช อะ-วัด ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
⭐️ อัคคเดช อัก-คะ-เดด ความสง่างาม ความยิ่งใหญ่
⭐️ อัคคัญญ์ อัก-คัน สูงสุด
⭐️ อัครชัย อัก-คระ-ไช มีชัยอันประเสริฐ
⭐️ อัครนิจ อัก-คระ-นิด ประเสริฐเป็นนิตย์
⭐️ อัครวินท์ อัก-คระ-วิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
⭐️ อังควร อัง-คะ-วอน ผู้มีรูปงาม
⭐️ อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
⭐️ อัณณ์ อัน แม่น้ำ ตัวหนังสือ
⭐️ อัตถ์ อัด เนื้อความ ประโยชน์ ความต้องการ
⭐️ อัทธ์ อัด กาล เวลา ทาง ภาค
⭐️ อัทธนีย์ อัด-ทะ-นี เป็นไปตลอดกาลนาน อยู่ได้นาน
⭐️ อันฑาการ อัน-ทา-กาน รูปไข่ กลมรี
⭐️ อันน์ อัน ข้าว
⭐️ อาจิต อา-จิด สะสมแล้ว
⭐️ อาชว์ อาด ความซื่อตรง
⭐️ อาชวิน อาด-ชะ-วิน ผู้มีความซื่อตรง
⭐️ อาชวี อาด-ชะ-วี ผู้มีความซี่อตรง
⭐️ อาชัญ อา-ชัน บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง
⭐️ อาณกร อา-นะ-กอน ผู้สร้างอำนาจ
⭐️ อาณัติ อา-นัด การบังคับบัญชา
⭐️ อาณันย์ อา-นัน ความไม่มีหนี้
⭐️ อานนท์ อา-นน ความเพลิดเพลิน
⭐️ อานัณย์ อา-นัน ความไม่มีหนี้
⭐️ อานัน อา-นัน หน้า ปาก
⭐️ อานันท์ อา-นัน ความบันเทิง ความชื่นใจ
⭐️ อายุทัย อา-ยุ-ไท บ่อเกิดแห่งความสุข เต็มไปด้วยความสุข
⭐️ อายุธ อา-ยุด อาวุธ เครื่องรบ
⭐️ อายุวัต อา-ยุ-วัด มีอายุยืน
⭐️ อารัทธ์ อา-รัด เริ่มต้นแล้ว
⭐️ อิงครัต อิง-คะ-รัด ผู้ยินดีในความรู้
⭐️ อิชย์ อิด การบูชา ครู
⭐️ อิฏฐา อิด-ถา น่ารัก
⭐️ อิทธิกร อิด-ทิ-กอน ผู้สร้างความสำเร็จ
⭐️ อิทธิชัย อิด-ทิ-ไช ชนะด้วยฤทธิ์
⭐️ อินทัช อิน-ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
⭐️ อุชุกร อุ-ชุ-กอน คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง ทำให้ตรง
⭐️ อุทธิ อุด-ธิ ทะเล
⭐️ อุทัค อุ-ทัก ผู้เบิกบานใจ
⭐️ เอื้อการย์ เอื้อ-กาน ค้ำจุนกิจการ เอาใจใส่ในหน้าที่
⭐️ กรกวรรษ กะ-หรก-วัด ฝนลูกเห็บ
⭐️ กรทักษ์ กอ-ระ-ทัก ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
⭐️ กฤตลักษณ์ กริด-ตะ-ลัก ประเสริฐ
⭐️ กฤศ กริด เล็ก บาง น้อย
⭐️ กฤษกร กริด-สะ-กอน สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
⭐️ กฤษฎ์ กริด ข้าวกล้า
⭐️ กฤษณ์ กริด พระกฤษณะ ดำ
⭐️ กลศ กลด ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์
⭐️ ก่อฤกษ์ ก่อ-เริก ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี
⭐️ กันตยศ กัน-ตะ-ยด มียศเป็นที่รัก
⭐️ คณัสนันท์ คะ-นัด-สะ-นัน เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
⭐️ ครองยศ ครอง-ยด รักษาตำแหน่งไว้
⭐️ จรส จะ-รด แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ จรัส จะ-หรัด แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง สว่าง
⭐️ จรัสกร จะ-หรัด-กอน จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า
⭐️ จรัสรัตน์ จะ-หรัด-รัด แก้วที่มีแสงสว่างใส
⭐️ ชนสรณ์ ชะ-นะ-สอน เป็นที่พึงของคนทั้งหลาย
⭐️ ชัยยศ ไช-ยด มีชัยชนะและยศ
⭐️ ณัฐยศ นัด-ถะ-ยด นักปราชฐ์ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ ณัฐฤกษ์ นัด-ถะ-เริก เวลาที่ดีของนักปราชญ์
⭐️ ตรัส ตรัด แจ้ง
⭐️ ทักษ์ ทัก ขยัน ฉลาด มีทักษะ
⭐️ ทักษ์ดนัย ทัก-ดะ-ไน บุตรชายผู้ฉลาด
⭐️ ทัตสรวง ทัด-สวง สวรรค์ประทานมา
⭐️ ธยศ ทะ-ยด มีความรู้เป็นยศ
⭐️ ธรรศ ทัด ความกล้าหาญ ความอหังการ
⭐️ นฤสรณ์ นะ-รึ-สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
⭐️ นันทยศ นัน-ทะ-ยด มีความสุขและมียศ
⭐️ ยงยศ ยง-ยด มียศยั่งยืนนาน
⭐️ ยศกร ยด-สะ-กอน ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
⭐️ ยศนันท์ ยด-สะ-นน ยินดีในยศ
⭐️ ยศวร ยด-สะ-วอน มียศอันประเสริฐ
⭐️ รหัท ระ-หัด ทะเล
⭐️ วงศธร วง-สะ-ทอน ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล
⭐️ วงศ์วรรธน์ วง-วัด ตระกูลผู้เจริญ
⭐️ วนัสนันท์ วะ-นัด-สะ-นัน ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
⭐️ วรยศ วอ-ระ-ยด มียศอันประเสริฐ
⭐️ วรสรณ์ วอ-ระ-สอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วัชสัณห์ วัด-ชะ-สัน มีคำพูดไพเราะ
⭐️ ศตรรฆ สะ-ตัก มีค่ามาก
⭐️ ศรณ์ สอน ที่พึ่ง
⭐️ ศรวัณ สอ-ระ-วัน เดือนศรวัณ ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม
⭐️
⭐️ ศรันย์ สะ-รัน อันเป็นที่พึ่ง
⭐️ ศักย์ศรณ์ สัก-สอน ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง
⭐️ ศักรนันทน์ สัก-กระ-นัน โอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน
⭐️ สกลวรรธน์ สะ-กน-วัด พร้อมด้วยความเจริญ
⭐️ สนันตน์ สะ-นัน นิรันดร ยิ่งยืนนาน
⭐️ สรชัช สอ-ระ-ชัด นักรบผู้วิเศษ
⭐️ สรณ์ สอน ที่พึ่ง ที่ระลึก
⭐️ สรธร สอ-ระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง
⭐️ สรธัญ สอ-ระ-ทัน มีโชคดีอย่างวิเศษ
⭐️ สรัช สะ-รัด เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรัล สะ-รัน ต้นสน ซื้อตรง
⭐️ สัณหณัฐ สัน-หะ-นัด นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
⭐️ สัณหวัช สัน-หะ-วัด พูดเพราะ พูดดี
⭐️ สันต์ทศน์ สัน-ทด มีทัศนะอันงดงาม
⭐️ หทัยทัต หะ-ไท-ทัด เป็นที่ถูกใจ
⭐️ หรรษกร หัด-สะ-กอน เกิดจากมือที่ทำให้บันเทิงเริงใจ
⭐️ หรรษธร หัน-สะ-ทอน ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์
⭐️ หรรษยศ หัด-สะ-ยด ตำแหน่งที่น่าพอใจ
⭐️ หรรษรักษ์ หัด-สะ-รัก ความยินดีที่ควรรักษาไว้
⭐️ หฤษฎ์ หะ-ริด น่าชื่นชมยินดี
⭐️ หัตถชัย หัด-ถะ-ไช ชนะด้วยมือ
⭐️ จรัสรวี จะ-หรัด-ระ-วี สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
⭐️ จารุทัศน์ จา-รุ-ทัด มีการเห็นหรือทัศนะงดงาม
⭐️ จำรัส จำ-หรัด รุ่งเรือง แจ่มแจ้ง
⭐️ จิตตวิสุทธิ จิด-ตะ-วิ-สุด ความหมดจดของจิต หลุดจากกิเลส
⭐️ จิตรทวัส จิด-ตระ-วัด วันอันแจ่มใส
⭐️ จิตรทิวัส จิด-ทิ-วัด วันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม
⭐️ จิตรายศ จิด-ตรา-ยด เหล็กดี เหล็กกล้า
⭐️ จิรสิน จิ-ระ-สิน มีทรัพย์ตลอดกาลนาน
⭐️ จิรัสย์ จิ-รัด ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร
⭐️ จิรายุศ จิ-รา-ยุด อายุยืน
⭐️ เจษฎา เจด-สะ-ดา ผู้เป็นใหญ่ที่สุด ผู้เจริญที่สุด
⭐️ ชนิสร ชะ-นิ-สอน เจ้าแห่งคนทั้งหลาย
⭐️ ชเนศ ชะ-เนด ที่พึ่งของคนคือ พระราชา
⭐️ ชเยศ ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ จอมผู้พิชิต
⭐️ ชเยส ชะ-เยด ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ
⭐️ ชลธิศ ชน-ละ-ทิด ทะเล มหาสมุทร
⭐️ ชวิศ ชะ-วิด เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
⭐️ ชวิศา ชะ-วิ-สา เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
⭐️ ชัยศิริ ไช-สิ-หริ ความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ
⭐️ ชัยสวัสดิ์ ไช-สะ-หวัด มีชัยชนะและความสวัสดี
⭐️ ชัยสิทธิ์ ไช-ยะ-สิด สำเร็จด้วยชัยชนะ
⭐️ ชินสีห์ ชิน-นะ-สี ท่านผู้ชนะ
⭐️ ชีวสาธน์ ชี-วะ-สาด กำลังแห่งชีพ
⭐️ ชุติศรณ์ ชุ-ติ-สอน มีความรุ่งโรจน์เป็นที่พึ่ง
⭐️ ญาณศรณ์ ยา-นะ-สอน มีความรู้เป็นที่พึ่ง
⭐️ ญาณสิริ ยา-นะ-สิ-หริ มีมิ่งขวัญคือความรู้
⭐️ ฐานัส ถา-นัด โดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม
⭐️ ฐิติวัสส์ ถิ-ติ-วัด ยืนยาวตลอดปี
⭐️ ณัฐทิศ นัด-ทิด ทิศของนัดปราชญ์
⭐️ ณัฐเศรษฐ นัด-ถะ-เสด นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
⭐️ ณัฐสิทธิ์ นัด-ถะ-สิด ความสำเร็จของนักปราขญ์
⭐️ ณัฐสุต นัด-ถะ-สุด ลูกนักปราชญ์
⭐️ ดนิษฐ์ ดะ-นิด เล็ก
⭐️ ดนุสรณ์ ดะ-นุ-สอน มีคนเป็นที่พึ่ง พึ่งตน
⭐️ ดิษย์ ดิด เป็นมงคล
⭐️ ดิสรณ์ ดิ-สอน สรณะสามประการ
⭐️ ตนิษฐ์ ตะ-นิด เล็ก
⭐️ ตนุสรณ์ ตะ-นุ-สอน พึ่งตนเอง
⭐️ ติณห์ ติน กล้าแข็ง แหลมคม
⭐️ ติสรณ์ ติ-สอน สรณะสามประการ
⭐️ เตชัส เต-ชัด เดชหรืออำนาจ
⭐️ ไตรทศ ไตร-ทด สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
⭐️ ธนิษฐ์ ทะ-นิด ชื่อดาวฤกษ์
⭐️ ธนิสร ทะ-นิด-สอน เจ้าแห่งทรัพย์
⭐️ ธนุส ทะ-นุด ธนู
⭐️ ธเนศ ทะ-เนด ร่ำรวย มีทรัพย์
⭐️ ธรนิศ ทอน-ระ-นิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ธาราวรรษ ทา-รา-วัด ฝนจำนวนมาก
⭐️ ธิติสรณ์ ทิ-ติ-สอน พึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้
⭐️ ธิษณ์ ทิด ฉลาด
⭐️ ธีรศานต์ ที-ระ-สาน กล้าหาญและสงบนิ่ง
⭐️ ธีรสิทธิ์ ที-ระ-สิด ผู้มีความสำเร็จ
⭐️ ธีร์สุต ที-สุด ลูกนักปราชญ์
⭐️ นรเศรษฐ์ นอ-ระ-เสด ผู้มีความมั่งคั่ง
⭐️ นเรศ นะ-เรด จอมคน พระราชา
⭐️ นันทิศ นัน-ทิด เจ้าแห่งความสุข
⭐️ นิธิศ นิ-ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
⭐️ นิศจัย นิด-ไจ ตัดสินใจ ความประสงค์
⭐️ นิษฐ์ นิด สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
⭐️ นิสสรณ์ นิด-สอน การสลัดตนเองออกจากความทุกข์
⭐️ ยศธนะ ยด-ทะ-นะ เกียรติยศเป็นทรัพย์
⭐️ ยศวริศ ยด-วะ-ริด ผู้เลิศด้วยยศ
⭐️ ยสินทร ยะ-สิน-ทอน เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
⭐️ ยิษฐา ยิด-ถา ผู้ที่เขาบูชา
⭐️ รเณศ ระ-เนด จอมทัพ เจ้าแห่งการรบ
⭐️ รดิศ ระ-ดิด เจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ
⭐️ รวิสุต ระ-วิ-สุด ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์
⭐️ เลิศวรรธน์ เลิด-วัด ความเจริญอย่างยิ่ง
⭐️ วรายุส วะ-รา-ยุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ
⭐️ วราศัย วะ-รา-ไส มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ วริศ วะ-ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วริษ วะ-ริด ฝน
⭐️ วศิน วะ-สิน ผู้มีอำนาจ
⭐️ วสุ วะ-สุ สมบัติ
⭐️ วสุธร วะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย
⭐️ วสุธา วะ-สุ-ทา แผ่นดิน
⭐️ วสุนันท์ วะ-สุ-นัน ยินดีในทรัพย์
⭐️ วสุวี วะ-สุ-วี ผู้มีทรัพย์
⭐️ วัชริศ วัด-ชะ-ริด เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า
⭐️ วัทน์สิริ วัด-สิ-หริ มีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์
⭐️ วิทวัส วิ-ทะ-วัด ผู้ฉลาด
⭐️ วิวิศน์ วิ-วิด งามอย่างวิเศษ
⭐️ วิศรุต วิ-สะ-รุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ วิศลย์ วิ-สน ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ วิสสุต วิด-สุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ วิสุทธิ์ วิ-สุด สะอาดสดใส
⭐️ วีรศรุต วี-ระ-สะ-รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
⭐️ วีริศ วี-ริด ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า
⭐️ เวทิศ เว-ทิด ผู้คงแก่เรียน
⭐️ ศดิศ สะ-ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ ศตายุ สะ-ตา-ยุ มีอายุยืน ๑๐๐ ปี
⭐️ ศรัณยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ
⭐️ ศรันยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง
⭐️ ศรายุธ สะ-รา-ยุด ผู้มีอาวุธคือลูกศร
⭐️ ศราวิน สะ-รา-วิน ผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา
⭐️ ศราวุธ สะ-รา-วุด ผู้มีศรเป็นอาวุธ
⭐️ ศริตวรรธน์ สะ-ริด-วัด บรรลุถึงความเจริญ
⭐️ ศรุต สะ-รุด มีชื่อเสียง
⭐️ ศวิต สะ-วิด ขาว
⭐️ ศศวิษาณ สะ-สะ-วิ-สาน สิ่งเหลือเชื่อ
⭐️ ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
⭐️ ศาตนันทน์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
⭐️ ศานิต สา-นิด คม
⭐️ ศาศวัต สาด-สะ-วัด ยั่งยืน
⭐️ ศาสวัต สา-สะ-วัด นิรันดร ตลอดกาล
⭐️ ศิรชัช สิ-ระ-ชัด นักรบผู้ยอดเยี่ยม
⭐️ ศิรวิทย์ สิ-ระ-วิด ความรู้ชั้นยอด
⭐️ ศิรสิทธิ์ สิ-ระ-สิด มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
⭐️ ศิรัสธร สิ-รัด-สะ-ทอน คอ
⭐️ ศิริชัย สิ-หริ-ไช มีชัยชนะที่เป็นมงคล
⭐️ ศิลาดล สิ-ลา-ดน แผ่นหิน
⭐️ ศิวนาถ สิ-วะ-นาด มีที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ ศิวเวท สิ-วะ-เวด มนตร์สรรเสริญ พระศิวะ
⭐️ ศิวัช สิ-วัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ
⭐️ ศีลวัต สี-ละ-วัด มีความประพฤติดี
⭐️ ศุจินธร สุ-จิน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
⭐️ ศุทธวีร์ สุด-ทะ-วี ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ
⭐️ ศุทธา สุด-ทา ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ศุวิล สุ-วิน ลม อากาศ
⭐️ เศรษฐนัย เสรด-ถะ-ไน การประหยัด
⭐️ เศรษฐา เสด-ถา เจริญที่สุด ดีเลิศ ดีที่สุด
⭐️ เศวตฉัท สะ-เวด-ตระ-ฉัด ผู้มีปีกขาว
⭐️ สดายุ สะ-ดา-ยุ ชื่อพญานก
⭐️ สรณ์สิริ สอน-สิ-หริ มีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล
⭐️ สรวิชญ์ สอ-ระ-วิด ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
⭐️ สรวิศ สอ-ระ-วิด มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง
⭐️ สรศาสตร์ สอ-ระ-สาด ตำราสงคราม
⭐️ สรสิช สอ-ระ-สิด เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรายุทธ สะ-รา-ยุด รบด้วยลูกศร อาวุธคือ ศร
⭐️ สราวุธ สะ-รา-วุด มีลูกศรเป็นอาวุธ
⭐️ สริต สะ-ริด ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
⭐️ สวิตต์ สะ-วิด มีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง
⭐️ สัญจิต สัน-จิด สะสม รวบรวม
⭐️ สัณฐิติ สัน-ถิ-ติ ความมั่นคง
⭐️ สัณหเจต สัน-หะ-เจด มีความคิดละเอียดอ่อน
⭐️ สันทนา สัน-ทะ-นา การเปรียบเทียบ
⭐️ สาทิส สา-ทิด เห็นเหมือน เห็นพ้อง
⭐️ สาธิต สา-ทิด ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธิน สา-ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
⭐️ สารท สาด ฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือนสิบ
⭐️ สารัช สา-รัด เกิดมาเพื่อแก่นสาร
⭐️ สาริทธิ์ สา-ริด ความสำเร็จแห่งแก่นสาร
⭐️ สาริน สา-ริน ผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร
⭐️ สารินท์ สา-ริน เจ้าแห่งสาระ
⭐️ สาริศ สา-ริด เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ
⭐️ สิทธา สิด-ทา ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ สิทธิเดช สิด-ทิ-เดด ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
⭐️ สิทธินนท์ สิด-ทิ -นน ยินดีในความสำเร็จ
⭐️ สิทธิรัตน์ สิด-ทิ-รัด ความสำเร็จที่ล้ำค่า
⭐️ สินิทธ์ สิ-นิด สนิทชิดเชื้อ
⭐️ สิรดนัย สิ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นยอด
⭐️ สิรธีร์ สิ-ระ-ที นักปราชญ์ชั้นยอด
⭐️ สิรวิชญ์ สิ-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
⭐️ สิริจรรยา สิ-หริ-จัน-ยา ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล
⭐️ สิริชัย สิ-หริ-ไช ผู้มีชัยชนะอันงดงาม
⭐️ สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา
⭐️ สุทธดร สุด-ทะ-ดอน ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น
⭐️ สุทธวีร์ สุด-ทะ-วี บริสุทธิ์และกล้าหาญ
⭐️ สุทธิชัย สุด-ทิ-ไช ชัยชนะอันหมดจด
⭐️ สุทธินันท์ สุด-ทิ-นัน เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธินัย สุด-ทิ-ไน มีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี
⭐️ สุทธิรัตน์ สุด-ทิ-รัด ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว
⭐️ สุทิวัส สุ-ทิ-วัด วันดี วันเป็นสิริมงคล
⭐️ สุธินันท์ สุ-ทิ-นัน ความยินดีของนักปราชญ์
⭐️ สุนิติ สุ-นิ-ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
⭐️ สุรชัช สุ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
⭐️ สุรเชษฐ์ สุ-ระ-เชด ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม
⭐️ สุรดิษ สุ-ระ-ดิด มีโชคดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทวดา
⭐️ สุรทิน สุ-ระ-ทิน เทพประทาน
⭐️ สุรธัช สุ-ระ-ทัด เป็นดุจธงชัยบนสวรรค์
⭐️ สุรนาท สุ-ระ-นาด บันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ
⭐️ สุรวินท์ สุ-ระ-วิน ดอกบัวงาม
⭐️ สุวชัช สุ-วะ-ชัด นักรบผู้ดีเยี่ยม
⭐️ สุวินัย สุ-วิ-ไน ว่านอนสอนง่าย
⭐️ หาญ หาน กล้า เก่ง
⭐️ หาญชัย หาน-ไช เก่งอย่างมีชัยชนะ
⭐️ หิรัญ หิ-รัน เงินทอง
⭐️ อณิษฐ์ อนิด เล็กที่สุด
⭐️ อดิศร อะ-ดิ-สอน เป็นใหญ่ยิ่ง
⭐️ อดิศวร อะ-ดิ-สวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
⭐️ อธิศ อะ-ทิด ผู้เป็นใหญ่
⭐️ อธิษฐ์ อะ-ทิด ผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น
⭐️ อนลัส อะ-นะ-ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน
⭐️ อนันต์ยศ อะ-นัน-ยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
⭐️ อนุทัศน์ อะ-นุ-ทัด ความเห็น เห็นเนือง ๆ
⭐️ อนุทิศ อะ-นุ-ทิด ทิศน้อย ทิศเฉียง
⭐️ อนุศิษฎ์ อะ-นุ-สิด ผู้ได้รับการสั่งสอน
⭐️ อรรถสาร อัด-ถะ-สาน ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
⭐️ อรรถสิทธิ์ อัด-ถะ-สิด ความสำเร็จในงานต่าง ๆ
⭐️ อรุษ อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ
⭐️ อวสร อะ-วะ-สอน โอกาส
⭐️ อศลย์ อะ-สน ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ อสิต อะ-สิด ผิวคล้ำ
⭐️ อัศนี อัด-สะ-นี สายฟ้า
⭐️ อัษฎา อัด-สะ-ดา แปดอย่าง
⭐️ อัษฎาวุธ อัด-สะ-ดา-วุด อาวุธ ๘ อย่าง
⭐️ อิษฎี อิด-สะ-ดี การบวงสรวง บูชา
⭐️ โอสธี โอ-สะ-ที ดาวประกายพรึก
⭐️ ไอศูรณ์ ไอ-สูน มีที่พึ่ง
⭐️ ไอศูรย์ ไอ-สูน อำนาจ ความเป็นใหญ่
⭐️ กณิศ กะ-นิด รวงข้าว
⭐️ กรศุทธิ์ กอ-ระ-สุด ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้
⭐️ กระแส กระ-แส น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย
⭐️ กฤษฎา กริด-สะ-ดา กระทำแล้ว
⭐️ กฤษฎิ์ กริด ฉลาด
⭐️ กฤษณะ กริด-สะ-นะ พระกฤษณะ ดำ
⭐️ กฤษดา กริด-สะ-ดา อภินิหาร แสดงฤทธิ๋
⭐️ กฤษิก กริ-สิก ชาวนา
⭐️ กฤษิกร กริ-สิ-กอน เกษตรกร
⭐️ กสานติ์ กะ-สาน ความสงบ
⭐️ กสิณ กะ-สิน ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
⭐️ กสิน กะ-สิน ทั้งหมด อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ
⭐️ ก่อกุศล ก่อ-กุ-สน สร้างความดี
⭐️ กันดิศ กัน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
⭐️ กันต์ศักดิ์ กัน-สัก มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ
⭐️ กานดิศ กาน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
⭐️ กำแหง กำ-แหง กล้าแข็ง เข้มแข็ง แข็งแรง
⭐️ กิตติศักดิ์ กิด-ติ-สัก ผู้มีอำนาจและความสามารถ
⭐️ กุลิสร์ กุ-ลิด ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
⭐️ กุศล กุ-สน สิ่งที่ที่ชอบ บุญ
⭐️ กุศลิน กุ-สะ-ลิน อยู่สุขสบาย ปลอดภัย
⭐️ เกริกศักดิ์ เกริก-สัก ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ
⭐️ เกรียงศักดิ์ เกรียง-สัก ผู้มีอำนาจ
⭐️ เกียรติศักดิ์ เกียด-ติ-สัก เกียรติตามฐานะ
⭐️ โกศล โก-สน ฉลาด
⭐️ โกศัลย์ โก-ลัน ความฉลาด
⭐️ ไกรฤกษ์ ไกร-เริก ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่
⭐️ ไกรเลิศ ไกร-เลิด เยี่ยมมาก
⭐️ ไกรศร ไกร-สอน สิงโต
⭐️ ไกรศรี ไกร-สี ผู้มีศักดิ์ศรี ผู้ยิ่งด้วยสิริ สิงโต
⭐️ ไกรศักดิ์ ไกร-สัก ผู้มีความสามารถมาก
⭐️ ไกรสร ไกร-สอน สิงโต
⭐️ ไกรสรี ไกร-สี สิงโต
⭐️ ไกรสิทธิ ไกร-สิด ราชสีห์
⭐️ คณิศร คะ-นิด-สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
⭐️ คณิสสร คะ-นิด-สอน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ ครองศักดิ์ ครอง-สัก รักษาตำแหน่งไว้
⭐️ ครองสุข ครอง-สุก ดำเนินอยู่ด้วยกัน
⭐️อย่างมีความสุข
⭐️ คริษฐ์ คะ-ริด ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
⭐️ ฐิติศักดิ์ ถิ-ติ-สัก ความสามารถ
⭐️ ณัฐศักดิ์ นัด-ถะ-สัก ศักดิ์ของนักปราชญ์
⭐️ ดลสุข ดน-สุก ดลบันดาลความสุข
⭐️ ทรงวศิน ทรง-วะ -สิน ผู้ชนะด้วยตนเอง
⭐️ ธนศักดิ์ ทะ-นะ-สัก มีทั้งทรัพย์และอำนาจ
⭐️ ธำรงศักดิ์ ทำ-รง-สัก รักษาอำนาจไว้
⭐️ ธิติศักดิ์ ทิ-ติ-สัก ผู้มีความเพียร และอำนาจ
⭐️ ธิติสรรค์ ทิ-ต-สัน สร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้
⭐️ ธีรศักดิ์ ที-ระ-สัก อำนาจของนักปราชญ์
⭐️ ธีรักษ์ ที-รัก ผู้ฉลาด
⭐️ เนกษ์ เนก แท่งทอง
⭐️ ยงสุข ยง-สุก มีสุขยั่งยืน
⭐️ รักษิต รัก-สิด ได้รับการคุ้มครอง
⭐️ รุ่งรดิศ รุ่ง-ระ-ดิด รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง
⭐️ วนศักดิ์ วะ-นะ-สัก อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า
⭐️ วัฒนศักดิ์ วัด-ทะ-นะ-สัก มีความเจริญในเกียรติ
⭐️ วิฆเนศ วิ-คะ-เนด พระพิฆเณศ
⭐️ วิธิสรรค์ วิ-ทิ-สัน สร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี
⭐️ วิษณุสรรค์ วิด-สะ-นุ-สัน วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ
⭐️ วีรลักษณ์ วี-ระ-ลัก ลักษณะของผู้กล้า
⭐️ วุฒิศักดิ์ วุด-ทิ-สัก มีความเจริญและอำนาจ
⭐️ ศตคุณ สะ-ตะ-คุณ ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก
⭐️ ศรีสวรรค์ สี-สะ-หวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์
⭐️ ศลาฆนันท์ สลาก-นัน ยินดีการสรรเสริญ
⭐️ ศักดา สัก-ดา ผู้มีอำนาจ
⭐️ ศักดากร สัก-ดา-กอน ผู้มีอำนาจ
⭐️ ศักดินนท์ สัก-ดิ-นน ยินดีในอำนาจ
⭐️ ศักดิ์นันท์ สัก-ดิ-นัน ยินดีในอำนาจ
⭐️ ศากวร สาก-กะ-วะ-ระ แข็งแรง มีอำนาจ มีกำลัง
⭐️ ศิงขร สิง-ขอน ภูเขา
⭐️ ศิวกร สิ-วะ-กอน ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
⭐️ ศีกร สี-กอน ฝน ละอองฝน หมอก
⭐️ ศึกษิต สึก-สิด ผู้เป็นปัญญาชน
⭐️ ศุกล สุ-กน ขาวงาม
⭐️ ศุกลกานต์ สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
⭐️ สขิล สะ-ขิน นุ่มนวล อ่อนหวาน
⭐️ สถิตคุณ สะ-ถิด-คุณ มีความดีมั่นคง
⭐️ สริกข์ สะ-ริก เห็นสม คล้ายคลึง
⭐️ สังสิต สัง-สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ
⭐️ สาธิก สา-ทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาริกข์ สา-ริก คล้ายคลึง แม้นเหมือน
⭐️ สิงหนาท สิง-หะ-นาด บันลือสิงหนาท
⭐️ สิทธิกร สิด-ทิ-กอน ผู้ทำสำเร็จ
⭐️ สิทธิศักดิ์ สิด-ทิ-สัก ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ
⭐️ สุกนต์ธี สุ-กน-ที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
⭐️ สุกฤต สุ-กริด ทำมาดี สร้างมาดี
⭐️ สุกฤษฎิ์ สุ-กริด นักปราชญ์ที่ดี
⭐️ สุกัลย์ สุ-กัน ผู้มีความสามารถดี
⭐️ สุขิต สุ-ขิด ผู้มีความสุข
⭐️ สุขิตกุล สุ-ขิด-กุน ตระกูลที่มีความสุข
⭐️ สุรกานต์ สุ-ระ-กาน แก้วมีค่า
⭐️ สุริยวงศ์ สุ-ริ-ยะ-วง สกุลกษัตริย์
⭐️ เสกข์ เสก นักศึกษา
⭐️ หรรษกานต์ หัด-สะ-กาน ร่าเริงและน่ารัก
⭐️ หัตถยารักษ์ หัด-ถะ-ยา-รัก มีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้
⭐️ อกนิษฐ์ อะ-กะ-นิด พรหมชั้นที่หก
⭐️ อกฤษณ์ อะ-กริด สูงสุด
⭐️ อกัณห์ อะ-กัน ไม่ดำ ขาว
⭐️ อดิลักษณ์ อะ-ดิ-ลัก มีลักษณะงาม
⭐️ อนุรักษ์ อะ-นุ-รัก รักษา คุ้มครอง
⭐️ อนุสิกข์ อะ-นุ-สิก ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ
⭐️ อุกฤษฎ์ อุก-กริด ประเสริฐสุด
⭐️ เอกวัส เอก-กะ-วัด มีอำนาจแต่ผู้เดียว
⭐️ กฤษฎาญ กริด-สะ-ดาน ที่ทำแล้ว
⭐️ กวิเชษฐ์ กะ-วิ-เชด กวีผู้เป็นใหญ่
⭐️ ขจรศักดิ์ ขะ-จอน-สัก ความรุ่งเรือง
⭐️ จงสุทธา จง-สุด-ทา ให้ขาวสะอาด บริสุทธิ์
⭐️ จรูญศักดิ์ จะ-รูน-สัก ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
⭐️ จำรูญศักดิ์ จำ-รูน-สัก ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง
⭐️ จิระศักดิ์ จิ-ระ-สัก ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล
⭐️ เจริญศักดิ์ จะ-เริน-สัก เจริญด้วยอำนาจ
⭐️ เจษฎากร เจด-สะ-ดา-กอน ผู้มีความตั้งใจที่ดี
⭐️ ชิติสรรค์ ชิ-ติ-สัน สร้างชัยชนะ
⭐️ รุจิสรรค์ รุ-จิ-สัน สร้างความงาม
⭐️ ศักดิธัช สัก-ดิ-ทัด มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ
⭐️ ศักรชาต สัก-กระ-ชาด มีกำเนิดแต่พระอินทร์
⭐️ ศานติกร สาน-ติ-กอน ให้ความเจริญ
⭐️ สวรรค์ชิด สะ-หวัน-ชิด ได้สวรรค์
⭐️ สัชฌุกร สัด-ชุ-กอน ช่างเงิน
⭐️ สุชาครีย์ สุ-ชา-ครี มีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา
⭐️ สุรชาติ สุ-ระ-ชาด ความกล้าหาญ
⭐️ สุวิจักขณ์ สุ-วิ-จัก ผู้เฉียบแหลมยิ่ง ผู้ฉลาดยิ่ง
⭐️ อังศุชวาล อัง-สุ-ชะ-วาน รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง
⭐️;

วิเคราะห์ชื่อกับวันเกิด ดวงชื่อจริง


เลือกวันเกิด :



-- ค้นหาชื่อมงคลตามวันเกิด --


ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันเสาร์
ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันเสาร์

แอปต่อมือถือเข้าทีวี โหลดฟรี



รวมชื่อเล่น

ชื่อล่าสุด : +นนทรส +จิรนีย์ +ไอรวิน +ไอรวิน +สุธิตรา +ปภสร +สุวัชชัย +สุวัชชัย +ไนท์ +วรวีย์
+ดวงวันนี้ของคนชื่อณัฏฐ์ฎาพร



แอปต่อมือถือเข้าทีวี โหลดฟรี




-- ชื่อมงคลสำหรับผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางคืน [1] --


Copyright 2024 | 17 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007 | MORE

Contacts email : [email protected] && FB ::https://m.me/flashminidotcom

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

-- ❤️ เว็บนี้สร้างขึ้นมา 17 ปีแล้ว ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม ขอบคุณครับ :)
❤️ เริ่มต้นจากเว็บฟรีโฮมเพจ Geocities ย้ายมาสร้างเว็บส่วนตัว แชร์ผลงานแอปเกมเล็กๆ จากโปรแกรม Macromedia Flash จนถึงเรียนรู้การสร้างเว็บด้วย Html แบบง่ายๆ จนเป็นระบบ PHP เวลาผ่านไปในยุค Hi5 เราก็จัดทำของแจกสกินกตแต่งเว็บและอืนๆ เคยมีระบบเว็บบอร์ด ดวง ทำนาย เลขเด็ด เรื่องน่ารู้ต่างๆมากมาย และมามาถึงยุคโซเชียล FACEBOOK ,TIKTOK ,YOUTUBE,TWITTER เราจะนำเสนอข่าวสารข้อมูลให้ทันสมัยตลอดไป

** หากท่านพบปัญหาหรือต้องการให้ลบข้อมูล กรุณาแจ้งได้ที่เฟสบู๊ค ​ https://m.me/flashminidotcom หรือ อีเมล์ [email protected] (บางหน้าจะมีปุ่มแจ้งลบข้อมูล ท่านสามารถกดแจ้งลบเองได้เลยค่ะ)