ชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิด วันพฤหัสบดี

⭐️ กชกร กด-ชะ-กอน กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี
⭐️ กชพร กด-ชะ-พอน ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
⭐️ กชพรรณ กด-ชะ-พัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว
⭐️ กชวรรณ กด-ชะ-วัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
⭐️ กชอร กด-ชะ-ออน หญิงงามดุจดอกบัว
⭐️ กณิกา กะ-นิ-กา เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
⭐️ กมลพร กะ-มน-พอน ใจประเสริฐ
⭐️ กมลพรรณ กะ-มน-พัน ผิวพรรณดุจดอกบัว
⭐️ กมลพัชร กะ-มน-พัด ใจเพชร
⭐️ กมลพิชญ์ กะ-มน-พิด ใจนักปราชญ์
⭐️ กมลยุพา กะ-มน-ยุ-พา หญิงสาวผู้มีความงาม
⭐️ กมลวรรณ กะ-มน-วัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว
⭐️ กมลา กะ-มะ-ลา นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
⭐️ กรกมล กอน-กะ-มน มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก
⭐️ กรณิกา กอน-นิ-กา ช่อฟ้า
⭐️ กรภุม กอ-ระ-พุม กระพุ่ม
⭐️ กรรณาภรณ์ กัน-นา-พอน เครื่องประดับหู
⭐️ กรรณิกา กัน-นิ-กา ดอกไม้ เครื่องประดับ
⭐️ กรรณิการ์ กัน-นิ-กา ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า
⭐️ กรรวี กอน-ระ-วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์
⭐️ กรวรรณ กอ-ระ-วัน มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ กรวลัย กอน-วะ-ไล กำไลมือ
⭐️ กรวิกา กอน-วิ-กา นกการเวก
⭐️ กรวิภา กอน-วิ-พา ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
⭐️ กรองแก้ว กรอง-แก้ว ถักทอด้วยเพชรพลอย คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง
⭐️ กรองขวัญ กรอง-ขวัน จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน
⭐️ กรัณฑา กะ-รัน-ทา รวงผึ้ง
⭐️ กรุณา กะ-รุ-นา ความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์
⭐️ กลอยใจ กลอย-ใจ ร่วมจิตร่วมใจกัน
⭐️ กลิกา กะ-ลิ-กา ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน
⭐️ กวีพร กะ-วี-พอน มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
⭐️ กวีวรรณ กะ-วี-วัน กวี ผู้งดงาม
⭐️ กัชชลา กัด-ชะ-ลา แร่พลวง
⭐️ กัญชพร กัน-ชะ-พอน ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
⭐️ กัญชลา กัน-ชะ-ลา เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง
⭐️ กัญญพัชร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
⭐️ กัญญ์วรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ กัญญา กัน-ยา สาวรุ่น
⭐️ กัญญาณัฐ กัน-ยา-นัด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ กัญญาพัชร กัน-ยา-พัด หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
⭐️ กัญญาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง หญิงงาม
⭐️ กัญญาภัค กัน-ยา-พัก หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
⭐️ กัญญาวีร์ กัน-ยา-วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ กัญวรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ กัณฐมณี กัน-ถะ-มะ-นี ของที่รัก
⭐️ กัณฐาภรณ์ กัน-ถา-พอน เครื่องประดับคอ
⭐️ กัณฐิกา กัน-ถิ-กา สร้อยคอ
⭐️ กัณณิกา กัน-นิ-กา ช่อฟ้า ดอกไม้
⭐️ กัลย์กมล กัน-กะ-มน ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ ใจที่สุข
⭐️ กัลยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
⭐️ กัลยา กัน-ละ-ยา หญิงงาม
⭐️ กัลยาณี กัน-ละ-ยา-นี หญิงผู้มีความงาม
⭐️ การณิก กา-ระ-นิก ผู้ประกอบด้วยเหตุ
⭐️ กิ่งเพชร กิ่ง-เพ็ด เครื่องประดับที่งดงาม
⭐️ กิ่งฟ้า กิ่ง-ฟ้า สืบทอดจากสวรรค์
⭐️ กิจจาพร กิด-จา-พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี
⭐️ กิจพร กิด-พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี
⭐️ กิรณา กิ-ระ-นา รัศมีเรืองรอง
⭐️ กุณฑล กุน-ทน ตุ้มหู
⭐️ กุณฑิกา กุน-ทิ-กา คนโทน้ำ
⭐️ กุลกัลยา กุน-กัน-ยา หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลจิรา กุน-จิ-รา มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
⭐️ กุลชา กุน-ละ-ชา มีสกุลดี
⭐️ กุลปริยา กุน-ปริ-ยา เป็นที่รักของสกุลวงศ์
⭐️ กุลพัชร กุน-ละ พัด เพชรประจำตระกูล
⭐️ กุลภรณ์ กุน-ละ-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล
⭐️ กุลยา กุน-ละ-ยา สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา
⭐️ เก็จมณี เก็ด-มะ-นี เม็ดแก้วเลอค่า แก้วประดับเลอค่า
⭐️ เกณิกา เก-นิ-กา พลับพลาที่ประทับของพระราชา
⭐️ เกยูร เก-ยูน สร้อยอ่อน สายสร้อย ทองต้นแขน กำไล
⭐️ เกวลี เก-วะ-ลี มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
⭐️ แก้วขวัญ แก้ว-ขวัน สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ แก้วใจ แก้ว-ใจ เป็นที่รักดั่งดวงใจ
⭐️ โกลัญญา โก-ลัน-ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
⭐️ ขจี ขะ-จี งามสดใส
⭐️ ขจีพร ขะ-จี-พอน ผู้ประเสริฐงาม
⭐️ ขจีพรรณ ขะ-จี-พัน ผู้มีผิวน่าแลมอง
⭐️ ขจีวรรณ ขะ-จี-วัน ผู้มีผิวแลน่ามอง
⭐️ ขวัญ ขวัน สิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง
⭐️ ขวัญแก้ว ขวัน-แก้ว มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง
⭐️ ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
⭐️ ขวัญพร ขวัน-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ
⭐️ ขัชพร ขัด-ชะ-พอน ของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ
⭐️ ขีโรชา ขี-โร-ชา โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย
⭐️ เขมจิรา เขม-จิ-รา มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
⭐️ เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์
⭐️ คชารี คะ-ชา-รี สิงห์โต
⭐️ คณพร คะ-นะ-พอน มีพรรคพวกดี
⭐️ คณพิชญ์ คะ-นะ-พิด รู้เรื่องหมู่ รู้เรื่องคณะ
⭐️ คณิฏฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
⭐️ ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ
⭐️ ครองใจ ครอง-ใจ รู้จักทำใจไว้ให้มั่น
⭐️ ครองพร ครอง-พอน คงความดีไว้ตลอดไป
⭐️ ครองรัก ครอง-รัก คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
⭐️ คุ้มแก้ว คุ้ม-แก้ว อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์
⭐️ คุ้มขวัญ คุ้ม-ขวัน คุ้มครองป้องกันด้วยความดี
⭐️ เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาวัลย์ สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
⭐️ จงกลณี จง-กน-นี ดอกบัว
⭐️ จงรัก จง-รัก คงความรู้สึกดี ๆ ไว้
⭐️ จรณา จะ-ระ-นา ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ
⭐️ จรรยพร จัน-ยะ-พอน มีความประพฤติดี ประเสริฐ
⭐️ จรรย์อมล จัน-อะ-มน ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
⭐️ จรรยา จัน-ยา ความประพฤติ กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ
⭐️ จรรยาภรณ์ จัน-ยา-พอน เครื่องประดับที่สวยงาม
⭐️ จรัญพร จะ-รัน-ยะ-พอน จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ
⭐️ จริญญา จะ-ริน-ยา มีความรู้เรื่องการเดินทาง
⭐️ จริยา จะ-ริ-ยา กริยาเพียบพร้อม
⭐️ จริยาพร จะ-ริ-ยา-พอน ความประพฤติดี
⭐️ จรีภรณ์ จะ-รี-พอน การปกป้องด้วยหอก
⭐️ จรูญพรรณ จะ-รูน-พัน ผิวพรรณงาม
⭐️ จรูญวรรณ จะ-รูน-วัน ชนชั้นที่รุ่งเรือง
⭐️ จอมแก้ว จอม-แก้ว ผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง
⭐️ จอมขวัญ จอม-ขวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม
⭐️ จอมใจ จอม-ใจ ยอดดวงใจ
⭐️ จารวี จา-ระ-วี ผู้งดงาม
⭐️ จาริณี จา-ริ-นี ผู้ประพฤติ
⭐️ จารีย์ จา-รี ผู้มีความประพฤติที่ดี
⭐️ จารุกร จา-รุ-กอน รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง
⭐️ จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาว งาม
⭐️ ดังหนึ่งทอง
⭐️ จารุณี จา-รุ-นี สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
⭐️ จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม
⭐️ จารุภา จา-รุ-พา รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
⭐️ จารุวรรณ จา-รุ-วัน ผิวพรรณดุจทองคำ
⭐️ จิณณา จิน-นา ประพฤติแล้ว
⭐️ จิรชยา จิ-ระ-ชะ-ยา มีชัยนาน
⭐️ จิรภา จิ-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างนาน รุ่งเรืองนาน
⭐️ จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน
⭐️ จิรัจฌา จิ-รัด-ชา กิริยาดีตลอดกาล
⭐️ จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
⭐️ จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน
⭐️ จิรัญญา จิ-รัน-ยา ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน รู้ยาวนาน
⭐️ จิราพัชร จิ-รา-พัด ยั่งยืนดุจเพชร
⭐️ จิราภา จิ-รา-พา รุ่งเรืองนาน
⭐️ จิลลา จิน-ลา ว่าว
⭐️ จิลาวัลย์ จิ-ลา-วัน ประดับด้วยเถาวัลย์
⭐️ จีรณา จี-ระ-นา ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
⭐️ จีรพร จี-ระ-พอน ประเสริฐนาน
⭐️ จีรพรรณ จี-ระ-พัน ผู้สวยนาน
⭐️ จีรวรรณ จี-ระ-วัน ผู้สวยนาน
⭐️ จีราภา จี-รา-พา แสงสว่างตลอดกาล
⭐️ จีริกา จี-ริ-กา การประกาศ
⭐️ จุฑา จุ-ทา จุก ที่สูงสุดของศีรษะ
⭐️ จุฑากรณ์ จุ-ทา-กอน พิธีไหว้จุกเด็ก
⭐️ จุฑาภรณ์ จุ-ทา-พอน เครื่องประดับจุก
⭐️ จุฑามณี จุ-ทา-มะ-นี ปิ่น มวยผมของพระพุทธเจ้า
⭐️ จุรี จุ-รี มีด หอก ดาบ
⭐️ จุรีพร จุ-รี-พอน คำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม
⭐️ จุไรวรรณ จุ-ไร-วัน มีไรผมงาม มีไรจุกงาม
⭐️ เจลกา เจ-ละ-กา กระต่าย
⭐️ เจิมขวัญ เจิม-ขวัน เพิ่มความเป็นสิริมงคล
⭐️ ฉัฏฐมี ฉัด-ถะ-มี ดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ
⭐️ ชญาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
⭐️ ชฎาพร ชะ-ดา-พอน มงกุฎอันงดงาม
⭐️ ชฎาพรรณ ชะ-ดา-พัน มงกุฎอันงดงาม
⭐️ ชฎาภรณ์ ชะ-ดา-พอน เครื่องประดับมวยผม
⭐️ ชไมพร ชะ-ไม-พอน ประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ
⭐️ ชยาภรณ์ ชะ-ยา-พอน มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ
⭐️ ชยาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยามร ชะ-ยา-มอน มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ
⭐️ ชรัมพร ชะ-รัม-พอน น้ำและฟ้า
⭐️ ชลกร ชน-ละ-กอน เมฆหรือมหาสมุทร
⭐️ ชลากร ชะ-ลา-กอน น้ำพุ
⭐️ ชวารี ชะ-วา-รี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
⭐️ ชัชฎาพร ชัด-ชะ-ดา-พอน ชฎาอันเลิศ
⭐️ ชัญญา ชัน-ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
⭐️ ชัยรัมภา ไช-รำ-พา ชัยชนะของนางฟ้า
⭐️ ชาคริยา ชา-คริ-ยา ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
⭐️ ชามา ชา-มา ลูกสาว
⭐️ ชีวาพร ชี-วา-พอน มีชีวิตอันประเสริฐ
⭐️ ชีวาภร ชี-วา-พอน ดำรงชีวิต
⭐️ เชิญขวัญ เชิน-ขวัน ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว
⭐️ ญาณัจฉรา ยา-นัด-ฉะ-รา มีความรู้ดุจนางฟ้า
⭐️ ญาณัฐ ยา-นัด เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
⭐️ ญาณี ยา-นี ผู้มีความรู้
⭐️ ฐิรญา ถิ-ระ-ยา มีความรู้ยั่งยืน
⭐️ ฑิมพิกา ทิม-พิ-กา ไพลน้ำ ฟองน้ำ
⭐️ ฑุลิกา ทุ-ลิ-กา นกกางเขน
⭐️ ณัจฉรียา นัด-ฉะ-รี-ยา ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
⭐️ ณัชชา นัด-ชา เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
⭐️ ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
⭐️ ณัฏฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
⭐️ ณัฏฐพร นัด-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฏฐพรรณ นัด-ถะ-พัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐา นัด-ถา นักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐิกา นัด-ถิ-กา ผู้ประกอบด้วยความฉลาด
⭐️ ณัฐกุล นัด-ถะ-กุน ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ ณัฐจรี นัด-จะ-รี ติดตามนักปราชญ์
⭐️ ณัฐชยา นัด-ชะ-ยา ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐชา นัด-ถะ-ชา ผู้เกิดจากนักปราชญ์
⭐️ ณัฐฐา นัด-ถา ผู้มีความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฐฐาพร นัด-ถา-พอน นักปราชญ์ ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐณิชา นัด-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
⭐️ ณัฐพร นัด-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐยมล นัด-ยะ-มน คู่แห่งนักปราชญ์ คู่ผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐรมย์ นัด-ถะ-รม เป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ชั้นของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวรา นัด-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐวลัญช์ นัด-วะ-ลัน เครื่องหมายของปราชญ์ ลักษณะของปราชญ์
⭐️ ณัฐวิภา นัด-วิ-พา ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
⭐️ ณัฐวิมล นัด-ถะ-วิ-มน นักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ ณิช นิด สะอาด บริสุทธิ์
⭐️ ณิชกมล นิด-กะ-มน ลูกนักปราชญ์
⭐️ ณิชกุล นิด-ชะ-กุน ตระกูลที่บริสุทธิ์
⭐️ ณิชชยา นิด-ชะ-ยา ชัยชนะที่บริสุทธิ์
⭐️ ณิชา นิ-ชา สะอาด บริสุทธุ์
⭐️ ณิชากร นิ-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์
⭐️ ณิชาบูล นิ-ชา-บูน มีความบริสุทธิ์ไพศาล บริสุทธิ์มาก
⭐️ ณิชารีย์ นิ-ชา-ดรี บริสุทธิ์และประเสริฐ
⭐️ กมลรส กะ-มน-รด น้ำใจ
⭐️ กมลลักษณ์ กะ-มน-ลัก มีลัษณะงดงามดุจดอกบัว
⭐️ กัญชรส กัน-ชะ -รด น้ำดอกไม้
⭐️ ขวัญสรวง ขวัน-สวง ขวัญฟ้า
⭐️ จงรักษ์ จง-รัก ให้รักษาไว้
⭐️ จรัสพร จะ-หรัด-พอน รุ่งเรืองด้วยความดี
⭐️ จรัสพรรณ จะ-หรัด-พัน มีผิวพรรณสดใส
⭐️ จรัสวรรณ จะ-หรัด-วัน ชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง
⭐️ ชวัลลักษณ์ ชะ-วัน-ลัก มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม
⭐️ บงกช บง-กด ดอกบัว
⭐️ บวรลักษณ์ บอ-วอน-ลัก มีลักษณะอันประเสริฐ
⭐️ ปฐมพร ปะ-ถม-พอน พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก
⭐️ ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง
⭐️ ปวรวรรณ ปะ-วอน-วัน ผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ ปองรัก ปอง-รัก มุ่งหวังในความรัก
⭐️ ปัณณพร ปัน-นะ-พอน ประเสริฐทางหนังสือ
⭐️ ปัณรส ปัน-นะ-รด สิบห้าค่ำ
⭐️ พณณกร พัน-นะ-กอน มีผิวพรรณสวย
⭐️ พบพร พบ-พอน ประสบกับสิ่งประเสริฐ
⭐️ พมลพร ยะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
⭐️ พรกรัณย์ พอน-กะ-รัน มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
⭐️ พรพรรณ พอน-พัน ผู้มีผิวพรรณดี
⭐️ พรยมล พอน-ยะ-มน เป็นคู่ที่ประเสริฐ
⭐️ พรรณกร พัน-นะ-กอน ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
⭐️ พรรณปพร พัน-ปะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ พรรณพัชร พัน-นะ-พัด สีน้ำหรือประกายเพชร
⭐️ พรรณภัค พัน-นะ-พัก มีผิวพรรณงาม
⭐️ พรรณรมณ พัน-ระ-มน มีผิวพรรณน่ายินดี
⭐️ พรรณวร พัน-นะ-วอน มีผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ พรรณอร พัน-ออน มีผิวพรรณงาม
⭐️ พรรษกร พัด-สะ-กอน สร้างฝน เมฆ
⭐️ พรรษชล พัด-สะ-ชน น้ำฝน
⭐️ พรลภัส พอน-ละ-พัด มีลาภอันประเสริฐ
⭐️ พรวลัย พอน-วะ-ไล กำไลอันประเสริฐ
⭐️ พรสรวง พอน-สวง เป็นพรของสวรรค์
⭐️ พัชรพร พัด-ชะ-ระ-พอน ประเสริฐดุจเพชร
⭐️ พัชรพรรณ พัด-ชะ-ระ-พัน งามดุจเพชร
⭐️ พัชรมัย พัด-ชะ-ระ-ไม สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร
⭐️ พัชรวลัย พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล กำไลเพชร
⭐️ ภคพร พะ-คะ-พอน มีโชคเป็นพร
⭐️ ภัควลัญชญ์ พัก-วะ-ลัน ลักษณะผู้มีโชค
⭐️ ภัสสร พัด-สอน รัศมีเรืองรอง
⭐️ ยมล ยะ-มน คู่
⭐️ ยมลพร ยะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
⭐️ รมณ ระ-มน ยินดี รื่นเริง ความสุข
⭐️ รมยกร รม-ยะ-กอน สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข
⭐️ รมัย ระ-ไม มีเสน่ห์ น่ายินดี
⭐️ รสกร รด-สะ-กอน ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม
⭐️ ลักษณพร ลัก-สะ-หนะ-พอน ผู้มีลักษณะประเสริฐ
⭐️ วรงค์ วะ-รง ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ
⭐️ วรพรรณ วอ-ระ-พัน ผิวพรรณมีประกาย
⭐️ วรรณกร วัน-นะ-กอน ผิวพรรณผ่องใส
⭐️ วรรณพร วัน-นะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ วรรณวร วัน-นะ-วอน ผิวพรรณอันประเสริฐ
⭐️ วรรษชล วัน-สะ-ชน น้ำฝน
⭐️ วรวรรณ วอ-ระ-วัน ว่าผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
⭐️ วรัมพร วะ-รำ-พอน ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม
⭐️ วลัยกร วะ-ไล-กอน กำไลข้อมือ
⭐️ วลัยพร วะ-ไล-พอน กำไลที่งดงาม
⭐️ วลัยพรรณ วะ-ไล-พัน สีแห่งกำไล
⭐️ วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล
⭐️ วัชรพรรณ วัด-ชะ-ระ-พัน เพชรที่งดงาม
⭐️ วัชรวรรณ วัด-ชะ-ระ-วัน เพชรที่งดงาม
⭐️ ศรัณพร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ ศรัณย์พร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ ศลักษณ์พร สะ-ลัก-พอน ความงดงามอันประเสริฐ
⭐️ สรพัศ สอ-ระ-พัด เป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง
⭐️ สรภัส สอ-ระ-พัด มีความเร็ว
⭐️ สรรค์พร สัน-พอน ประเสริฐทุกอย่าง
⭐️ สรวรรณ สอ-ระ-วัน มีผิวพรรณวิเศษ
⭐️ สรัลพร สะ-รัน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
⭐️ สวรส สะ-วะ-รด มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์
⭐️ สัชฌกร สัด-ชะ-กอน ช่างเงิน
⭐️ สัณหพร สัน-หะ-พอน สุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง
⭐️ สัณหรส สัน-หะ-รด มีรสนิยมละเมียดมะไม
⭐️ สัณห์สมร สัน-สะ-หมอน สาวงามผู้ละเอียดอ่อน
⭐️ หรรษพร หัด-สะ-พอน เบิกบานด้วยความยินดี
⭐️ จรัสศรี จะ-หรัด-สี ผุดผ่อง
⭐️ จรีย์ จะ-รี ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ
⭐️ จรูญศรี จะ-รูน-สี ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล
⭐️ จำรูญศรี จำ-รูน-สี ผุดผ่อง
⭐️ จิณห์วรา จิน-วะ-รา มีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ
⭐️ จิรัศยา จิ-รัด-สะ-ยา อยู่นาน
⭐️ จิรัสยา จิ-รัด-สะ-ยา ตลอดกาลนาน นิรันดร
⭐️ จุฑามาศ จุ-ทา-มาด เครื่องประดับ
⭐️ จุฑามาส จุ-ทา-มาด ปิ่นทอง
⭐️ เจริญศรี จะ-เริน-สี เจริญด้วยมงคล
⭐️ แจ่มใส แจ่ม-ใส ปลอดโปร่ง ไม่มัวหมอง
⭐️ ชยิสรา ชะ-ยิด-สะ-รา มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ
⭐️ ชลาศัย ชะ-ลา-ไส ทะเล
⭐️ ชาลิสา ชา-ลิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
⭐️ ชิษณุชา ชิด-สะ-นุ-ชา เกิดจากผู้ชนะ
⭐️ ญาณิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
⭐️ ณัฐวศา นัด-วะ-สา หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ บาจรีย์ บา-จะ-รี ผู้เบิกบาน
⭐️ บุญญาพร บุน-ยา-พอน มีบุญเป็นพร
⭐️ บุญญิสา บุน-ยิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
⭐️ บุณยพร บุน-ยะ-พอน ประเสริฐด้วยความดี
⭐️ บุณยวีร์ บุน-ยะ-วี ดีและกล้าหาญ
⭐️ บุณยอร บุน-ยะ-ออน สตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์
⭐️ บุณยาพร บุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
⭐️ บุปผา บุบ-ผา ดอกไม้
⭐️ บุรพร บุ-ระ-พอน ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง
⭐️ บุลพร บุ-ละ-พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
⭐️ บุลภรณ์ บุ-ละ-พอน มีรายได้มาก
⭐️ บุลลา บุน-ลา ดอกไม้
⭐️ บุลวัชร บุ-ละ-วัด มีเพชรมาก
⭐️ บูรณิมา บู-ระ-นิ-มา เพ็ญเต็มดวง
⭐️ บูรณี บู-ระ-นี เต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง
⭐️ เบญจพร เบน-จะ-พอน พร 5 ประการ
⭐️ เบญจภรณ์ เบน-จะ-พอน การชุบเลี้ยงด้วยของ 5 อย่าง
⭐️ เบญจมาศ เบน-จะ-มาด เดือน 5 ดอกเบญจมาศ
⭐️ เบญจวรรณ เบน-จะ-วัน 5 สี 5 ชนิด
⭐️ เบญจา เบน-จา ห้า
⭐️ เบญญา เบน-ยา ฉลาด
⭐️ เบญญาพร เบน-ยา-พอน ฉลาดด้วยความดี
⭐️ เบญญาภา เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา
⭐️ ปฐมา ปะ-ถะ-มา ที่หนึ่ง
⭐️ ปณยา ปะ-นะ-ยา สิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร
⭐️ ปณัฏฎา ปะ-นัด-ดา นักปราชญ์
⭐️ ปณาลี ปะ-นา-ลี สายน้ำ
⭐️ ปณิฏฐา ปะ-นิด-ถา นักปราชญ์
⭐️ ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง
⭐️ ปภาวี ปะ-พา-วี ผู้มีอำนาจ
⭐️ ปรภาว์ ปะ-ระ-พา ภาวะที่ประเสริฐ
⭐️ ปรมาภรณ์ ปะ-ระ-มา-พอน อาภรณ์ชั้นเลิศ
⭐️ ประณยา ประ-นะ-ยา เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
⭐️ ประณาลี ประ-นา-ลี ท่อน้ำ สายน้ำ
⭐️ ประพิณ ประ-พิน ฉลาด
⭐️ ประพิมพรรณ ประ-พิม-พัน มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ ประไพพรรณ ประ-ไพ-พัน มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ ประภัสสร ประ-พัด-สอน บริสุทธิ์ สี่เลื่อมพราย แสงแพรวพราว
⭐️ ประภัสสรา ประ-พัด-สะ-รา แสงแพรวพราว
⭐️ ประภาพร ประ-พา-พอน แสงสว่างงดงาม
⭐️ ประภาพรรณ ประ-พา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง
⭐️ ประภาศรี ประ-พา-สี ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
⭐️ ประภาสิริ ประ-พา-สิ-หริ ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
⭐️ ประวีณา ประ-วี-นา นำปราชญ์ ชำนาญ
⭐️ ปราญชลี ปราน-ชะ-ลี กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
⭐️ ปราณปริยา ปราน-ปริ-ยา รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
⭐️ ปริชญา ปะ-ริด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้
⭐️ ปริณาห์ ปะ-ริ-นา กว้างขวาง
⭐️ ปริมล ปะ-ริ-มน กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต
⭐️ ปริยาภรณ์ ปะ-ริ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
⭐️ ปรีณาพรรณ ปรี-นา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง
⭐️ ปรีณาภา ปรี-นา-พา มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
⭐️ ปรียา ปรี-ยา ที่รัก
⭐️ ปรียาภรณ์ ปรี-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
⭐️ ปรียามาศ ปรี-ยา-มาด เดือนอันเป็นที่รัก
⭐️ ปฤษณา ปริด-สะ-หนา คำถาม คำที่ผูกให้แก้
⭐️ ปวรา ปะ-วะ-รา ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ
⭐️ ปวริศา ปะ-วะ-ริ-สา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ ปวิชญา ปะ-วิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
⭐️ ปวิมล ปะ-วิ-มน บริสุทธิ์อย่างยิ่ง
⭐️ ปวีณสมร ปะ-วีน-สะ-หมอน หญิงสาวผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณอร ปะ-วีน-ออน หญิงผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณา ปะ-นา ฉลาด ชำนาญ
⭐️ ปวีรา ปะ-วี-รา ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ปัจจรี ปัด-จะ-รี แพ
⭐️ ปัญจพาณ์ ปัน-จะ-พา กามเทพ เจ้าแห่งความรัก
⭐️ ปัญจมาพร ปัน-จะ-มา-พอน พรที่ 5
⭐️ ปัญญาพร ปัน-ยา-พอน มีพรคือความรู้ มีความรู้ประเสริฐ
⭐️ ปัญญาภรณ์ ปัน-ยา-พอน มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ
⭐️ ปัณชญา ปัน-ชะ-ยา ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
⭐️ ปัณฑา ปัน-ดา ปัญญา
⭐️ ปัณฑารีย์ ปัน-ดา-รี ประเสริฐด้วยปัญญา
⭐️ ปาจรีย์ ปา-จะ-รี อาจารย์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ปาเจรา ปา-เจ-รา ครูของครู
⭐️ ปาฏลี ปา-ตะ-ลี ดอกแคฝอย
⭐️ ปาณฑรา ปาน-ดะ-รา ผิวขาว
⭐️ ปาณิศา ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต
⭐️ ปาณิสรา ปา-นิ-สะ-รา เจ้าแห่งชีวิต
⭐️ ปารณีย์ ปา-ระ-นี ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
⭐️ ปารมี ปา-ระ-มี บารมี
⭐️ ปารวัณ ปา-ระ-วัน เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น
⭐️ ปารัช ปา-รัด ทอง
⭐️ ปาริมา ปา-ริ-มา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
⭐️ ปารีณา ปา-รี-นา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
⭐️ ปิญชร ปิน-ชอน สีเหลืองแก่ ทอง กรงนก
⭐️ ปิณฑิรา ปิน-ดิ-รา ผลทับทิม
⭐️ ปิยพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยภา ปิ-ยะ-พา ผู้มีประกายความเป็นที่รัก
⭐️ ปิยมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก
⭐️ ปิยรมย์ ปิ-ยะ-รม เป็นที่รักที่รื่นรมย์
⭐️ ปิย์วรา ปิ-วะ-รา เป็นที่รักและประเสริฐ
⭐️ ปิยวลี ปิ-ยะ-วะ-ลี ถ้อยคำอันแสดงความรัก
⭐️ ปิยะพรรณ ปิ-ยะ-พัน ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก
⭐️ ปิยะวรรณ ปิ-ยะ-วัน มีผิวพรรณงามน่ารัก
⭐️ ปิยาพร ปิ-ยา-พอน น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยาพัชร ปิ-ยา-พัด เป็นที่รักดังเพชร
⭐️ ปิยาภรณ์ ปิ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยาอร ปิ-ยา-ออน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปีย์วรา ปี-วะ-รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
⭐️ ปีวรา ปี-วะ-รา อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม
⭐️ ปุญชรัสมิ์ ปุน-ชะ-รัด รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
⭐️ ปุญญิสา ปุน-ยิ-สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
⭐️ ปุณฑรา ปุน-ดะ-รา อ้อยแดง รอยเจิม
⭐️ ปุณณภา ปุน-นะ-พา รัศมีอันเต็มเปี่ยม
⭐️ ปุณณมา ปุน-นะ-มา จันทร์เพ็ญ
⭐️ ปุณณารมย์ ปุน-นา-รม เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
⭐️ ปุณณาสา ปุน-นา-สา สมหมาย สมหวัง
⭐️ ปุณยาพร ปุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
⭐️ ปุริมปรัชญ์ ปุ-ริม-ปรัด นักปราชญ์คนแรก
⭐️ ปุษยา ปุด-สะ-ยา สะอาด บริสุทธิ์
⭐️ ปุษาบุล ปุ-สา-บุน ได้รับการอบรมมาก
⭐️ เปมิศา เป-มิ -สา ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
⭐️ ไปรยา ไปร-ยา ผู้เป็นที่รัก
⭐️ พจณิชา พด-จะ-นิ-ชา มีคำพูดบริสุทธิ์
⭐️ พชิรา พะ-ชิ-รา เพชร
⭐️ พรฉวี พอน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ พรญาณี พอน-ยา-นี มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
⭐️ พรประภา พอน-ประ-พา แสงสว่างที่ดีงาม
⭐️ พรปวีณ์ พอน-ปะ-วี นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ พรพิมล พอน-พิ-มน ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ พรรณราย พัน-นะ-ราย งามผุดผ่อง
⭐️ พรรณวิภา พัน-นะ-วิ-พา มีผิวพรรณงาม
⭐️ พรรณิภา พัน-นิ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ
⭐️ พรรณี พัน-นี ผู้มีผิวงาม
⭐️ กณิศา กะ-นิ-สา รวงข้าว
⭐️ กมลศรี กะ-มน-สี ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว
⭐️ กมลาวศี กะ-มะ-ลา-วะ-สี หญิงงามผู้สำรวมตน
⭐️ กรณิศ กอ-ระ-นิด เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ
⭐️ กรองมาส กรอง-มาด พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย
⭐️ กริษฐา กะ-ริด-ถา ทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก
⭐️ กฤษณา กริด-สะ-หนา ไม้หอม
⭐️ กฤษณาพร กริด-สะ-นา-พอน ดำสนิท ดำดี
⭐️ กวิสรา กะ-วิ-สะ-รา จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
⭐️ กษมา กะ-สะ-มา อดทน อดโทษ แผ่นดิน
⭐️ กษิรา กะ-สิ-รา น้ำนม
⭐️ กสิณา กะ-สิ-นา อุบายให้เกิดสมาธิ
⭐️ กุลิสรา กุ-ลิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
⭐️ กุสุม กุ-สุม ดอกไม้
⭐️ กุสุมา กุ-สุ-มา ดอกไม้
⭐️ กุสุมาลย์ กุ-สุ-มาน ดอกไม้
⭐️ เกศ เกด ผม
⭐️ เกศราภรณ์ เกด-สะ-รา-พอน เครื่องประดับผม
⭐️ เกศิณี เก-สิ-นี นางผู้มีผมงาม
⭐️ เกสร เก-สอน ส่วนในของดอกไม้
⭐️ เกสรา เกด-สะ-รา เกสรดอกไม้
⭐️ เกสรี เก-สะ-รี สิงโต ราชสีห์
⭐️ โกสุม โก-สุม ดอกไม้
⭐️ เขมิสรา เข-มิด-สะ-รา ยอดแห่งความปลอดภัย
⭐️ คริษฐา คะ-ริด-ถา ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
⭐️ เครือมาศ เครือ-มาด เถาทอง
⭐️ ณัฐสุรางค์ นัด-สุ-ราง เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
⭐️ บังอรสิริ บัง-ออน-สิ-หริ หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ บุณฑริกา บุน-ทะ-ริ-กา ดอกบัวขาว
⭐️ บุปผาสวรรค์ บุบ-ผา-สะ-หวัน ดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์
⭐️ บุรัสกร บุ-รัด-สะ-กอน ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
⭐️ บุษกร บุด-สะ-กอน ดอกบัว
⭐️ บุษกล บุด-สะ-กน ดียิ่ง วิเศษยิ่ง
⭐️ บุษราคัม บุด-สะ-รา-คำ พลอยสีเหลือง
⭐️ ปคุณา ปะ-คุ-นา ผู้เชี่ยวชาญ
⭐️ ประกายแก้ว ประ-กาย-แก้ว ความแวววาวจากแก้วมีค่า
⭐️ ประกายมาศ ประ-กาย-มาด เดือนสว่าง
⭐️ ประกายวัลย์ ประ-กาย-วัน ไม้เถา เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว
⭐️ ปริกา ปะ-ริ-กา ล้อมรอบ
⭐️ ปริยกร ปริ-ยะ-กอน เป็นที่รัก
⭐️ ปริยากร ปริ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
⭐️ ปวีณ์กร ปะ-วี-กอน นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี
⭐️ ปัณฑิกา ปัน-ดิ-กา ผู้ฉลาด
⭐️ ปัณณิกา ปัน-นิ-กา ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ
⭐️ ปาลิกา ปา-ลิ-กา ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
⭐️ ปุณยภา ปุน-ยะ-พา แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
⭐️ ปุณิกา ปุ-นิ-กา มีบุญ มีคุณงามความดี
⭐️ ปุลพร ปุ-ละ-พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
⭐️ เปมิกา เป-มิ-กา ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
⭐️ ผกาพรรณ ผะ-กา-พัน ดอกไม้งาม
⭐️ ผกามาศ ผะ-กา-มาด ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง
⭐️ ผกายแก้ว ผะ-กาย-แก้ว ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
⭐️ ผ่องรำไพ ผ่อง-รำ ไพ งามผุดผ่อง
⭐️ ผัลย์ศุภา ผัน-สุ-พา งามเหมือนดอกไม้
⭐️ พงศ์สุภา พง-สุ-พา คนดีของสกุล
⭐️ พรสิริ พอน-สิ-หริ ผู้ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ พริมา พะ-ริ-มา ประเสริฐ ดีเยี่ยม
⭐️ พศิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
⭐️ พสิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
⭐️ พัณณี พัน-นี คำอธิบาย
⭐️ พัลลภา พัน-ละ-พา คนโปรด
⭐️ พัสวี พัด-สะ-วี มีทรัพย์
⭐️ พาณิณี พา-นิ-นี นางละคร
⭐️ พาณิภัค พา-นิ-พัก มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล
⭐️ พาณี พา-นี เจ้าแห่งวาจา
⭐️ พิณพร พิน-พอน พิณที่ไพเราะ
⭐️ พิพรรษพร พิ-พัด-พอน ความเจริญอันประเสริฐ
⭐️ พิมพ์ พิม รูปร่าง แม่แบบ
⭐️ พิมพ์ผกา พิม-ผะ-กา ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ ผู้มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพ์พร พิม-พอน แม่แบบที่ดี
⭐️ พิมพ์พรรณ พิม-พัน มีรูปร่างงดงาม
⭐️ พิมพ์พิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพ์พิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพ์ลภัส พิม-ละ-พัด มีลาภคือรูปงาม
⭐️ พิมพ์วรีย์ พิม-วะ-รี ประเสริฐด้วยรูปร่าง
⭐️ พิมพ์วิภา พิม-วิ-พา มีรัศมีรูปงามอันผ่องใส
⭐️ พิมพ์วิมล พิม-วิ-มน รูปร่างไม่มีที่ติ
⭐️ พิมพ์วิไล พิม-วิ-ไล รูปงาม
⭐️ พิมพ์สุภา พิม-สุ-พา รูปงาม
⭐️ พิมพ์อร พิม-ออน รูปงาม
⭐️ พิมพ์อัปสร พิม-อับ-สอน รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร
⭐️ พิมพาพร พิม-พา-พอน มีรูปร่างงดงาม
⭐️ พิมพิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมลแข พิ-มล-แข จันทร์กระจ่าง
⭐️ พิมลวรรณ พิ-มน-วัน มีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ ไม่มีมลทิน
⭐️ พิมลศรี พิ-มน-สี บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ พิราวรรณ พิ-รา-วัน ผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ
⭐️ พิราอร พิ-รา-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ พิลาวรรณ พิ-ลา-วัน งดงาม
⭐️ พิไลพรรณ พิ-ไล-พัน มีผิวงาม
⭐️ พิไลวรรณ พิ-ไล-วัน มีผิวงาม
⭐️ พิศมัย พิ-สะ-หมัย น่าชิดชวนชม
⭐️ พิศลยา พิ-สน-ละ-ยา ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน
⭐️ พีรยา พี-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ แพรพิไล แพร-พิ-ไล แพรงาม
⭐️ แพรวรุ่ง แพรว-รุ่ง สว่างไสวแพรวพราว
⭐️ ภรณี พะ-ระ-นี หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี
⭐️ ภรัณยา พะ-รัน-ยา การบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน
⭐️ ภวิกา พะ-วิ-กา มีความเจริญ
⭐️ ภวิษย์พร พะ-วิด-พอน พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า
⭐️ ภัณฑิรา พัน-ทิ-รา มีลาภ มีความสุข
⭐️ ภัณฑิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข
⭐️ ภาพิมล พา-พิ-มน รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ ภารวี พะ-ระ-วี ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์
⭐️ ภาสพรรณ พาด-สะ-พัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ภิรมณ พิ-ระ-มน ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง
⭐️ ภูษณิศา พู-สะ-นิ-สา เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ
⭐️ มณฑมาฑ มน-ทะ-มาด ศาลา พลับพลา
⭐️ มณฑาวรรณ มน-ทา-วัน สุราดี สีสุรา
⭐️ มณิการ์ มะ-นิ-กา ช่างแก้ว
⭐️ มณิภา มะ-นิ-พา แววมณี ประกายแก้ว
⭐️ มณิสร มะ-นิ-สอน สร้อยคอ
⭐️ มณีมณฑ์ มะ-นี-มน เครื่องประดับคือแก้วมณี
⭐️ มณีมาลา มะ-นี-มา-ลา มณีประดับคอ สร้อยคอ
⭐️ มณีวรรณ มะ-นี-วัน แก้วมณีที่สวยงาม
⭐️ มธุรส มะ-ทุ-รด น้ำผึ้งหวาน
⭐️ มยุรี มะ-ยุ-รี นกยูง
⭐️ มยุเรศ มะ-ยุ-เรด พญานกยูง
⭐️ มะลิ มะ-ลิ ดอกมะลิ
⭐️ มะลิวัลย์ มะ-ลิ-วัน ทำให้ดีใจ
⭐️ มะลุลี มะ-ลุ-ลี ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
⭐️ มัณยาภา มัน-ยา-พา แสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว
⭐️ มัลลิกา มัน-ลิ-กา ดอกมะลิ
⭐️ มายาวี มา-ยา-วี ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น
⭐️ มาลีวัลย์ มา-ลี-วัน เถาดอกไม้ ดอกไม้เถา
⭐️ มิ่งกมล มิ่ง-กะ-มน มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
⭐️ มิ่งพร มิ่ง-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ
⭐️ เมษราศี เมด-รา-สี เกิดราศีเมษ
⭐️ ยวิษฐา ยะ-วิด-ถา เยาว์วัย น้องสุดท้อง
⭐️ เยาวเรศ เยา-วะ-เรด หญิงสาวสวย นางกษัตริย์
⭐️ รมณี รม-มะ-นี สตรีน่าพึงพอใจ
⭐️ รมณีย์ รม-มะ-นี ต้องอารมณ์ งาม
⭐️ รมัณยา ระ-มัน-ยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง
⭐️ รยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
⭐️ รวิพร ระ-วิ-พอน ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิภา ระ-วิ-พา แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิสรา ระ-วิ-สะ-รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
⭐️ รสิกา ระ-สิ-กา ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี
⭐️ ระยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
⭐️ รักษณาลี รัก-สะ-นา-ลี มีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี
⭐️ รักษิณา รัก-สิ-นา คุ้มครอง
⭐️ รังสิมา รัง-สิ-มา พระอาทิตย์
⭐️ รุ้งพราย รุ้ง-พราย สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา
⭐️ รุ่งวิภา รุ่ง-วิ-พา รัสมีสว่าง
⭐️ รุณฑิกา รุน-ดิ-กา กรณีประตู
⭐️ เรณุกา เร-นุ-กา นามมารดาปรศุราม
⭐️ เรืองรำไพ เรือง-รำ-ไพ พระอาทิตย์เรืองรอง
⭐️ ลักขิกา ลัก-ขิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
⭐️ ลักษณารีย์ ลัก-สะ-นา-รี มีลักษณะประเสริฐ
⭐️ ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
⭐️ ลัฏฐิกา ลัด-ถิ-กา ลำต้น ไม้เท้า
⭐️ ลิปิการ์ ลิ-ปิ-กา สร้างอักษร นักเขียน
⭐️ ลีฬฆวรรณ ลีน-หะ-วัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ วรณิกา วอ-ระ-นิ-กา ผู้เขียน เสมียน
⭐️ วรปรีย์ วอ-ระ-ปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก
⭐️ วรรณเลขา วัน-เล-ขา ดินสอพอง
⭐️ วรรณวลี วัน-วะ-ลี หนังสือหรือตำรา
⭐️ วรรณวิภา วัน-วิ-พา แสงสว่างอันงดงาม
⭐️ วรรณวิสาข์ วัน-วิ-สา ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก
⭐️ วรรณาฎ วัน-นาด ผู้ขับร้อง
⭐️ วรรณิกา วัน-นิ-กา ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน
⭐️ วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
⭐️ วรัสยา วะ-รัด-สะ-ยา ความปรารถนา
⭐️ วราภรณ์ วะ-รา-พอน เครื่องประดับที่ประเสริฐ
⭐️ วรารมย์ วะ-รา-รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
⭐️ วราลี วะ-รา-ลี พระจันทร์
⭐️ วริยงค์ วะ-ริ-ยง ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ
⭐️ วริยา วะ-ริ-ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก
⭐️ วริศรา วะ-ริด-สะ-รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วริษฐา วะ-ริด-ถา ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
⭐️ วริษา วะ-ริ-สา ฤดูฝน
⭐️ วรีวรรณ วะ-รี-วัน ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว
⭐️ วรุณพร วะ-รุน-พอน พรจากสวรรค์
⭐️ วรุณยุพา วะ-รุน-ยุ-พา หญิงจากสรวงสวรรค์
⭐️ วเรณยา วะ-เรน-ยา ประเสริฐสุด
⭐️ วสภะ วะ-สะ-พะ ผู้ประเสริฐ
⭐️ วสิพร วะ-สิ-พอน มีความสามารถดังที่ตั้งใจ
⭐️ วสุพร วะ-สุ-พอน สมบัติที่ได้มาตามประสงค์
⭐️ วสุรมย์ วะ-สุ-รม มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์
⭐️ วัลลภา วัน-ละ-พา หญิงผู้เป็นที่รัก
⭐️ วัศยา วัด-สะ-ยา เชื่อฟัง
⭐️ วัสลิกา วัด-ลิ-กา ดอกมะลิ
⭐️ วารุณอร วา-รุน-ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
⭐️ วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งเหล้า เหล้า
⭐️ วิปุลา วิ-ปุ-ลา ไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง
⭐️ วิภวา วิ-พะ-วา ทรัพย์สิน
⭐️ วิภาณี วิ-พา-นี พูดจาไพเราะ
⭐️ วิภาพร วิ-พา-พอน มีความงดงามเป็นเลิศ
⭐️ วิภาวี วิ-พา-วี ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ วิมพ์วิภา วิม-วิ-พา รูปงาม
⭐️ วิมลณัฐ วิ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
⭐️ วิมลพรรณ วิ-มน-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ วิมลมณี วิ-มน-มะ-นี แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก
⭐️ วิมลศรี วิ-มน-สี มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ วิมลสิริ วิ-มน-สิ-หริ บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
⭐️ วิรมณ วิ-ระ-มน การงดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรยา วิ-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ วิรัลยุพา วิ-รัน-ยุ-พา หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม
⭐️ วิรากร วิ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
⭐️ วิรามร วิ-รา-มอน กล้าหาญดุจเทวดา
⭐️ วิโรษณา วิ-โร-สะ-นา ไม่มีความโกรธ
⭐️ วิลาวัณย์ วิ-ลา-วัน งามยิ่ง
⭐️ วิไลพร วิ-ไล-พอน งามและประเสริฐ
⭐️ วิไลลักษณ์ วิ-ไล-ลัก มีลักษณะงาม ผิวงามดี
⭐️ วิไลวรรณ วิ-ไล-วัน ผิวงาม
⭐️ วิศรมา วิ-สะ-ระ-มา สงบ พักผ่อน
⭐️ วิศัลย์ศยา วิ-สัน-สะ-ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก
⭐️ วิศัลยา วิ-สัน-ยา ไม่มีความทุกข์โสก
⭐️ วิสาข์ วิ-สา เดือนวิสาขะ
⭐️ วีณาพร วี-นา-พอน เสียงอันไพเราะของพิณ
⭐️ วีรปริยา วี-ระ-ปริ-ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรยา วี-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ วีรวรรณ วี-ระ-วัน ผิดพรรณของผู้กล้า วรรณะของผู้กล้า
⭐️ วีรอร วี-ระ-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ วีริยา วี-ริ-ยา ความเพียร
⭐️ วุฒิพร วุด-ทิ-พอน มีความเจริญเป็นเลิศ
⭐️ เวณิกา เว-นิ-กา เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ
⭐️ แววพรรณ แวว-พัน ผิดพรรณผ่องใสงดงาม
⭐️ แวววรรณ แวว-วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม
⭐️ แวววัย แวว-ไว มีอายุที่สดใสตลอดไป
⭐️ แวววิไล แวว-วิ-ไล งดงามสดใส
⭐️ ศยามล สะ-ยา-มน ผึ้งหลวง ผิวคล้ำ
⭐️ ศรณี สอ-ระ-นี แสวงหาที่พึ่ง
⭐️ ศรัณยา สะ-รัน-ยา หญิงผู้ปกป้องรักษา
⭐️ ศรีวิไล สี-วิ-ไล อารยธรรม มีความเจริญก้าวหน้า
⭐️ ศรีสุภางค์ สี-สุ-พาง หญิงผู้มีร่างงาม
⭐️ ศลิษา สลิ-สา การกอดรัด
⭐️ ศวรรยา สะ-หวัน-ยา ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ศศิ สะ-สิ ดวงจันทร์
⭐️ ศศิกร สะ-สิ-กอน แสงจันทร์
⭐️ ศศิประภา สะ-สิ-ประ-พา แสงสว่างของพระจันทร์
⭐️ ศศิพิมพ์ สะ-สิ-พิม เปรียบเหมือนพระจันทร์
⭐️ ศศิภา สะ-สิ-พา แสงจันทร์
⭐️ ศศิวิมล สะ-สิ-วิ-มน จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์
⭐️ ศิรประภา สิ-ระ-ประ-พา รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์
⭐️ ศิรภัสสร สิ-ระ-พัด-สอน มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
⭐️ ศิราพร สิ-รา-พอน สายน้ำอันประเสริฐ
⭐️ ศิริกัลยา สิ-หริ-กัน-ยา นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ ศิริณา สิ-หริ-นา กลางคืน
⭐️ ศิริลักษณ์ สิ-หริ-ลัก มีลักษณะที่เป็นมงคล
⭐️ ศิลป์สุภา สิน-สุ-พา ศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์
⭐️ ศิวปรียา สิ-วะ-ปรี-ยา แก้วผนึก
⭐️ ศิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระอิศวร
⭐️ ศิวิกา สิ-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
⭐️ ศิศิรา สิ-สิ-รา น้ำค้าง
⭐️ ศีรณา สี-ระ-นา เล็ก ละเอียด
⭐️ ศุกรางค์ สุ-กะ-ราง นกยูง
⭐️ ศุจิกา สุ-จิ-กา ผู้มีความบริสุทธิ์ ผู้มีความสะอาด
⭐️ ศุภรางค์ สุ-พะ-ราง พระจันทร์
⭐️ ศุภรางศุ์ สุ-พะ-ราง มีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร
⭐️ ศุภลักษณ์ สุบ-พะ-ลัก มีลักษณะดีงาม
⭐️ ศุภวรรณ สุบ-พะ-วัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ศุภากร สุ-พา-กอน บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
⭐️ ศุภางค์ สุ-พาง ร่างกายงาม
⭐️ ศุภารมย์ สุ-พา-รม งามและน่ารื่นรมย์
⭐️ ศุภาวรรณ สุ-พา-วัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ศุภิสรา สุ-พิด-สะ-รา ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่
⭐️ ศุลีพร สุ-ลี-พอน พรของพระอินทร์
⭐️ โศภิษฐ์ โส-พิด งามยิ่ง ดียิ่ง
⭐️ โศภิษฐา โส-พิด-ถา ผู้งามยิ่ง
⭐️ โศศิษฐา โส-สิด-ถา ผู้งามยิ่ง
⭐️ สกลสุภา สะ-กน-สุ-พา งามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์
⭐️ สขิลา สะ-ขิ-ลา นุ่มนวล อ่อนหวาน
⭐️ สภาวิกา สะ-พา-วิ-กา อบรมมาดี
⭐️ สภาวี สะ-พา-วี ผู้เป็นตัวของตัวเอง
⭐️ สรณีย์ สอ-ระ-นี ผู้ควรระลึกถึง
⭐️ สรวีย์ สอ-ระ-วี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
⭐️ สราวลี สะ-รา-วะ-ลี แถวลูกศร
⭐️ สริลพร สะ-ริน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
⭐️ สรีพรรณ สะ-รี-พัน มีผิวพรรณจับใจ
⭐️ สวภาว์ สะ-วา-พา ภาวะของตนเอง
⭐️ สังวรา สัง-วะ-รา ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้
⭐️ สังวรี สัง-วะ-รี ราตรี
⭐️ สัณห์สิริ สัน-สิ-หริ ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สัณห์สิรี สัน-สิ-รี ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สาริศา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
⭐️ สาริสา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
⭐️ สาวิกา สา-วิ-กา ศิษย์ผู้หญิงของศาสดา
⭐️ สาวิณี สา-วิ-นี แม่น้ำ
⭐️ สิงควรรณ สิง-คะ-วัน ผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง
⭐️ สิณิสา สิ-นิ-สา ลูกสะใภ้
⭐️ สิปาง สิ-ปาง หญิงผู้มีความสง่างาม
⭐️ สิรามล สิ-รา-มน ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
⭐️ สิรารมย์ สิ-รา-รม เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม
⭐️ สิราวรรณ สิ-รา-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ
⭐️ สิริกร สิ-หริ-กอน สร้างสิริมงคล
⭐️ สิริกุล สิ-หริ-กุน ตระกูลที่มีสิริมงคล
⭐️ สิริพรรณ สิ-หริ-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ สิริวรรณ สิ-หริ-วัน ผู้มีผวิพรรณงดงาม
⭐️ สิริวิมล สิ-หริ-วิ-มน บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิริโสภา สิ-หริ-โส-พา หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ งามสง่า
⭐️ สิริอาภา สิ-หริ-อา-พา ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล
⭐️ สิรี สิ-รี ศรี เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิเรียม สิ-เรียม ผู้มีศรี มีสง่า
⭐️ สิวพร สิ-วะ-พอน พรของพระศิวะ
⭐️ สิวะพร สิ-วะ-พอน พรของพระศิวะ
⭐️ สิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระศิวะ
⭐️ สีวิกา สี-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
⭐️ สุขุมาล สุ-ขุ-มาน ละเอียดอ่อน
⭐️ สุณัฏฐา สุ-นัด-ถา ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
⭐️ สุณิสา สุ-นิ-สา สาวงาม
⭐️ สุประวีณ์ สุ-ประ -วี ฉลาดอย่างยิ่ง
⭐️ สุปรียา สุ-ปรี-ยา เป็นที่รักยิ่ง
⭐️ สุปวีณ์ สุ-ปะ-วี ฉลาดอย่งยิ่ง
⭐️ สุปาณี สุ-ปา-นี ผู้มีฝีมือ ฝีมือดี
⭐️ สุพรรณี สุ-พัน-นี ผู้มีผิวทอง
⭐️ สุภัคพร สุ-พัก-พอน เจริญด้วยความประเสริฐ
⭐️ สุภัควี สุ-พัก-คะ-วี ผู้มีโชค
⭐️ สุภัสสร สุ-พัด-สอน งามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง
⭐️ สุภัสสรา สกุ-พัด-สะ-รา มีรัศมีงาม
⭐️ สุภางค์ สุ-พาง ผู้มีรูปงาม
⭐️ สุภาพร สุ-พา-พอน ผู้มีความงามและประเสริฐ
⭐️ สุภาวิกา สุ-พา-วิ-กา อบรมมาดี
⭐️ สุภาวิณี สุ-พา-วิ-นี ผู้มีความเจริญ
⭐️ สุมณฑา สุ-มน-ทา ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว
⭐️ สุมาลี สุ-มา-ลี ดอกไม้ พวงดอกไม้
⭐️ สุรภา สุ-ระ-พา รุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา
⭐️ สุรมณ สุ-ระ -มน ยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง
⭐️ สุรัมภา สุ-รำ-พา นางฟ้าที่ดี
⭐️ สุรางค์ สุ-ราง ผู้มีร่างกายเป็นทิพย์
⭐️ สุรีย์พร สุ-รี-พอน พระอาทิตย์
⭐️ สุรีย์พรรณ สุ-รี-พัน ผิวพรรณเรืองรองเทียบพระอาทิตย์
⭐️ สุรีย์มาศ สุ-รี-มาด ดุจพระอาทิตย์และทองคำ
⭐️ สุวรรณา สุ-วัน-นา ทอง
⭐️ สุวรรณี สุ-วัน-นี ผิวทอง
⭐️ สุวรา สุ-วะ-รา ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ สุวัลภา สุ-วัน-ละ-พา คนสนิทที่แสนดี คนรักที่แสนดี
⭐️ สุวัลยา สุ-วัน-ละ-ยา เถาวัลย์ที่งดงาม
⭐️ สุวารี สุ-วา-รี น้ำดี น้ำสะอาด
⭐️ สุวิภา สุ-วิ-พา รัศมีงาม ความแจ่มแจ่งดี ความงดงามดี
⭐️ สุวิมล สุ-วิ-มน กระจ่างและบริสุทธิ์
⭐️ สุวีณา สุ-วี-นา พิณที่งดงาม พิณที่ไพเราะ
⭐️ สุวีร์ สุ-วี กล้าหาญยิ่ง
⭐️ สุวีรา สุ-วี-รา กล้าหาญดี
⭐️ เสาวรส เสา-วะ-รด มีรสดี
⭐️ เสาวลักษณ์ เสา-วะ-ลัก เรือนร่างงดงาม มีลักษณะดี
⭐️ แสงแข แสง-แข รัศมีพระจันทร์
⭐️ โสภณา โส-พะ-นา ความงดงาม
⭐️ โสภาวรรณ โส-พา-วัน ผิวพรรณสวยงาม
⭐️ โสมรัศมี โสม-รัด-สะ-หมี แสงจากพระจันทร์
⭐️ หัสยา หัด-สะ-ยา ขบขัน สนุกสนาน
⭐️ เหมวรรณ เหม-มะ-วัน ผิวดั่งทอง
⭐️ อคิราห์ อะ-คิ-รา แสงอาทิตย์ สวยเด่น
⭐️ อณิมา อะ-นิ-มา เล็ก
⭐️ อณิษฐา อนิด-ถา เล็กที่สุด
⭐️ อณุภา อะ-นุ-พา ฟ้าแลบ
⭐️ อภิกขณา อะ-พิก-ขะ-นา เนืองนิจ
⭐️ อภิกษณา อะ-พิก-สะ-นา เนืองนิจ
⭐️ อภิขณา อะ-พิก-ขะ-นา เนืองนิตย์
⭐️ อภิษฎา อะ-พิด-สะ-ดา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
⭐️ อภิษฐา อะ-พิด-ถา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
⭐️ อภิสรา อะ-พิด-สะ-รา เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า
⭐️ อมราพร อะ-มะ-รา-พอน ประเสริฐดุจเทวดา
⭐️ อมล อะ-มน ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์
⭐️ อมลณัฐ อะ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
⭐️ อมลภา อะ-มน-พา รัศมีอันบริสุทธิ์
⭐️ อมลมณี อะ-มน-มะ-นี แก้วมณีบริสุทธิ์
⭐️ อมลวรรณ อะ-มน-วัน อะ-มะ-ละ-วัน มีผิวพรรณบริสุทธิ์
⭐️ อรณัส ออ-ระ-นัด คลื่น ลำธาร
⭐️ อรณา อะ-ระ-นา ออ-ระ-นา ผู้ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรณี ออ-ระ-นี อะ-ระ-นี พระอาทิตย์
⭐️ อรบุษป์ ออ-ระ-บุด ดอกไม้งาม
⭐️ อรปรียา ออน-ปรี-ยา นางผู้เป็นที่รัก
⭐️ อรพรรณ ออ-ระ-พัน ผู้มีผิวสวย
⭐️ อรพิมพ์ ออ-ระ-พิม รูปงาม
⭐️ อรพิมล ออน-พิ-มน งามบริสุทธิ์
⭐️ อรภา ออ-ระ-พา มีรัศมีงาม
⭐️ อรรพี ออน-ระ-พี งามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม
⭐️ อรรัมภา ออน-รำ-พา งามดุจนางฟ้า
⭐️ อรวรรยา ออน-วัน-ยา สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่
⭐️ อรวรา ออน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ อรอมล ออน-อะ-มน หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง
⭐️ อริยา อะ-ริ-ยา ผู้ดี ผู้ประเสริฐ
⭐️ อริสรา อะ-ริด-สะ-รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
⭐️ อริสา อะ-ริ-สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
⭐️ อรุณลักษณ์ อะ-รุน-ลัก ลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง
⭐️ อรุณวรรณ อะ-รุน-วัน สีอรุณ สีแดงเรื่อๆ สีตะวันแรกขึ้น
⭐️ อวภาส์ อะ-วะ-พา รัศมีแจ่มจรัส
⭐️ อวัศยา อะ-วัด-สะ-ยา หมอก
⭐️ อวิกา อะ-วิ-กา เพชร
⭐️ อเวกษา อะ-เวก-สา ตรวจตรา สังเกต
⭐️ อศัลยา อะ-สัน-ละ-ยา ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ อสมา อะ-สะ-มา ไม่มีใครเหมือน
⭐️ อสมาภรณ์ อะ-สะ-มา-พอน เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม
⭐️ อักษราภัค อัก-สะ-รา-พัก มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง
⭐️ อักษิกา อัก-สิ-กา มีรัศมีแห่งดวงตา
⭐️ อักษิพร อัก-สิ-พอน มีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม
⭐️ อัครณี อัก-คระ-นี เป็นใหญ่
⭐️ อัครภา อัก-คระ-พา มีรัศมีอันเลิศ
⭐️ อัครมณี อัก-คระ-มะ-นี มณีล้ำค่า
⭐️ อัครยา อัก-คระ-ยา ประเสริฐสุด
⭐️ อัคริมา อัก-คริ-มา เป็นใหญ่
⭐️ อังคณา อัง-คะ-นา ผู้หญิง นาง
⭐️ อังควรา อัง-คะ-วะ-รา มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์
⭐️ อังควิภา อัง-คะ-วิ-พา รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์
⭐️ อังศุมาลี อัง-สุ-มา-ลี มีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์
⭐️ อัณศยา อัน-สะ-ยา อยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง
⭐️ อัมพกา อำ-พะ-กา แม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์
⭐️ อัมพิกา อำ-พิ-กา น้ำนมที่ให้ชีวิต
⭐️ อัยยา ไอ-ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ
⭐️ อัลิปรียา อัน-ลิ-ปรี-ยา เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว
⭐️ อัศรี อัด-สะ-รี คมกระบี่
⭐️ อาคิรา อา-คิ-รา พระอาทิตย์
⭐️ อาภัสรา อา-พัด-สะ-รา ผ่องใสเป็นประกาย
⭐️ อารยา อา-ระ-ยา ผู้ประเสริฐ
⭐️ อารียา อา-รี-ยา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
⭐️ อารีวรรณ อา-รี-วัน ผู้มีความเอื้อเฟื้อ
⭐️ อาศิรา อา-สิ-รา การอวยพร การปรารถนาดี
⭐️ อาศิรี อา-สิ-รี ผู้หวังดี
⭐️ อิกขณา อิก-ขะ-นา เห็นประจักษ์
⭐️ อิกษณา อัก-สะ-นา เห็นประจักษ์
⭐️ อิษฎา อิด-สะ-ดา น่าปรารถนา
⭐️ อิษฎาอร อิด-สะ-ดา-ออน นางผู้น่ารัก
⭐️ อิษยา อิด-สะ-ยา ฤดูฝน
⭐️ อิสรีย์ อิด-สะ-รี ความเป็นใหญ่
⭐️ อิสรียะ อิด-สะ-รี-ยะ ความเป็นใหญ่
⭐️ อุปมาพร อุบ-ปะ-มา-พอน เป็นตัวอย่างที่ดี
⭐️ อุรณา อุ-ระ-นา เมฆ
⭐️ อุรวี อุ-ระ-วี แผ่นดิน
⭐️ อุรัสยา อุ-รัด-สะ-ยา ลูกสาว
⭐️ อุไรวรรณ อุ-ไร-วัน ผิวทอง
⭐️ อุไรอร อุ-ไร-ออน หญิงมีค่า
⭐️ อุษณิษา อุ-สะ-นิ-สา มงกุฎ
⭐️ อุษมา อุ-สะ-มา อบอุ่น
⭐️ อุสรา อุ-สะ-รา พระอาทิตย์
⭐️ ไอริณ ไอ-ริน เกลือสินเธาว์
⭐️ ไอศิกา ไอ-สิ-กา นางผู้เป็นใหญ่
⭐️ ขจีเกศ ขะ-จี-เกด ผู้มีผมงาม
⭐️ ขวัญใจ ขวัน-ใจ ยอดดวงใจ หญิงสุดที่รัก
⭐️ จักษณา จัก-สะ-นา การพูด
⭐️ จุฬาลักษณ์ จุ-รา-ลัก มีลักษณะเลิศ โฉมงาม
⭐️ รจเรข รด-จะ-เรก การขีดเขียน
⭐️ รวิชา ระ-วิ-ชา ลูกพระอาทิตย์
⭐️ รุ่งรุจี รุ่ง-รุ-จี เริ่มรุ่งเรือง
⭐️ รุจยา รุด-จะ-ยา น่ารัก
⭐️ รุจรวี รุด-ระ-วี สว่างดุจพระอาทิตย์
⭐️ รุจิกา รุ-จิ-กา มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ
⭐️ รุจิรางค์ รุ-จิ-ราง มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง
⭐️ รุจิษยา รุ-จิ-สะ-ยา รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก
⭐️ รุจิสา รุ-จิ-สา เจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง
⭐️ ลูกขวัญ ลูก-ขวัญ ลูกคนที่รักมากที่สุด
⭐️ วชิรญาณ์ วะ-ชิ-ระ-ยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
⭐️ วณิชชา วะ-นิด-ชา การค้าขาย
⭐️ วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ
⭐️ วรัญชลี วะ-รัน-ชะ-ลี การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง
⭐️ วรัญญา วะ-รัน-ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วัชรียา วัด-ชะ-รี-ยา เพชร
⭐️ วัชรีวรรณ วัด-ชะ-รี-วัน ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร
⭐️ วิชชาพร วิ-ชา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ ความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วิชยา วิ-ชะ-ยา ชัยชนะ
⭐️ วิญญู วิน-ยู ผู้รู้แจ้ง
⭐️ วิรชา วิ-ระ-ชา ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ ศจี สะ-จี ชายาพระอินทร์ ผู้มีความงาม
⭐️ ศศิชา สะ-สิ-ชา เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
⭐️ ศิรัญญา สิ-รัน-ยา ยอดแห่งความรู้
⭐️ โศจยา โส-จะ-ยา ผู้มีความงาม
⭐️ สรชา สอ-ระ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรสิชา สอ-ระ-สิ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรัญญา สะ-รัน-ยา ผู้รู้เรื่องลูกศร
⭐️ สโรชา สะ-โร-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สิริกัญญา สิ-หริ-กัน-ยา สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สุจารี สุ-จา-รี ผู้มีความประพฤติดี
⭐️ สุจิณณา สุ-จิน-นา ผู้ประพฤติดีแล้ว
⭐️ สุจิรา สุ-จิ-รา ยืนยาวยิ่ง
⭐️ สุชญา สุ-ชะ-ยา ผู้รู้ดี
⭐️ สุชัจจ์ สุ-ชัด ผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี
⭐️ สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
⭐️ สุชารี สุ-ชา-รี หญิงที่รัก
⭐️ สุชาวลี สุ-ชา-วะ-ลี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชิรา สุ-ชิ-รา ผู้เชี่ยวชาญ
⭐️ สุชีรา สุ-ชี-รา ผู้เชี่ยวชาญ
⭐️ สุวชา สุ-วะ-ชา ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ สุวิชญา สุ-วิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งดี
⭐️ หิรัญญา หิ-รัน-ยา เงินทอง
⭐️ อจลญา อะ-จะ-ละ-ยา มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน
⭐️ อจลา อะ-จะ-ลา ไม่หวั่นไหว มั่นคง
⭐️ อชรายุ อะ-ชะ-รา-ยุ อายุยืน ไม่แก่
⭐️ อชิรญา อะ-ชิ-ระ-ยา รู้รวดเร็ว
⭐️ อชิรญาณ์ อะ-ชิ-ระ-ยา มีญาณอันรวดเร็ว
⭐️ อโณชา อะ-โน-ชา ต้นอังกาบ
⭐️ อรกช ออ-ระ-กด งามดุจดอกบัว
⭐️ อรกัญญา ออ-ระ-กัน-ยา หญิงงาม
⭐️ อรจิรา ออน-จิ-รา งามตลอดกาลนาน
⭐️ อรชา ออ-ระ-ชา นางผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรณัญช์ ออ-ระ-นัน ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ
⭐️ อรณิช ออ-ระ-นิด สตรีผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรณิชา ออ-ระ-นิ-ชา สตรีผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรัญญา อะ-รัน-ยา ป่า
⭐️ อโรชา อะ-โร-ชา ไร้โรค
⭐️ อักษรจัญจ์ อัก-สอ-ระ-จัน คล่องเชิงเขีบน
⭐️ อักษรจัณ อัก-สอน-จัน คล่องเชิงเขียน
⭐️ อัครชา อัก-คระ-ชา เกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว
⭐️ อัจฉรา อัด-ฉะ-รา นางฟ้า
⭐️ อัจฉริยา อัด-ฉะ-ริ-ยา ผู้มีความอัศจรรย์
⭐️ อัญชเกศ อัน-ชะ-เกด ผมดำสลวย
⭐️ อัญชลี อัน-ชะ-ลี ไหว้
⭐️ อัญชลีกร อัน-ชะ-ลี-กอน ทำการไหว้
⭐️ อัญชสา อัน-ชะ-สา จริงแท้ รวดเร็ว
⭐️ อัญชิษฐา อัน-ชิด-ถา รุ่งโรจน์ยิ่ง
⭐️ อัญชีรา อัน-ชี-รา มะเดื่อ
⭐️ อาจรีย์ อา-จะ-รี อาจารย์
⭐️ อิชยา อิด-ชะ-ยา ครู การบูชา
⭐️ อุรชา อุ-ระ-ชา ลูกสาว
⭐️ ช้องมาศ ช้อง-มาด มวยผมทองคำ
⭐️ ช้องมาส ช้อง-มาด พระจันทร์เป็นมวยผม
⭐️ บงกชเพชร บง-กด-เพ็ด ดอกบัวที่งดงามและมีค่า
⭐️ ปัญชิกา ปัน-ชิ-กา ปุยฝ้าย
⭐️ ปูชิกา ปู-ชิ-กา ผู้บูชา
⭐️ ผลิขวัญ ผลิ-ขวัน ให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น
⭐️ พลชา พน-ละ-ชา เกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง
⭐️ พวงเพ็ญ พวง-เพ็น เต็มพวง เต็มช่อ
⭐️ พัชญา พัด-ชะ-ยา ผู้รู้จักกรอบ
⭐️ พัชยา พัด-ชะ-ยา คำพูดที่ออกไป
⭐️ พัชรางค์ พัด-ชะ-ราง ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง
⭐️ พัชรี พัด-ชะ-รี เพชร ผู้ถือสายฟ้าคือ พระอินทร์
⭐️ พัชรียา พัด-ชะ-รี-ยา พระอินทร์
⭐️ พัชรีวรรณ พัด-ชะ-รี-วัน งามดุจเพชร
⭐️ พาขวัญ พา-ขวัน นำสิริมงคลมาให้
⭐️ พิจักขณา พิ-จัก-ขะ-นา มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
⭐️ พิชชา พิด-ชา ความรู้
⭐️ พิชชาพร พิด-ชา-พอน มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
⭐️ พิชชาภา พิด-ชา-พา มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
⭐️ พิชชาอร พิด-ชา-ออน หญิงสาวผู้มีความรู้
⭐️ พิชญา พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์
⭐️ พิชญาพร พิด-ชะ-ยา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ พิชญาภัค พิด-ชะ-ยา-พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี
⭐️ พิชญาภา พิด-ชะ-ยา-พา แสงสว่างของนักปราชญ์
⭐️ พิชญาวี พิด-ชะ-ยา -วี นักปราชญ์
⭐️ พิชยา พิด-ชะ-ยา ชัยชนะ
⭐️ พิชามญชุ์ พิ-ชา-มน ผู้งดงามด้วยความรู้
⭐️ พิมพ์พจี พิม-พะ-จี มีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี
⭐️ พิมพ์วลัญช์ พิม-วะ-ลัน มีลักษณะรูปงาม
⭐️ พิมพ์สุจี พิม-สุ-จี มีรูปงาม
⭐️ พิรญาณ์ พิ-ระ-ยา มีความรู้อันกล้าหาญ
⭐️ พิสชา พิด-สะ-ชา ดอกบัว
⭐️ พีโชบล พี-โช-บล พืชบัว หน่อบัว
⭐️ พีรชยา พี-ระ-ชะ-ยา ชัยชนะของผู้กล้าหาญ
⭐️ เพชรี เพ็ด-ชะ-รี เพชร
⭐️ เพ็ญแข เพ็น-แข พระจันทร์เต็มดวง
⭐️ เพ็ญประภา เพ็น-ประ-พา แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง
⭐️ เพ็ญพร เพ็น-พอน พระจันทร็เต็มดวง
⭐️ เพ็ญพิชชา เพ็น-พิด-ชา เต็มไปด้วยความรู้
⭐️ เพ็ญสิริ เพ็น-สิ-หริ ผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล
⭐️ เพียงขวัญ เพียง-ขวัน มีขวัญเพียงพอ
⭐️ แพรใจ แพร-ใจ จิตใจงาม
⭐️ ภัคจิรา พัก-คะ-จิ-รา มีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก
⭐️ ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
⭐️ ภิญญามาศ พิน-ยา-มาด เจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์
⭐️ ภิรัญญา พิ-รัน-ยา ปัญญายิ่ง
⭐️ ภูริชญา พู-ริ-ชะ-ยา มีปัญญา นักปราชญ์
⭐️ มณีมัญชุ์ มะ-นี-มัน หีบแก้วมณี
⭐️ มัญชรี มัน-ชะ-รี ก้านดอกไม้
⭐️ มัญชิษฐา มัน-ชิด-ถา ต้นคำ ฝาง
⭐️ มัญชุพร มัน-ชุ-พอน งามและประเสริฐ
⭐️ มัญชุภา มัน-ชุ-พา รัศมีอันงาม
⭐️ มัญชุสา มัน-ชุ-สา หีบสมบัติ
⭐️ รมย์ชลี รม-ชะ-ลี มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์
⭐️ รมย์รุจี รม-รุ-จี งามน่าพึงพอใจ
⭐️ รุจาภา รุ-จา-พา มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ รุจิภา รุ-จิ-พา มีความงาม มีความพอใจ
⭐️ รุจิราพร รุ-จิ-รา-พอน รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
⭐️ วชิราภรณ์ วะ-ชิ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร
⭐️ วรพิชชา วอ-ระ-พิด-ชา มีความรู้ประเสริฐ
⭐️ วัชราภรณ์ วัด-ชะ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร
⭐️ วัชรีพร วัด-ชะ-รี-พอน พระอินทร์
⭐️ วิชญาพร วิด-ชะ-ยา-พอน ผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด
⭐️ วิมลฉวี วิ-มน-ฉะ-หวี ผิวพรรณปราศจากมลทิน
⭐️ วิรัลพัชร วิ-รัน-พัด หายากดุจเพชร เพชรงาม
⭐️ แววปราชญ์ แวว-ปราด มีแววของนักปราชญ์
⭐️ ศจีมาส สะ-จี-มาด เดือนแห่งความงาม
⭐️ ศุจีภรณ์ สุ-จี-พอน ค้ำจุนความบริสุทธิ์ ดำรงความบริสุทธิ์
⭐️ ศุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
⭐️ สมัชญา สะ-มัด-ชะ-ยา มีเกียรติ มีชื่อเสียง
⭐️ สิริเพ็ญ สิ-หริ-เพ็น ดวงเดือนงาม เต็มเปี่ยมด้วยความดีงาม
⭐️ สุขุมฉวี สุ-ขุม-ฉะ-หวี มีผิวพรรณละเอียดอ่อน
⭐️ สุชาพิชญ์ สุ-ชา-พิด ปราชญ์ผู้เกิดมาดี
⭐️ สุพัชรี สุ-พัด-ชะ-รี เพชรที่ดี
⭐️ สุพิชชา สุ-พิด-ชา มีความรู้ดี
⭐️ สุพิชฌาย์ สุ-พิด-ชา เพ่งพินิจอย่างดี
⭐️ สุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา ฉลาดยิ่ง
⭐️ สุพิชา สุ-พิ-ชา ผู้มีความรู้ดี ผู้รู้ดี
⭐️ สุภชา สุ-พะ-ชา เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภัชชา สุ-พัด-ชา จำแนกอย่างดี
⭐️ สุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้มีความงาม
⭐️ สุภิญญา สุ-พิน-ยา ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุวพัชร สุ-วะ-พัด ดีงามดุจเพชร
⭐️ สุวพิชชา สุ-วะ-พิด-ชา มีความรู้ดีงาม
⭐️ สุวพิชญ์ สุ-วะ-พิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ อจิรภาส์ อะ-จิ-ระ-พา ฟ้าแลบ
⭐️ อภิชญา อะ-พิพ-ชะ-ยา รู้ยิ่ง ฉลาด
⭐️ อภิญญา อะ-พิน-ยา ผู้มีปฏิภาณ ผู้มีปัญญา
⭐️ อภิรุจี อะ-พิ-รุ-จี งามยิ่ง
⭐️ อมลฉวี อะ-มน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณบริสุทธิ์ มีผิวพรรณงาม
⭐️ อมลรุจี อะ-มน-รุ-จี งามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ
⭐️ อรชพร อะ-ระ-ชะ-พอน บริสุทธิ์ยิ่ง
⭐️ อรพิชญ์ ออ-ระ-พิด หญิงผู้เป็นปราชญ์
⭐️ อรัชพร อะ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
⭐️ อัจจิมา อัด-จิ-มา ผู้รุ่งเรือง ผู้มีแสงสว่าง
⭐️ อัจฉราพร อัด-ฉะ-รา-พอน นางฟ้าที่งดงาม
⭐️ อัญชลีพร อัน-ชะ-ลี-พอน การไหว้ที่งดงาม
⭐️ อัฐภิญญา อัด-ถะ-พิน-ยา มีความรู้ยิ่งแปดประการ
⭐️ อุไรพัชร อุ-ไร-พัด เพชรประดับทอง
⭐️;

วิเคราะห์ชื่อกับวันเกิด ดวงชื่อจริง


เลือกวันเกิด :-- ค้นหาชื่อมงคลตามวันเกิด --


ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันเสาร์
ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันเสาร์

📝 Say Hi โพสต์ฟรี ⭐️ ทำนายฝัน 📆 เลขเด็ด 🔆 ดวงไพ่ยิปซี 🔆 ดวงไพ่ป๊อก21ใบ 💫 ตารางเวลาไทย 🚘 ทะเบียนรถมงคล 📱 เบอร์โทรมงคล 👤 ชื่อมงคล 📍 แผนที่ 📍 รหัสไปรษณีย์ 💫 ราคาทอง 💬 แคปชั่นคำคม ⭐️ ข้อสอบ 🌙 ตารางปี 💬 แปลภาษา ☀️ QRCODE 🔆 ดวงเนื้อคู่ 🔆 กราฟชีวิต 🗳 ฝากรูปฟรี 🎮 แจกโปร สุ่มรหัส 🖥 สปอยหนัง ซีรีย์ ▶️ ช่องยูทูป 🔆 เซียมซี 🔆 ดวงช้างผัวเมีย 🔆 ดวงสมพงษ์นาคคู่ 🔆 ดวงชะตาพรหมชาติ ⚓️ ดวงฉัตร3ชั้น 🔆 ดวงเรือนชะตา ✏️ สลับภาษา

รวมชื่อเล่น

ชื่อล่าสุด : +สรัญรัตน์ +พรรษณมนFree post โพสต์ฟรี ✏️ สวัสดี Phillips
Upload image เลือกรูปภาพ📝 Say Hi โพสต์ฟรี ⭐️ ทำนายฝัน 📆 เลขเด็ด 🔆 ดวงไพ่ยิปซี 🔆 ดวงไพ่ป๊อก21ใบ 💫 ตารางเวลาไทย 🚘 ทะเบียนรถมงคล 📱 เบอร์โทรมงคล 👤 ชื่อมงคล 📍 แผนที่ 📍 รหัสไปรษณีย์ 💫 ราคาทอง 💬 แคปชั่นคำคม ⭐️ ข้อสอบ 🌙 ตารางปี 💬 แปลภาษา ☀️ QRCODE 🔆 ดวงเนื้อคู่ 🔆 กราฟชีวิต 🗳 ฝากรูปฟรี 🎮 แจกโปร สุ่มรหัส 🖥 สปอยหนัง ซีรีย์ ▶️ ช่องยูทูป 🔆 เซียมซี 🔆 ดวงช้างผัวเมีย 🔆 ดวงสมพงษ์นาคคู่ 🔆 ดวงชะตาพรหมชาติ ⚓️ ดวงฉัตร3ชั้น 🔆 ดวงเรือนชะตา ✏️ สลับภาษา


-- --


Copyright 2024 | 17 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007 | เกี่ยวกับเรา

Contacts email : [email protected]

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา