ชื่อมงคล สำหรับ ผู้ชาย ที่เกิด วันศุกร์

⭐️ กช กด ดอกบัว
⭐️ กณิกนันต์ กะ-นิก-นัน ละเอียดยิ่ง
⭐️ กตตน์ กิด การแสดง การรายงาน
⭐️ กตัญญู กะ-ตัน-ยู ผู้รู้คุณคนอื่น
⭐️ กนธี กน-ที ทะเล มหาสมุทร
⭐️ กมุท กะ-มุด ดอกบัว
⭐️ กฤต กริด กระทำแล้ว
⭐️ กฤตชญา กริด-ชะ-ยา ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว กตัญญู
⭐️ กฤตนู กริด-ตะ-นู ช่าง ศิลปิน
⭐️ กฤตบุญ กริด-ตะ-บุญ มีบุญอันทำไว้แล้ว
⭐️ กฤตพจน์ กริด-ตะ-พด ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง
⭐️ กฤตเมธ กริด-ตะ-เมด สร้างปัญญา มีปัญญา
⭐️ กฤตัชญ์ กริ-ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
⭐️ กฤตานน กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง
⭐️ กฤตานนท์ กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง
⭐️ กฤติกา กริด-ติ-กา ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
⭐️ กฤติเดช กริด-ติ-เดด ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์
⭐️ กฤติธี กริด-ติ-ที นักปราชญ์
⭐️ กฤติน กริด-ติน ผู้คงแก่เรียน
⭐️ กฤติมา กริด-ติ-มา นักปราชญ์
⭐️ กฤติมุข กริด-ติ-มุก นักปราชญ์
⭐️ ก่อ ก่อ ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น
⭐️ ก้อง ก้อง ดังกังวาน
⭐️ ก้องภพ ก้อง-พบ มีชื่อเสียงก้องโลก
⭐️ กอบกาญจน์ กอบ-กาน ทอง 1 กอบ ทองที่รงมกัน ห่อทอง
⭐️ กอบชนม์ กอบ-ชน อายุยืน
⭐️ กัญจน์ กัน ทอง
⭐️ กัณฐพันธ์ กัน-ถะ-พัน เชือกผูกรอบคอช้าง
⭐️ กัณฑ์อเนก กัน-อะ-เนก ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
⭐️ กัตติกา กัด-ติ-กา ดาวลูกไก่
⭐️ กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใจ
⭐️ กันตพิชญ์ กัน-ตะ-พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ กันตภณ กัน-ตะ-พน พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
⭐️ กันติทัต กัน-ติ-ทัด ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
⭐️ กันตินันท์ กัน-ติ-นัน ยินดีในความรัก
⭐️ กัปปน์ กับ ความดำริ การจัดแจง
⭐️ กัมปนาท กัม-ปะ-นาด เสียงกึกก้อง
⭐️ กาจน์ กาด ป้อมปราการ
⭐️ กาณฑ์ กาน ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
⭐️ กานต์ กาน น่ารัก น่าพึงพอใจ
⭐️ กิจจา กิด-จา เรื่องราว ข้อความ
⭐️ กิตตน์ กิด การแสดง การรายงาน
⭐️ กิตติ กิด-ติ คำเล่าลือ คำสรรเสริญ
⭐️ กิตติกานต์ กิด-ติ-กาน ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
⭐️ กิตติคมน์ กิด-ติ-คม ดำเนินไปด้วยเกียรติ
⭐️ กิตติคุณ กิด-ติ-คุน ผู้มีคุณที่เลื่องลือ
⭐️ กิตติเดช กิด-ติ-เดด มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
⭐️ กิตติทัต กิด-ติ-ทัด ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
⭐️ กิตติธัช กิด-ติ-ทัด มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ กิตตินันท์ กิด-ติ-นัน ยินดีในชื่อเสียง
⭐️ กิตติพิชญ์ กิด-ติ-พิด นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ กิตติภณ กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงด้านการพูด
⭐️ กิตติภพ กิด-ติ-พบ ความมีเกียรติ
⭐️ กิตินันท์ กิ-ติ-นัน เพลิดเพลินในเกียรติ ยินดีในชื่อเสียง
⭐️ กิติมา กิ-ติ-มา ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ กุณช์ กุน งาช้าง บรรณศาลา
⭐️ กุนต์ กุน ทวน ศรภู่
⭐️ กุมุท กุ-มุด บัว บัวขาว
⭐️ เกตน์ เกด สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย
⭐️ เกตุ เกด ธง
⭐️ โกมุท โก-มุด บัวแดง
⭐️ โกเมน โก-เมน พลอยสีแดงเข้ม
⭐️ ขจิต ขะ-จิด ประดับตกแต่งแล้ว
⭐️ เขม เขม ความเกษม
⭐️ เขมทัต เข-มะ-ทัด ผู้ให้ความเกษม
⭐️ เขมทิน เข-มะ-ทิน ผู้ให้ความเกษม
⭐️ เขมนันท์ เข-มะ-นัน ยินดีในความปลอดภัย
⭐️ เขมินท์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
⭐️ คณนาถ คะ-นะ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ
⭐️ คณาธิป คะ-นา-ทิบ ผู้เป็นหัวหน้า
⭐️ คณิต คะ-นิด วิชาคำนวณ การคำนวณ
⭐️ คณิน คะ-นิน เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คณุฒน์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คณุตม์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
⭐️ คทา คะ-ทา ตะบอง
⭐️ คมกฤช คม-กริด คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
⭐️ คมชาญ คม-ชาน ฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ คมน์ คม ไป ดำเนินไป
⭐️ คมิก คะ-มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป
⭐️ คึกฤทธิ์ คึก-ริด แรงอำนาจ ความร่าเริง
⭐️ คุณัชญ์ คุ-นัด ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
⭐️ คุณัญญา คุ-นัน-ยา ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
⭐️ คุณานนต์ คุ-นา-นน ผู้มีคุณความดี
⭐️ คุณานนท์ คุ-นา-นน มีคุณความดีมากมาย
⭐️ จง จง บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่
⭐️ จงสุข จง-สุก ให้มีความสุข
⭐️ จตุภูมิ จะ-ตุ-พูม สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ
⭐️ จอมเดช จอม-เดด ผู้มีอำนาจสูงสุด
⭐️ จำนง จำ-นง ประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจ
⭐️ จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว
⭐️ จิณณทัต จิน-นะ-ทัด ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
⭐️ จิณณะ จิน-นะ ประพฤติแล้ว
⭐️ จิต จิด ใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก
⭐️ จิตติพัฒน์ จิด-ติ-พัด เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
⭐️ จุฑาธช จุ-ทา-ทด ยอดธง
⭐️ เจตน์ เจด ความคิด ความตั้งใจ
⭐️ เจตนิพัทธ์ เจด-นิ-พัด มีความคิดมั่นคง
⭐️ เจนจบ เจน-จบ ชำนาญ รอบรู้
⭐️ ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ
⭐️ ฉันท์ทัต ฉัน-ทัด ให้ความพอใจ
⭐️ ฉันทพัฒน์ ฉัน-ทะ-พัด เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
⭐️ ฉันทัช ฉัน-ทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
⭐️ ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้
⭐️ ชญานิน ชะ-ยา-นิน นักปราชญ์
⭐️ ชนกชนม์ ชะ-นก-ชน เกิดจากบิดา
⭐️ ชนกนันท์ ชะ-นก-นัน เป็นที่ยินดีของบิดา
⭐️ ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนเทพ ชน-เทบ พระราชา
⭐️ ชนน ชะ-นน การเกิด เชื้อสาย
⭐️ ชนนน ชะ-นะ-นน การสืบเชื้อสาย
⭐️ ชนมภูมิ ชน-มะ-พูม บ้านเกิด ภูมิลำเนา
⭐️ ชนัญญู ชะ-นัน-ยู ผู้รู้จักคน
⭐️ ชนัต ชะ-นัด ฝูงชน ประชากร
⭐️ ชนาธิป ชะ-นา-ทิบ ที่พึ่งแห่งตน คือพระราชา
⭐️ ชนานันท์ ชะ-นา-นัน ยินดีในหมู่คน
⭐️ ชนุดม ชะ-นุ-ดม คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
⭐️ ชนุตต์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
⭐️ ชนุตม์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด
⭐️ ชโนดม ชะ-โน-ดม คนที่สูงสุด
⭐️ ชมชาญ ชม-ชาน รื่นเริง
⭐️ ชมพูนิกข์ ชม-พู-นิก แท่งทอง
⭐️ ชมพูเนกข์ ชม-พู-เนก แท่งทอง
⭐️ ชัชนันท์ ชัด-ชะ-นัน ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
⭐️ ชัชพิมุข ชัด-พิ-มุก นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ
⭐️ ชัชฤทธิ์ ชัด-ชะ-ริด ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
⭐️ ชานน ชา-นน รู้ ความรู้
⭐️ ชานนท์ ชา-นน เพลิดเพลินยินดีในความรู้
⭐️ ชิติพัทธ์ ชิ-ติ-พัด เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
⭐️ ชินกฤต ชิ-นะ-กริด สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
⭐️ ชินาธิป ชิ-นา-ทิบ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
⭐️ ชุติเดช ชุ-ต-เดด มีเดชอันรุ่งเรือง
⭐️ ชุติเทพ ชุ-ติ-เทบ เทวดาผู้รุ่งเรือง
⭐️ ชุติพนธ์ ชุ-ติ-พน เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
⭐️ โชติภณ โช-ติ-พน รุ่งโรจน์ด้วยการพูด
⭐️ ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด เจริญด้วยความรู้
⭐️ ญาณัช ยา-นัด เกิดมาเพื่อความรู้
⭐️ ญาณัท ยา-นัด ผู้ให้ความรู้
⭐️ ญาณาธิป ยา-นา-ทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้
⭐️ ฐปนนท์ ถะ-ปะ-นน มีความพอใจที่ตั้งมั่น
⭐️ ฐานพัฒน์ ถา-นะ-พัด มีฐานะเจริญ
⭐️ ฐานุตม์ ถา-นุด มีตำแหน่งสูงสุด
⭐️ ฐิติ ถิ-ติ การดำรงอยู่ ความมั่นคง
⭐️ ฐิตินันท์ ถิ-ติ-นัน มีความชื่นชมยินดีในชีวิต
⭐️ ณพิชญ์ นะ-พิด นักปราชญ์
⭐️ ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
⭐️ ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐกิตติ์ นัด-ถะ-กิด เกียรติของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฐกฤต นัด-ถะ-กริด สร้างให้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐชนน นัด-ชะ-นน เกิดมาเป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐธัญ นัด-ทัน ปราชญ์ผู้โชคดี
⭐️ ณัฐนนท์ นัด-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนันท์ นัด-ถะ-นัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐปธาน นัด-ปะ-ทาน นักปราชญ์ ผู้มีความเพียร
⭐️ ณัฐปพน นัด-ปะ-พน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ณัฐพนธ์ นัด-ถะ-พน ผูกพันกับนักปราชญ์
⭐️ ณัฐพัฒน์ นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
⭐️ ณัฐพันธ์ นัด-ถะ-พัน ตระกูลของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐภูมิ นัด-ถะ-พูม นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
⭐️ ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
⭐️ ดนุเดช ดะ-นุ-เดด มีเดชเป็นของตน
⭐️ ดนุนันท์ ดะ-นุ-นัน มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
⭐️ ดิตถ์ ดิด ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ
⭐️ เดชทัต เด-ชะ-ทัด ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
⭐️ เด่นภูมิ เด่น-พูม มีภูมิดีเด่น
⭐️ ตฤณ ตริน หญ้า
⭐️ ตั้งปณิธาน ตั้ง-ปะ-นิ-ทาน ตั้งใจทำสิ่งที่ดี
⭐️ ตาณ ตาน ที่พึ่ง ป้องกันภัย
⭐️ ติณณ์ ติน ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
⭐️ ติณณภพ ติน-นะ-พบ ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
⭐️ เตชน์ เตด ว่องไว ฉลาด ลูกศร
⭐️ เตชภณ เต-ชะ-พน พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ
⭐️ เตชิต เต-ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ เตชินท์ เต-ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
⭐️ เตโชดม เต-โช-ดม มีเดชสูงสุด
⭐️ ถนิต ถะ-นิด เสียงฟ้าคำรณ
⭐️ ทัตเทพ ทัด-เทบ เทพประทาน
⭐️ ทัตธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
⭐️ ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
⭐️ ทินกฤต ทิน-นะ-กริด ทำกลางวัน พระอาทิตย์
⭐️ ทีปต์ ทีบ รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
⭐️ เทพทัต เทพ-พะ-ทัด ผู้ที่เทวดาประทานมา
⭐️ ธนกฤต ทะ-นะ-กริด การสร้างทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนกฤติ ทะ-นะ-กริด สร้างทรัพย์ ทำเงิน
⭐️ ธนชาติ ทะ-นะ-ชาด ตระกูลเศรษฐี
⭐️ ธนชิต ทะ-นะ-ชิด ชนะด้วยทรัพย์
⭐️ ธนโชติ ทะ-นะ-โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
⭐️ ธนเดช ทะ-นะ-เดด มีทรัพย์เป็นอำนาจ
⭐️ ธนทัต ทะ-นะ-ทัด มีทรัพย์
⭐️ ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ยินดีในทรัพย์
⭐️ ธนบดี ทะ-นะ-บอ-ดี เจ้าของทรัพย์สมบัติ
⭐️ ธนพนธ์ ทะ-นะ-พน รวบรวมทรัพย์สิน
⭐️ ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม พื้นที่แห่งทรัพย์
⭐️ ธนะดี ทะ-นะ-ดี ทรัพย์ดี
⭐️ ธนัช ทะ-นัด เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
⭐️ ธนัชชา ทะ-นัด-ชา เกิดจากทรัพย์
⭐️ ธนัตถ์ ทะ-นัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
⭐️ ธนัท ทะ-นัด ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนัน ทะ-นัน ผู้มีทรัพย์
⭐️ ธนาธิป ทะ-นา-ทิบ เจ้าแห่งทรัพย์
⭐️ ธนานพ ทะ-นา-นบ มีทรัพย์ใหม่
⭐️ ธนิก ทะ-นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
⭐️ ธนิต ทะ-นิด หนัก เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต
⭐️ ธนิน ทะ-นิน มีทรัพย์
⭐️ ธฤต ทะ-ริด มั่นคง ตั้งมั่น
⭐️ ธฤตญาณ ทะ-ริด-ยาน ตั้งมั่นด้วยปัญญา
⭐️ ธัชนนท์ ทัด-ชะ-นน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
⭐️ ธัชนันท์ ทัด-ชะ-นัน มีความบันเทิงเป็นธงชัย
⭐️ ธัญชนิต ทัน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดโชคดี ให้เกิดสิริมงคล
⭐️ ธัญเทพ ทัน-ยะ-เทบ โชคดีดุจอย่างเทวดา
⭐️ ธัญนพ ทัน-ยะ-นบ ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่
⭐️ ธาดา ทา-ดา ผู้สร้าง
⭐️ ธาม ทาม ยศศักดิ์
⭐️ ธิติ ทิ-ติ ความเพียร ความรู้ ความอดทน
⭐️ ธิปก ทิ-ปก ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
⭐️ ธีเดช ที-เดด มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
⭐️ ธีทัต ที-ทัด ให้ปัญญา
⭐️ ธีธัช ที-ทัด มีปัญญาเป็นธงชัย
⭐️ ธีภพ ที-พบ มีปัญญา
⭐️ ธีมา ท-มา ผู้มีปัญญา
⭐️ นทีบดี นะ-ที-บอ-ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ
⭐️ นนทพัทธ์ นน-ทะ-พัด ผูกพันด้วยความสุข
⭐️ นนทัช นน-ทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง
⭐️ นพคุณ นบ-พะ-คุน ทองเนื้อเก้า
⭐️ นพณัฐ นบ-พะ-นัด นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
⭐️ นพนนท์ นบ-พะ-นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นพนันท์ นพ-พะ-นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
⭐️ นพพิชญ์ นบ-พิด นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
⭐️ นภเกตน์ นบ-พะ-เกด ตะวัน ธงบนฟ้า พระอาทิตย์
⭐️ นภทีป์ นบ-พะ-ที เมฆ
⭐️ นภนต์ นะ-พน สุดขอบฟ้า
⭐️ นภันต์ นะ-พัน สุดขอบฟ้า
⭐️ นภาเดช นะ-พา-เดด อำนาจฟ้า
⭐️ นฤชิต นะ-รึ-ชิด ผู้ชนะ
⭐️ นฤเทพ นะ-รึ-เทบ พระราชา
⭐️ นฤนาถ นะ-รึ-นาด ที่พึ่งของคน
⭐️ นฤมิต นะ-รึ-มิด มิตรของคน คนผู้เป็นมิตร
⭐️ นัทธ์ นัด ขันเกลียว ผูกพัน
⭐️ นัทธิ์ นัด ชะเนาะ
⭐️ นันท์ทัต นัน-ทัด ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
⭐️ นันทพัทธ์ นัน-ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข
⭐️ นันทภพ นัน-ทะ-พบ เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
⭐️ นันทิช นัน-ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
⭐️ นันทิน นัน-ทิน มีความบันเทิง มีความสุข
⭐️ นันทิพัฒน์ นัน-ทิ-พัด เจริญด้วยความสุข
⭐️ นิจิต นิ-จิด สั่งสมไว้
⭐️ นิช นิด เป็นของตนเอง นิรันดร
⭐️ นิชฌาน นิด-ชาน การเพ่งพินิจ ปัญญา
⭐️ นิชนันท์ นิด-ชะ-นัน ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน
⭐️ นิทธนต์ นิด-ทน ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
⭐️ นิทธันต์ นิด-ทัน ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
⭐️ นิธาน นิ-ทาน เก็บไว้ ตั้งมั่น
⭐️ นิบุณ นิ-บุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
⭐️ นิปุณ นิ-ปุน มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
⭐️ นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
⭐️ นิพัทธ์ นิ-พัด นิรันดร
⭐️ นิพิฐ นิ-พิด ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
⭐️ นิพิฐพนธ์ นิ-พิด-พน มีความผูกพันมั่นคง
⭐️ นิพิท นิ-พิด รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด
⭐️ นิมมาน นิม-มาน นฤมิต
⭐️ นิมมิต นิม-มิด สร้างสรรค์ค์แล้ว
⭐️ บัญญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา
⭐️ บัณทัต บัน-นะ-ทัด ผู้ให้ทรัพย์สิน
⭐️ บุญญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด สำเร็จด้วยบุญ
⭐️ บุญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด ผู้มีอำนาจ
⭐️ บุณพจน์ บุน-นะ-พด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
⭐️ ปกิต ปะ-กิด ประกาศ แสดง
⭐️ ปฎก ปิ-ดก ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
⭐️ ปฏิคม ปะ-ติ-คม ผู้ตอนรับ ผู้ดูแลต้อนรับ
⭐️ ปฏิญญา ปะ-ติน-ยา การให้คำมั่นสัญญา
⭐️ ปฏิพน ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ
⭐️ ปฏิภาณ ปะ-ติ-พาน ไหวพริบดี
⭐️ ปฐมฌาน ปะ-ถม-ชาน ฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคตา
⭐️ ปฐมเดช ปะ-ถะ-มะ-เดด เกิดมามีอำนาจ
⭐️ ปณต ปะ-นด น้อมไหว้
⭐️ ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน การตั้งความปรารถนา
⭐️ ปณิธิ ปะ-นิ-ทิ ความตั้งใจแน่วแน่
⭐️ ปทิต ปะ-ทิด รุ่งเรืองแล้ว
⭐️ ปธานิน ปะ-ทา-นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
⭐️ ปพน ปะ-พน บริสุทธิ์
⭐️ ปภพ ปะ-พบ เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
⭐️ ปภาณ ปะ-พาน พูดเก่ง
⭐️ ปมุต ปะ-มุด หลุดพ้นแล้ว
⭐️ ปองคุณ ปอง-คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
⭐️ ปองเดช ปอง-เดด มุ่งหมายอำนาจ
⭐️ ปองภพ ปอง-พบ ปรารถนาความเจริญ
⭐️ ปัญญาโชติ ปัน-ยา-โชด ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
⭐️ ปัฐน์ ปัด การอ่าน การพูด
⭐️ ปัณณ์ ปัน หนังสือ
⭐️ ปัณณทัต ปัน-นะ-ทัด ให้ความรู้
⭐️ ปาณบดี ปา-นะ-บอ-ดี เจ้าแห่งชีวิต
⭐️ ปาณัท ปา-นัด ให้ชีวิต มีจิตเมตตา
⭐️ ปาพจน์ ปา-พด คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา
⭐️ ปิฎก ปิ-ดก ตะกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
⭐️ ปีติมน ปี-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ
⭐️ ปุญญพัฒน์ ปุน-ยะ-พัด เจริญด้วยบุญ
⭐️ ปุณณภพ ปุน-นะ-พบ มีภพสมบูรณ์
⭐️ ปุณณัตถ์ ปุน-นัด ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
⭐️ เปมทัต เป-มะ-ทัด ผู้ให้ความรัก
⭐️ ผดุงเดช ผะ-ดุง-เดด รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
⭐️ เผด็จ ผะ-เด็ด อำนาจ
⭐️ พจนินท์ พด-จะ-นิน เจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี
⭐️ พฤทธิ์ พะ-ริด ความเจริญ
⭐️ พฤนท์เดช พริน-เดด มีอำนาจทางทหาร
⭐️ พัทธ์ พัด ผูกพัน ติดแน่น
⭐️ พันเดช พัน-เดด มีอำนาจมาก
⭐️ พันธิน พัน-ทิน สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน
⭐️ พันธุ์ธัช พัน-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์
⭐️ พิชชานันท์ พิด-ชา-นัน ผู้ยินดีในความรู้
⭐️ พิชญ์ พิด นักปราชญ์
⭐️ พิชญะ พิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
⭐️ พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
⭐️ พิชาชาญ พิด-ชา-ชาน มีความชำนาญในวิชา
⭐️ พิชาญเมธ พิ-ชาน-เมด ผู้ชำนาญและมีปัญญา
⭐️ พิชาน พิ-ชาน ความรู้สึกตัว การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง
⭐️ พิชาภพ พิ-ชา-พบ โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
⭐️ พิตตินันท์ พิด-ติ-นัน เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
⭐️ พิธาน พิ-ทาน กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ
⭐️ พิพิธธน พิ-พิด-ทน มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
⭐️ พิภัช พิ-พัด การแจก แบ่ง เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ
⭐️
⭐️ พิมพ์ชนก พิม-ชะ-นก เหมือนพ่อ
⭐️ พิมุกต์ พิ-มุก ผู้หลุดพ้น
⭐️ พิโมกข์ พิ-โมก หลุดพ้น
⭐️ พุฒิธาดา ทุด-ทิ-ทา-ดา ผู้มีความมั่งคั่ง
⭐️ พุฒินาท พุด-ทิ-นาด บันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ
⭐️ พุฒิเมธ พุด-ทิ-เมด เจริญด้วยปัญญา
⭐️ พุทธิชา พุด-ทิ-ชา เกิดมาฉลาด
⭐️ พุทธิชาต ทุด-ทิ-ชาด เกิดมาฉลาด
⭐️ พุทธิมา ทุด-ทิ-มา ผู้มีปัญญา
⭐️ ภคนันท์ พะ-คะ-นัน ยินดีในโชค หรือสิริมงคล
⭐️ ภคิน พะ-คิน ผู้มีโชค มีสิริมงคล
⭐️ ภณ พน พูดหรือกล่าว
⭐️ ภพนิพิฐ พบ-พิ-นิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
⭐️ ภัคพนธ์ พัก-คะ-พน ร่วมผูกพัน
⭐️ ภาคิน พา-คิน ผู้มีโชค มีกำไร
⭐️ ภาณิน พา-นิน ผู้พูดเก่ง นักพูด
⭐️ ภาม พาม เดช
⭐️ ภีมเดช พี-มะ-เดด มีเดชน่าเกรงขาม
⭐️ ภุชงค์ พุ-ชง งู นาค
⭐️ ภูธน พู-ทน มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูธิป พู-ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูบดี พู-พอ-ดี เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
⭐️ ภูมิ พูม แผ่นดิน
⭐️ ภูมินันท์ พู-มิ-นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน
⭐️ ภูมิพัฒน์ พู-มิ-พัด ผู้เจริญในแผ่นดิน
⭐️ โภคิน โพ-คิน ผู้มีโภคะ
⭐️ มติมนต์ มะ-ติ-มน ผู้มีความรู้ ผู้มีความคิด
⭐️ มนชิต มะ-นะ-ชิด ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง
⭐️ มนต์ณัฏ มน-นัด คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
⭐️ มนต์ณัฐ มน-นัด มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
⭐️ มนต์ธัช มน-ทัด มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์
⭐️ มานเมตต์ มาน-เมด จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
⭐️ เมธพนธ์ เม-ทะ-พน ผูกพันด้วยปัญญา
⭐️ โมกข์ โมก ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น
⭐️ อดิเทพ อะ-ดิ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อติกันต์ อะ-ติ-กัน น่ารักยิ่ง
⭐️ อติคุณ อะ-ติ-คุน มีคุณธรรมยิ่ง
⭐️ อติชา อะ-ติ-ชา เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์
⭐️ อติชาติ อะ-ติ-ชาด ผู้เกิดมาดี
⭐️ อติเทพ อะ-ติ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อธิชนม์ อะ-ทิ-ชน ชีวิตที่มีค่ามาก
⭐️ อธิน อะ-ทิน ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง
⭐️ อธินาถ อะ-ทิ-นาด ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่
⭐️ อธิป อะ-ทิบ ผู้เป็นใหญ่
⭐️ อธิพันธ์ อะ-ทิ-พัน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
⭐️ อนณ อะ-นน ผู้ไม่มีหนี้
⭐️ อนพัช อะ-นะ-พัด ผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ
⭐️ อนังคณ์ อะ-นัง ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง
⭐️ อนัดดา อะ-นัด-ดา ไม่ยึดถือ
⭐️ อนิก อะ-นิก กองทัพ
⭐️ อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชนะเสมอ
⭐️ อนุทัต อะ-นุ-ทัด มอบให้ อนุญาต
⭐️ อนุนาท อะ-นุด-นาด เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ
⭐️ อนุพนธ์ อะ-นุ-พน เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง
⭐️ อเนชา อะ-เน-ชา ผู้ไม่หวั่นไหว
⭐️ อภิคม อะ-พิ-คม การเยี่ยม การร่วม
⭐️ อภิชัจ อะ-พิ-ชัด มีชาติสูง
⭐️ อภิชาติ อะ-พิ-ชาด เกิดดี มีตระกูล
⭐️ อภินัทธ์ อะ-พิ-นัด ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
⭐️ อภินันทน์ อะ-พิ-นัน ผูกพันยิ่ง
⭐️ อภิมุข อะ-พิ-มุก เป็นหัวหน้า ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อัคคเดช อัก-คะ-เดด ความสง่างาม ความยิ่งใหญ่
⭐️ อัคคัญญ์ อัก-คัน สูงสุด
⭐️ อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
⭐️ อัณณ์ อัน แม่น้ำ ตัวหนังสือ
⭐️ อัตถ์ อัด เนื้อความ ประโยชน์ ความต้องการ
⭐️ อัทธ์ อัด กาล เวลา ทาง ภาค
⭐️ อันน์ อัน ข้าว
⭐️ อาจิต อา-จิด สะสมแล้ว
⭐️ อาชัญ อา-ชัน บุรุษอาชาไนย หมยถึงคนที่ดียิ่ง
⭐️ อาณัติ อา-นัด การบังคับบัญชา
⭐️ อานนท์ อา-นน ความเพลิดเพลิน
⭐️ อานัน อา-นัน หน้า ปาก
⭐️ อานันท์ อา-นัน ความบันเทิง ความชื่นใจ
⭐️ อาเนช อา-เนด ไม่หวั่นไหว มั่นคง
⭐️ อำมฤต อำ-มะ-ริด น้ำทิพย์
⭐️ อิฏฐา อิด-ถา น่ารัก
⭐️ อิทธินพ อิด-ทิ-นบ มีความสำเร็จใหม่ ๆ
⭐️ อิทธิพัทธ์ อิด-ทิ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
⭐️ อิทธิมนต์ อิด-ทิ-มน มีความสำเร็จ
⭐️ อินทัช อิน-ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
⭐️ อุทธิ อุด-ธิ ทะเล
⭐️ อุทัค อุ-ทัก ผู้เบิกบานใจ
⭐️ เอกภพ เอก-กะ-พบ เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง
⭐️ โอบกิจ โอบ-กิด เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่
⭐️ กฤศ กริด เล็ก บาง น้อย
⭐️ กฤษฎ์ กริด ข้าวกล้า
⭐️ กฤษณ์ กริด พระกฤษณะ ดำ
⭐️ กษม กะ-สม อดทน อดโทษ แผ่นดิน
⭐️ ก่อฤกษ์ ก่อ-เริก ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี
⭐️ กันตพงศ์ กัน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
⭐️ กันต์ศม กัน-สม มีความสงบอันเป็นที่รัก
⭐️ คณพศ คะ-นะ-พด มีอำนาจในหมู่คณะ
⭐️ คณัสนันท์ คะ-นัด-สะ-นัน เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
⭐️ คมสัน คม-สัน ท่วงทีประเปรียว ว่องไว ฉลาด
⭐️ คมสันต์ คม-สัน ความสงบอันลึกซึ้ง
⭐️ ฉันทพศ ฉัน-ทะ-พด อำนาจแห่งฉันทะ
⭐️ ชัชพงศ์ ชัด-ชะ-พง เชื้อสายนักรบ
⭐️ ณฐพงศ์ นะ-ถะ-พง เชื้อสายของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐพงศ์ นัด-ถะ-พง ตระกูลที่มีความรู้ดี
⭐️ ณัฐฤกษ์ นัด-ถะ-เริก เวลาที่ดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐสม นัด-ถะ-สม เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์
⭐️ ทักษ์ ทัก ขยัน ฉลาด มีทักษะ
⭐️ ทัตพงศ์ ทัด-พง ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
⭐️ นัทธพงศ์ นัด-ทะ-พง เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
⭐️ นันทพงศ์ นัน-ทะ-พง เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน
⭐️ ปงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
⭐️ ปฐมฤกษ์ ปะ-ถม-มะ-เริก เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล
⭐️ ปสัตถ์ ปะ-สัด ผู้ถูกชมเชย
⭐️ ปสันน์ ปะ-สัน เลื่อมใส ผ่องใส
⭐️ ปองสม ปอง-สม สมปอง
⭐️ พงศ์กฤต พง-กริด ยุคทองของตระกูล
⭐️ พงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
⭐️ พงศ์พัทธ์ พง-พัด เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศพัศ พง-สะ-พัด เชื้อสายผู้มีอำนาจ
⭐️ พงศ์ภัค พง-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
⭐️ พงศภัค พง-สะ-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
⭐️ พนสณฑ์ พะ-นะ-สน แนวป่า ทิวไม้
⭐️ พฤกษ์ พรึก ต้นไม้
⭐️ มนต์มนัส มน-มะ-นัด มนต์แห่งดวงใจ
⭐️ มนัสนันท์ มะ-นัด-สะ-นัน มีใจสุขสำราญ
⭐️ สนันตน์ สะ-นัน นิรันดร ยิ่งยืนนาน
⭐️ สมัชญ์ สะ-มัด มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
⭐️ สมัตถ์ สะ-มัด ผู้สามารถ องอาจ
⭐️ สัณหณัฐ สัน-หะ-นัด นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
⭐️ สัณหพจน์ สัน-หะ-พด มีถ้อยคำไพเราะ พูดจาดี
⭐️ สันต์ทศน์ สัน-ทด มีทัศนะอันงดงาม
⭐️ สันต์ภพ สัน-พบ โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก
⭐️ หฤษฎ์ หะ-ริด น่าชื่นชมยินดี
⭐️ เจตน์สฤษฎิ์ เจด-สะ-หริด สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
⭐️ เจษฎา เจด-สะ-ดา ผู้เป็นใหญ่ที่สุด ผู้เจริญที่สุด
⭐️ ชเนศ ชะ-เนด ที่พึ่งของคนคือ พระราชา
⭐️ ชัชพิสิฐ ชัด-พิ-สิด นักรบพิเศษ
⭐️ ชินสีห์ ชิน-นะ-สี ท่านผู้ชนะ
⭐️ ชุติภาส ชุ-ติ-พาด รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ ฐานัส ถา-นัด โดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม
⭐️ ณัฐทิศ นัด-ทิด ทิศของนัดปราชญ์
⭐️ ณัฐภาส นัด-ถะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐสิทธิ์ นัด-ถะ-สิด ความสำเร็จของนักปราขญ์
⭐️ ณัฐสุต นัด-ถะ-สุด ลูกนักปราชญ์
⭐️ ดนิษฐ์ ดะ-นิด เล็ก
⭐️ ตนิษฐ์ ตะ-นิด เล็ก
⭐️ ติณห์ ติน กล้าแข็ง แหลมคม
⭐️ เตชสิทธิ์ เต-ชะ-สิด สำเร็จด้วยเดช
⭐️ เตชัส เต-ชัด เดชหรืออำนาจ
⭐️ ธนิษฐ์ ทะ-นิด ชื่อดาวฤกษ์
⭐️ ธนุส ทะ-นุด ธนู
⭐️ ธเนศ ทะ-เนด ร่ำรวย มีทรัพย์
⭐️ ธัญพิสิษฐ์ ทัน-พิ-สิด โชคดีเป็นพิเศษ
⭐️ ธิษณ์ ทิด ฉลาด
⭐️ นภสินธุ์ นบ-พะ-สิน ทางช้างเผือก
⭐️ นฤเบศ นะ-รึ-เบด ยอดชาย
⭐️ นันทิศ นัน-ทิด เจ้าแห่งความสุข
⭐️ นิธิศ นิ-ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
⭐️ นิภาส นิ-พาด แสงสว่าง รัศมีส่องแสง
⭐️ นิษฐ์ นิด สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
⭐️ ปฏษฏิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
⭐️ ปฤษฎิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
⭐️ ปฤษฎี ปริด-สะ-ดี รัศมี สัมผัส
⭐️ ปฤษนี ปริด-สะ-นี เล็ก บอบบาง
⭐️ ปสุต ปะ-สุด ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปาณัสม์ ปา-นัด เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
⭐️ ปุณมนัส ปุน-มะ-นัด มีใจสะอาด
⭐️ โปษัณ โป-สัน การเลี้ยงดู การอบรม
⭐️ พศิน พะ-สิน ผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ
⭐️ พศุตม์ พะ-สุด มีอำนาจสูงสุด
⭐️ พสิษฐ์ พะ-สิด ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
⭐️ พสุเทพ พะ-สุ-เทบ เทวดาในแผ่นดิน
⭐️ พหุธน พะ-หุ-ทน มีทรัพย์มาก
⭐️ พาทิศ พา-ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
⭐️ พิชเญศ พิด-ชะ-เยด จอมปราชญ์
⭐️ พิเชษฐ พิ-เชด ประเสริฐที่สุด
⭐️ พิศุทธิ์ พิ-สุด สะอาดและบริสุทธิ์
⭐️ พิสัช พิ-สัด เสียสละ สละทิ้ง
⭐️ พิสิษฐ์ พิ-สิด ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
⭐️ เพ็ญภาส เพ็น-พาด เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์
⭐️ ภีมพศ พี-มะ-พด มีอำนาจน่าเกรงขาม
⭐️ ภุชิสส์ พุ-ชิด ผู้เป็นไท อิสระ
⭐️ ภูดิส พู-ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
⭐️ ภูเมศ พู-เมด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
⭐️ ภูสิทธิ พู-สิด มีความสำเร็จในแผ่นดิน
⭐️ มนภาส มะ-นะ-พาด มน-นะ-พาด มีความสว่างทางใจ
⭐️ มนสิช มะ-นะ-สิด มน-นะ-สิด เกิดในใจ ความรัก
⭐️ มนุเชษฐ์ มะ-นุ-เชด คนผู้ประเสรริฐที่สุด
⭐️ มโนพัศ มะ-โน-พัด มีอำนาจทางใจ
⭐️ เมธัส เม-ทัด ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
⭐️ เมธาสิทธิ์ เม-ทา-สิด สำเร็จด้วยปัญญา
⭐️ ศดิศ สะ-ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
⭐️ ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
⭐️ ศาตนันทน์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
⭐️ ศานิต สา-นิด คม
⭐️ ศุทธา สุด-ทา ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ศุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตดีงาม
⭐️ ศุภณัฐ สุ-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ ศุภดิตถ์ สุ-พะ-ดิด ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม
⭐️ ศุภทิน สุ-พะ-ทิน วันมงคล
⭐️ ศุภนันท์ สุ-พะ-นัน ยินดีในความเจริญ
⭐️ ศุภพิชญ์ สุ-พะ-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
⭐️ ศุภสัณห์ สุ-พะ-สัน ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
⭐️ ศุภสิน สุ-พะ-สิน สินทรัพย์ที่ดีงาม
⭐️ สถบดี สะ-ถะ-บอ-ดี เจ้าแผ่นดิน
⭐️ สมิทธ์ สะ-มิด ความสำเร็จ
⭐️ สัญจิต สัน-จิด สะสม รวบรวม
⭐️ สัณฐิติ สัน-ถิ-ติ ความมั่นคง
⭐️ สัณหเจต สัน-หะ-เจด มีความคิดละเอียดอ่อน
⭐️ สัณห์พิชญ์ สัน-พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
⭐️ สัณหภาส สัน-หะ-พาด ผู้พูดไพเราะ
⭐️ สันทนา สัน-ทะ-นา การเปรียบเทียบ
⭐️ สาทิส สา-ทิด เห็นเหมือน เห็นพ้อง
⭐️ สาธิต สา-ทิด ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธิน สา-ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
⭐️ สิทธา สิด-ทา ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง
⭐️ สิทธิเดช สิด-ทิ-เดด ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
⭐️ สิทธินนท์ สิด-ทิ -นน ยินดีในความสำเร็จ
⭐️ สินมหัต สิน-มะ-หัด มีทรัพย์สินมาก
⭐️ สินิทธ์ สิ-นิด สนิทชิดเชื้อ
⭐️ สิปปภาส สิบ-ปะ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
⭐️ สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา
⭐️ สุทธนพ สุ-ทะ-นบ ใหม่เอี่ยม
⭐️ สุทธินันท์ สุด-ทิ-นัน เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธิพจน์ สุด-ทิ-พด มีคำพูดอันบริสุทธิ์
⭐️ สุทมาตม์ สุด-ทะ-มาด ข่มใจตนเองได้ดี ดูแลตนเองได้ดี
⭐️ สุธินันท์ สุ-ทิ-นัน ความยินดีของนักปราชญ์
⭐️ สุธิมนต์ สุ-ทิ-มน ผู้ปัญญาดี
⭐️ สุนิติ สุ-นิ-ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
⭐️ สุปัญญา สุ-ปัน-ยา ผู้มีปัญญาดี
⭐️ สุพศิน สุ-พะ-สิน มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง
⭐️ สุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตที่ดีงาม
⭐️ สุภทัต สุ-พะ-ทัด ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภาดา สุ-พา-ดา พี่ชายพี่แสนดี
⭐️ สุเมธ สุ-เมด คนมีปัญญา
⭐️ โสภณัฐ โส-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ หาญ หาน กล้า เก่ง
⭐️ เหมรัชต์ เหม-รัด ทองและเงิน
⭐️ อณิษฐ์ อนิด เล็กที่สุด
⭐️ อธิศ อะ-ทิด ผู้เป็นใหญ่
⭐️ อธิษฐ์ อะ-ทิด ผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น
⭐️ อนุทัศน์ อะ-นุ-ทัด ความเห็น เห็นเนือง ๆ
⭐️ อนุทิศ อะ-นุ-ทิด ทิศน้อย ทิศเฉียง
⭐️ อนุศิษฎ์ อะ-นุ-สิด ผู้ได้รับการสั่งสอน
⭐️ อสิต อะ-สิด ผิวคล้ำ
⭐️ อัศนี อัด-สะ-นี สายฟ้า
⭐️ อัศม์เดช อัด-สะ-เดด มีความกล้าแข็งดังหินผา มีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา
⭐️ อัษฎา อัด-สะ-ดา แปดอย่าง
⭐️ อิษฎี อิด-สะ-ดี การบวงสรวง บูชา
⭐️ โอภาส โอ-พาด ความสุกใส
⭐️ กณิศ กะ-นิด รวงข้าว
⭐️ กฤตภาส กริด-ตะ-ภาด สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
⭐️ กฤติพงศ์ กริด-ติ-พง ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล
⭐️ กฤษฎา กริด-สะ-ดา กระทำแล้ว
⭐️ กฤษฎิ์ กริด ฉลาด
⭐️ กฤษณะ กริด-สะ-นะ พระกฤษณะ ดำ
⭐️ กฤษดา กริด-สะ-ดา อภินิหาร แสดงฤทธิ๋
⭐️ กฤษาณภัค กริ-สะ-นะ-พัก ชาวนาผู้มีความเจริญ
⭐️ กฤษิก กริ-สิก ชาวนา
⭐️ กษาปณ์ กะ-สาบ เงินตรา
⭐️ กสานติ์ กะ-สาน ความสงบ
⭐️ กสิณ กะ-สิน ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
⭐️ กสิน กะ-สิน ทั้งหมด อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ
⭐️ กันดิศ กัน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
⭐️ กันต์ศักดิ์ กัน-สัก มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ
⭐️ กานดิศ กาน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
⭐️ กานตพงศ์ กาน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก
⭐️ กำแหง กำ-แหง กล้าแข็ง เข้มแข็ง แข็งแรง
⭐️ กิตติพงศ์ กิด-ติ-พง วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
⭐️ กิตติพศ กิด-ติ-พด มีชื่อเสียงและอำนาจ
⭐️ กิตติศักดิ์ กิด-ติ-สัก ผู้มีอำนาจและความสามารถ
⭐️ กุสุมภ์ กุ-สุม ดอกคำ
⭐️ เกษมสันต์ กะ-เสม-สัน ชื่นชมยินดี
⭐️ โกเมศ โก-เมด ดอกบัว
⭐️ คมศักดิ์ คม-สัก มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง
⭐️ ฐิติพงศ์ ถิ-ติ-พง สกุลที่มั่นคง
⭐️ ฐิติศักดิ์ ถิ-ติ-สัก ความสามารถ
⭐️ ณัฐศักดิ์ นัด-ถะ-สัก ศักดิ์ของนักปราชญ์
⭐️ ธนศักดิ์ ทะ-นะ-สัก มีทั้งทรัพย์และอำนาจ
⭐️ ธิติศักดิ์ ทิ-ติ-สัก ผู้มีความเพียร และอำนาจ
⭐️ เนกษ์ เนก แท่งทอง
⭐️ ปกเกศ ปก-เกด คุ้มครอง
⭐️ ปานศักดิ์ ปาน-สัก คล้ายอำนาจ
⭐️ ปิติพงศ์ ปิ-ติ-พง ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
⭐️ ปิ่นพงศ์ ปิ่น-พง ยอดแห่งตระกูล
⭐️ ผดุงศักดิ์ ผะ-ดุง-สัก รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
⭐️ ผนึกสิน ผะ-หนึก-สิน มีทรัพย์สินสะสมไว้
⭐️ พงศ์พันธุ์ พง-พัน พวกพ้องวงศ์ตระกูล
⭐️ พัฒนศักดิ์ พัด-ทะ-นะ-สัก ควมเจริญและความสามารถ
⭐️ พันศักดิ์ พัน-สัก มีความสามารถมาก
⭐️ พิทักษ์พงศ์ พิ-ทัก-พง ผู้พิทักษ์ตระกูล
⭐️ พุฒิพงศ์ พุด-ทิ-พง เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ
⭐️ โพธิพงศ์ โพ-ทิ-พง สกุลแห่งปัญญา
⭐️ ภาณุพงศ์ พา-นุ-พง เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์
⭐️ มนูศักดิ์ มะ-นู-สัก อำนาจของพระมนู ผู้สร้างโลก
⭐️
⭐️ ศตคุณ สะ-ตะ-คุณ ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก
⭐️ ศักดา สัก-ดา ผู้มีอำนาจ
⭐️ ศักดินนท์ สัก-ดิ-นน ยินดีในอำนาจ
⭐️ ศักดิ์นันท์ สัก-ดิ-นัน ยินดีในอำนาจ
⭐️ ศึกษิต สึก-สิด ผู้เป็นปัญญาชน
⭐️ ศุภกฤต สุ-พะ-กริด สร้างสิริมงคล สร้างความสุข
⭐️ ศุภกันต์ สุ-พะ-กัน งามและน่าพอใจ
⭐️ ศุภกิตติ์ สุ-พะ-กิด มีเกียรติดีงาม
⭐️ ศุภพงศ์ สุ-พะ-พง สายตระกูลที่ดีงาม
⭐️ ศุภฤกษ์ สุ-พะ-เริก ฤกษ์ดี
⭐️ ศุภเสกข์ สุ-พะ-เสก นักศึกษาผู้ดีงาม
⭐️ สถิตคุณ สะ-ถิด-คุณ มีความดีมั่นคง
⭐️ สังสิต สัง-สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ
⭐️ สาธิก สา-ทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สิงหนาท สิง-หะ-นาด บันลือสิงหนาท
⭐️ สิทธิศักดิ์ สิด-ทิ-สัก ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ
⭐️ สุกนต์ธี สุ-กน-ที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
⭐️ สุกฤต สุ-กริด ทำมาดี สร้างมาดี
⭐️ สุกฤษฎิ์ สุ-กริด นักปราชญ์ที่ดี
⭐️ สุขิต สุ-ขิด ผู้มีความสุข
⭐️ สุภกิณห์ สุ-พะ-กิน ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง
⭐️ สุภคม สุ-พะ-คม ผู้เข้าถึงความดีงาม
⭐️ เสกข์ เสก นักศึกษา
⭐️ อกนิษฐ์ อะ-กะ-นิด พรหมชั้นที่หก
⭐️ อกฤษณ์ อะ-กริด สูงสุด
⭐️ อกัณห์ อะ-กัน ไม่ดำ ขาว
⭐️ อธิพงศ์ อะ-ทิ-พง ตระกูลใหญ่
⭐️ อนุสิกข์ อะ-นุ-สิก ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ
⭐️ อเสข อะ-เสก ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน
⭐️ อุกฤษฎ์ อุก-กริด ประเสริฐสุด
⭐️ กฤษฎาญ กริด-สะ-ดาน ที่ทำแล้ว
⭐️ จงสุทธา จง-สุด-ทา ให้ขาวสะอาด บริสุทธิ์
⭐️ ศักดิธัช สัก-ดิ-ทัด มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ
⭐️ ชิษณุพงศ์ ชิด-สะ-นุ-พง เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
⭐️ พงศ์พิช พง-พิด ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์
⭐️ พงษ์พิชญ์ พง-พิด ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ พิจักษณ์ พิ-จัก มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
⭐️ พิชญ์พงศ์ พิด-พง ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ ศุภกิจ สุ-พะ-กิด การงานดีเป็นมงคล
⭐️ เจิมศักดิ์ เจิม-สัก เพิ่มความสามารถ เพิ่มอำนาจ เพิ่มกำลัง
⭐️ พงศ์เดช พง-เดช ตระกูลเรืองอำนาจ
⭐️ พงษ์โชติ พง-โชด ตระกูลรุ่งเรือง
⭐️ มนุญศักดิ์ มะ-นุน-สัก มีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ
⭐️;

วิเคราะห์ชื่อกับวันเกิด ดวงชื่อจริง


เลือกวันเกิด :-- ค้นหาชื่อมงคลตามวันเกิด --


ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันเสาร์
ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันเสาร์

📝 Say Hi โพสต์ฟรี ⭐️ ทำนายฝัน 📆 เลขเด็ด 🔆 ดวงไพ่ยิปซี 🔆 ดวงไพ่ป๊อก21ใบ 💫 ตารางเวลาไทย 🚘 ทะเบียนรถมงคล 📱 เบอร์โทรมงคล 👤 ชื่อมงคล 📍 แผนที่ 📍 รหัสไปรษณีย์ 💫 ราคาทอง 💬 แคปชั่นคำคม ⭐️ ข้อสอบ 🌙 ตารางปี 💬 แปลภาษา ☀️ QRCODE 🔆 ดวงเนื้อคู่ 🔆 กราฟชีวิต 🗳 ฝากรูปฟรี 🎮 แจกโปร สุ่มรหัส 🖥 สปอยหนัง ซีรีย์ ▶️ ช่องยูทูป 🔆 เซียมซี 🔆 ดวงช้างผัวเมีย 🔆 ดวงสมพงษ์นาคคู่ 🔆 ดวงชะตาพรหมชาติ ⚓️ ดวงฉัตร3ชั้น 🔆 ดวงเรือนชะตา ✏️ สลับภาษา

รวมชื่อเล่น

ชื่อล่าสุด : +สรัญรัตน์ +ธีร์ธัชช์ +ธีร์ธัชช์ +ปวันชญา +อะนุเดด +พันณรงค์ +สัณฐิตา +กันต์ธิรักษ์ +รัชเดช +อัชรินทร์
+ดวงวันนี้ของคนชื่ออัชรินทร์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อณิชานันท์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อสิดาภา +ดวงวันนี้ของคนชื่อณิชานันท์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อกันต์นิตา
+เนื้อคู่ของคนชื่ออคิรภาคย์ +เนื้อคู่ของคนชื่ออคิรภาคย์ +เนื้อคู่ของคนชื่อนางสายทิพย์ +เนื้อคู่ของคนชื่อกุสุมา +เนื้อคู่ของคนชื่อกุสุมา +เนื้อคู่ของคนชื่อพิณทิพย์


Free post โพสต์ฟรี ✏️ สวัสดี James
Upload image เลือกรูปภาพ📝 Say Hi โพสต์ฟรี ⭐️ ทำนายฝัน 📆 เลขเด็ด 🔆 ดวงไพ่ยิปซี 🔆 ดวงไพ่ป๊อก21ใบ 💫 ตารางเวลาไทย 🚘 ทะเบียนรถมงคล 📱 เบอร์โทรมงคล 👤 ชื่อมงคล 📍 แผนที่ 📍 รหัสไปรษณีย์ 💫 ราคาทอง 💬 แคปชั่นคำคม ⭐️ ข้อสอบ 🌙 ตารางปี 💬 แปลภาษา ☀️ QRCODE 🔆 ดวงเนื้อคู่ 🔆 กราฟชีวิต 🗳 ฝากรูปฟรี 🎮 แจกโปร สุ่มรหัส 🖥 สปอยหนัง ซีรีย์ ▶️ ช่องยูทูป 🔆 เซียมซี 🔆 ดวงช้างผัวเมีย 🔆 ดวงสมพงษ์นาคคู่ 🔆 ดวงชะตาพรหมชาติ ⚓️ ดวงฉัตร3ชั้น 🔆 ดวงเรือนชะตา ✏️ สลับภาษา


-- --


Copyright 2024 | 17 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007 | เกี่ยวกับเรา

Contacts email : [email protected]

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา