ชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิด วันอังคาร

⭐️ จตุพร จะ-ตุ-พอน พรสี่ คือจตุรพิธพร
⭐️ จรณา จะ-ระ-นา ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ
⭐️ จรรย์ธร จัน-ทอน มีความประพฤติดี
⭐️ จรรยพร จัน-ยะ-พอน มีความประพฤติดี ประเสริฐ
⭐️ จรรยมณฑน์ จัน-ยะ-มน ผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ
⭐️ จรรย์อมล จัน-อะ-มน ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
⭐️ จรรยา จัน-ยา ความประพฤติ กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ
⭐️ จรรยาภรณ์ จัน-ยา-พอน เครื่องประดับที่สวยงาม
⭐️ จรัญญา จะ-รัน-ยา กระจาย แพร่กระจาย
⭐️ จรัญพร จะ-รัน-ยะ-พอน จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ
⭐️ จริญญา จะ-ริน-ยา มีความรู้เรื่องการเดินทาง
⭐️ จริยา จะ-ริ-ยา กริยาเพียบพร้อม
⭐️ จริยาพร จะ-ริ-ยา-พอน ความประพฤติดี
⭐️ จริยาวดี จะ-ริ-ยา-วะ-ดี หญิงผู้มีความประพฤติดี
⭐️ จรีภรณ์ จะ-รี-พอน การปกป้องด้วยหอก
⭐️ จรูญจิต จะ-รูน-จิด จิตใจงาม
⭐️ จรูญพรรณ จะ-รูน-พัน ผิวพรรณงาม
⭐️ จรูญวรรณ จะ-รูน-วัน ชนชั้นที่รุ่งเรือง
⭐️ จอมใจ จอม-ใจ ยอดดวงใจ
⭐️ จอมนรี จอม-นะ-รี ยอดหญิง
⭐️ จันจิมา จัน-จิ-มา งามเหมือนดวงจันทร์
⭐️ จันทนา จัน-ทะ-นา ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม
⭐️ จันทนิภา จัน-ทะ-นิ-พา แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
⭐️ จันทนี จัน-ทะ-นี มีกลิ่นจัน
⭐️ จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา มีกลิ่นจัน
⭐️ จันทพร จัน-ทะ-พอน พระจันทร์งาม
⭐️ จันทภา จัน-ทะ-พา เย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์
⭐️ จันทมณี จัน-ทะ-มะ-นี แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์
⭐️ จันทร จัน-ทอน นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
⭐️ จันทร์จรี จัน-จะ-รี ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
⭐️ จันทร์จิรา จัน-จิ-รา งามเสมอ
⭐️ จันทร์ดาว จัน-ดาว ดุจดวงดาว และดวงจันทร์
⭐️ จันทร์ทิพย์ จัน-ทิพ มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ
⭐️ จันทร์เพ็ญ จัน-เพ็น พระจันทร์เต็มดวง
⭐️ จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก
⭐️ จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์ วงเดือน
⭐️ จันทรา จัน-ทรา นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
⭐️ จันทราภรณ์ จัน-ทรา-พอน เครื่องประดับงามดุจจันทร์
⭐️ จันทราภา จัน-ทรา-พา แสงจันทร์
⭐️ จันทราวรรณ จัน-ทรา-วัน ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
⭐️ จันทวรรณ จัน-ทะ-วัน ผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์
⭐️ จันทัปปภา จัน-ทับ-ปะ-พา แสงจันทร์
⭐️ จันทิมันตุ์ จัน-ทิ-มัน พระจันทร์ เดือน
⭐️ จันทิมา จัน-ทิ-มา พระจันทร์ ผู้มีผิวดุจเดือน
⭐️ จันทิรา จัน-ทิ-รา พระจันทร์
⭐️ จาฏุพัจน์ จา-ตุ-พัด มีวัจนะน่าฟัง พูดดี
⭐️ จารวี จา-ระ-วี ผู้งดงาม
⭐️ จาริณี จา-ริ-นี ผู้ประพฤติ
⭐️ จารีย์ จา-รี ผู้มีความประพฤติที่ดี
⭐️ จารีรัตน์ จา-รี-รัด ผู้ประพฤติดี
⭐️ จารุณี จา-รุ-นี สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
⭐️ จารุนันท์ จา-รุ-นัน ผู้ยินดีในความงาม ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก
⭐️ จารุนิภา จา-รุ-นิ-พา ดุจทอง
⭐️ จารุเนตร จา-รุ-เนด มีตางาม
⭐️ จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม
⭐️ จารุภา จา-รุ-พา รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
⭐️ จารุมน จา-รุ-มน มีใจน่ารัก มีใจงาม
⭐️ จารุวรรณ จา-รุ-วัน ผิวพรรณดุจทองคำ
⭐️ จิณณพัต จิน-นะ-พัด ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
⭐️ จิณณา จิน-นา ประพฤติแล้ว
⭐️ จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
⭐️ จิดาภา จิ-ดา-พา รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
⭐️ จิตตนาถ จิด-ตะ-นาด เจ้าแห่งใจ
⭐️ จิตตา จิด-ตา ชื่อนักษัตร
⭐️ จิตติมา จิด-ติ-มา ผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ
⭐️ จิตรทิพย์ จิด-ทิบ งดงามและวิเศษยิ่ง
⭐️ จิตรทิวา จิด-ทิ-วา วันอันแจ่มใส
⭐️ จิตรพัสตร์ จิด-พัด เสือดาว
⭐️ จิตรลดา จิด-ละ-ดา เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
⭐️ จิตรวรรณ จิด-ตะ-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ จิตรวัน จิด-จระ-วัน วันอันงดงาม
⭐️ จิตรา จิด-ตรา การวาดเขียน ระบายสี งดงามประณีต
⭐️ จิตรานุช จิด-ตรา-นุช หญิงสาวผู้งดงาม
⭐️ จินดา จิน-ดา ความนึกคิด แก้วสารพัดนึก
⭐️ จินดาพรรณ จิน-ดา-พัน แก้วสารพัดนึกที่งดงาม
⭐️ จินดารัตน์ จิน-ดา-รัด มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
⭐️ จินต์ จิน คิด คำนึง ไตร่ตรอง
⭐️ จินต์จุฑา จิน-จุ-ทา มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
⭐️ จินตนา จิน-ตะ-นา ความคิด
⭐️ จินตนี จิน-ตะ-นี ความคิด
⭐️ จินตพร จิน-ตะ-พอน มีความคิดประเสริฐ
⭐️ จินตภา จิน-ตะ-พา มีความคิดเจิดจ้า
⭐️ จิรชยา จิ-ระ-ชะ-ยา มีชัยนาน
⭐️ จิรนาถ จิ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งยั่งยืน
⭐️ จิรพรรณ จิ-ระ-พัน ผู้มีความงามยาวนาน
⭐️ จิรภา จิ-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างนาน รุ่งเรืองนาน
⭐️ จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน
⭐️ จิรวดี จิ-ระ-วะ-ดี หญิงผู้มีอายุยืนยาว
⭐️ จิระประไพ จิ-ระ-ประ-ไพ ผู้มีแสงสว่างนาน รุ่งเรืองนาน
⭐️ จิระภา จิ-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างนาน รุ่งเรืองนาน
⭐️ จิรัจฌา จิ-รัด-ชา กิริยาดีตลอดกาล
⭐️ จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
⭐️ จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน
⭐️ จิรัญญา จิ-รัน-ยา ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน รู้ยาวนาน
⭐️ จิรันธร จิ-รัน-ทอน ทรงไว้นาน ดำรงได้นาน
⭐️ จิราเจต จิ-รา-เจด มีความคิดเป็นยอด
⭐️ จิราพัชร จิ-รา-พัด ยั่งยืนดุจเพชร
⭐️ จิราภา จิ-รา-พา รุ่งเรืองนาน
⭐️ จิลลา จิน-ลา ว่าว
⭐️ จิลลาภัทร จิน-ลา-พัด ดีงามดังว่าว
⭐️ จิลลาวัณย์ จิน-ลา-วัน ตกแต่งให้งดงาม
⭐️ จิลาวัลย์ จิ-ลา-วัน ประดับด้วยเถาวัลย์
⭐️ จีรณา จี-ระ-นา ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
⭐️ จีรนาถ จี-ระ-นาด ผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล
⭐️ จีรพร จี-ระ-พอน ประเสริฐนาน
⭐️ จีรพรรณ จี-ระ-พัน ผู้สวยนาน
⭐️ จีรภา จี-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล
⭐️ จีรวรรณ จี-ระ-วัน ผู้สวยนาน
⭐️ จีราภรณ์ จี-รา-พอน เครื่องประดับที่ยั่งยืน
⭐️ จีราภา จี-รา-พา แสงสว่างตลอดกาล
⭐️ จุฑา จุ-ทา จุก ที่สูงสุดของศีรษะ
⭐️ จุฑาทิพย์ จุ-ทา-ทิพย์ จุกที่งดงามมาก
⭐️ จุฑาภรณ์ จุ-ทา-พอน เครื่องประดับจุก
⭐️ จุฑามณี จุ-ทา-มะ-นี ปิ่น มวยผมของพระพุทธเจ้า
⭐️ จุฑารัตน์ จุ-ทา-รัด เครื่องประดับเพชรพลอย
⭐️ จุมพิน จุม-พิน การจุมพิต การสัมผัสอย่างใกล้ชิด
⭐️ จุรี จุ-รี มีด หอก ดาบ
⭐️ จุรีพร จุ-รี-พอน คำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม
⭐️ จุรีรัตน์ จุ-รี-รัด ศาสตราวุธที่มีอานุภาพ
⭐️ จุไรภัทร จุ-ไร-พัด มีไรผมงาม มีไรจุกงาม
⭐️ จุไรรัตน์ จุ-ไร-รัด มีไรผมงาม มีไรจุกงาม
⭐️ จุไรวรรณ จุ-ไร-วัน มีไรผมงาม มีไรจุกงาม
⭐️ จุลินทิพย์ จุ-ลิน-ทิบ สิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา
⭐️ เจตนิพิฐ เจด-นิ-พิด มีความคิดมั่นคง
⭐️ เจตปรียา เจด-ปรี-ยา เป็นที่รักแห่งใจ
⭐️ เจนจิรา เจน-จิ-รา เชี่ยวชาญตลอดกาล
⭐️ เจริญรัตน์ จะ-เริน-รัด คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ
⭐️ เจิมจันทร์ เจิม-จัน แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม
⭐️ เจียมจิตร์ เจียม-จิด รู้จักประมาณจิตใจ
⭐️ เจียระไน เจีย-ระ-ไน ของที่ดีที่สุด
⭐️ แจ่มจันทร์ แจ่ม-จัน พระจันทร์ที่สว่างไสว
⭐️ ฉัฏฐมี ฉัด-ถะ-มี ดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ
⭐️ ฉัตรพร ฉัด-ตระ-พอน ร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ
⭐️ ฉัตรฤดี ฉัด-รึ-ดี ฉัตรแห่งความยินดี
⭐️ ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด ก่อให้เกิดความพอใจ
⭐️ ฉันทชา ฉัน-ทะ-ชา เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ
⭐️ ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ
⭐️ ฉันทิต ฉัน-ทิด มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
⭐️ ชญานี ชะ-ยา-นี ผู้มีความรู้
⭐️ ชญาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
⭐️ ชฎาธาร ชะ-ดา-ทาน ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา
⭐️ ชฎาพร ชะ-ดา-พอน มงกุฎอันงดงาม
⭐️ ชฎาพรรณ ชะ-ดา-พัน มงกุฎอันงดงาม
⭐️ ชฎาพันธ์ ชะ-ดา-พัน กลุ่มชฎา
⭐️ ชฎาภรณ์ ชะ-ดา-พอน เครื่องประดับมวยผม
⭐️ ชฎารัตน์ ชะ-ดา-รัด มงกุฎแก้ว มงกุฎอันล้ำค่า
⭐️ ชนนิภา ชน-นิ-พา เยือกเย็นประดุจน้ำ
⭐️ ชนมน ชะ-นะ-มน ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
⭐️ ชนม์นิภา ชน-นิ-พา เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต
⭐️ ชนรดี ชน-ระ-ดี เป็นที่รักแห่งปวงชน
⭐️ ชนวรรณ ชะ-นะ-วัน ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
⭐️ ชนัดดา ชะ-นัด-ดา ความเป็นผู้ให้กำเนิด
⭐️ ชนาธินาถ ชะ-นา-ทิ-นาด เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
⭐️ ชนาพร ชะ-นา-พอน คนผู้ประเสริฐ
⭐️ ชนาภัทร ชะ-นา-พัด คนดี คนเจริญ
⭐️ ชนาภา ชะ-นา-พา คนผู้มีความรุ่งเรือง
⭐️ ชนารดี ชะ-นา-ระ-ดี เป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน
⭐️ ชนิดา ชะ-นิ-ดา พ่อ
⭐️ ชนิดาภา ชะ-นิ-ดา-พา ให้เกิดรัศมี
⭐️ ชนิตรา ชะ-นิ-ตรา ผู้ให้กำเนิด
⭐️ ชนิตา ชะ-นิ-ตา ให้เกิด มารดา
⭐️ ชนินพร ชะ-นิน-พอน ผู้ประเสริฐ
⭐️ ชนินาถ ชะ-นิ-นาด เป็นที่พึ่งของมารดา
⭐️ ชนิภรณ์ ชะ-นิ-พอน แสงสว่างแห่งมารดา
⭐️ ชนิภา ชะ-นิ-พา แสงสว่างจากแม่
⭐️ ชเนตร์ ชะ-เนด แม่
⭐️ ชมนาฏ ชม-นาด นางรำที่น่ายกย่อง
⭐️ ชมนาด ชม-นาด ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม
⭐️ ชมพูนุช ชม-พู-นุด ทองเนื้อบริสุทธิ์
⭐️ ชมพูนุท ชม-พู-นุด ทองคำบริสุทธิ์
⭐️ ชไมพร ชะ-ไม-พอน ประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ
⭐️ ชยาภรณ์ ชะ-ยา-พอน มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ
⭐️ ชยาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
⭐️ ชยามร ชะ-ยา-มอน มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ
⭐️ ชยุดา ชะ-ยุ-ดา รุ่งเรือง
⭐️ ชยุตรา ชะ-ยุด-ตรา มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
⭐️ ชรัมพร ชะ-รัม-พอน น้ำและฟ้า
⭐️ ชรินทร ชะ-ริน-ทอน ยอดประดับ ตกแต่งเด่นดี
⭐️ ชรินทร์ทิพย์ ชะ-ริน-ทิบ ยอดเป็นดีวิเศษ
⭐️ ชลชินี ชน-ชิ-นี พระอาทิตย์
⭐️ ชลธิชา ชน-ทิ-ชา เกิดในน้ำ ลูกของทะเลคือพระลักษมี
⭐️ ชลธิดา ชน-ทิ-ดา เกิดจากน้ำ
⭐️ ชลนิภา ชน-นิ-พา เปรียบประดุจน้ำ
⭐️ ชลพินทุ์ ชะ-ละ-พิน หยาดน้ำ
⭐️ ชลลดา ชน-ละ-ดา ลูกคลื่น
⭐️ ชลิตวรรณ ชะ-ลิด-วัน มีผิวพรรณรุ่งเรือง มีผิวพรรณผ่องใส
⭐️ ชลิตา ชะ-ลิ-ตา ผู้รุ่งเรืองแล้ว
⭐️ ชโลทร ชะ-โล-ทอน แม่น้ำ ทะเล ห้วงน้ำ ท้องน้ำ
⭐️ ชวนชม ชวน-ชม ดึงดูติจใจให้อยากชม
⭐️ ชวนชม้าย ชวน-ชะ-ม้าย ดึงดูดใจให้ชมอยู่เนือง ๆ
⭐️ ชวัลนุช ชะ-วัน-นุด หญิงผู้รุ่งเรือง
⭐️ ชวัลรัตน์ ชะ-วัน-รัด รัตนอันแวววาว
⭐️ ชวารี ชะ-วา-รี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
⭐️ ช่อทิพย์ ช่อ-ทิบ ช่อดอกไม้สวรรค์
⭐️ ชัชฎาพร ชัด-ชะ-ดา-พอน ชฎาอันเลิศ
⭐️ ชัญญา ชัน-ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
⭐️ ชัญญานุช ชัน-ยา-นุด หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ ชัยรัมภา ไช-รำ-พา ชัยชนะของนางฟ้า
⭐️ ชัยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด เจริญด้วยความชนะ
⭐️ ชามา ชา-มา ลูกสาว
⭐️ ชาลินี ชา-ลิ-นี ผู้ประสานความผูกพัน
⭐️ ชิตชไม ชิด-ชะ-ไม ชนะทั้งคู่
⭐️ ชีวาพร ชี-วา-พอน มีชีวิตอันประเสริฐ
⭐️ ชีวาภร ชี-วา-พอน ดำรงชีวิต
⭐️ ชื่นจิต ชื่น-จิด จิตใจเบิกบาน สดชื่น
⭐️ ชื่นใจ ชื่น-ใจ จิตใจเบิกบาน สดชื่น
⭐️ ชุดา ชุ-ดา ส่องสว่าง เรืองรอง
⭐️ ชุติภา ชุ-ติ-พา รัศมีรุ่งโรจน์
⭐️ ชุติมณฑน์ ชุ-ติ-มน มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
⭐️ ชุติมดี ชุ-ติ-มะ-ดี มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
⭐️ ชุติมน ชุ-ติ-มน มีใจสว่าง มีใจสะอาด
⭐️ ชุติมันต์ ชุ-ติ-มัน ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์
⭐️ ชุติมา ชุ-ติ-มา มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
⭐️ โชติชนิด โชด-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง
⭐️ โชติมนต์ โช-ติ-มน ประเสริฐในความรู้
⭐️ ญาณัจฉรา ยา-นัด-ฉะ-รา มีความรู้ดุจนางฟ้า
⭐️ ญาณัฐ ยา-นัด เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
⭐️ ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้
⭐️ ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้
⭐️ ญาณี ยา-นี ผู้มีความรู้
⭐️ ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ นักปราชญ์
⭐️ ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้
⭐️ ฐปนัท ถะ-ปะ-นัท ผู้ให้การดำรงมั่น
⭐️ ฐปนา ถะ-ปะ-นา การสถาปนา การดำรงอยู่
⭐️ ฐปนีย์ ถะ-ปะ-นี ผู้มีความตั้งมั่น
⭐️ ฐปิตา ถะ-ปิ-ตา ผู้มีจุดยืนแล้ว ตั้งมั่นแล้ว
⭐️ ฐานนันท์ ถา-นะ-นัน ยินดีในฐานะ
⭐️ ฐานันตร์ ถา-นัน ฐานันดร ตำแหน่ง ลำดับที่
⭐️ ฐานิฏฐ์ ถา-นิด เป็นที่น่าพอใจ
⭐️ ฐานิดา ถา-นิ-ดา ความมีฐานะ ความมั่นคง
⭐️ ฐานิต ถา-นิด ถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง
⭐️ ฐานิตา ถา-นิ-ตา ผู้มีฐานะ
⭐️ ฐานีย์ ถา-นี พึงตั้งอยู่
⭐️ ฐานียา ถา-นี-ยา พึงตั้งอยู่
⭐️ ฐาปนีย์ ถา-ปะ-นี ผู้สร้าง
⭐️ ฐาปานีย์ ถา-ปา-นี ผู้มีความมั่นคง
⭐️ ฐายินี ถา-ยิ-นี ผู้ตั้งมั่น
⭐️ ฐิตา ถิ-ตา ผู้ดำรงมั่น
⭐️ ฐิตาพร ถิ-ตา-พอน ผู้ตั้งมั่นและประเสริฐ
⭐️ ฐิตาภรณ์ ถิ-ตา-พอน เครื่องประดับที่ถาวร
⭐️ ฐิตาภา ถิ-ตา-พา มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
⭐️ ฐิตามร ถิ-ตา-มอน เทวดาผู้มั่นคง
⭐️ ฐิตารีย์ ถิ-ตา-รี มั่นคงและประเสริฐ
⭐️ ฐิติชญา ถิ-ติ-ชะ-ยา ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต
⭐️ ฐิติพร ถิ-ติ-พอน มีความมั่นคงเป็นเลิศ
⭐️ ฐิติพรรณ ถิ-ติ-พัน ผิวพรรณที่ยั่งยืน
⭐️ ฐิติภรณ์ ถิ-ติ-พอน การเลี้ยงดูที่ยั่งยืน
⭐️ ฐิติภา ถิ-ติ-พา แสงสว่าง
⭐️ ฐิติมน ถิ-ติ-มน มีใจประกอบด้วยความมั่นคง
⭐️ ฐิติมา ถิ-ติ-มา มีความคงอยู่
⭐️ ฐิติรัตน์ ถิ-ติ-รัด รัตนคือชีวิต ชีวิตที่ประเสริ
⭐️ ฐิติวรดา ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา มีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง
⭐️ ฐิติวรรณ ถิ-ติ-วัน ผิวพรรณที่ดี
⭐️ ฐิรญา ถิ-ระ-ยา มีความรู้ยั่งยืน
⭐️ ณฐิตา นะ-ทิ-ตา ดำรงอยู่ด้วยความรู้
⭐️ ณฐินี นะ-ทิ-นี ดำรงอยู่ด้วยความรู้
⭐️ ณฤดี นะ-รึ-ดี ยินดีในความรู้
⭐️ ณัจฉรียา นัด-ฉะ-รี-ยา ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
⭐️ ณัชชนม์ นัด-ชน มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์
⭐️ ณัชชา นัด-ชา เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
⭐️ ณัชวดี นัด-ชะ-วะ-ดี หญิงผู้มีความรู้
⭐️ ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
⭐️ ณัฏฐณิชา นัด-ถะ-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
⭐️ ณัฏฐธิดา นัด-ถะ-ทิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐนิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
⭐️ ณัฏฐพร นัด-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฏฐพรรณ นัด-ถะ-พัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐา นัด-ถา นักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง
⭐️ ณัฐจรี นัด-จะ-รี ติดตามนักปราชญ์
⭐️ ณัฐชยา นัด-ชะ-ยา ชัยชนะของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐชยาน์ นัด-ถะ-ยา นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
⭐️ ณัฐชา นัด-ถะ-ชา ผู้เกิดจากนักปราชญ์
⭐️ ณัฐชุตา นัด-ชุ-ตา ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
⭐️ ณัฐฐา นัด-ถา ผู้มีความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฐฐาพร นัด-ถา-พอน นักปราชญ์ ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐณิชา นัด-นิ-ชา ฉลาดและบริสุทธิ์
⭐️ ณัฐทิตา นัด-ทิ-ตา ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ณัฐธยาน์ นัด-ถะ-ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐธิดา นัด-ทิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐธีรา นัด-ธี-รา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ ณัฐนพิน นัด-นะ-พิน นักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ
⭐️ ณัฐนรี นัด-นะ-รี หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนาถ นัด-ถะ-นาด ที่พึ่งของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
⭐️ ณัฐปานี นัด-ถะ-ปา-นี นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
⭐️ ณัฐพร นัด-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐมน นัด-ถะ-มน ดวงใจของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐยมล นัด-ยะ-มน คู่แห่งนักปราชญ์ คู่ผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐรดี นัด-ระ-ดี ความยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรมย์ นัด-ถะ-รม เป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรินีย์ นัด-ถะ-ริ-นี ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
⭐️ ณัฐลัดดา นัด-ถเ-ลัด-ดา สายของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวดี นัด-ถะ-วะ-ดี หญิงสาวผู้มีความรู้
⭐️ ณัฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ชั้นของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวรา นัด-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐวลัญช์ นัด-วะ-ลัน เครื่องหมายของปราชญ์ ลักษณะของปราชญ์
⭐️ ณัฐวิภา นัด-วิ-พา ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
⭐️ ณัฐวิมล นัด-ถะ-วิ-มน นักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ ณัฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง หญิงผู้ฉลาด
⭐️ ณิช นิด สะอาด บริสุทธิ์
⭐️ ณิชชยา นิด-ชะ-ยา ชัยชนะที่บริสุทธิ์
⭐️ ณิชนันทน์ นิช-ชะ-นัน เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
⭐️ ณิชมน ชิด-ชะ-มน มีใจบริสุทธิ์
⭐️ ณิชา นิ-ชา สะอาด บริสุทธุ์
⭐️ ณิชาบูล นิ-ชา-บูน มีความบริสุทธิ์ไพศาล บริสุทธิ์มาก
⭐️ ณิชาภัทร นิ-ชา-พัด บริสุทธิ์และดีงาม
⭐️ ณิชารีย์ นิ-ชา-ดรี บริสุทธิ์และประเสริฐ
⭐️ ณีรนุช นี-ระ-นุด หญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง
⭐️ ดนยา ดะ-นะ-ยา เกิดจากตัวเรา ลูกสาว
⭐️ ดรัลพร ดะ-รัน-พอน ทับทิมอันประเสริฐ
⭐️ ดลพร ดน-ละ-พอน บันดาลพร
⭐️ ดารินทร์ ดา-ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
⭐️ ดุลยา ดุน-ละ-ยา สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
⭐️ ตรีทิพยนิภา ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
⭐️ ติชิลา ติ-ชิ-ลา พระจันทร์
⭐️ ติณณา ติน-นา ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
⭐️ ตีรณา ตี-ระ-นา ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
⭐️ ตุลยดา ตุน-ยะ-ดา ความเสมอภาค
⭐️ เตชินี เต-ชิ-นี ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
⭐️ ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน
⭐️ ถิรดา ถิ-ระ-ดา ความมั่นคงสถาพร
⭐️ ทยิดา ทะ-ยิ-ดา เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
⭐️ ทวีติยา ทะ-วี-ติ-ยา ที่สอง
⭐️ ทวีนุช ทะ-วี-นุด สาวงาม
⭐️ ทัตพร ทัด-พอน ได้รับการประทานพร ได้รับพร
⭐️ ทัตพิชา ทัด-พิ-ชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
⭐️ ทินมณี ทิน-มะ-นี แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์
⭐️ ทิพนาถ ทิบ-พะ-นาด เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์
⭐️ ทิพปภา พิบ-ปะ-พา รัศมีเป็นทิพย์
⭐️ ทิพย์รัตน์ ทิบ-พะ-รัด มีแก้วมณีเป็นทิพย์
⭐️ ทิพรดา ทิบ-พะ-ระ-ดา ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
⭐️ ทิพานัน ทิ-พา-นัน ผู้มีใบหน้าสวยงาม
⭐️ ทิพารมย์ ทิ-พา-รม รื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
⭐️ ธนพร ทะ-นะ-พอน มีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ
⭐️ ธนภรณ์ ทะ-นะ-พอน ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์
⭐️ ธนวรรณ ทะ-นะ-วัน มีผิวงามเป็นสมบัติ
⭐️ ธนัญญา ทะ-นัน-ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์
⭐️ ธนัฏฐา ทะ-นัด-ถา ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
⭐️ ธนัตพร ทะ-นัด-พอน มีทรัพย์อันประเสริฐ
⭐️ ธนาพรรณ ทะ-นา-พัน มีผิวพรรณเป็นทรัพย์
⭐️ ธนาภรณ์ ทะ-นา-พอน มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ
⭐️ ธนาภา ทะ-นา-พา รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
⭐️ ธนารีย์ ทะ-นา-รี มีทรัพย์อันประเสริฐ
⭐️ ธนาวรรณ ทะ-นา-วัน ผู้สวยด้วยทรัพย์
⭐️ ธนิฏฐา ทะ-นิด-ถา ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓
⭐️ ธนิดา ทะ-นิ-ดา หนักแน่น
⭐️ ธนิยา ทะ-นิ-ยา ปรารถนาในทรัพย์
⭐️ ธนิวรรณ ทะ-นิ-วัน วรรณะแห่งความมั่งคง
⭐️ ธนีพร ทะ-นี-พอน มีพรเป็นทรัพย์
⭐️ ธนียา ทะ-นี-ยา ปรารถนาในทรัพย์
⭐️ ธนีวรรณ ทะ-นี-วัน วรรณะแห่งทรัพย์
⭐️ ธมน ทะ-มน กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น
⭐️ ธมนต์ ทะ-มน กำจัดมลทิน
⭐️ ธมนวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณสวยงาม
⭐️ ธมนันท์ ทะ-มะ-นัน สวยเหมือนพระจันทร์
⭐️ ธมลวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ธยาน์ ทะ-ยา ปัญญาแห่งพินิจ
⭐️ ธยานี ทะ-ยา-นี ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ
⭐️ ธรณ์ธันย์ ทอน-ทัน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
⭐️ ธฤดี ทะ-รึ-ดี ความมั่นคง ควมตั้งมั่น
⭐️ ธวัล ทะ-วัน ขาว บริสุทธิ์ นวลงาม
⭐️ ธวัลฉวี ทะ-วัน-ฉะ-หวี มีผิวนวลงาม
⭐️ ธวัลพร ทะ-วัน-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
⭐️ ธวัลยา ทะ-วัน-ยา บริสุทธิ์
⭐️ ธวัลรัตน์ ทะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
⭐️ ธัชพรรณ ทัด-ชะ-พัน มีผิวพรรณเด่น มีผิวพรรณเป็นธงชัย
⭐️ ธัญจิรา ทัน-จิ-รา มีสิริมงคลยั่งยืน
⭐️ ธัญญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
⭐️ ธัญญา ทัน-ยา มีโชค
⭐️ ธัญญาภรณ์ ทัน-ยา-พอน เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
⭐️ ธัญทิพ ทัน-ยะ-ทิบ ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ
⭐️ ธัญทิพย์ ทัน-ยะ-ทิบ ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ
⭐️ ธัญพร ทัน-ยะ-พอน มีโชคอันประเสริฐ
⭐️ ธัญพิชชา ทัน-พิด-ชา มีความรู้ยิ่งดี
⭐️ ธัญพิมล ทัน-พิ-มล มีโชคดีและไร้มลทิน
⭐️ ธัญมน ทัน-ยะ-มน มีใจดียิ่ง
⭐️ ธัญรดา ทัน-ระ-ดา ยินดีในสิ่งที่เป็นมงคล พอใจในสิ่งที่ดีเลิศ
⭐️ ธัญรดี ทัน-ระ-ดี มีความยินดีในสิริมงคล
⭐️ ธัญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
⭐️ ธัญวรัตน์ ทัน-วะ-รัด มีโชคและประเสริฐสุด
⭐️ ธัญวลัย ทัน-วะ-ไล กำไลดีเลิซ
⭐️ ธันยธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
⭐️ ธันยบูรณ์ ทัน-ยะ-บูน เต็มไปด้วยโชคลาภ
⭐️ ธันยพร ทัน-ยะ-พอน มีโชคอันประเสริฐ
⭐️ ธันยมัย ทัน-ยะ-ไม สำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง
⭐️ ธันยวีร์ ทัน-ยะ-วี มีโชคและมีความกล้า
⭐️ ธันยารัตน์ ทัน-ยา-รัด แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
⭐️ ธารทิพย์ ทาน-ทิบ สายน้ำวิเศษ
⭐️ ธาริณี ทา-ร-นี ทรงไว้
⭐️ ธารินันท์ ทา-ริ-นัน ความสดชื่นรื่นเริง
⭐️ ธารี ทา-รี ควรทรงไว้
⭐️ ธาวัลย์ ทา-วัน ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์
⭐️ ธิดาพรรณ ทิ-ดา-พัน ลูกสาวผู้สวยงาม
⭐️ ธิดารัตน์ ทิ-ดา-รัด บุตรสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ ธิดาวรรณ ทิ-ดา-วัน ลูกสาวผู้สวยงาม
⭐️ ธิติมา ทิ-ติ-มา ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง
⭐️ ธิติรัตน์ ทิ-ติ-รัด แก้วแห่งความเพียร
⭐️ ธินิดา ทิ-นิ-ดา หญิงผู้มั่นคง
⭐️ ธิราพร ทิ-รา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีนิดา ที-นิ-ดา ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
⭐️ ธีร์จุฑา ที-จุ-ทา นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
⭐️ ธีรดา ที-ระ-ดา ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
⭐️ ธีรตา ที-ระ-ตา บินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
⭐️ ธีรตี ที-ระ-ตี ความยินดีในความรู้
⭐️ ธีรนาฎ ที-ระ-นาด หญิงงามที่ฉลาด
⭐️ ธีรนุช ที-ระ-นุด นางผู้ฉลาด
⭐️ ธีรพร ที-ระ-พอน นักปราชญ์ ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีรวรรณ ที-ระ-วัน ชนชั้นของนักปราชญ์
⭐️ ธีร์วรา ที-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีราพร ที-รา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีราภรณ์ ที-รา-พอน เครื่องประดับของนักปราชญ์
⭐️ ธีวรา ที-วะ-รา ประเสริฐด้วยความรู้
⭐️ ธุวดารา ทุ-วะ-ดา-รา สดใสเสมอดวงดารา
⭐️ ธุวพร ทุ-วะ-พอน ผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน
⭐️ นนทรมย์ นน-ทะ-รม มีความเพลิดเพลินยินดี
⭐️ นนทลี นน-ทะ-ลี ประดุจแม่
⭐️ นพจิรา นบ-พะ-จิ-รา ใหม่ตลอดกาล สดชื่นเสมอ
⭐️ นพธีรา นบ-ที-รา นบ-พะ-ที-รา นักปราชญ์ผู้สดชื่น
⭐️ นพนิต นพ-พะ-นิด เนย
⭐️ นพรดา นบ-พะ-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
⭐️ นพิน นะ-พิน ใหม่ สด สาวเสมอ
⭐️ นภาพร นะ-พา-พอน ฟ้าสวย
⭐️ นภาพรรณ นะ-พา-พัน ฟ้าสวย
⭐️ นภาลัย นะ-พา-ลัย ฟากฟ้า
⭐️ นภาวดี นะ-พา-วะ-ดี หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า
⭐️ นภาวรรณ นะ-พา-วัน ฟ้าสวย
⭐️ นรมน นอ-ระ-มน เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
⭐️ นราพร นะ-รา-พอน ผู้ประเสริฐ
⭐️ นราวดี นะ-รา-วะ-ดี หญิงผู้ประเสริฐ
⭐️ นราวรรณ นะ-รา-วัน วรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง
⭐️ นรินทร์พร นะ-ริน-พอน พรของพระราชา
⭐️ นรีนุช นะ-รี-นุด น้องหญิง
⭐️ นรียา นะ-รี-ยา สตรี
⭐️ นรีรัตน์ นะ-รี-รัด นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
⭐️ นฤภร นะ-รึ-พอน แข็งแรง
⭐️ นฤมล นะ-รึ-มน ไม่มีมลทิน
⭐️ นลพรรณ นน-ละ-พัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
⭐️ นลัท นะ-ลัด น้ำผึ้ง ดอกไม้
⭐️ นลัทพร นะ-ลัด-ทะ-พอน นะ-ลัด-พอน น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
⭐️ นลิน นะ-ลิน ดอกบัว
⭐️ นลินญา นะ-ลิน-ญา ดอกบัว
⭐️ นลินนิภา นะ-ลิน-น-พา งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
⭐️ นลินี นะ-ลิ-นี สระบัว
⭐️ นวพร นะ-วะ-พอน พรใหม่ พร 9 ประการ
⭐️ นวรัตน์ นะ-วะ-รัด แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทายและไพฑูรย์
⭐️ นววรรณ นะ-วะ-วัน ผิวพรรณใหม่ ผิวพรรษสดชื่น
⭐️ นวินดา นะ-วิน-ดา ความใหม่ ความสดชื่น
⭐️ นวิยา นะ-วิ-ยา สาวเสมอ สดชื่อนเสมอ
⭐️ นวียา นะ-วี-ยา เสมอเสมอ สดชื่นเสมอ
⭐️ นัชชา นัด-ชา นัด-ทะ-ชา แม่น้ำ
⭐️ นัทธมน นัด-ทะ-มน มีใจผูกพัน
⭐️ นันทฉัตร นัน-ทะ-ฉัด ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม
⭐️ นันท์นพิน นัน-ทะ-พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
⭐️ นันท์นลิน นัน-นะ-ลิน บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว
⭐️ นันทนัช นัน-ทะ-นัด เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง
⭐️ นันทนัท นัน-ทะ-นัด แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ
⭐️ นันทรัตน์ นัน-ทะ-รัด รัตนะน่ายินดี
⭐️ นันท์ลินี นัน-ลิ-นี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
⭐️ นันทัชพร นัน-ทัด-ชะ-พอน คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
⭐️ นันทิชา นัน-ทิ-ชา เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
⭐️ นันทิตา นัน-ทิ-ตา เพลิดเพลิน มีความสุข
⭐️ นันทินี นัน-ทิ-นี ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข
⭐️ นันทิพร นัน-ทิ-พอน มีความสุขอันประเสริฐ
⭐️ นันทิมา นัน-ทิ-มา ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข
⭐️ นัยน์ปพร ไน-ปะ-พอน ตาสวย ตาดี
⭐️ นาถนพิน นาด-นะ-พิน มีที่พึ่งใหม่
⭐️ นารา นา-รา รัศมีรุ่งเรือง
⭐️ นาราภัทร นา-รา-พัด รัศมีอันงดงาม
⭐️ นิจจารีย์ นิด-จา-รี ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ
⭐️ นิจฉรา นิด-ฉะ-รา ฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง
⭐️ นิจวรีย์ นิด-วะ-รี ผู้ประเสริฐเสมอ
⭐️ นิจวิภา นิด-วิ-พา มีความรุ่งเรืองเป็นนิจ
⭐️ นิชดา นิด-ชะ-ดา ความเป็นตัวของตัวเอง
⭐️ นิชธาวัลย์ นิด-ทา-วัน มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร
⭐️ นิชนิภา นิด-นิ-พา มีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร
⭐️ นิชา นิ-ชา เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร
⭐️ นิชานาถ นิ-ชา-นาด มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
⭐️ นิชาภัทร นิ-ชา-พัด เป็นของตัวเองและดีงาม
⭐️ นิชาภา นิ-ชา-พา มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
⭐️ นิฏฐา นิด-ถา สำเร็จ
⭐️ นิดานุช นิ-ดา-นุด หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
⭐️ นิตย์รดี นิด-ระ-ดี มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ
⭐️ นิตยลัภย์ นิด-ตะ-ยะ-ลับ มีลาภเป็นนิตย์
⭐️ นิตา นิ-ตา ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี
⭐️ นิพาดา นิ-พา-ดา สงัด สงบ ถ่อมตน
⭐️ จรสจันทร์ จะ-รด-จัน เหลืองเรืองรอง เหลืองพระจันทร์
⭐️ จรัสพร จะ-หรัด-พอน รุ่งเรืองด้วยความดี
⭐️ จรัสพรรณ จะ-หรัด-พัน มีผิวพรรณสดใส
⭐️ จรัสวรรณ จะ-หรัด-วัน ชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง
⭐️ จันทร์สม จัน-สม เสมอด้วยจันทร์
⭐️ จันทร์หอม จัน-หอม เป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม
⭐️ ฉันท์หทัย ฉัน-หะ-ไท พอใจ มีฉันทะในใจ
⭐️ ฉันหทัย ฉัน-หะ-ไท ดุจดังดวงใจ
⭐️ ณหทัย นะ-หะ-ไท หัวใจแห่งความรู้
⭐️ ธวัลหทัย ทะ-วัน-หะ-ไท มีใจบริสุทธิ์
⭐️ ธัญสมร ทัน-สะ-หมอน หญิงสาวผู้โชคดี
⭐️ นภสร นบ-พะ-สอน สระบนฟ้า เมฆ
⭐️ นภัส นะ-พัด ฟ้า สวรรค์
⭐️ นภัสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า
⭐️ นภัสวรรณ นะ-พัด-วัน สีฟ้า
⭐️ นภัสสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า
⭐️ นันท์นภัส นัน-นะ-พัด มีความสุขดุจสวรรค์
⭐️ นันท์มนัส นัน-มะ-นัด ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
⭐️ บวรรัตน์ บอ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
⭐️ ปฐมพร ปะ-ถม-พอน พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก
⭐️ ปณตพร ปะ-นด-พอน การน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ
⭐️ ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง
⭐️ ปวรรัตน์ ปะ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
⭐️ ปวรวรรณ ปะ-วอน-วัน ผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ ปวันพัสตร์ ปะ-วัน-พัด แพรบริสุทธิ์
⭐️ ปวันรัตน์ ปะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
⭐️ ปัณณพร ปัน-นะ-พอน ประเสริฐทางหนังสือ
⭐️ ปัณรส ปัน-นะ-รด สิบห้าค่ำ
⭐️ ปัทมพร ปัด-ทะ-มะ-พอน บัวประเสริฐ
⭐️ ปัทมวรรณ ปัด-ทะ-มะ-วัน ผิวงามดั่งดอกบัว
⭐️ พบพร พบ-พอน ประสบกับสิ่งประเสริฐ
⭐️ พมลพร ยะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
⭐️ พยอมรัตน์ พะ-ยอม-รัด ดอกไม้แก้ว
⭐️ พรชนัน พอน-ชะ-นัน ให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ
⭐️ พรธวัล พอน-ทะ-วัน ประเสริฐและบริสุทธิ์
⭐️ พรนภัส พอน-นะ-พัด พรสวรรค์ ฟ้างาม
⭐️ พรนลัท พอน-นะ-ลัด ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
⭐️ พรพรรณ พอน-พัน ผู้มีผิวพรรณดี
⭐️ พรมนัส พอน-มะ-นัด มีใจประเสริฐ
⭐️ พรยมล พอน-ยะ-มน เป็นคู่ที่ประเสริฐ
⭐️ พรรณธร พัน-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม
⭐️ พรรณปพร พัน-ปะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ พรรณพนัช พัน-พะ-นัด ผิวพรรณดุจดอกบัว
⭐️ พรรณพัชร พัน-นะ-พัด สีน้ำหรือประกายเพชร
⭐️ พรรณภัทร พัน-นะ-พัด มีผิวพรรณงาม
⭐️ พรรณรมณ พัน-ระ-มน มีผิวพรรณน่ายินดี
⭐️ พรรณวร พัน-นะ-วอน มีผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ พรรณวรท พัน-วะ-รด ให้พรคือผิวพรรณงาม
⭐️ พรรณอร พัน-ออน มีผิวพรรณงาม
⭐️ พรรษชล พัด-สะ-ชน น้ำฝน
⭐️ พรรัตน์ พอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
⭐️ พรลภัส พอน-ละ-พัด มีลาภอันประเสริฐ
⭐️ พรวนัช พอน-วะ-นัด ดอกบัวประเสริฐ
⭐️ พรวลัย พอน-วะ-ไล กำไลอันประเสริฐ
⭐️ พลอยรัตน์ พลอย-รัด ประสมด้วยเพชรนิลจินดา
⭐️ พสชนัน พด-ชะ-นัน ให้เกิดอำนาจ
⭐️ พัชนันท์ พัด-ชะ-นัน เพลิดเพลินในกรอบ
⭐️ พัชรพร พัด-ชะ-ระ-พอน ประเสริฐดุจเพชร
⭐️ พัชรพรรณ พัด-ชะ-ระ-พัน งามดุจเพชร
⭐️ พัชรมัย พัด-ชะ-ระ-ไม สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร
⭐️ พัชรวลัย พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล กำไลเพชร
⭐️ พัทธนันท์ พัด-ทะ-นัน มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข
⭐️ พัทธมน พัด-ทะ-มน ผูกพันใจ
⭐️ ภรภัทร พร-พัด ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
⭐️ ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก
⭐️ ภัทรพรรณ พัด-ทระ-พัน ผิวพรรณงาม
⭐️ ภัทรภร พัด-ทระ-พอน ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
⭐️ ภัทรมน พัด-ทระ-มน มีใจดีงาม
⭐️ ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน มีผิวพรรณดีงาม
⭐️ ภัสสร พัด-สอน รัศมีเรืองรอง
⭐️ มนนัทธ์ มน-นัด มะ-นะ-นัด ผูกพันใจ เกลียวใจ
⭐️ มนพร มะ-นะ-พอน มีใจประเสริฐ
⭐️ มนพัทธ์ มะ-นะ-พัด มน-นะ-พัด ผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ
⭐️ มนภรณ์ มะ-นะ-พอน มน-นะ-พอน บำรุงใจ ค้ำจุนใจ
⭐️ มนัสพร มะ-นัด-สะ-พอน ผู้มีน้ำใจประเสริฐ
⭐️ มนัสภร มะ-นัด-พอน บำรุงใจ
⭐️ มนัสสม มะ-นัด-สม เสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ
⭐️ มัทนพร มัด-ทะ-นะ-พอน มีพรคือความรัก
⭐️ ยมล ยะ-มน คู่
⭐️ ยมลพร ยะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
⭐️ ยมลภัทร ยะ-มน-พัด คู่ผู้ดีงาม
⭐️ รมณ ระ-มน ยินดี รื่นเริง ความสุข
⭐️ รมัย ระ-ไม มีเสน่ห์ น่ายินดี
⭐️ รสธร รด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์
⭐️ รสนันท์ รด-สะ-นัน มีรสนิยมดี
⭐️ รัตนมน รัด-ตะ-นะ-มน ใจแก้ว ใจวิเศษ
⭐️ ลัทธพรรณ ลัด-ทะ-พัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ลัทธวรรณ ลัด-ทะ-วัน ผิวพรรณสวยงาม
⭐️ วนัชพร วะ-นัด-ชะ-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
⭐️ วรณัน วอ-ระ-นัน การสรรเสริญ การพรรณนา
⭐️ วรพรรณ วอ-ระ-พัน ผิวพรรณมีประกาย
⭐️ วรรณพร วัน-นะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ วรรณวนัช วัน-วะ-นัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
⭐️ วรรณวร วัน-นะ-วอน ผิวพรรณอันประเสริฐ
⭐️ วรรษชล วัน-สะ-ชน น้ำฝน
⭐️ วรรษมน วัด-สะ-มน รูปร่างงาม
⭐️ วรฤทัย วอ-ระ-ไท มีใจประเสริฐ
⭐️ วรวรรณ วอ-ระ-วัน ว่าผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
⭐️ วรันธร วะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
⭐️ วรัมพร วะ-รำ-พอน ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม
⭐️ วลัยพร วะ-ไล-พอน กำไลที่งดงาม
⭐️ วลัยพรรณ วะ-ไล-พัน สีแห่งกำไล
⭐️ วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล
⭐️ วัชรพรรณ วัด-ชะ-ระ-พัน เพชรที่งดงาม
⭐️ วัชรมน วัด-ชะ-ระ-มน ใจเพชร
⭐️ วัชรวรรณ วัด-ชะ-ระ-วัน เพชรที่งดงาม
⭐️ วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง
⭐️ ศตนันท์ สะ-ตะ-นัน มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
⭐️ ศตพร สะ-ตะ-พอน มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
⭐️ ศมน สะ-มน ราตรี
⭐️ ศรัณพร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ ศรัณย์พร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ สรนันท์ สอ-ระ-นัน มีความยินดีเป็นเลิศ
⭐️ สรพัศ สอ-ระ-พัด เป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง
⭐️ สรภัส สอ-ระ-พัด มีความเร็ว
⭐️ สรวรรณ สอ-ระ-วัน มีผิวพรรณวิเศษ
⭐️ สรัลพร สะ-รัน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
⭐️ สวรส สะ-วะ-รด มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์
⭐️ สหทัย สะ-หะ-ไท ร่วมใจกัน เห็นใจกัน
⭐️ สัณหพร สัน-หะ-พอน สุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง
⭐️ สัณหรส สัน-หะ-รด มีรสนิยมละเมียดมะไม
⭐️ สัณห์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีจิตใจละเอียดอ่อน จใจงาม
⭐️ สัณห์สมร สัน-สะ-หมอน สาวงามผู้ละเอียดอ่อน
⭐️ สันต์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีใจสงบ
⭐️ สันต์หทัย สัน-หะ-ไท มีใจสงบ
⭐️ หทัยพร หะ-ไท-พอน ผู้มีใจประเสริฐ
⭐️ หทัยพันธน์ หะ-ไท-พัน ตรึงใจ
⭐️ หทัยภัทร หะ-ไท-พัด จิตใจที่ดีงาม
⭐️ หทัยรัตน์ หะ-ไท-รัด แก้วใจ
⭐️ หรรษพร หัด-สะ-พอน เบิกบานด้วยความยินดี
⭐️ อนัญพร อะ-นัน-ยะ-พอน ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
⭐️ จตุทิพย์ จะ-ตุ-ทิบ เทพทั้งสี่
⭐️ จรัสทิพย์ จะ-หรัด-ทิบ เป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง
⭐️ จรัสศรี จะ-หรัด-สี ผุดผ่อง
⭐️ จรีย์ จะ-รี ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ
⭐️ จรูญศรี จะ-รูน-สี ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล
⭐️ จันทร์สุดา จัน-สุ-ดา ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
⭐️ จำรูญศรี จำ-รูน-สี ผุดผ่อง
⭐️ จิณห์นิภา จิน-นิ-พา รัศมีแห่งเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอันงดงาม
⭐️ จิณห์วรา จิน-วะ-รา มีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ
⭐️ จิตตมาส จิต-ตะ-มาด เดือนจิตตมาส เดือน 5
⭐️ จิตรสินี จิด-สิ-นี สาวงาม
⭐️ จิตสุภา จิด-สุ-พา มีใจดี มีใจงาม
⭐️ จินดาหรา จิน-ดา-หรา ฉลาด
⭐️ จินต์ศุจี จิน-สุ-จี ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
⭐️ จินตหรา จิน-ตะ-หรา ฉลาด
⭐️ จินห์จุฑา จิน-จุ-ทา มีไฝเด่น มีลักษณะดี
⭐️ จิรสุดา จิ-ระ-สุ-ดา ลูกสาวผู้ยั่งยืน
⭐️ จิรัศยา จิ-รัด-สะ-ยา อยู่นาน
⭐️ จิรัสยา จิ-รัด-สะ-ยา ตลอดกาลนาน นิรันดร
⭐️ จุฑามาศ จุ-ทา-มาด เครื่องประดับ
⭐️ จุฑามาส จุ-ทา-มาด ปิ่นทอง
⭐️ จุรีมาศ จุ-รี-มาด ความแหลมคมที่ทนทาน
⭐️ จุฬารัตน์ จุ-ลา-รัด แก้วที่งามเลิศ
⭐️ เจตสุภา เจด-สุ-ภา ผู้มีความคิดดีงาม
⭐️ เจริญศรี จะ-เริน-สี เจริญด้วยมงคล
⭐️ แจ่มใส แจ่ม-ใส ปลอดโปร่ง ไม่มัวหมอง
⭐️ ฉันท์สินี ฉัน-สิ-นี ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
⭐️ ฉันทิศา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
⭐️ ฉันทิสา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
⭐️ ชญานิศ ชะ-ยา-นิด เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
⭐️ ชญานิษฐ์ ชะ-ยา-นิด มีความรู้น่าพึงพอใจ
⭐️ ชนาศัย ชะ-นา-ไส ที่พักของคน
⭐️ ชนิตสิรี ชะ-นิด-สิ-รี ให้เกิดสิริมงคล
⭐️ ชนิศา ชะ-นิ-สา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
⭐️ ชนิษฐา ชะ-นิด-ถา ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน
⭐️ ชนิสรา ชะ-นิด-ระ-สา เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
⭐️ ชยิสรา ชะ-ยิด-สะ-รา มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ
⭐️ ชลาศัย ชะ-ลา-ไส ทะเล
⭐️ ชวนพิศ ชวน-พิด ดึงดูดจิตใจให้พิศวง
⭐️ ชาลิสา ชา-ลิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
⭐️ ชินารมย์ ชิ-นา-รม ยินดีในพระชินเจ้า
⭐️ ชิษณุชา ชิด-สะ-นุ-ชา เกิดจากผู้ชนะ
⭐️ ชุติสรา ชุ-ติด-สะ-รา เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง
⭐️ เชษฐ์ธิดา เชด-ทิ-ดา ธิดาคนโต พี่สาว
⭐️ เชษฐ์สุดา เชด-สุ-ดา ธิดาคนโต พี่สาว
⭐️ โชษิตา โช-ส-ตา ความสุข ความบันเทิง สตรี
⭐️ ญาณิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
⭐️ ญานิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
⭐️ ฐานิสร์ ถา-นิด มีตำแหน่งเป็นใหญ่
⭐️ ณัฐวศา นัด-วะ-สา หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐสินี นัด-ถะ-สิ-นี หญิงผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐสุดา นัด-ถะ-สุ-ดา สาวนักปราชญ์
⭐️ ดมิสา ดะ-มิ-สา เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
⭐️ ตมิสา ตะ-มิ-สา พระจันทร์
⭐️ ตวิษา ตะ-วิ-สา รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
⭐️ ทินสิรี ทิน-สิ-รี มิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์
⭐️ ธนิษฐา ทะ-นิด-ถา มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา
⭐️ ธัญญมาส ทัน-ยะ-มาด มาตราตวง
⭐️ ธัญญามาศ ทัน-ยา-มาด โชคลาภยิ่งทองคำ
⭐️ ธัญสินี ทัน-ส-นี หญิงสาวงามผู้โชคดี
⭐️ ธัญสิริ ทัน-ยะ-สิ-หริ โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ ธัญสุดา ทัน-สุ-ดา ลูกสาวผู้โชคดี
⭐️ ธิติสุดา ทิ-ติ-สุ-ดา หญิงผู้มีปัญญา
⭐️ ธิษณามดี ทิด-สะ-นา-มะ-ตี มีความคิดฉลาด
⭐️ ธีร์สุดา ที-สุ-ดา ลูกสาวนักปราชญ์
⭐️ ธีริศรา ที-ริด-สะ-รา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ นพิษฐา นะ-พิด-ถา ใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด
⭐️ นภิศ นะ-พิด เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา
⭐️ นภิสา นะ-พิ-สา จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา
⭐️ นริสรา นะ-ริด-สะ-รา เป็นใหญ่เหนือคน
⭐️ นิจสิรี นิด-สิ-รี มีมิ่งขวัญเป็นนิจ
⭐️ นิพิษฐา นิ-พิด-ถา ผู้ดำรงมั่น มั่นคง
⭐️ นิภาธร นิ-พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง
⭐️ นิมมล นิม-มน ปราศจากมลทิน บริสุทธิ์
⭐️ นิยตา นิ-ยะ-ตา มั่นคง แน่วแน่
⭐️ นิยา นิ-ยา เป็นของตน พึ่งตน
⭐️ นิยุตา นิ-ยุ-ตา ประกอบการ ขยันขันแข็ง
⭐️ นิรชร นิ-ระ-ชอน ผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา
⭐️ นิรชา นิ-ระ-ชา ปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง
⭐️ นิรัชพร นิ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
⭐️ นิราภร นิ-รา-พอน ปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม
⭐️ นิรินธนา นิ-ริน-ทะ-รา หมดกิเลศ
⭐️ นิรุชา นิ-รุ-ชา สุขภาพดี ปราศจากโรค
⭐️ นิลยา นิ-ละ-ยา ที่อยู่อาศัย
⭐️ นิวาริน นิ-วา-ริน ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย
⭐️ นิศมา นิด-สะ-มา สงบสุข
⭐️ นิศาชล นิ-สา-ชน น้ำค้าง
⭐️ นิศามณี นิ-สา-มะ-นี พระจันทร์
⭐️ นิศามน นิ-สา-มน การดู การเห็นประจักษ์
⭐️ นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์
⭐️ นิษฐา นิด-ถา สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
⭐️ นิสิตา นิ-สิ-ตา นิสิตหญิง
⭐️ นีร นีน น้ำ
⭐️ นีรชา นี-ระ-ชา ดอกบัว
⭐️ นีรนารา นี-ระ-นา-รา นีน-นา -รา สีน้ำ
⭐️ นีรภา นี-ระ-พา สีน้ำที่เปล่งประกาย
⭐️ นีรัมพร นี-รำ-พอน น้ำกับฟ้า
⭐️ นีรา นี-รา น้ำ
⭐️ นีราพรรณ นี-รา-พัน สีน้ำ
⭐️ นีราภา นี-รา-พา ประกายน้ำ สีน้ำ
⭐️ นีลรัตน์ นีน-รัด พลอยสีดำ
⭐️ นุชนพิน นุด-นะ-พิน หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ
⭐️ นุชรดี นุด-ระ-ดี ความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี
⭐️ นุชวรา นุด-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ นุตประวีณ์ นุด-ประ-วี นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
⭐️ เนตรอัปสร เนด-อับ-สอน มีดวงตางามดุจนางฟ้า
⭐️ บัณฑิตา บัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้
⭐️ บาจรีย์ บา-จะ-รี ผู้เบิกบาน
⭐️ บุญชนิต บุน-ชะ-นิด ให้เกิดความดี สร้างความดี
⭐️ บุญญานนท์ บุน-ยา-นน ผู้ยินดีในบุญ
⭐️ บุญญาพร บุน-ยา-พอน มีบุญเป็นพร
⭐️ บุญญิสา บุน-ยิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
⭐️ บุญนิสา บุน-นิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
⭐️ บุญรัตน์ บุน-ยะ-รัด แก้วแห่งความดีงาม
⭐️ บุญสิตา บุน-สิ-ตา ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
⭐️ บุณยนุช บุน-ยะ-นุด สาวผู้มีวาสนา
⭐️ บุณยพร บุน-ยะ-พอน ประเสริฐด้วยความดี
⭐️ บุณยวีร์ บุน-ยะ-วี ดีและกล้าหาญ
⭐️ บุณยอร บุน-ยะ-ออน สตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์
⭐️ บุณยานุช บุน-ยา-นุด สาวผู้มีโชควาสนา
⭐️ บุณยาพร บุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
⭐️ บุปผา บุบ-ผา ดอกไม้
⭐️ บุรพร บุ-ระ-พอน ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง
⭐️ บุริมนาถ บุ-ริม-นาด เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
⭐️ บุลพร บุ-ละ-พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
⭐️ บุลภรณ์ บุ-ละ-พอน มีรายได้มาก
⭐️ บุลลา บุน-ลา ดอกไม้
⭐️ บุลวัชร บุ-ละ-วัด มีเพชรมาก
⭐️ บุลิน บุ-ลิน หาดทราย
⭐️ บูรณิมา บู-ระ-นิ-มา เพ็ญเต็มดวง
⭐️ บูรณี บู-ระ-นี เต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง
⭐️ เบญจพร เบน-จะ-พอน พร 5 ประการ
⭐️ เบญจภรณ์ เบน-จะ-พอน การชุบเลี้ยงด้วยของ 5 อย่าง
⭐️ เบญจมาศ เบน-จะ-มาด เดือน 5 ดอกเบญจมาศ
⭐️ เบญจรัตน์ เบน-จะ-รัด รัตนะห้าอย่าง
⭐️ เบญจวรรณ เบน-จะ-วัน 5 สี 5 ชนิด
⭐️ เบญจา เบน-จา ห้า
⭐️ เบญญา เบน-ยา ฉลาด
⭐️ เบญญาพร เบน-ยา-พอน ฉลาดด้วยความดี
⭐️ เบญญาภา เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา
⭐️ ปฐมา ปะ-ถะ-มา ที่หนึ่ง
⭐️ ปณยา ปะ-นะ-ยา สิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร
⭐️ ปณัฏฎา ปะ-นัด-ดา นักปราชญ์
⭐️ ปณาลี ปะ-นา-ลี สายน้ำ
⭐️ ปณิฏฐา ปะ-นิด-ถา นักปราชญ์
⭐️ ปณิดา ปะ-นิ-ดา ได้รับการสรรเสริญ
⭐️ ปณิตา ปะ-นิ-ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
⭐️ ปดิวรดา ปะ-ดิ-วะ-ระ-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
⭐️ ปดิวรัดา ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
⭐️ ปทิตตา ปะ-ทิด-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
⭐️ ปทุมทิพย์ ปะ-ทุม-ทิบ ดอกบัวแก้ว
⭐️ ปทุมมาลย์ ปะ-ทุม-มาน มาลัยดอกบัว
⭐️ ปทุมวัน ปะ-ทุม-วัน ป่าบัว
⭐️ ปนัดดา ปะ-นัด-ดา หลาน
⭐️ ปนัสยา ปะ-นัด-สะ-ยา ชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ
⭐️ ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง
⭐️ ปภาณิน ปะ-พา-นิน พูดเก่ง ท่องจำเก่ง
⭐️ ปภาดา ปะ-พา-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
⭐️ ปภานัน ปะ-พา-นัน มีใบหน้าสวยงาม
⭐️ ปภาพัน ปะ-พา-พัน มีใบหน้าสวยงาม
⭐️ ปภาพินท์ ปะ-พา-พิน ประสบแสงสว่าง
⭐️ ปภาวดี ปะ-พา-วะ-ดี มีแสงสว่าง
⭐️ ปภาวรินท์ ปะ-ภา-วะ-ริน ยอดแห่งความเรืองรอง
⭐️ ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง
⭐️ ปภาวี ปะ-พา-วี ผู้มีอำนาจ
⭐️ ปยุดา ปะ-ยุ-ดา ขวนขวาย ขยันขันแข็ง
⭐️ ปรภาว์ ปะ-ระ-พา ภาวะที่ประเสริฐ
⭐️ ปรมาภรณ์ ปะ-ระ-มา-พอน อาภรณ์ชั้นเลิศ
⭐️ ประณยา ประ-นะ-ยา เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
⭐️ ประณาลี ประ-นา-ลี ท่อน้ำ สายน้ำ
⭐️ ประดิภา ประ-ดิ-พา แสงสว่างแห่งความรู้
⭐️ ประติภา ประ-ติ-พา แสงสว่างแห่งความรู้
⭐️ ประทิน ประ-ทิน กลิ่นหอม
⭐️ ประทินทิพย์ ประ-ทิน-ทิบ กลิ่นหอมอันวิเศษ
⭐️ ประพิณ ประ-พิน ฉลาด
⭐️ ประพิมพรรณ ประ-พิม-พัน มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ ประไพพรรณ ประ-ไพ-พัน มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ ประภัสสร ประ-พัด-สอน บริสุทธิ์ สี่เลื่อมพราย แสงแพรวพราว
⭐️ ประภัสสรา ประ-พัด-สะ-รา แสงแพรวพราว
⭐️ ประภานิช ประ-พา-นิด รัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน
⭐️ ประภาพร ประ-พา-พอน แสงสว่างงดงาม
⭐️ ประภาพรรณ ประ-พา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง
⭐️ ประภาภัทร ประ-พา-พัด มีผิวพรรณงาม
⭐️ ประภามนท์ ประ-พา-มน ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว
⭐️ ประภารัตน์ ประ-พา-รัด แสงสว่างแห่งคุณงามความดี
⭐️ ประภาวดี ประ-พา-วะ-ดี หญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง
⭐️ ประภาศรี ประ-พา-สี ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
⭐️ ประภาสิริ ประ-พา-สิ-หริ ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
⭐️ ประวีณา ประ-วี-นา นำปราชญ์ ชำนาญ
⭐️ ประสิตา ประ-สิ-ตา ขยัน
⭐️ ปราญชลี ปราน-ชะ-ลี กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
⭐️ ปราณปริยา ปราน-ปริ-ยา รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
⭐️ ปรารถนา ปราด-ถะ-หนา ความประสงค์
⭐️ ปริชญา ปะ-ริด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้
⭐️ ปริชมน ปะ-ริด-ชะ-มน พระจันทร์
⭐️ ปริชาดา ปริ-ชา-ดา ผลสีแดง
⭐️ ปริณดา ปะ-ริ-นะ-ดา เจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่
⭐️ ปริณาห์ ปะ-ริ-นา กว้างขวาง
⭐️ ปริมล ปะ-ริ-มน กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต
⭐️ ปริยฉัตร ปริ-ยะ-ฉัด ฉัตรเป็นที่รัก
⭐️ ปริยาภรณ์ ปะ-ริ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
⭐️ ปริยาภัทร ปริ-ยา-ทัด งามน่ารัก
⭐️ ปรีณาพรรณ ปรี-นา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง
⭐️ ปรีณาภา ปรี-นา-พา มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
⭐️ ปรีดาพร ปรี-ดา-พอน อิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง
⭐️ ปรีดิทา ปรี-ดิ-ทา ให้ความยินดี
⭐️ ปรียา ปรี-ยา ที่รัก
⭐️ ปรียาดา ปรี-ยา-ดา ความเป็นที่รัก
⭐️ ปรียานุช ปรี-ยา-นุด น้องที่รัก น้องรัก น้องผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปรียาภรณ์ ปรี-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
⭐️ ปรียามาศ ปรี-ยา-มาด เดือนอันเป็นที่รัก
⭐️ ปรียาวดี ปรี-ยา-วะ-ดี หญิงอันเป็นที่รัก
⭐️ ปฤษณา ปริด-สะ-หนา คำถาม คำที่ผูกให้แก้
⭐️ ปวรา ปะ-วะ-รา ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ
⭐️ ปวริศา ปะ-วะ-ริ-สา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ ปวิชญา ปะ-วิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
⭐️ ปวิชญาดา ปะ-วิด-ยา-ดา นักปราชญ์ผู้รอบรู้
⭐️ ปวิตรา ปะ-วิด-ตรา บริสุทธิ์
⭐️ ปวิมล ปะ-วิ-มน บริสุทธิ์อย่างยิ่ง
⭐️ ปวีณ์ธิดา ปะ-วี-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณ์นุช ปะ-วี-นุด หญิงสาวผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณนุช ปะ-วีน-นุด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ปวีณสมร ปะ-วีน-สะ-หมอน หญิงสาวผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณ์สุดา ปะ-วี-สุ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณอร ปะ-วีน-ออน หญิงผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณา ปะ-นา ฉลาด ชำนาญ
⭐️ ปวีรา ปะ-วี-รา ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ปสาทนีย์ ปะ-สา-ทะ-นี น่าเลื่อมใส
⭐️ ปสุดา ปะ-สุ-ดา ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปสุตา ปะ-สุ-ตา ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปัจจรี ปัด-จะ-รี แพ
⭐️ ปัญจนี ปัน-จะ-นี ห้า
⭐️ ปัญจพาณ์ ปัน-จะ-พา กามเทพ เจ้าแห่งความรัก
⭐️ ปัญจมาพร ปัน-จะ-มา-พอน พรที่ 5
⭐️ ปัญญาพร ปัน-ยา-พอน มีพรคือความรู้ มีความรู้ประเสริฐ
⭐️ ปัญญาภรณ์ ปัน-ยา-พอน มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ
⭐️ ปัญญารัตน์ ปัน-ยา-รัด ปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม
⭐️ ปัณชญา ปัน-ชะ-ยา ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
⭐️ ปัณฑ์ชนิต ปัน-ชะ-นิด ให้เกิดปัญญา
⭐️ ปัณฑา ปัน-ดา ปัญญา
⭐️ ปัณฑารีย์ ปัน-ดา-รี ประเสริฐด้วยปัญญา
⭐️ ปัณฑิตา ปัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด
⭐️ ปัถยา ปัด-ถะ-ยา ผู้เหมาะสม
⭐️ ปัถยานี ปัด-ถะ-ยา-นี ผู้เหมาะสม
⭐️ ปัทมา ปัด-ทะ-มา บัว
⭐️ ปัทมาพร ปัด-ทะ-มา-พอน ดอกบัวงาม ดอกบัวประเสริฐ
⭐️ ปัทมาวรรณ ปัด-ทะ-มา-วัน สีทับทิม ดอกบัวงาม
⭐️ ปัทมาสน์ ปัด-ทะ-มาด ฐานบัว
⭐️ ปาจรีย์ ปา-จะ-รี อาจารย์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ปาเจรา ปา-เจ-รา ครูของครู
⭐️ ปาฏลี ปา-ตะ-ลี ดอกแคฝอย
⭐️ ปาณฑรา ปาน-ดะ-รา ผิวขาว
⭐️ ปาณนาถ ปา-นะ-นาด เจ้าแห่งชีวิต
⭐️ ปาณิศา ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต
⭐️ ปาณิสรา ปา-นิ-สะ-รา เจ้าแห่งชีวิต
⭐️ ปานใจ ปาน-ใจ เพียงใจ เทียบได้กับดวงใจ ที่รักยิ่ง
⭐️ ปานชีวา ปาน-ชี-วา รักปานชีวิต
⭐️ ปานตา ปาน-ตา ประดุจดังดวงตา
⭐️ ปานทิพย์ ปาน-ทิบ เปรียบเสมือนของวิเศษ
⭐️ ปานไพลิน ปาน-ไพ-ลิน เหมือนไพลิน
⭐️ ปานฤทัย ปาน-รึ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ
⭐️ ปานหทัย ปาน-หะ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ
⭐️ ปารณีย์ ปา-ระ-นี ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
⭐️ ปารมี ปา-ระ-มี บารมี
⭐️ ปารวัณ ปา-ระ-วัน เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น
⭐️ ปารัช ปา-รัด ทอง
⭐️ ปาริฉัตต์ ปา-ริ-ฉัด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
⭐️ ปาริฉัตร ปา-ริ-ฉัด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
⭐️ ปาริชาต์ ปา-ริ-ชา ต้นทองหลาง ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์
⭐️ ปาริชาต ปา-ริ-ชาด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
⭐️ ปาริมา ปา-ริ-มา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
⭐️ ปารีณา ปา-รี-นา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
⭐️ ปารุดา ปา-รุ-ดา ผู้ได้รับการป้องกัน
⭐️ ปาลิดา ปา-ลิ-ดา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
⭐️ ปาลิตา ปา-ลิ-ตา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
⭐️ ปาลินี ปา-ลิ-นี ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
⭐️ ปิญชร ปิน-ชอน สีเหลืองแก่ ทอง กรงนก
⭐️ ปิญชาน์ ปิน-ชา ทองคำ
⭐️ ปิณฑิรา ปิน-ดิ-รา ผลทับทิม
⭐️ ปิณิดา ปิ-นิ-ดา ทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ
⭐️ ปิติณัฐ ปิ-ติ-นัด ปลาบปลื้มในความรู้
⭐️ ปิติมน ปิ-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ
⭐️ ปิติมา ปิ-ติ-มา ผู้มีความอิ่มใจ
⭐️ ปิติยา ปิ-ติ-ยา ความอิ่มใจ
⭐️ ปิติยาพร ปิ-ติ-ยา-พอน ความสุขที่น่ายินดียิ่ง
⭐️ ปิ่นทิพย์ ปิ่น-ทิบ เครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก
⭐️ ปิ่นปินัทธ์ ปิ่น-ปิ-นัด ประดับปิ่น
⭐️ ปิ่นมณี ปิ่น-มะ-นี ยอดมณี
⭐️ ปิ่นมนัส ปิ่น-มะ-นัด จอมใจ ยอดดวงใจ
⭐️ ปิ่นสุดา ปิ่น-สุ-ดา ยอดหญิง
⭐️ ปิยจิต ปิ-ยะ-จิด ผู้มีจิตเป็นที่รัก
⭐️ ปิยดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก
⭐️ ปิยธิดา ปิ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวที่น่ารัก
⭐️ ปิยนาถ ปิ-ยะ-นาด ผู้มีความรักเป็นที่พึง
⭐️ ปิยนุช ปิ-ยะ-นุด น้องผู้เป็นที่รัก น้องรัก
⭐️ ปิยพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยภา ปิ-ยะ-พา ผู้มีประกายความเป็นที่รัก
⭐️ ปิยมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก
⭐️ ปิยรมย์ ปิ-ยะ-รม เป็นที่รักที่รื่นรมย์
⭐️ ปิย์วรา ปิ-วะ-รา เป็นที่รักและประเสริฐ
⭐️ ปิยวลี ปิ-ยะ-วะ-ลี ถ้อยคำอันแสดงความรัก
⭐️ ปิยะดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะพรรณ ปิ-ยะ-พัน ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก
⭐️ ปิยะรัตน์ ปิ-ยะ-รัด แก้วอันเป็นที่รัก สิ่งมีค่าที่น่ารัก
⭐️ ปิยะวรรณ ปิ-ยะ-วัน มีผิวพรรณงามน่ารัก
⭐️ ปิยาพร ปิ-ยา-พอน น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยาพัชร ปิ-ยา-พัด เป็นที่รักดังเพชร
⭐️ ปิยาภรณ์ ปิ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยาอร ปิ-ยา-ออน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปีตมณี ปี-ตะ-มะ-นี มณีสีเหลือง บุษราคัม
⭐️ ปีติชา ปี-ติ-ชา ก่อให้เกิดปีติ
⭐️ ปีย์วรา ปี-วะ-รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
⭐️ ปีวรา ปี-วะ-รา อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม
⭐️ ปุญชรัสมิ์ ปุน-ชะ-รัด รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
⭐️ ปุญญิสา ปุน-ยิ-สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
⭐️ ปุณฑรา ปุน-ดะ-รา อ้อยแดง รอยเจิม
⭐️ ปุณณภา ปุน-นะ-พา รัศมีอันเต็มเปี่ยม
⭐️ ปุณณมา ปุน-นะ-มา จันทร์เพ็ญ
⭐️ ปุณณารมย์ ปุน-นา-รม เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
⭐️ ปุณณาสา ปุน-นา-สา สมหมาย สมหวัง
⭐️ ปุณพจน์ ปุน-นะ-พด มีถ้อยคำบริสุทธิ์
⭐️ ปุณพจนา ปุน-นะ-พด-จะ-นา มีคำพูดบริสุทธิ์ พูดดี
⭐️ ปุณยนุช ปุน-ยะ-นุด สาวผู้มีโชควาสนา
⭐️ ปุณยาพร ปุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
⭐️ ปุริมปรัชญ์ ปุ-ริม-ปรัด นักปราชญ์คนแรก
⭐️ ปุลิน ปุ-ลิน กว้างขวาง ไพศาล หาดทราย
⭐️ ปุษยา ปุด-สะ-ยา สะอาด บริสุทธิ์
⭐️ ปุษาบุล ปุ-สา-บุน ได้รับการอบรมมาก
⭐️ ปูชิดา ปู-ชิ-ดา ผู้ที่เขาบูชา
⭐️ ปูริดา ปู-ริ-ดา สมบูรณ์ เต็มเปี่ยม
⭐️ เปมนีย์ เป-มะ-นี น่ารัก
⭐️ เปมิศา เป-มิ -สา ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
⭐️ เปรมยุดา เปรม-ยุ-ดา ผู้ประกอบด้วยความรัก
⭐️ เปรมวดี เปรม-วะ-ดี มีความสุขความอิ่มเอมใจ
⭐️ ไปรยา ไปร-ยา ผู้เป็นที่รัก
⭐️ ผลดา ผะ-ละ-ดา ได้ผล เป็นผลสำเร็จ
⭐️ ผลิน ผะ-ลิน มีผลงาน
⭐️ ผลินี ผะ-ลิ-นี มีผลงาน
⭐️ ผอูน ผะ-อูน น้องหญิง
⭐️ ผะดาชไม ผะ-ดา-ชะ-ไม ช่วยเหลือ
⭐️ ผาณิดา ผา-นิ-ดา น้ำอ้อย
⭐️ ผุสดี ผุด-สะ-ดี ถูกต้อง
⭐️ ฝนทิพย์ ฝน-ทิบ หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ
⭐️ ฝนสิริ ฝน-สิ-หริ สายฝนแห่งความเป็นมงคล
⭐️ ฝนสุดา ฝน-สุ-ดา หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน
⭐️ ไฝทิพย์ ไฝ-ทิบ ไฝของเทวดา
⭐️ พจณิชา พด-จะ-นิ-ชา มีคำพูดบริสุทธิ์
⭐️ พจนาถ พด-จะ-นาด มีคำพูดเป็นที่พึ่ง คำพูดที่เชื่อถือได้
⭐️ พจีรจิต พะ-จี-ระ-จิด เรียงถ้อยร้อยคำ
⭐️ พชิรา พะ-ชิ-รา เพชร
⭐️ พธูทิพย์ พะ-ทู-ทิบ หญิงอันควรชื่นชมของเทวดา
⭐️ พนิดา พะ-นิ-ดา หญิงสาว
⭐️ พนิตนันท์ พะ-นิด-นัน ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก
⭐️ พนิตพร พะ-นิด-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
⭐️ พนิตพิชา พะ-นิด-พิ-ชา มีความรู้เป็นที่รัก
⭐️ พนิตสุภา พะ-นิด-สุ-พา หญิงงามน่ารัก
⭐️ พนิตา พะ-นิ-ตา หญิงสาว
⭐️ พนิตาพร พะ-นิ-ตา-พอน หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ พรฉวี พอน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ พรชนิตว์ พอน-ชะ-นิด เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า
⭐️ พรญาณี พอน-ยา-นี มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
⭐️ พรทิพา พอน-ทิ-พา กลางวันอันประเสริฐ
⭐️ พรธิดี พอน-ทิ-ดี มีความรู้ประเสริฐ
⭐️ พรธีรา พอน-ที-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ พรนพิน พอน-นะ-พิน ผู้ประเสริฐและสดชื่น
⭐️ พรนภา พอน-นะ-พา พรจากฟ้า
⭐️ พรนัชชา พอน-นัด-ชา สายน้ำที่ประเสริฐ
⭐️ พรประภา พอน-ประ-พา แสงสว่างที่ดีงาม
⭐️ พรปวีณ์ พอน-ปะ-วี นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ พรพนิต พอน-พะ-นิด ผู้ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ พรพินิต พอน-พิ-นิด ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ
⭐️ พรพิมล พอน-พิ-มน ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ พรไพลิน พอน-ไพ-ลิน พลอยไพลินอันประเสริฐ
⭐️ พรรณนารา พัน-นา-รา มีผิวพรรณผ่องใส
⭐️ พรรณราย พัน-นะ-ราย งามผุดผ่อง
⭐️ พรรณวดี พัน-นะ-วะ-ดี หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ พรรณวิภา พัน-นะ-วิ-พา มีผิวพรรณงาม
⭐️ พรรณิดา พัน-นิ-ดา ทองคำ ตกแต่งแล้ว
⭐️ พรรณิภา พัน-นิ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ
⭐️ พรรณี พัน-นี ผู้มีผิวงาม
⭐️ พรรนิภา พัน-นิ-พา ประเสริฐเสมอกัน
⭐️ พรรวินท์ พอน-ระ-วิน ประเสริฐเหมือนดอกบัว
⭐️ พรวดี พอน-วะ-ดี รั้วอันประเสริฐ
⭐️ พรสินี พอน-สิ-นี หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ พรสิริ พอน-สิ-หริ ผู้ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ พรสุดา พอน-สุ-ดา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ พรสุนีต์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ
⭐️ พรสุนีติ์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ
⭐️ พรสุพพัต พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติดีอันประเสริฐ
⭐️ พรินพร พะ-ริน-พอน มีพรเป็นพลัง
⭐️ พริมา พะ-ริ-มา ประเสริฐ ดีเยี่ยม
⭐️ พฤตยา พรึด-ตะ-ยา ได้รับการเลี้ยงดู
⭐️ พลพนา พน-พะ-นา กำลังของป่า
⭐️ พลวดี พน-วะ-ดี มีพลัง
⭐️ พอนสุพพัด พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติอันประเสริฐ
⭐️ พัฒน์นรี พัด-นะ-รี ความเจริญของหญิง
⭐️ พัฒนี พัด-ทะ-นี ความเจริญ
⭐️ พัฒนียา พัด-ทะ-นี-ยา ความเจริญ
⭐️ พัณณิตา พัน-นิ-ตา ผู้ได้รับการสรรเสริญ
⭐️ พัณณิน พัน-นิน ผู้มีผิวพรรณดี
⭐️ พัณณี พัน-นี คำอธิบาย
⭐️ พัตร์พิมล พัด-พิ-มน แพรงาม
⭐️ พัตรพิมล พัด-พิ-มน แพรงาม
⭐️ พัตราพร พัด-ตรา-พอน ผ้างาม ผ้าสวย
⭐️ พัทธ์ธีรา พัด-ที-รา นักปราชญ์ผู้มั่นคง
⭐️ พัทนี พัด-ทะ-นี ผู้ให้
⭐️ พัทรศยา พัด-ทระ-สะ-ยา อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ
⭐️ พัธนี พัด-ทะ-นี ผู้เกี่ยวเนื่องกัน
⭐️ พันธ์ประภา พัน-ประ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
⭐️ พันธ์วิรา พัน-วิ-รา ผู้กล้าหาญมั่นคง
⭐️ พันธิตร พัน-ทิด ความรัก
⭐️ พันธิตรา พัน-ทิด-ตรา ความรัก
⭐️ พันธิภา พัน-ทิ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
⭐️ พันธิสา พัน-ทิ-สา เจ้าแห่งพันธะ
⭐️ พันธุ์ผรา พัน-ผะ-รา เป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง
⭐️ พัลลภา พัน-ละ-พา คนโปรด
⭐️ พัสวี พัด-สะ-วี มีทรัพย์
⭐️ พาณิณี พา-นิ-นี นางละคร
⭐️ พาณี พา-นี เจ้าแห่งวาจา
⭐️ พาทินธิดา พา-ทิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ฉลาด
⭐️ พิณพร พิน-พอน พิณที่ไพเราะ
⭐️ พิทยาภรณ์ พิด-ทะ-ยา-พอน หญิงสวยงามด้วยความรู้
⭐️ พิทยารัตน์ พิด-ทะ-ยา-รัด หญิงงามและประเสริฐ
⭐️ พิธุนิภา พิ-ทุ-นิ-พา เหมือนพระจันทร์
⭐️ พินีต์วัลย์ พิ-นี-วัน เรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด
⭐️ พิพรรษพร พิ-พัด-พอน ความเจริญอันประเสริฐ
⭐️ พิมพ์ พิม รูปร่าง แม่แบบ
⭐️ พิมพ์ธิดา พิม-ทิ-ดา ลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ
⭐️ พิมพ์นารา พิม-นา-รา มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม
⭐️ พิมพ์นิภา พิม-นิ-พา มีรูปงาม
⭐️ พิมพ์พร พิม-พอน แม่แบบที่ดี
⭐️ พิมพ์พรรณ พิม-พัน มีรูปร่างงดงาม
⭐️ พิมพ์พิดา พิม-พิ-ดา สะท้อนแสง
⭐️ พิมพ์พิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพ์พิสุทธ์ พิม-พิ-สุด มีรูปร่างอันบริสุทธิ์
⭐️ พิมพ์มาดา พิม-มา-ดา เหมือนแม่
⭐️ พิมพ์ลภัส พิม-ละ-พัด มีลาภคือรูปงาม
⭐️ พิมพ์วรีย์ พิม-วะ-รี ประเสริฐด้วยรูปร่าง
⭐️ พิมพ์วิภา พิม-วิ-พา มีรัศมีรูปงามอันผ่องใส
⭐️ พิมพ์วิมล พิม-วิ-มน รูปร่างไม่มีที่ติ
⭐️ พิมพ์วิไล พิม-วิ-ไล รูปงาม
⭐️ พิมพ์สุธี พิม-สุ-ที ถ่ายแบบนักปราชญ์
⭐️ พิมพ์สุภา พิม-สุ-พา รูปงาม
⭐️ พิมพ์อร พิม-ออน รูปงาม
⭐️ พิมพ์อัปสร พิม-อับ-สอน รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร
⭐️ พิมพาพร พิม-พา-พอน มีรูปร่างงดงาม
⭐️ พิมพิดา พิม-พิ-ดา สะท้อนแสง
⭐️ พิมพิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมรทา พิม-ระ-ทา การต่อสู้
⭐️ พิมลนาฎ พิ-มน-นาด หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
⭐️ พิมลรัตน์ พิ-มน-รัด แก้วที่ปราศจากมลทิน แก้วบริสุทธิ์
⭐️ พิมลวรรณ พิ-มน-วัน มีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ ไม่มีมลทิน
⭐️ พิมลศรี พิ-มน-สี บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ พิรดา พิ-ระ-ดา นักปราชญ์ผู้มีความเพียร
⭐️ พิรานันท์ พิ-รา-นัน ความร่าเริงของผู้กล้า
⭐️ พิราวรรณ พิ-รา-วัน ผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ
⭐️ พิราอร พิ-รา-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ พิลาวรรณ พิ-ลา-วัน งดงาม
⭐️ พิไลพรรณ พิ-ไล-พัน มีผิวงาม
⭐️ พิไลวรรณ พิ-ไล-วัน มีผิวงาม
⭐️ พิศมัย พิ-สะ-หมัย น่าชิดชวนชม
⭐️ พิศลยา พิ-สน-ละ-ยา ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน
⭐️ พิสินี พิ-สิ-นี ดอกบัว
⭐️ พิสุดา พิ-สุ-ดา หญิงวิเศษ
⭐️ พีรดา พี-ระ-ดา ความเป็นผู้กล้า ความกล้า
⭐️ พีรทัต พี-ระ ทัด ผู้กล้าหาญประทานมา
⭐️ พีรยา พี-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ พุฒิดา พุด-ทิ-ดา รู้แล้ว ฉลาด
⭐️ พุฒิตา พุด-ทิ-ตา รู้แล้ว ฉลาด
⭐️ พุธิตา พุ-ทิ-ตา รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด
⭐️ เพราพินิต เพรา-พิ-นิด สาวงาม
⭐️ เพลินพิศ เพลิน-พิด ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล
⭐️ แพรทิพย์ แพร-ทิบ แพรของเทวดา
⭐️ แพรพิไล แพร-พิ-ไล แพรงาม
⭐️ แพรววนิต แพรว-วะ-นิด งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
⭐️ ภณิดา พะ-นิ-ดา ผู้บอกเล่า
⭐️ ภณิตา พะ-นิ-ตา ผู้บอก ผู้พูด
⭐️ ภรณี พะ-ระ-นี หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี
⭐️ ภรณีนิภา พะ-ระ-นี-นิ-พา แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี
⭐️ ภรัณยา พะ-รัน-ยา การบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน
⭐️ ภริดา พะ-ริ-ดา ได้รับการเบี้ยงดู
⭐️ ภริตพร พะ-ริด-พอน ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู
⭐️ ภริตา พะ-ริ-ตา ได้รับการเลี้ยงดู
⭐️ ภวิตรา พะ-วิด-ตรา พื้นโลก พิภพ
⭐️ ภวิษย์พร พะ-วิด-พอน พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า
⭐️ ภัณฑิรา พัน-ทิ-รา มีลาภ มีความสุข
⭐️ ภัณฑิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข
⭐️ ภัตติมา พัด-ติ-มา ผู้มีอาหารบริบูรณ์
⭐️ ภัททิยา พัด-ทิ-ยา มีความเจริญ
⭐️ ภัทธิรา พัด-ทิ-รา นักปราชญ์ผู้เจริญ
⭐️ ภัทรธิดา พัด-ทระ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ประพฤติดี
⭐️ ภัทรภา พัด-ทระ-พา มีรัศมีงาม
⭐️ ภัทรลภา พัด-ละ-พา ผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล
⭐️ ภัทรวดี พัด-ทระ-วะ-ดี มีความเจริญ มีสิริมงคล
⭐️ ภัทรศยา พัด-สะ-หยา อยู่อย่างมีความสุข
⭐️ ภัทรศรี พัด-ทระ-สี จันทร์หอม
⭐️ ภัทรา พัด-ทรา ดี เจริญ
⭐️ ภัทรานิษฐ์ พัด-ทรา-นิด มีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี
⭐️ ภัทราพร พัด-ทรา-พอน ทั้งดีและประเสริฐ
⭐️ ภัทราภรณ์ พัด-ทรา-พอน มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน
⭐️ ภัทรียา พัด-ทรี-ยา ประเสริฐ เจริญ
⭐️ ภันทิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข
⭐️ ภานิดา พา-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี
⭐️ ภานุศรี พา-นุ-สี งามเป็นมิ่งขวัญ งามยิ่ง
⭐️ ภาพิต พา-พิด ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
⭐️ ภาพิมล พา-พิ-มน รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ ภารดี พา-ระ-ดี เทพแห่งการเจรจา
⭐️ ภารวี พะ-ระ-วี ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์
⭐️ ภาวดี พา-วะ-ดี เครื่องประดับ
⭐️ ภาวนียา พา-วะ-นี-ยา ผู้ควรสรรเสริญ
⭐️ ภาวิดา พา-วิ-ดา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
⭐️ ภาวิต พา-วิด ฝึกอบรมตนแล้ว
⭐️ ภาวิตา พา-วิ-ตา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
⭐️ ภาวินี พา-วิ-นี มีความเจริญ
⭐️ ภาสพรรณ พาด-สะ-พัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ภาสินี พา-สิ-นี มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
⭐️ ภิรมณ พิ-ระ-มน ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง
⭐️ ภุมรินรัตน์ พุม-มะ-ริน-รัด แมลงผึ้งที่งดงาม
⭐️ ภูมิรัตน์ พู-มิ-รัด แก้วของแผ่นดิน
⭐️ ภูษณิศา พู-สะ-นิ-สา เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ
⭐️ ภูษิตา พู-สิ-ตา ประดับประดาแล้ว
⭐️ มณฑมาฑ มน-ทะ-มาด ศาลา พลับพลา
⭐️ มณฑาทิพย์ มน-ทา-ทิบ สุราวิเศษ
⭐️ มณฑาวรรณ มน-ทา-วัน สุราดี สีสุรา
⭐️ มณฑิตา มน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว
⭐️ มณิภา มะ-นิ-พา แววมณี ประกายแก้ว
⭐️ มณิสร มะ-นิ-สอน สร้อยคอ
⭐️ มณีมณฑ์ มะ-นี-มน เครื่องประดับคือแก้วมณี
⭐️ มณีมาลา มะ-นี-มา-ลา มณีประดับคอ สร้อยคอ
⭐️ มณีรัตน์ มะ-นี-รัด แก้วมณี
⭐️ มณีวรรณ มะ-นี-วัน แก้วมณีที่สวยงาม
⭐️ มทนาลัย มะ-ทะ-นา-ไล บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว
⭐️ มทินา มะ-ทิ-นา ทำให้ดีใจ น่ารัก
⭐️ มธุบิณฑ์ มะ-ทุ-บิน รังผึ้ง
⭐️ มธุมนัส มุ-ทุ-มะ-นัด มีใจดี
⭐️ มธุรดา มะ-ทุ-ระ-ดา ความงดงาม ความหวาน
⭐️ มธุรส มะ-ทุ-รด น้ำผึ้งหวาน
⭐️ มธุรา มะ-ทุ-ดา มีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์
⭐️ มธุริน มะ-ทุ-ริน หวานมีเสน่ห์
⭐️ มธุวัน มะ-ทุ-วัน นกดุเหว่า โกกิลา
⭐️ มธุสร มะ-ทุ-สอน เสียงหวาน
⭐️ มนต์นภา มน-นะ-พา มนต์สวรรค์
⭐️ มนต์มาส มน-มาด พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ
⭐️ มนต์วลี มน-วะ-ลี มีคำพูดชักจูงใจ
⭐️ มนทิรา มน-ทิ-รา เรือนหลวง
⭐️ มนธิรา มน-ทิ-รา ใจนักปราชญ์
⭐️ มนปริยา มะ-นะ-ปริ-ยา มน-นะ-ปริ -ยา เป็นที่รักแห่งใจ
⭐️ มนรดา มน-ระ-ดา มีใจยินดี
⭐️ มนฤดี มน-รึ-ดี ใจดี
⭐️ มนัสสินี มะ-นัด-สิ-นี ผู้มีใจ
⭐️ มโนรม มะ-โน-รม เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
⭐️ มยุรี มะ-ยุ-รี นกยูง
⭐️ มยุเรศ มะ-ยุ-เรด พญานกยูง
⭐️ มะลิ มะ-ลิ ดอกมะลิ
⭐️ มะลิวัลย์ มะ-ลิ-วัน ทำให้ดีใจ
⭐️ มะลุลี มะ-ลุ-ลี ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
⭐️ มัณฑิตา มัน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว
⭐️ มัณยาภา มัน-ยา-พา แสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว
⭐️ มัทนา มัด-ทะ-นา คำสดุดี
⭐️ มัทนี มัด-ทะ-นี กามเทพ
⭐️ มันตรินี มัน-ตริ-นี สตรีมีความรู้
⭐️ มันทนา มัน-ทะ-นา สดุดี
⭐️ มาธวี มา-ทะ-วี หวาน หวานปานน้ำผึ้ง
⭐️ ม่านฟ้า มาน-ฟ้า เมฆ
⭐️ มานิดา มา-นิ-ดา ผู้ที่คนนับถือ
⭐️ มานี มา-นี คนมีมานะ
⭐️ มายาวี มา-ยา-วี ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น
⭐️ มาลาตี มา-ลา-ตี ดอกมะลิชนิดหนึ่ง
⭐️ มาลินี มา-ลิ-นี ผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้
⭐️ มาลีรัตน์ มา-ลี-รัด ดอกไม้ที่มีค่า
⭐️ มาลีวัลย์ มา-ลี-วัน เถาดอกไม้ ดอกไม้เถา
⭐️ มิตรสินี มิด-สิ-นี หญิงงามที่เป็นมิตร
⭐️ เมธปิยา เมด-ปิ-ยา มีปัญญาเป็นที่รัก
⭐️ เมธาพร เม-ทา-พอน มีความรู้อันประเสรริฐ
⭐️ เมธาวี เม-ทา-วี ผู้มีปัญญา
⭐️ เมธินี เม-ทิ-นี ปราชญ์สตรี
⭐️ เมษราศี เมด-รา-สี เกิดราศีเมษ
⭐️ ยลรดี ยน-ระ-ดี มองแล้วเกิดความดี
⭐️ ยวิษฐา ยะ-วิด-ถา เยาว์วัย น้องสุดท้อง
⭐️ ยสุตมา ยะ-สุด-ตะ-มา ผู้มียศสูงสุด
⭐️ เยาวดี เยา-วะ-ดี หญิงสาว
⭐️ เยาวเรศ เยา-วะ-เรด หญิงสาวสวย นางกษัตริย์
⭐️ โยษิตา โย-ษิ-ตา สตรี
⭐️ รดา ระ-ดา ผู้ยินดีแล้ว
⭐️ รดามณี ระ-ดา-มะ-นี แก้วประพาฬ
⭐️ รตา ระ-ตา เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น
⭐️ รตินันท์ ระ-ติ-นัน ยินดีกับความรัก
⭐️ รติมา ระ-ติ-มา มีความรัก มีความสุข
⭐️ รติรมย์ ระ-ติ-รม รื่นรมย์ยินดี
⭐️ รติรส ระ-ติ-รด รสแห่งความยินดี รสรัก
⭐️ รมณี รม-มะ-นี สตรีน่าพึงพอใจ
⭐️ รมณีย์ รม-มะ-นี ต้องอารมณ์ งาม
⭐️ รมตี รม-มะ-ตี กามเทพ
⭐️ รมย์ธีรา รม-ที-รา นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
⭐️ รมย์นลิน รม-นะ-ลิน น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
⭐️ รมยเนตร รม-ยะ-เนด ต้องตา
⭐️ รมย์รวินท์ รม-ระ-วิน บัวงาม
⭐️ รมัณยา ระ-มัน-ยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง
⭐️ รมิดา ระ-มิ-ดา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
⭐️ รมิตา ระ-มิ-ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
⭐️ รยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
⭐️ รวินท์ ระ-วิน ดอกบัว
⭐️ รวินท์นิภา ระ-วิน-นิ-พา งามดังดอกบัว
⭐️ รวิพร ระ-วิ-พอน ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิภา ระ-วิ-พา แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิสรา ระ-วิ-สะ-รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวีนิภา ระ-วี-นิ-พา เสมือนพระอาทิตย์
⭐️ รศนา รด-สะ-นา ลิ้น เข็มขัดสตรี
⭐️ รสนาถ รด-สะ-นาด ปรอท
⭐️ รสริน รด-สะ-ริน รินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ
⭐️ รสิตา ระ-สิ-ตา ชอบทอง รสนิยม
⭐️ รสินทรา ระ-สิน-ทรา จินดามณี
⭐️ ระยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
⭐️ รักติบูล รัก-ติ-บูน มีเสน่ห์มาก
⭐️ รัตนประภา รัด-ตะ-นะ-ประ-พา แผ่นดิน
⭐️ รัตมณี รัต-ตะ-มะ-นี แก้วแดง ทับทิม
⭐️ รัมภ์รดา รำ-ระ-ดา ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม
⭐️ รัศมิมาน รัด-สะ-มิ-มาน มีรัศมีเรืองรอง
⭐️ รินรดา ริน-ระ-ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
⭐️ รินรดี ริน-ระ-ดี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
⭐️ รุธิรา รุ-ทิ-รา แดง ดาวอังคาร
⭐️ ไรวินท์ ไร-วิน ได้ทรัพย์ มีทรัพย์
⭐️ ลดามณี ละ-ดา-มะ-นี แก้วประพาส
⭐️ ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา ยินดีแล้วในทรัพย์
⭐️ ลลิต ละ-ลิด งาม น่ารัก
⭐️ ลลิตพรรณ ละ-ลิด-พัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ลลิตภัทร ละ-ลิด-พัด งามและเจริญ
⭐️ ลลิตา ละ-ลิ-ตา สวย มีเสน่ห์
⭐️ ลัลน์ลลิต ลัน-ละ-ลิด สาวสวย
⭐️ ลัลนา ลัน-ละ-นา สาวสวย
⭐️ วทันยา วัน-ทัน-ยา ใจบุญสุนทาน
⭐️ วธูสิริ วะ-ทู-สิ-หริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
⭐️ วนาพรรณ วะ-นา-พัน ป่าที่สวยงาม
⭐️ วนาวรรณ วะ-นา-วัน ป่าที่สวยงาม
⭐️ วนิดา วะ-นิ-ดา หญิงสาว
⭐️ วรดา วอ-ระ-ดา ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ
⭐️ วรดี วอ-ระ-ดี ของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย
⭐️ วรทา วอ-ระ -ทา ผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ ให้พร
⭐️ วรนิต วอ-ระ-นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ
⭐️ วรนิษฐา วอ-ระ-นิด-ถา มีความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วรปรีย์ วอ-ระ-ปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก
⭐️ วรพนิต วอ-ระ-พะ-นิด หญิงผู้ประเสริฐ
⭐️ วรรณธนา วัน-ทะ-นา มีความงามและมีทรัพย์
⭐️ วรรณนิภา วัน-นิ-พา แสงสว่างที่งดงาม
⭐️ วรรณรดา วัน-ระ-ดา ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
⭐️ วรรณวริน วัน-วะ-ริน งดงามและประเสริฐ
⭐️ วรรณวลี วัน-วะ-ลี หนังสือหรือตำรา
⭐️ วรรณวิภา วัน-วิ-พา แสงสว่างอันงดงาม
⭐️ วรรณาฎ วัน-นาด ผู้ขับร้อง
⭐️ วรรณิดา วัน-นิ-ดา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
⭐️ วรรณิต วัน-นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ
⭐️ วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
⭐️ วรสุดา วอ-ระ-สุ-ดา สาวงาม หญิงผู้ประเสริฐ ผู้ฟังที่ดี
⭐️ วรัสยา วะ-รัด-สะ-ยา ความปรารถนา
⭐️ วราภรณ์ วะ-รา-พอน เครื่องประดับที่ประเสริฐ
⭐️ วรารมย์ วะ-รา-รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
⭐️ วรารัตน์ วะ-รา-รัด แก้วที่ประเสริฐ
⭐️ วราลี วะ-รา-ลี พระจันทร์
⭐️ วรินทร์ วะ-ริน ดีและยิ่งใหญ่
⭐️ วรินยุพา วะ-ริน-ยุ-พา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ วรินรำไพ วะ-ริน-รำ-ไพ ผู้ประเสริฐและงดงาม
⭐️ วริมน วะ-ริ-มน เลิศ ประเสริฐ
⭐️ วริยา วะ-ริ-ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก
⭐️ วริศรา วะ-ริด-สะ-รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วริษฐา วะ-ริด-ถา ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
⭐️ วริษา วะ-ริ-สา ฤดูฝน
⭐️ วรีรัตน์ วะ-รี-รัด แก้วเปรียบแม่น้ำ
⭐️ วรีวรรณ วะ-รี-วัน ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว
⭐️ วรุณพร วะ-รุน-พอน พรจากสวรรค์
⭐️ วรุณยุพา วะ-รุน-ยุ-พา หญิงจากสรวงสวรรค์
⭐️ วเรณยา วะ-เรน-ยา ประเสริฐสุด
⭐️ วลีรัตน์ วะ-ลี-รัด ถ้อยคำที่ไพเราะ
⭐️ วศินี วะ-สิ-นี สตรีมีอำนาจ
⭐️ วศิมน วะ-สิ-มน จิตใจที่มีเสน่ห์
⭐️ วสภะ วะ-สะ-พะ ผู้ประเสริฐ
⭐️ วสวัตติ์ วะ-สะ-วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ
⭐️ วสิพร วะ-สิ-พอน มีความสามารถดังที่ตั้งใจ
⭐️ วสุพร วะ-สุ-พอน สมบัติที่ได้มาตามประสงค์
⭐️ วสุรมย์ วะ-สุ-รม มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์
⭐️ วสุวดี วะ-สุ-วะ-ดี หญิงที่มีคุณสมบัติดี
⭐️ วัทนวิภา วัด-ทะ-นะ-วิ-พา ใบหน้าสวย พูดเก่ง
⭐️ วันทนา วัน-ทะ-นา การไหว้
⭐️ วันทนีย์ วัน-ทะ-นี น่านับถือ
⭐️ วัลลภา วัน-ละ-พา หญิงผู้เป็นที่รัก
⭐️ วัศยา วัด-สะ-ยา เชื่อฟัง
⭐️ วารีนิธิ วา-รี-นิด มหาสมุทร
⭐️ วารุณอร วา-รุน-ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
⭐️ วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งเหล้า เหล้า
⭐️ วาสิตา วา-สิ-ตา กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
⭐️ วาสินี วา-สิ-นี อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง
⭐️ วินิทรา วิ-นิ-ทะ-รา ตื่นเสมอ ขยัน
⭐️ วินิธา วิ-นิ-ทา ฝังใจ จดจำเก่ง
⭐️ วินิมัย วิ-นิ-ไม แลกเปลี่ยน
⭐️ วิปุลา วิ-ปุ-ลา ไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง
⭐️ วิภวา วิ-พะ-วา ทรัพย์สิน
⭐️ วิภวานี วิ-พะ-วา-นี ผู้รู้แจ้งชัด
⭐️ วิภาณี วิ-พา-นี พูดจาไพเราะ
⭐️ วิภาดา วิ-พา-ดา ผู้รู้
⭐️ วิภาพร วิ-พา-พอน มีความงดงามเป็นเลิศ
⭐️ วิภารัตน์ วิ-พา-รัด งดงามยิ่ง
⭐️ วิภาวินี วิ-พา-วิ-นี ผู้รู้แจ้งชัด
⭐️ วิภาวี วิ-พา-วี ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ วิมพ์วิภา วิม-วิ-พา รูปงาม
⭐️ วิมลณัฐ วิ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
⭐️ วิมลนาฏ วิ-มน-นาด นางละคร
⭐️ผู้บริสุทธิ์
⭐️ วิมลพรรณ วิ-มน-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ วิมลภัทร วิ-มน-พัด ผู้ไม่มีมลทิน ผู้มีความเจริญ
⭐️ วิมลมณี วิ-มน-มะ-นี แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก
⭐️ วิมลรัตน์ วิ-มน-รัด บริสุทธิ์ยิ่ง
⭐️ วิมลสิริ วิ-มน-สิ-หริ บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
⭐️ วิมลิน วิ-มะ-ลิน ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ วิมุทรา วิ-มุด-ทะ-รา บานแล้ว
⭐️ วิยดี วิ-ยะ-ดี นก
⭐️ วิรดา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรดี วิ-ระ -ดี การงดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรตา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรตี วิ-ระ-ตี การงดเว้น จากความชั่ว
⭐️
⭐️ วิรมณ วิ-ระ-มน การงดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรยา วิ-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ วิรัลยุพา วิ-รัน-ยุ-พา หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม
⭐️ วิรามร วิ-รา-มอน กล้าหาญดุจเทวดา
⭐️ วิโรษณา วิ-โร-สะ-นา ไม่มีความโกรธ
⭐️ วิลันดา วิ-ลัน-ดา ชาวดัตช์
⭐️ วิลาวัณย์ วิ-ลา-วัน งามยิ่ง
⭐️ วิลาสินี วิ-ลา-สิ-นี สวยงาม
⭐️ วิไลพร วิ-ไล-พอน งามและประเสริฐ
⭐️ วิไลรัตน์ วิ-ไล-รัด งามอย่างมีค่า
⭐️ วิไลวรรณ วิ-ไล-วัน ผิวงาม
⭐️ วิวิศนา วิ-วิด-สะ-นา มีความงามมาก งามอย่างวิเศษ
⭐️ วิศรมา วิ-สะ-ระ-มา สงบ พักผ่อน
⭐️ วิศรุตา วิ-สะ-รุ-ตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ วิศัลย์ศยา วิ-สัน-สะ-ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก
⭐️ วิศัลยา วิ-สัน-ยา ไม่มีความทุกข์โสก
⭐️ วิสสุตา วิด-สุ-ตา ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง
⭐️ วีณาพร วี-นา-พอน เสียงอันไพเราะของพิณ
⭐️ วีธรา วี-ทะ-รา ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์
⭐️ วีรดา วี-ระ-ดา ความกล้าหาญ
⭐️ วีรปริยา วี-ระ-ปริ-ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรภัทรา วี-ระ-พัด-ทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ
⭐️ วีรยา วี-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ วีรวรรณ วี-ระ-วัน ผิดพรรณของผู้กล้า วรรณะของผู้กล้า
⭐️ วีร์สุดา วี-สุ-ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรอร วี-ระ-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ วีราทร วี-รา-ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรินทร์ วี-ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
⭐️ วีริยา วี-ริ-ยา ความเพียร
⭐️ วุฒิพร วุด-ทิ-พอน มีความเจริญเป็นเลิศ
⭐️ เวทิดา เว-ทิ-ดา ให้รู้
⭐️ เวธนี เว-ทะ-นี สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม
⭐️ แววพรรณ แวว-พัน ผิดพรรณผ่องใสงดงาม
⭐️ แวววรรณ แวว-วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม
⭐️ แวววัย แวว-ไว มีอายุที่สดใสตลอดไป
⭐️ แวววิไล แวว-วิ-ไล งดงามสดใส
⭐️ ศดานันท์ สะ-ดา-นัน ชื่อของพระพรหม
⭐️ ศนีปรีย์ สะ-นี-ปรี มรกต
⭐️ ศมนีย์ สะ-มะ-นี ให้ความเยือกเย็น เย็นใจ
⭐️ ศยามล สะ-ยา-มน ผึ้งหลวง ผิวคล้ำ
⭐️ ศรณี สอ-ระ-นี แสวงหาที่พึ่ง
⭐️ ศรัณยา สะ-รัน-ยา หญิงผู้ปกป้องรักษา
⭐️ ศรันยา สะ-รัน-ยา ผู้ปกป้อง
⭐️ ศรีวิไล สี-วิ-ไล อารยธรรม มีความเจริญก้าวหน้า
⭐️ ศรุดา สะ-รุ-ดา มีชื่อเสียง
⭐️ ศรุตา สะ-รุ-ตา มีชื่อเสียง
⭐️ ศลิษา สลิ-สา การกอดรัด
⭐️ ศวรรยา สะ-หวัน-ยา ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ศวิตา สะ-วิ-ตา ผิวขาวนวลงาม
⭐️ ศศิ สะ-สิ ดวงจันทร์
⭐️ ศศิธร สะ-สิ-ทอน เหมือนดวงจันทร์ แสงจันทร์
⭐️ ศศินัดดา สะ-สิ-นัด-ดา หลานของพระจันทร์
⭐️ ศศินิภา สะ-สิ-นิ-พา เหมือนจันทร์ แสงจันทร์
⭐️ ศศิประภา สะ-สิ-ประ-พา แสงสว่างของพระจันทร์
⭐️ ศศิพิมพ์ สะ-สิ-พิม เปรียบเหมือนพระจันทร์
⭐️ ศศิภา สะ-สิ-พา แสงจันทร์
⭐️ ศศิวิมล สะ-สิ-วิ-มน จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์
⭐️ ศัตวรี สัด-ตะ-วะ-รี ราตรี
⭐️ ศันศนีย์ สัน-สะ-นี ควรสรรเสริญ
⭐️ ศันสนีย์ สัน-สะ-นี ควรได้รับการสรรเสริญ
⭐️ ศาตพร สา-ตะ-พอน มีความสุขอันประเสริฐ
⭐️ ศาสนีย์ สา-สะ-นี สมควรจะสั่งสอน
⭐️ ศิตาพร สิ-ตา-พอน ความคมในคำแสดงความปรารถนาดี
⭐️ ศิถี สิ-ถี พวงดอกไม้
⭐️ ศิรดา สิ-ระ-ดา ความเป็นยอด
⭐️ ศิรประภา สิ-ระ-ประ-พา รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์
⭐️ ศิรภัสสร สิ-ระ-พัด-สอน มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
⭐️ ศิราพร สิ-รา-พอน สายน้ำอันประเสริฐ
⭐️ ศิรามน สิ-รา-มน จิตใจที่เยือกเย็น
⭐️ ศิริณา สิ-หริ-นา กลางคืน
⭐️ ศิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
⭐️ ศิโรรัตน์ สิ-โร-รัด เพชรประดับหัว
⭐️ ศิลป์ศรุต สิน-สะ-รุด มีชื่อเสียงด้านศิลปะ
⭐️ ศิลป์สุภา สิน-สุ-พา ศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์
⭐️ ศิวปรียา สิ-วะ-ปรี-ยา แก้วผนึก
⭐️ ศิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระอิศวร
⭐️ ศิศิรา สิ-สิ-รา น้ำค้าง
⭐️ ศิศุนันท์ สิ-สุ-นัน ความยินดีในวัยเด็ก
⭐️ ศีดา สี-ดา เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม
⭐️ ศีตภา สี-ตะ-พา รัศมีเย็น พระจันทร์
⭐️ ศีตรา สี-ตรา พระจันทร์
⭐️ ศีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
⭐️ ศีรณา สี-ระ-นา เล็ก ละเอียด
⭐️ ศุทธพรรณ สุด-ทะ-พัน เป็นผู้ดี มีผิวพรรณดี
⭐️ ศุทธานต์ สุด-ทาน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
⭐️ ศุทธินี สุด-ทิ-นี ผู้มีความหมดจด ผู้มีความบริสุทธิ์
⭐️ ศุทรา สุ-ทะ-รา ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ศุภดา สุ-พะ-ดา ความงาม
⭐️ ศุภรดา สุบ-พะ-ระ-ดา ขาวสะอาด
⭐️ ศุภรัตน์ สุบ-พะ-รัด มีความเพียรเป็นเลิศ ล้ำค่าด้วยสิ่งมงคล
⭐️ ศุภวรรณ สุบ-พะ-วัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ศุภสุตา สุ-พะ-สุ-ตา ธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม
⭐️ ศุภานัน สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
⭐️ ศุภารมย์ สุ-พา-รม งามและน่ารื่นรมย์
⭐️ ศุภาวรรณ สุ-พา-วัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ศุภิดา สุ-พิ-ดา ความงาม ความดีงาม
⭐️ ศุภิสรา สุ-พิด-สะ-รา ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่
⭐️ ศุลีพร สุ-ลี-พอน พรของพระอินทร์
⭐️ โศภนิศ โส-พะ-นิด เจ้าแห่งความงาม
⭐️ โศภิดา โส-พิ-ดา นางงาม
⭐️ โศภิต โส-พิด งาม
⭐️ โศภิตา โส-พิ-ตา นางงาม
⭐️ โศภิษฐ์ โส-พิด งามยิ่ง ดียิ่ง
⭐️ โศภิษฐา โส-พิด-ถา ผู้งามยิ่ง
⭐️ โศรดา โส-ระ-ดา ผู้ฟัง
⭐️ โศรดาพร โส-ระ-ดา-พอน ผู้ได้ยินสิ่งประเสริฐ
⭐️ โศศิษฐา โส-สิด-ถา ผู้งามยิ่ง
⭐️ สภาวี สะ-พา-วี ผู้เป็นตัวของตัวเอง
⭐️ สมิดา สะ-มิ-ดา ยิ้มแย้ม แป้ง
⭐️ สมิตา สะ-มิ-ตา ยิ้มแย้ม แป้ง
⭐️ สมิตานัน สะ-มิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
⭐️ สรณีย์ สอ-ระ-นี ผู้ควรระลึกถึง
⭐️ สรวีย์ สอ-ระ-วี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
⭐️ สราวลี สะ-รา-วะ-ลี แถวลูกศร
⭐️ สริดา สะ-ริ-ดา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
⭐️ สริตา สะ-ริ-ตา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
⭐️ สริมน สะ-ริ-มน ลม อากาศ
⭐️ สริลพร สะ-ริน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
⭐️ สรีพรรณ สะ-รี-พัน มีผิวพรรณจับใจ
⭐️ สลิลทิพย์ สะ-ลิน-ทิบ น้ำทิพย์
⭐️ สวภาว์ สะ-วา-พา ภาวะของตนเอง
⭐️ สวรินทร์ วะ-วะ-ริน จอมสวรรค์
⭐️ สัณห์สินี สัน-สิ-นี นางงามผู้ละเอียดอ่อน
⭐️ สัณห์สิริ สัน-สิ-หริ ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สัณห์สิรี สัน-สิ-รี ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สันทนี สัน-ทะ-นี การเปรียบเทียบ
⭐️ สันธิลา ทัน-ทิ-ลา แม่น้ำ
⭐️ สันนดี สัน-นะ-ดี เสียงนมัสการ
⭐️ สันนิธ สัน-นิด ใกล้
⭐️ สันนิภา สัน-นิ-พา คล้าย เหมือน
⭐️ สาทริยา สา-ทริ-ยา การแสดงความเอื้อเฟื้อ ความเคารพ
⭐️ สาธนี สา-ทะ-นี ให้สำเร็จประโยชน์
⭐️ สาธวี สา-ทะ-วี มีความดี
⭐️ สาธิดา สา-ทิ-ดา ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธิตา สา-ทิ-ตา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธินี สา-ทิ-นี ให้สำเร็จ
⭐️ สาธิมา สา-ทิ-มา ความดี
⭐️ สารนิติ สา-ระ-นิด มีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี
⭐️ สาริศา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
⭐️ สาริสา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
⭐️ สาวิณี สา-วิ-นี แม่น้ำ
⭐️ สาวิตรี สา-วิ-ตรี บทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท
⭐️ สาวินี สา-วิ-นี แม่น้ำ
⭐️ สิณิสา สิ-นิ-สา ลูกสะใภ้
⭐️ สิดาพร สิ-ดา-พอน ขาวนวลงามอย่างประเสริฐ
⭐️ สิตานัน สิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
⭐️ สิทธินี สิด-ทิ-นี ผู้สำเร็จทางจิต
⭐️ สินาถ สิ-นาด ที่พึ่งที่มีโชค
⭐️ สินิทธา สิ-นิด-ทา ผู้มีความอ่อนโยน
⭐️ สินี สิ-นี หญิงสาวมีผิวขาวงาม
⭐️ สินีนาถ สิ-นี-นาด ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
⭐️ สิปโปทัย สิบ-โป-ไท รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
⭐️ สิรภัทร สิ-ระ-พัด ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ
⭐️ สิรามล สิ-รา-มน ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
⭐️ สิรารมย์ สิ-รา-รม เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม
⭐️ สิราวรรณ สิ-รา-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ
⭐️ สิรินดา สิ-หริ-นะ-ดา ผู้น้อมไปในสิริมงคล
⭐️ สิรินทร์ สิ-ริน มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
⭐️ สิรินทรา สิ-ริน-ทรา มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
⭐️ สิรินันท์ สิ-หริ-นัน ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
⭐️ สิรินาถ สิ-หริ-นาด มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
⭐️ สิริพรรณ สิ-หริ-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ สิริยุพน สิ-หริ-ยุ-พน มีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิริรัตน์ สิ-หริ-รัด ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
⭐️ สิริวรรณ สิ-หริ-วัน ผู้มีผวิพรรณงดงาม
⭐️ สิริวิมล สิ-หริ-วิ-มน บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิริโสภา สิ-หริ-โส-พา หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ งามสง่า
⭐️ สิริอาภา สิ-หริ-อา-พา ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล
⭐️ สิรี สิ-รี ศรี เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิรีธร สิ-รี-ทอน ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ
⭐️ สิเรียม สิ-เรียม ผู้มีศรี มีสง่า
⭐️ สิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
⭐️ สิวพร สิ-วะ-พอน พรของพระศิวะ
⭐️ สิวะพร สิ-วะ-พอน พรของพระศิวะ
⭐️ สิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระศิวะ
⭐️ สีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
⭐️ สุณัฏฐา สุ-นัด-ถา ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
⭐️ สุณิสา สุ-นิ-สา สาวงาม
⭐️ สุดาทิพย์ สุ-ดา-ทิบ นางฟ้า
⭐️ สุดาพร สุ-ดา-พอน หญิงที่ประเสริฐ
⭐️ สุดารัตน์ สุ-ดา-รัด นางแก้ว หญิงที่ดีเลิศ หญิงสาวงาม
⭐️ สุดาวรรณ สุ-ดา-วัน หญิงผู้สวยงาม
⭐️ สุตาภัทร สุ-ตา-พัด ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม
⭐️ สุทธดา สุด-ทะ-ดา ความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธภา สุด-ทะ-ภา มีรัศมีบริสุทธิ์
⭐️ สุทธอร สุด-ทะ-ออน ผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์
⭐️ สุทธันต์ สุด-ทัน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
⭐️ สุทธิดา สุด-ทิ-ดา ความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธินีย์ สุด-ทิ-นี ผู้นำผู้บริสุทธิ์
⭐️ สุทธีรา สุด-ที-รา นักปราชญ์ที่ดี
⭐️ สุทัตตา สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี
⭐️ สุทัศนี สุ-ทัด-สะ-นี สวย งาม น่าดู
⭐️ สุทินา สุ-ทิ-นา วันดี วันเป็นสิริมงคล
⭐️ สุธนี สุ-ทะ-นี มีเสียงดี
⭐️ สุธา สุ-ทา ปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์
⭐️ สุธาทิพย์ สุ-ทา-ทิบ น้ำอมฤต น้ำทิพย์
⭐️ สุธานิธิ สุ-ทา-นิ-ทิ พระจันทร์
⭐️ สุธามัย สุ-ทา-ไม สำเร็จด้วยอิฐ ปูน ตึก วัง
⭐️ สุธารส สุ-ทา-รด น้ำทิพย์ ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา
⭐️
⭐️ สุธารัตน์ สุ-ทา-รัด แก้วบริสุทธิ์
⭐️ สุธาวัลย์ สุ-ทา-วัน ขาวงาม
⭐️ สุธาวี สุ-ทา-วี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี
⭐️ สุธาศิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
⭐️ สุธาสิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
⭐️ สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี หญิงผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
⭐️ สุธิดา สุ-ทิ-ดา สาวงาม ลูกสาวคนดี
⭐️ สุธินี สุ-ทิ-นี นักปราชญ์
⭐️ สุธิมา สุ-ทิ-มา ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด
⭐️ สุธีธิดา สุ-ที-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
⭐️ สุธีมนต์ สุ-ที-มน ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง
⭐️ สุธีมา สุ-ที-มา มีปัญญาดี นักปราชญ์
⭐️ สุธีรา สุ-ที-รา นักปราชญ์
⭐️ สุนทรี สุน-ทรี หญิงงาม
⭐️ สุนารี สุ-นา-รี สาวงาม หญิงคนดี
⭐️ สุนิดา สุ-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำมาดี
⭐️ สุนิตย์ สุ-นิด ผู้มีความสม่ำเสมอดี
⭐️ สุนิตยา สุ-นิด-ตะ-ยา ผู้มีความสม่ำเสมอดี
⭐️ สุนิศา สุ-นิ-สา ราตรีอันงดงาม คืนที่ดีงาม
⭐️ สุนีรัตน์ สุ-นี-รัด ผู้นำที่ดี
⭐️ สุประวีณ์ สุ-ประ -วี ฉลาดอย่างยิ่ง
⭐️ สุปรียา สุ-ปรี-ยา เป็นที่รักยิ่ง
⭐️ สุปวีณ์ สุ-ปะ-วี ฉลาดอย่งยิ่ง
⭐️ สุปาณี สุ-ปา-นี ผู้มีฝีมือ ฝีมือดี
⭐️ สุพนิต สุ-พะ-นิด น่ารักยิ่ง
⭐️ สุพรทิพย์ สุ-พอน-ทิบ พรอันเลิศจากเทวดา
⭐️ สุพรรณี สุ-พัน-นี ผู้มีผิวทอง
⭐️ สุพัตรา สุ-พัด-ตรา ผู้ประพฤติดี
⭐️ สุพิตตา สุ-พิด-ตา งดงามยิ่ง
⭐️ สุภนิด สุ-พะ-นิ-ดา ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภวทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย พูดดี
⭐️ สุภัสสร สุ-พัด-สอน งามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง
⭐️ สุภัสสรา สกุ-พัด-สะ-รา มีรัศมีงาม
⭐️ สุภานัน สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
⭐️ สุภานันท์ สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย
⭐️ สุภานี สุ-พา-นี ผู้มีโชค
⭐️ สุภาพร สุ-พา-พอน ผู้มีความงามและประเสริฐ
⭐️ สุภาวดี สุ-พา-วะ-ดี หญิงงาม
⭐️ สุภาวิณี สุ-พา-วิ-นี ผู้มีความเจริญ
⭐️ สุภาวิดา สุ-พา-วิ-ดา อบรมมาดีแล้ว
⭐️ สุภาสินี สุ-พา-สิ-นี ผู้มีแสงสว่างดี ผู้มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
⭐️ สุภิดา สุ-พิ-ดา ผู้มีความงาม
⭐️ สุมณฑา สุ-มน-ทา ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว
⭐️ สุมน สุ-มน ใจดี
⭐️ สุมนา สุ-มะ-นา ดอกมะลิ
⭐️ สุมานัส สุ-มา-นัด มีจิตใจดี
⭐️ สุมาลี สุ-มา-ลี ดอกไม้ พวงดอกไม้
⭐️ สุมิตรา สุ-มิด-ตรา เพื่อนที่แสนดี
⭐️ สุรดา สุ-ระ-ดา ผู้ยินดียิ่ง
⭐️ สุรดี สุ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง
⭐️ สุรตา สุ-ระ-ตา ผู้ยินดีอย่างยิ่ง
⭐️ สุรนาถ สุ-ระ-นาด ที่พึ่งของเทวดา ชื่อของพระอินทร์
⭐️ สุรภา สุ-ระ-พา รุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา
⭐️ สุรมณ สุ-ระ -มน ยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง
⭐️ สุรมน สุ-ระ-มน ยินดียิ่ง
⭐️ สุรัตนา สุ-รัด-ตะ-นา แก้วที่ดีมีค่า
⭐️ สุรัมภา สุ-รำ-พา นางฟ้าที่ดี
⭐️ สุรีย์นิภา สุ-รี-นิ-พา เหมือนพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์
⭐️ สุรีย์พร สุ-รี-พอน พระอาทิตย์
⭐️ สุรีย์พรรณ สุ-รี-พัน ผิวพรรณเรืองรองเทียบพระอาทิตย์
⭐️ สุรีย์มาศ สุ-รี-มาด ดุจพระอาทิตย์และทองคำ
⭐️ สุลลิต สุ-ละ-ลิด มีเสน่ห์ยิ่ง งามยิ่ง
⭐️ สุวดี สุ-วะ-ดี มีความดีงาม
⭐️ สุวนันท์ สุ-วะ-นัน ผู้มีความยินดี เพลิดเพลินดี
⭐️ สุวนาถ สุ-วะ-นาด ผู้มีที่พึ่งดี ที่พึ่งที่ดี
⭐️ สุวนี สุ-วะ-นี ผู้นำที่ดี
⭐️ สุวภัทร สุ-วะ-พัด งามและเจริญ
⭐️ สุวรรณา สุ-วัน-นา ทอง
⭐️ สุวรรณี สุ-วัน-นี ผิวทอง
⭐️ สุวรา สุ-วะ-รา ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ สุวรินทร์ สุ-วะ-ริน จอมสวรรค์
⭐️ สุวัฒนา สุ-วัด-ทะ-นา มีความเจริญรุ่งเรืองดี
⭐️ สุวัลภา สุ-วัน-ละ-พา คนสนิทที่แสนดี คนรักที่แสนดี
⭐️ สุวัลยา สุ-วัน-ละ-ยา เถาวัลย์ที่งดงาม
⭐️ สุวารี สุ-วา-รี น้ำดี น้ำสะอาด
⭐️ สุวิภา สุ-วิ-พา รัศมีงาม ความแจ่มแจ่งดี ความงดงามดี
⭐️ สุวิมล สุ-วิ-มน กระจ่างและบริสุทธิ์
⭐️ สุวีณา สุ-วี-นา พิณที่งดงาม พิณที่ไพเราะ
⭐️ สุวีร์ สุ-วี กล้าหาญยิ่ง
⭐️ สุวีรา สุ-วี-รา กล้าหาญดี
⭐️ เสาวธาร เสา-วะ-ทาน น้ำหอม
⭐️ เสาวนิต เสา-วะ-นิด ฟังแล้ว
⭐️ เสาวรส เสา-วะ-รด มีรสดี
⭐️ โสภณา โส-พะ-นา ความงดงาม
⭐️ โสภาวรรณ โส-พา-วัน ผิวพรรณสวยงาม
⭐️ โสภิต โส-พิด งดงาม
⭐️ โสมรัศมี โสม-รัด-สะ-หมี แสงจากพระจันทร์
⭐️ หยาดดาว หยาด-ดาว แสงนวลของดวงดาวที่ทอลงมา
⭐️ หยาดเดือน หยาด-เดือน แสงนวลของดวงจันทร์ที่ทอลงมา
⭐️ หยาดตะวัน หยาด-ตะ-วัน ละอองน้ำยามเช้า น้ำค้าง
⭐️ หยาดทิพย์ หยาด-ทิบ หยาดน้ำจากสวรรค์
⭐️ หยาดนภา หยาด-นะ-พา ละอองน้ำจากท้องฟ้า
⭐️ หยาดฝน หยาด-ฝน ละอองน้ำฝน
⭐️ หยาดพิรุน หยาด-พิ-รุน ละอองน้ำฝน
⭐️ หยาดฟ้า หยาด-ฟ้า ละอองน้ำจากท้องฟ้า
⭐️ หยาดอรุณ หยาด-อะ-รุน ละอองน้ำยามเช้า น้ำค้าง
⭐️ หรรษวดี หัด-สะ-วะ-ดี หญิงที่ร่าเริง
⭐️ หรินทิพย์ หะ-ริน-ทิบ พระนารายณ์
⭐️ หรินพร หะ-ริน-พอน ความประสงค์จากพระนารายณ์
⭐️ หัทยา หัด-ถะ-ยา หัวใจ
⭐️ หัทยาพร หัด-ถะ-ยา-พอน มีใจงาม มีใจประเสริฐ
⭐️ หัสยา หัด-สะ-ยา ขบขัน สนุกสนาน
⭐️ หุวันยา หุ-วัน-ยา การร้องเรียก
⭐️ เหมวรรณ เหม-มะ-วัน ผิวดั่งทอง
⭐️ อณิมา อะ-นิ-มา เล็ก
⭐️ อณิษฐา อนิด-ถา เล็กที่สุด
⭐️ อณุภา อะ-นุ-พา ฟ้าแลบ
⭐️ อดิภา อะ-ดิ-พา สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง
⭐️ อดิวรรณ อะ-ดิ-วัน ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง
⭐️ อดิศา อะ-ดิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อติพร อะ-ติ-พอน ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด
⭐️ อธิติยา อะ-ทิ-ติ-ยา สูงส่ง
⭐️ อธิศรี อะ-ทิ-สี เป็นมิ่งขวัญยิ่ง
⭐️ อนาวรณ์ อะ-นา-วอน ผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น ปราศจากอันตราย
⭐️ อนาวิลา อะ-นา-วิ-ลา ผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์
⭐️ อนุตตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐยิ่ง
⭐️ อนุตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐ
⭐️ อนุธิดา อะ-นุ-ทิ-ดา ลูกสาวคนเล็ก
⭐️ อนุรดี อะ-นุ-ระ-ดี ความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ
⭐️ อนุสรา อะ-นุด-สะ-รา ระลึกถึง คำนึงถึง
⭐️ อภิรดี อะ-พิ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง
⭐️ อภิรตา อะ-พิ-ระ-ตา ความยินดียิ่ง
⭐️ อภิษฎา อะ-พิด-สะ-ดา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
⭐️ อภิษฐา อะ-พิด-ถา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
⭐️ อภิสรา อะ-พิด-สะ-รา เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า
⭐️ อมราพร อะ-มะ-รา-พอน ประเสริฐดุจเทวดา
⭐️ อมล อะ-มน ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์
⭐️ อมลณัฐ อะ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
⭐️ อมลธีรา อะ-มน-ที-รา นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
⭐️ อมลภา อะ-มน-พา รัศมีอันบริสุทธิ์
⭐️ อมลมณี อะ-มน-มะ-นี แก้วมณีบริสุทธิ์
⭐️ อมลรดา อะ-มน-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์
⭐️ อมลวรรณ อะ-มน-วัน อะ-มะ-ละ-วัน มีผิวพรรณบริสุทธิ์
⭐️ อมลวัทน์ อะ-มน-วัด มีใบหน้างดงาม
⭐️ อมลิน อะ-มะ-ลิน ผู้ไม่มีมลทิน ผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรณัส ออ-ระ-นัด คลื่น ลำธาร
⭐️ อรณา อะ-ระ-นา ออ-ระ-นา ผู้ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรณี ออ-ระ-นี อะ-ระ-นี พระอาทิตย์
⭐️ อรเทพิน ออน-เท-พิน เทวดาผู้สวยงาม
⭐️ อรนลิน ออน-นะ-ลิน งามดังดอกบัว
⭐️ อรนันท์ ออ-ระ-นัน งามน่าเพลิดเพลิน
⭐️ อรนาฎ ออ-ระ-นาด หญิงงาม
⭐️ อรนาถ ออ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดี
⭐️ อรนิดา ออน-นิ-ดา หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว
⭐️ อรนิภา ออน-นิ-พา มีรัศมีงาม
⭐️ อรบุษป์ ออ-ระ-บุด ดอกไม้งาม
⭐️ อรปรียา ออน-ปรี-ยา นางผู้เป็นที่รัก
⭐️ อรพนิต ออน-พะ-นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
⭐️ อรพรรณ ออ-ระ-พัน ผู้มีผิวสวย
⭐️ อรพลิน ออน-พะ-ลิน หญิงสาวผู้แข็งแรง
⭐️ อรพินท์ ออ-ระ-พิน ดอกบัว
⭐️ อรพิมพ์ ออ-ระ-พิม รูปงาม
⭐️ อรพิมล ออน-พิ-มน งามบริสุทธิ์
⭐️ อรไพลิน ออน-ไพ-ลิน ไพลินที่สวยงาม
⭐️ อรภา ออ-ระ-พา มีรัศมีงาม
⭐️ อรรพี ออน-ระ-พี งามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม
⭐️ อรรวินท์ ออน-ระ-วิน ดอกบัวงาม
⭐️ อรรัมภา ออน-รำ-พา งามดุจนางฟ้า
⭐️ อรวรรยา ออน-วัน-ยา สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่
⭐️ อรวรา ออน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ อรวินท์ ออ-ระ-วิน ดอกบัวงาม
⭐️ อรสินี ออน-สิ-นี หญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ
⭐️ อรอมล ออน-อะ-มน หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง
⭐️ อรอินทุ์ ออน-อิน พระจันทร์งาม
⭐️ อริยา อะ-ริ-ยา ผู้ดี ผู้ประเสริฐ
⭐️ อริสรา อะ-ริด-สะ-รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
⭐️ อริสา อะ-ริ-สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
⭐️ อรุณรัตน์ อะ-รุน-รัด ความสดใสยามเช้า ความผ่องใสของแสงเงินแสงทอง
⭐️ อรุณวรรณ อะ-รุน-วัน สีอรุณ สีแดงเรื่อๆ สีตะวันแรกขึ้น
⭐️ อลิน อะ-ลิน ผึ้ง
⭐️ อลีนา อะ-ลี-นา ว่องไว
⭐️ อวภาส์ อะ-วะ-พา รัศมีแจ่มจรัส
⭐️ อวัศยา อะ-วัด-สะ-ยา หมอก
⭐️ อศัลยา อะ-สัน-ละ-ยา ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ อสมา อะ-สะ-มา ไม่มีใครเหมือน
⭐️ อสมาภรณ์ อะ-สะ-มา-พอน เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม
⭐️ อัณศยา อัน-สะ-ยา อยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง
⭐️ อันธิยา อัน-ทิ-ยา สมบูรณ์ อิสระ
⭐️ อันนา อัน-นา ข้าว
⭐️ อัมพวัน อำ-พะ-วัน สวนมะม่วง
⭐️ อัมพาพันธ์ อำ-พา-พัน หญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี
⭐️ อัยยา ไอ-ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ
⭐️ อัลิปรียา อัน-ลิ-ปรี-ยา เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว
⭐️ อัศรี อัด-สะ-รี คมกระบี่
⭐️ อาทิมา อา-ทิ-มา ลูกสาวคนแรก
⭐️ อาทิอร อา-ทิ-ออน ลูกสาวคนแรก หญิงผู้เป็นแบบอย่าง
⭐️ อาภัสรา อา-พัด-สะ-รา ผ่องใสเป็นประกาย
⭐️ อาภาภัทร อา-พา-พัด มีรัศมีอันดีงาม
⭐️ อารดา อา-ระ-ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง
⭐️ อารดี อา-ระ-ดี การงดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง
⭐️ อารตี อา-ระ-ตี งดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง
⭐️ อารยา อา-ระ-ยา ผู้ประเสริฐ
⭐️ อารียา อา-รี-ยา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
⭐️ อารีวรรณ อา-รี-วัน ผู้มีความเอื้อเฟื้อ
⭐️ อาศิรา อา-สิ-รา การอวยพร การปรารถนาดี
⭐️ อาศิรี อา-สิ-รี ผู้หวังดี
⭐️ อาสินี อา-สิ-นี หญิงงาม
⭐️ อินทิพร อิน-ทิ-พอน ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์
⭐️ อินทิยา อิน-ทิ-ยา นางผู้เป็นเลิศ
⭐️ อินทิรา อิน-ทิ-รา พระนางลักษมี
⭐️ อินทุนิพา อิน-ทุ-นิ-พา เสมือนจันทร์
⭐️ อินทุภา อิน-ทุ-พา แสงจันทร์
⭐️ อิษฎา อิด-สะ-ดา น่าปรารถนา
⭐️ อิษฎาอร อิด-สะ-ดา-ออน นางผู้น่ารัก
⭐️ อิษยา อิด-สะ-ยา ฤดูฝน
⭐️ อิสรีย์ อิด-สะ-รี ความเป็นใหญ่
⭐️ อิสรียะ อิด-สะ-รี-ยะ ความเป็นใหญ่
⭐️ อุนนดา อุน-นะ-ดา สูงเด่น ยิ่งใหญ่
⭐️ อุปมาพร อุบ-ปะ-มา-พอน เป็นตัวอย่างที่ดี
⭐️ อุรณา อุ-ระ-นา เมฆ
⭐️ อุรดี อุ-ระ-ดี แผ่นดิน
⭐️ อุรวี อุ-ระ-วี แผ่นดิน
⭐️ อุรัสยา อุ-รัด-สะ-ยา ลูกสาว
⭐️ อุไรมน อุ-ไร-มน ใจกุศล หัวใจทอง
⭐️ อุไรมนัส อุ-ไร-มะ-นัด ใจงามดั่งทอง
⭐️ อุไรวรรณ อุ-ไร-วัน ผิวทอง
⭐️ อุไรอร อุ-ไร-ออน หญิงมีค่า
⭐️ อุษณิษา อุ-สะ-นิ-สา มงกุฎ
⭐️ อุษมา อุ-สะ-มา อบอุ่น
⭐️ อุสรา อุ-สะ-รา พระอาทิตย์
⭐️ ไอริณ ไอ-ริน เกลือสินเธาว์
⭐️ ยชนา ยด-ชะ-นา การบูชา การให้เกียรติ
⭐️ รชนิศ รด-ชะ-นิด เจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์
⭐️ รวิชา ระ-วิ-ชา ลูกพระอาทิตย์
⭐️ รัญชนา รัน-ชะ-นา น่ายินดี น่ารัก
⭐️ รัญชิดา รัน-ชิ-ดา น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก
⭐️ ราชาวดี รา-ชา-วะ-ดี ชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก
⭐️ รุจนา รุ-จะ-นา น่ารักน่าชอบใจ
⭐️ รุจยา รุด-จะ-ยา น่ารัก
⭐️ รุจรดา รุด-ระ-ดา รุ่งเรืองและรื่นรมย์
⭐️ รุจรวี รุด-ระ-วี สว่างดุจพระอาทิตย์
⭐️ รุจิดา รุ-จิ-ดา ความพอใจ ความรุ่งโรจน์
⭐️ รุจิรดา รุ-จิ-ระ-ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
⭐️ รุจิรัตน์ รุ-จิ-รัด งามอย่างประเสริฐ
⭐️ รุจิษยา รุ-จิ-สะ-ยา รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก
⭐️ รุจิสา รุ-จิ-สา เจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง
⭐️ รุจีรัตน์ รุ-จี-รัด รัตนะที่งาม
⭐️ วชิรญาณ์ วะ-ชิ-ระ-ยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
⭐️ วณิชชา วะ-นิด-ชา การค้าขาย
⭐️ วทัญญา วะ-ทัน-ยา ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทาน
⭐️ วรนุช วอ-ระ-นุด นางงาม
⭐️ วรรณชนา วัน-ชะ-นา หนังสือร้อยกรอง
⭐️ วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ
⭐️ วรัญชลี วะ-รัน-ชะ-ลี การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง
⭐️ วรัญญา วะ-รัน-ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
⭐️ วัชรียา วัด-ชะ-รี-ยา เพชร
⭐️ วัชรีวรรณ วัด-ชะ-รี-วัน ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร
⭐️ วิจิตรา วิ-จิด-ตรา งามหยดย้อย
⭐️ วิชชาพร วิ-ชา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ ความรู้อันประเสริฐ
⭐️ วิชชุดา วิด-ชุ-ดา สายฟ้า ประดุจสายฟ้า แสงไฟ
⭐️ วิชชุตา วิด-ชุ-ตา ประดุจสายฟ้า แสงไฟ
⭐️ วิชญาดา วิด-ชะ-ยา-ดา ผู้ฉลาด
⭐️ วิชยา วิ-ชะ-ยา ชัยชนะ
⭐️ วิชิดา วิ-ชิ-ดา ผู้ชนะแล้ว
⭐️ วิชิตา วิ-ชิ-ตา ผู้ชนะแล้ว
⭐️ วิชุดา วิ-ชุ-ดา แสงไฟ สายฟ้า
⭐️ วิญญู วิน-ยู ผู้รู้แจ้ง
⭐️ วิรชา วิ-ระ-ชา ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ วิรัญชนา วิ-รัน-ชะ-นา เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง
⭐️ ศจี สะ-จี ชายาพระอินทร์ ผู้มีความงาม
⭐️ ศศิชา สะ-สิ-ชา เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
⭐️ ศัญชนี สัน-ชะ-นี สายธนู
⭐️ ศิรัญญา สิ-รัน-ยา ยอดแห่งความรู้
⭐️ ศุจินทรา สุ-จิน-ทรา ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด
⭐️ ศุจินธรา สุ-จิน-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
⭐️ ศุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
⭐️ โศจยา โส-จะ-ยา ผู้มีความงาม
⭐️ โศจิรัตน์ โส-สิ-รัด สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
⭐️ สรชา สอ-ระ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรสิชา สอ-ระ-สิ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สรัญญา สะ-รัน-ยา ผู้รู้เรื่องลูกศร
⭐️ สรัลชนา สะ-รัน-ชะ-นา คนผู้ซื่อตรง
⭐️ สรัลนุช สะ-รัน-นุด ผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง
⭐️ สริลนุช สะ-ริน-นุด หญิงผู้ซื่อตรง
⭐️ สโรชา สะ-โร-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สโรชินี สะ-โร-ชิ-นี เกิดในสระ ดอกบัว
⭐️ สัญจิตา สัน-จิ-ตา สะสม รวบรวม
⭐️ สารนิจ สา-ระ-นิด มีสาระเนืองนิจ
⭐️ สารนิช สา-ระ-นิด มีสาระเป็นของตนเอง มีแก่นสารนิรันดร
⭐️ สิรินุช สิ-หริ-นุด สาวผู้มีสิริมงคล
⭐️ สุจารี สุ-จา-รี ผู้มีความประพฤติดี
⭐️ สุจิณณา สุ-จิน-นา ผู้ประพฤติดีแล้ว
⭐️ สุจินนา สุ-จิน-นา ความบริสุทธิ์
⭐️ สุจิรา สุ-จิ-รา ยืนยาวยิ่ง
⭐️ สุชญา สุ-ชะ-ยา ผู้รู้ดี
⭐️ สุชัจจ์ สุ-ชัด ผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี
⭐️ สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
⭐️ สุชาดา สุ-ชา-ดา ผู้มีชาติกำเนิดดี
⭐️ สุชานรี สุ-ชา-นะ-รี สตรีผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชานันท์ สุ-ชา-นัน มีกำเนิดดี เกิดมาดี
⭐️ สุชานาฎ สุ-ชา-นาด หญิงสาวผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชานาถ สุ-ชา-นาด ผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง
⭐️ สุชานุช สุ-ชา-นุด หญิงสาวผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชารี สุ-ชา-รี หญิงที่รัก
⭐️ สุชาวดี สุ-ชา-วะ-ดี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชาวลี สุ-ชา-วะ-ลี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
⭐️ สุชิรา สุ-ชิ-รา ผู้เชี่ยวชาญ
⭐️ สุชีรา สุ-ชี-รา ผู้เชี่ยวชาญ
⭐️ สุทธญาณ์ สุด-ทะ-ยา มีความรู้อันบริสุทธิ์
⭐️ สุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
⭐️ สุทธิฉันท์ สุด-ทิ-ฉัน มีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์
⭐️ สุทัชชา สุ-ทัด-ชา ผู้ให้สิ่งดี
⭐️ สุรนุช สุ-ระ-นุด หญิงสาวผู้กล้าหาญ สาวสวรรค์
⭐️ สุวชา สุ-วะ-ชา ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ สุวิชญา สุ-วิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งดี
⭐️ สุวิชาดา สุ-วิ-ชา-ดา เกิดมาดียิ่ง
⭐️ หวานชื่น หวาน-ชื่น งดงาม น่าชื่นใจ
⭐️ หาญฤดี หาน-รึ-ดี ผู้มีจิตใจกล้าหาญ
⭐️ หาญฤทัย หาน-รึ-ไท ผู้มีจิตใจกล้าหาญ
⭐️ หาญวดี หาน-วะ-ดี หญิงผู้มีความกล้า
⭐️ หาญสุดา หาน-สุ-ดา หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ หิรัญญา หิ-รัน-ยา เงินทอง
⭐️ อจลญา อะ-จะ-ละ-ยา มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน
⭐️ อจลา อะ-จะ-ลา ไม่หวั่นไหว มั่นคง
⭐️ อชรายุ อะ-ชะ-รา-ยุ อายุยืน ไม่แก่
⭐️ อชิรญา อะ-ชิ-ระ-ยา รู้รวดเร็ว
⭐️ อชิรญาณ์ อะ-ชิ-ระ-ยา มีญาณอันรวดเร็ว
⭐️ อโณชา อะ-โน-ชา ต้นอังกาบ
⭐️ อติญา อะ-ติ-ยา พิเศษ
⭐️ อตินุช อะ-ติ-นุด หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อธิชา อะ-ทิ-ชา เกิดมายิ่งใหญ่
⭐️ อนัญญา อะ-นัน-ยา เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง
⭐️ อนันตญา อะ-นัน-ตะ-ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
⭐️ อรจิรา ออน-จิ-รา งามตลอดกาลนาน
⭐️ อรชา ออ-ระ-ชา นางผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรณัญช์ ออ-ระ-นัน ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ
⭐️ อรณิช ออ-ระ-นิด สตรีผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรณิชา ออ-ระ-นิ-ชา สตรีผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรนิช ออ-ระ-นิด งามชั่วนิรันดร
⭐️ อรนุช ออ-ระ-นุด หญิงงาม
⭐️ อรัญญา อะ-รัน-ยา ป่า
⭐️ อรุชิดา อะ-รุ-ชิ-ดา เครื่องหมายแห่งความชนะ
⭐️ อโรชา อะ-โร-ชา ไร้โรค
⭐️ อัจจนา อัด-จะ-นา นับถือ บูชา
⭐️ อัจฉรา อัด-ฉะ-รา นางฟ้า
⭐️ อัจฉริยา อัด-ฉะ-ริ-ยา ผู้มีความอัศจรรย์
⭐️ อัญชนา อัน-ชะ-นา สตรี
⭐️ อัญชนี อัน-ชะ-นี สตรี
⭐️ อัญชลี อัน-ชะ-ลี ไหว้
⭐️ อัญชสา อัน-ชะ-สา จริงแท้ รวดเร็ว
⭐️ อัญชิษฐา อัน-ชิด-ถา รุ่งโรจน์ยิ่ง
⭐️ อัญชีรา อัน-ชี-รา มะเดื่อ
⭐️ อาจรีย์ อา-จะ-รี อาจารย์
⭐️ อิชยา อิด-ชะ-ยา ครู การบูชา
⭐️ อุตรานุช อุด-ตะ-รา-นุด หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม
⭐️ อุรชา อุ-ระ-ชา ลูกสาว
⭐️ พลชา พน-ละ-ชา เกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง
⭐️ พัชญา พัด-ชะ-ยา ผู้รู้จักกรอบ
⭐️ พัชยา พัด-ชะ-ยา คำพูดที่ออกไป
⭐️ พัชรี พัด-ชะ-รี เพชร ผู้ถือสายฟ้าคือ พระอินทร์
⭐️ พัชรียา พัด-ชะ-รี-ยา พระอินทร์
⭐️ พัชรีวรรณ พัด-ชะ-รี-วัน งามดุจเพชร
⭐️ พิชชา พิด-ชา ความรู้
⭐️ พิชชาพร พิด-ชา-พอน มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
⭐️ พิชชาภา พิด-ชา-พา มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
⭐️ พิชชาอร พิด-ชา-ออน หญิงสาวผู้มีความรู้
⭐️ พิชญา พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์
⭐️ พิชญาพร พิด-ชะ-ยา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ พิชญาภา พิด-ชะ-ยา-พา แสงสว่างของนักปราชญ์
⭐️ พิชญาวี พิด-ชะ-ยา -วี นักปราชญ์
⭐️ พิชยา พิด-ชะ-ยา ชัยชนะ
⭐️ พิชามญชุ์ พิ-ชา-มน ผู้งดงามด้วยความรู้
⭐️ พิมพ์พจี พิม-พะ-จี มีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี
⭐️ พิมพ์วลัญช์ พิม-วะ-ลัน มีลักษณะรูปงาม
⭐️ พิมพ์สุจี พิม-สุ-จี มีรูปงาม
⭐️ พิรญาณ์ พิ-ระ-ยา มีความรู้อันกล้าหาญ
⭐️ พิสชา พิด-สะ-ชา ดอกบัว
⭐️ พีโชบล พี-โช-บล พืชบัว หน่อบัว
⭐️ พีรชยา พี-ระ-ชะ-ยา ชัยชนะของผู้กล้าหาญ
⭐️ เพชรี เพ็ด-ชะ-รี เพชร
⭐️ เพ็ญประภา เพ็น-ประ-พา แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง
⭐️ เพ็ญพร เพ็น-พอน พระจันทร็เต็มดวง
⭐️ เพ็ญพิชชา เพ็น-พิด-ชา เต็มไปด้วยความรู้
⭐️ เพ็ญสิริ เพ็น-สิ-หริ ผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล
⭐️ แพรใจ แพร-ใจ จิตใจงาม
⭐️ ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
⭐️ ภิญญามาศ พิน-ยา-มาด เจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์
⭐️ ภิรัญญา พิ-รัน-ยา ปัญญายิ่ง
⭐️ ภูริชญา พู-ริ-ชะ-ยา มีปัญญา นักปราชญ์
⭐️ มณีมัญชุ์ มะ-นี-มัน หีบแก้วมณี
⭐️ มัญชรี มัน-ชะ-รี ก้านดอกไม้
⭐️ มัญชิษฐา มัน-ชิด-ถา ต้นคำ ฝาง
⭐️ มัญชุพร มัน-ชุ-พอน งามและประเสริฐ
⭐️ มัญชุภา มัน-ชุ-พา รัศมีอันงาม
⭐️ มัญชุสา มัน-ชุ-สา หีบสมบัติ
⭐️ รมย์ชลี รม-ชะ-ลี มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์
⭐️ รมย์รุจี รม-รุ-จี งามน่าพึงพอใจ
⭐️ รุจาภา รุ-จา-พา มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ รุจิภา รุ-จิ-พา มีความงาม มีความพอใจ
⭐️ รุจิราพร รุ-จิ-รา-พอน รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
⭐️ วชิราภรณ์ วะ-ชิ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร
⭐️ วรพิชชา วอ-ระ-พิด-ชา มีความรู้ประเสริฐ
⭐️ วัชราภรณ์ วัด-ชะ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร
⭐️ วัชรีพร วัด-ชะ-รี-พอน พระอินทร์
⭐️ วิชญาพร วิด-ชะ-ยา-พอน ผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด
⭐️ วิมลฉวี วิ-มน-ฉะ-หวี ผิวพรรณปราศจากมลทิน
⭐️ วิรัลพัชร วิ-รัน-พัด หายากดุจเพชร เพชรงาม
⭐️ แววปราชญ์ แวว-ปราด มีแววของนักปราชญ์
⭐️ ศจีมาส สะ-จี-มาด เดือนแห่งความงาม
⭐️ ศุจีภรณ์ สุ-จี-พอน ค้ำจุนความบริสุทธิ์ ดำรงความบริสุทธิ์
⭐️ ศุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
⭐️ สมัชญา สะ-มัด-ชะ-ยา มีเกียรติ มีชื่อเสียง
⭐️ สิริเพ็ญ สิ-หริ-เพ็น ดวงเดือนงาม เต็มเปี่ยมด้วยความดีงาม
⭐️ สุชาพิชญ์ สุ-ชา-พิด ปราชญ์ผู้เกิดมาดี
⭐️ สุพัชรี สุ-พัด-ชะ-รี เพชรที่ดี
⭐️ สุพิชชา สุ-พิด-ชา มีความรู้ดี
⭐️ สุพิชฌาย์ สุ-พิด-ชา เพ่งพินิจอย่างดี
⭐️ สุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา ฉลาดยิ่ง
⭐️ สุพิชา สุ-พิ-ชา ผู้มีความรู้ดี ผู้รู้ดี
⭐️ สุภชา สุ-พะ-ชา เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภัชชา สุ-พัด-ชา จำแนกอย่างดี
⭐️ สุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้มีความงาม
⭐️ สุภิญญา สุ-พิน-ยา ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุวพัชร สุ-วะ-พัด ดีงามดุจเพชร
⭐️ สุวพิชชา สุ-วะ-พิด-ชา มีความรู้ดีงาม
⭐️ สุวพิชญ์ สุ-วะ-พิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
⭐️ อจิรภาส์ อะ-จิ-ระ-พา ฟ้าแลบ
⭐️ อภิชญา อะ-พิพ-ชะ-ยา รู้ยิ่ง ฉลาด
⭐️ อภิญญา อะ-พิน-ยา ผู้มีปฏิภาณ ผู้มีปัญญา
⭐️ อภิรุจี อะ-พิ-รุ-จี งามยิ่ง
⭐️ อมลฉวี อะ-มน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณบริสุทธิ์ มีผิวพรรณงาม
⭐️ อมลรุจี อะ-มน-รุ-จี งามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ
⭐️ อรชพร อะ-ระ-ชะ-พอน บริสุทธิ์ยิ่ง
⭐️ อรพิชญ์ ออ-ระ-พิด หญิงผู้เป็นปราชญ์
⭐️ อรัชพร อะ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
⭐️ อัจจิมา อัด-จิ-มา ผู้รุ่งเรือง ผู้มีแสงสว่าง
⭐️ อัจฉราพร อัด-ฉะ-รา-พอน นางฟ้าที่งดงาม
⭐️ อัญชลีพร อัน-ชะ-ลี-พอน การไหว้ที่งดงาม
⭐️ อัฐภิญญา อัด-ถะ-พิน-ยา มีความรู้ยิ่งแปดประการ
⭐️ อุไรพัชร อุ-ไร-พัด เพชรประดับทอง
⭐️ พัชนี พัด-ชะ-นี พัด
⭐️ พิชญธิดา พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ พิชญ์สินี พิด-สิ-นี หญิงงามผู้ฉลาด
⭐️ พิชญ์สุดา พิด-ชะ-สุ-ดา หญิงสาวผู้มีความรู้ ลูกสาวนักปราชญ์
⭐️ พิชญานิน พิด-ชะ-ยา-นิน ผู้ทรงความรู้
⭐️ เพ็ญจิต เพ็น-จิด จิตที่บริสุทธิ์
⭐️ เพ็ญนีติ์ เพ็น-นี แสงจันทร์นำทาง
⭐️ เพ็ญพิสุทธิ์ เพ็น-พิ-สุด สดใสดั่งพระจันทร์ มีความบริสุทธิ์
⭐️ เพ็ญสุดา เพ็น-สุ-ดา ลูกสาวผู้น่ารัก
⭐️ มธุชา มะ-ทุ-ชา ลูกกวาด
⭐️ มนชิดา มน-ชิ-ดา ชนะใจ
⭐️ มนสิชา มน-สิ-ชา มน-นะ-สิ-ชา เกิดในใจ ความรัก
⭐️ มโนชา มะ-โน-ชา โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
⭐️ มัทนีญา มัด-ทะ-นี-ยา ผู้รู้เรื่องกามเทพ
⭐️ ศุภนุช สุ-พะ-นุด หญิงสาวผู้ดีงาม หญิงสาวผู้โชคดี
⭐️ ศุภานิช สุ-พา-นิด ผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตน
⭐️ สมจินตนา สม-จิน-ตะ-นา ได้ผลดังที่คิดไว้
⭐️ สุภนิช สุ-พะ-นิด มีความงามเป็นของตน งามและเป็นตัวของตัว
⭐️ อัพชินี อับ-พะ-ชิ-นี กอบัว
⭐️ พัชรดา พัด-ชะ-ระ-ดา มีความแข็ง คงทน
⭐️ พิจิตรา พิ-จิด-ตรา งาม น่าดู
⭐️ พิชญ์นรี พิด-นะ-รี หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ พิชญวดี พิด-ชะ-ยะ-วะ-ดี หญิงนักปราชญ์
⭐️ เพ็ญรดี เพ็น-ระ-ดี เปี่ยมไปด้วยความยินดี
⭐️ ภัทรานุช พัด-ทรา-นุด นางน้องผู้เจริญ
⭐️ มนัญชยา มะ-นัน-ชะ-ยา ผู้ชนะใจ
⭐️ มยุรฉัตร มะ-ยุ-ระ-ฉัด หางนกยูง
⭐️ มะลิซ้อน มะ-ลิ-ซ้อน ดอกมะลิชนิดหนึ่งกลิ่นหอม
⭐️ รจิตพิชญ์ ระ-จิต-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม
⭐️ วนิชพร วะ-นิด-ชะ-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
⭐️ หยาดเพชร หาด-เพ็ด แสงประกายของเพชรที่สะท้อนเงางาม
⭐️ พรรทิพภา พัน-ทิบ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ
⭐️ วิมลศรี วิ-มน-สี มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
⭐️;

วิเคราะห์ชื่อกับวันเกิด ดวงชื่อจริง


เลือกวันเกิด :-- ค้นหาชื่อมงคลตามวันเกิด --


ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันเสาร์
ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันเสาร์

แอปต่อมือถือเข้าทีวี โหลดฟรีรวมชื่อเล่น

ชื่อล่าสุด : +ปรีญาภัสà
แอปต่อมือถือเข้าทีวี โหลดฟรี
-- ชื่อมงคลสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร [1] --


Copyright 2024 | 17 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007 | MORE

Contacts email : [email protected] && FB ::https://m.me/flashminidotcom

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

-- ❤️ เว็บนี้สร้างขึ้นมา 17 ปีแล้ว ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม ขอบคุณครับ :)
❤️ เริ่มต้นจากเว็บฟรีโฮมเพจ Geocities ย้ายมาสร้างเว็บส่วนตัว แชร์ผลงานแอปเกมเล็กๆ จากโปรแกรม Macromedia Flash จนถึงเรียนรู้การสร้างเว็บด้วย Html แบบง่ายๆ จนเป็นระบบ PHP เวลาผ่านไปในยุค Hi5 เราก็จัดทำของแจกสกินกตแต่งเว็บและอืนๆ เคยมีระบบเว็บบอร์ด ดวง ทำนาย เลขเด็ด เรื่องน่ารู้ต่างๆมากมาย และมามาถึงยุคโซเชียล FACEBOOK ,TIKTOK ,YOUTUBE,TWITTER เราจะนำเสนอข่าวสารข้อมูลให้ทันสมัยตลอดไป

** หากท่านพบปัญหาหรือต้องการให้ลบข้อมูล กรุณาแจ้งได้ที่เฟสบู๊ค ​ https://m.me/flashminidotcom หรือ อีเมล์ [email protected] (บางหน้าจะมีปุ่มแจ้งลบข้อมูล ท่านสามารถกดแจ้งลบเองได้เลยค่ะ)