ชื่อมงคล สำหรับ ผู้หญิง ที่เกิด วันพุธกลางวัน

⭐️ กณิกา กะ-นิ-กา เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
⭐️ กนก กะ-หนก ทองคำ
⭐️ กนกทิพย์ กะ-หนก-ทิบ ทองคำที่ดีวิเศษ
⭐️ กนกนาถ กะ-หนก-นาด มีทองเป็นที่พึ่ง
⭐️ กนกนิภา กะ-หนก-นิ-พา เหมือนทอง
⭐️ กนกพร กะ-หนก-พอน ทองประเสริฐ
⭐️ กนกพรรณ กะ-หนก-พัน ผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ
⭐️ กนกรดา กะ-หนก-ระ-ดา ยินดีในทอง
⭐️ กนกรัตน์ กะ-หนก-รัด ทองคำที่ล้ำค่า แก้วและทอง
⭐️ กนกลดา กะ-หนก-ละ-ดา เถาทอง
⭐️ กนกวดี กะ-หนก-วะ-ดี หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ
⭐️ กนกวรรณ กะ-หนก-วัน มีผิวพรรณดุจทองคำ
⭐️ กนกวลัย กะ-หนก-วะ -ไล กำไลทอง
⭐️ กนกอร กะ-หนก-ออน ผู้หญิงที่ดี
⭐️ กนต์รพี กน-ระ-พี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
⭐️ กมนีย์ กะ-มะ-นี งาม เป็นที่พึงพอใจ
⭐️ กมนียา กะ-มะ-น ี- ยา งาม เป็นที่พึงพอใจ
⭐️ กมลกานต์ กะ-มน-กาน ผู้มีใจงดงาม
⭐️ กมลทิพย์ กะ-มน-ทิบ บัววิเศษ
⭐️ กมลนัทธ์ กะ-มน-นัด เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ
⭐️ กมลนัยน์ กะ-มน-ละ-ไน ตามงามดุจดอกบัว
⭐️ กมลนิตย์ กะ-มน-นิด คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ
⭐️ กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว
⭐️ กมลบัตร กะ-มน-ละ-บัด กลีบบัว
⭐️ กมลพร กะ-มน-พอน ใจประเสริฐ
⭐️ กมลพรรณ กะ-มน-พัน ผิวพรรณดุจดอกบัว
⭐️ กมลยุพา กะ-มน-ยุ-พา หญิงสาวผู้มีความงาม
⭐️ กมลรัตน์ กะ-มน-รัด ดอกบัวที่ล้ำค่า
⭐️ กมลวรรณ กะ-มน-วัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว
⭐️ กมลวัทน์ กะ-มน-วัด หน้างามดุจดอกบัว
⭐️ กมลา กะ-มะ-ลา นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
⭐️ กมุทพร กะ-มุด-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
⭐️ กรกนก กอน-กะ-หนก แสงทอง ทองกร
⭐️ กรกมล กอน-กะ-มน มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก
⭐️ กรณิกา กอน-นิ-กา ช่อฟ้า
⭐️ กรดา กอ-ระ-ดา กอน-ระ-ดา ให้จากมือ
⭐️ กรนภา กอน-นะ-พา มือที่โบกไปตามท้องฟ้า
⭐️ กรนันท์ กอ-ระ-นัน ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
⭐️ กรพันธุ์ กอ-ระ-พัน ทับทิม
⭐️ กรพินธุ์ กอ-ระ-พิน ทับทิม
⭐️ กรภุม กอ-ระ-พุม กระพุ่ม
⭐️ กรรณลดา กัน-ละ-ดา ใบหู
⭐️ กรรณาภรณ์ กัน-นา-พอน เครื่องประดับหู
⭐️ กรรณิกา กัน-นิ-กา ดอกไม้ เครื่องประดับ
⭐️ กรรณิการ์ กัน-นิ-กา ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า
⭐️ กรรวี กอน-ระ-วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์
⭐️ กรวรรณ กอ-ระ-วัน มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ กรวลัย กอน-วะ-ไล กำไลมือ
⭐️ กรวิกา กอน-วิ-กา นกการเวก
⭐️ กรวินท์ กอ-ระ-วิน ทับทิม
⭐️ กรวิภา กอน-วิ-พา ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
⭐️ กรองแก้ว กรอง-แก้ว ถักทอด้วยเพชรพลอย คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง
⭐️ กระยาทิพย์ กระ-ยา-ทิบ ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน
⭐️ กรัณฑา กะ-รัน-ทา รวงผึ้ง
⭐️ กรุณา กะ-รุ-นา ความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์
⭐️ กฤตพร กริด-ตะ-พอน ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
⭐️ กฤตมุข กริด-ตะ-มุก นักปราชญ์
⭐️ กฤตยา กริด-ตะ-ยา เกียรติ เส่นห์
⭐️ กฤตาภรณ์ กริ-ตา-พอน ผู้ประดับกายแล้ว
⭐️ กฤตินี กริด-ติ-นี ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
⭐️ กฤติยา กริด-ติ-ยา หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ
⭐️ กลรัตน์ กน-ละ-รัด เป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ
⭐️ กลิกา กะ-ลิ-กา ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน
⭐️ กวิดา กะ-วิ-ดา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
⭐️ กวิตา กะ-วิ-ตา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
⭐️ กวินทรา กะ-วิน-ทรา จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่
⭐️ กวินทิพย์ กะ-วิน-ทิบ ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์
⭐️ กวินธิดา กะ-วิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ดีงาม
⭐️ กวินนาฎ กะ-วิน-นาด หญิงสาวผู้ดีงาม
⭐️ กวินนาถ กะ-วิน-นาด ผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม
⭐️ กวินภัค กะ-วิน-พัก มีเกียรติอันดีงาม
⭐️ กวีทิพย์ กะ-วี-ทิบ มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
⭐️ กวีพร กะ-วี-พอน มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
⭐️ กวีวรรณ กะ-วี-วัน กวี ผู้งดงาม
⭐️ กัณฐมณี กัน-ถะ-มะ-นี ของที่รัก
⭐️ กัณฐาภรณ์ กัน-ถา-พอน เครื่องประดับคอ
⭐️ กัณฐิกา กัน-ถิ-กา สร้อยคอ
⭐️ กัณณิกา กัน-นิ-กา ช่อฟ้า ดอกไม้
⭐️ กัณติกา กัน-ติ-กา ผู้กระทำ
⭐️ กันตพร กัน-ตะ-พอน น่ารักและประเสริฐ
⭐️ กันตยา กัน-ตะ -ยา เป็นสุข สาวสวย
⭐️ กันต์ฤทัย กัน-รึ-ไท ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
⭐️ กันตา กัน-ตา เป็นสุข สาวสวย
⭐️ กันตาภา กัน-ตา-พา รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม
⭐️ กันติยา กัน-ติ-ยา ความรัก
⭐️ กันทร กัน-ทอน ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
⭐️ กันทรา กัน-ทรา ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
⭐️ กันนิดา กัน-นิ-ดา หญิงสาว
⭐️ กันยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
⭐️ กันยกา กัน-ยะ-กา หญิงวัยรุ่น
⭐️ กันยาพร กัน-ยา-พอน สาวผู้ประเสริญ
⭐️ กันยาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง
⭐️ กัลย์กมล กัน-กะ-มน ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ ใจที่สุข
⭐️ กัลยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
⭐️ กัลยรัตน์ กัน-ยะ-รัด มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล
⭐️ กัลยวรรต กัน-ละ-ยะ-วัด อาหารเช้า
⭐️ กัลยา กัน-ละ-ยา หญิงงาม
⭐️ กัลยาณธรรม กัน-ละ-ยา-นะ-ทำ ธรรมอันดี
⭐️ กัลยาณี กัน-ละ-ยา-นี หญิงผู้มีความงาม
⭐️ กานดา กาน-ดา หญิงที่รัก
⭐️ กานดาวดี กาน-ดา-วะ-ดี หญิงผู้เป็นที่รัก
⭐️ กานต์กนีย์ กาน-กะ-นี น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก
⭐️ กานต์ธิดา กาน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
⭐️ กานต์ธีรา กาน-ที-รา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ กานต์มณี กาน-มะ-นี แก้วมณีที่น่ารัก แก้วงาม
⭐️ กานต์ยุพน กาน-ยุ-พน ความสาวที่น่ารัก
⭐️ กานต์รวี กาน-ระ-วี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
⭐️ กานติมา กาน-ติ-มา งามน่ารัก
⭐️ การณิก กา-ระ-นิก ผู้ประกอบด้วยเหตุ
⭐️ กิ่งดาว กิ่ง-ดาว สืบทอดจากดวงดาว
⭐️ กิ่งฟ้า กิ่ง-ฟ้า สืบทอดจากสวรรค์
⭐️ กิตติกา กิด-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กิตติธรา กิด-ติ-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
⭐️ กิตติมา กิด-ติ-มา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กิตติวรา กิด-ติ-วะ-รา มีเกียรติอันประเสริฐ
⭐️ กิตยา กิด-ตะ-ยา ผู้มีเชื่อเสียง
⭐️ กิรณา กิ-ระ-นา รัศมีเรืองรอง
⭐️ กิรติกา กิ-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
⭐️ กีรัตยา กี-รัด-ตะ-ยา หญิงผู้มีเกียรติ
⭐️ กุณฑล กุน-ทน ตุ้มหู
⭐️ กุณฑิกา กุน-ทิ-กา คนโทน้ำ
⭐️ กุลกัลยา กุน-กัน-ยา หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลธรา กุน-ทะ-รา ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
⭐️ กุลธิดา กุน-ทิ-ดา หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลนาถ กุน-ละ-นาด เป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลนารี กุน-ละ-นา-รี หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลนิดา กุน-นิ-ดา ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
⭐️ กุลนิภา กุน-นิ-พา เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล
⭐️ กุลปริยา กุน-ปริ-ยา เป็นที่รักของสกุลวงศ์
⭐️ กุลภรณ์ กุน-ละ-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล
⭐️ กุลยา กุน-ละ-ยา สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา
⭐️ กุลรัตน์ กุน-ละ-รัด รัตนแห่งสกุลวงศ์
⭐️ กุลวดี กุน-วะ-ดี หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
⭐️ กุลิน กุ-ลิน ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง
⭐️ เกณิกา เก-นิ-กา พลับพลาที่ประทับของพระราชา
⭐️ เกตน์นิภา เกด-นิ-พา เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
⭐️ เกตนิกา เกด-นิ-กา ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน
⭐️ เกตุมณี เกด-มะ-นี ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า
⭐️ เกยูร เก-ยูน สร้อยอ่อน สายสร้อย ทองต้นแขน กำไล
⭐️ เกวลิน เก-วะ-ลิน ผู้สำเร็จ ผู้ศึกษาตลอดแล้ว
⭐️ เกวลี เก-วะ-ลี มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
⭐️ แก้วตา แก้ว-ตา สิ่งที่รักยิ่ง
⭐️ แก้วทิพย์ แก้ว-ทิบ สูงค่าเป็นของดีวิเศษ
⭐️ ขนบพร ขะ-หนบ-พอน แบบแผนที่ประเสริฐ
⭐️ ขยาดี ขะ-ยา-ดี ทัศนะ ความคิด มุมมอง
⭐️ ขยาทิมาต ขะ-ยา-ทิ-มาด มีชื่อเสียงเลื่องลือ
⭐️ ขยานี ขะ-ยา-นี มีความรู้
⭐️ ขรินทร์ทิพย์ ขะ-ริน-ทิบ เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
⭐️ เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์
⭐️ เขมินทรา เข-มิน-ทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
⭐️ คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
⭐️ คณพร คะ-นะ-พอน มีพรรคพวกดี
⭐️ คณิฏฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
⭐️ คนธวัลย์ คน-ทะ-วัน เถาวัลย์หอม
⭐️ คมทิพย์ คม-ทิบ ความเฉียบแหลมอันวิเศษ
⭐️ ครองพร ครอง-พอน คงความดีไว้ตลอดไป
⭐️ ครองรัก ครอง-รัก คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
⭐️ คะนึงนิตย์ คะ-นึง-นิด คิดทบทวนอยู่ตลอด คิดถึงอยู่ตลอด
⭐️ คัดนางค์ คัด-คะ-นาง ท้องฟ้า
⭐️ คัทลียา คัด-ทรี-ยา กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
⭐️ คันธนีรา คัน-ทะ-นี-รา น้ำหอม
⭐️ คันธมาลี คัน-ทะ-มา-ลี ดอกไม้หอม
⭐️ คันธลี คัน-ทะ-ลี ตัวต่อ
⭐️ คำนึง คำ-นึง คิดถึง คิด นึก ระลึก
⭐️ คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี
⭐️ คุ้มแก้ว คุ้ม-แก้ว อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์
⭐️ เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาวัลย์ สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
⭐️ ฐปนัท ถะ-ปะ-นัท ผู้ให้การดำรงมั่น
⭐️ ฐปนา ถะ-ปะ-นา การสถาปนา การดำรงอยู่
⭐️ ฐปนีย์ ถะ-ปะ-นี ผู้มีความตั้งมั่น
⭐️ ฐปิตา ถะ-ปิ-ตา ผู้มีจุดยืนแล้ว ตั้งมั่นแล้ว
⭐️ ฐานนันท์ ถา-นะ-นัน ยินดีในฐานะ
⭐️ ฐานันตร์ ถา-นัน ฐานันดร ตำแหน่ง ลำดับที่
⭐️ ฐานิกา ถา-นิ-กา ผู้ดำรงมั่น
⭐️ ฐานิฏฐ์ ถา-นิด เป็นที่น่าพอใจ
⭐️ ฐานิดา ถา-นิ-ดา ความมีฐานะ ความมั่นคง
⭐️ ฐานิต ถา-นิด ถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง
⭐️ ฐานิตา ถา-นิ-ตา ผู้มีฐานะ
⭐️ ฐานีย์ ถา-นี พึงตั้งอยู่
⭐️ ฐานียา ถา-นี-ยา พึงตั้งอยู่
⭐️ ฐาปนีย์ ถา-ปะ-นี ผู้สร้าง
⭐️ ฐาปานีย์ ถา-ปา-นี ผู้มีความมั่นคง
⭐️ ฐายินี ถา-ยิ-นี ผู้ตั้งมั่น
⭐️ ฐิตา ถิ-ตา ผู้ดำรงมั่น
⭐️ ฐิตาพร ถิ-ตา-พอน ผู้ตั้งมั่นและประเสริฐ
⭐️ ฐิตาภรณ์ ถิ-ตา-พอน เครื่องประดับที่ถาวร
⭐️ ฐิตาภา ถิ-ตา-พา มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
⭐️ ฐิตามร ถิ-ตา-มอน เทวดาผู้มั่นคง
⭐️ ฐิตารีย์ ถิ-ตา-รี มั่นคงและประเสริฐ
⭐️ ฐิติกร ถิ-ติ-กอน สร้างความมั่นคง สร้างชีวิต
⭐️ ฐิติกา ถิ-ติ-กา ผู้ตั้งมั่น
⭐️ ฐิติกานต์ ถิ-ติ-กาน ผู้ที่มีความรักมั่นคง
⭐️ ฐิติพร ถิ-ติ-พอน มีความมั่นคงเป็นเลิศ
⭐️ ฐิติพรรณ ถิ-ติ-พัน ผิวพรรณที่ยั่งยืน
⭐️ ฐิติภรณ์ ถิ-ติ-พอน การเลี้ยงดูที่ยั่งยืน
⭐️ ฐิติภา ถิ-ติ-พา แสงสว่าง
⭐️ ฐิติมน ถิ-ติ-มน มีใจประกอบด้วยความมั่นคง
⭐️ ฐิติมา ถิ-ติ-มา มีความคงอยู่
⭐️ ฐิติรัตน์ ถิ-ติ-รัด รัตนคือชีวิต ชีวิตที่ประเสริ
⭐️ ฐิติวรดา ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา มีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง
⭐️ ฐิติวรรณ ถิ-ติ-วัน ผิวพรรณที่ดี
⭐️ ฑิมพิกา ทิม-พิ-กา ไพลน้ำ ฟองน้ำ
⭐️ ฑุลิกา ทุ-ลิ-กา นกกางเขน
⭐️ ณฐิตา นะ-ทิ-ตา ดำรงอยู่ด้วยความรู้
⭐️ ณฐินี นะ-ทิ-นี ดำรงอยู่ด้วยความรู้
⭐️ ณฤดี นะ-รึ-ดี ยินดีในความรู้
⭐️ ณัฏฐกานต์ นัด-ถะ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ ณัฏฐธิดา นัด-ถะ-ทิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐพร นัด-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฏฐพรรณ นัด-ถะ-พัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ผิวพรรณของนักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐา นัด-ถา นักปราชญ์
⭐️ ณัฏฐิกา นัด-ถิ-กา ผู้ประกอบด้วยความฉลาด
⭐️ ณัฏฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง
⭐️ ณัฐกฤตา นัด-กริ-ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐกานต์ นัด-ถะ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ ณัฐกุล นัด-ถะ-กุน ตระกูลนักปราชญ์
⭐️ ณัฐฐา นัด-ถา ผู้มีความรู้ นักปราชญ์
⭐️ ณัฐฐาพร นัด-ถา-พอน นักปราชญ์ ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐติกา นัด-ติ-กา หมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน
⭐️ ณัฐทิตา นัด-ทิ-ตา ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
⭐️ ณัฐธยาน์ นัด-ถะ-ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐธิดา นัด-ทิ-ดา ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐธีรา นัด-ธี-รา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ ณัฐนพิน นัด-นะ-พิน นักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ
⭐️ ณัฐนรี นัด-นะ-รี หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐนาถ นัด-ถะ-นาด ที่พึ่งของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐปานี นัด-ถะ-ปา-นี นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
⭐️ ณัฐพร นัด-ถะ-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐมน นัด-ถะ-มน ดวงใจของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐยมล นัด-ยะ-มน คู่แห่งนักปราชญ์ คู่ผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐรดี นัด-ระ-ดี ความยินดีของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรมย์ นัด-ถะ-รม เป็นที่รื่นรมของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐรินีย์ นัด-ถะ-ริ-นี ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
⭐️ ณัฐลัดดา นัด-ถเ-ลัด-ดา สายของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวดี นัด-ถะ-วะ-ดี หญิงสาวผู้มีความรู้
⭐️ ณัฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ชั้นของนักปราชญ์
⭐️ ณัฐวรา นัด-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ณัฐวิภา นัด-วิ-พา ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
⭐️ ณัฐวิมล นัด-ถะ-วิ-มน นักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ ณัฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง หญิงผู้ฉลาด
⭐️ ณิขนันทน์ นิด-ชะ-นัน มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
⭐️ ดนยา ดะ-นะ-ยา เกิดจากตัวเรา ลูกสาว
⭐️ ดรัลพร ดะ-รัน-พอน ทับทิมอันประเสริฐ
⭐️ ดลพร ดน-ละ-พอน บันดาลพร
⭐️ ดารินทร์ ดา-ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
⭐️ ดุลยา ดุน-ละ-ยา สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
⭐️ ตรีทิพยนิภา ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
⭐️ ติณณา ติน-นา ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
⭐️ ตีรณา ตี-ระ-นา ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
⭐️ ตุลยดา ตุน-ยะ-ดา ความเสมอภาค
⭐️ ถวิกา ถะ-วิ-กา ถุง
⭐️ ถิรดา ถิ-ระ-ดา ความมั่นคงสถาพร
⭐️ ทยิดา ทะ-ยิ-ดา เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
⭐️ ทรงพร ซง-พอน ทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ
⭐️ ทวีติยา ทะ-วี-ติ-ยา ที่สอง
⭐️ ทัณฑิกา ทัน-ทิ-กา ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
⭐️ ทัตพร ทัด-พอน ได้รับการประทานพร ได้รับพร
⭐️ ทินมณี ทิน-มะ-นี แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์
⭐️ ทิพกร ทิบ-พะ-กอน แสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์
⭐️ ทิพกฤตา ทิบ-กริ-ตา สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
⭐️ ทิพนาถ ทิบ-พะ-นาด เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์
⭐️ ทิพปภา พิบ-ปะ-พา รัศมีเป็นทิพย์
⭐️ ทิพย์รัตน์ ทิบ-พะ-รัด มีแก้วมณีเป็นทิพย์
⭐️ ทิพรดา ทิบ-พะ-ระ-ดา ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
⭐️ ทิพานัน ทิ-พา-นัน ผู้มีใบหน้าสวยงาม
⭐️ ทิพารมย์ ทิ-พา-รม รื่นรมย์ ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์
⭐️ ทีปกา ที-ปะ-กา ผู้ส่องสว่าง
⭐️ ธดากรณ์ ทะ-ดา-กอน ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา
⭐️ ธนกานต์ ทะ-นะ-กาน มีทรัพย์เป็นที่รัก
⭐️ ธนพร ทะ-นะ-พอน มีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ
⭐️ ธนภรณ์ ทะ-นะ-พอน ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์
⭐️ ธนวรรณ ทะ-นะ-วัน มีผิวงามเป็นสมบัติ
⭐️ ธนัฏฐา ทะ-นัด-ถา ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
⭐️ ธนัตพร ทะ-นัด-พอน มีทรัพย์อันประเสริฐ
⭐️ ธนาพรรณ ทะ-นา-พัน มีผิวพรรณเป็นทรัพย์
⭐️ ธนาภรณ์ ทะ-นา-พอน มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ
⭐️ ธนาภา ทะ-นา-พา รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
⭐️ ธนารีย์ ทะ-นา-รี มีทรัพย์อันประเสริฐ
⭐️ ธนาวรรณ ทะ-นา-วัน ผู้สวยด้วยทรัพย์
⭐️ ธนิฏฐา ทะ-นิด-ถา ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓
⭐️ ธนิดา ทะ-นิ-ดา หนักแน่น
⭐️ ธนิยา ทะ-นิ-ยา ปรารถนาในทรัพย์
⭐️ ธนิวรรณ ทะ-นิ-วัน วรรณะแห่งความมั่งคง
⭐️ ธนีพร ทะ-นี-พอน มีพรเป็นทรัพย์
⭐️ ธนียา ทะ-นี-ยา ปรารถนาในทรัพย์
⭐️ ธนีวรรณ ทะ-นี-วัน วรรณะแห่งทรัพย์
⭐️ ธมกร ทะ-มะ-กอน แสงจันทร์
⭐️ ธมน ทะ-มน กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น
⭐️ ธมนต์ ทะ-มน กำจัดมลทิน
⭐️ ธมนวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณสวยงาม
⭐️ ธมนันท์ ทะ-มะ-นัน สวยเหมือนพระจันทร์
⭐️ ธมลวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ธยาน์ ทะ-ยา ปัญญาแห่งพินิจ
⭐️ ธยานี ทะ-ยา-นี ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ
⭐️ ธรณ์ธันย์ ทอน-ทัน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
⭐️ ธรรมิกา ทัน-มิ-กา ผู้ประกอบด้วยธรรม
⭐️ ธฤดี ทะ-รึ-ดี ความมั่นคง ควมตั้งมั่น
⭐️ ธวัล ทะ-วัน ขาว บริสุทธิ์ นวลงาม
⭐️ ธวัลกร ทะ-วัน-กอน มีรัศมีนวลงาม
⭐️ ธวัลพร ทะ-วัน-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
⭐️ ธวัลยา ทะ-วัน-ยา บริสุทธิ์
⭐️ ธวัลรัตน์ ทะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
⭐️ ธันยธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี
⭐️ ธันยบูรณ์ ทัน-ยะ-บูน เต็มไปด้วยโชคลาภ
⭐️ ธันยพร ทัน-ยะ-พอน มีโชคอันประเสริฐ
⭐️ ธันยมัย ทัน-ยะ-ไม สำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง
⭐️ ธันยวีร์ ทัน-ยะ-วี มีโชคและมีความกล้า
⭐️ ธันยารัตน์ ทัน-ยา-รัด แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
⭐️ ธารทิพย์ ทาน-ทิบ สายน้ำวิเศษ
⭐️ ธาริณี ทา-ร-นี ทรงไว้
⭐️ ธารินันท์ ทา-ริ-นัน ความสดชื่นรื่นเริง
⭐️ ธารี ทา-รี ควรทรงไว้
⭐️ ธาวัลย์ ทา-วัน ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์
⭐️ ธาวินี ทา-วิ-นี วิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
⭐️ ธิดาพรรณ ทิ-ดา-พัน ลูกสาวผู้สวยงาม
⭐️ ธิดารัตน์ ทิ-ดา-รัด บุตรสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ ธิดาวรรณ ทิ-ดา-วัน ลูกสาวผู้สวยงาม
⭐️ ธิติมา ทิ-ติ-มา ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง
⭐️ ธิติรัตน์ ทิ-ติ-รัด แก้วแห่งความเพียร
⭐️ ธินิดา ทิ-นิ-ดา หญิงผู้มั่นคง
⭐️ ธิราพร ทิ-รา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีนิดา ที-นิ-ดา ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
⭐️ ธีรกานต์ ที-ระ-กาน นักปราชญ์ผู้น่ารัก
⭐️ ธีรดา ที-ระ-ดา ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
⭐️ ธีรตา ที-ระ-ตา บินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
⭐️ ธีรตี ที-ระ-ตี ความยินดีในความรู้
⭐️ ธีรนาฎ ที-ระ-นาด หญิงงามที่ฉลาด
⭐️ ธีรนาถ ที-ระ-นาด ที่พึ่งของนักปราชญ์
⭐️ ธีรพร ที-ระ-พอน นักปราชญ์ ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีรวรรณ ที-ระ-วัน ชนชั้นของนักปราชญ์
⭐️ ธีร์วรา ที-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีราพร ที-รา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ ธีราภรณ์ ที-รา-พอน เครื่องประดับของนักปราชญ์
⭐️ ธีวรา ที-วะ-รา ประเสริฐด้วยความรู้
⭐️ ธุวดารา ทุ-วะ-ดา-รา สดใสเสมอดวงดารา
⭐️ ธุวพร ทุ-วะ-พอน ผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน
⭐️ นงพะงา นง-พะ-งา นางงาม
⭐️ นฏกร นะ-ตะ-กอน นักฟ้อนรำ
⭐️ นนทรมย์ นน-ทะ-รม มีความเพลิดเพลินยินดี
⭐️ นนทลี นน-ทะ-ลี ประดุจแม่
⭐️ นพธีรา นบ-ที-รา นบ-พะ-ที-รา นักปราชญ์ผู้สดชื่น
⭐️ นพนิต นพ-พะ-นิด เนย
⭐️ นพรดา นบ-พะ-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
⭐️ นพิน นะ-พิน ใหม่ สด สาวเสมอ
⭐️ นภกานค์ นบ-ภา-กาน สิงห์โต
⭐️ นภาพร นะ-พา-พอน ฟ้าสวย
⭐️ นภาพรรณ นะ-พา-พัน ฟ้าสวย
⭐️ นภาลัย นะ-พา-ลัย ฟากฟ้า
⭐️ นภาวดี นะ-พา-วะ-ดี หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า
⭐️ นภาวรรณ นะ-พา-วัน ฟ้าสวย
⭐️ นรกมล นอ-ระ-กะ-มน เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
⭐️ นรมน นอ-ระ-มน เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
⭐️ นราพร นะ-รา-พอน ผู้ประเสริฐ
⭐️ นราวดี นะ-รา-วะ-ดี หญิงผู้ประเสริฐ
⭐️ นราวรรณ นะ-รา-วัน วรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง
⭐️ นรินทร์พร นะ-ริน-พอน พรของพระราชา
⭐️ นรีกมล นะ-รี-กะ-มน หญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม
⭐️ นรีกานต์ นะ-รี-กาน หญิงผู้เป็นที่รัก
⭐️ นรียา นะ-รี-ยา สตรี
⭐️ นรีรัตน์ นะ-รี-รัด นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
⭐️ นฤภร นะ-รึ-พอน แข็งแรง
⭐️ นฤมล นะ-รึ-มน ไม่มีมลทิน
⭐️ นลพรรณ นน-ละ-พัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
⭐️ นลัท นะ-ลัด น้ำผึ้ง ดอกไม้
⭐️ นลัทพร นะ-ลัด-ทะ-พอน นะ-ลัด-พอน น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
⭐️ นลิน นะ-ลิน ดอกบัว
⭐️ นลินนิภา นะ-ลิน-น-พา งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
⭐️ นลินี นะ-ลิ-นี สระบัว
⭐️ นวพร นะ-วะ-พอน พรใหม่ พร 9 ประการ
⭐️ นวรัตน์ นะ-วะ-รัด แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทายและไพฑูรย์
⭐️ นววรรณ นะ-วะ-วัน ผิวพรรณใหม่ ผิวพรรษสดชื่น
⭐️ นวินดา นะ-วิน-ดา ความใหม่ ความสดชื่น
⭐️ นวิยา นะ-วิ-ยา สาวเสมอ สดชื่อนเสมอ
⭐️ นวียา นะ-วี-ยา เสมอเสมอ สดชื่นเสมอ
⭐️ นัทธมน นัด-ทะ-มน มีใจผูกพัน
⭐️ นันท์นพิน นัน-ทะ-พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
⭐️ นันท์นลิน นัน-นะ-ลิน บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว
⭐️ นันทนัท นัน-ทะ-นัด แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ
⭐️ นันทรัตน์ นัน-ทะ-รัด รัตนะน่ายินดี
⭐️ นันท์ลินี นัน-ลิ-นี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
⭐️ นันทิกานต์ นัน-ทิ-กาน มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
⭐️ นันทิตา นัน-ทิ-ตา เพลิดเพลิน มีความสุข
⭐️ นันทินี นัน-ทิ-นี ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข
⭐️ นันทิพร นัน-ทิ-พอน มีความสุขอันประเสริฐ
⭐️ นันทิมา นัน-ทิ-มา ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข
⭐️ นัยน์ปพร ไน-ปะ-พอน ตาสวย ตาดี
⭐️ นัยน์ภัค ไน-ยะ-พัก ตาสวย
⭐️ นาถนพิน นาด-นะ-พิน มีที่พึ่งใหม่
⭐️ นารา นา-รา รัศมีรุ่งเรือง
⭐️ นาราภัทร นา-รา-พัด รัศมีอันงดงาม
⭐️ นำกมล นำ-กะ-มน นำใจ
⭐️ นิกข์นิภา นิก-น-พา เสมือนแห่งทอง
⭐️ นิฏฐา นิด-ถา สำเร็จ
⭐️ นิตย์รดี นิด-ระ-ดี มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ
⭐️ นิตยลัภย์ นิด-ตะ-ยะ-ลับ มีลาภเป็นนิตย์
⭐️ นิตา นิ-ตา ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี
⭐️ นิพาดา นิ-พา-ดา สงัด สงบ ถ่อมตน
⭐️ กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก ลักษณะดุจทอง
⭐️ กมลรส กะ-มน-รด น้ำใจ
⭐️ กมลลักษณ์ กะ-มน-ลัก มีลัษณะงดงามดุจดอกบัว
⭐️ กรัสวัน กรัด-สะ-วัน เสียงตบมือ
⭐️ คนธรส คน-ทะ-รด น้ำหอม
⭐️ คันธรส คัน-ทะ-รด น้ำหอม
⭐️ ณหทัย นะ-หะ-ไท หัวใจแห่งความรู้
⭐️ ทรงอัปสร ซง-อับ-สอน รูปร่างดุจนางฟ้า
⭐️ ทักษพร ทัก-สะ-พอน ผู้ฉลาดและประเสริฐ
⭐️ ธวัลหทัย ทะ-วัน-หะ-ไท มีใจบริสุทธิ์
⭐️ นงนภัส นง-นะ-พัด นางผู้เป็นประดุจฟ้า
⭐️ นงลักษณ์ นง-ลัก นางผู้มีลักษณะดี นางผู้มีขวัญดี
⭐️ นภสร นบ-พะ-สอน สระบนฟ้า เมฆ
⭐️ นภัส นะ-พัด ฟ้า สวรรค์
⭐️ นภัสกร นะ-พัด-สะ-กอน รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์
⭐️ นภัสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า
⭐️ นภัสวรรณ นะ-พัด-วัน สีฟ้า
⭐️ นภัสสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า
⭐️ นันท์นภัส นัน-นะ-พัด มีความสุขดุจสวรรค์
⭐️ นันท์มนัส นัน-มะ-นัด ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
⭐️ บวรรัตน์ บอ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
⭐️ บวรลักษณ์ บอ-วอน-ลัก มีลักษณะอันประเสริฐ
⭐️ ปฐมพร ปะ-ถม-พอน พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก
⭐️ ปณตพร ปะ-นด-พอน การน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ
⭐️ ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง
⭐️ ปวรรัตน์ ปะ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
⭐️ ปวรวรรณ ปะ-วอน-วัน ผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ ปวันพัสตร์ ปะ-วัน-พัด แพรบริสุทธิ์
⭐️ ปวันรัตน์ ปะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
⭐️ ปองรัก ปอง-รัก มุ่งหวังในความรัก
⭐️ ปัณณพร ปัน-นะ-พอน ประเสริฐทางหนังสือ
⭐️ ปัณรส ปัน-นะ-รด สิบห้าค่ำ
⭐️ ปัทมพร ปัด-ทะ-มะ-พอน บัวประเสริฐ
⭐️ ปัทมวรรณ ปัด-ทะ-มะ-วัน ผิวงามดั่งดอกบัว
⭐️ พณณกร พัน-นะ-กอน มีผิวพรรณสวย
⭐️ พบพร พบ-พอน ประสบกับสิ่งประเสริฐ
⭐️ พมลพร ยะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
⭐️ พยอมรัตน์ พะ-ยอม-รัด ดอกไม้แก้ว
⭐️ พรกนก พอน-กะ-หนก ทองที่ประเสริฐ
⭐️ พรกรัณย์ พอน-กะ-รัน มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
⭐️ พรธวัล พอน-ทะ-วัน ประเสริฐและบริสุทธิ์
⭐️ พรนภัส พอน-นะ-พัด พรสวรรค์ ฟ้างาม
⭐️ พรนลัท พอน-นะ-ลัด ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
⭐️ พรพรรณ พอน-พัน ผู้มีผิวพรรณดี
⭐️ พรมนัส พอน-มะ-นัด มีใจประเสริฐ
⭐️ พรยมล พอน-ยะ-มน เป็นคู่ที่ประเสริฐ
⭐️ พรรณกร พัน-นะ-กอน ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
⭐️ พรรณธร พัน-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม
⭐️ พรรณปพร พัน-ปะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ พรรณภัค พัน-นะ-พัก มีผิวพรรณงาม
⭐️ พรรณภัทร พัน-นะ-พัด มีผิวพรรณงาม
⭐️ พรรณรมณ พัน-ระ-มน มีผิวพรรณน่ายินดี
⭐️ พรรณวร พัน-นะ-วอน มีผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ พรรณวรท พัน-วะ-รด ให้พรคือผิวพรรณงาม
⭐️ พรรณอร พัน-ออน มีผิวพรรณงาม
⭐️ พรรษกร พัด-สะ-กอน สร้างฝน เมฆ
⭐️ พรรัตน์ พอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
⭐️ พรลภัส พอน-ละ-พัด มีลาภอันประเสริฐ
⭐️ พรวลัย พอน-วะ-ไล กำไลอันประเสริฐ
⭐️ พรสรวง พอน-สวง เป็นพรของสวรรค์
⭐️ พลอยรัตน์ พลอย-รัด ประสมด้วยเพชรนิลจินดา
⭐️ พัทธนันท์ พัด-ทะ-นัน มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข
⭐️ พัทธมน พัด-ทะ-มน ผูกพันใจ
⭐️ ภคพร พะ-คะ-พอน มีโชคเป็นพร
⭐️ ภรภัทร พร-พัด ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
⭐️ ภัคนันท์ พัก-คะ-นัน ยินดีในโชค
⭐️ ภัทรกันย์ พัด-ทระ-กัน หญิงสาวผู้มีความดี
⭐️ ภัทรพรรณ พัด-ทระ-พัน ผิวพรรณงาม
⭐️ ภัทรภร พัด-ทระ-พอน ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
⭐️ ภัทรมน พัด-ทระ-มน มีใจดีงาม
⭐️ ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน มีผิวพรรณดีงาม
⭐️ ภัสสร พัด-สอน รัศมีเรืองรอง
⭐️ มนนัทธ์ มน-นัด มะ-นะ-นัด ผูกพันใจ เกลียวใจ
⭐️ มนพร มะ-นะ-พอน มีใจประเสริฐ
⭐️ มนพัทธ์ มะ-นะ-พัด มน-นะ-พัด ผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ
⭐️ มนภรณ์ มะ-นะ-พอน มน-นะ-พอน บำรุงใจ ค้ำจุนใจ
⭐️ มนัสพร มะ-นัด-สะ-พอน ผู้มีน้ำใจประเสริฐ
⭐️ มนัสภร มะ-นัด-พอน บำรุงใจ
⭐️ มนัสสม มะ-นัด-สม เสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ
⭐️ มัทนพร มัด-ทะ-นะ-พอน มีพรคือความรัก
⭐️ ยมล ยะ-มน คู่
⭐️ ยมลพร ยะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
⭐️ ยมลภัทร ยะ-มน-พัด คู่ผู้ดีงาม
⭐️ รมณ ระ-มน ยินดี รื่นเริง ความสุข
⭐️ รมยกร รม-ยะ-กอน สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข
⭐️ รมัย ระ-ไม มีเสน่ห์ น่ายินดี
⭐️ รสกร รด-สะ-กอน ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม
⭐️ รสธร รด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์
⭐️ รสนันท์ รด-สะ-นัน มีรสนิยมดี
⭐️ รักตกันท์ รัก-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาส
⭐️ รัตกันท์ รัด-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ
⭐️ รัตนกร รัด-ตะ-นะ-กอน สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว
⭐️ รัตนมน รัด-ตะ-นะ-มน ใจแก้ว ใจวิเศษ
⭐️ ลักษณพร ลัก-สะ-หนะ-พอน ผู้มีลักษณะประเสริฐ
⭐️ ลัทธพรรณ ลัด-ทะ-พัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ลัทธวรรณ ลัด-ทะ-วัน ผิวพรรณสวยงาม
⭐️ วรงค์ วะ-รง ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ
⭐️ วรณัน วอ-ระ-นัน การสรรเสริญ การพรรณนา
⭐️ วรพรรณ วอ-ระ-พัน ผิวพรรณมีประกาย
⭐️ วรพักตร์ วอ-ระ-พัก ดวงหน้าสวยงาม
⭐️ วรรณกร วัน-นะ-กอน ผิวพรรณผ่องใส
⭐️ วรรณพร วัน-นะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ วรรณวร วัน-นะ-วอน ผิวพรรณอันประเสริฐ
⭐️ วรรษมน วัด-สะ-มน รูปร่างงาม
⭐️ วรฤทัย วอ-ระ-ไท มีใจประเสริฐ
⭐️ วรวรรณ วอ-ระ-วัน ว่าผิวพรรณประเสริฐ
⭐️ วรันธร วะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
⭐️ วรัมพร วะ-รำ-พอน ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม
⭐️ วลัยกร วะ-ไล-กอน กำไลข้อมือ
⭐️ วลัยพร วะ-ไล-พอน กำไลที่งดงาม
⭐️ วลัยพรรณ วะ-ไล-พัน สีแห่งกำไล
⭐️ วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล
⭐️ วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง
⭐️ ศตนันท์ สะ-ตะ-นัน มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
⭐️ ศตพร สะ-ตะ-พอน มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
⭐️ ศมน สะ-มน ราตรี
⭐️ ศรัณพร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ ศรัณย์พร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
⭐️ ศลักษณ์พร สะ-ลัก-พอน ความงดงามอันประเสริฐ
⭐️ สรนันท์ สอ-ระ-นัน มีความยินดีเป็นเลิศ
⭐️ สรพัศ สอ-ระ-พัด เป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง
⭐️ สรภัส สอ-ระ-พัด มีความเร็ว
⭐️ สรรค์พร สัน-พอน ประเสริฐทุกอย่าง
⭐️ สรวรรณ สอ-ระ-วัน มีผิวพรรณวิเศษ
⭐️ สรัลพร สะ-รัน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
⭐️ สวรส สะ-วะ-รด มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์
⭐️ สหทัย สะ-หะ-ไท ร่วมใจกัน เห็นใจกัน
⭐️ สัณหพร สัน-หะ-พอน สุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง
⭐️ สัณหรส สัน-หะ-รด มีรสนิยมละเมียดมะไม
⭐️ สัณห์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีจิตใจละเอียดอ่อน จใจงาม
⭐️ สัณห์สมร สัน-สะ-หมอน สาวงามผู้ละเอียดอ่อน
⭐️ สันต์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีใจสงบ
⭐️ สันต์หทัย สัน-หะ-ไท มีใจสงบ
⭐️ หทัยพร หะ-ไท-พอน ผู้มีใจประเสริฐ
⭐️ หทัยพันธน์ หะ-ไท-พัน ตรึงใจ
⭐️ หทัยภัทร หะ-ไท-พัด จิตใจที่ดีงาม
⭐️ หทัยรัตน์ หะ-ไท-รัด แก้วใจ
⭐️ หรรษพร หัด-สะ-พอน เบิกบานด้วยความยินดี
⭐️ ฐานิสร์ ถา-นิด มีตำแหน่งเป็นใหญ่
⭐️ ณัฐวศา นัด-วะ-สา หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
⭐️ ณัฐสินี นัด-ถะ-สิ-นี หญิงผู้ฉลาด
⭐️ ณัฐสุดา นัด-ถะ-สุ-ดา สาวนักปราชญ์
⭐️ ดมิสา ดะ-มิ-สา เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
⭐️ ตมิสา ตะ-มิ-สา พระจันทร์
⭐️ ตวิษา ตะ-วิ-สา รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
⭐️ ทินสิรี ทิน-สิ-รี มิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์
⭐️ ธนิษฐา ทะ-นิด-ถา มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา
⭐️ ธิติสุดา ทิ-ติ-สุ-ดา หญิงผู้มีปัญญา
⭐️ ธิษณามดี ทิด-สะ-นา-มะ-ตี มีความคิดฉลาด
⭐️ ธีร์สุดา ที-สุ-ดา ลูกสาวนักปราชญ์
⭐️ ธีริศรา ที-ริด-สะ-รา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ นพิษฐา นะ-พิด-ถา ใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด
⭐️ นภิศ นะ-พิด เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา
⭐️ นภิสา นะ-พิ-สา จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา
⭐️ นริสรา นะ-ริด-สะ-รา เป็นใหญ่เหนือคน
⭐️ นิพิษฐา นิ-พิด-ถา ผู้ดำรงมั่น มั่นคง
⭐️ นิภาธร นิ-พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง
⭐️ นิมมล นิม-มน ปราศจากมลทิน บริสุทธิ์
⭐️ นิยตา นิ-ยะ-ตา มั่นคง แน่วแน่
⭐️ นิยา นิ-ยา เป็นของตน พึ่งตน
⭐️ นิยุตา นิ-ยุ-ตา ประกอบการ ขยันขันแข็ง
⭐️ นิราภร นิ-รา-พอน ปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม
⭐️ นิรินธนา นิ-ริน-ทะ-รา หมดกิเลศ
⭐️ นิลยา นิ-ละ-ยา ที่อยู่อาศัย
⭐️ นิวาริน นิ-วา-ริน ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย
⭐️ นิศมา นิด-สะ-มา สงบสุข
⭐️ นิศามณี นิ-สา-มะ-นี พระจันทร์
⭐️ นิศามน นิ-สา-มน การดู การเห็นประจักษ์
⭐️ นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์
⭐️ นิษฐา นิด-ถา สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
⭐️ นิสิตา นิ-สิ-ตา นิสิตหญิง
⭐️ นีร นีน น้ำ
⭐️ นีรนารา นี-ระ-นา-รา นีน-นา -รา สีน้ำ
⭐️ นีรภา นี-ระ-พา สีน้ำที่เปล่งประกาย
⭐️ นีรัมพร นี-รำ-พอน น้ำกับฟ้า
⭐️ นีรา นี-รา น้ำ
⭐️ นีราพรรณ นี-รา-พัน สีน้ำ
⭐️ นีราภา นี-รา-พา ประกายน้ำ สีน้ำ
⭐️ นีลรัตน์ นีน-รัด พลอยสีดำ
⭐️ นุตประวีณ์ นุด-ประ-วี นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
⭐️ เนตรอัปสร เนด-อับ-สอน มีดวงตางามดุจนางฟ้า
⭐️ บัณฑิตา บัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้
⭐️ บุญสิตา บุน-สิ-ตา ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
⭐️ บุณยพร บุน-ยะ-พอน ประเสริฐด้วยความดี
⭐️ บุณยวีร์ บุน-ยะ-วี ดีและกล้าหาญ
⭐️ บุณยอร บุน-ยะ-ออน สตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์
⭐️ บุณยาพร บุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
⭐️ บุปผา บุบ-ผา ดอกไม้
⭐️ บุรพร บุ-ระ-พอน ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง
⭐️ บุริมนาถ บุ-ริม-นาด เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
⭐️ บุลพร บุ-ละ-พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
⭐️ บุลภรณ์ บุ-ละ-พอน มีรายได้มาก
⭐️ บุลลา บุน-ลา ดอกไม้
⭐️ บุลิน บุ-ลิน หาดทราย
⭐️ บูรณิมา บู-ระ-นิ-มา เพ็ญเต็มดวง
⭐️ บูรณี บู-ระ-นี เต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง
⭐️ ปฐมา ปะ-ถะ-มา ที่หนึ่ง
⭐️ ปณยา ปะ-นะ-ยา สิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร
⭐️ ปณัฏฎา ปะ-นัด-ดา นักปราชญ์
⭐️ ปณาลี ปะ-นา-ลี สายน้ำ
⭐️ ปณิฏฐา ปะ-นิด-ถา นักปราชญ์
⭐️ ปณิดา ปะ-นิ-ดา ได้รับการสรรเสริญ
⭐️ ปณิตา ปะ-นิ-ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
⭐️ ปดิวรดา ปะ-ดิ-วะ-ระ-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
⭐️ ปดิวรัดา ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
⭐️ ปทิตตา ปะ-ทิด-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
⭐️ ปทุมทิพย์ ปะ-ทุม-ทิบ ดอกบัวแก้ว
⭐️ ปทุมมาลย์ ปะ-ทุม-มาน มาลัยดอกบัว
⭐️ ปทุมวัน ปะ-ทุม-วัน ป่าบัว
⭐️ ปนัดดา ปะ-นัด-ดา หลาน
⭐️ ปนัสยา ปะ-นัด-สะ-ยา ชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ
⭐️ ปภาณิน ปะ-พา-นิน พูดเก่ง ท่องจำเก่ง
⭐️ ปภาดา ปะ-พา-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
⭐️ ปภานัน ปะ-พา-นัน มีใบหน้าสวยงาม
⭐️ ปภาพัน ปะ-พา-พัน มีใบหน้าสวยงาม
⭐️ ปภาพินท์ ปะ-พา-พิน ประสบแสงสว่าง
⭐️ ปภาวดี ปะ-พา-วะ-ดี มีแสงสว่าง
⭐️ ปภาวรินท์ ปะ-ภา-วะ-ริน ยอดแห่งความเรืองรอง
⭐️ ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง
⭐️ ปภาวี ปะ-พา-วี ผู้มีอำนาจ
⭐️ ปยุดา ปะ-ยุ-ดา ขวนขวาย ขยันขันแข็ง
⭐️ ปรภาว์ ปะ-ระ-พา ภาวะที่ประเสริฐ
⭐️ ปรมาภรณ์ ปะ-ระ-มา-พอน อาภรณ์ชั้นเลิศ
⭐️ ประณยา ประ-นะ-ยา เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
⭐️ ประณาลี ประ-นา-ลี ท่อน้ำ สายน้ำ
⭐️ ประดิภา ประ-ดิ-พา แสงสว่างแห่งความรู้
⭐️ ประติภา ประ-ติ-พา แสงสว่างแห่งความรู้
⭐️ ประทิน ประ-ทิน กลิ่นหอม
⭐️ ประทินทิพย์ ประ-ทิน-ทิบ กลิ่นหอมอันวิเศษ
⭐️ ประพิณ ประ-พิน ฉลาด
⭐️ ประพิมพรรณ ประ-พิม-พัน มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ ประไพพรรณ ประ-ไพ-พัน มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ ประภัสสร ประ-พัด-สอน บริสุทธิ์ สี่เลื่อมพราย แสงแพรวพราว
⭐️ ประภัสสรา ประ-พัด-สะ-รา แสงแพรวพราว
⭐️ ประภาพร ประ-พา-พอน แสงสว่างงดงาม
⭐️ ประภาพรรณ ประ-พา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง
⭐️ ประภาภัทร ประ-พา-พัด มีผิวพรรณงาม
⭐️ ประภามนท์ ประ-พา-มน ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว
⭐️ ประภารัตน์ ประ-พา-รัด แสงสว่างแห่งคุณงามความดี
⭐️ ประภาวดี ประ-พา-วะ-ดี หญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง
⭐️ ประภาศรี ประ-พา-สี ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
⭐️ ประภาสิริ ประ-พา-สิ-หริ ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
⭐️ ประวีณา ประ-วี-นา นำปราชญ์ ชำนาญ
⭐️ ประสิตา ประ-สิ-ตา ขยัน
⭐️ ปราณปริยา ปราน-ปริ-ยา รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
⭐️ ปรารถนา ปราด-ถะ-หนา ความประสงค์
⭐️ ปริณดา ปะ-ริ-นะ-ดา เจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่
⭐️ ปริณาห์ ปะ-ริ-นา กว้างขวาง
⭐️ ปริมล ปะ-ริ-มน กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต
⭐️ ปริยาภรณ์ ปะ-ริ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
⭐️ ปริยาภัทร ปริ-ยา-ทัด งามน่ารัก
⭐️ ปรีณาพรรณ ปรี-นา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง
⭐️ ปรีณาภา ปรี-นา-พา มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
⭐️ ปรีดาพร ปรี-ดา-พอน อิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง
⭐️ ปรีดิทา ปรี-ดิ-ทา ให้ความยินดี
⭐️ ปรียา ปรี-ยา ที่รัก
⭐️ ปรียาดา ปรี-ยา-ดา ความเป็นที่รัก
⭐️ ปรียาภรณ์ ปรี-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
⭐️ ปรียามาศ ปรี-ยา-มาด เดือนอันเป็นที่รัก
⭐️ ปรียาวดี ปรี-ยา-วะ-ดี หญิงอันเป็นที่รัก
⭐️ ปฤษณา ปริด-สะ-หนา คำถาม คำที่ผูกให้แก้
⭐️ ปวรา ปะ-วะ-รา ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ
⭐️ ปวริศา ปะ-วะ-ริ-สา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ ปวิตรา ปะ-วิด-ตรา บริสุทธิ์
⭐️ ปวิมล ปะ-วิ-มน บริสุทธิ์อย่างยิ่ง
⭐️ ปวีณ์ธิดา ปะ-วี-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณสมร ปะ-วีน-สะ-หมอน หญิงสาวผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณ์สุดา ปะ-วี-สุ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณอร ปะ-วีน-ออน หญิงผู้ฉลาด
⭐️ ปวีณา ปะ-นา ฉลาด ชำนาญ
⭐️ ปวีรา ปะ-วี-รา ผู้กล้าหาญยิ่ง
⭐️ ปสาทนีย์ ปะ-สา-ทะ-นี น่าเลื่อมใส
⭐️ ปสุดา ปะ-สุ-ดา ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปสุตา ปะ-สุ-ตา ผู้ขยันขันแข็ง
⭐️ ปัณฑา ปัน-ดา ปัญญา
⭐️ ปัณฑารีย์ ปัน-ดา-รี ประเสริฐด้วยปัญญา
⭐️ ปัณฑิตา ปัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด
⭐️ ปัถยา ปัด-ถะ-ยา ผู้เหมาะสม
⭐️ ปัถยานี ปัด-ถะ-ยา-นี ผู้เหมาะสม
⭐️ ปัทมา ปัด-ทะ-มา บัว
⭐️ ปัทมาพร ปัด-ทะ-มา-พอน ดอกบัวงาม ดอกบัวประเสริฐ
⭐️ ปัทมาวรรณ ปัด-ทะ-มา-วัน สีทับทิม ดอกบัวงาม
⭐️ ปัทมาสน์ ปัด-ทะ-มาด ฐานบัว
⭐️ ปาฏลี ปา-ตะ-ลี ดอกแคฝอย
⭐️ ปาณฑรา ปาน-ดะ-รา ผิวขาว
⭐️ ปาณนาถ ปา-นะ-นาด เจ้าแห่งชีวิต
⭐️ ปาณิศา ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต
⭐️ ปาณิสรา ปา-นิ-สะ-รา เจ้าแห่งชีวิต
⭐️ ปานตา ปาน-ตา ประดุจดังดวงตา
⭐️ ปานทิพย์ ปาน-ทิบ เปรียบเสมือนของวิเศษ
⭐️ ปานไพลิน ปาน-ไพ-ลิน เหมือนไพลิน
⭐️ ปานฤทัย ปาน-รึ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ
⭐️ ปานหทัย ปาน-หะ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ
⭐️ ปารณีย์ ปา-ระ-นี ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
⭐️ ปารมี ปา-ระ-มี บารมี
⭐️ ปารวัณ ปา-ระ-วัน เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น
⭐️ ปาริมา ปา-ริ-มา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
⭐️ ปารีณา ปา-รี-นา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
⭐️ ปารุดา ปา-รุ-ดา ผู้ได้รับการป้องกัน
⭐️ ปาลิดา ปา-ลิ-ดา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
⭐️ ปาลิตา ปา-ลิ-ตา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
⭐️ ปาลินี ปา-ลิ-นี ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
⭐️ ปิณฑิรา ปิน-ดิ-รา ผลทับทิม
⭐️ ปิณิดา ปิ-นิ-ดา ทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ
⭐️ ปิติณัฐ ปิ-ติ-นัด ปลาบปลื้มในความรู้
⭐️ ปิติมน ปิ-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ
⭐️ ปิติมา ปิ-ติ-มา ผู้มีความอิ่มใจ
⭐️ ปิติยา ปิ-ติ-ยา ความอิ่มใจ
⭐️ ปิติยาพร ปิ-ติ-ยา-พอน ความสุขที่น่ายินดียิ่ง
⭐️ ปิ่นทิพย์ ปิ่น-ทิบ เครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก
⭐️ ปิ่นปินัทธ์ ปิ่น-ปิ-นัด ประดับปิ่น
⭐️ ปิ่นมณี ปิ่น-มะ-นี ยอดมณี
⭐️ ปิ่นมนัส ปิ่น-มะ-นัด จอมใจ ยอดดวงใจ
⭐️ ปิ่นสุดา ปิ่น-สุ-ดา ยอดหญิง
⭐️ ปิยดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก
⭐️ ปิยธิดา ปิ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวที่น่ารัก
⭐️ ปิยนาถ ปิ-ยะ-นาด ผู้มีความรักเป็นที่พึง
⭐️ ปิยพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยภา ปิ-ยะ-พา ผู้มีประกายความเป็นที่รัก
⭐️ ปิยมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก
⭐️ ปิยรมย์ ปิ-ยะ-รม เป็นที่รักที่รื่นรมย์
⭐️ ปิย์วรา ปิ-วะ-รา เป็นที่รักและประเสริฐ
⭐️ ปิยวลี ปิ-ยะ-วะ-ลี ถ้อยคำอันแสดงความรัก
⭐️ ปิยะดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะพรรณ ปิ-ยะ-พัน ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยะมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก
⭐️ ปิยะรัตน์ ปิ-ยะ-รัด แก้วอันเป็นที่รัก สิ่งมีค่าที่น่ารัก
⭐️ ปิยะวรรณ ปิ-ยะ-วัน มีผิวพรรณงามน่ารัก
⭐️ ปิยาพร ปิ-ยา-พอน น่ารักและเป็นคนดี
⭐️ ปิยาภรณ์ ปิ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
⭐️ ปิยาอร ปิ-ยา-ออน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
⭐️ ปีตมณี ปี-ตะ-มะ-นี มณีสีเหลือง บุษราคัม
⭐️ ปีย์วรา ปี-วะ-รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
⭐️ ปีวรา ปี-วะ-รา อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม
⭐️ ปุณฑรา ปุน-ดะ-รา อ้อยแดง รอยเจิม
⭐️ ปุณณภา ปุน-นะ-พา รัศมีอันเต็มเปี่ยม
⭐️ ปุณณมา ปุน-นะ-มา จันทร์เพ็ญ
⭐️ ปุณณารมย์ ปุน-นา-รม เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
⭐️ ปุณณาสา ปุน-นา-สา สมหมาย สมหวัง
⭐️ ปุณยาพร ปุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
⭐️ ปุลิน ปุ-ลิน กว้างขวาง ไพศาล หาดทราย
⭐️ ปุษยา ปุด-สะ-ยา สะอาด บริสุทธิ์
⭐️ ปุษาบุล ปุ-สา-บุน ได้รับการอบรมมาก
⭐️ ปูริดา ปู-ริ-ดา สมบูรณ์ เต็มเปี่ยม
⭐️ เปมนีย์ เป-มะ-นี น่ารัก
⭐️ เปมิศา เป-มิ -สา ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
⭐️ เปรมยุดา เปรม-ยุ-ดา ผู้ประกอบด้วยความรัก
⭐️ เปรมวดี เปรม-วะ-ดี มีความสุขความอิ่มเอมใจ
⭐️ ไปรยา ไปร-ยา ผู้เป็นที่รัก
⭐️ ผลดา ผะ-ละ-ดา ได้ผล เป็นผลสำเร็จ
⭐️ ผลิน ผะ-ลิน มีผลงาน
⭐️ ผลินี ผะ-ลิ-นี มีผลงาน
⭐️ ผอูน ผะ-อูน น้องหญิง
⭐️ ผาณิดา ผา-นิ-ดา น้ำอ้อย
⭐️ ผุสดี ผุด-สะ-ดี ถูกต้อง
⭐️ ฝนทิพย์ ฝน-ทิบ หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ
⭐️ ฝนสิริ ฝน-สิ-หริ สายฝนแห่งความเป็นมงคล
⭐️ ฝนสุดา ฝน-สุ-ดา หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน
⭐️ ไฝทิพย์ ไฝ-ทิบ ไฝของเทวดา
⭐️ พธูทิพย์ พะ-ทู-ทิบ หญิงอันควรชื่นชมของเทวดา
⭐️ พนิดา พะ-นิ-ดา หญิงสาว
⭐️ พนิตนันท์ พะ-นิด-นัน ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก
⭐️ พนิตพร พะ-นิด-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
⭐️ พนิตสุภา พะ-นิด-สุ-พา หญิงงามน่ารัก
⭐️ พนิตา พะ-นิ-ตา หญิงสาว
⭐️ พนิตาพร พะ-นิ-ตา-พอน หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ พรทิพา พอน-ทิ-พา กลางวันอันประเสริฐ
⭐️ พรธีรา พอน-ที-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ พรนพิน พอน-นะ-พิน ผู้ประเสริฐและสดชื่น
⭐️ พรนภา พอน-นะ-พา พรจากฟ้า
⭐️ พรประภา พอน-ประ-พา แสงสว่างที่ดีงาม
⭐️ พรปวีณ์ พอน-ปะ-วี นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
⭐️ พรพนิต พอน-พะ-นิด ผู้ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ พรพินิต พอน-พิ-นิด ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ
⭐️ พรพิมล พอน-พิ-มน ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ พรไพลิน พอน-ไพ-ลิน พลอยไพลินอันประเสริฐ
⭐️ พรรณนารา พัน-นา-รา มีผิวพรรณผ่องใส
⭐️ พรรณราย พัน-นะ-ราย งามผุดผ่อง
⭐️ พรรณวดี พัน-นะ-วะ-ดี หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ พรรณวิภา พัน-นะ-วิ-พา มีผิวพรรณงาม
⭐️ พรรณิดา พัน-นิ-ดา ทองคำ ตกแต่งแล้ว
⭐️ พรรณิภา พัน-นิ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ
⭐️ พรรณี พัน-นี ผู้มีผิวงาม
⭐️ กณิศา กะ-นิ-สา รวงข้าว
⭐️ กนกศรี กะ-หนก-สี งามดั่งทอง
⭐️ กนิษฐา กะ-นิด-ถา น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
⭐️ กมลศรี กะ-มน-สี ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว
⭐️ กมลาวศี กะ-มะ-ลา-วะ-สี หญิงงามผู้สำรวมตน
⭐️ กรณิศ กอ-ระ-นิด เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ
⭐️ กรองมาส กรอง-มาด พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย
⭐️ กริษฐา กะ-ริด-ถา ทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก
⭐️ กฤษณา กริด-สะ-หนา ไม้หอม
⭐️ กฤษณาพร กริด-สะ-นา-พอน ดำสนิท ดำดี
⭐️ กฤษติยา กริด-ติ-ยา หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุร
⭐️ กวิสรา กะ-วิ-สะ-รา จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
⭐️ กษมา กะ-สะ-มา อดทน อดโทษ แผ่นดิน
⭐️ กษิรา กะ-สิ-รา น้ำนม
⭐️ กสิณา กะ-สิ-นา อุบายให้เกิดสมาธิ
⭐️ กันต์กนิษฐ์ กัน-กะ-นิด น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
⭐️ กันติศา กัน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก
⭐️ กันย์สินี กัน-สิ-นี สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ
⭐️ กันยารัตน์ กัน-ยา-รัด นางแก้ว
⭐️ กัลย์สุดา กัน-สุ-ดา ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
⭐️ กานต์สินี กาน-สิ-นี สาวงามผู้น่ารัก
⭐️ กานต์สิริ กาน-สิ-หริ เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก
⭐️ กานต์สิรี กาน-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก
⭐️ กานติศา กาน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
⭐️ กิดาหยัน กิ-ดา-หยัน มหาดเล็ก
⭐️ กุลนิษฐ์ กุน-ละ-นิด ผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล ผู้เป็นความดีงามแห่งสกุ
⭐️ กุลสตรี กุน-ละ-สัด-ตรี หญิงสาวผู้มีสกุลดี
⭐️ กุลสินี กุน-ละ-สิ-นี หญิงงามแห่งตระกูล
⭐️ กุลิสรา กุ-ลิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
⭐️ กุศาวดี กุ-สา-วะ-ดี ชื่อเมืองของพระกุศโอรสพระราม
⭐️ กุสุม กุ-สุม ดอกไม้
⭐️ กุสุมนิภา กุ-สุม-นิ-พา เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้
⭐️ กุสุมา กุ-สุ-มา ดอกไม้
⭐️ กุสุมาลย์ กุ-สุ-มาน ดอกไม้
⭐️ เกตน์สิรี เกด-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน
⭐️ เกศ เกด ผม
⭐️ เกศกนก เกด-กะ-หนก ผมทอง
⭐️ เกศราภรณ์ เกด-สะ-รา-พอน เครื่องประดับผม
⭐️ เกศริน เก-สะ-ริน สิงห์โต
⭐️ เกศรินทร์ เกิด-สะ-ริน เกสรดอกไม้
⭐️ เกศสุดา เกด-สุ-ดา ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
⭐️ เกศิณี เก-สิ-นี นางผู้มีผมงาม
⭐️ เกศินี เก-สิ-นี นางผู้มีผมงาม
⭐️ เกสร เก-สอน ส่วนในของดอกไม้
⭐️ เกสรา เกด-สะ-รา เกสรดอกไม้
⭐️ เกสรี เก-สะ-รี สิงโต ราชสีห์
⭐️ โกสุม โก-สุม ดอกไม้
⭐️ ขนิษฐ ขะ-นิด น้อง
⭐️ ขนิษฐดา ขะ-นิด-ถะ-ดา น้องสาว
⭐️ ขนิษฐา ขะ-นิด-ถา น้อง
⭐️ เขมิสรา เข-มิด-สะ-รา ยอดแห่งความปลอดภัย
⭐️ คริษฐา คะ-ริด-ถา ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
⭐️ เครือมาศ เครือ-มาด เถาทอง
⭐️ ณัฐสุรางค์ นัด-สุ-ราง เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
⭐️ นิกษ์นิภา นิก-นิ-พา เสมือนแห่งทอง
⭐️ นิกษา นิก-สา ใกล้ชิด
⭐️ บังอรสิริ บัง-ออน-สิ-หริ หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ บุณฑริกา บุน-ทะ-ริ-กา ดอกบัวขาว
⭐️ บุณทริก บุน-ทะ-ริก ดอกบัวขาว
⭐️ บุปผาสวรรค์ บุบ-ผา-สะ-หวัน ดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์
⭐️ บุรัสกร บุ-รัด-สะ-กอน ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
⭐️ บุษกร บุด-สะ-กอน ดอกบัว
⭐️ บุษกล บุด-สะ-กน ดียิ่ง วิเศษยิ่ง
⭐️ บุษราคัม บุด-สะ-รา-คำ พลอยสีเหลือง
⭐️ ปกิตตา ปะ-กิด-ตา ผู้ได้รับคำชมเชย
⭐️ ปคุณา ปะ-คุ-นา ผู้เชี่ยวชาญ
⭐️ ประกายแก้ว ประ-กาย-แก้ว ความแวววาวจากแก้วมีค่า
⭐️ ประกายมาศ ประ-กาย-มาด เดือนสว่าง
⭐️ ประกายวัลย์ ประ-กาย-วัน ไม้เถา เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว
⭐️ ปรางทิพย์ ปราง-ทิบ แก้มงาม มะปรางแก้ว
⭐️ ปริกา ปะ-ริ-กา ล้อมรอบ
⭐️ ปริยกร ปริ-ยะ-กอน เป็นที่รัก
⭐️ ปริยากร ปริ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
⭐️ ปวีณ์กร ปะ-วี-กอน นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี
⭐️ ปองกานต์ ปอง-กาน เป็นที่รักที่หมายปอง
⭐️ ปองทิพย์ ปอง-ทิบ หวังสิ่งที่ดีงาม
⭐️ ปัณฑิกา ปัน-ดิ-กา ผู้ฉลาด
⭐️ ปัณณิกา ปัน-นิ-กา ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ
⭐️ ปานกมล ปาน-กะ-มน เปรียบเสมือนดวงใจ
⭐️ ปาลิกา ปา-ลิ-กา ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
⭐️ ปิ่นปรากรม ปิ่น-ปรา-กรม ยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
⭐️ ปิ่นอนงค์ ปิ่น-อะ-นง ยอดหญิง
⭐️ ปุณยภา ปุน-ยะ-พา แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
⭐️ ปุณิกา ปุ-นิ-กา มีบุญ มีคุณงามความดี
⭐️ ปุลพร ปุ-ละ-พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
⭐️ เปมิกา เป-มิ-กา ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
⭐️ ผกาพรรณ ผะ-กา-พัน ดอกไม้งาม
⭐️ ผกามาศ ผะ-กา-มาด ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง
⭐️ ผกายแก้ว ผะ-กาย-แก้ว ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
⭐️ ผกาสินี ผะ-กา-สิ-นี หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้
⭐️ ผณินทรา ผะ-นิน-ทรา ผญางู
⭐️ ผดุงพร ผะ-ดุง-พอน รักษาคุณความดีไว้
⭐️ ผ่องมนัส ผ่อง-มะ-นัด จิตใจผ่องใส
⭐️ ผ่องรำไพ ผ่อง-รำ ไพ งามผุดผ่อง
⭐️ ผัลย์ศุภา ผัน-สุ-พา งามเหมือนดอกไม้
⭐️ ผาณิต ผา-นิด น้ำอ้อย
⭐️ ผาณิตนิภา ผา-นิด-นิ-พา เสมือนน้ำอ้อย
⭐️ ฝนแก้ว ฝน-แก้ว หยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า
⭐️ พงศ์สุภา พง-สุ-พา คนดีของสกุล
⭐️ พนิตอนงค์ พะ-นิด-อะ-นง กามเทพผู้เป็นที่รัก
⭐️ พรพฤติกร พอน-พรึด-ติ-กอน สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ
⭐️ พรรทิพภา พัน-ทิบ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ
⭐️ พรรนิภา พัน-นิ-พา ประเสริฐเสมอกัน
⭐️ พรรวินท์ พอน-ระ-วิน ประเสริฐเหมือนดอกบัว
⭐️ พรวดี พอน-วะ-ดี รั้วอันประเสริฐ
⭐️ พรสินี พอน-สิ-นี หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ พรสิริ พอน-สิ-หริ ผู้ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ พรสุดา พอน-สุ-ดา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ พรสุนีต์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ
⭐️ พรสุนีติ์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ
⭐️ พรสุพพัต พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติดีอันประเสริฐ
⭐️ พรินพร พะ-ริน-พอน มีพรเป็นพลัง
⭐️ พริมา พะ-ริ-มา ประเสริฐ ดีเยี่ยม
⭐️ พฤตยา พรึด-ตะ-ยา ได้รับการเลี้ยงดู
⭐️ พลพนา พน-พะ-นา กำลังของป่า
⭐️ พลวดี พน-วะ-ดี มีพลัง
⭐️ พศิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
⭐️ พสิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
⭐️ พอนสุพพัด พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติอันประเสริฐ
⭐️ พักตร์พริ้ง พัก-พริ้ง หน้างาม
⭐️ พัฒน์นรี พัด-นะ-รี ความเจริญของหญิง
⭐️ พัฒนี พัด-ทะ-นี ความเจริญ
⭐️ พัฒนียา พัด-ทะ-นี-ยา ความเจริญ
⭐️ พัณณิตา พัน-นิ-ตา ผู้ได้รับการสรรเสริญ
⭐️ พัณณิน พัน-นิน ผู้มีผิวพรรณดี
⭐️ พัณณี พัน-นี คำอธิบาย
⭐️ พัตร์พิมล พัด-พิ-มน แพรงาม
⭐️ พัตรพิมล พัด-พิ-มน แพรงาม
⭐️ พัตราพร พัด-ตรา-พอน ผ้างาม ผ้าสวย
⭐️ พัทธ์ธีรา พัด-ที-รา นักปราชญ์ผู้มั่นคง
⭐️ พัทนี พัด-ทะ-นี ผู้ให้
⭐️ พัทรศยา พัด-ทระ-สะ-ยา อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ
⭐️ พัธนี พัด-ทะ-นี ผู้เกี่ยวเนื่องกัน
⭐️ พันธ์ประภา พัน-ประ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
⭐️ พันธ์วิรา พัน-วิ-รา ผู้กล้าหาญมั่นคง
⭐️ พันธิกา พัน-ทิ-กา ผู้มีความผูกพัน
⭐️ พันธิตร พัน-ทิด ความรัก
⭐️ พันธิตรา พัน-ทิด-ตรา ความรัก
⭐️ พันธิภา พัน-ทิ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
⭐️ พันธิสา พัน-ทิ-สา เจ้าแห่งพันธะ
⭐️ พันธุ์ผรา พัน-ผะ-รา เป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง
⭐️ พัลลภา พัน-ละ-พา คนโปรด
⭐️ พัสวี พัด-สะ-วี มีทรัพย์
⭐️ พาณิณี พา-นิ-นี นางละคร
⭐️ พาณิภัค พา-นิ-พัก มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล
⭐️ พาณี พา-นี เจ้าแห่งวาจา
⭐️ พาทินธิดา พา-ทิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ฉลาด
⭐️ พิณพร พิน-พอน พิณที่ไพเราะ
⭐️ พิทยาภรณ์ พิด-ทะ-ยา-พอน หญิงสวยงามด้วยความรู้
⭐️ พิทยารัตน์ พิด-ทะ-ยา-รัด หญิงงามและประเสริฐ
⭐️ พิธุนิภา พิ-ทุ-นิ-พา เหมือนพระจันทร์
⭐️ พินีต์วัลย์ พิ-นี-วัน เรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด
⭐️ พิพรรษพร พิ-พัด-พอน ความเจริญอันประเสริฐ
⭐️ พิมพ์ พิม รูปร่าง แม่แบบ
⭐️ พิมพกานต์ พิม-พะ-กาน รูปงามน่ารัก
⭐️ พิมพ์ทอง พิม-ทอง รูปงามดังทอง
⭐️ พิมพ์ธิดา พิม-ทิ-ดา ลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ
⭐️ พิมพ์นารา พิม-นา-รา มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม
⭐️ พิมพ์นิภา พิม-นิ-พา มีรูปงาม
⭐️ พิมพ์ผกา พิม-ผะ-กา ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ ผู้มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพ์พร พิม-พอน แม่แบบที่ดี
⭐️ พิมพ์พรรณ พิม-พัน มีรูปร่างงดงาม
⭐️ พิมพ์พิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพ์พิดา พิม-พิ-ดา สะท้อนแสง
⭐️ พิมพ์พิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพ์พิสุทธ์ พิม-พิ-สุด มีรูปร่างอันบริสุทธิ์
⭐️ พิมพ์มาดา พิม-มา-ดา เหมือนแม่
⭐️ พิมพ์ลภัส พิม-ละ-พัด มีลาภคือรูปงาม
⭐️ พิมพ์วรีย์ พิม-วะ-รี ประเสริฐด้วยรูปร่าง
⭐️ พิมพ์วิภา พิม-วิ-พา มีรัศมีรูปงามอันผ่องใส
⭐️ พิมพ์วิมล พิม-วิ-มน รูปร่างไม่มีที่ติ
⭐️ พิมพ์วิไล พิม-วิ-ไล รูปงาม
⭐️ พิมพ์สุธี พิม-สุ-ที ถ่ายแบบนักปราชญ์
⭐️ พิมพ์สุภา พิม-สุ-พา รูปงาม
⭐️ พิมพ์อร พิม-ออน รูปงาม
⭐️ พิมพ์อัปสร พิม-อับ-สอน รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร
⭐️ พิมพาพร พิม-พา-พอน มีรูปร่างงดงาม
⭐️ พิมพิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมพิดา พิม-พิ-ดา สะท้อนแสง
⭐️ พิมพิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
⭐️ พิมรทา พิม-ระ-ทา การต่อสู้
⭐️ พิมลแข พิ-มล-แข จันทร์กระจ่าง
⭐️ พิมลนาฎ พิ-มน-นาด หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
⭐️ พิมลรัตน์ พิ-มน-รัด แก้วที่ปราศจากมลทิน แก้วบริสุทธิ์
⭐️ พิมลวรรณ พิ-มน-วัน มีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ ไม่มีมลทิน
⭐️ พิมลศรี พิ-มน-สี บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ พิรดา พิ-ระ-ดา นักปราชญ์ผู้มีความเพียร
⭐️ พิรานันท์ พิ-รา-นัน ความร่าเริงของผู้กล้า
⭐️ พิราวรรณ พิ-รา-วัน ผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ
⭐️ พิราอร พิ-รา-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ พิลาวรรณ พิ-ลา-วัน งดงาม
⭐️ พิไลพรรณ พิ-ไล-พัน มีผิวงาม
⭐️ พิไลวรรณ พิ-ไล-วัน มีผิวงาม
⭐️ พิศมัย พิ-สะ-หมัย น่าชิดชวนชม
⭐️ พิศลยา พิ-สน-ละ-ยา ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน
⭐️ พิสินี พิ-สิ-นี ดอกบัว
⭐️ พิสุดา พิ-สุ-ดา หญิงวิเศษ
⭐️ พีรกานต์ พี-ระ-กาน เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
⭐️ พีรดา พี-ระ-ดา ความเป็นผู้กล้า ความกล้า
⭐️ พีรทัต พี-ระ ทัด ผู้กล้าหาญประทานมา
⭐️ พีรยา พี-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ พุฒิดา พุด-ทิ-ดา รู้แล้ว ฉลาด
⭐️ พุฒิตา พุด-ทิ-ตา รู้แล้ว ฉลาด
⭐️ พุธิตา พุ-ทิ-ตา รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด
⭐️ เพราพินิต เพรา-พิ-นิด สาวงาม
⭐️ เพลินพิศ เพลิน-พิด ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล
⭐️ แพรทิพย์ แพร-ทิบ แพรของเทวดา
⭐️ แพรพิไล แพร-พิ-ไล แพรงาม
⭐️ แพรวรุ่ง แพรว-รุ่ง สว่างไสวแพรวพราว
⭐️ แพรววนิต แพรว-วะ-นิด งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
⭐️ เฟืองรัตน์ เฟือง-รัด ล้อแก้ว ซี่กงจักรแก้ว
⭐️ เฟื่องรัตน์ เฟื่อง-รัด แก้วอันรุ่งเรือง ความดีงามที่รุ่
⭐️ ภคนางค์ พะ-คะ-นาง ผู้มีร่างกายนำโชค
⭐️ ภควดี พะ-คะ-วะ-ดี ผู้มีโชค
⭐️ ภณิดา พะ-นิ-ดา ผู้บอกเล่า
⭐️ ภณิตา พะ-นิ-ตา ผู้บอก ผู้พูด
⭐️ ภรณี พะ-ระ-นี หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี
⭐️ ภรณีนิภา พะ-ระ-นี-นิ-พา แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี
⭐️ ภรัณยา พะ-รัน-ยา การบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน
⭐️ ภริดา พะ-ริ-ดา ได้รับการเบี้ยงดู
⭐️ ภริตพร พะ-ริด-พอน ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู
⭐️ ภริตา พะ-ริ-ตา ได้รับการเลี้ยงดู
⭐️ ภวิกา พะ-วิ-กา มีความเจริญ
⭐️ ภวิตรา พะ-วิด-ตรา พื้นโลก พิภพ
⭐️ ภวิษย์พร พะ-วิด-พอน พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า
⭐️ ภัคธีมา พัก-คะ-ที-มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
⭐️ ภัณฑิรา พัน-ทิ-รา มีลาภ มีความสุข
⭐️ ภัณฑิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข
⭐️ ภัตติมา พัด-ติ-มา ผู้มีอาหารบริบูรณ์
⭐️ ภัททิยา พัด-ทิ-ยา มีความเจริญ
⭐️ ภัทธิรา พัด-ทิ-รา นักปราชญ์ผู้เจริญ
⭐️ ภัทรธิดา พัด-ทระ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ประพฤติดี
⭐️ ภัทรภา พัด-ทระ-พา มีรัศมีงาม
⭐️ ภัทรลภา พัด-ละ-พา ผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล
⭐️ ภัทรวดี พัด-ทระ-วะ-ดี มีความเจริญ มีสิริมงคล
⭐️ ภัทรศยา พัด-สะ-หยา อยู่อย่างมีความสุข
⭐️ ภัทรศรี พัด-ทระ-สี จันทร์หอม
⭐️ ภัทรา พัด-ทรา ดี เจริญ
⭐️ ภัทรานิษฐ์ พัด-ทรา-นิด มีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี
⭐️ ภัทราพร พัด-ทรา-พอน ทั้งดีและประเสริฐ
⭐️ ภัทราภรณ์ พัด-ทรา-พอน มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน
⭐️ ภัทรียา พัด-ทรี-ยา ประเสริฐ เจริญ
⭐️ ภันทิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข
⭐️ ภาคินี พา-คิ-นี ผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ
⭐️ ภานิดา พา-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี
⭐️ ภานุศรี พา-นุ-สี งามเป็นมิ่งขวัญ งามยิ่ง
⭐️ ภาพิต พา-พิด ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
⭐️ ภาพิมล พา-พิ-มน รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง
⭐️ ภารดี พา-ระ-ดี เทพแห่งการเจรจา
⭐️ ภารวี พะ-ระ-วี ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์
⭐️ ภาวดี พา-วะ-ดี เครื่องประดับ
⭐️ ภาวนียา พา-วะ-นี-ยา ผู้ควรสรรเสริญ
⭐️ ภาวิดา พา-วิ-ดา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
⭐️ ภาวิต พา-วิด ฝึกอบรมตนแล้ว
⭐️ ภาวิตา พา-วิ-ตา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
⭐️ ภาวินี พา-วิ-นี มีความเจริญ
⭐️ ภาสพรรณ พาด-สะ-พัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ภาสินี พา-สิ-นี มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
⭐️ ภิรมณ พิ-ระ-มน ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง
⭐️ ภุมรินรัตน์ พุม-มะ-ริน-รัด แมลงผึ้งที่งดงาม
⭐️ ภูมิรัตน์ พู-มิ-รัด แก้วของแผ่นดิน
⭐️ ภูษณิศา พู-สะ-นิ-สา เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ
⭐️ ภูษิตา พู-สิ-ตา ประดับประดาแล้ว
⭐️ มณฑมาฑ มน-ทะ-มาด ศาลา พลับพลา
⭐️ มณฑาทิพย์ มน-ทา-ทิบ สุราวิเศษ
⭐️ มณฑาวรรณ มน-ทา-วัน สุราดี สีสุรา
⭐️ มณฑิตา มน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว
⭐️ มณิการ์ มะ-นิ-กา ช่างแก้ว
⭐️ มณิภา มะ-นิ-พา แววมณี ประกายแก้ว
⭐️ มณิสร มะ-นิ-สอน สร้อยคอ
⭐️ มณีกานต์ มะ-นี-กาน มีค่าและน่ารัก
⭐️ มณีมณฑ์ มะ-นี-มน เครื่องประดับคือแก้วมณี
⭐️ มณีมาลา มะ-นี-มา-ลา มณีประดับคอ สร้อยคอ
⭐️ มณีรัตน์ มะ-นี-รัด แก้วมณี
⭐️ มณีวรรณ มะ-นี-วัน แก้วมณีที่สวยงาม
⭐️ มทนาลัย มะ-ทะ-นา-ไล บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว
⭐️ มทินา มะ-ทิ-นา ทำให้ดีใจ น่ารัก
⭐️ มธุบิณฑ์ มะ-ทุ-บิน รังผึ้ง
⭐️ มธุมนัส มุ-ทุ-มะ-นัด มีใจดี
⭐️ มธุรดา มะ-ทุ-ระ-ดา ความงดงาม ความหวาน
⭐️ มธุรส มะ-ทุ-รด น้ำผึ้งหวาน
⭐️ มธุรา มะ-ทุ-ดา มีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์
⭐️ มธุริน มะ-ทุ-ริน หวานมีเสน่ห์
⭐️ มธุวัน มะ-ทุ-วัน นกดุเหว่า โกกิลา
⭐️ มธุสร มะ-ทุ-สอน เสียงหวาน
⭐️ มนตกานต์ มน-ตะ-กาน มีมนต์เป็นที่รัก เป็นที่รักดั่งมีมนต์
⭐️ มนต์นภา มน-นะ-พา มนต์สวรรค์
⭐️ มนต์มาส มน-มาด พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ
⭐️ มนต์วลี มน-วะ-ลี มีคำพูดชักจูงใจ
⭐️ มนทิรา มน-ทิ-รา เรือนหลวง
⭐️ มนธิรา มน-ทิ-รา ใจนักปราชญ์
⭐️ มนปริยา มะ-นะ-ปริ-ยา มน-นะ-ปริ -ยา เป็นที่รักแห่งใจ
⭐️ มนรดา มน-ระ-ดา มีใจยินดี
⭐️ มนฤดี มน-รึ-ดี ใจดี
⭐️ มนัสสินี มะ-นัด-สิ-นี ผู้มีใจ
⭐️ มโนรม มะ-โน-รม เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
⭐️ มยุรี มะ-ยุ-รี นกยูง
⭐️ มยุเรศ มะ-ยุ-เรด พญานกยูง
⭐️ มะลิ มะ-ลิ ดอกมะลิ
⭐️ มะลิวัลย์ มะ-ลิ-วัน ทำให้ดีใจ
⭐️ มะลุลี มะ-ลุ-ลี ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
⭐️ มัณฑิตา มัน-ทิ-ตา ประดับตกแต่งแล้ว
⭐️ มัณยาภา มัน-ยา-พา แสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว
⭐️ มัทนา มัด-ทะ-นา คำสดุดี
⭐️ มัทนี มัด-ทะ-นี กามเทพ
⭐️ มันตรินี มัน-ตริ-นี สตรีมีความรู้
⭐️ มันทนา มัน-ทะ-นา สดุดี
⭐️ มัลลิกา มัน-ลิ-กา ดอกมะลิ
⭐️ มาติกา มา-ติ-กา แม่บท แบบอย่าง
⭐️ มาธวี มา-ทะ-วี หวาน หวานปานน้ำผึ้ง
⭐️ ม่านฟ้า มาน-ฟ้า เมฆ
⭐️ มานิดา มา-นิ-ดา ผู้ที่คนนับถือ
⭐️ มานี มา-นี คนมีมานะ
⭐️ มายาวี มา-ยา-วี ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น
⭐️ มาลาตี มา-ลา-ตี ดอกมะลิชนิดหนึ่ง
⭐️ มาลินี มา-ลิ-นี ผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้
⭐️ มาลีรัตน์ มา-ลี-รัด ดอกไม้ที่มีค่า
⭐️ มาลีวัลย์ มา-ลี-วัน เถาดอกไม้ ดอกไม้เถา
⭐️ มิ่งกมล มิ่ง-กะ-มน มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
⭐️ มิ่งพร มิ่ง-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ
⭐️ มิตรสินี มิด-สิ-นี หญิงงามที่เป็นมิตร
⭐️ มุกตาภา มุก-ตา-ภา แสงแห่งไข่มุก
⭐️ เมธปิยา เมด-ปิ-ยา มีปัญญาเป็นที่รัก
⭐️ เมธาพร เม-ทา-พอน มีความรู้อันประเสรริฐ
⭐️ เมธาวี เม-ทา-วี ผู้มีปัญญา
⭐️ เมธินี เม-ทิ-นี ปราชญ์สตรี
⭐️ เมษราศี เมด-รา-สี เกิดราศีเมษ
⭐️ ยลรดี ยน-ระ-ดี มองแล้วเกิดความดี
⭐️ ยวิษฐา ยะ-วิด-ถา เยาว์วัย น้องสุดท้อง
⭐️ ยสุตมา ยะ-สุด-ตะ-มา ผู้มียศสูงสุด
⭐️ ยุกตนันท์ ยุก-ตะ-นัน ประกอบด้วยความยินดี
⭐️ เยาวดี เยา-วะ-ดี หญิงสาว
⭐️ เยาวเรศ เยา-วะ-เรด หญิงสาวสวย นางกษัตริย์
⭐️ โยษิตา โย-ษิ-ตา สตรี
⭐️ รดา ระ-ดา ผู้ยินดีแล้ว
⭐️ รดามณี ระ-ดา-มะ-นี แก้วประพาฬ
⭐️ รตา ระ-ตา เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น
⭐️ รติกร ระ-ติ-กอน ทำให้ยินดี
⭐️ รตินันท์ ระ-ติ-นัน ยินดีกับความรัก
⭐️ รติมา ระ-ติ-มา มีความรัก มีความสุข
⭐️ รติรมย์ ระ-ติ-รม รื่นรมย์ยินดี
⭐️ รติรส ระ-ติ-รด รสแห่งความยินดี รสรัก
⭐️ รมณี รม-มะ-นี สตรีน่าพึงพอใจ
⭐️ รมณีย์ รม-มะ-นี ต้องอารมณ์ งาม
⭐️ รมตี รม-มะ-ตี กามเทพ
⭐️ รมย์ธีรา รม-ที-รา นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
⭐️ รมย์นลิน รม-นะ-ลิน น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
⭐️ รมยเนตร รม-ยะ-เนด ต้องตา
⭐️ รมย์รวินท์ รม-ระ-วิน บัวงาม
⭐️ รมัณยา ระ-มัน-ยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง
⭐️ รมิดา ระ-มิ-ดา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
⭐️ รมิตา ระ-มิ-ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
⭐️ รยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
⭐️ รวินท์ ระ-วิน ดอกบัว
⭐️ รวินท์นิภา ระ-วิน-นิ-พา งามดังดอกบัว
⭐️ รวิพร ระ-วิ-พอน ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิภา ระ-วิ-พา แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวิสรา ระ-วิ-สะ-รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
⭐️ รวีนิภา ระ-วี-นิ-พา เสมือนพระอาทิตย์
⭐️ รศนา รด-สะ-นา ลิ้น เข็มขัดสตรี
⭐️ รสนาถ รด-สะ-นาด ปรอท
⭐️ รสริน รด-สะ-ริน รินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ
⭐️ รสิกา ระ-สิ-กา ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี
⭐️ รสิตา ระ-สิ-ตา ชอบทอง รสนิยม
⭐️ รสินทรา ระ-สิน-ทรา จินดามณี
⭐️ ระยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
⭐️ รักตาภา รัก-ตา-พา รัศมีสีแดง สีแดง
⭐️ รักติบูล รัก-ติ-บูน มีเสน่ห์มาก
⭐️ รักษณาลี รัก-สะ-นา-ลี มีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี
⭐️ รักษิณา รัก-สิ-นา คุ้มครอง
⭐️ รังสิมา รัง-สิ-มา พระอาทิตย์
⭐️ รัตนประภา รัด-ตะ-นะ-ประ-พา แผ่นดิน
⭐️ รัตมณี รัต-ตะ-มะ-นี แก้วแดง ทับทิม
⭐️ รัมภ์รดา รำ-ระ-ดา ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม
⭐️ รัศมิมาน รัด-สะ-มิ-มาน มีรัศมีเรืองรอง
⭐️ รินคำ ริน-คำ พูดเรื่อย ๆ ทองริน
⭐️ รินรดา ริน-ระ-ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
⭐️ รินรดี ริน-ระ-ดี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
⭐️ รุ้งพราย รุ้ง-พราย สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา
⭐️ รุ่งไพลิน รุ่ง-ไพ-ลิน พลอยไพลินที่งามแวววาว
⭐️ รุ่งรวิน รุ่ง-ระ-วิน พระอาทิตย์ยามเช้า
⭐️ รุ่งวิภา รุ่ง-วิ-พา รัสมีสว่าง
⭐️ รุณฑิกา รุน-ดิ-กา กรณีประตู
⭐️ รุธิรา รุ-ทิ-รา แดง ดาวอังคาร
⭐️ เรณุกา เร-นุ-กา นามมารดาปรศุราม
⭐️ เรืองรำไพ เรือง-รำ-ไพ พระอาทิตย์เรืองรอง
⭐️ เรืองริน เรือง-ริน สุกสว่างเรื่อย ๆ
⭐️ ไรวินท์ ไร-วิน ได้ทรัพย์ มีทรัพย์
⭐️ ลดามณี ละ-ดา-มะ-นี แก้วประพาส
⭐️ ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา ยินดีแล้วในทรัพย์
⭐️ ลลิต ละ-ลิด งาม น่ารัก
⭐️ ลลิตพรรณ ละ-ลิด-พัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ลลิตภัทร ละ-ลิด-พัด งามและเจริญ
⭐️ ลลิตา ละ-ลิ-ตา สวย มีเสน่ห์
⭐️ ลักขิกา ลัก-ขิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
⭐️ ลักษณ์นารา ลัก-สะ-นา-รา รัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม
⭐️ ลักษณารีย์ ลัก-สะ-นา-รี มีลักษณะประเสริฐ
⭐️ ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
⭐️ ลัฏฐิกา ลัด-ถิ-กา ลำต้น ไม้เท้า
⭐️ ลัลน์ลลิต ลัน-ละ-ลิด สาวสวย
⭐️ ลัลนา ลัน-ละ-นา สาวสวย
⭐️ ลิปิการ์ ลิ-ปิ-กา สร้างอักษร นักเขียน
⭐️ ลีฬฆวรรณ ลีน-หะ-วัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ วกุลทิพย์ วะ-กุน-ทิพ ต้นพิกุลของเทวดา
⭐️ วทันยา วัน-ทัน-ยา ใจบุญสุนทาน
⭐️ วธูสิริ วะ-ทู-สิ-หริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
⭐️ วนาพรรณ วะ-นา-พัน ป่าที่สวยงาม
⭐️ วนาวรรณ วะ-นา-วัน ป่าที่สวยงาม
⭐️ วนิดา วะ-นิ-ดา หญิงสาว
⭐️ วรกานต์ วอ-ระ-กาน ประเสริฐและน่ารัก
⭐️ วรณิกา วอ-ระ-นิ-กา ผู้เขียน เสมียน
⭐️ วรดา วอ-ระ-ดา ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ
⭐️ วรดี วอ-ระ-ดี ของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย
⭐️ วรทา วอ-ระ -ทา ผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ ให้พร
⭐️ วรนิต วอ-ระ-นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ
⭐️ วรนิษฐา วอ-ระ-นิด-ถา มีความสำเร็จอันประเสริฐ
⭐️ วรปรีย์ วอ-ระ-ปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก
⭐️ วรพนิต วอ-ระ-พะ-นิด หญิงผู้ประเสริฐ
⭐️ วรรณกานต์ วัน-นะ-กาน มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ วรรณธนา วัน-ทะ-นา มีความงามและมีทรัพย์
⭐️ วรรณนิภา วัน-นิ-พา แสงสว่างที่งดงาม
⭐️ วรรณรดา วัน-ระ-ดา ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
⭐️ วรรณเลขา วัน-เล-ขา ดินสอพอง
⭐️ วรรณวริน วัน-วะ-ริน งดงามและประเสริฐ
⭐️ วรรณวลี วัน-วะ-ลี หนังสือหรือตำรา
⭐️ วรรณวิภา วัน-วิ-พา แสงสว่างอันงดงาม
⭐️ วรรณวิสาข์ วัน-วิ-สา ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก
⭐️ วรรณาฎ วัน-นาด ผู้ขับร้อง
⭐️ วรรณิกา วัน-นิ-กา ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน
⭐️ วรรณิดา วัน-นิ-ดา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
⭐️ วรรณิต วัน-นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ
⭐️ วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
⭐️ วรสุดา วอ-ระ-สุ-ดา สาวงาม หญิงผู้ประเสริฐ ผู้ฟังที่ดี
⭐️ วรัสยา วะ-รัด-สะ-ยา ความปรารถนา
⭐️ วราภรณ์ วะ-รา-พอน เครื่องประดับที่ประเสริฐ
⭐️ วรารมย์ วะ-รา-รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
⭐️ วรารัตน์ วะ-รา-รัด แก้วที่ประเสริฐ
⭐️ วราลี วะ-รา-ลี พระจันทร์
⭐️ วรินทร์ วะ-ริน ดีและยิ่งใหญ่
⭐️ วรินยุพา วะ-ริน-ยุ-พา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ วรินรำไพ วะ-ริน-รำ-ไพ ผู้ประเสริฐและงดงาม
⭐️ วริมน วะ-ริ-มน เลิศ ประเสริฐ
⭐️ วริยงค์ วะ-ริ-ยง ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ
⭐️ วริยา วะ-ริ-ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก
⭐️ วริศรา วะ-ริด-สะ-รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
⭐️ วริษฐา วะ-ริด-ถา ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
⭐️ วริษา วะ-ริ-สา ฤดูฝน
⭐️ วรีรัตน์ วะ-รี-รัด แก้วเปรียบแม่น้ำ
⭐️ วรีวรรณ วะ-รี-วัน ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว
⭐️ วรุณพร วะ-รุน-พอน พรจากสวรรค์
⭐️ วรุณยุพา วะ-รุน-ยุ-พา หญิงจากสรวงสวรรค์
⭐️ วเรณยา วะ-เรน-ยา ประเสริฐสุด
⭐️ วลีรัตน์ วะ-ลี-รัด ถ้อยคำที่ไพเราะ
⭐️ วศินี วะ-สิ-นี สตรีมีอำนาจ
⭐️ วศิมน วะ-สิ-มน จิตใจที่มีเสน่ห์
⭐️ วสภะ วะ-สะ-พะ ผู้ประเสริฐ
⭐️ วสวัตติ์ วะ-สะ-วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ
⭐️ วสิพร วะ-สิ-พอน มีความสามารถดังที่ตั้งใจ
⭐️ วสุพร วะ-สุ-พอน สมบัติที่ได้มาตามประสงค์
⭐️ วสุรมย์ วะ-สุ-รม มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์
⭐️ วสุวดี วะ-สุ-วะ-ดี หญิงที่มีคุณสมบัติดี
⭐️ วัทนวิภา วัด-ทะ-นะ-วิ-พา ใบหน้าสวย พูดเก่ง
⭐️ วันทนา วัน-ทะ-นา การไหว้
⭐️ วันทนีย์ วัน-ทะ-นี น่านับถือ
⭐️ วัลลภา วัน-ละ-พา หญิงผู้เป็นที่รัก
⭐️ วัศยา วัด-สะ-ยา เชื่อฟัง
⭐️ วัสลิกา วัด-ลิ-กา ดอกมะลิ
⭐️ วารีนิธิ วา-รี-นิด มหาสมุทร
⭐️ วารุณอร วา-รุน-ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
⭐️ วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งเหล้า เหล้า
⭐️ วาสิตา วา-สิ-ตา กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
⭐️ วาสินี วา-สิ-นี อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง
⭐️ วิกันดา วิ-กัน-ดา น่ารัก
⭐️ วินิทรา วิ-นิ-ทะ-รา ตื่นเสมอ ขยัน
⭐️ วินิธา วิ-นิ-ทา ฝังใจ จดจำเก่ง
⭐️ วินิมัย วิ-นิ-ไม แลกเปลี่ยน
⭐️ วิปุลา วิ-ปุ-ลา ไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง
⭐️ วิภวา วิ-พะ-วา ทรัพย์สิน
⭐️ วิภวานี วิ-พะ-วา-นี ผู้รู้แจ้งชัด
⭐️ วิภาณี วิ-พา-นี พูดจาไพเราะ
⭐️ วิภาดา วิ-พา-ดา ผู้รู้
⭐️ วิภาพร วิ-พา-พอน มีความงดงามเป็นเลิศ
⭐️ วิภารัตน์ วิ-พา-รัด งดงามยิ่ง
⭐️ วิภาวินี วิ-พา-วิ-นี ผู้รู้แจ้งชัด
⭐️ วิภาวี วิ-พา-วี ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
⭐️ วิมพ์วิภา วิม-วิ-พา รูปงาม
⭐️ วิมลณัฐ วิ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
⭐️ วิมลนาฏ วิ-มน-นาด นางละคร
⭐️ผู้บริสุทธิ์
⭐️ วิมลพรรณ วิ-มน-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ วิมลภัทร วิ-มน-พัด ผู้ไม่มีมลทิน ผู้มีความเจริญ
⭐️ วิมลมณี วิ-มน-มะ-นี แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก
⭐️ วิมลรัตน์ วิ-มน-รัด บริสุทธิ์ยิ่ง
⭐️ วิมลศรี วิ-มน-สี มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ วิมลสิริ วิ-มน-สิ-หริ บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
⭐️ วิมลิน วิ-มะ-ลิน ผู้ปราศจากมลทิน
⭐️ วิมุทรา วิ-มุด-ทะ-รา บานแล้ว
⭐️ วิยดี วิ-ยะ-ดี นก
⭐️ วิรดา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรดี วิ-ระ -ดี การงดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรตา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรตี วิ-ระ-ตี การงดเว้น จากความชั่ว
⭐️
⭐️ วิรมณ วิ-ระ-มน การงดเว้นจากความชั่ว
⭐️ วิรยา วิ-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ วิรัลยุพา วิ-รัน-ยุ-พา หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม
⭐️ วิรากร วิ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
⭐️ วิรากานต์ วิ-รา-กาน ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก
⭐️ วิรามร วิ-รา-มอน กล้าหาญดุจเทวดา
⭐️ วิโรษณา วิ-โร-สะ-นา ไม่มีความโกรธ
⭐️ วิลันดา วิ-ลัน-ดา ชาวดัตช์
⭐️ วิลาวัณย์ วิ-ลา-วัน งามยิ่ง
⭐️ วิลาสินี วิ-ลา-สิ-นี สวยงาม
⭐️ วิไลพร วิ-ไล-พอน งามและประเสริฐ
⭐️ วิไลรัตน์ วิ-ไล-รัด งามอย่างมีค่า
⭐️ วิไลลักษณ์ วิ-ไล-ลัก มีลักษณะงาม ผิวงามดี
⭐️ วิไลวรรณ วิ-ไล-วัน ผิวงาม
⭐️ วิวิศนา วิ-วิด-สะ-นา มีความงามมาก งามอย่างวิเศษ
⭐️ วิศรมา วิ-สะ-ระ-มา สงบ พักผ่อน
⭐️ วิศรุตา วิ-สะ-รุ-ตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
⭐️ วิศัลย์ศยา วิ-สัน-สะ-ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก
⭐️ วิศัลยา วิ-สัน-ยา ไม่มีความทุกข์โสก
⭐️ วิสสุตา วิด-สุ-ตา ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง
⭐️ วิสาข์ วิ-สา เดือนวิสาขะ
⭐️ วีณาพร วี-นา-พอน เสียงอันไพเราะของพิณ
⭐️ วีธรา วี-ทะ-รา ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์
⭐️ วีรดา วี-ระ-ดา ความกล้าหาญ
⭐️ วีรปริยา วี-ระ-ปริ-ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรภัทรา วี-ระ-พัด-ทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ
⭐️ วีรยา วี-ระ-ยา ความเพียร
⭐️ วีรวรรณ วี-ระ-วัน ผิดพรรณของผู้กล้า วรรณะของผู้กล้า
⭐️ วีร์สุดา วี-สุ-ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรอร วี-ระ-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
⭐️ วีราทร วี-รา-ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ
⭐️ วีรินทร์ วี-ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
⭐️ วีริยา วี-ริ-ยา ความเพียร
⭐️ วุฒิพร วุด-ทิ-พอน มีความเจริญเป็นเลิศ
⭐️ เวณิกา เว-นิ-กา เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ
⭐️ เวทิดา เว-ทิ-ดา ให้รู้
⭐️ เวธกา เว-ทะ-กา คม เฉียบแหลม
⭐️ เวธนี เว-ทะ-นี สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม
⭐️ แววพรรณ แวว-พัน ผิดพรรณผ่องใสงดงาม
⭐️ แวววรรณ แวว-วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม
⭐️ แวววัย แวว-ไว มีอายุที่สดใสตลอดไป
⭐️ แวววิไล แวว-วิ-ไล งดงามสดใส
⭐️ ศดานันท์ สะ-ดา-นัน ชื่อของพระพรหม
⭐️ ศนีปรีย์ สะ-นี-ปรี มรกต
⭐️ ศมนีย์ สะ-มะ-นี ให้ความเยือกเย็น เย็นใจ
⭐️ ศยามล สะ-ยา-มน ผึ้งหลวง ผิวคล้ำ
⭐️ ศรณี สอ-ระ-นี แสวงหาที่พึ่ง
⭐️ ศรัณยา สะ-รัน-ยา หญิงผู้ปกป้องรักษา
⭐️ ศรันยา สะ-รัน-ยา ผู้ปกป้อง
⭐️ ศรีวิไล สี-วิ-ไล อารยธรรม มีความเจริญก้าวหน้า
⭐️ ศรีสุภางค์ สี-สุ-พาง หญิงผู้มีร่างงาม
⭐️ ศรุดา สะ-รุ-ดา มีชื่อเสียง
⭐️ ศรุตา สะ-รุ-ตา มีชื่อเสียง
⭐️ ศลิษา สลิ-สา การกอดรัด
⭐️ ศวรรยา สะ-หวัน-ยา ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน
⭐️ ศวิตา สะ-วิ-ตา ผิวขาวนวลงาม
⭐️ ศศิ สะ-สิ ดวงจันทร์
⭐️ ศศิกร สะ-สิ-กอน แสงจันทร์
⭐️ ศศิธร สะ-สิ-ทอน เหมือนดวงจันทร์ แสงจันทร์
⭐️ ศศินัดดา สะ-สิ-นัด-ดา หลานของพระจันทร์
⭐️ ศศินิภา สะ-สิ-นิ-พา เหมือนจันทร์ แสงจันทร์
⭐️ ศศิประภา สะ-สิ-ประ-พา แสงสว่างของพระจันทร์
⭐️ ศศิพิมพ์ สะ-สิ-พิม เปรียบเหมือนพระจันทร์
⭐️ ศศิภา สะ-สิ-พา แสงจันทร์
⭐️ ศศิวิมล สะ-สิ-วิ-มน จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์
⭐️ ศัตวรี สัด-ตะ-วะ-รี ราตรี
⭐️ ศันศนีย์ สัน-สะ-นี ควรสรรเสริญ
⭐️ ศันสนีย์ สัน-สะ-นี ควรได้รับการสรรเสริญ
⭐️ ศาตพร สา-ตะ-พอน มีความสุขอันประเสริฐ
⭐️ ศาสนีย์ สา-สะ-นี สมควรจะสั่งสอน
⭐️ ศิกานต์ สิ-กาน ผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ
⭐️ ศิตาพร สิ-ตา-พอน ความคมในคำแสดงความปรารถนาดี
⭐️ ศิถี สิ-ถี พวงดอกไม้
⭐️ ศิร์กานต์ สิ-กาน ที่รักยิ่ง
⭐️ ศิรดา สิ-ระ-ดา ความเป็นยอด
⭐️ ศิรประภา สิ-ระ-ประ-พา รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์
⭐️ ศิรภัสสร สิ-ระ-พัด-สอน มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
⭐️ ศิราพร สิ-รา-พอน สายน้ำอันประเสริฐ
⭐️ ศิรามน สิ-รา-มน จิตใจที่เยือกเย็น
⭐️ ศิริกัลยา สิ-หริ-กัน-ยา นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ ศิริกานดา สิ-หริ-กาน-ดา หญิงที่รัก ผู้เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ ศิริณา สิ-หริ-นา กลางคืน
⭐️ ศิริลักษณ์ สิ-หริ-ลัก มีลักษณะที่เป็นมงคล
⭐️ ศิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
⭐️ ศิโรรัตน์ สิ-โร-รัด เพชรประดับหัว
⭐️ ศิลป์ศรุต สิน-สะ-รุด มีชื่อเสียงด้านศิลปะ
⭐️ ศิลป์สุภา สิน-สุ-พา ศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์
⭐️ ศิวปรียา สิ-วะ-ปรี-ยา แก้วผนึก
⭐️ ศิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระอิศวร
⭐️ ศิวิกา สิ-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
⭐️ ศิศิรา สิ-สิ-รา น้ำค้าง
⭐️ ศิศุนันท์ สิ-สุ-นัน ความยินดีในวัยเด็ก
⭐️ ศีดา สี-ดา เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม
⭐️ ศีตภา สี-ตะ-พา รัศมีเย็น พระจันทร์
⭐️ ศีตรา สี-ตรา พระจันทร์
⭐️ ศีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
⭐️ ศีรณา สี-ระ-นา เล็ก ละเอียด
⭐️ ศุกรางค์ สุ-กะ-ราง นกยูง
⭐️ ศุจิกา สุ-จิ-กา ผู้มีความบริสุทธิ์ ผู้มีความสะอาด
⭐️ ศุทธพรรณ สุด-ทะ-พัน เป็นผู้ดี มีผิวพรรณดี
⭐️ ศุทธานต์ สุด-ทาน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
⭐️ ศุทธินี สุด-ทิ-นี ผู้มีความหมดจด ผู้มีความบริสุทธิ์
⭐️ ศุทรา สุ-ทะ-รา ผู้บริสุทธิ์
⭐️ ศุภกานต์ สุ-พะ-กาน ผู้ดีงามและเป็นที่รัก
⭐️ ศุภดา สุ-พะ-ดา ความงาม
⭐️ ศุภรดา สุบ-พะ-ระ-ดา ขาวสะอาด
⭐️ ศุภรัตน์ สุบ-พะ-รัด มีความเพียรเป็นเลิศ ล้ำค่าด้วยสิ่งมงคล
⭐️ ศุภรางค์ สุ-พะ-ราง พระจันทร์
⭐️ ศุภรางศุ์ สุ-พะ-ราง มีรัศมีนวลงาม พระจันทร์ การบูร
⭐️ ศุภลักษณ์ สุบ-พะ-ลัก มีลักษณะดีงาม
⭐️ ศุภวรรณ สุบ-พะ-วัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ศุภสุตา สุ-พะ-สุ-ตา ธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม
⭐️ ศุภากร สุ-พา-กอน บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
⭐️ ศุภางค์ สุ-พาง ร่างกายงาม
⭐️ ศุภานัน สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
⭐️ ศุภารมย์ สุ-พา-รม งามและน่ารื่นรมย์
⭐️ ศุภาวรรณ สุ-พา-วัน มีผิวพรรณงาม
⭐️ ศุภิดา สุ-พิ-ดา ความงาม ความดีงาม
⭐️ ศุภิสรา สุ-พิด-สะ-รา ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่
⭐️ ศุลีพร สุ-ลี-พอน พรของพระอินทร์
⭐️ โศภนิศ โส-พะ-นิด เจ้าแห่งความงาม
⭐️ โศภิดา โส-พิ-ดา นางงาม
⭐️ โศภิต โส-พิด งาม
⭐️ โศภิตา โส-พิ-ตา นางงาม
⭐️ โศภิษฐ์ โส-พิด งามยิ่ง ดียิ่ง
⭐️ โศภิษฐา โส-พิด-ถา ผู้งามยิ่ง
⭐️ โศรดา โส-ระ-ดา ผู้ฟัง
⭐️ โศรดาพร โส-ระ-ดา-พอน ผู้ได้ยินสิ่งประเสริฐ
⭐️ โศศิษฐา โส-สิด-ถา ผู้งามยิ่ง
⭐️ สกลสุภา สะ-กน-สุ-พา งามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์
⭐️ สกาวรัตน์ สะ-กา-วะ-รัด ขาวสะอาดหมดจดดั่งแก้วใส
⭐️ สขิลา สะ-ขิ-ลา นุ่มนวล อ่อนหวาน
⭐️ สภาวิกา สะ-พา-วิ-กา อบรมมาดี
⭐️ สภาวี สะ-พา-วี ผู้เป็นตัวของตัวเอง
⭐️ สมิดา สะ-มิ-ดา ยิ้มแย้ม แป้ง
⭐️ สมิตา สะ-มิ-ตา ยิ้มแย้ม แป้ง
⭐️ สมิตานัน สะ-มิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
⭐️ สรณีย์ สอ-ระ-นี ผู้ควรระลึกถึง
⭐️ สรวีย์ สอ-ระ-วี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
⭐️ สราวลี สะ-รา-วะ-ลี แถวลูกศร
⭐️ สริดา สะ-ริ-ดา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
⭐️ สริตา สะ-ริ-ตา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
⭐️ สริมน สะ-ริ-มน ลม อากาศ
⭐️ สริลพร สะ-ริน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
⭐️ สรีพรรณ สะ-รี-พัน มีผิวพรรณจับใจ
⭐️ สลิลทิพย์ สะ-ลิน-ทิบ น้ำทิพย์
⭐️ สวภาว์ สะ-วา-พา ภาวะของตนเอง
⭐️ สวรินทร์ วะ-วะ-ริน จอมสวรรค์
⭐️ สังวรา สัง-วะ-รา ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้
⭐️ สังวรี สัง-วะ-รี ราตรี
⭐️ สังวุตา สัง-วุ-ตา สำรวม ระมัดระวัง
⭐️ สัณห์สินี สัน-สิ-นี นางงามผู้ละเอียดอ่อน
⭐️ สัณห์สิริ สัน-สิ-หริ ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สัณห์สิรี สัน-สิ-รี ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สันทนี สัน-ทะ-นี การเปรียบเทียบ
⭐️ สันธิลา ทัน-ทิ-ลา แม่น้ำ
⭐️ สันนดี สัน-นะ-ดี เสียงนมัสการ
⭐️ สันนิธ สัน-นิด ใกล้
⭐️ สันนิภา สัน-นิ-พา คล้าย เหมือน
⭐️ สาทริยา สา-ทริ-ยา การแสดงความเอื้อเฟื้อ ความเคารพ
⭐️ สาธกา สา-ทะ-กา ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธนี สา-ทะ-นี ให้สำเร็จประโยชน์
⭐️ สาธวี สา-ทะ-วี มีความดี
⭐️ สาธิกา สา-ทิ-กา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธิดา สา-ทิ-ดา ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธิตา สา-ทิ-ตา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
⭐️ สาธินี สา-ทิ-นี ให้สำเร็จ
⭐️ สาธิมา สา-ทิ-มา ความดี
⭐️ สารนิติ สา-ระ-นิด มีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี
⭐️ สาริศา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
⭐️ สาริสา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
⭐️ สาวิกา สา-วิ-กา ศิษย์ผู้หญิงของศาสดา
⭐️ สาวิณี สา-วิ-นี แม่น้ำ
⭐️ สาวิตรี สา-วิ-ตรี บทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท
⭐️ สาวินี สา-วิ-นี แม่น้ำ
⭐️ สิงควรรณ สิง-คะ-วัน ผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง
⭐️ สิณิสา สิ-นิ-สา ลูกสะใภ้
⭐️ สิดาพร สิ-ดา-พอน ขาวนวลงามอย่างประเสริฐ
⭐️ สิตานัน สิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
⭐️ สิทธินี สิด-ทิ-นี ผู้สำเร็จทางจิต
⭐️ สินาถ สิ-นาด ที่พึ่งที่มีโชค
⭐️ สินิทธา สิ-นิด-ทา ผู้มีความอ่อนโยน
⭐️ สินี สิ-นี หญิงสาวมีผิวขาวงาม
⭐️ สินีนาถ สิ-นี-นาด ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
⭐️ สิปโปทัย สิบ-โป-ไท รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
⭐️ สิปาง สิ-ปาง หญิงผู้มีความสง่างาม
⭐️ สิรภัทร สิ-ระ-พัด ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ
⭐️ สิรามล สิ-รา-มน ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
⭐️ สิรารมย์ สิ-รา-รม เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม
⭐️ สิราวรรณ สิ-รา-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ
⭐️ สิริกร สิ-หริ-กอน สร้างสิริมงคล
⭐️ สิริกานต์ สิ-หริ-กาน เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รัก
⭐️ สิริกุล สิ-หริ-กุน ตระกูลที่มีสิริมงคล
⭐️ สิรินดา สิ-หริ-นะ-ดา ผู้น้อมไปในสิริมงคล
⭐️ สิรินทร์ สิ-ริน มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
⭐️ สิรินทรา สิ-ริน-ทรา มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
⭐️ สิรินันท์ สิ-หริ-นัน ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
⭐️ สิรินาถ สิ-หริ-นาด มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
⭐️ สิริพรรณ สิ-หริ-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
⭐️ สิริยุพน สิ-หริ-ยุ-พน มีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิริรัตน์ สิ-หริ-รัด ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
⭐️ สิริวรรณ สิ-หริ-วัน ผู้มีผวิพรรณงดงาม
⭐️ สิริวิมล สิ-หริ-วิ-มน บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิริโสภา สิ-หริ-โส-พา หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ งามสง่า
⭐️ สิริอาภา สิ-หริ-อา-พา ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล
⭐️ สิรี สิ-รี ศรี เป็นมิ่งขวัญ
⭐️ สิรีธร สิ-รี-ทอน ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ
⭐️ สิเรียม สิ-เรียม ผู้มีศรี มีสง่า
⭐️ สิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
⭐️ สิวพร สิ-วะ-พอน พรของพระศิวะ
⭐️ สิวะพร สิ-วะ-พอน พรของพระศิวะ
⭐️ สิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระศิวะ
⭐️ สีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
⭐️ สีวิกา สี-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
⭐️ สุกฤตา สุ-กริ-ตา ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส
⭐️ สุกานดา สุ-กาน-ดา หญิงสาวผู้เป็นที่รักและเป็นคนดี
⭐️ สุขทา สุ-ขะ-ทา ผู้ให้ความสุข
⭐️ สุขรดา สุก-ระ-ดา ผู้ยินดีในความสุข
⭐️ สุขิตา สุ-ขิ-ตา ผู้มีความสุข
⭐️ สุขุมาล สุ-ขุ-มาน ละเอียดอ่อน
⭐️ สุคนธา สุ-คน-ทา ผู้มีกลิ่นหอม
⭐️ สุณัฏฐา สุ-นัด-ถา ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
⭐️ สุณิสา สุ-นิ-สา สาวงาม
⭐️ สุดาทิพย์ สุ-ดา-ทิบ นางฟ้า
⭐️ สุดาพร สุ-ดา-พอน หญิงที่ประเสริฐ
⭐️ สุดารัตน์ สุ-ดา-รัด นางแก้ว หญิงที่ดีเลิศ หญิงสาวงาม
⭐️ สุดาวรรณ สุ-ดา-วัน หญิงผู้สวยงาม
⭐️ สุตาภัทร สุ-ตา-พัด ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม
⭐️ สุทธดา สุด-ทะ-ดา ความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธภา สุด-ทะ-ภา มีรัศมีบริสุทธิ์
⭐️ สุทธอร สุด-ทะ-ออน ผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์
⭐️ สุทธันต์ สุด-ทัน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
⭐️ สุทธิกา สุด-ทิ-กา มีความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธิกานต์ สุด-ทิ-กาน มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ
⭐️ สุทธิดา สุด-ทิ-ดา ความบริสุทธิ์
⭐️ สุทธินีย์ สุด-ทิ-นี ผู้นำผู้บริสุทธิ์
⭐️ สุทธีรา สุด-ที-รา นักปราชญ์ที่ดี
⭐️ สุทัตตา สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี
⭐️ สุทัศนี สุ-ทัด-สะ-นี สวย งาม น่าดู
⭐️ สุทินา สุ-ทิ-นา วันดี วันเป็นสิริมงคล
⭐️ สุธนี สุ-ทะ-นี มีเสียงดี
⭐️ สุธา สุ-ทา ปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์
⭐️ สุธางศุ์ สุ-ทาง รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร
⭐️ สุธางศุ์รัตน์ สุ-ทาง-รัด มุกดา ไข่มุก
⭐️ สุธาทิพย์ สุ-ทา-ทิบ น้ำอมฤต น้ำทิพย์
⭐️ สุธานิธิ สุ-ทา-นิ-ทิ พระจันทร์
⭐️ สุธามัย สุ-ทา-ไม สำเร็จด้วยอิฐ ปูน ตึก วัง
⭐️ สุธารส สุ-ทา-รด น้ำทิพย์ ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา
⭐️
⭐️ สุธารัตน์ สุ-ทา-รัด แก้วบริสุทธิ์
⭐️ สุธาวัลย์ สุ-ทา-วัน ขาวงาม
⭐️ สุธาวี สุ-ทา-วี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี
⭐️ สุธาศิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
⭐️ สุธาสิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
⭐️ สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี หญิงผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
⭐️ สุธิดา สุ-ทิ-ดา สาวงาม ลูกสาวคนดี
⭐️ สุธินี สุ-ทิ-นี นักปราชญ์
⭐️ สุธิมา สุ-ทิ-มา ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด
⭐️ สุธีกานต์ สุ-ที-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
⭐️ สุธีธิดา สุ-ที-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
⭐️ สุธีมนต์ สุ-ที-มน ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง
⭐️ สุธีมา สุ-ที-มา มีปัญญาดี นักปราชญ์
⭐️ สุธีรา สุ-ที-รา นักปราชญ์
⭐️ สุนทรี สุน-ทรี หญิงงาม
⭐️ สุนารี สุ-นา-รี สาวงาม หญิงคนดี
⭐️ สุนิดา สุ-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำมาดี
⭐️ สุนิตย์ สุ-นิด ผู้มีความสม่ำเสมอดี
⭐️ สุนิตยา สุ-นิด-ตะ-ยา ผู้มีความสม่ำเสมอดี
⭐️ สุนิศา สุ-นิ-สา ราตรีอันงดงาม คืนที่ดีงาม
⭐️ สุนีรัตน์ สุ-นี-รัด ผู้นำที่ดี
⭐️ สุประวีณ์ สุ-ประ -วี ฉลาดอย่างยิ่ง
⭐️ สุปรียา สุ-ปรี-ยา เป็นที่รักยิ่ง
⭐️ สุปวีณ์ สุ-ปะ-วี ฉลาดอย่งยิ่ง
⭐️ สุปาณี สุ-ปา-นี ผู้มีฝีมือ ฝีมือดี
⭐️ สุพนิต สุ-พะ-นิด น่ารักยิ่ง
⭐️ สุพรทิพย์ สุ-พอน-ทิบ พรอันเลิศจากเทวดา
⭐️ สุพรรณี สุ-พัน-นี ผู้มีผิวทอง
⭐️ สุพัตรา สุ-พัด-ตรา ผู้ประพฤติดี
⭐️ สุพิตตา สุ-พิด-ตา งดงามยิ่ง
⭐️ สุภนิด สุ-พะ-นิ-ดา ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
⭐️ สุภวทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย พูดดี
⭐️ สุภัคพร สุ-พัก-พอน เจริญด้วยความประเสริฐ
⭐️ สุภัควี สุ-พัก-คะ-วี ผู้มีโชค
⭐️ สุภัสสร สุ-พัด-สอน งามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง
⭐️ สุภัสสรา สกุ-พัด-สะ-รา มีรัศมีงาม
⭐️ สุภางค์ สุ-พาง ผู้มีรูปงาม
⭐️ สุภานัน สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
⭐️ สุภานันท์ สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย
⭐️ สุภานี สุ-พา-นี ผู้มีโชค
⭐️ สุภาพร สุ-พา-พอน ผู้มีความงามและประเสริฐ
⭐️ สุภาวดี สุ-พา-วะ-ดี หญิงงาม
⭐️ สุภาวิกา สุ-พา-วิ-กา อบรมมาดี
⭐️ สุภาวิณี สุ-พา-วิ-นี ผู้มีความเจริญ
⭐️ สุภาวิดา สุ-พา-วิ-ดา อบรมมาดีแล้ว
⭐️ สุภาสินี สุ-พา-สิ-นี ผู้มีแสงสว่างดี ผู้มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
⭐️ สุภิดา สุ-พิ-ดา ผู้มีความงาม
⭐️ สุมณฑา สุ-มน-ทา ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว
⭐️ สุมน สุ-มน ใจดี
⭐️ สุมนา สุ-มะ-นา ดอกมะลิ
⭐️ สุมานัส สุ-มา-นัด มีจิตใจดี
⭐️ สุมาลี สุ-มา-ลี ดอกไม้ พวงดอกไม้
⭐️ สุมิตรา สุ-มิด-ตรา เพื่อนที่แสนดี
⭐️ สุรดา สุ-ระ-ดา ผู้ยินดียิ่ง
⭐️ สุรดี สุ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง
⭐️ สุรตา สุ-ระ-ตา ผู้ยินดีอย่างยิ่ง
⭐️ สุรนาถ สุ-ระ-นาด ที่พึ่งของเทวดา ชื่อของพระอินทร์
⭐️ สุรภา สุ-ระ-พา รุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา
⭐️ สุรมณ สุ-ระ -มน ยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง
⭐️ สุรมน สุ-ระ-มน ยินดียิ่ง
⭐️ สุรอนงค์ สุ-ระ-อะ-นง นางฟ้า
⭐️ สุรัตนา สุ-รัด-ตะ-นา แก้วที่ดีมีค่า
⭐️ สุรัมภา สุ-รำ-พา นางฟ้าที่ดี
⭐️ สุรางค์ สุ-ราง ผู้มีร่างกายเป็นทิพย์
⭐️ สุรีย์นิภา สุ-รี-นิ-พา เหมือนพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์
⭐️ สุรีย์พร สุ-รี-พอน พระอาทิตย์
⭐️ สุรีย์พรรณ สุ-รี-พัน ผิวพรรณเรืองรองเทียบพระอาทิตย์
⭐️ สุรีย์มาศ สุ-รี-มาด ดุจพระอาทิตย์และทองคำ
⭐️ สุลลิต สุ-ละ-ลิด มีเสน่ห์ยิ่ง งามยิ่ง
⭐️ สุวดี สุ-วะ-ดี มีความดีงาม
⭐️ สุวนันท์ สุ-วะ-นัน ผู้มีความยินดี เพลิดเพลินดี
⭐️ สุวนาถ สุ-วะ-นาด ผู้มีที่พึ่งดี ที่พึ่งที่ดี
⭐️ สุวนี สุ-วะ-นี ผู้นำที่ดี
⭐️ สุวภัทร สุ-วะ-พัด งามและเจริญ
⭐️ สุวรรณา สุ-วัน-นา ทอง
⭐️ สุวรรณี สุ-วัน-นี ผิวทอง
⭐️ สุวรา สุ-วะ-รา ผู้ประเสริฐยิ่ง
⭐️ สุวรินทร์ สุ-วะ-ริน จอมสวรรค์
⭐️ สุวัฒนา สุ-วัด-ทะ-นา มีความเจริญรุ่งเรืองดี
⭐️ สุวัลภา สุ-วัน-ละ-พา คนสนิทที่แสนดี คนรักที่แสนดี
⭐️ สุวัลยา สุ-วัน-ละ-ยา เถาวัลย์ที่งดงาม
⭐️ สุวารี สุ-วา-รี น้ำดี น้ำสะอาด
⭐️ สุวิภา สุ-วิ-พา รัศมีงาม ความแจ่มแจ่งดี ความงดงามดี
⭐️ สุวิมล สุ-วิ-มน กระจ่างและบริสุทธิ์
⭐️ สุวีณา สุ-วี-นา พิณที่งดงาม พิณที่ไพเราะ
⭐️ สุวีร์ สุ-วี กล้าหาญยิ่ง
⭐️ สุวีรา สุ-วี-รา กล้าหาญดี
⭐️ เสาวคนธ์ เสา-วะ-คน ของหอม
⭐️ เสาวธาร เสา-วะ-ทาน น้ำหอม
⭐️ เสาวนิต เสา-วะ-นิด ฟังแล้ว
⭐️ เสาวรส เสา-วะ-รด มีรสดี
⭐️ เสาวลักษณ์ เสา-วะ-ลัก เรือนร่างงดงาม มีลักษณะดี
⭐️ แสงแข แสง-แข รัศมีพระจันทร์
⭐️ แสงเทียน แสง-เทียน ความสว่างแต่พอประมาณ
⭐️ โสภณา โส-พะ-นา ความงดงาม
⭐️ โสภาวรรณ โส-พา-วัน ผิวพรรณสวยงาม
⭐️ โสภิต โส-พิด งดงาม
⭐️ โสมรัศมี โสม-รัด-สะ-หมี แสงจากพระจันทร์
⭐️ หยาดดาว หยาด-ดาว แสงนวลของดวงดาวที่ทอลงมา
⭐️ หยาดเดือน หยาด-เดือน แสงนวลของดวงจันทร์ที่ทอลงมา
⭐️ หยาดตะวัน หยาด-ตะ-วัน ละอองน้ำยามเช้า น้ำค้าง
⭐️ หยาดทิพย์ หยาด-ทิบ หยาดน้ำจากสวรรค์
⭐️ หยาดนภา หยาด-นะ-พา ละอองน้ำจากท้องฟ้า
⭐️ หยาดฝน หยาด-ฝน ละอองน้ำฝน
⭐️ หยาดพิรุน หยาด-พิ-รุน ละอองน้ำฝน
⭐️ หยาดฟ้า หยาด-ฟ้า ละอองน้ำจากท้องฟ้า
⭐️ หยาดอรุณ หยาด-อะ-รุน ละอองน้ำยามเช้า น้ำค้าง
⭐️ หรรษวดี หัด-สะ-วะ-ดี หญิงที่ร่าเริง
⭐️ หริกานต์ หะ-หริ-กาน ผู้เป็นที่รักของพระนารายณ์
⭐️ หรินทิพย์ หะ-ริน-ทิบ พระนารายณ์
⭐️ หรินพร หะ-ริน-พอน ความประสงค์จากพระนารายณ์
⭐️ หัทยา หัด-ถะ-ยา หัวใจ
⭐️ หัทยาพร หัด-ถะ-ยา-พอน มีใจงาม มีใจประเสริฐ
⭐️ หัสยา หัด-สะ-ยา ขบขัน สนุกสนาน
⭐️ หุวันยา หุ-วัน-ยา การร้องเรียก
⭐️ เหมวรรณ เหม-มะ-วัน ผิวดั่งทอง
⭐️ อคิราห์ อะ-คิ-รา แสงอาทิตย์ สวยเด่น
⭐️ อณิมา อะ-นิ-มา เล็ก
⭐️ อณิษฐา อนิด-ถา เล็กที่สุด
⭐️ อณุภา อะ-นุ-พา ฟ้าแลบ
⭐️ อดิภา อะ-ดิ-พา สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง
⭐️ อดิวรรณ อะ-ดิ-วัน ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง
⭐️ อดิศา อะ-ดิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่
⭐️ อติกานต์ อะ-ติ-กาน เป็นที่รักยิ่ง
⭐️ อติพร อะ-ติ-พอน ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด
⭐️ อธิติยา อะ-ทิ-ติ-ยา สูงส่ง
⭐️ อธิศรี อะ-ทิ-สี เป็นมิ่งขวัญยิ่ง
⭐️ อนงค์นาถ อะ-นง-นาด นางงาม ผู้มีที่พึ่ง
⭐️ อนงค์รตี อะ-นง-ระ-ตี ความรักของกามเทพ
⭐️ อนรรฆวี อะ-นัก-คะ -วี มีค่ามาก
⭐️ อนามิกา อะ-นา-มิ-กา นิ้วนาง
⭐️ อนาวรณ์ อะ-นา-วอน ผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น ปราศจากอันตราย
⭐️ อนาวิลา อะ-นา-วิ-ลา ผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์
⭐️ อนุตตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐยิ่ง
⭐️ อนุตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐ
⭐️ อนุธิดา อะ-นุ-ทิ-ดา ลูกสาวคนเล็ก
⭐️ อนุรดี อะ-นุ-ระ-ดี ความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ
⭐️ อนุสรา อะ-นุด-สะ-รา ระลึกถึง คำนึงถึง
⭐️ อภิกขณา อะ-พิก-ขะ-นา เนืองนิจ
⭐️ อภิกษณา อะ-พิก-สะ-นา เนืองนิจ
⭐️ อภิขณา อะ-พิก-ขะ-นา เนืองนิตย์
⭐️ อภิรดี อะ-พิ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง
⭐️ อภิรตา อะ-พิ-ระ-ตา ความยินดียิ่ง
⭐️ อภิษฎา อะ-พิด-สะ-ดา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
⭐️ อภิษฐา อะ-พิด-ถา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
⭐️ อภิสรา อะ-พิด-สะ-รา เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า
⭐️ อมรกานต์ อะ-มอน-กาน ที่รักแห่งเทวดา
⭐️ อมราพร อะ-มะ-รา-พอน ประเสริฐดุจเทวดา
⭐️ อมล อะ-มน ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์
⭐️ อมลณัฐ อะ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
⭐️ อมลธีรา อะ-มน-ที-รา นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
⭐️ อมลภา อะ-มน-พา รัศมีอันบริสุทธิ์
⭐️ อมลมณี อะ-มน-มะ-นี แก้วมณีบริสุทธิ์
⭐️ อมลรดา อะ-มน-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์
⭐️ อมลวรรณ อะ-มน-วัน อะ-มะ-ละ-วัน มีผิวพรรณบริสุทธิ์
⭐️ อมลวัทน์ อะ-มน-วัด มีใบหน้างดงาม
⭐️ อมลิน อะ-มะ-ลิน ผู้ไม่มีมลทิน ผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรกานต์ ออ-ระ-กาน งามและน่ารัก
⭐️ อรณัส ออ-ระ-นัด คลื่น ลำธาร
⭐️ อรณา อะ-ระ-นา ออ-ระ-นา ผู้ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์
⭐️ อรณี ออ-ระ-นี อะ-ระ-นี พระอาทิตย์
⭐️ อรเทพิน ออน-เท-พิน เทวดาผู้สวยงาม
⭐️ อรนลิน ออน-นะ-ลิน งามดังดอกบัว
⭐️ อรนันท์ ออ-ระ-นัน งามน่าเพลิดเพลิน
⭐️ อรนาฎ ออ-ระ-นาด หญิงงาม
⭐️ อรนาถ ออ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดี
⭐️ อรนิดา ออน-นิ-ดา หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว
⭐️ อรนิภา ออน-นิ-พา มีรัศมีงาม
⭐️ อรบุษป์ ออ-ระ-บุด ดอกไม้งาม
⭐️ อรปรียา ออน-ปรี-ยา นางผู้เป็นที่รัก
⭐️ อรพนิต ออน-พะ-นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
⭐️ อรพรรณ ออ-ระ-พัน ผู้มีผิวสวย
⭐️ อรพลิน ออน-พะ-ลิน หญิงสาวผู้แข็งแรง
⭐️ อรพินท์ ออ-ระ-พิน ดอกบัว
⭐️ อรพิมพ์ ออ-ระ-พิม รูปงาม
⭐️ อรพิมล ออน-พิ-มน งามบริสุทธิ์
⭐️ อรไพลิน ออน-ไพ-ลิน ไพลินที่สวยงาม
⭐️ อรภา ออ-ระ-พา มีรัศมีงาม
⭐️ อรรพี ออน-ระ-พี งามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม
⭐️ อรรวินท์ ออน-ระ-วิน ดอกบัวงาม
⭐️ อรรัมภา ออน-รำ-พา งามดุจนางฟ้า
⭐️ อรวรรยา ออน-วัน-ยา สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่
⭐️ อรวรา ออน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
⭐️ อรวินท์ ออ-ระ-วิน ดอกบัวงาม
⭐️ อรสินี ออน-สิ-นี หญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ
⭐️ อรอมล ออน-อะ-มน หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง
⭐️ อรอินทุ์ ออน-อิน พระจันทร์งาม
⭐️ อริยา อะ-ริ-ยา ผู้ดี ผู้ประเสริฐ
⭐️ อริสรา อะ-ริด-สะ-รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
⭐️ อริสา อะ-ริ-สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
⭐️ อรุณรัตน์ อะ-รุน-รัด ความสดใสยามเช้า ความผ่องใสของแสงเงินแสงทอง
⭐️ อรุณลักษณ์ อะ-รุน-ลัก ลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง
⭐️ อรุณวรรณ อะ-รุน-วัน สีอรุณ สีแดงเรื่อๆ สีตะวันแรกขึ้น
⭐️ อลิน อะ-ลิน ผึ้ง
⭐️ อลีนา อะ-ลี-นา ว่องไว
⭐️ อวภาส์ อะ-วะ-พา รัศมีแจ่มจรัส
⭐️ อวัศยา อะ-วัด-สะ-ยา หมอก
⭐️ อวิกา อะ-วิ-กา เพชร
⭐️ อเวกษา อะ-เวก-สา ตรวจตรา สังเกต
⭐️ อศัลยา อะ-สัน-ละ-ยา ไม่มีทุกข์โศก
⭐️ อสมา อะ-สะ-มา ไม่มีใครเหมือน
⭐️ อสมาภรณ์ อะ-สะ-มา-พอน เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม
⭐️ อักษราภัค อัก-สะ-รา-พัก มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง
⭐️ อักษิกา อัก-สิ-กา มีรัศมีแห่งดวงตา
⭐️ อักษิพร อัก-สิ-พอน มีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม
⭐️ อัครณี อัก-คระ-นี เป็นใหญ่
⭐️ อัครนาฎ อัก-คระ-นาด สาวงามเป็นเลิศ
⭐️ อัครภา อัก-คระ-พา มีรัศมีอันเลิศ
⭐️ อัครมณี อัก-คระ-มะ-นี มณีล้ำค่า
⭐️ อัครยา อัก-คระ-ยา ประเสริฐสุด
⭐️ อัคริมา อัก-คริ-มา เป็นใหญ่
⭐️ อังคณา อัง-คะ-นา ผู้หญิง นาง
⭐️ อังคนา อัง-คะ-นา ผู้หญิง
⭐️ อังควรา อัง-คะ-วะ-รา มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์
⭐️ อังควิภา อัง-คะ-วิ-พา รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์
⭐️ อังศุนิตย์ อัง-สุ-นิด รัศมีตลอดกาล
⭐️ อังศุมาลี อัง-สุ-มา-ลี มีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์
⭐️ อังสนา อัง-สะ-นา ดอกประดู่
⭐️ อังสุมาลิน อัง-สุ-มา-ลิน ดอกไม้เป็นรัศมี
⭐️ อัณศยา อัน-สะ-ยา อยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง
⭐️ อันติกา อัน-ติ-กา พี่สาวคนโต
⭐️ อันธิยา อัน-ทิ-ยา สมบูรณ์ อิสระ
⭐️ อันนา อัน-นา ข้าว
⭐️ อัมพกา อำ-พะ-กา แม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์
⭐️ อัมพวัน อำ-พะ-วัน สวนมะม่วง
⭐️ อัมพาพันธ์ อำ-พา-พัน หญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี
⭐️ อัมพิกา อำ-พิ-กา น้ำนมที่ให้ชีวิต
⭐️ อัยยา ไอ-ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ
⭐️ อัลิปรียา อัน-ลิ-ปรี-ยา เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว
⭐️ อัศรี อัด-สะ-รี คมกระบี่
⭐️ อาคิรา อา-คิ-รา พระอาทิตย์
⭐️ อาทิมา อา-ทิ-มา ลูกสาวคนแรก
⭐️ อาทิอร อา-ทิ-ออน ลูกสาวคนแรก หญิงผู้เป็นแบบอย่าง
⭐️ อาภัสรา อา-พัด-สะ-รา ผ่องใสเป็นประกาย
⭐️ อาภาภัทร อา-พา-พัด มีรัศมีอันดีงาม
⭐️ อารดา อา-ระ-ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง
⭐️ อารดี อา-ระ-ดี การงดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง
⭐️ อารตี อา-ระ-ตี งดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง
⭐️ อารยา อา-ระ-ยา ผู้ประเสริฐ
⭐️ อารียา อา-รี-ยา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
⭐️ อารีวรรณ อา-รี-วัน ผู้มีความเอื้อเฟื้อ
⭐️ อาศิรา อา-สิ-รา การอวยพร การปรารถนาดี
⭐️ อาศิรี อา-สิ-รี ผู้หวังดี
⭐️ อาสินี อา-สิ-นี หญิงงาม
⭐️ อิกขณา อิก-ขะ-นา เห็นประจักษ์
⭐️ อิกษณา อัก-สะ-นา เห็นประจักษ์
⭐️ อินทิพร อิน-ทิ-พอน ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์
⭐️ อินทิยา อิน-ทิ-ยา นางผู้เป็นเลิศ
⭐️ อินทิรา อิน-ทิ-รา พระนางลักษมี
⭐️ อินทุกร อิน-ทุ-กอน แสงจันทร์
⭐️ อินทุกา อิน-ทุ-กา ดวงจันทร์
⭐️ อินทุนิพา อิน-ทุ-นิ-พา เสมือนจันทร์
⭐️ อินทุภา อิน-ทุ-พา แสงจันทร์
⭐️ อิษฎา อิด-สะ-ดา น่าปรารถนา
⭐️ อิษฎาอร อิด-สะ-ดา-ออน นางผู้น่ารัก
⭐️ อิษยา อิด-สะ-ยา ฤดูฝน
⭐️ อิสรีย์ อิด-สะ-รี ความเป็นใหญ่
⭐️ อิสรียะ อิด-สะ-รี-ยะ ความเป็นใหญ่
⭐️ อุนนดา อุน-นะ-ดา สูงเด่น ยิ่งใหญ่
⭐️ อุปมาพร อุบ-ปะ-มา-พอน เป็นตัวอย่างที่ดี
⭐️ อุรณา อุ-ระ-นา เมฆ
⭐️ อุรดี อุ-ระ-ดี แผ่นดิน
⭐️ อุรวี อุ-ระ-วี แผ่นดิน
⭐️ อุรัสยา อุ-รัด-สะ-ยา ลูกสาว
⭐️ อุไรมน อุ-ไร-มน ใจกุศล หัวใจทอง
⭐️ อุไรมนัส อุ-ไร-มะ-นัด ใจงามดั่งทอง
⭐️ อุไรวรรณ อุ-ไร-วัน ผิวทอง
⭐️ อุไรอร อุ-ไร-ออน หญิงมีค่า
⭐️ อุษณิษา อุ-สะ-นิ-สา มงกุฎ
⭐️ อุษมา อุ-สะ-มา อบอุ่น
⭐️ อุสรา อุ-สะ-รา พระอาทิตย์
⭐️ ไอริณ ไอ-ริน เกลือสินเธาว์
⭐️ ไอศิกา ไอ-สิ-กา นางผู้เป็นใหญ่
⭐️;

วิเคราะห์ชื่อกับวันเกิด ดวงชื่อจริง


เลือกวันเกิด :-- ค้นหาชื่อมงคลตามวันเกิด --


ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้ชายเกิดวันเสาร์
ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวัน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดี ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันศุกร์ ชื่อมงคลของผู้หญิงเกิดวันเสาร์

📝 Write now เขียนอะไรก็ได้ 💫 ราคาทองคำวันนี้ ⭐️ ทำนายฝัน 🔆 ดูดวงไพ่ยิปซี 🔆 ดวงไพ่ป๊อก21ใบ 🚘 ทะเบียนรถมงคล 📱 เบอร์โทรมงคล 👤 ชื่อมงคล 🔆 ดวงไพ่รายวัน 🔆 ดูดวงไพ่3วัน 💬 แคปชั่นคำคม 📍 แผนที่ 📍 รหัสไปรษณีย์ ⭐️ ข้อสอบ 🌙 ตารางปี 💬 แปลภาษา ☀️ สร้างQRCODE 📆 เลขเด็ด 🗳 อัพโหลดรูป ย่อขยายภาพ 🎮 แจกโปร สุ่มรหัส 🖥 สปอยหนัง ซีรีย์ ▶️ ช่องยูทูป 🔆 เสี่ยงเซียมซี 🔆 ดวงเนื้อคู่ 🔆 กราฟชีวิต 🔆 ดวงช้างผัวเมีย 🔆 ดวงสมพงษ์นาคคู่ 🔆 ดวงชะตาพรหมชาติ ⚓️ ดวงฉัตร3ชั้น 🔆 ดวงเรือนชะตา ✏️ สลับภาษา

รวมชื่อเล่น

ชื่อล่าสุด : +ณหฤทัย +พิณทิรา +ณหฤทัย +รัชกฤช +ณหฤทัย +พงษ์สันต์ +ศกลวà +ปิติรัฐ +อรัญ +อายริน
+ดวงวันนี้ของคนชื่อนนทพัทธ์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อธีระวัฒน์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อปณิธาณ +ดวงวันนี้ของคนชื่อนายฐานพัฒน์ +ดวงวันนี้ของคนชื่อชาณลิสา
+เนื้อคู่ของคนชื่อปริณภัทร
📝 Write now เขียนอะไรก็ได้ 💫 ราคาทองคำวันนี้ ⭐️ ทำนายฝัน 🔆 ดูดวงไพ่ยิปซี 🔆 ดวงไพ่ป๊อก21ใบ 🚘 ทะเบียนรถมงคล 📱 เบอร์โทรมงคล 👤 ชื่อมงคล 🔆 ดวงไพ่รายวัน 🔆 ดูดวงไพ่3วัน 💬 แคปชั่นคำคม 📍 แผนที่ 📍 รหัสไปรษณีย์ ⭐️ ข้อสอบ 🌙 ตารางปี 💬 แปลภาษา ☀️ สร้างQRCODE 📆 เลขเด็ด 🗳 อัพโหลดรูป ย่อขยายภาพ 🎮 แจกโปร สุ่มรหัส 🖥 สปอยหนัง ซีรีย์ ▶️ ช่องยูทูป 🔆 เสี่ยงเซียมซี 🔆 ดวงเนื้อคู่ 🔆 กราฟชีวิต 🔆 ดวงช้างผัวเมีย 🔆 ดวงสมพงษ์นาคคู่ 🔆 ดวงชะตาพรหมชาติ ⚓️ ดวงฉัตร3ชั้น 🔆 ดวงเรือนชะตา ✏️ สลับภาษา


-- --


Copyright 2024 | 17 ปี แฟลชมินิดอทคอม since 2007 | เกี่ยวกับเรา

Contacts email : [email protected]

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา